1996L0098 — ET — 04.12.2013 — 011.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 96/98/EÜ,

20. detsember 1996,

laevavarustuse kohta

(EÜT L 046, 17.2.1997, p.25)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI DIREKTIIV 98/85/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 11. november 1998,

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

KOMISJONI DIREKTIIV 2002/75/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 2. september 2002,

  L 254

1

23.9.2002

►M4

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/84/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 5. november 2002,

  L 324

53

29.11.2002

 M5

KOMISJONI DIREKTIIV 2008/67/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 30. juuni 2008,

  L 171

16

1.7.2008

 M6

KOMISJONI DIREKTIIV 2009/26/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 6. aprill 2009,

  L 113

1

6.5.2009

►M7

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 596/2009, 18. juuni 2009,

  L 188

14

18.7.2009

 M8

KOMISJONI DIREKTIIV 2010/68/EL, EMPs kohaldatav tekst 22. oktoober 2010,

  L 305

1

20.11.2010

 M9

KOMISJONI DIREKTIIV 2011/75/EL, EMPs kohaldatav tekst 2. september 2011,

  L 239

1

15.9.2011

 M10

KOMISJONI DIREKTIIV 2012/32/EL, EMPs kohaldatav tekst 25. oktoober 2012,

  L 312

1

10.11.2012

►M11

KOMISJONI DIREKTIIV 2013/52/EL, EMPs kohaldatav tekst 30. oktoober 2013,

  L 304

1

14.11.2013(*)

Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 96/98/EÜ,

20. detsember 1996,

laevavarustuse kohtaEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 84 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, ( 2 )

toimides asutamislepingu artiklis 189c sätestatud korras ( 3 )

ning arvestades, et:

(1)

ühise transpordipoliitika raames tuleb võtta lisameetmeid, et tagada merevedude ohutus;

(2)

ühendusele valmistavad suurt muret laevaõnnetused, eelkõige sellised, mis nõuavad inimohvreid ja reostavad liikmesriikide merd ja rannikut;

(3)

laevaõnnetuste ohtu saab tõhusalt vähendada ühtsete standardite abil, mis tagavad, et laevade pardal olev varustus toimib äärmiselt ohutult; katsestandardite ja -meetoditega saab varustuse toimimist tulevikus suuresti mõjutada;

(4)

rahvusvahelised konventsioonid kohustavad lipuriike tagama, et laevade pardal olev varustus vastaks teatavatele ohutusnõuetele, ja väljastama asjakohaseid tunnistusi; selleks on rahvusvahelised standardiorganisatsioonid ja Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) teatavat liiki laevavarustusele välja töötanud katsestandardid; rahvusvahelisi standardeid rakendavad siseriiklikud katsestandardid jätavad teatava valikuvabaduse sertifitseerimisasutustele, kelle ettevalmistus ja kogemused on erinevad; selle tulemuseks on pädevate riiklike asutuste asjakohastele rahvusvahelistele ohutusnormidele vastavaks tunnistatud toodete erinev ohutustase ja liikmesriikide suur vastumeelsus nõustuda sellega, et nende lipu all sõitvad laevad kannavad pardal teiste liikmesriikide kinnitatud varustust täiendava vastavustõendamiseta;

(5)

erinevuste kõrvaldamiseks rahvusvaheliste standardite rakendamisel tuleb kehtestada ühiseeskirjad; selliste ühiseeskirjadega kõrvaldatakse tarbetud kulutused ja haldusmenetlused, mis on seotud varustuse kinnitamisega, parandatakse ühenduse laevade töötingimusi ja konkurentsivõimet ja kõrvaldatakse varustusele kinnitatava vastavusmärgi abil tehnilised kaubandustõkked;

(6)

oma 8. juuni 1993. aasta resolutsioonis ühise mereohutuspoliitika kohta ( 4 ) kannustas nõukogu komisjoni tegema IMO normide rakendamise ühtlustamist ja laevavarustuse kinnitamiskorda käsitlevaid ettepanekuid;

(7)

selline ühtlustamine on võimalik üksnes ühenduse tasandil, sest iseseisvalt või rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu tegutsedes ei suuda liikmesriigid saavutada varustuse ühesugust ohutustaset;

(8)

nõukogu direktiiv on sobiv õigusakt, kuna see loob raamistiku rahvusvaheliste katsestandardite ühtseks ja kohustuslikuks kohaldamiseks liikmesriikides;

(9)

kõigepealt tuleks keskenduda varustusele, mis põhiliste rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt peab laeva pardal olema ja mille siseriiklikud ametiasutused peavad rahvusvahelistes konventsioonides või resolutsioonides sätestatud ohutusnormide põhjal kinnitama;

(10)

on olemas mitu direktiivi, millega tagatakse teatavate selliste toodete vaba liikumine, mida saab muu hulgas kasutada varustusena laevade pardal, kuid mis ei käsitle asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide kohast varustuse vastavustõendamist liikmesriikides; seetõttu võivad laevade pardale paigutatava varustuse suhtes kehtida üksnes uued ühiseeskirjad;

(11)

soovitatavalt rahvusvahelisel tasandil tuleb kehtestada uued katsestandardid sellisele varustusele, mida käsitlevad standardid puuduvad või ei ole need piisavalt üksikasjalikud;

(12)

liikmesriigid peaksid tagama, et varustuse vastavust katsestandarditele hindavad teavitatud asutused on sõltumatud, tõhusad ja oma ülesannete täitmiseks erialaselt pädevad;

(13)

vastavust rahvusvahelistele katsestandarditele saab kõige paremini näidata selliste vastavushindamismenetluste abil, mis on sätestatud nõukogu 22. juuli 1993. aasta otsuses 93/465/EMÜ, vastavushindamise eri etappidel kasutatavate moodulite ning CE-vastavusmärgi kinnitamise ja kasutamise eeskirjade kohta, mis on mõeldud kasutamiseks tehnilise ühtlustamise direktiivides ( 5 );

(14)

mitte miski käesolevas direktiivis ei piira lipuriigi ametiasutusele rahvusvaheliste konventsioonidega antud õigust katsetada varustuse toimimist sellise laeva pardal, millele ta on väljastanud meresõiduohutust tõendava tunnistuse, tingimusel et sellised katsed ei korda vastavushindamismenetlusi;

(15)

käesoleva direktiiviga hõlmatud varustusel peaks üldjuhul olema märk, mis näitaks selle vastavust käesoleva direktiivi nõuetele;

(16)

teatavatel juhtudel võivad liikmesriigid võtta ajutisi meetmeid, et piirata vastavusmärki kandva varustuse kasutamist või keelata selle kasutamine;

(17)

erandlikel asjaoludel võib lubada kasutada vastavusmärgita varustust;

(18)

käesoleva direktiivi muutmiseks tuleb kohaldada lihtsustatud korda, milles osaleb korralduskomitee,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on suurendada mereohutust ja vältida mere saastumist asjakohaste rahvusvahelise õiguse aktide ühtse kohaldamise kaudu, mis käsitlevad A lisas loetletud varustust, mis paigutatakse selliste laevade pardale, millele liikmesriigid ise väljastavad või nende nimel väljastatakse rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt meresõiduohutust tõendavad tunnistused, ja tagada sellise varustuse vaba liikumine ühenduses.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  vastavushindamismenetlused — artiklis 10 ja B lisas sätestatud menetlused;

b)  varustus — A.1 ja A.2 lisas loetletud esemed, mis tuleb rahvusvahelise õiguse aktide kohaselt paigutada laeva pardale kasutamiseks või mis vabatahtlikult paigutatakse pardale kasutamiseks ja mille lipuriigi ametiasutus peab rahvusvahelise õiguse aktide kohaselt kinnitama;

▼M1

c)  raadioseadmed ►M4  ajakohastatud versioon ◄ kehtivas sõnastuses oleva 1974. aasta Solase konventsiooni IV peatükiga nõutav varustus ja nimetatud konventsiooni reegliga III/6.2.1 nõutavad päästepaatide ja -parvede kahesuunalised VHF raadiotelefonid;

▼B

d)  rahvusvahelised konventsioonid:

 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (LL66),

 1972. aasta konventsioon kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade kohta merel (COLREG),

 1973. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimiseks (MARPOL)

 ja

 1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS)

ning nende protokollid ja muudatused, mis kehtivad ►M4  ajakohastatud versioon ◄ ;

e)  rahvusvahelise õiguse aktid — asjakohased rahvusvahelised konventsioonid, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad ning asjakohased rahvusvahelised katsestandardid;

f)  märk — artiklis 11 osutatud ja D lisas esitatud tähis;

g)  teavitatud asutus — artikli 9 kohaselt liikmesriigi pädeva riigiasutuse määratud organisatsioon;

h)  pardale paigutatud — paigaldatud või paigutatud laeva pardale;

i)  meresõiduohutust tõendavad tunnistused — rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt liikmesriikide või nende nimel väljastatud tunnistused;

j)  laev — rahvusvaheliste konventsioonide reguleerimisalasse kuuluv laev; sõjalaevad on välja arvatud;

k)  ühenduse laev — laev, millele liikmesriik on rahvusvaheliste konventsioonide alusel väljastanud meresõiduohutust tõendava tunnistuse või millele on see väljastatud liikmesriigi nimel. See määratlus ei hõlma liikmesriigi ametiasutust, mis väljastab laevale tunnistuse kolmanda riigi ametiasutuse palvel;

l)  uus laev — laev, mille kiil pannakse maha või mis on samasuguses ehitusjärgus käesoleva direktiivi jõustumispäeval või pärast seda. Selle määratluse puhul tähendab “samasugune ehitusjärk” järku, kus:

i) algab kindla laeva kiilu mahapanemine

ja

ii) on alanud kõnealuse laeva kokkupanek, mis hõlmab vähemalt 50 tonni või 1 % kõikide ehitusainete arvestuslikust massist, olenevalt sellest, kumb arv on väiksem;

m)  olemasolev laev — laev, mis ei ole uus laev;

n)  katsestandardid — standardid, mille on kehtestanud:

 Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO),

 Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO),

 Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC),

 Euroopa Standardikomitee (CEN),

 Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC)

 ja

 Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut (ETSI)

ja mis kehtivad ►M4  ajakohastatud versioon ◄ ning on asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ja asjakohaste IMO resolutsioonide ja ringkirjade kohaselt koostatud katsetusmeetodite ja -tulemuste määratlemiseks, kuid üksnes A lisas osutatud kujul;

o)  tüübikinnitus — menetlused valmistatud varustuse hindamiseks sobivate katsestandardite põhjal ja sobiva tunnistuse väljastamine.

Artikkel 3

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse varustuse suhtes, mida kasutatakse:

a) ühenduse uue laeva pardal, olenemata sellest, kas laev asub ehituse ajal ühenduses;

b) ühenduse olemasoleva laeva pardal,

 kus sellist varustust varem ei olnud

 või

 kus varem pardal olnud varustus vahetatakse välja, välja arvatud juhul, kui rahvusvahelised konventsioonid sätestavad teisiti,

olenemata sellest, kas laev asub varustuse pardale paigutamise ajal ühenduses.

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata varustuse suhtes, mis on direktiivi jõustumispäevaks juba paigutatud laeva pardale.

3.  Olenemata asjaolust, et seoses vaba liikumisega võib lõikes 1 osutatud varustus lisaks käesolevale direktiivile olla hõlmatud ka muudega, eelkõige nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiviga 89/336/EMÜ elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 6 ) ja nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiviga 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 7 ) kohaldatakse kõnealuse varustuse suhtes üksnes käesolevat direktiivi, olenemata kõikidest muudest sel eesmärgil vastuvõetud direktiividest.

Artikkel 4

Iga liikmesriik või tema nimel tegutsev organisatsioon tagab asjakohaste meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamisel või pikendamisel, et meresõiduohutust tõendava tunnistusega hõlmatud ühenduse laeva pardal olev varustus vastab käesoleva direktiivi nõuetele.

Artikkel 5

1.  A.1 lisas loetletud varustus, mis paigutatakse ühenduse laeva pardale artikli 20 lõike 1 teises lõigus nimetatud päeval või pärast seda, vastab kõnealuses lisas osutatud rahvusvahelise õiguse aktide kohaldatavatele nõuetele.

2.  Varustuse vastavust rahvusvaheliste konventsioonide ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asjakohaste resolutsioonide ja ringkirjade kohaldatavatele nõuetele tõendatakse üksnes A.1 lisas osutatud asjakohaste katsestandardite ja vastavushindamismenetluste kohaselt. A.1 lisas loetletud esemete puhul, mille juures on antud nii IEC kui ka ETSI katsestandardid, võib tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja valida, kumbi standardeid kasutada.

3.  A.1 lisas loetletud ja enne lõikes 1 osutatud kuupäeva valmistatud varustust võib samuti turustada ja paigutada ühenduse sellise laeva pardale, millele väljastas tunnistused liikmesriik või väljastati need tema nimel kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonidega, kahe aasta jooksul pärast nimetatud kuupäeva, kui varustus valmistati tüübikinnitusmenetluste kohaselt, mis kehtisid kõnealuse liikmesriigi territooriumil juba enne käesoleva direktiivi vastuvõtmispäeva.

Artikkel 6

1.  Ükski liikmesriik ei keela turustada ega paigutada ühenduse laeva pardale A.1 lisas nimetatud varustust, mis kannab märki või on muul viisil kooskõlas käesoleva direktiiviga, ega keeldu väljastamast või pikendamast asjakohaseid meresõiduohutust tõendavaid tunnistusi.

