1997L0078 — ET — 01.07.2013 — 004.002


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 97/78/EÜ,

18. detsember 1997,

milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted

(EÜT L 024, 30.1.1998, p.9)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 882/2004, 29. aprill 2004,

  L 165

1

30.4.2004

 M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/104/EÜ, 20. november 2006,

  L 363

352

20.12.2006

►M3

NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/20/EL, 13. mai 2013,

  L 158

234

10.6.2013


Muudetud:

►A1

  L 236

33

23.9.2003

►A2

  L 112

10

24.4.2012
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 97/78/EÜ,

18. detsember 1997,

milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõttedEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( 2 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, ( 3 )

ning arvestades, et:

(1)

loomsed saadused või loomse päritoluga ja taimsed saadused, mida kontrollitakse nakkuslike loomahaiguste osas, on loetletud asutamislepingu II lisas;

(2)

ühenduse tasandil toimuv kolmandatest riikidest tulevate toodete veterinaarkontrolli põhireeglite sätestamine aitab kaitsta varusid ja stabiliseerida turge ning ühtlustada loomade ja inimeste tervise kaitse tagamiseks vajalikke meetmeid;

(3)

siseturu väljakujundamine asetab rõhu veterinaarkontrolli ühisreeglite kehtestamise vajadusele, kui sisepiiride kontroll tühistatakse;

(4)

alates nõukogu 10. detsembri 1990. aasta direktiivi 90/675/EMÜ vastuvõtmisest, mis sätestab kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhireeglid, on toimunud arengud direktiivi kohaldamises ning saadud uusi kogemusi; suurema läbipaistvuse huvides tuleb seda direktiivi muuta;

(5)

kõikidele kolmandatest riikidest ühendusse imporditud loomse päritoluga saadustele tuleb kehtestada ühtlustatud tingimused; seepärast tuleks nendele toodetele kohaldada ühtset kontrolliskeemi ning teha nõutavad korrektiivid ( 4 );

(6)

ühendusse toodavatele partiidele, mida ei ole esitatud kontrolliks piiripunktis, tuleb kehtestada eeskirjad, mille alusel nad läbivad veterinaarkontrolli sellises punktis;

(7)

liikmesriigid võivad teatavatel juhtudel kehtestada imporditavatele toodetele täiendavaid nõudeid; kontrollimise eest vastutav liikmesriik peab selliseid täiendavaid riiklikke nõudeid kontrollimisel arvestama;

(8)

ühenduses asuva lõppsihtkohaga toodete ümberlaadimisel mere- või õhutranspordil peab olema selgelt reguleeritud, kus kontroll teostatakse;

(9)

ühenduse õigusaktide alusel tuleb teatavate toodete osas inimeste ja loomade tervise kaitsmiseks teostada järelevalvet alates ühendusse sisenemise kohast kuni sihtkohani; see eeldab rangete reeglite kehtestamist;

(10)

ühenduse piirile saabuvatele toodetele, mille lõppsihtkoht on väljapool ühendust, tuleb kehtestada ranged reeglid, mis tagaksid, et nimetatud tooted lahkuvad ühendusest;

(11)

tooted, mis vastavad impordile kehtestatud ühenduse nõuetele, tuleb eraldada mittevastavatest; selliste erinevuste arvestamiseks tuleb kehtestada eraldi kontrollisüsteemid;

(12)

mere- ja õhutranspordiga liikuvate meeskondade ja reisijate varustamine loomse päritoluga saadustega on ühenduses suure majandusliku tähtsusega; nimetatud tooted ei vasta sageli ühenduse nõuetele; seepärast tuleks kehtestada ranged reeglid inimeste ja loomade tervise kaitseks;

(13)

ühenduse toodet, mida kolmas riik keeldub vastu võtmast ja mis saadetakse ühendusse tagasi, tuleb käsitleda mitte enam ühenduse nõuetele vastavana; seepärast tuleks kehtestada selles osas ranged reeglid inimeste ja loomade tervise kaitseks;

(14)

pettuste välistamiseks tuleks kehtestada täiendavad tagatised ning näha ette ühtlustatud meetmed kelmuste ja eeskirjade eiramise vältimiseks;

(15)

direktiivi 90/675/EMÜ on mitu korda olulistes punktides muudetud; nüüd kui on vaja teha uusi muudatusi, tuleks nimetatud direktiiv selguse ja korrektsuse huvides tühistada ja asendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:▼A2

Artikkel 1

1.  Kolmandatest riikidest I lisas loetletud territooriumile toodud toodete veterinaarkontrolli viib läbi liikmesriik vastavalt käesolevale direktiivile ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks ( 5 ).

2.  Erandina lõikest 1 võib Horvaatia territooriumilt pärinevad ja Bosnia ja Hertsegoviina territooriumit Neumi piirkonnas („Neumi transiidikoridor”) läbivad toodete saadetised vabastada veterinaarkontrollist enne nende uuesti sisenemist Horvaatia territooriumile Kleki või Zaton Doli piiripunktides, tingimusel et täidetakse järgmisi nõudeid:

a) Horvaatia on ühinemiskuupäevaks või enne seda sisse seadnud piiripunktid Neumi transiidikoridori põhja- ja lõunaosas ning need peavad olema varustatud, mehitatud ja ette valmistatud, et tagada sellest lõikest tulenevate nõuete täitmine;

b) Horvaatia tagab, et

i) saadetiste transportimiseks kasutatakse ainult kinniseid sõidukeid;

ii) saadetisi transportivad sõidukid pitseeritakse enne Neumi transiidikoridori läbimist;

iii) koostatakse register, kuhu märgitakse, millised nummerdatud pitserid millistele sõidukitele on paigaldatud, mis võimaldab viia läbi vajalikke kontrolle;

iv) saadetisi transportivate sõidukite Horvaatia territooriumilt lahkumise ja sinna uuesti sisenemise kuupäev ja aeg salvestatakse, et saaks arvutada kogu transiidiaja;

c) Horvaatia tagab, et saadetist ei tohi lubada uuesti Horvaatia territooriumile, kui

i) Neumi transiidikoridori läbimise jooksul on sõiduki pitser purunenud või asendatud ja/või

ii) kogu transiidiaeg ületab märkimisväärselt vastuvõetava kogu transiidiaja, võttes arvesse kogu läbitud vahemaad, kui pädev asutus ei ole hinnanud ohtu loomade ja rahvatervisele ning võtnud selle hinnangu alusel vastu tulemuslikke, proportsionaalseid ja sihipäraseid meetmeid;

d) Horvaatia teavitab komisjoni korrapäraselt ja vastavalt vajadusele punktis b sätestatud nõuete mittetäitmisest ja meetmetest, mida Horvaatia on punkti c kohaselt võtnud;

e) vajaduse korral võetakse otsus lõike 1 suhtes kohaldatava erandi peatamise või tühistamise kohta vastu artiklis 29 sätestatud korras;

f) vajaduse korral võib käesoleva lõike üksikasjalikud rakenduseeskirjad vastu võtta artiklis 29 sätestatud korras.

▼B

Artikkel 2

1.  Käesolevas direktiivis kohaldatakse vajaduse korral nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega ( 6 ) artiklis 2 sisalduvaid mõisteid ning nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ veterinaar- ja zootehniliste kontrollide kohta, mida kohaldatakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega ( 7 ) artiklis 2 sisalduvaid mõisteid.

2.  Lisaks sellele:

▼M1

a)  tooted – loomse päritoluga tooted, millele on viidatud direktiivides 89/662/EMÜ ja 90/425/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad), ( 8 ) nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivis 2002/99/EÜ (milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad) ( 9 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004 (millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli korraldamise kohta) ( 10 ); see hõlmab ka artiklis 19 nimetatud taimseid saadusi;

▼B

b)  dokumentaalne kontroll – partiide veterinaarsertifikaadi või -dokumendi või muude partii saatedokumentide läbivaatus;

c)  identsuskontroll – toote visuaalne kontroll selle vastavuse osas veterinaarsertifikaadi või -dokumendiga või muude veterinaaria-alaste õigusaktidega sätestatud dokumentidega;

d)  füüsiline kontroll – toote enda kontroll, mis võib sisaldada pakendi ja temperatuuri kontrolli ning proovide võtmist ja laboriuuringuid;

e)  veose eest vastutav isik – füüsiline või juriidiline isik, kes vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, ( 11 ) sätetele vastutab nimetatud määrusega hõlmatud eri olukordade arengu eest, milles partii võib olla, ning samuti nimetatud määruse artiklis 5 osutatud esindaja, kes vastutab käesolevas direktiivis sätestatud kontrollide teostamise eest;

f)  partii – kogus samatüübilisi sama veterinaarsertifikaadi või -dokumendi või veterinaaria-alaste õigusaktidega sätestatud muude dokumentidega hõlmatud tooteid, mida veetakse sama transpordivahendiga ning mis tulevad samast kolmandast riigist või sellise riigi osast;

g)  piiripunkt – vastavalt artiklile 6 määratud ja tunnustatud kontrollpunkt, kus viiakse läbi kolmandatest riikidest I lisas loetletud territooriumi piirile saabuvate toodete veterinaarkontrolli;

h)  import – toodete vaba ringlus ja kavatsus suunata tooted vabasse ringlusse määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 79 tähenduses;

i)  tollikäitlusviis – tollikäitlusviis määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 punkti 15 tähenduses;

j)  imporditingimused – ühenduse õigusaktides sätestatud veterinaarnõuded imporditavatele toodetele;

k)  pädev asutus – liikmesriigi keskasutus, mis on volitatud läbi viima veterinaarkontrolli, või keskasutuse poolt selleks volitatud muu asutus.I PEATÜKK

KONTROLLI KORRALDUS JA TOIME

Artikkel 3

1.  Liikmesriigid tagavad, et kolmandatest riikidest ei tooda ühelegi I lisas loetletud territooriumile sisse ühtegi partiid, mille suhtes ei ole kohaldatud käesolevas direktiivis nõutud veterinaarkontrolli.