2.  Enne asjakohase meresõiduohutust tõendava tunnistuse väljastamist väljastab pädev asutus rahvusvaheliste raadioeeskirjade kohaselt raadioloa.

Artikkel 7

1.  Pärast käesoleva direktiivi jõustumispäeva esitab ühendus sõltuvalt asjaoludest kas IMOle või Euroopa standardiorganisatsioonidele taotluse koostada A.2 lisas loetletud varustusele standardid, sealhulgas üksikasjalikud katsestandardid.

2.  Lõikes 1 osutatud taotluse:

 esitavad nõukogu eesistujariik ja komisjon, juhul kui see läheb IMOle,

 esitab komisjon kooskõlas nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiiviga 83/189/EMÜ, millega kehtestatakse tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord, ( 8 ) juhul kui see läheb Euroopa standardiorganisatsioonidele. Komisjoni antavate ülesannete eesmärk on arendada rahvusvahelisi standardeid koostöö kaudu Euroopa ja vastavate rahvusvaheliste organite vahel.

3.  Liikmesriigid teevad kõik võimaliku tagamaks, et rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas IMO, töötavad need standardid kiiresti välja.

4.  Komisjon jälgib katsestandardite väljatöötamist korrapäraselt.

▼M7

5.  Kui rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas IMO, ei suuda teatava varustuse suhtes mõistliku aja jooksul vastu võtta sobivaid katsestandardeid või keelduvad sellest, võib vastu võtta Euroopa standardiorganisatsioonide tööl põhinevad standardid. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

6.  Kui teatava varustuse suhtes sõltuvalt asjaoludest kas võetakse vastu või jõustuvad lõigetes 1 või 5 osutatud katsestandardid, võib selle varustuse viia A.2 lisast üle A.1 lisasse. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artiklit 5 kohaldatakse nimetatud varustuse suhtes kõnealuse üleviimise päevast.

▼B

Artikkel 8

1.  Kui mis tahes lipu all sõitev uus laev, mis ei ole registreeritud liikmesriigis, kantakse liikmesriigi registrisse, vaatab vastuvõttev liikmesriik sellise laeva ümberregistreerimisel üle veendumaks, et selle varustuse tegelik seisund vastab asjakohastele meresõiduohutust tõendavatele tunnistustele ning on kooskõlas käesoleva direktiiviga ja varustus kannab märki või on kõnealuse liikmesriigi ametiasutuse arvates samaväärne käesoleva direktiivi kohaselt tüübikinnituse saanud varustuse omaga.

2.  Kui varustusel ei ole märki või kui kõnealune ametiasutus ei pea seda samaväärseks, vahetatakse varustus välja.

3.  Käesoleva artikli kohaselt samaväärseks peetavale varustusele väljastab liikmesriik tunnistuse, mis on varustusega alati kaasas ja sisaldab lipuriigi luba paigutada varustus laeva pardale ning kehtestab võimalikud varustuse kasutamisega seotud piirangud või sätted.

4.  Raadioseadmete puhul nõuab lipuriigi asutus, et need seadmed ei mõjutaks raadiosagedusspektriga seotud nõudeid põhjendamatult.

Artikkel 9

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavitatud asutustest, kelle nad on määranud täitma artiklis 10 sätestatud menetlusi, neile määratud eriülesannetest ja tunnusnumbritest, mis komisjon on asutustele eelnevalt omistanud. Iga organisatsioon esitab teda määrata kavatsevale liikmesriigile täieliku teabe ja tõendid C lisas sätestatud nõuetele vastavuse kohta.

2.  Iga liikmesriik laseb asutustel või asutuste nimetatud sõltumatul välisorganisatsioonil vähemalt korra iga kahe aasta tagant auditeerida, kuidas tema teavitatud asutused täidavad tema nimel ülesandeid. Selle auditiga tagatakse, et iga teavitatud asutus vastab C lisas sätestatud nõuetele ka edaspidi.

3.  Teavitatud asutuse määranud liikmesriik tühistab määramise, kui ta leiab, et kõnealune asutus ei vasta enam C lisas sätestatud nõuetele. Ta teatab sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Artikkel 10

1.  Vastavushindamismenetlus, mida on üksikasjalikult kirjeldatud B lisas, on:

i) EÜ tüübihindamine (B võte), kusjuures enne varustuse turuleviimist nõutakse kogu varustuse suhtes tootja või tema ühenduses asuva volitatud esindaja A.1 lisas osutatud võimaluste vahel tehtud valikul kas:

a) EÜ vastavusdeklaratsiooni (C võte) või

b) EÜ vastavusdeklaratsiooni (tootmiskvaliteedi tagamine) (D võte) või

c) EÜ vastavusdeklaratsiooni (tootekvaliteedi tagamine) (E võte) või

d) EÜ vastavusdeklaratsiooni (tootetõendus) (F võte); või

ii) EÜ täielik kvaliteeditagamine (H võte).

2.  Vastavusdeklaratsioon tehakse kirjalikult ja see sisaldab B lisas täpsustatud teavet.

3.  Kui varustust toodetakse ühekaupa või väikestes kogustes ja mitte sarjades või massiliselt, võib vastavushindamismenetlus olla EÜ üksiktoote tõendus (G võte).

4.  Komisjon peab ajakohast nimekirja kinnitatud varustusest ja tagasivõetud või rahuldamata taotlustest ning teeb selle asjahuvilistele kättesaadavaks.

Artikkel 11

1.  A.1 lisas osutatud varustusele, mis vastab asjakohastele rahvusvaheliste õiguse aktidele ja on toodetud kooskõlas vastavushindamismenetlustega, kinnitab märgi tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja.

2.  Märgi järel on vastavust hinnanud teavitatud asutuse tunnusnumber, juhul kui see asutus on osalenud tootmisjärelevalves, ja märgi kinnitamise aasta kaks viimast numbrit. Teavitatud asutuse tunnusnumbri märgib asutuse vastutusel asutus ise või tootja või viimase ühenduses asuv volitatud esindaja.

3.  Kasutatava märgi näidis on esitatud D lisas.

4.  Märk kinnitatakse varustusele või selle andmesildile nii, et see oleks nähtav, loetav ja kustutamatu varustuse kogu eeldatava kasutusea vältel. Kui see ei ole varustuse laadi tõttu siiski võimalik või õigustatud, kinnitatakse see toote pakendile, sildile või teabelehele.

5.  Ei tohi kinnitada ühtki märki ega tähist, mis võib kolmandaid isikuid käesolevas direktiivis osutatud märgi tähenduse või kuju suhtes eksitada.

6.  Märk kinnitatakse tootmisjärgu lõpus.

Artikkel 12

1.  Olenemata artiklist 6 võib iga liikmesriik võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et tema turul müüdav ja veel pardale paigutamata märgiga varustus vaadatakse pisteliselt üle, et kindlustada selle vastavus käesolevale direktiivile. Pistelised ülevaatused, mida ei ole B lisas esitatud vastavushindamisvõtetega ette nähtud, tehakse liikmesriigi kulul.

2.  Olenemata artiklist 6 võib lipuriigi ametiasutus pärast käesoleva direktiivi kohase varustuse paigaldamist ühenduse laeva pardale seda varustust hinnata juhul, kui rahvusvahelise õiguse aktid nõuavad ohutuse tagamiseks ja/või saaste vältimiseks varustuse toimimise katsetamist laeva pardal, tingimusel et seeläbi ei korrata juba rakendatud vastavushindamismenetlusi. Lipuriigi asutus võib varustuse tootjalt, tema ühenduses asuvalt volitatud esindajalt või varustuse ühenduses turuleviimise eest vastutavalt isikult nõuda ülevaatus-/katseprotokollide esitamist.

Artikkel 13

1.  Kui liikmesriik tuvastab ülevaatusel või muul viisil, et hoolimata kinnitatud märgist võib teatav A.1 lisas osutatud varustus õige paigaldamise, hooldamise ja otstarbekohase kasutamise korral ohustada laevaperet, reisijaid või sõltuvalt asjaoludest muid isikuid ja/või nende tervist või kahjustada merekeskkonda, võtab ta kõik asjakohased ajutised meetmed, et kõrvaldada kõnealune varustus turult või keelata või piirata selle turuleviimine või kasutamine sellise laeva pardal, millele ta väljastab meresõiduohutust tõendavad tunnistused. Liikmesriik teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele viivitamata sellistest meetmetest, oma otsuse põhjustest ja eelkõige sellest, kas käesoleva direktiivi rikkumine tuleneb:

a) artikli 5 lõigete 1 ja 2 mittetäitmisest;

b) artikli 5 lõigetes 1 ja 2 nimetatud katsestandardite ebaõigest rakendamisest või

c) puudustest katsestandardites endis.

2.  Komisjon peab asjaosalistega nõu niipea kui võimalik. Kui komisjon leiab pärast sellist nõupidamist, et:

▼M7

 meetmed on põhjendatud, teatab ta sellest viivitamata meetmed võtnud liikmesriigile ja teistele liikmesriikidele; kui lõikes 1 märgitud otsuse põhjuseks on puudused katsestandardites, suunab komisjon küsimuse pärast asjaosalistega nõu pidamist artikli 18 lõikes 1 osutatud komiteele kahe kuu jooksul, juhul kui asjaomane liikmesriik kavatseb oma otsuse juurde jääda, ja algatab artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse;

▼B

 meetmed ei ole põhjendatud, teatab ta sellest viivitamata meetmed võtnud liikmesriigile ja tootjale või tema ühenduses asuvale volitatud esindajale.

3.  Kui märk on kinnitatud mittevastavale varustusele, võtab märgi kinnitaja suhtes järelevalvet teostav liikmesriik sobivad meetmed; kõnealune liikmesriik teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele tema poolt võetud meetmetest.

4.  Komisjon tagab, et liikmesriikidele teatatakse selle menetluse käigust ja lõpptulemusest.

Artikkel 14

1.  Olenemata artikli 5 sätetest võib lipuriigi asutus erandlike tehniliste uuenduste korral lubada ühenduse laeva pardale paigutada vastavushindamismenetlustele mittevastavat varustust, kui katse abil või muul lipuriigi asutust rahuldaval viisil on tõestatud, et selline varustus on vähemalt sama tõhus kui vastavushindamismenetlustele vastav varustus.

Raadioseadmete puhul nõuab lipuriigi asutus, et need seadmed ei mõjutaks raadiosagedusspektriga seotud nõudeid põhjendamatult.

2.  Sellistel katsetustel ei tehta vahet lipuliikmesriigis ja teistes riikides toodetud varustusel.

3.  Käesoleva artikliga hõlmatud varustusele väljastab lipuliikmesriik tunnistuse, mis on varustusega alati kaasas ja sisaldab lipuriigi luba paigutada varustus laeva pardale ning kehtestab võimalikud varustuse kasutamisega seotud piirangud või sätted.

4.  Kui liikmesriik lubab ühenduse laeva pardale paigutada käesoleva artikliga hõlmatud varustust, edastab ta varustust käsitlevad andmed ning kõikide asjakohaste katsete, hindamiste ja vastavushindamismenetluste protokollid viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

▼M7

5.  Lõikes 1 osutatud varustus kantakse A.2 lisasse. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

▼B

6.  Kui lõikes 1 kirjeldatud varustust pardal kandev laev registreeritakse ümber teise liikmesriiki, võib vastuvõttev liikmesriik võtta vajalikke meetmeid, kaasa arvatud katsed ja kasutamise proovimine, tagamaks, et selline varustus on vähemalt sama tõhus kui vastavushindamismenetluste kohane varustus.

Artikkel 15

1.  Olenemata artiklist 5 võib lipuriigi ametiasutus katsetamiseks või hindamiseks lubada paigutada ühenduse laeva pardale vastavushindamismenetlustele mittevastavat või artikliga 14 mittehõlmatud varustust, kuid seda üksnes järgmiste tingimuste täitmisel:

a) lipuliikmesriik peab varustusele väljastama tunnistuse, mis on varustusega alati kaasas ja sisaldab lipuliikmesriigi luba paigutada varustus ühenduse laeva pardale ning kehtestab võimalikud varustuse kasutamisega seotud piirangud või sätted;

b) luba peab olema lühiajaline;

c) varustus ei tohi olla kasutusel käesoleva direktiivi nõuete kohase varustuse asemel ega asendada nõuetekohast varustust, mis peab jääma ühenduse laeva pardale ning olema töökorras ja valmis kohe kasutamiseks.

2.  Raadioseadmete puhul nõuab lipuriigi ametiasutus, et need seadmed ei mõjutaks raadiosagedusspektriga seotud nõudeid põhjendamatult.

Artikkel 16

1.  Kui varustus tuleb asendada väljaspool ühendust asuvas sadamas ja erandlikel asjaoludel, mida tuleb lipuriigi asutusele nõuetekohaselt põhjendada, ja kui laeva pardale ei ole ajalistel ja rahalistel põhjustel võimalik paigutada EÜ tüübikinnitusega varustust, võib järgmises korras pardale paigutada muu varustuse:

a) varustusega on kaasas teavitatud asutusega samaväärse tunnustatud organisatsiooni väljastatud dokumendid, juhul kui ühendus ja asjaomane kolmas riik on sõlminud kokkuleppe selliste organisatsioonide vastastikuse tunnustamise kohta;

b) kui punkti a ei ole võimalik täita, võib pardale paigutada varustuse, millega on kaasas IMOsse kuuluva ja asjakohaste konventsioonide osalisriikide väljastatud dokumendid vastavuse kohta asjakohaste IMO nõuetega, kui lõigetest 2 ja 3 ei tulene teisiti.

2.  Lipuriigi asutusele teatatakse sellise muu varustuse laadist ja omadustest viivitamata.

3.  Lipuriigi asutus tagab esimesel võimalusel, et lõikes 1 osutatud varustus ja selle katsetusdokumendid vastavad rahvusvahelise õiguse aktide ja käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele.

4.  Raadioseadmete puhul nõuab lipuriigi asutus, et need seadmed ei mõjutaks raadiosagedusspektriga seotud nõudeid põhjendamatult.

▼M4

Artikkel 17

▼M7

Käesolevat direktiivi võib muuta, et

a) võtta rahvusvahelise õiguse aktide edasised muudatused üle käesolevasse direktiivi;

b) ajakohastada A lisa uue varustuse lisamisega ja varustuse ülekandmisega A.2 lisast A.1 lisasse ja vastupidi;

c) lisada võimalus kasutada B ja C mooduleid ning H moodulit A.1 lisas loetletud varustuses ning muudatuste tegemisel vastavushindamismoodulite veergudes;

d) hõlmata artiklis 2 sisalduva „katsestandardite” määratlusega muid standardiorganisatsioone.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

▼M4

Artikli 2 punktides c, d ja n nimetatud konventsioonid ja katsestandardid ei piira ühegi meetme kohaldamist, mis on võetud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) asutamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2099/2002 ( 9 ) artikli 5 alusel.

▼M7

Artikkel 18

1.  Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 ( 10 ) artikliga 3 asutatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse nõukogu otsuse 1999/468/EÜ ( 11 ) artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kaks kuud.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

▼B

Artikkel 19

Liikmesriigid pakuvad üksteisele käesoleva direktiivi tõhusaks rakendamiseks ja täitmiseks vastastikust abi.

Artikkel 20

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juunil 1998.

Nad kohaldavad neid meetmeid 1. jaanuarist 1999.

Kui liikmesriigid võtavad esimeses lõigus osutatud meetmed vastu, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti. Komisjon teatab sellest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 21

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 22

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M11
A LISA

Üldmärkus A lisa kohta: SOLASe konventsiooni reeglid viitavad SOLASe konventsiooni 2009. aasta konsolideeritud versioonile.

Üldmärkus A lisa kohta: sama eseme nimetuse all on teatavate esemete puhul viiendas veerus esitatud mõned võimalikud tootevariandid. Tootevariantidega varustatakse eraldi ja need on punktiiriga üksteisest eraldatud. Sertifitseerimiseks valitakse vajaduse korral üksnes asjakohane tootevariant (näide: A.1/3.3).

Kasutatud lühendid:

A.1 – 1. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

A.2 – 2. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

AC – veaparandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

CAT – radari kategooria vastavalt IEC 62388 (2007) jaos 1.3 esitatud määratlusele

Circ. – ringkiri

COLREG – rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon

COMSAR – IMO raadioside ning otsingu- ja päästetegevuse allkomitee

EN – Euroopa standard

ETSI – Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut

FSS – rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks

FTP – rahvusvaheline tulekatse kohaldamise koodeks

HSC – rahvusvaheline kiirlaevakoodeks

IBC – rahvusvaheline ohtlikke kemikaale mahtlastina vedavate laevade konstruktsiooni ja seadmete koodeks

ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

IEC – Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon

IGC – rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta

IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon

ISO – Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

ITU – Rahvusvaheline Telekommunikatsiooniliit

LSA – päästevahendid

MARPOL – rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

MEPC – merekeskkonna kaitse komitee

MSC – meresõiduohutuse komitee

NOx – lämmastikoksiidid

O2/HC-süsteemid – hapnik-süsivesinik-süsteemid

SOLAS – inimeste meresõiduohutuse rahvusvaheline konventsioon

SOx – vääveloksiidid

Reg. – reegel

Res. – resolutsioon
A.1 LISA

VARUSTUS, MILLE KOHTA ON RAHVUSVAHELISTES ÕIGUSAKTIDES ÜKSIKASJALIKUD KATSESTANDARDID

Kogu A.1 lisa suhtes kohaldatavad märkused

a) Üldine: lisaks eraldi nimetatud katsestandarditele sisaldavad rahvusvaheliste konventsioonide kohaldatavad nõuded ja IMO asjakohased resolutsioonid ning ringkirjad sätteid, mille täitmist tuleb kontrollida B lisas esitatud vastavushindamisvõtetes osutatud tüübihindamisel (tüübikinnitusel).

b) Esimene veerg: võib kohaldada komisjoni direktiivi 2011/75/EL ( 12 ) artiklit 2 (laevavarustuse direktiivi 7. muudatus, A lisa).

c) Esimene veerg: võib kohaldada komisjoni direktiivi 2012/32/EL ( 13 ) artiklit 2 (laevavarustuse direktiivi 8. muudatus, A lisa).

d) Viies veerg: IMO resolutsioonidele viitamisel kohaldatakse üksnes resolutsioonide lisade asjakohastes osades sisalduvaid katsestandardeid ja jäetakse resolutsioonide endi tekst välja.

e) Viies veerg: rahvusvahelisi konventsioone ja katsestandardeid kohaldatakse vastavalt nende ajakohastatud versioonidele. Asjakohaste standardite täpseks piiritlemiseks märgitakse katsearuannetesse, vastavussertifikaatidele ja vastavusdeklaratsioonidele kohaldatud katsestandard ja selle versioon.

f) Viies veerg: kui kahte esitatud eristusstandardite kogumit eraldab sõna „või”, vastab kumbki kogum kõigile katsenõuetele, et järgida IMO toimimisnorme; seega piisab vaid ühe kogumi katsetamisest, et tõendada asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastavust. Kui on kasutatud muid eraldajaid (koma), kohaldatakse kõiki nimekirja tõendeid.

g) Käesolevas lisas kehtestatud nõuded ei piira rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud veonõuete kohaldamist.

1.    Päästevahendid

Neljas veerg: kohaldada tuleks IMO ringkirja MSC/Circular 980, v.a juhul, kui seda asendavad neljandas veerus osutatud eridokumendid.Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Päästerõngad

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Päästevahendite märgutuled:

a)  päästepaatidel ja päästeparvedel,

b)  päästerõngastel,

c)  päästevestidel.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/26,

— Reg III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Päästevestid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.922,

— IMO MSC.1/Circ.1304.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Vee- ja kaitseülikonnad, mida ei liigitata päästevestideks:

— isoleeritud/isoleerimata.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Päästevestidena liigitatud vee- ja kaitseülikonnad:

— isoleeritud/isoleerimata.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termokaitse-vahendid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Langevarjuga raketid (pürotehnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/6,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Särituled (pürotehnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Suitsupoid (pürotehnika)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, III.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Liiniheitjad

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/18,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VII,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Täispuhutavad päästeparved

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Jäigad päästeparved

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)–(LSA koodeks) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Püstuvad päästeparved

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Ümberpööratavad tendiga päästeparved

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Päästeparvede vabastusseadmed (hüdrostaatilised lukustusmehhanismid)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Päästepaadid:

a)  taavetitega langetatavad päästepaadid

— osaliselt kinnised,

— täielikult kinnised.

b)  vabalangemisega päästepaadid.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1423.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Jäigad valvepaadid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Täispuhutavad valvepaadid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Kiirvalvepaadid:

a)  täispuhutavad

b)  jäigad

c)  jäigad-täispuhutavad

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

— IMO MSC/Circ.1016,

— IMO MSC/Circ.1094.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Lööpri ja vintsiga veeskamisseadmed (taavetid)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Päästevahendite veeskamisseadmed

Viidud punkti A.2/1.3 alla.

A.1/1.23

Vabalangemisega päästepaatide veeskamisseadmed

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Päästeparvede veeskamisseadmed (taavetid)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/12,

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Kiirvalvepaatide veeskamisseadmed (taavetid)

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Vabastusmehhanismid:

a)  pääste- ja valvepaatidele (veesatakse lööpri või lööprite abil)

b)  päästeparvedele (veesatakse lööpri või lööprite abil)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO MSC.1/Circ.1419.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Laeva evakuatsioonisüsteemid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/15,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Päästevahendid

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Evakuatsioonitrepid

— Reg. III/4,

— Reg. III/11,

— Reg. X/3.

— Reg. III/11,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO MSC.1/Circ.1285.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Valgust peegeldavad materjalid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Päästepaatide ja -parvede kahesuunalised VHF-raadiotelefonid

Viidud punktide A.1/5.17 ja A.1/5.18 alla.

A.1/1.32

9 GHz radartransponder (SART)

Viidud punkti A.1/4.18 alla.

A.1/1.33

Pääste- ja valvepaatide radarpeegeldi (passiivne)

(passiivne)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.164(78).

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)

— või

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)

— või

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— või

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Pääste- ja valvepaatide kompass

Viidud punkti A.1/4.23 alla.

A.1/1.35

Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid

Viidud punkti A.1/3.38 alla.

A.1/1.36

Päästepaadi/valvepaadi käitur

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, V,

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Valvepaadi käitur – päramootor

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pääste- ja valvepaatide helgiheitjad

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Lahtised kahepoolsed päästeparved

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, 10. lisa,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, 11. lisa.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mehaaniline lootsitõstuk

Viidud punkti A.1/4.48 alla.

A.1/1.41

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid

a)  taavetitega langetatavale päästepaadile

b)  vabalangemisega päästepaadile

c)  päästeparvele

d)  valvepaadile

e)  kiirvalvepaadile

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/17,

— Reg. III/23,

— Reg. III/24,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lootsitrepp

Viidud punkti A.1/4.49 alla.

A.1/1.43

Jäigad/täispuhutavad valvepaadid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Merereostuse vältimise vahendidNr

Eseme nimetus

1973/1978. aasta MARPOLi reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1973/1978. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Seadmed õli filtreerimiseks (õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l)

—  I lisa, Reg. 14.

I lisa, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Õli ja vee eralduspinna detektorid

—  I lisa, Reg. 32.

—  I lisa, Reg. 32.

—  IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Õlisisaldusmõõturid

—  I lisa, Reg. 14.

I lisa, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Olemasoleva vee-eraldusseadmega ühendatavad sõlmed (õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l).

Tühjaks jäetud

A.1/2.5

Naftatankeri õliheite jälgimise ja juhtimise süsteem

—  I lisa, Reg. 31.

—  I lisa, Reg. 31.

—  IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Reoveepuhastid

—  IV lisa, Reg. 9.

—  IV lisa, Reg. 9.

—  IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Pardal olevad jäätmepõletusahjud

—  VI lisa, Reg. 16.

—  VI lisa, Reg. 16.

—  IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

NOx analüsaator kemoluminestsentsdetektori (CLD) või kuumluminestsentsdetektori (HCLD) tüüpi, kasutatakse otseseks mõõtmiseks laeva pardal

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13)

— IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, reg. 13),

— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008),

— IMO Res. MEPC.198(62),

— IMO MEPC.1/Circ 638.

— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

SOx-heite piiramiseks muid tehnilisi meetodeid kasutavad seadmed

Viidud punkti A.2/2.4 alla

A.1/2.10

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

Heitgaasipuhastussüsteemid pardal

— IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4),

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.    TulekaitsevahendidNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Teki aluskatted

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)..

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Käsitulekustutid

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/18,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4,

— IMO MSC/Circ.1239,

— IMO MSC/Circ.1275.

— EN 3–7 (2004) + A.1 (2007),

— EN 3–8 (2006) + AC (2007),

— EN 3–9 (2006) + AC (2007),

— EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Tuletõrjuja kaitseriietus:

— EN 469 (2005) + A.1 (2006) ja AC (2006).

Tuletõrjuja kaitseriietus – peegeldav riietus eritulekustutustööde jaoks:

— EN 1486 (2007).

Tuletõrjuja kaitseriietus – peegeldava välispinnaga kaitseriietus:

— ISO 15538 (2001) 2. tase

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Tuletõrjuja varustus: saapad

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

—  EN 15090 (2012),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Tuletõrjuja varustus: kindad

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

—  EN 659 (2003) + A.1 (2008) ja AC (2009),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Tuletõrjuja varustus: kiiver

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Suruõhuhingamisaparaat

Märkus: ohtlike kaupadega seotud õnnetuste korral on vaja ülerõhumaski.

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

Ning juhul, kui aparaati kasutatakse lastiga seotud õnnetuste korral.

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 14.

— EN 136 (1998) + AC (2003),

— EN 137 (2006).

Ning juhul, kui aparaati kasutatakse lastiga seotud õnnetuste korral.

— ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

Märkus: see varustus on ette nähtud üksnes 1994 HSC koodeksi nõuete järgi ehitatud kiirlaevadele.

—  IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005) + AC (2005),

— EN 14594 (2005) + AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

1974. aasta SOLASe konventsiooni reeglis II-2/12 nimetatutega samaväärsed sprinklersüsteemide osad eluruumidesse, teenindusruumidesse ja juhtimispostidesse (piirduvad pihustite ja nende toimimisega).

(Paiksete sprinklersüsteemide osad kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/9,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

—  IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Pihustid masina- ja lastipumbaruumide paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165, A liide.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad

a)  A-klassi vaheseinad,

b)  B-klassi vaheseinad.

A-klass:

— Reg. II-2/3.2.

B-klass:

— Reg. II-2/3.4.

— Reg.II-2/9 ja

A-klass:

— Reg. II-2/3.2.

— IMO MSC/Circ 1120,

— IMO MSC.1/Circ 1435.

B-klass:

— Reg. II-2/3.4.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Seadmed, mis takistavad leekide levimist naftatankerite lastitankidesse

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— Reg II-2/4,

— Reg II-2/16.

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/Circ.677.