2.  Liikmesriigid tagavad, et partiid tuuakse ühele I lisas loetletud territooriumile sisse piiripunkti kaudu.

3.  Liikmesriigid tagavad, et veose eest vastutavad isikud on kohustatud edastama selle piiripunkti veterinaarpersonalile, kus tooted esitatakse, enne toodete esitamist informatsiooni, täites nõuetekohaselt artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadi või esitades lõikes 1 osutatud partii üksikasjaliku kirjelduse kirjalikult või elektroonilises vormis, sealhulgas artiklis 9 ja artikli 19 lõikes 1 osutatud toodete kohta.

Liikmesriigid võivad kontrollida laevade ja lennukite manifeste ning nende ühtivust eespool nimetatud teatiste ja dokumentidega.

4.  Tolliasutus, kellele piiripunkt geograafiliselt allub, võimaldab partiide ettenähtud tollikäitlust ainult vastavalt tingimustele, mis on sätestatud artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadis.

5.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige veterinaarkontrollile allutatud toodete loetelu, võetakse vastu artikliga 29 sätestatud korras.

Artikkel 4

1.  Igale partiile allutatakse vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile b riikliku veterinaararsti vastutusel oleva pädeva asutuse poolt tehtavale veterinaarkontrollile artikli 3 lõikes 2 osutatud piiripunktis.

2.  Iga partii kohta esitab riiklik veterinaararst artikli 3 lõikes 3 osutatud informatsiooni põhjal päringu andmebaasile, millele osutatakse nõukogu 13. juuli 1993. aasta otsuse 92/438/EMÜ (impordi veterinaarmenetluse arvutistamise kohta (Shift projekt)) ( 12 ) I lisas. Lisaks sellele esitab ta vajaduse korral iga käesoleva direktiivi I lisas loetletud territooriumile impordiks ettenähtud partii kohta päringu otsuse 92/438/EMÜ II lisas osutatud andmebaasile.

Riiklik veterinaararst tagab, et viiakse läbi kõik vajalikud toimingud otsusega 92/438/EMÜ sätestatud andmebaasi pidamiseks.

3.  Iga partii osas viiakse läbi dokumentaalne kontroll sõltumata tollikäitlusviisist, et määrata kindlaks:

a) et artikli 7 lõikes 1 osutatud sertifikaatide või dokumentide andmed vastavad vastavalt artikli 3 lõikele 3 eelnevalt edastatud andmetele;

b) impordi puhul, et artiklis 1 osutatud veterinaarsertifikaatide või -dokumentide või muude dokumentide üksikasjad annavad nõutavad tagatised.

4.  Arvestamata artiklites 9–15 ette nähtud erijuhte, viib riiklik veterinaararst läbi järgmised kontrollid:

a) iga partii identsuskontrolli, et teha kindlaks, kas tooted vastavad partii sertifikaatides või saatedokumentides esitatud informatsioonile. Arvestamata lahtise lastina tarnitavaid partiisid, mis on sätestad nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivis 92/118/EMÜ, milles sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja nakkusetekitajate puhul direktiivis 90/425/EMÜ ( 13 ) osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid, hõlmab käesolev kord järgmist:

i) kui loomse päritoluga saadused saabuvad konteinerites, vastavustõendus, et riikliku veterinaararsti (või pädeva asutuse) poolt paigaldatud plommid, kui ühenduse veterinaaria-alased õigusaktid seda nõuavad, on terved ja et nendel olevad andmed langevad kokku saatedokumendis või sertifikaadis toodud andmetega;

ii) muudel juhtudel:

 kõikide tooteliikide osas kontrollitakse, kas templid, ametlikud märgistused ja tervishoiutähised, mis identifitseerivad päritolumaa ja -ettevõtte, on olemas ja vastavuses sertifikaadi või dokumendiga,

 lisaks sellele kontrollitakse pakendatud või pakitud toodete erietiketistust, mis on sätestatud veterinaaria-alaste õigusaktidega;

b) iga partii füüsilise kontrolli:

i) et teha kindlaks, et tooted vastavad ühenduse õigusaktide nõuetele ning sobivad kasutamiseks sertifikaadis või saatedokumendis täpsustatud eesmärgil.

Sellised kontrollid tuleb läbi viia kooskõlas III lisas sätestatud kriteeriumidega;

ii) enne järgmist läbiviimist ja sagedusega, mis määratakse kindlaks enne 1. juulit 1999 artiklis 29 sätestatud korras:

 kohapeal tehtavad laborikatsed,

 ametlikud proovide võtmised võimalikult kiireks analüüsimiseks.

5.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artikliga 29 sätestatud korras.

Artikkel 5

1.  Pärast nõutavate veterinaarkontrollide läbiviimist väljastab riiklik veterinaararst asjaomasele tootepartii kohta sertifikaadi, kinnitades kontrolli tulemused vastavalt komisjoni otsuse 93/13/EMÜ B lisas toodud näidisele, mis sätestab ühenduse piiripunktides läbiviidava kolmandatest riikidest saabuvate toodete veterinaarkontrolli korra, ( 14 ) kohandades seda vajadusel vastavalt lõikele 4.

2.  Lõikes 1 osutatud sertifikaat peab partiiga kaasas olema:

 kuni partii on tollijärelevalve all, millisel juhul nimetatud dokument osutab tollidokumendile,

 importimise korral kuni esimese direktiivis 89/662/EMÜ osutatud ettevõtteni või esimese direktiivis 90/425/EMÜ osutatud sihtkeskuse või -organisatsioonini.

3.  Kui partii jagatakse, kehtivad lõigete 1 ja 2 sätted iga osa puhul.

4.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, sealhulgas otsuse 93/13/EMÜ lisa B kohandused, võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 6

1.  Piiripunktid peavad:

a) paiknema I lisas loetletud territooriumitele sisenemispunkti vahetus läheduses ning tolliasutuste poolt vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 38 lõike 1 esimeses lõigus, punktides a ja b, määratud kohas.

Siiski võivad need geograafiliste piirangute (näiteks lossimiskaid või kanalid) tõttu paikneda vastavalt lõikes 2 sätestatud korrale sisenemispunktist ka teataval kaugusel ning raudteeveo puhul esimeses pädeva asutuse poolt nimetatud peatusjaamas;

b) olema allutatud kontrolli eest tegelikult vastutavale riiklikule veterinaararstile. Riiklikku veterinaararsti võib abistada eriväljaõppega abipersonal.

Ta tagab andmebaasi ajakohastamise vastavalt otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 lõike 1 kolmandale taandele.

2.  Käesoleva direktiivi avaldamise päeval kehtivat piiripunktide loetelu võib artikliga 29 sätestatud korras hiljem muuta või täiendada:

a) uute piiripunktide lisamisega:

 liikmesriigi ettepanekul pärast pädeva asutuse poolset kontrolli, et see vastab käesoleva direktiivi II lisa ja komisjoni 3. novembri 1992. aasta otsuse 92/525/EMÜ, mis sätestab tunnustamisnõuded ühenduse piiripunktidele, kes vastutavad kolmandatest riikidest pärit toodete veterinaarkontrolli eest, ( 15 ) nõuetele,

 mida kontrollib komisjon koostöös liikmesriigi pädeva asutusega;

b) piiripunkti loetelust eemaldamisega, kui leitakse, et see ei vasta II lisas sätestatud tingimustele kas pädeva asutuse kontrolli käigus või kui pärast artiklis 23 sätestatud kontrolli ei võta liikmesriik mõistliku aja jooksul arvesse sellise kontrolli järeldusi, eriti juhul, kui selle kontrolli käigus tuvastati tõsine oht inimeste või loomade tervisele.

3.  Kaalukate, eelkõige inimeste või loomade tervisega seotud põhjuste ilmnemisel peab liikmesriik oma territooriumil asuva piiripunkti loa peatama. Liikmesriik teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele sellisest peatamisest ja selle põhjustest. Piiripunkt võidakse loetelus taastada ainult vastavalt lõike 2 punktile a.

4.  Komisjon koostab ja avaldab tunnustatud piiripunktide loetelu, sealhulgas juhud, kui luba on ajutiselt peatatud.

5.  Kuni otsuse võtmiseni lõike 2 punkti a alusel jääb direktiivi 90/675/EMÜ alusel koostatud loetelu kohaldatavaks, ilma et see piiraks lõikes 3 sätestatud asjaolusid.

6.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 7

1.  Igal I lisas loetletud territooriumile imporditaval partiil peab olema kaasas veterinaarsertifikaatide või -dokumentide või veterinaaria-alastes õigusaktides nõutavate muude dokumentide originaalid. Sertifikaatide või dokumentide originaalid jäävad piiripunkti.

2.  Ilma et see piiraks artiklit 10, allutatakse iga I lisas loetletud territooriumitele kolmandast riigist pärit tootepartii identsus- ja füüsilisele kontrollile vastavalt artikli 4 lõikele 4.

3.  Ilma et see piiraks tollieeskirju ja vastavalt artikli 10 lõigetele 2 ja 3 ning artiklile 18 vastuvõetavaid erisätteid, lubab toll tootepartiide importi, kui on esitatud tõendid, et asjaomane veterinaarkontroll on läbitud ja selle tulemused on rahuldavad, et on väljastatud asjaomane sertifikaat vastavalt artikli 5 lõikele 1 ning pädeval asutusel on tagatis, et ►M1  määruses (EÜ) nr 882/2004 nimetatud inspekteerimislõivud ◄  ( 16 ), osutatud kontrollilõivud on vastavalt selle direktiivi sätetele tasutud või need tasutakse.

4.  Kui partii vastab imporditingimustele, annab riiklik veterinaararst asjaomasele isikule kinnitatud koopia originaalsertifikaatidest või -dokumentidest ja väljastab vastavalt artikli 5 lõikele 1 sertifikaadi, mis kinnitab, et piiripunktis läbi viidud veterinaarkontrolli põhjal vastab partii nendele tingimustele.

5.  Kauplemine direktiivides 89/662/EMÜ ja 90/425/EMÜ osutatud kaupadega, mille import on vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 lubatud käesoleva direktiivi I lisas loetletud territooriumitele, toimub vastavalt nimetatud direktiivides, eelkõige nende II peatükis, sätestatud eeskirjadele.