Muu varustus, v.a ventiilid:

B + D

B + E

B + F

Ventiilid:

B + F

A.1/3.13

Mittesüttivad materjalid

— Reg. II-2/3,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Muust materjalist kui terasest, A- või B-klassi vaheseina läbivad läbiviigud

Eset käsitletakse punktides A.1/3.26 ja A.1/3.27

A.1/3.15

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

a)  plastikust torud ja liitmikud,

b)  ventiilid,

c)  lõdvikusõlmed,

d)  torude metallist komponendid koos elastsete tihenditega.

— Reg. II-2/4,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, 10,

— IMO MSC/Circ 1120.

Torud ja liitmikud

— IMO Res. A.753(18).

Ventiilid:

— ISO 10497 (2010).

Lõdvikusõlmed:

— EN ISO 15540 (2001)

— EN ISO 15541 (2001).

Torude metallist komponendid koos elastsete tihenditega

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Tuletõkkeuksed

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

— IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Tuletõkkeuste juhtimissüsteemi osad.

Märkus: kui teises veerus kasutatakse terminit „süsteemi osad”, võib rahvusvaheliste nõuete täitmise kontrollimiseks vaja olla katsetada üksikut osa, osade rühma või kogu süsteemi.

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Pinnamaterjalid ja põrandakatted, väikese tuleohtlikkuse karakteristikutega

a)  pealistusspoonid,

b)  värvisüsteemid,

c)  põrandakatted,

d)  torude isolatsioonikatted,

e)  A-, B- ja C-klassi vaheseinte ehitamiseks kasutatavad sideained,

f)  süttivate läbiviikude membraan

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6 juhtudel a, b, c

— Reg. II-2/9, juhtudel e, f

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Eesriided, kardinad ning muu rippuv tekstiil ja kile

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Pehme mööbel

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Reg.X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Voodiriided

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Tulesiibrid

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

A-klassi vaheseinte mittesüttivad läbiviigud

Viidud punkti A.1/3.26 alla.

A.1/3.24

Elektrikaabli läbiviigud A-klassi vaheseintes

Viidud punkti A.1/3.26a alla.

A.1/3.25

A- ja B-klassi tulekindlad aknad ja illuminaatorid

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Läbiviigud A-klassi vaheseintes:

a)  elektrikaabli läbiviigud,

b)  torude, šahtide jne läbiviigud.

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC.1/Circ 1276. (kohaldatakse üksnes b suhtes)

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Läbiviigud B-klassi vaheseintes:

a)  elektrikaabli läbiviigud,

b)  torude, šahtide jne läbiviigud.

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersüsteemid (piirduvad pihustuspeadega).

(Paiksete sprinklersüsteemide osad kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

— ISO 6182-1 (2004).

— või

— EN 12259-1 (1999) + A.1 (2001), A.2 (2004) ja A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Tuletõrjevoolikud

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  EN 14540 (2004) + A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Hapnikumõõturid ja gaasidetektorid

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008) või IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 parandus 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

ja vastavalt vajadusele:

a)  1. kategooria: (ohutu ala):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29–1 (2007).

b)  2. kategooria: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29–1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007) + IEC 60079-1 parandus 1 (2008),

— EN 60079-10–1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Paiksete sprinklersüsteemide osad kiirlaevadele

Ese kustutatud, kuulub punktide A.1/3.9 ja A.1/3.28 alla

A.1/3.32

Tule levikut piiravad materjalid (v.a mööbel) kiirlaevadele

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Tule levikut piiravad materjalid kiirlaevade mööblile

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Tulekindlad vaheseinad kiirlaevadele

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Tuletõkkeuksed kiirlaevadel

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Tulesiibrid kiirlaevadel

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Kiirlaevade tulekindlate vaheseinte läbiviigud:

a)  elektrikaabli läbiviigud,

b)  torude, šahtide jne läbiviigud.

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4.

— Reg. III/34,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— EN 3–7 (2004) + A.1 (2007),

— EN 3–8 (2006) + AC (2007),

— EN 3–9 (2006) + AC (2007),

— EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Pihustid samaväärsele veepõhisele tulekustutussüsteemile masinaruumides ja A-kategooria lastipumbaruumides

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Põrandalähedase valgustuse süsteemid (üksnes osad)

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. A.752(18),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11.

— IMO Res. A.752(18)

— või

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Hingamisaparaadid evakueerumiseks (EEBD)

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3,

— IMO MSC/Circ.849.

— ISO 23269-1 (2008), teise võimalusena:

— Väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, täismaski või suulisega suruõhuhingamisaparaat evakueerumiseks:

— EN 402 (2003).

— Väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, kapuutsiga suruõhuhingamisaparaat evakueerumiseks:

— EN 1146(2005).

— Väliskeskkonnast isoleeritud, suletud tsükliga suruõhuhingamisaparaat:

— EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertgaasisüsteemide osad

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. A.567(14),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15,

— IMO MSC/Circ.353,

— IMO MSC/Circ.485,

— IMO MSC/Circ.731,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Frittimisseadmete tulekustutussüsteemide osad (automaatsed või käsitsi juhitavad)

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Tuletõrjuja varustus – päästeliin

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3,

— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad (kustutusaine, ventiilid ja pihustid) masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5,

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad masinaruumidesse (aerosoolsüsteemid)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1270,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1270 + veaparandus 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Kontsentraat paiksetele ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemidele masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse

Märkus: paikseid ulatusliku paisumisega vahtkustutus-süsteeme (sh töötamisel ruumi siseõhku kasutavaid süsteeme) masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse tuleb administratsiooni rahuldaval viisil katsetada tunnustatud kontsentraadiga.

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6.

—  IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Paiksed veepõhised kohalikud tulekustutussüsteemid kasutamiseks A-kategooria masinaruumides

(Pihustid ja toimivuskatsed).

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Paiksed veepõhised tulekustutussüsteemid ro-ro-ruumidesse ja eriruumidesse, samaväärsed resolutsioonis A.123(V) nimetatutega

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.123(V),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Kemikaalidele vastupidav kaitseriietus

Viidud punkti A.2/3.9 alla.

A.1/3.51

Juhtimispostide, teenindus-, elu- ja masinaruumide ning mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad

a)  keskseadmed ja näidikud

b)  toiteplokid

c)  temperatuuri-andurid: punktandurid

d)  suitsuandurid: hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni kasutavad punktandurid

e)  leegiandurid: punktandurid

f)  tulekahjuteatenupud

g)  lühisekaitse seadmed

h)  sisend-/väljundseadmed

i)  Kaablid

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1242.

Keskseadmed. Laevade elektriseadmed:

— EN 54–2 (1997) + AC(1999) ja A.1(2006).

Toiteplokid:

— EN 54–4 (1997) + AC(1999), A.1(2002) ja A.2(2006).

Temperatuuriandurid – punktandurid:

— EN 54–5 (2000) + A.1 (2002).

Suitsuandurid – hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni kasutavad punktandurid:

— EN 54–7 (2000) + A.1(2002) ja A.2(2006).

Leegiandurid – punktandurid

— EN 54–10 (2002) + A.1 (2005).

Tulekahjuteatenupud:

— EN 54–11 (2001) + A.1 (2005).

Lühisekaitse seadmed:

— EN 54–17 (2007) + AC (2007).

Sisend-/väljundseadmed:

— EN 54–18 (2005) + AC (2007).

Kaablid:

— EN 60332-1–1 (2004),

— IEC 60092-376 (2003).

Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel:

— IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Mitteteisaldatavad ja teisaldatavad tulekustutid

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

— EN 1866-1 (2007).

— või

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Tuletõrjehäire seadmed – helisignaali seadmed

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

Helisignaali seadmed

— EN 54–3 (2001) + A.1(2002) ja A.2(2006),

— IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Paiksed hapnikumõõturid ja gaasidetektorid

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.

Ühendatud O2/HC süsteemidele lisaks:

— IMO MSC.1/Circ 1370.

— IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

ja vastavalt vajadusele:

a)  4. kategooria: (ohutu ala)

— EN 50104 (2010).

b)  3. kategooria: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond)

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29–1 (2007).

Ühendatud O2/HC süsteemidele lisaks:

— IMO MSC.1/Circ 1370

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Kahetoimelised otsikud (pihustavad/juga-tüüpi)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

Tuletõrje käsijoatorud – kombineeritud joatorud PN 16:

— EN 15182-1 (2007) + A.1 (2009),

— EN 15182-2 (2007) + A1(2009).

Tuletõrje käsijoatorud – siledatorulised kompakt- ja/või fikseeritud nurgaga pihustavad joatorud PN 16:

— EN 15182-1 (2007) + A.1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Tuletõrjevoolikud (voolikupoolil)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

—  EN 671–1 (2001) + AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Keskmise paisumisega vahtkustutussüsteemi komponendid – paikne teki vahtkustutusseade tankeritel

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10.8.1,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

—  IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Paiksete vähese paisumisega vahtkustutussüsteemide komponendid masinaruumide ja tankeriteki kaitseks

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6, 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ 1312/parandus 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Kemikaalitankerite paikse tulekustutussüsteemi paisuv vaht

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks).

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks),

— IMO MSC/Circ.553.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ 1312/parandus 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Pihustid kajutirõdudel paiknevatele paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313..

—  IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  Siseruumides kasutamiseks ette nähtud ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemid masinaruumides ja lastipumbaruumides

b)  Välisruumides kasutamiseks ette nähtud ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemid masinaruumides ja lastipumbaruumides

Märkus: töötamisel ruumi siseõhku kasutavaid ulatusliku paisumisega, masinaruumide ja lastipumbaruumide kaitseks mõeldud vahtkustutussüsteeme tuleb administratsiooni rahuldaval viisil katsetada tunnustatud kontsentraadiga.

—  Reg. II-2/10.

—  Reg. II-2/10.

—  IMO MSC.1/Circ.1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

Pulberkustutussüsteemid

—  Reg. II-2/1.

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks).

—  IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele c

Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10,

ning:

keskseadmed. Laevade elektriseadmed:

— EN 54–2 (1997) + AC(1999) ja A1(2006).

Toiteplokid:

— EN 54–4 (1997) + AC(1999), A1(2002) ja A.2(2006).

Aspireerivad suitsuandurid:

— EN 54–20 (2006) + AC (2008).

Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel:

— IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

ning plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks:

— IEC 60079-0 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele c

C-klassi vaheseinad

—  Reg. II-2/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele c

Paiksed süsivesinikugaasi detektorid

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 16,

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IMO MSC.1/Circ.1370,

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29–1 (2007).

— IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele c

Evakuatsiooni juhtimise süsteemid, mida kasutatakse põrandalähedase valgustuse süsteemi alternatiivina

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO MSC.1/Circ.1168.

—  IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

Ex A.2/3.23

Helikopteri vahtkustutusseadmed

—  Reg. II-2/18.

— Reg. II-2/18,

— IMO MSC.1/Circ.1431.

—  EN 13565-1 (2003) + A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

4.    Navigatsiooniseadmed

4. jao suhtes kohaldatavad märkused: navigatsiooniseadmed.

Viies veerg:

IEC 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

3. IEC 61162-3 ed1.1 viidud vastavusse parandusega 1 (2010-11) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kaudu

EN 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

2. EN 61162-2 (1998) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

3. EN 61162-3 (2008) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 EN 61162-3-am1 (2010) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

4. EN 61162-400 (2002) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 EN 61162-401 (2002) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 EN 61162-402 (2005) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 EN 61162-410 (2002) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 EN 61162-420 (2002) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 EN 61162-450 (2011) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kauduNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompass

a)  A-klass laevadele

b)  B-klass pääste- ja valvepaatide jaoks

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— või

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Suunda andev seade THD (magnet)

— Reg. V/18,

— Reg. V/19,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ISO 22090-2 (2004) + veaparandus 2005,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— ISO 22090-2 (2004) + veaparandus 2005,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gürokompass

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.424(XI),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarid

Viidud punktide A.1/4.34, A.1/4.35 ja A.1/4.36 alla.

A.1/4.5

Automaatradarmärkur (ARPA)

Viidud punkti A.1/4.34 alla.

A.1/4.6

Kajaloodid

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.224(VII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.74(69) lisa 4,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001) + ISO tehniline parandus 1: 2006,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 9875 (2000) + ISO tehniline parandus 1: 2006,

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Kiiruse ja teepikkuse mõõtmise seadmed (SDME)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.824(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.96(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61023 (2007),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61023 (2007),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Rooli pöördenurka, pöörete arvu minutis ja sõukruvi sammu näitav seade

Viidud punktide A.1/4.20, A.1/4.21 ja A.1/4.22 alla.

A.1/4.9

Pöördekiiruse näitur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.526(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Peilingaator

Tühjaks jäetud

A.1/4.11

LORAN-C seadmed

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Seadmed „Tšaika”

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. A.818 (19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca navigatsiooniseadmed

Tühjaks jäetud

A.1/4.14

GPS-seadmed

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-seadmed

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kursi kontrollimise süsteem (HCS)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.342(IX),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.64(67) 3. lisa,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mehaaniline lootsitõstuk

Viidud punkti A.1/1.40 alla.

A.1/4.18

9 GHz radartransponder (SART)

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14,

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.530(13),

— IMO Res. A.802(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, 14,

— ITU-R M.628–3(11/93).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61097-1 (2007).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Kiirlaeva radar

Viidud punkti A.1/4.37 alla.

A.1/4.20

Rooli pöördenurka näitav seade

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Sõukruvi pöördenäitur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Sõukruvi sammunäitur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Pääste- ja valvepaatide kompass

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, V,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, 13.

—  ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Kiirlaevade automaatradarmärkur (ARPA)

Viidud punkti A.1/4.37 alla.

A.1/4.25

Automaatne planšett (ATA)

Viidud punkti A.1/4.35 alla.

A.1/4.26

Kiirlaevade automaatne planšett (ATA)

Viidud punkti A.1/4.38 alla.

A.1/4.27

Elektrooniline planšett (EPA)

Viidud punkti A.1/4.36 alla.

A.1/4.28

Integreeritud sillasüsteem

Viidud punkti A.2/4.30 alla.

A.1/4.29

Reisiinfo salvesti (VDR)

— Reg. V/18,

— Reg. V/20,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.333(90).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronkaartide kuva- ja infosüsteem (ECDIS) koos abiseadmega ja rasterkaardi kuvamissüsteem (RCDS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.232(82),

— IMO SN.1/Circ.266.

[ECDIS-süsteemi tagavarakuva ja RCDS-süsteemi kohaldatakse ainult juhul, kui ECDIS-süsteem sisaldab kõnealust funktsiooni. B võtte sertifikaat näitab, kas nimetatud võimalusi on katsetatud].

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Kiirlaeva gürokompass

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.821(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Universaalse automaatse identifitseerimissüsteemi seadmed (AIS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— -ITU-R M. 1371-4(2010).

Märkus: ITU-R M. 1371-4(2010) kohaldatakse ainult kooskõlas IMO Res.MSC.74(69) nõuetega.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Laevateekonna kontrollimise süsteem (töötab laeva kiirusel alates minimaalsest manööverduskiirusest kuni 30 sõlmeni)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarid CAT 1

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.823(19),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— -ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarid CAT 2

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— -ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarid CAT 3

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Kiirlaeva radarid (CAT 1H ja CAT 2H)

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radar tunnustatud kaardikuvandiga, täpsemalt:

a)  CAT 1C

b)  CAT 2C,

c)  CAT 1HC HSC-le

d)  CAT 2HC HSC-le

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarpeegeldi – passiivne

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.822(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Suunda andev seade THD (GNSSi abil toimiv)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2004) + ISO parandus 1 (2005),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 22090-3 (2004) + ISO parandus 1 (2005),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Kiirlaeva helgiheitja

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Kiirlaeva öönägemisseadmed

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.94(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

Majaka diferentsiaalvastuvõtja DGPS- ja DGLONASS-seadmetele

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— EN 61162 seeriad.

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 seeriad.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Kaardiseade laevaradarile

Ese kustutatud, kuulub punkti A.1/4.38 alla

A.1/4.46

Suunda andev seade THD (güroskoopiline)

— Reg. V/18.

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2002) + parandus 1 (2005),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— ISO 22090-1 (2002) + parandus 1 (2005),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Lihtsustatud reisiinfosalvesti (S-VDR)

—  Reg. V/20.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.163(78),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Mehaaniline lootsitõstuk

Tühjaks jäetud (kuna IMO Res. MSC.308(88), mis kehtib 1. juulist 2012 on öeldud: „Mehaanilisi lootsitõstukeid ei kasutata”)

A.1/4.49

Lootsitrepp

— Reg. V/23,

— Reg. X/3.

— Reg. V/23,

— IMO Res.A.1045(27),

— IMO MSC/Circ.773.

— IMO Res.A.1045(27),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

DGPS-seadmed

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

DGLONASS-seadmed

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Päevane signaallamp

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.95(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

Radarisignaali võimendi

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95).

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— või

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

Peilingaator

—  Reg. V/18.

—  Reg. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

AIS SART seade

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. MSC.246(83),

— IMO Res. MSC.247(83),

— IMO Res. MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61097-14 (2010).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

Galileo vastuvõtja

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Viide käesoleva A.1 lisa märkusele b

Navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS)

—  Reg. V/18.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.128(75),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616 (2010) + IEC 62616 parandus 1 (2012).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62616 (2010) + IEC 62616 parandus 1 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

Ex A.2/4.18

Heli vastuvõtmise süsteem

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeria,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeria,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Raadioseadmed

5. jao suhtes kohaldatavad märkused: raadioseadmed.

Viies veerg: kui IMO ringkirja MSC/Circ.862 nõuded ja toote katsestandardid on omavahel vastuolus, on nimetatud ringkirja nõuded ülimuslikud.

Viies veerg:

IEC 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

3. IEC 61162-3 ed1.1 viidud vastavusse parandusega 1 (2010-11) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kaudu

EN 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

5. EN 61162-1 (2011) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

6. EN 61162-2 (1998) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

7. EN 61162-3 (2008) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 EN 61162-3-am1 (2010) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

8. EN 61162-400 (2002) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 EN 61162-401 (2002) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 EN 61162-402 (2005) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 EN 61162-410 (2002) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 EN 61162-420 (2002) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 EN 61162-450 (2011) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kauduNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF raadioseadmed, millega saab saata ja vastu võtta digitaalselektiivseid (DSC) kutseid ja raadiotelefonsidet

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.385(X),

— IMO Res. A.524(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489–2 (10/95),

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04),

— ITU-R M.689–2 (09/94).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843–2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09).

— või

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— IEC 61162 seeriad.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

VHF DSC vahivastuvõtja

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.489–2 (10/95),

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeria,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1. 3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843–2 V1.2.1 (2004-06).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 seeria.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

NAVTEX vastuvõtja

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.148(77),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.540–2 (06/90),

— ITU-R M.625–3 (10/95).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ETSI EN 300 065–1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843–4 V1.2.1 (2004-06),

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

EGC vastuvõtja

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.306(87),

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843–1 V1.2.1 (2004-06).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

HF mereohutusteabe (MSI) seadmed (HF NBDP vastuvõtja)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.699(17),

— IMO Res. A.700(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.491–1 (07/86),

— ITU-R M.492–6 (10/95),

— ITU-R M.540–2 (06/90),

— ITU-R M.625–3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz avarii-raadiopoi (COSPAS-SARSAT)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.696(17),

— IMO Res. A.810(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.633–3 (05/04),

— ITU-R M.690–1 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

— või

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-2 (2008).

Märkus: IMO ringkirja MSC.862 kohaldatakse üksnes võimaliku kaugjuhtimispuldi, mitte avarii-raadiopoi enda suhtes.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

L-sagedusriba avarii-raadiopoi (INMARSAT)

Tühjaks jäetud

A.1/5.8

2 182 kHz vahivastuvõtja

Tühjaks jäetud

A.1/5.9

Kahetooniliste häiresignaalide generaator

Tühjaks jäetud

A.1/5.10

MF raadioseadmed, millega saab saata ja vastu võtta digitaalselektiivseid (DSC) kutseid ja raadiotelefonsidet

Märkus: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga H3E edastamise kohta.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373–1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004-06).

— või

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 seeriad.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

MF DSC vahivastuvõtja

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeria,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004-06).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-seeria.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ 862,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— IMO MSC/Circ 862,

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664 (16), (kohaldatakse üksnes juhul, kui INMARSAT-C SES sisaldab EGC funktsioone),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.807(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843–1 V1.2.1 (2004-06).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— IEC 61162 seeriad.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

MF/HF raadioseadmed, millega saab saata ja vastu võtta DSC-, NBDP- ja raadiotelefonsidet.

Märkus: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga H3E edastamise kohta.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.476–5 (10/95),

— ITU-R M.491–1 (07/86),

— ITU-R M.492–6 (10/95),

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M.541–9 (05/04),

— ITU-R M.625–3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373–1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004-06).

— või

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 seeriad.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

MF/HF DSC vahivastuvõtja

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.493–13 (10/09),

— ITU-R M. 541–9 (05/04).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeria,

— ETSI EN 300 338–1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338–2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843–5 V1.1.1 (2004-06).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-seeria

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Lennunduses kasutatavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid

Viidud punkti A.2/5.8 alla.

A.1/5.17

Kaasaskantavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, 14,

— IMO Res. MSC.149(77),

— ITU-R M.489–2 (10/95).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843–2 V1.2.1 (2004-06).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Paiksed kahesuunalised VHF raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, 14,

— ITU-R M.489–2 (10/95).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/5.19

Inmarsat-F77

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/10,

— IMO Res. A.570 (14),

— IMO Res. A.808 (19),

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

— või

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    1972. aasta COLREGi alusel nõutav varustusNr

Eseme nimetus

1972. aasta COLREGi reegel, mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

Kohaldatavad COLREGi reeglid ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigatsioonituled

—  COLREG, I/14. lisa

— COLREG, I/14. lisa,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.253(83).

— EN 14744 (2005) + AC (2006),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— EN 14744 (2005) + AC (2006),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Puistlastilaevade ohutusvahendid

A.1 lisas esemeid ei ole.

8.    SOLASe II-1. peatüki alla kuuluv varustus. Konstruktsioon – tarind, vaheruumideks jaotus ja püstuvus, mehhanismid ja elektriseadmedNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Veetaseme andur

— Reg. II-1/22–1,

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12.

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12,

— IMO Res.A.1021(26),

— IMO Res. MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001) + IEC 60092-504 veaparandus 1 (2011),

— IEC 60529 (2001) +:

— veaparandus 1 (2003), veaparandus 2 (2007), veaparandus 3 (2009),

— IMO Res. MSC.188(79),

— IMO MSC.1/Circ. 1291.

B + D

B + E

B + F
A.2 LISA

VARUSTUS, MILLE KOHTA EI OLE RAHVUSVAHELISTES ÕIGUSAKTIDES ÜKSIKASJALIKKE KATSESTANDARDEID

1.    Päästevahendid

Neljas veerg: kohaldada tuleks IMO ringkirja MSC/Circular 980, v.a juhul, kui seda asendavad neljandas veerus osutatud eridokumendid.Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarpeegeldi päästeparvedele

— Reg. III/4,

— Reg. III/34,

— Reg. X/3.

—  IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks).

 
 

A.2/1.2

Veeülikondade materjalid

Tühjaks jäetud

A.2/1.3

Päästevahendite veeskamisseadmed

— Reg. III/4,

— Reg. III/34.

— Reg. III/13,

— Reg. III/16,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.

 
 

A.2/1.4

Evakuatsioonitrepid

Viidud punkti A.1/1.29 alla.

A.2/1.5

Valjuhääldiside ja üldine ohusignalisatsioon (tuletõrjehäire seadmena kasutamise korral kohaldatakse punkti A.1/3.53)

—  Reg. III/6.

— IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO MSC/Circ.808.

—  ISO 27991 (2008)

 

2.    Merereostuse vältimise vahendidNr

Eseme nimetus

1973/1978. aasta MARPOLi reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1973/1978. aasta MARPOL 73/78 kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

NOx analüsaator kemoluminestsentsdetektori (CLD) või kuumluminestsentsdetektori (HCLD) tüüpi, kasutatakse otseseks mõõtmiseks laeva pardal

Viidud punkti A.1/2.8 alla.

A.2/2.2

Heitgaasipuhastussüsteemid pardal

Viidud punkti A.1/2.10 alla.

A.2/2.3

Seadmed, mis kasutavad muid samaväärseid meetodeid NOx-heite vähendamiseks pardal

—  VI lisa, Reg. 4.

—  VI lisa, Reg. 4.

 
 

A.2/2.4

Seadmed, mis kasutavad SOx-heite piiramiseks muid tehnilisi meetodeid

— IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, reg. 4)

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).

 
 

A.2/2.5

Pardal asuvad NOx analüsaatorid,

mida kasutatakse muu mõõtmismeetodi kui NOx tehnilise koodeksi 2008 otsese mõõtmis- ja seiremeetodi kohaselt

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).

 
 

3.    TulekaitsevahendidNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Mitteteisaldatavad ja teisaldatavad tulekustutid

Viidud punkti A.1/3.52 alla.

A.2/3.2

Pihustid paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele eriruumidesse, ro-ro-lastiruumidesse, veeremiruumidesse ja sõidukiruumidesse

Viidud punkti A.1/3.49 alla.

A.2/3.3

Generaatori käivitusseadmed külma ilma puhuks

Viidud punkti A.2/8.1 alla.

A.2/3.4

Kahetoimelised otsikud (pihustavad/juga-tüüpi)

Viidud punkti A.1/3.55 alla.

A.2/3.5

Juhtimispostide, teenindus-, elu- ja masinaruumide ning mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad

Viidud punkti A.1/3.51 alla.

A.2/3.6

Suitsuandurid

Viidud punkti A.1/3.51 alla.

A.2/3.7

Temperatuuriandurid

Viidud punkti A.1/3.51 alla.

A.2/3.8

Ohutuslamp

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS kood) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks), 3.

—  IEC 60079 seeriad.

 

A.2/3.9

Kemikaalidele vastupidav kaitseriietus

—  Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.

— EN 943–1 (2002) + AC (2005),

— EN 943–2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005) + A.1 (2009),

— IMO MSC/Circ.1120.

 

A.2/3.10

Põrandalähedase valgustuse süsteemid

Viidud punkti A.1/3.40 alla.

A.2/3.11

Pihustid masinaruumide paiksetele survevett pihustavatele tulekustutussüsteemidele

Viidud punkti A.1/3.10 alla.

A.2/3.12

Masinaruumide ja lastipumbaruumide samaväärsed paiksed gaaskustutussüsteemid

Viidud punkti A.1/3.45 alla.

A.2/3.13

Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat (kiirlaev)

Ese kustutatud

A.2/3.14

Tuletõrjevoolikud (voolikupoolil)

Viidud punkti A.1/3.56 alla.