6.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 8

1.  Kui:

 tooted on ette nähtud liikmesriigile või piirkonnale, kus ühenduse õigusaktide raames kehtivad erinõudmised,

 proovid on võetud, kuid tulemused pole teada ajal, mil transpordivahend lahkub piiripunktist,

 tegemist on erieesmärkidel lubatud impordiga ühenduse õigusaktides sätestatud juhtudel,

tuleb direktiivis 90/425/EMÜ osutatud arvutivõrgu ANIMO kaudu sihtkoha pädevale asutusele anda lisateavet.

2.  Lõike 1 esimeses ja kolmandas taandes osutatud ja teisele liikmesriigile ettenähtud iga tootepartii läbib artikli 4 lõigetes 3 ja 4 sätestatud dokumentaalse, identsus- ja füüsilise kontrolli liikmesriigi territooriumil asuvas piiripunktis, kuhu tooted tuuakse, eelkõige kontrollimaks, kas asjaomased tooted vastavad liikmesriigis või sihtkohas kohaldatavaile ühenduse eeskirjadele. Imporditav nülgimata looduslike ulukite liha läbib siiski identsus- või füüsilise kontrolli lisaks tervisekontrollile ja jääkide otsingule, mis on sätestatud nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiviga 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes, ( 17 ) mis tuleks läbi viia vastavalt nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiivile 92/45/EMÜ tervisekaitse ja loomatervishoiu probleemide kohta seoses looduslike ulukite tapmise ja ulukiliha turuleviimisega ( 18 ) sihtettevõttes, kuhu liha tuleb tarnida tollijärelevalve all vastavalt käesoleva artikli lõike 4 esimese taandele ning koos artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadiga.

Kontrolli tulemused tuleks edastada veterinaarasutusele, mis vastutab piiripunkti eest, mille kaudu tooted sisenesid. Sõltuvalt tulemustest rakendatakse vajadusel artiklis 24 sätestatud meetmeid.

3.  Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 esimeses ja kolmandas taandes osutatud toodete toomisel liikmesriiki, mis ei ole sihtliikmesriik, võetakse kõik meetmed tagamaks, et asjaomane partii jõuab ettenähtud sihtliikmesriiki.

4.  Tooteid, mis vastavalt ühenduse õigusaktidele on järelevalve all saabumise piiripunktist sihtkoha ettevõtteni, toimetatakse edasi järgmistel tingimustel:

 kõnealused partiid lähetatakse saabumise piiripunktist sihtkoha ettevõtteni pädeva asutuse järelevalve all ja pädeva asutuse poolt plommitud lekkekindlates sõidukites või konteinerites. Lõike 1 kolmandas taandes osutatud tooted jäävad tollijärelevalve alla kuni sihtkohta jõudmiseni vastavalt korrale T5, mis on sätestatud komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusega nr 2454/93, mis kehtestab nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestati ühenduse tolliseadustik) ( 19 ) rakenduseeskirjad koos artikli 5 lõikes 1 sätestatud sertifikaadiga, milles esitatakse lubatud sihtkoht ja vajadusel ettenähtud töötlemisviis,

 asjaomase piiripunkti riiklik veterinaararst teatab arvutivõrgu ANIMO kaudu partii sihtkoha ettevõtte eest vastutavale veterinaarasutusele toote päritolukoha ja sihtkoha,

 tooted läbivad sihtkoha ettevõttes ühenduse vastavates õigusaktides määratletud töötlemise,

 sihtkoha riiklikku veterinaararsti või direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 10. peatükis sätestatud juhtudel vahelao eest vastutavat riiklikku veterinaararsti teavitatakse sihtettevõtte või vahelao juhtkonna poolt toote saabumisest sihtkohta ja ta teavitab 15 päeva jooksul piiripunkti riiklikku veterinaararsti, kes teda partiist teavitas. Ta viib korrapäraselt läbi kontrolle tagamaks, et tooted on saabunud sihtettevõttesse, eelkõige sisenemiste registrit kontrollides.

5.  Ilma et see piiraks artikli 20 sätteid, kui sisenemiskoha piiripunkti pädevale asutusele esitatakse tõendid, et tunnustatud ettevõtte jaoks ettenähtuna deklareeritud tooted ei jõudnud kunagi oma sihtkohta, rakendab pädev asutus partii eest vastutava isiku suhtes asjakohaseid meetmeid.

6.  Liikmesriigid esitavad komisjonile asjaomaste toodete osas lõikes 4 osutatud tunnustatud ettevõtete loetelu vastavalt ühenduse asjaomastele õigusaktidele.

Kui ettevõte ei täida teavitamise nõudeid, võib liikmesriik tühistada oma heakskiidu ja määrata vastavalt tekkinud riski olemusele vajaliku karistuse.

Komisjon avaldab tunnustatud ettevõtete loetelu ning korraldab selle ajakohastamise ja liikmesriikide teavitamise.

7.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mis on koostatud pärast konsulteerimist tolliasutustega, võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 9

1.  Partiid, mis on ette nähtud impordiks I lisas loetletud territooriumitele ja mis saabuvad ühte piiripunkti, kuid on ette nähtud impordiks teise samal territooriumil või teise liikmesriigi territooriumil asuva piiripunkti kaudu, allutatakse identsus- ja füüsilisele kontrollile sihtkoha piiripunktis, tingimusel et vedu toimub meritsi või õhuteed pidi. Saabumiskoha piiripunktis viiakse läbi järgmine menetlus:

a) kui partii laaditakse ümber ühelt õhusõidukilt teisele või ühelt laevalt teisele sama sadama või lennuvälja tollipiirkonnas kas otse või pärast mahalaadimist kaile või mahalaadimisplatsile lühemaks ajavahemikuks kui punktis b osutatud minimaalne ajavahemik, teavitab pädevat asutust partii eest vastutav isik. Pädev asutus võib erandkorras, kui esineb oht loomade või inimeste tervisele, viia läbi toodete dokumentaalse kontrolli päritolusertifikaadi või -veterinaardokumendi või muu asjaomase partii saatedokumendi originaali või selle kinnitatud koopia põhjal;

b) kui partii on maha laaditud muul viisil, tuleb see:

i) ladustada lõikes 2 sätestatud korras määratud maksimaalseks ja minimaalseks ajaperioodiks ning tingimustel pädeva asutuse järelevalve all sadama või lennuvälja tollipiirkonnas kuni edasitoimetamiseni teise piiripunkti meritsi või õhuteed pidi;

ii) allutada toodete dokumentaalsele kontrollile punktis a osutatud dokumentide osas;

iii) ilma et see piiraks artikli 20 sätteid, allutada erandkorras identsus- ja füüsilisele kontrollile, kui esineb võimalik oht inimeste või loomade tervisele.

2.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

3.  Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega laiendada käesoleva artikli sätteid ümberlaadimisele raudteel.

Artikkel 10

1.  Liikmesriigi taotluse alusel, millele on lisatud nõutav täiendav teave, või tegutsedes omal algatusel võib komisjon vastavalt artiklis 29 sätestatud korrale teatavatel tingimustel ja eelkõige varasemate kontrollide tulemuste põhjal määrata, et füüsilist kontrolli tehakse harvemini tooteile, mille imporditingimused on ühtlustatud, s.o tooteile, mis vastavad järgmisele kolmele tingimusele:

a) nad on pärit kolmandatest riikidest või kolmandate riikide piirkondadest, mis annavad rahuldavad tervisegarantiid I lisas loetletud ühenduse territooriumitele impordiks ettenähtud toodete päritolukoha kontrolli osas;

b) kui ühenduse õigusaktid seda nõuavad, on nad pärit ühenduse eeskirjadele vastavalt koostatud loetelusse kuuluvast ettevõttest ►M1  —————22. juuni 1995————— ( 20 )————— ◄ ;

c) asjaomastele toodetele on väljastatud impordisertifikaadid.

2.  Enne ettepaneku esitamist selliste erandite tegemise kohta kolmandast riigist tulevaile tooteile esitab komisjon alalisele veterinaarkomiteele sellise kolmanda riigi kohta aruande, võttes arvesse järgmist:

a) kõnealuse kolmanda riigi poolt kogu oma territooriumi või selle osa kohta antavad garantiid ühenduse nõuete täitmise osas, sealhulgas jääkide kontroll;

b) loomade tervislik seisund asjaomases kolmandas riigis;

c) informatsioon üldise tervisliku seisundi kohta riigis;

d) kolmanda riigi poolt haiguste järelevalveks ja nende vastu võitlemiseks rakendatavate meetmete olemus;

e) veterinaarteenistuse või muude pädevate teenistuste struktuur, volitused, sõltumatus ja erialane ettevalmistus;

f) ühenduse õigusega sätestatud tootmishügieeni miinimumnõuete täitmine;

g) toote või toodete tüüp ja selle/nende võimalik terviserisk;

h) teatavate ainete lubamist reguleerivad eeskirjad ja nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivis 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses ( 21 ) ja direktiivis 96/23/EÜ sätestatud nõuete täitmine;

i) ühenduse või riiklike kontrollkäikudede tulemused;

j) läbiviidud impordikontrollide tulemused;

k) imporditavate toodete olemusega, esitlemisega või kasutatava transpordi liigiga kaasnevate riskide analüüs.

3.  Ilma et see piiraks lõiget 1, võib kontrollide sageduse vähendamise üle läbi rääkida ka võrdväärse vastastikuse kohtlemise põhimõttele tugineva ühenduse ja kolmanda riigi vahel sõlmitud veterinaaria-alase samaväärsuslepingu raames.

Sellised vähendamised tuleb vastu võtta artiklis 29 sätestatud korras.

4.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 11

▼A1

1.  Liikmesriik lubab kõigi liikmesriikide nimel, mille kaudupeab toimuma transport, transportida saadetisi kolmandast riigistmõnda teise kolmandasse riiki või samasse kolmandasse riiki vaidjuhul, kui:

▼B

a) sellised partiid on pärit kolmandast riigist, mille toodetel ei ole keelatud siseneda I lisas loetletud territooriumitele ning on ette nähtud muu kolmanda riigi jaoks. Pädev asutus võib loobuda sellest nõudest ümberlaadimiste osas, mis teostatakse vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile a ühelt õhusõidukilt teisele või ühelt laevalt teisele sama sadama või lennuvälja tollipiirkonnas edasilähetamise eesmärgil ilma edasise peatuseta I lisas loetletud territooriumitel üldkriteeriumite alusel, mis määratakse kindlaks vastavalt lõikele 4;

b) sellist transiiti on eelnevalt lubanud riiklik veterinaararst selle liikmesriigi piiripunktis, kus partii esimest korda saabub ühele I lisas loetletud territooriumile;

c) lasti eest vastutav isik kohustub eelnevalt partiid tagasi võtma juhul, kui asjaomased tooted lükatakse tagasi, ning kõrvaldama selle vastavalt artiklile 17.