A.2/3.15

Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad

Viidud punkti A.1/3.63 alla.

A.2/3.16

Leegiandurid

Viidud punkti A.1/3.51 alla.

A.2/3.17

Tulekahjuteatenupud

Viidud punkti A.1/3.51 alla.

A.2/3.18

Häireseadmed

Viidud punkti A.1/3.53 alla.

A.2/3.19

Paiksed veepõhised kohalikud tulekustutussüsteemid kasutamiseks A-kategooria masinaruumides

Viidud punkti A.1/3.48 alla.

A.2/3.20

Pehme mööbel

Viidud punkti A.1/3.20 alla.

A.2/3.21

Värvikappide ja kergsüttivate vedelike kappide tulekustutussüsteemide osad

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO MSC.1/Circ.1239.

 
 

A.2/3.22

Kambüüsi heitgaasi väljutustoru paiksete tulekustutussüsteemide osad

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Helikopteriteki tulekustutussüsteemide osad

Viidud punkti A.1/3.67 alla.

A.2/3.24

Teisaldatavad vahugeneraatorid

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

 
 

A.2/3.25

C-klassi vaheseinad

Viidud punkti A.1/3.64 alla.

A.2/3.26

Majapidamises kasutatavad gaasiküttesüsteemid (osad)

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

 
 

A.2/3.27

Paiksete gaaskustutussüsteemide (CO2) osad

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1318.

Elektrilise automaatjuhtimise ja viitega seadmed:

— EN 12094-1 (2003).

Mitteelektrilised automaatjuhtimise ja viitega seadmed:

— EN 12094-2 (2003).

Käsitsikäivitamise ja -seiskamise seadmed:

— EN 12094-3 (2003).

Korpuse klapid ning aktivaatorid:

— EN 12094-4 (2004).

Kõrg- ja madalrõhu valikklapid ning aktivaatorid:

— EN 12094-5 (2006).

Mitteelektrilised blokeerimisseadmed:

— EN 12094-6 (2006).

CO2-süsteemide pihustid:

— EN 12094-7 (2000) + A1(2005).

Liitmikud:

— EN 12094-8 (2006).

Manomeetrid ja survelülitid:

— EN 12094-10 (2003).

Mehaanilised kaaluseadmed:

— EN 12094-11 (2003).

Sisselaskeklapid ja tagasilöögiklapid:

— EN 12094-13 (2001) + AC (2002).

Madalsurve-CO2-süsteemide lõhnastamisseadmed:

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Keskmise paisumisega vahtkustutussüsteemi komponendid – paikne teki vahtkustutusseade tankeritel

Viidud punkti A.1/3.57 alla.

A.2/3.29

Paiksete vähese paisumisega vahtkustutussüsteemide komponendid masinaruumide ja tankeriteki kaitseks

Viidud punkti A.1/3.58 alla.

A.2/3.30

Kemikaalitankerite paikse tulekustutussüsteemi paisuv vaht

Viidud punkti A.1/3.59 alla.

A.2/3.31

Survevett pihustavad käsitsi käitatavad tulekustutussüsteemid

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Pulberkustutussüsteemid

Viidud punkti A.1/3.62 alla.

4.    Navigatsiooniseadmed

4. jao suhtes kohaldatavad märkused: navigatsiooniseadmed

Kolmas ja neljas veerg: viited SOLASe konventsiooni V peatükile on viited 1974. aasta SOLASe konventsioonile, mida on muudetud IMO resolutsiooniga MSC.73 ja mis jõustub sellisena 1. juulil 2002.

Viies veerg:

IEC 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

3. IEC 61162-3 ed1.1 viidud vastavusse parandusega 1 (2010-11) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kaudu

EN 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

2. EN 61162-2 (1998) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

3. EN 61162-3 (2008) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 EN 61162-3-am1 (2010) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

4. EN 61162-400 (2002) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 EN 61162-401 (2002) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 EN 61162-402 (2005) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 EN 61162-410 (2002) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 EN 61162-420 (2002) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 EN 61162-450 (2011) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kauduNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Kiirlaeva gürokompass

Viidud punkti A.1/4.31 alla.

A.2/4.2

Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem (varem autopiloot)

Viidud punkti A.1/4.40 alla.

A.2/4.3

Suunda andev seade THD (GNSSi abil toimiv)

Viidud punkti A.1/4.41 alla.

A.2/4.4

Päevane signaallamp

Viidud punkti A.1/4.52 alla.

A.2/4.5

Kiirlaeva helgiheitja

Viidud punkti A.1/4.42 alla.

A.2/4.6

Kiirlaeva öönägemisseadmed

Viidud punkti A.1/4.43 alla.

A.2/4.7

Laevateekonna kontrollimise süsteem

Viidud punkti A.1/4.33 alla.

A.2/4.8

Elektronkaartide kuva- ja infosüsteem (ECDIS)

Viidud punkti A.1/4.30 alla.

A.2/4.9

Elektronkaartide tagavarakuva- ja infosüsteem (ECDIS)

Viidud punkti A.1/4.30 alla.

A.2/4.10

Rasterkaardi kuvamissüsteem (RCDS)

Viidud punkti A.1/4.30 alla.

A.2/4.11

Ühendatud GPS/GLONASS-seadmed

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.115(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.12

DGPS- ja DGLONASS-seadmed

Viidud punktide A.1/4.44, A.1/4.50 ja A.1/4.51 alla.

A.2/4.13

Kiirlaeva gürokompass

Viidud punkti A.1/4.31 alla.

A.2/4.14

Reisiinfo salvesti (VDR)

Viidud punkti A.1/4.29 alla.

A.2/4.15

Integreeritud navigatsioonisüsteem

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.252(83).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.16

Komandosilla ühildatud juhtimissüsteem

Tühjaks jäetud

A.2/4.17

Radarisignaali võimendi

Viidud punkti A.1/4.53 alla.

A.2/4.18

Heli vastuvõtmise süsteem

Viidud punkti A.1/4.58 alla.

A.2/4.19

Kiirlaeva magnetkompass

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

 

A.2/4.20

Laevateekonna kontrollsüsteem

— (kiirlaev)

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.21

Kaardiseade laevaradarile

Viidud punkti A.1/4.45 alla.

A.2/4.22

Suunda andev seade THD (güroskoopiline)

Viidud punkti A.1/4.46 alla.

A.2/4.23

Suunda andev seade THD (magnet)

Viidud punkti A.1/4.2 alla.

A.2/4.24

Tõukejõu näitur

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.25

Põtkuri tõukejõu suuruse ja suuna, sammu ja töörežiimi näiturid

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.26

Pöördekiiruse näitur

Viidud punkti A.1/4.9 alla.

A.2/4.27

Rooli pöördenurka näitav seade

Viidud punkti A.1/4.20 alla.

A.2/4.28

Sõukruvi pöördenäitur

Viidud punkti A.1/4.21 alla.

A.2/4.29

Sõukruvi sammunäitur

Viidud punkti A.1/4.22 alla.

A.2/4.30

Komandosilla ühildatud juhtimissüsteem

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 15,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 15,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO SN.1/Circ.288.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.31

Peilingaator

Viidud punkti A.1/4.54 alla.

A.2/4.32

Navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS)

Viidud punkti A.1/4.57 alla.

A.2/4.33

Laevateekonna kontrollimise süsteem

(töötab, kui laeva kiirus on vähemalt 30 sõlme)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad,

— EN 62288 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.34

Laevade kaugtuvastus- ja seireseadmed (LRIT)

—  Reg. V/19–1.

— Reg. V/19–1,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.202(81),

— IMO Res. MSC.211(81),

— IMO Res. MSC.263(84),

— IMO MSC.1/Circ 1307.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad.

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad.

 

A.2/4.35

Galileo vastuvõtja

Viidud punkti A.1/4.56 alla.

A.2/4.36

AIS SART seade

Viidud punkti A.1/4.55 alla.

5.    Raadioseadmed

Viienda jao suhtes kohaldatavad märkused: raadioseadmed.

Viies veerg:

IEC 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

3. IEC 61162-3 ed1.1 viidud vastavusse parandusega 1 (2010-11) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kaudu

EN 61162 seeria viitab merenavigatsiooni raadioside seadmestiku ja süsteemide järgmistele võrdlusstandarditele – digitaalliidesed:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat

2. EN 61162-2 (1998) – 2. osa: üks kõneleja, mitu kuulajat, kiire andmeedastus

3. EN 61162-3 (2008) – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

 EN 61162-3-am1 (2010) parandus 1 – 3. osa: andmejada sidevõrgu seade

4. EN 61162-400 (2002) – 400. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – sissejuhatus ja üldpõhimõtted

 EN 61162-401 (2002) – 401. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – rakendusprofiil

 EN 61162-402 (2005) – 402. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – dokumenteerimine ja katsetamisnõuded

 EN 61162-410 (2002) – 410. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – transpordiprofiili nõuded ja peamine transpordiprofiil

 EN 61162-420 (2002) – 420. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – laeva süsteemide vastakside – tugistandardi nõuded ja põhilised tugistandardid

 EN 61162-450 (2011) – 450. osa: mitu kõnelejat, mitu kuulajat – vastakside Etherneti seadmete kauduNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF avarii-raadiopoi

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg.IV/8,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.805(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— ITU-R M.489–2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

 

A.2/5.2

Raadio varutoiteallikas

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. IV/13,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO COMSAR Circ.16,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

Viidud punkti A.1/5.19 alla.

A.2/5.4

Hädahäire-paneel

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO MSC/Circ. 862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

 

A.2/5.5

Hädahäire- või hädakutse-paneel

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).

— Reg. IV/6,

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks),

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

 

A.2/5.6

L-sagedusriba avarii-raadiopoi (INMARSAT)

Tühjaks jäetud

A.2/5.7

Laeva ohutuse alarmsüsteem

 

— Reg. XI-2/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.147(77),

— IMO MSC/Circ.1072.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— EN 61162 seeriad.

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— IEC 61162 seeriad.

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Lennunduses kasutatavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14,

— IMO Res. MSC.80(70),

— IMO COMSAR Circ.32,

— ICAO konventsiooni 10. lisa, raadioeeskirjad.

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    1972. aasta COLREGi alusel nõutav varustusNr

Eseme nimetus

1972. aasta COLREGi reegel, mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

Kohaldatavad COLREGi reeglid ja IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigatsioonituled

Viidud punkti A.1/6.1 alla.

A.2/6.2

Helisignaalseadmed

—  COLREG 72 III/3 lisa.

— COLREG 72 III/3 lisa,

— IMO Res. A.694(17).

— EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— viled – COLREG 72, III/1 lisa (toimimine),

— signaalkellad või gongid – COLREG 72, III/2 lisa (toimimine)

— või

— IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008),

— viled – COLREG 72, III/1 lisa (toimimine),

— signaalkellad või gongid – COLREG 72, III/2 lisa (toimimine).

 

7.    Puistlastilaevade ohutusvahendidNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Lastimisseade

— Reg. XII/11,

— XII/-1997 SOLASe konverentsi Res. 5.

— Reg. XII/11,

— XII/-1997 SOLASe konverentsi Res. 5.

—  IMO MSC.1/Circ 1229.

 

A.2/7.2

Puistlastilaevade veetaseme andurid

Ese kustutatud

8.    SOLASe II-1. peatüki alla kuuluv varustusNr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLASe reegel (muudetud), mille kohaselt on nõutav tüübikinnitus

1974. aasta SOLASe kohaldatavad muudetud reeglid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamisvõtted

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Generaatori käivitusseadmed külma ilma puhuks

— Reg. II-1/44,

— Reg. X/3.

— Reg. II-1/44,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 12,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 12.

 
 

▼B
B LISA

Vastavushindamisvõtted

EÜ TÜÜBIHINDAMINE (B VÕTE)

1.

Teavitatud asutus peab kindlaks tegema ja tõendama, et kavandatava toote näidis vastab selle suhtes kohaldatavatele rahvusvaheliste õigusaktide sätetele.

2.

Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab esitama EÜ tüübihindamise taotluse enda valitud teavitatud asutusele.

Taotlus peab sisaldama:

 tootja nime ja aadressi ning juhul, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, ka tema nime ja aadressi,

 kirjaliku kinnituse, et samasugust taotlust ei ole samal ajal esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele,

 punktis 3 kirjeldatud tehnilisi dokumente.

Taotleja peab teavitatud asutusele esitama kavandatava toote näidise, edaspidi „tüüp” ( 14 ). Teavitatud asutus võib nõuda lisanäidiseid, kui neid on vaja katsete tegemiseks.

3.

Tehnilised dokumendid peavad võimaldama hinnata toote vastavust asjakohaste rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele. Need dokumendid peavad kõnealuseks hindamiseks vajalikus ulatuses käsitlema toote konstruktsiooni, ehitusnorme, valmistust, paigaldust ja toimimist kooskõlas käesoleva lisa liites sätestatud tehniliste dokumentide kirjeldusega.

4.

Teavitatud asutus peab:

4.1.

uurima tehnilisi dokumente ja veenduma, et tüüp on valmistatud nende dokumentide kohaselt;

4.2.

tegema või laskma teha vajalikud kontrollimised ja katsed, et teha kindlaks, kas asjakohaste rahvusvahelise õiguse aktide nõudeid on tegelikult täidetud;

4.3.

taotlejaga kokku leppima uuringute ja vajalike katsete tegemise kohas.

5.

Kui tüüp on asjakohaste rahvusvahelise õiguse aktide sätetega kooskõlas, peab teavitatud asutus taotlejale väljastama EÜ tüübitunnistuse. Tunnistus peab sisaldama tootja nime ja aadressi, üksikasjalikke andmeid varustuse kohta, uurimisel tehtud järeldusi, kehtivustingimusi ja vajalikke andmeid kinnitatud tüübi kohta.

Tunnistusele tuleb lisada tehniliste dokumentide asjakohaste osade loend, mille ärakirja tuleb säilitada teavitatud asutuses.

Kui teavitatud asutus keeldub andmast tootjale tüübitunnistust, peab ta esitama üksikasjaliku põhjenduse.

Kui tootja taotleb uuesti tüübikinnitust varustusele, millele on keeldutud andmast tüübitunnistust, peab tema taotlus teavitatud asutusele sisaldama kõiki asjakohaseid dokumente, sealhulgas esialgseid katseprotokolle, varasema keeldumise üksikasjalikku põhjendust ja täpseid andmeid kõikide varustuses tehtud muudatuste kohta.

6.

Taotleja peab teatama EÜ tüübitunnistusega seotud tehnilisi dokumente hoidvale teavitatud asutusele kõigist kinnitatud tootes tehtud muudatustest, mis tuleb täiendavalt kinnitada juhul, kui need võivad mõjutada nõuete täitmist või toote ettenähtud kasutustingimusi. Selline täiendav kinnitus tuleb vormistada esialgse EÜ tüübitunnistuse lisana.

7.

Iga teavitatud asutus peab taotluse korral andma lipuriigi ametiasutustele ja muudele teavitatud asutustele asjakohast teavet väljastatud ja tühistatud EÜ tüübitunnistuste ja nende lisade kohta.

8.

Muudel teavitatud asutustel on õigus saada EÜ tüübitunnistuste ja/või nende lisade ärakirju. Tunnistuste lisad peavad olema kättesaadavad muudele teavitatud asutustele.

9.

Tootja või tema ühenduses asuv esindaja peab tehnilisi dokumente ning EÜ tüübitunnistuste ja nende lisade ärakirju säilitama vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist.

TÜÜBIKOHASUS (C VÕTE)

1.

Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab tagama ja kinnitama, et asjakohased tooted vastavad EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile ja nende suhtes kohaldatavatele rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele. Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab kinnitama igale tootele märgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni.

2.

Tootja peab võtma kõik vajalikud meetmed kindlustamaks, et tootmismenetlus tagab valmistatavate toodete vastavuse EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile ja nende suhtes kohaldatavatele rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele.

3.

Tootja või tema ühenduses asuv esindaja peab vastavusdeklaratsiooni ärakirja säilitama vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist.

TOOTMISKVALITEEDI TAGAMINE (D VÕTE)

1.

Punktis 2 sätestatud kohustusi täitev tootja peab tagama ja kinnitama, et asjakohased tooted vastavad EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile. Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab kinnitama igale tootele märgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Märgile tuleb lisada punktis 4 piiritletud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse tunnusnumber.

2.

Tootja peab rakendama punkti 3 kohast kinnitatud kvaliteedisüsteemi tootmise ning toodete lõpliku ülevaatamise ja katsetamise osas ja tema suhtes kohaldatakse punktis 4 täpsustatud järelevalvet.

3.

Kvaliteedisüsteem

3.1.

Tootja peab oma kvaliteedisüsteemi hindamiseks asjakohaste toodete osas esitama taotluse enda valitud teavitatud asutusele.

Taotlus peab sisaldama:

 kogu asjakohast teavet kavandatava tooteliigi kohta,

 kvaliteedisüsteemi käsitlevaid dokumente,

 kinnitatud tüübi tehnilisi dokumente ja EÜ tüübitunnistuse ärakirja.

3.2.

Kvaliteedisüsteem peab tagama, et tooted vastavad EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile.

Kõik tootja kohaldatavad alused, nõuded ja sätted tuleb meetmete, menetluste ja juhistena kavakindlalt ja nõuetekohaselt üles kirjutada. Kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid peavad võimaldama kvaliteedikavasid, -plaane, -käsiraamatuid ja -aruandeid ühetaoliselt tõlgendada.

Eelkõige peavad neis olema piisavalt kirjeldatud:

 kvaliteedieesmärgid ning organisatsiooni ülesehitus, juhtkonna vastutus ja volitused seoses tootekvaliteediga,

 tootmisel ning kvaliteediohjel ja tagamisel rakendatavad võtted, menetlused ja korrapärased meetmed,

 enne tootmist, selle vältel ja pärast seda tehtavad uuringud ja katsed ning nende sagedus,

 kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne,

 nõutava tootekvaliteedi saavutamise ja kvaliteedisüsteemi tõhususe järele valvamise vahendid.

3.3.

Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi hindama, et teha kindlaks, kas see täidab punktis 3.2 sätestatud nõudeid. Ta peab eeldama, et asjakohast ühtlustatud standardit rakendavad kvaliteedisüsteemid täidavad neid nõudeid.

Auditeerimisrühmas peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi asjakohase tootetehnoloogia hindamise vallas. Hindamine peab hõlmama kontrollkäike tootja ruumidesse.

Tootjale tuleb otsusest teatada. Teade peab sisaldama kontrollimisel tehtud järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

3.4.

Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma süsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

Kui tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kavatseb kvaliteedisüsteemi ajakohastada, peab ta sellest teatama kvaliteedisüsteemi kinnitanud teavitatud asutusele.

Teavitatud asutus peab kavandatavaid muudatusi hindama ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab punktis 3.2 sätestatud nõuetele või on vaja uut hindamist.

Tootjale tuleb asutuse otsusest teatada. Teade peab sisaldama kontrollimisel tehtud järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

4.

Teavitatud asutuse vastutusel olev järelevalve

4.1.

Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

4.2.

Tootja peab teavitatud asutusel lubama ülevaatamiseks pääseda tootmis-, ülevaatus- ja katsetuskohtadesse ning laoruumidesse ja edastama talle kogu vajaliku teabe, eelkõige:

 kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid,

 kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.

4.3.

Teavitatud asutus peab korrapäraselt viima läbi auditeid tagamaks, et tootja säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitama auditi aruanded tootjale.

4.4.

Lisaks sellele võib teavitatud asutus tootjat ette teatamata külastada. Selliste külastuste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid kontrollimaks, kas kvaliteedisüsteem toimib õigesti. Teavitatud asutus peab tootjale esitama kontrollkäikude aruande ja katsete tegemise korral ka katseprotokolli.

5.

Tootja peab vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist hoidma siseriiklikele ametiasutustele kättesaadaval:

 punkti 3.1 teise lõigu teises taandes märgitud dokumente,

 punkti 3.4 teises lõigus osutatud ajakohastamist käsitlevaid andmeid,

 punkti 3.4 viimases lõigus ning punktides 4.3 ja 4.4 osutatud teavitatud asutuse otsuseid ja aruandeid.

6.

Iga teavitatud asutus peab taotluse korral andma lipuliikmesriigi ametiasutustele ja muudele teavitatud asutustele asjakohast teavet väljastatud ja tühistatud kvaliteedisüsteemikinnituste kohta.

TOOTEKVALITEEDI TAGAMINE (E VÕTE)

1.

Punktis 2 sätestatud kohustusi täitev tootja tagab ja kinnitab, et asjakohased tooted vastavad EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile. Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab kinnitama igale tootele märgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Märgile tuleb lisada punktis 4 piiritletud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse tunnusnumber.

2.

Tootja peab rakendama punkti 3 kohast kinnitatud kvaliteedisüsteemi toodete lõpliku ülevaatamise ja katsetamise suhtes ja tema suhtes kohaldatakse punktis 4 piiritletud järelevalvet.

3.

Kvaliteedisüsteem

3.1.

Tootja peab oma kvaliteedisüsteemi hindamiseks asjakohaste toodete osas esitama taotluse enda valitud teavitatud asutusele.

Taotlus peab sisaldama:

 kogu asjakohast teavet kavandatava tooteliigi kohta,

 kvaliteedisüsteemi käsitlevaid dokumente,

 kinnitatud tüübi tehnilisi dokumente ja EÜ tüübitunnistuse ärakirja.

3.2.

Kvaliteedisüsteemi raames tuleb iga toodet uurida ja asjakohaselt katsetada, et tagada toote vastavus rahvusvahelise õiguse aktide asjakohastele nõuetele. Kõik tootja kohaldatavad alused, nõuded ja sätted tuleb meetmete, menetluste ja juhistena kavakindlalt ja nõuetekohaselt üles kirjutada. Kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid peavad tagama, et kvaliteedikavasid, -plaane, -käsiraamatuid ja -aruandeid mõistetakse ühtemoodi.

Eelkõige peavad neis olema piisavalt kirjeldatud:

 kvaliteedieesmärgid ning organisatsiooni ülesehitus, juhtkonna vastutus ja volitused seoses tootekvaliteediga,

 pärast tootmist tehtavad uuringud ja katsed,

 kvaliteedisüsteemi tõhususe järele valvamise vahendid,

 kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.

3.3.

Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi hindama, et teha kindlaks, kas see täidab punktis 3.2 sätestatud nõudeid. Ta peab eeldama, et asjakohast ühtlustatud standardit rakendavad kvaliteedisüsteemid täidavad neid nõudeid.

Auditeerimisrühmas peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi asjakohase tootetehnoloogia hindamise vallas. Hindamine peab hõlmama külastust tootja ruumidesse.

Tootjale tuleb otsusest teatada. Teade peab sisaldama kontrollimisel tehtud järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

3.4.

Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma süsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

Kui tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kavatseb kvaliteedisüsteemi ajakohastada, peab ta sellest teatama kvaliteedisüsteemi kinnitanud teavitatud asutusele.

Teavitatud asutus peab kavandatavaid muudatusi hindama ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab punktis 3.2 sätestatud nõuetele või on vaja uut hindamist. Tootjale tuleb asutuse otsusest teatada. Teade peab sisaldama kontrollimisel tehtud järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

4.

Teavitatud asutuse vastutusel olev järelevalve

4.1.

Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heaskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

4.2.

Tootja peab teavitatud asutusel lubama ülevaatamiseks pääseda ülevaatus- ja katsetuskohtadesse ning laoruumidesse ja edastama talle kogu vajaliku teabe, eelkõige:

 kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid,

 tehnilised dokumendid,

 kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.

4.3.

Teavitatud asutus peab korrapäraselt läbi viima auditeid tagamaks, et tootja säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitama auditi aruanded tootjale.

4.4.

Lisaks sellele võib teavitatud asutus tootjat ette teatamata külastada. Selliste külastuste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid kontrollimaks, kas kvaliteedisüsteem toimib õigesti. Teavitatud asutus peab tootjale esitama külastusaruande ja katsete tegemise korral ka katseprotokolli.

5.

Tootja peab vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist hoidma siseriiklikele ametiasutustele kättesaadaval:

 punkti 3.1 teise lõigu kolmandas taandes märgitud dokumente,

 punkti 3.4 teises lõigus osutatud ajakohastamist käsitlevaid andmeid,

 punkti 3.4 viimases lõigus ning punktides 4.3 ja 4.4 osutatud teavitatud asutuse otsuseid ja aruandeid.

6.

Iga teavitatud asutus peab taotluse korral andma lipuriigi ametiasutustele ja muudele teavitatud asutustele asjakohast teavet väljastatud ja tühistatud kvaliteedisüsteemikinnituste kohta.

TOOTETÕENDUS (F VÕTE)

1.

Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab tagama ja tõendama, et punktis 3 osutatud tooted vastavad EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile.

2.

Tootja peab võtma kõik vajalikud meetmed kindlustamaks, et tootmismenetlus tagab toodete vastavuse EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile. Ta peab kinnitama igale tootele märgi ja koostama vastavusdeklaratsiooni.

3.

Veendumaks toote vastavuses rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele, peab teavitatud asutus tegema kõik vajalikud uuringud ja katsed, mis toimuvad tootja valikul kas nii, et iga seadet kontrollitakse ja katsetatakse punkti 4 kohaselt eraldi või punkti 5 kohaselt statistiliselt.

3a.

Tootja või tema ühenduses asuv esindaja peab vastavusdeklaratsiooni ärakirja säilitama vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist.

4.

Tõendamine iga toote kontrollimise ja katsetamise teel

4.1.

Iga toodet tuleb eraldi kontrollida ja asjakohaselt katsetada, et tõendada selle vastavust EÜ tüübitunnistuses kirjeldatud tüübile.

4.2.

Teavitatud asutus peab igale kinnitatud tootele kinnitama või laskma kinnitada oma tunnusnumbri ja koostama tehtud katsete kohta kirjaliku vastavustunnistuse.

4.3.

Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab suutma nõudmise korral esitada teavitatud asutuse vastavustunnistused lipuliikmesriigi ametiasutusele.

5.

Statistiline tõendamine

5.1.

Tootja peab esitama tooted ühtlike partiidena ja võtma kõik vajalikud meetmed kindlustamaks, et tootmismenetlus tagab iga toodetava partii ühtlikkuse.

5.2.

Kõik tooted peavad olema tõendamiseks saadaval ühtlike partiidena. Igast partiist tuleb võtta juhuvalim. Valimis olevaid tooteid tuleb eraldi kontrollida ja asjakohaselt katsetada, et tagada nende vastavus nende suhtes kohaldatavatele rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele ja otsustada, kas partii kinnitatakse või lükatakse tagasi.

5.3.

Kinnitatud partiide puhul peab teavitatud asutus igale tootele kinnitama või laskma kinnitada oma tunnusnumbri ja koostama tehtud katsete kohta kirjaliku vastavustunnistuse. Turustada võib kõiki partiisse kuuluvaid tooteid, välja arvatud sellised valimisse sattunud tooted, mis on tunnistatud mittevastavaks.