2.  Lõikes 1 osutatud luba peab täitma järgmisi tingimusi:

a) piiripunktis transiidiks esitatud partiil on kaasas artikli 7 lõikes 1 osutatud dokumendid, vajadusel koos selliste dokumentide kinnitatud tõlgetega;

b) tootepartii tuleb esitada nimetatud piiripunktis dokumentaalseks ja identsuskontrolliks.

Mere- ja õhutranspordi pädev veterinaarasutus võib dokumentaalse ja identsuskontrolli osas teha erandi, kui:

 partiid ei laadita maha. Sellisel juhul piirdub dokumentaalne kontroll lastimanifesti kontrollimisega, ilma et see piiraks artikli 20 kohaldamist,

 partii laaditakse ümber, nagu kirjeldatud artikli 9 lõike 1 punktis a, ühelt õhusõidukilt teisele või ühelt laevalt teisele sama sadama või lennuvälja tollipiirkonnas.

Erandjuhtudel, kui on tegemist riskiga inimeste või loomade tervisele või kui kahtlustatakse eeskirjade eiramist, tuleb läbi viia täiendav füüsiline kontroll;

c) kui transiitvedu läbi I lisas nimetatud territooriumite toimub maanteed, raudteed või veeteed pidi, tuleb selline partii:

 saata tollijärelevalve all vastavalt määruses (EMÜ) nr 2913/92 sätestatud korrale T1 ühendusest väljumise punkti koos lõike 2 punktis a nõutud dokumendiga ja artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadiga, mis kinnitab piiripunkti, kus partii lahkub ühendusest,

 vedada ametiasutuse poolt plommitud sõidukites või konteinerites partiid maha laadimata või jagamata pärast lahkumist saabumise piiripunktist. Transpordi ajal pole mingisugune käitlemine lubatud,

 saata ühendusest välja piiripunkti kaudu kuni 30 päeva jooksul pärast lahkumist sisenemiskoha piiripunktist, kui vastavalt lõikes 4 sätestatud korrale pole tehtud üldist erandit, mis arvestab nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel geograafilise kaugusega;

d) riiklik veterinaararst, kes annab loa transpordiks, teavitab väljumiskoha piiripunkti riiklikku veterinaararsti arvutivõrgu ANIMO kaudu;

e) väljumiskoha piiripunkti riiklik veterinaararst kinnitab artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadis, et asjaomased partiid on ühendusest lahkunud, ja saadab dokumendi koopia sisenemiskoha piiripunkti kas faksiga või muul viisil.

Kui sisenemiskoha piiripunkti riiklikku veterinaararsti pole teavitatud toodete lahkumisest ühendusest lõike 2 punkti c kolmandas taandes määratletud ajavahemiku vältel, suunab ta küsimuse pädevale tolliasutusele, mis viib läbi vajalikud uurimistoimingud, et määrata kindlaks toodete tegelik sihtkoht.

3.  Kõik käesoleva artiklil alusel tekkivad kulutused kannab vastavalt direktiivi 85/73/EMÜ artiklis 1 sätestatud põhimõtetele lasti eest vastutav isik või tema esindaja, saamata liikmesriigilt kompensatsiooni.

4.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige teabevahetus sisenemiskoha ja väljumiskoha piiripunktide vahel, võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 12

1.  Pädev asutus võib vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2913/92 vastu võtta kolmandast riigist saabuvad vabatsooni, vabalattu või tollilattu ette nähtud partiid ainult siis, kui lasti eest vastutav isik on eelnevalt kinnitanud, et asjaomased tooted on lõppeesmärgina määratud suunamiseks vabasse ringlusse ühel I lisas loetletud territooriumil või on tegemist muu veel täpsustamisele kuuluva lõppkasutusega, ja seda, kas tooted vastavad imporditingimustele või mitte.

Selge viite puudumisel nende lõppkasutuse kohta tuleb eeldada, et tooted on ette nähtud suunamiseks vabasse ringlusse ühel I lisas loetletud territooriumil.

2.  Need partiid läbivad saabumiskoha piiripunktis dokumentaalse, identsus- ja füüsilise kontrolli, et määrata kindlaks, kas nad vastavad nimetatud imporditingimustele või mitte.

Kui dokumentaalsest kontrollist ilmneb, et tooted ei vasta ühenduse nõuetele, ei nõuta füüsilist kontrolli, välja arvatud kahtluse korral, et esineb oht loomade või inimeste tervisele.

Sellistel partiidel peavad kaasas olema artikli 7 lõikes 1 osutatud dokumendid. Vajadusel lisatakse neile dokumentide kinnitatud tõlked.

3.  Kui lõikes 2 osutatud kontrollide tulemusel leitakse, et ühenduse nõudmised on täidetud, väljastab piiripunkti riiklik veterinaararst artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadi koos tollidokumentidega. Piiripunkti pädev veterinaar- ja tolliasutus annab loa sisenemiseks lattu vabatsoonis, vabalattu või tollilattu. Veterinaarsest seisukohast loetakse sellised tooted edaspidise vabasse ringlusse suunamise jaoks sobivaiks.

4.  Kui lõikes 2 osutatud kontrollide tulemusel leitakse, et asjaomased tooted ei vasta ühenduse nõudmistele, väljastab piiripunkti riiklik veterinaararst artikli 5 lõikes 1 osutatud sertifikaadi koos tollidokumentidega. Piiripunkti tolli- ja veterinaarasutus võib sellisel juhul anda loa sisenemiseks lattu vabatsoonis, vabalattu või tollilattu ainult siis, kui on täidetud järgmised nõudmised, ilma et see piiraks artikli 16 sätete kohaldamist:

a) tooted ei tohi olla pärit kolmandast riigist, mis on allutatud artikli 11 lõike 1 punkti a esimeses lauses sätestatud keelule;

b) laod vabatsoonis, vabalaod ja tollilaod peavad olema pädeva asutuse poolt heaks kiidetud toodete ladustamiseks. Heakskiidu saamiseks peavad nad vastama järgmistele nõuetele:

 nad peavad moodustama suletud ala, mille sisse- ja väljapääsukohad on lao juhtkonna alalise kontrolli all. Kui ladu asub vabatsoonis, peab kogu tsoon moodustama suletud ala, mis on alalise tollikontrolli all,

 nad peavad täitma asjaomast toodet või tooteid ladustavatele ladudele ühenduse õigusaktides või nende puudumisel siseriiklikes õigusaktides sätestatud heakskiidu tingimusi,

 neil peab olema laohoonesse sisenevate või sealt lahkuvate partiide asjakohase arvestuse kord, mille puhul partiide lõikes märgitakse toodete olemus ja kogus ning vastuvõtja nimi ja aadress. Sellist dokumentatsiooni säilitatakse vähemalt kolm aastat,

 nad peavad omama lao- ja/või külmruume, mis võimaldavad eraldi ladustada veterinaaria-alastele õigusaktidele mittevastavaid tooteid.

 Pädevad asutused võivad siiski olemasolevate laohoonete puhul lubada selliste toodete eraldi ladustamist samades rajatistes, kui ühenduse normidele mittevastavaid tooteid hoitakse suletud lukustataval alal,

 neis peavad olema ruumid, mis on ette nähtud veterinaarkontrolli läbiviivale personalile.

Kui lõikes 2 osutatud kontrollide tulemusel ilmneb, et lasti eest vastutav isik on lõike 1 alusel esitanud valeandmeid, on ta kohustatud kõrvaldama kauba vastavalt artikli 17 sätetele.

5.  Pädevad asutused võtavad kõik meetmed, et:

 tagada, et ladude tunnustamise tingimused on täidetud,

 vältida ühenduse veterinaarnõuetele mittevastavate toodete ladustamist nõuetele vastavate toodetega ühes ruumis või suletud alal,

 tagada toodete lattu sisenemise ja sealt väljumise efektiivne kontroll ja veterinaarasutuse järelevalve lahtioleku ajal. Pädevad asutused peavad eelkõige tagama, et ühenduse nõuetele mittevastavad tooteid ei saa ilma pädeva asutuse nõusolekuta välja viia ruumidest või ruumi osadest, kus neid hoitakse,

 läbi viia kõiki vajalike kontrolle, et vältida laos hoitavate toodete muutmist, asendamist või pakendi muutmist, turustamiseks ettevalmistamist või töötlemist.

6.  Liikmesriik võib loomade või inimeste tervisega seonduvail põhjustel keelata sissepääsu tollilattu, vabalattu või vabatsooni toodetele, mis ei vasta ühenduse õigusaktides sätestatud tingimustele.

7.  Partiid võivad siseneda vabatsooni, vabalattu või tollilattu ainult tollitõkendiga varustatuna.

8.  Lõikes 4 osutatud partiid võivad väljuda vabatsoonist, vabalaost või tollilaost ainult lähetamiseks kolmandasse riiki või artiklis 13 osutatud lattu või hävitamisele, tingimusel et:

 lähetamine kolmandasse riiki toimub vastavuses artikli 11 lõike 1 punktiga c ja artikli 11 lõike 2 punktidega a, c, d ja e,

 üleviimine artiklis 13 osutatud lattu viiakse läbi T1 tollikontrolli vormi kohaselt ja samas artiklis sätestatud saatesertifikaadil on märgitud lao nimi ja asukoht,

 transport hävitamise kohta toimub pärast seda, kui asjaomased tooted on denatureeritud.

Kõnealused partiid toimetatakse seejärel edasi tingimustel, mis tagavad transpordi läbiviimise lasti maha laadimata pädeva asutuse järelevalve all pädeva asutuse poolt plommitud lekkekindlates sõidukites või konteinerites.

Selliseid partiisid ei tohi üle viia ühest käesolevas artiklis osutatud laost teise.