Kui partii lükatakse tagasi, peab teavitatud või pädev asutus võtma sobivaid meetmeid selle partii turuleviimise tõkestamiseks. Kui partiisid lükatakse korduvalt tagasi, võib teavitatud asutus statistilise tõendamise peatada.

Tootja võib teavitatud asutuse vastutusel kinnitada tootele tema tunnusnumbri tootmismenetluse käigus.

5.4.

Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab suutma nõudmise korral esitada teavitatud asutuse vastavustunnistused lipuliikmesriigi ametiasutusele.

ÜKSIKTOOTE TÕENDUS (G VÕTE)

1.

Tootja peab tagama ja kinnitama, et asjakohane toode, millele on väljastatud punktis 2 nimetatud tunnistus, vastab selle suhtes kohaldatavatele rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele. Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab kinnitama tootele märgi ja koostama vastavusdeklaratsiooni.

2.

Teavitatud asutus peab üksiktoodet kontrollima ja asjakohaselt katsetama, et tagada selle vastavus rahvusvahelise õiguse aktide asjakohastele nõuetele.

Teavitatud asutus peab kinnitatud tootele kinnitama või laskma kinnitada oma tunnusnumbri ja koostama tehtud katsete kohta vastavustunnistuse.

3.

Tehnilised dokumendid on mõeldud selleks, et oleks võimalik hinnata vastavust rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele ning aru saada toote konstruktsioonist, valmistusest ja toimimisest.

TÄIELIK KVALITEEDI TAGAMINE (H VÕTE)

1.

Punktis 2 sätestatud kohustusi täitev tootja peab tagama ja kinnitama, et asjakohased tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele. Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab kinnitama igale tootele märgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Märgile tuleb lisada punktis 4 piiritletud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse tunnusnumber.

2.

Tootja peab rakendama punkti 3 kohast kinnitatud kvaliteedisüsteemi konstruktsiooni ja tootmise ning toodete lõpliku kontrollimise ja katsetamise osas ja olema punktis 4 piiritletud järelevalve all.

3.

Kvaliteedisüsteem

3.1.

Tootja peab oma kvaliteedisüsteemi hindamiseks esitama teavitatud asutusele taotluse.

Taotlus peab sisaldama:

 kogu asjakohast teavet kavandatava tooteliigi kohta ja

 kvaliteedisüsteemi käsitlevaid dokumente.

3.2.

Kvaliteedisüsteem peab tagama toodete vastavuse nende suhtes kohaldatavatele rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele.

Kõik tootja kohaldatavad alused, nõuded ja sätted tuleb meetmete, menetluste ja juhistena kavakindlalt ja nõuetekohaselt üles kirjutada. Kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid peavad tagama, et kvaliteedipõhimõtete ja -menetluste väljendusi, nagu kvaliteedikavad, -plaanid, käsiraamatud ja -aruanded, mõistetakse ühtemoodi.

Eelkõige peavad neis olema piisavalt kirjeldatud:

 kvaliteedieesmärgid ning organisatsiooni ülesehitus, juhtkonna vastutus ja volitused seoses tootekvaliteediga,

 konstruktsiooni käsitlevad tehnilised nõuded, sealhulgas kohaldatavad standardid, ja need peavad sisaldama kinnitust, et toodete suhtes kohaldatavaid rahvusvahelise õiguse aktide olulisi nõudeid täidetakse,

 kavandiohjes ja kavandite vastavuse kontrollimisel rakendatavad võtted, menetlused ja korrapärased meetmed, mida kasutatakse asjakohast liiki toodete kavandamisel,

 vastavad tootmisel ning kvaliteediohjel ja -tagamisel rakendatavad võtted, menetlused ja korrapärased meetmed,

 enne tootmist, selle vältel ja pärast seda tehtavad kontrollimised ja katsed ning nende sagedus,

 kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne,

 vahendid nõutava kujundus- ja tootekvaliteedi saavutamise ja kvaliteedisüsteemi tõhususe järele valvamiseks.

3.3.

Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi hindama, et teha kindlaks, kas see täidab punktis 3.2 sätestatud nõudeid. Ta peab eeldama, et asjakohast ühtlustatud standardit rakendavad kvaliteedisüsteemid täidavad neid nõudeid.

Auditeerimisrühmas peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi asjakohase tootetehnoloogia hindamise vallas. Hindamine peab hõlmama külastust tootja ruumidesse.

Tootjale tuleb otsusest teatada. Teade peab sisaldama kontrollimisel tehtud järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

3.4.

Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma süsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

Kui tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kavatseb kvaliteedisüsteemi ajakohastada, peab ta sellest teatama kvaliteedisüsteemi kinnitanud teavitatud asutusele.

Teavitatud asutus peab kavandatavaid muudatusi hindama ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab punktis 3.2 sätestatud nõuetele või on vaja uut hindamist.

Tootjale tuleb asutuse otsusest teatada. Teade peab sisaldama uurimisel tehtud järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

4.

Teavitatud asutuse vastutusel olev EÜ järelevalve

4.1.

Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

4.2.

Tootja peab teavitatud asutusel lubama ülevaatamiseks pääseda konstrueerimis-, tootmis-, ülevaatus- ja katsetuskohtadesse ning laoruumidesse ja edastama talle kogu vajaliku teabe, eelkõige:

 kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid,

 kvaliteeti tõendavad dokumendid, mis on sätestatud konstruktsiooni käsitlevas kvaliteedisüsteemi osas, näiteks analüüside, arvutuste ja katsete tulemused jne,

 kvaliteeti tõendavad dokumendid, mis on sätestatud tootmist käsitlevas kvaliteedisüsteemi osas, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.

4.3.

Teavitatud asutus peab korrapäraselt läbi viima auditeid tagamaks, et tootja säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitama aruanded tootjale.

4.4.

Lisaks sellele võib teavitatud asutus tootjat ette teatamata külastada. Selliste külastuste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid kontrollimaks, kas kvaliteedisüsteem toimib õigesti. Teavitatud asutus peab tootjale esitama külastusaruande ja katsete tegemise korral ka katseprotokolli.

5.

Tootja peab vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist hoidma siseriiklikele ametiasutustele kättesaadaval:

 punkti 3.1 teise lõigu teises taandes märgitud dokumente,

 punkti 3.4 teises lõigus osutatud ajakohastamist käsitlevaid andmeid,

 punkti 3.4 viimases lõigus ning punktides 4.3 ja 4.4 osutatud teavitatud asutuse otsuseid ja aruandeid.

6.

Iga teavitatud asutus peab taotluse korral andma lipuriigi ametiasutustele ja muudele teavitatud asutustele asjakohast teavet väljastatud ja tühistatud kvaliteedisüsteemikinnituste kohta.

7.

Kavandi läbivaatamine

7.1.

Tootja peab oma kavandi läbivaatamiseks esitama taotluse ühele teavitatud asutusele.

7.2.

Taotlus peab võimaldama aru saada toote konstruktsioonist, valmistusest ja toimimisest ning hinnata vastavust rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele.

See peab sisaldama:

 konstruktsiooni käsitlevaid tehnilisi näitajaid, sealhulgas kohaldatud standardeid, ja

 vajalikke tõendeid nende sobivuse kohta, eelkõige juhul, kui artiklis 5 piiritletud standardeid ei ole täielikult kohaldatud. Sellised tõendid peavad sisaldama tootja asjakohase labori või tootja nimel tehtud katsete tulemusi.

7.3.

Teavitatud asutus peab taotluse läbi vaatama ja kui kavand vastab selle suhtes kohaldatavatele rahvusvahelise õiguse aktide sätetele, peab ta taotlejale väljastama EÜ kavandi vastavustunnistuse. Tunnistus peab sisaldama uurimisel tehtud järeldusi, kehtivustingimusi ja vajalikke andmeid kinnitatud kavandi kohta ning vajaduse korral toote toimimise kirjeldust.

7.4.

Taotleja peab teatama EÜ kavandi vastavustunnistuse väljastanud teavitatud asutusele kõikidest muudatusest kinnitatud kavandis. Kui kinnitatud kavandi muudatused võivad mõjutada rahvusvahelise õiguse aktide asjakohaste nõuete täitmist või toote ettenähtud kasutustingimusi, peavad muudatused saama EÜ kavandi vastavustunnistuse väljastanud teavitatud asutuselt täiendava kinnituse. Selline täiendav kinnitus tuleb vormistada esialgse EÜ kavandi vastavustunnistuse lisana.

7.5.

Teavitatud asutused peavad taotluse korral andma lipuliikmesriigi ametiasutustele ja muudele teavitatud asutustele asjakohast teavet, mis käsitleb:

 väljastatud EÜ kavandi vastavustunnistusi ja nende lisasid; ja

 tühistatud EÜ kavandi- ja täiendavaid kinnitusi.
B lisa liide

Tehnilised dokumendid, mis tootja esitab teavitatud asutusele

Käesoleva liite sätted kehtivad kõikide B lisa võtete puhul.

B lisas nimetatud tehnilistes dokumentides peavad olema märgitud kõik asjakohased andmed ja vahendid, mida tootja kasutab selleks, et tagada varustuse vastavus seda käsitlevatele olulistele nõuetele.

Tehnilised dokumendid peavad võimaldama aru saada toote konstruktsioonist, valmistusest ja toimimisest ning hinnata vastavust asjakohaste rahvusvahelise õiguse aktide nõuetele.

Dokumendid peavad hindamiseks vajalikus ulatuses sisaldama:

 tüübi üldkirjeldust,

 põhimõttelist konstruktsiooni, ehitusstandardit, tööjooniseid ning osade, alakoostide vooluahelate jne plaane,

 kõnealuste jooniste ja plaanide ning toote toimimise mõistmiseks vajalikke kirjeldusi ja selgitusi,

 projektarvutuste tulemusi, tehtud erapooletuid uuringuid jne,

 erapooletuid katseprotokolle,

 paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendeid.

Vajaduse korral peavad tehnilised dokumendid sisaldama järgmist:

 seadmes sisalduvat varustust käsitlevad tõendid,

 seadme tootmis- ja/või ülevaatus- ja/või järelevalvemenetlusi käsitlevad tõendid ja tunnistused,

 kõik muud dokumendid, mis võimaldavad teavitatud asutusel toodet paremini hinnata.
C LISA

Miinimumnõuded, mida liikmesriigid peavad asutuste määramisel arvestama

1. Teavitatud asutused peavad täitma sarja EN 45000 asjakohaseid nõudeid.

2. Teavitatud asutus peab olema sõltumatu ja ei tohi olla tootjate ega tarnijate kontrolli all.

3. Teavitatud asutus peab asuma ühenduse territooriumil.

4. Kui teavitatud asutus väljastab tüübikinnitusi liikmesriigi nimel, peab viimane tagama, et teavitatud asutus oleks oma asjatundlikkuse, tehniliste kogemuste ja töötajate poolest võimeline väljastama käesoleva direktiivi nõuete kohaseid tüübikinnitusi ja tagama kõrge ohutustaseme.

5. Teavitatud asutus peab omama teadmisi merenduse vallas.

Teavitatud asutusel on õigus vastavust hinnata kõikide ettevõtjate puhul, kes asuvad ühenduses või väljaspool seda.

Teavitatud asutus võib vastavust hinnata mis tahes liikmesriigis või väljaspool ühendust, kasutades selleks oma asukohas saadaval olevaid vahendeid või välismaal asuva filiaali töötajaid.

Kui vastavust hindab teavitatud asutuse filiaal, peab kõik vastavushindamismenetlusi käsitlevad dokumendid väljastama teavitatud asutus ja seda enda, mitte filiaali nimel.

Teises liikmesriigis asuv teavitatud asutuse filiaal võib siiski väljastada vastavushindamismenetlusi käsitlevaid dokumente, kui kõnealune liikmesriik on filiaali selleks määranud.
D LISA

Vastavusmärk

Vastavusmärgi kuju peab olema järgmine:

image

Märgi vähendamisel või suurendamisel tuleb kinni pidada eespool oleva joonise proportsioonidest.

Märgi eri osad peavad olema ühekõrgused, vähemalt 5 mm.

Väikesemõõtmeliste seadmete puhul võib seda alampiiri eirata.( 1 ) EÜT C 218, 23.8.1995, lk 9.

( 2 ) EÜT C 101, 3.4.1996, lk 3.

( 3 ) Euroopa Parlamendi 29. novembri 1995. aasta arvamus (EÜT C 339, 18.12.1995, lk 21), nõukogu 18. juuni 1996. aasta ühine seisukoht (EÜT C 248, 26.8.1996, lk 10) ja Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 1996. aasta otsus (EÜT C 347, 18.11.1996).

( 4 ) EÜT C 271, 7.10.1993, lk 1.

( 5 ) EÜT C 220, 30.8.1993, lk 23.

( 6 ) EÜT L 139, 23.5.1989, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 31.8.1993, lk 1).

( 7 ) EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 93/95/EMÜ (EÜT L 276, 9.11.1993, lk 11).

( 8 ) EÜT L 109, 26.4.1983, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

( 9 ) EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.

( 10 ) EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1.

( 11 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 12 ) ELT L 239, 15.9.2011, lk 1.

( 13 ) ELT L 312, 10.11.2012, lk 1.

( 14 ) Tüüp võib hõlmata mitut tooteteisendit, tingimusel et teisenditevahelised erinevused ei mõjuta ohutustaset ega muid toote toimimist käsitlevaid nõudeid.