▼M1 —————

▼B

10.  Liikmesriigid edastavad komisjonile loetelu:

a) lõikes 4 osutatud vabatsoonidest, vabaladudest ja tolliladudest;

b) artiklis 13 osutatud operaatoritest.

Komisjon korraldab punkti a loetelu avaldamise Euroopa Ühenduste Teatajas ja edastab punkti b operaatorite loetelu teistele liikmesriikidele.

11.  Kui lõigetes 1–10 sätestatud tingimusi ei täideta ja kui neid kohaldatakse ladude suhtes, peatab või tühistab pädev asutus oma loa nagu osutatud lõike 4 punktis b. Sellisest tühistamisest teavitab pädev asutus komisjoni ja teisi liikmesriike.

Kui leitakse, et sihilikult või jämeda hooletuse tagajärjel on eeskirju eiratud, kohaldatakse pärast partii laost lahkumist partii transpordi eest vastutava isiku suhtes liikmesriigi siseriiklikes õigusaktides sätestatud karistusi.

12.  Käesoleva artikli üksikasjalised rakenduseeskirjad, eelkõige partiide sellistesse tsoonidesse ja ladudesse saabumisel ja neist lahkumisel läbiviidava kontrolli kord, partiide transport ühest sellisest tsoonist või laost teise, toodete ladustamise vorm ning lubatud käitlemine, võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 13

1.  Operaatorid, kes otse tarnivad piiriülestele meretranspordivahenditele artikli 12 lõikes 4 osutatud tooteid, mis on ette nähtud meeskonnale ja reisijaile tarbimiseks, peavad lisaks artikli 12 lõigetes 1 ja 2 ja lõike 4 punktis a ning lõike 4 punkti b teises, kolmandas ja neljandas taandes ning lõigetes 5, 6, 7 ja 9 sätestatud nõuete täitmisele:

a) olema saanud eelnevalt pädeva asutuse loa tegutseda operaatorina;

b) hankima tarnimiseks tooteid, mida ei saa töödelda, välja arvatud juhul, kui tooraine vastab ühenduse nõuetele;

c) omama suletud ruume, mille sisse- ja väljapääsukohad on vastutava isiku alalise kontrolli all. Kui ladu asub vabatsoonis, kohaldatakse artikli 12 lõike 4 punkti b esimese taande teises lauses sätestatud nõudeid;

d) kohustuma mitte lubama artikli 12 lõikes 4 osutatud tooteid tarbimisse ühel I lisas loetletud territooriumil;

e) teatama võimalikult kiiresti pädevale asutusele toodete saabumisest punktis c osutatud lattu.

2.  Lõikes 1 osutatud operaatorid peavad:

a) tegema tarned otse meretranspordivahendi pardale või sihtsadama spetsiaalselt heakskiidetud lattu, tingimusel et on võetud meetmed, mis tagavad, et asjaomased tooted ei lahku mingil juhul sadamaalast teise sihtkohta. Toodete transport päritolulaost sihtsadamasse peab olema läbi viidud tollijärelevalve all vastavalt määruses (EMÜ) nr 2913/92 sätestatud korrale T1 ja nendega peab kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis on vormistatud vastavalt lõikes 6 sätestatud korrale;

b) teatama eelnevalt toodete lähetamise kuupäeva ja partii sihtkoha andmed sadamaala pädevale asutusele liikmesriigis, kust tooted tarnitakse, ja sadamaala pädevale asutusele sihtliikmesriigis;

c) esitama ametliku tõendi, et tooted on saabunud lõppsihtkohta;

d) säilitama saabumiste ja lähetuste registrit vähemalt kolm aastat. Registri abil peab olema võimalik kontrollida partiide lattu jäänud osi.

3.  Operaatorid peaksid tagama, et laevadele ei tarnita ühenduse nõuetele mittevastavaid tooteid, välja arvatud tarned reisijatele ja meeskonnale väljaspool I lisas loetletud territooriumite rannikuala, nagu siseriiklike õigusaktidega määratletud.

4.  Sadamaala pädev asutus liikmesriigis, kust tooted tarnitakse, teavitab sadamaala pädevat asutust sihtliikmesriigis hiljemalt toodete lähetamise ajal ja teavitab seda toodete sihtkoha osas arvutivõrgu ANIMO kaudu.

5.  Kui käesoleva artikli tingimusi ei täideta, peab pädev asutus tühistama lõike 1 punktis a osutatud loa. Sellisest tühistamisest teavitab ta komisjoni ja teisi liikmesriike.

6.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige otse meretranspordivahendi pardale tarnitavate toodete väljasaatmise, transpordi ja tarnimise üle läbiviidava kontrolli kord, sealhulgas selliste toodete seaduslikku sihtkohta jõudmise tõendamine, võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 14

1.  Tooted, mille tollikäitlusviis määruse (EMÜ) nr 2913/92 tähenduses on erinev käesoleva direktiivi artiklis 7 ja artikli 12 lõikes 3 sätestatust, läbivad identsus- ja füüsilise kontrolli, kui neid ei hävitata ega tagastata, et määrata kindlaks, kas nad vastavad imporditingimustele või mitte.

2.  Vajaduse korral võetakse käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 15

1.  Liikmesriik lubab kolmandast riigist tagasi saadetud ühendusest pärit tootepartii taassisseveo, kui:

a) toodetel on kaasas:

i) kas pädeva asutuse poolt väljastatud originaalsertifikaat või kinnitatud koopia toodetega kaasas olevast sertifikaadist koos tagastamise põhjustega ning garantiiga, et toodete ladustamis- ja transporditingimusi on täidetud, ja kinnitusega, et asjaomaseid tooteid pole käideldud;

ii) plommitud konteinerite puhul vedaja tõend selle kohta, et sisu pole käideldud ega maha laaditud;

b) kõnealused tooted läbivad dokumentaalse ja identsuskontrolli ning artiklis 20 sätestatud juhtudel füüsilise kontrolli;

c) partii tagastatakse artikli 8 lõikes 4 sätestatud tingimustel otse päritoluettevõttesse selles liikmesriigis, kus sertifikaat väljastati, ja kui tegemist on transiidiga läbi teise liikmesriigi, peab selle liikmesriigi piiripunkti riiklik veterinaararst, kus partii saabub esimest korda ühele I lisas loetletud ühenduse territooriumile, olema eelnevalt kõigi liikmesriikide nimel, mille kaudu transiit toimub, andnud selleks loa.

2.  Liikmesriik ei tohi keelata kolmanda riigi poolt tagastatud, kuid ühendusest pärit tootepartii taassissevedu, kui originaalsertifikaadi väljastanud pädev asutus on otsustanud partii tagasi võtta ja lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

3.  Lõigetes 1 ja 2 ettenähtud asjaoludel toimetatakse kõnealused tooted edasi tingimustel, mis tagavad transpordi päritoluettevõttesse vastavalt artikli 8 lõikes 4 sätestatud korrale, lekkekindlas transpordivahendis, mis on pädeva asutuse poolt identifitseeritud ja plommitud nii, et konteineri avamisel plommid murduvad.

4.  Riiklik veterinaararst, kes annab loa transpordiks, teavitab sihtkoha pädevat asutust arvutivõrgu ANIMO kaudu.

▼M1 —————

▼B

6.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 16

1.  Käesolevat peatükki ei kohaldata toodete osas, mis:

a) kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks, kui nende kogus ei ületa vastavalt lõikele 3 määratletavat kogust ja tingimusel, et need tooted on pärit liikmesriigist või kolmandast riigist või kolmanda riigi osast, mis on toodud vastavalt ühenduse eeskirjadele vastu võetud loetelus ja millest import pole keelatud;

b) saadetakse väikeste partiidena eraisikutele, tingimusel et tooteid ei impordita kaubanduslikul eesmärgil, kui saadetud kogus ei ületa vastavalt lõikele 3 määratletavat kogust ja tingimusel, et tooted on pärit kolmandast riigist või kolmanda riigi osast, mis on toodud vastavalt ühenduse eeskirjadele koostatud loetelus ja millest import pole keelatud;

c) asuvad rahvusvaheliselt tegutsevate transpordivahendite pardal ja on ette nähtud meeskonnale ja reisijaile tarbimiseks, tingimusel et neid ei tooda I lisas osutatud territooriumitele.

Kui sellised tooted või nende köögijäätmed laaditakse maha, tuleb need hävitada. Tooteid ei ole siiski vaja hävitada, kui nad laaditakse samas sadamas tollijärelevalve all otse ümber ühest rahvusvaheliselt tegutsevast transpordivahendist teise;

d) kui kogus ei ületa vastavalt lõikele 3 määratletavat kogust, on läbinud kuumutamise hermeetiliselt suletud mahutis, kus Fo-väärtus on 3,00 või enam ja nad:

i) kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks;

ii) saadetakse väikeste partiidena eraisikutele, tingimusel et tooteid ei impordita kaubanduslikul eesmärgil;

e) saadetakse kaubanäidistena või on mõeldud näituste jaoks, tingimusel et nad pole ette nähtud turustamiseks ja pädev asutus on eelnevalt selleks eesmärgiks loa andnud;

f) on ette nähtud teatud uuringuteks või analüüsideks, kui ametlik kontroll suudab kindlaks määrata, et selliseid tooteid ei tarnita inimtoiduks ja et näituste lõppedes või pärast teatud uuringute ja analüüside läbiviimist need tooted, välja arvatud analüüsides kasutatavad kogused, hävitatakse või lähetatakse edasi pädeva asutuse poolt sätestatud eritingimustel.

Punktis e osutatud juhul ja sellisel juhul tagab sihtliikmesriik, et asjaomaseid tooteid ei kasutata muudel eesmärkidel kui need, milleks nad liikmesriigi territooriumile imporditi.

2.  Lõige 1 ei mõjuta värske liha ja lihatoodete suhtes kohaldatavaid eeskirju vastavalt nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ (tervishoiu- ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste, kitsede ja sigade, värske liha ja lihasaaduste impordil kolmandatest riikidest), ( 22 ) artikli 1 lõikele 2.

3.  Komisjon määrab kindlaks rakenduseeskirjad ja eriti kaalumäärad eri toodetele, mis võivad olla hõlmatud lõikes 1 osutatud eranditega, vastavalt artiklis 29 sätestatud korrale.

▼M1

4.  Üksikasjalikud eeskirjad loomsete saaduste sissetoomise kohta rahvusvaheliste transpordivahendite meeskonnaliikmete ja reisijate varustamiseks ning distantsilt (näiteks posti, telefoni või Interneti teel) tellitavate ja tarbijale kätte toimetatavate loomsete saaduste kohta sätestatakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikliga 25.

▼B

Artikkel 17

1.  Partiid, mis on toodud ühenduse territooriumile, esitamata neid artiklite 3 ja 4 nõuetele vastavalt veterinaarkontrolliks, peetakse kinni ja pädev asutus otsustab, kas need vastavalt lõike 2 punktile b hävitada või vastavalt lõike 2 punktile a lähetada tagasi.

2.  Kui pädev asutus leiab käesolevas direktiivis osutatud kontrolli põhjal, et toode ei täida imporditingimusi, või kui sellise kontrolli põhjal ilmneb eeskirjade eiramine, otsustab pädev asutus pärast lasti eest vastutava isiku või tema esindajaga konsulteerimist:

a) kas lähetada toode I lisas loetletud territooriumitelt välja samast piiripunktist lasti eest vastutava isikuga kooskõlastatud sihtkohta sama transpordivahendiga maksimaalselt 60päevase tähtaja jooksul, kui veterinaarinspektsiooni tulemused ja tervishoiunõuded seda ei välista.

Sellisel juhul peab piiripunkti riiklik veterinaararst:

 käivitama otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 lõike 1 esimeses taandes sätestatud teabemenetluse,

 vastavalt korrale, mille komisjon määrab kindlaks vastavalt lõikes 7 sätestatud korrale, tühistama tagasilükatud toodetega kaasas olnud veterinaarsertifikaadid või dokumendid, et tagasilükatud tooteid poleks võimalik teise piiripunkti kaudu uuesti sisse tuua;

b) või kui tagasisaatmine pole võimalik või punktis a osutatud 60päevane tähtaeg on möödunud või kui lasti eest vastutav isik annab viivitamata oma nõusoleku, hävitama tooted piiripunktile lähimas sellel eesmärgil ette nähtud kohas vastavalt nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivile 90/667/EMÜ, millega kehtestatakse veterinaareeskirjad loomsete jäätmete kõrvaldamise, töötlemise ja turustamise kohta ning haigusetekitajate vältimise kohta loomset päritolu või kalast valmistatud söötades. ( 23 )

Kuni käesolevas punktis osutatud tagasisaatmiseni või tagasilükkamise põhjuste kinnitamiseni ladustavad pädevad asutused kõnealused tooted pädeva asutuse järelevalve all lasti eest vastutava isiku kulul.

3.  Artiklite 23 ja 24 sätteid kohaldatakse, kui lõigetes 1 ja 2 osutatud kontrollid näitavad, et on toimunud ühenduse veterinaarõigusaktide jäme või korduv rikkumine.

4.  Lõike 2 sätteid ei kohaldata, kui pädev asutus on andnud loa kasutada tooteid vastavalt direktiivi 90/667/EMÜ sätetele, tingimusel et inimeste või loomade tervisele pole ohtu.

5.  Partii tagasisaatmisest või hävitamisest või toote muul eesmärgil kasutamisest tekkinud kulud katab lasti eest vastutav isik või tema esindaja.

Lisaks kui leitakse, et eeskirjade eiramine on jämeda hooletuse või sihiliku rikkumise tagajärg, peab liikmesriik kohaldama lasti eest vastutava isiku suhtes oma siseriiklikes õigusaktides sätestatud karistusi.

6.  Kohaldatakse otsuse 92/438/EMÜ sätteid.

7.  Lõigete 1–3 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti tagasilükkamise, kinnipidamise või hävitamise kohta otsustamise hindamiskriteeriumide standardimine, võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 18

Vastavalt artiklis 29 sätestatud korrale võtab komisjon teises lõigus osutatud kavade põhjal vastu teatud I lisas loetletud territooriumite osadesse toimuva impordi osas kohaldatavad eeskirjad nende territooriumite eriliste looduslikust eripärast tingitud piirangute ja eriti nende ning ühenduse territooriumi mandriosa vahelise kauguse arvessevõtmiseks.

Selleks esitavad Prantsuse Vabariik ja Kreeka Vabariik komisjonile plaani, milles märgitakse Prantsuse ülemereterritooriumite ja teatud saarte ning saarerühmade osas neisse piirkondadesse kolmandatest riikidest pärit toodete impordiga seoses läbiviidavate kontrollide olemus, arvestades nende piirkondade looduslikust geograafilisest eripärast tingitud piiranguid.

Nimetatud plaanides kirjeldatakse kontrolle, mis viiakse läbi tagamaks, et neile territooriumitele toodud tooteid ei lähetata mingil juhul edasi teistele ühenduse territooriumitele, välja arvatud siis, kui neil territooriumitel täidetakse ühenduse veterinaaria-alaseid õigusaktide nõudeid.

Artikkel 19

1.  Vastavalt artiklis 29 sätestatud korrale koostab komisjon loetelu taimsetest saadustest, mis eriti nende edasist sihtkohta arvestades võivad põhjustada nakkuslike loomahaiguste levimise riski ja mis tuleb seetõttu allutada käesolevas direktiivis sätestatud veterinaarkontrollile, ja eriti artiklis 4 sätestatud kontrollile, et kindlaks määrata selliste taimsete saaduste päritolu ja kavandatav sihtkoht.

Samas korras võetakse vastu:

 loomade tervist puudutavad tingimused, mida kolmandad riigid peavad täitma, ja pakutavad garantiid, eriti loomade tervisliku seisundi tõttu nõutava võimaliku töötlemise olemus,

 loetelu kolmandatest riikidest, millele nende garantiide alusel võib anda loa eksportida ühendusse esimeses lõigus osutatud taimseid saadusi,

 võimalikud inspekteerimise erimenetlused, eelkõige neile toodetele kohaldatava proovide võtmise kohta, eriti kui neid imporditakse lahtiselt.

2.  Kolmanda riigi lipu all sõitvast kalalaevast otse mahalaaditud värsked kalasaadused läbivad liikmesriigi lipu all sõitvast laevast otse mahalaaditud kalale sätestatud veterinaarkontrolli vastavalt nõukogu 6. mai 1994. aasta määrusele (EMÜ) nr 1093/94, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel kolmandate riikide kalalaevad võivad otse ühenduse sadamates lossida ja saaki turustada, ( 24 ) ja enne, kui neid võib importida I lisas loetletud territooriumitele.

Erandina artikli 3 lõikest 2 võib liikmesriigile siiski anda artiklis 29 sätestatud korras loa viia läbi käesolevas direktiivis sätestatud kontrolli külmutatud ja sügavkülmutatud tuunikalale, mille pead pole eemaldatud ja mis on rookimata ja mis on otse maha laaditud vastavalt ühenduse asjakohastele sätetele registreeritud ühisettevõtte laevast, tingimusel et:

 sellise kontrolli viib läbi lähima piiripunkti pädev asutus nende toodete töötlemiseks heakskiidetud sihtettevõttes,

 töötlemisettevõte asub kuni 75 km kaugusel piiripunktist,

 tooteid transporditakse tollijärelevalve all vastavalt artikli 8 lõike 4 esimeses taandes sätestatud korrale randumiskohast sihtettevõttesse.

3.  Vastavalt artiklis 29 sätestatud korrale võib lubada erandeid artikli 6 lõike 1 punktist b ning kontrolli läbiviimise ja sertifikaatide väljastamise eest vastutava personali osas artikli 4 lõikest 1 ja artikli 5 lõikest 1 piiripunktide osas, kuhu kala esitatakse vastavalt nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivile 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded. ( 25 )

Artikkel 20

1.  Ilma et see piiraks käesoleva peatüki sätteid, peab riiklik veterinaararst või pädev asutus kahtluse korral, et veterinaaria-alaseid õigusakte pole täidetud või esineb kahtlus:

a) toote identiteedi või tegeliku sihtkoha osas;

b) kas toode vastab seda tüüpi toote suhtes õigusaktidega sätestatud garantiidele;

c) ühenduse õigusaktides sätestatud loomade ja inimeste tervisegarantiide täitmise suhtes;

viima läbi kõik veterinaarkontrollid, mida veterinaararst või ametiasutus peab vajalikuks, et sellist kahtlust kinnitada või see ümber lükata.

Kontrollitavad tooted peavad jääma pädeva asutuse järelevalve alla kuni kontrollitulemuste saamiseni.

Kui kahtlused leiavad kinnitust, tuleb sama päritolu toodete kontrolli tihendada vastavalt artikli 17 lõikele 3.

2.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

▼M1 —————

▼BII PEATÜKK

KAITSEMEETMED

Artikkel 22

1.  Kui kolmanda riigi territooriumil ilmneb või levib nõukogu 21. detsembri 1982. aasta direktiivis 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta ( 26 ) osutatud haigus, zoonoos või muu haigus või muu nähtus või asjaolu, mis võib kujutada endast tõsist ohtu loomade või inimeste tervisele, või seda õigustab loomade või inimeste tervisega seotud muu tõsine põhjus, eriti komisjoni veterinaarekspertide järelduste või piiripunktides läbiviidud kontrollide põhjal, võtab komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel viivitamata, sõltuvalt olukorra tõsidusest, ühe järgmistest meetmetest:

 peatatakse import asjaomase kolmanda riigi kogu territooriumilt või selle osast ning vajadusel transiidiriigiks olevast kolmandast riigist,

 sätestatakse eritingimused asjaomase kolmanda riigi kogu territooriumilt või selle osast tulevatele toodetele,

 koostatakse tegelike leidude põhjal asjakohased kontrollinõuded, mis võivad sisaldada inimeste või loomade tervisega seonduvate ohtude eriuuringut, ja tihendatakse sõltuvalt sellise kontrolli tulemustest füüsilisi kontrolle.

2.  Kui käesolevas direktiivis sätestatud kontrollist ilmneb, et tootepartii võib osutuda ohtlikuks loomade või inimeste tervisele, võtab pädev veterinaarasutus viivitamata järgmised meetmed:

 nimetatud partii peetakse kinni ja hävitatakse,

 teisi piiripunkte ja komisjoni teavitatakse vastavalt otsusele 92/438/EMÜ viivitamata leidudest ja toodete päritolust.

3.  Lõikes 1 sätestatud juhul võib komisjon võtta ajutisi kaitsemeetmeid artiklitega 11, 12 ja 13 hõlmatud toodete suhtes.

4.  Komisjoni esindajad võivad viivitamata asjaomasesse kolmandasse riiki kohale tulla.

5.  Kui liikmesriik ametlikult teavitab komisjoni vajadusest võtta kaitsemeetmeid ja viimane ei ole kohaldanud lõigete 1 ja 3 sätteid või ei ole teavitanud alalist veterinaarkomiteed vastavalt lõikele 6, võib liikmesriik võtta nimetatud toodete suhtes ajutisi kaitsemeetmeid.

Kui liikmesriik võtab käesoleva lõike kohaselt ajutisi kaitsemeetmeid kolmanda riigi või kolmanda riigi ettevõtte suhtes, peab ta sellest teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni alalises veterinaarkomitees.

Kümne tööpäeva jooksul suunatakse küsimus vastavalt artikli 28 sätetele alalisele veterinaarkomiteele lõigetes 1 ja 3 sätestatud meetmete laiendamiseks, muutmiseks või tühistamiseks. Artiklis 28 sätestatud korda võib samuti kasutada vajalike otsuste võtmiseks, sealhulgas ühendusesisese toodete liikumise ja transiidiga seonduvad otsused.

6.  Lõigete 1, 2, 3 ja 5 kohaselt otsustatud meetmete muutmist, tühistamist või laiendamist puudutavad otsused võetakse vastu artiklis 28 sätestatud korras.

7.  Vajaduse korral võetakse käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad vastu artiklis 29 sätestatud korras.III PEATÜKK

INSPEKTSIOON JA KONTROLLIMINE

▼M1 —————

▼B

Artikkel 24

1.  Kui käesoleva direktiiviga sätestatud kontroll annab alust uskuda, et ühenduse veterinaaria-alaseid õigusakte on jämedalt või korduvalt rikutud, võtab pädev asutus selles kasutatud toodete või nende päritolu suhtes järgmised meetmed:

 teavitab komisjoni rikkumises kasutatud toodete ja asjaomase partii olemusest; komisjon teavitab sellest viivitamata kõiki piiripunkte,

 liikmesriigid karmistavad kõikide sama päritoluga tootepartiide kontrolli. Eelkõige tuleb 10 järgmist sama päritoluga partiid piiripunktis tõkestatakse füüsiliseks kontrolliks, sealhulgas III lisas sätestatud proovide võtmine ja laborikatsed, ja nõutakse tagatise esitamist inspektsioonikulude katteks.

 Kui selline täiendav kontroll kinnitab ühenduse õigusaktide mittetäitmist, tuleb asjaomane partii või selle osa ►M1  vastavalt artiklile 17 ◄ kõrvaldada,

 komisjoni teavitatakse rangema kontrolli tulemustest ja selle teabe alusel korraldab komisjon kõik vajalikud uurimised tuvastatud rikkumiste põhjuste või päritolu kindlakstegemiseks.

2.  Kui kontroll näitab lubatud jääkide määrade ületamist, kasutatakse lõike 1 teises taandes osutatud kontrolli.

3.  Kui on tegemist ühendusega samaväärsuslepingu sõlminud kolmanda riigiga või kolmanda riigiga, kelle partiisid kontrollitakse harvemini ja kui komisjon teeb asjaomase kolmanda riigi pädevate asutuste tegevuse uurimise põhjal järelduse, et asjaomased asutused ei ole täitnud oma kohustusi ja kinni pidanud direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 lõikes 1 osutatud plaanides antud tagatistest, peatab komisjon käesoleva direktiivi artiklis 29 sätestatud korras selle riigi soodustuse asjaomaste toodete harvemale kontrollile, kuni asjaomane kolmas riik on puudused kõrvaldanud. Soodustuse peatamise tühistamine toimub samas korras.

Nimetatud lepingutest saadavate soodustuste taastamiseks külastab liikmesriikide ekspertidest koosnev ühenduse delegatsioon vajadusel asjaomast riiki selle riigi kulul, et kontrollida kõnealuse küsimusega seoses võetud meetmeid.

Artikkel 25

1.  Kui liikmesriigi pädev asutus leiab toodete turustamise kohas läbiviidud kontrolli põhjal, et käesolevat direktiivi ei täideta teise liikmesriigi piiripunktis või artiklis 12 osutatud tollilaos, vabatsoonis või vabalaos, võtab ta viivitamata ühendust selle liikmesriigi pädeva keskasutusega.

Teise liikmesriigi pädev asutus võtab kõik vajalikud meetmed ja teavitab esimese liikmesriigi pädevat asutust läbiviidud kontrollidest ja tehtud otsustest ja nende tegemise põhjustest.

Kui esimese liikmesriigi pädev asutus leiab, et need meetmed ei ole piisavad, otsib ta koos kõnealuse liikmesriigi pädeva asutusega viise ja vahendeid olukorra parandamiseks, vajadusel ka asjaomasesse liikmesriiki kohale minnes.

Kui esimeses lõigus osutatud kontrollist ilmneb käesoleva direktiivi sätete korduv rikkumine, teavitab sihtliikmesriigi pädev asutus sellest komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

Sihtliikmesriigi pädeva asutuse taotlusel või omal algatusel ja arvestades leitud rikkumiste laadi võib komisjon:

 saata koostöös liikmesriigi pädeva asutusega asjaomasesse liikmesriiki inspektsioonirühma,

 paluda pädeval asutusel tugevdada asjaomases piiripunktis, tollilaos, vabatsoonis või vabalaos läbiviidavat kontrolli.

Kuni komisjon teeb järeldused, peab asjaomane liikmesriik sihtliikmesriigi taotlusel tugevdama asjaomases piiripunktis, tollilaos, vabatsoonis või vabalaos läbiviidavat kontrolli.

Sihtliikmesriik võib omalt poolt tihendada samadest allikatest tulevate toodete kontrolli.

Kahest asjaomasest liikmesriigist ühe taotlusel korral ja kui viienda lõigu esimeses taandes osutatud inspektsioon kinnitab eeskirjade eiramist, peab komisjon artiklis 28 sätestatud korras võtma vajalikud meetmed. Need meetmed tuleb samas korras võimalikult kiiresti kinnitada või läbi vaadata.

2.  Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikides kehtivate siseriiklike õigusaktidega ettenähtud kaebuse esitamise õigust pädevate asutuste tehtud otsuste suhtes.

Pädeva asutuse tehtud otsused ja nende põhjused teatatakse asjaomase lasti eest vastutavale isikule, keda otsused puudutavad, või tema esindajale.

Asjaomase lasti eest vastutava isiku või tema esindaja taotlusel tuleb talle kirjalikult edastada nimetatud otsused ja nende põhjused koos kontrollija liikmesriigi õigusaktidega lubatud edasikaebamisõiguse üksikasjade ja kohaldatava korra ja ajaliste piirangutega.

3.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 26

1.  Iga liikmesriik koostab kolmandatest riikidest tulevate toodete kontrollimiseks volitatud ametnike vahetusprogrammi.

2.  Komisjon ja liikmesriigid kooskõlastavad lõikes 1 osutatud programmid alalises veterinaarkomitees.

3.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed lõikes 2 osutatud kooskõlastuse tulemusel saadud programmide rakendamiseks.

4.  Alalises veterinaarkomitees vaadatakse igal aastal liikmesriikide koostatud aruannete põhjal üle programmide rakendamine.

5.  Liikmesriigid võtavad arvesse saadud kogemusi, et parandada ja arendada vahetusprogramme.

6.  Vahetusprogrammide tõhusa arengu võimaldamiseks tuleb anda ühenduse rahalist toetust. Üksikasjalikud eeskirjad ühenduse rahalise toetuse ja ühenduse eelarvest makstava eeldatava summa kohta on sätestatud nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivis 90/424/EMÜ veterinaariaalaste kulutuste kohta. ( 27 )

7.  Vajaduse korral võetakse lõigete 1, 4 ja 5 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad vastu artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 27

Liikmesriigid tagavad, et piiripunktidesse määratud riiklikud veterinaararstid osalevad käesolevas artiklis osutatud spetsiaalsetes koolitusprogrammides.

Komisjon koostab artikliga 29 sätestatud korras selliste programmide suunised.

Komisjon korraldab vähemalt kord aastas seminari programmide läbiviijaile, et tagada programmide kooskõlastatus.

Käesolevas artiklis sätestatud meetmeid finantseeritakse vastavalt otsuse 90/424/EMÜ III jaotisele.IV PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 28

Kui viidatakse käesolevas artiklis määratletud korrale, võtab nõukogu otsusega 68/361/EMÜ ( 28 ) loodud alaline veterinaarkomitee otsused direktiivi 89/662/EMÜ artikliga 17 sätestatud korras.

Artikkel 29

Kui viidatakse käesolevas artiklis määratletud korrale, teeb alaline veterinaarkomitee otsused direktiivi 89/662/EMÜ artikliga 18 sätestatud korras.

Artikkel 30

II ja III lisa võib täiendada artiklis 29 sätestatud korras.

Artikkel 31

Käesolev direktiiv ei mõjuta tollialastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Artikkel 32

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi rakendamiseks kasutada otsuse 90/424/EMÜ artiklis 38 sätestatud ühenduse rahalist abi.

Artikkel 33

Direktiiv 90/675/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 30. juunist 1999.

Direktiivi 90/675/EMÜ alusel vastu võetud aktid peavad jääma kehtima kuni nende asendamiseks ette nähtud sätete vastuvõtmiseni käesoleva direktiivi alusel.

Igas käesoleva direktiivi alusel vastuvõetavas aktis tuleb vajadusel täpsustada kuupäev, millest alates selle sätted asendavad direktiivi 90/675/EMÜ alusel vastu võetud akti vastavad sätted.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid loetakse vastavalt IV lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 34

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid enne 1. juulit 1999. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. juulist 1999.

Kui liikmesriigid võtavad vastu need õigusaktid, lisavad nad nendesse õigusaktidesse või nende õigusaktide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise korra näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigussätete teksti.

Artikkel 35

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 36

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M3
I LISA

ARTIKLIS 1 NIMETATUD TERRITOORIUMID

1. Belgia Kuningriigi territoorium

2. Bulgaaria Vabariigi territoorium

3. Tšehhi Vabariigi territoorium

4. Taani Kuningriigi territoorium, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa

5. Saksamaa Liitvabariigi territoorium

6. Eesti Vabariigi territoorium

7. Iirimaa territoorium

8. Kreeka Vabariigi territoorium

9. Hispaania Kuningriigi territoorium, välja arvatud Ceuta ja Melilla

10. Prantsuse Vabariigi territoorium

11. Horvaatia Vabariigi territoorium

12. Itaalia Vabariigi territoorium

13. Küprose Vabariigi territoorium

14. Läti Vabariigi territoorium

15. Leedu Vabariigi territoorium

16. Luksemburgi Suurhertsogiriigi territoorium

17. Ungari territoorium

18. Malta territoorium

19. Madalmaade Kuningriigi territoorium Euroopas

20. Austria Vabariigi territoorium

21. Poola Vabariigi territoorium

22. Portugali Vabariigi territoorium

23. Rumeenia territoorium

24. Sloveenia Vabariigi territoorium

25. Slovaki Vabariigi territoorium

26. Soome Vabariigi territoorium

27. Rootsi Kuningriigi territoorium

28. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi territoorium.

▼B
II LISA

PIIRIPUNKTIDELE HEAKSKIIDETUD NÕUDED

Ühenduse heakskiidu saamiseks peab piiripunktides olema:

 toodete saatedokumentide (tervishoiu- ja veterinaarsertifikaadid või muud ühenduse õigusaktidega sätestatud dokumendid) kontrollimiseks vajalik personal,

 piiripunktis käsitletava toodete hulga jaoks piisav veterinaar- ja eriväljaõppega abipersonal, mis on vajalik, et kontrollida toodete vastavust saatedokumentidele ja süstemaatiliselt läbi viia iga tootepartii füüsilist kontrolli,

 piisav personal antud piiripunkti esitatud tootepartiidest juhuvalikul proovide võtmiseks ja nende töötlemiseks,

 piisavalt suured ruumid veterinaarkontrolli läbiviimise eest vastutavale personalile,

 asjakohased hügieeninõuetele vastavad ruumid ja vahendid rutiinse analüüsi läbiviimiseks ja proovide võtmiseks vastavalt käesolevale direktiivile,

 asjakohased hügieeninõuetele vastavad ruumid ja vahendid proovide võtmiseks ja töötlemiseks ühenduse eeskirjades sätestatud rutiinkontrolli jaoks (mikrobioloogilised normid),

 võimalus kasutada erilaborit, kus saab läbi viia selles piiripunktis võetud proovide erianalüüsi,

 ruumid ja külmlaod, kuhu saab ladustada analüüsiks võetud partiide osad ja tooted, mille suunamiseks vabasse ringlusse pole piiripunkti eest vastutav veterinaarametnik luba andnud,

 asjakohased seadmed kiireks teabevahetuseks, eelkõige teiste piiripunktidega (direktiivi 90/425/EMÜ artiklis 20 sätestatud arvutisüsteemi või Shift projekti kaudu),

 võimalus kasutada direktiivis 90/667/EMÜ sätestatud käsitluse läbiviimiseks kvalifitseeritud ettevõtte teenuseid.
III LISA

TOODETE FÜÜSILINE KONTROLL

Loomsete saaduste füüsilise kontrolli eesmärk on tagada, et tooted endiselt vastavad veterinaarsertifikaadis või dokumendis mainitud eesmärgile: tuleb vastavalt kontrollida kolmanda riigi poolt kinnitatud päritolugarantiisid ja veenduda, et toote järgnev transport pole muutnud garanteeritud lähtetingimusi, kasutades:

a) organoleptilist hindamist: lõhn, värv, koostis, maitse;

b) lihtsaid füüsikalisi või keemilisi katseid: lõikamine, sulatamine, valmistamine;

c) laborikatseid avastamaks:

jääke,

patogeene,

saasteaineid,

märke muutustest.

Olenemata toote liigist, tuleb võtta järgmised meetmed:

a) transporditingimuste ja -vahendite kontroll, et leida eelkõige külmaahela võimalikud puudused või katkestused;

b) partii tegeliku kaalu võrdlus veterinaarsertifikaadis või dokumendis märgituga, ja vajadusel kogu partii kaalumine;

c) pakkematerjalide ja kõigi märgistuste (templid, etiketid) kontroll veendumaks, et need vastavad ühenduse õigusaktidele;

d) kontroll, et ühenduse õigusaktides nõutud temperatuuri on hoitud transpordi ajal;

e) pakendite kogu partii või lahtiselt transporditavate toodete proovide uuring enne organoleptilist hindamist ning füüsikalisi, keemilisi ja laborikatseid.

Katsed peavad hõlmama tervest partiist võetud piisavat hulka proove, vajadusel võidakse kõigi partii osadeni jõudmiseks partii osaliselt maha laadida.

Kontroll peab hõlmama 1 % partii pakkeüksustest või pakenditest alates minimaalselt kahest üksusest/pakendist kuni maksimaalselt kümneni.

Sõltuvalt toodetest või asjaoludest võib veterinaarasutus siiski nõuda ulatuslikumat kontrolli.

Lahtiselt transporditava kauba puhul tuleb partii eri osadest võtta vähemalt viis proovi;

f) pisteliste laborikatsete puhul, mille tulemused pole kohe kättesaadavad ja kui puudub otsene oht inimeste või loomade tervisele, võidakse partii vabastada.

Kui aga laborikatsed on läbi viidud kahtlusel, et eeskirju on eiratud või kui eelnevad testid on andnud positiivseid tulemusi, ei vabastata partiid enne, kui on saadud negatiivsed testitulemused;

g) transpordivahendi kogu last tuleb maha laadida ainult järgnevatel juhtudel:

 kui pealelaadimine on teostatud nii, et üksnes osaline mahalaadimine ei võimalda juurdepääsu kogu partiile,

 proovide kontroll on näidanud eeskirjade eiramisi,

 eelnevates partiides on ilmnenud eeskirjade eiramisi,

 riiklik veterinaararst kahtlustab eeskirjade eiramist;

h) kui füüsiline kontroll on tehtud, peab pädev asutus kinnitama kontrolli, sulgedes ja ametlikult tembeldades kõik avatud pakendid ning plommides uuesti kõik konteinerid, märkides seejärel plommi numbri piiriületusdokumendile.
IV LISAVASTAVUSTABEL

Direktiiv 90/675/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõike 2 punkt a

Artikli 2 lõike 2 punkt a

Artikli 2 lõike 2 punkt b

Artikli 2 lõike 2 punkt b

Artikli 2 lõike 2 punkt c

Artikli 2 lõike 2 punkt c

Artikli 2 lõike 2 punkt d

Artikli 2 lõike 2 punkt d

Artikli 2 lõike 2 punkt e

Artikli 2 lõike 2 punkt e

Artikli 2 lõike 2 punkt f

Artikli 2 lõike 2 punkt f

Artikli 2 lõike 2 punkt g

Artikli 2 lõike 2 punkt g

Artikli 2 lõike 2 punkt h

Artikli 2 lõike 2 punkt k

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 12

Artikkel 6

Artikkel 13

Artikkel 7

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikli 4 lõike 4 punkt b

Artikli 8 lõige 3

Artikkel 10

Artikli 8 lõige 4

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 6

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 11

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 14

Artikkel 16

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 18a

Artikkel 21

Artikkel 19

Artikkel 22

Artikkel 20

Artikkel 23

Artikkel 21

Artikkel 25

Artikkel 22

Artikkel 26

Artikkel 23

Artikkel 28

Artikkel 24

Artikkel 29

Artikkel 25

Artikkel 30

Artikkel 26

Artikkel 31

Artikkel 27

Artikkel 28

Artikkel 29

Artikkel 30

Artikkel 31

Artikkel 32

Artikkel 32

Artikkel 34

Artikkel 33

Artikkel 36

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa( 1 ) EÜT C 285, 23.8.1997, lk 7.

( 2 ) EÜT L 85, 17.3.1997, lk 76.

( 3 ) EÜT L 66, 3.3.1997, lk 43.

( 4 ) EÜT L 373, 31.12.1990, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1).

( 5 ) ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

( 6 ) EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49).

( 7 ) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 92/118/EMÜ.

( 8 ) EÜT L 273,10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 808/2003 (ELT L 117, 13.5.2003, lk 1).

( 9 ) ELT L 18, 23.1.2003, lk 11.

( 10 ) ELT L 139, 30.4.2004.

( 11 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 82/97 (EÜT L 17, 21.1.1997, lk 1).

( 12 ) EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27. Määrust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

( 13 ) EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/90/EÜ (EÜT L 13, 16.1.1997, lk 24).

( 14 ) EÜT L 9, 15.1.1993, lk 33. Otsust on viimati muudetud otsusega 96/32/EÜ (EÜT L 9, 12.1.1996, lk 9).

( 15 ) EÜT L 331, 17.11.1992, lk 16.

( 16 ) EÜT L 32, 5.2.1985, lk 14. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1).

( 17 ) EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

( 18 ) EÜT L 268, 14.9.1992, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

( 19 ) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1427/97 (EÜT L 196, 24.7.1997, lk 31).

( 20 ) EÜT L 243, 11.10.1995, lk 17. Otsust on viimati muudetud otsusega 97/34/EÜ (EÜT L 13, 16.1.1997, lk 33).

( 21 ) EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3.

( 22 ) EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/91/EÜ (EÜT L 13, 16.1.1997, lk 27).

( 23 ) EÜT L 363, 27.12.1990, lk 51. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

( 24 ) EÜT L 121, 12.5.1994, lk 3.

( 25 ) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

( 26 ) EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

( 27 ) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega 94/370/EÜ (EÜT L 168, 2.7.1994, lk 31).

( 28 ) EÜT L 255, 18.10.1968, lk 23.