1996D0409 — ET — 01.07.2013 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

25. juuni 1996,

tagasipöördumistunnistuse kehtestamise kohta

(96/409/ÜVJP)

(EÜT L 168, 6.7.1996, p.4)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS, 30. november 2006,

  L 363

422

20.12.2006

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Muudetud:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

25. juuni 1996,

tagasipöördumistunnistuse kehtestamise kohta

(96/409/ÜVJP)NÕUKOGUS KOKKU TULNUD EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

olles teadlikud, et kui välja töötada ühtlustatud vormiga tagasipöördumistunnistus, mille liikmesriik väljastab liidu kodanikele paikades, kus nende kodanike päritoluliikmesriigil ei ole alalist diplomaatilist või konsulaaresindust, või muudel asjaoludel, mis on kirjeldatud käesoleva otsuse II lisas sätestatud eeskirjades, on see kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 8c,

leides, et ühtse tagasipöördumistunnistuse kehtestamisega saab liidu hädasolevaid kodanikke tõeliselt abistada,

olles veendunud, et sellise dokumendi kehtestamine näitab selgelt liidu kodanikuks olemise praktilist kasu,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:Artikkel 1

Kehtestatakse tagasipöördumistunnistus, mille ühtne vorm on esitatud I lisas, mis moodustab käesoleva otsuse lahutamatu osa.

Tagasipöördumistunnistuse väljastamise ja sellega seotud turvameetmete eeskirjad on sätestatud II ja III lisas ning need moodustavad käesoleva otsuse lahutamatu osa. Eeskirju ja meetmeid võib muuta liikmesriikide ühehäälsel nõusolekul; sellised muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel nende vastuvõtmisest, kui ükski liikmesriik ei taotle nende uut läbivaatamist valitsuse tasandil.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub, kui kõik liikmesriigid on nõukogu peasekretariaadile teatanud, et nad on lõpetanud kõik vajalikud menetlused, mida nende õigussüsteem käesoleva otsuse kohaldamiseks ette näeb.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
II LISA

TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE VÄLJASTAMISE EESKIRJAD

1.

Tagasipöördumistunnistus (TPT), mille ühtlustatud vorm on esitatud I lisas, on reisidokument, mille võib taotlejale väljastada ühesuunaliseks sõiduks tema päritoluliikmesriiki, tema alalise elukoha riiki või erandkorras muusse sihtkohta. Selle võib väljastada liikmesriigi kodanikule selle riigi loal, kelle kodanik asjaomane isik on.

2.

TPT võib väljastada, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) saaja peab olema liikmesriigi kodanik, kelle pass või reisidokument on kadunud, varastatud, hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadav;

b) isik viibib sellise riigi territooriumil, kus tema päritoluliikmesriigil ei ole diplomaatilist või konsulaaresindust, kellel on õigus väljastada reisidokumente, või kus nimetatud liikmesriik ei ole muul viisil esindatud;

c) isiku päritoluliikmesriigi asutustelt on saadud nõusolek.

3.

TPT taotlejal tuleb täita taotlusevorm ja saata see oma päritoluliikmesriigi selleks määratud asutusele, lisades taotlusele diplomaatilise esinduse poolt tõestatud koopiad oma isikut ja kodakondsust tõendavatest dokumentidest. Asutus ei pea tingimata olema kõige lähem, kui mõni teine asutus selles piirkonnas on asjakohasem. Dokumendi väljastav asutus nõuab taotlejalt sisse maksud ja lõivud, mida tavaliselt makstakse erakorralise passi väljaandmise eest. Taotleja, kellel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid muude kohapealsete kulude katteks, saab vajaduse korral nõutavad vahendid vastavalt juhenditele, mis tema päritoluliikmesriik annab taotluse esitamise ajal.

4.

TPT peab kehtima pisut kauem kui reis, mille tegemiseks see on väljastatud. Kõnealuse ajavahemiku arvutamisel võetakse arvesse ööbimiseks ja ümberistumiseks kuluvat aega.

5.

Igast dokumendist tuleb säilitada ühte koopiat väljastaja juures ning teine koopia tuleb saata taotleja päritoluliikmesriigi asutusele.

6.

Iga liikmesriik võib nende eeskirjade kohaldamist laiendada isikutele, kes on asjaomase riigiga seotud ja keda see riik on nõus vastu võtma.
III LISA

TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE TURVAMEETMED

Tagasipöördumistunnistus (TPT) koostatakse ja väljastatakse kooskõlas järgmiste turvameetmetega:

1.   Suurusavatuna:

18 × 13 cm,

volditult:

9 × 13 cm.

2.   Paber

TPT trükitakse ilma optiliste valgenditeta turvapaberile (umbes 90 g/m2), kasutades dokumendi valmistaja seaduslikult kaitstud standardset vesimärki “CHAIN WIRES” ja kahte ultraviolettvalguses fluorestseeruvat kiudu (sinine ja kollane, SSI/05) ning keemilise kustutamise vastaseid aineid.

3.   Nummerdussüsteem

Iga liikmesriik kasutab dokumentide nummerdamiseks keskset nummerdussüsteemi, mille tunnus koosneb numbrist ja väljastava liikmesriigi tähisest:

▼M2Belgia

=

B

[OOOOO]

Bulgaaria

=

BG

[OOOOO]

Tšehhi Vabariik

=

CZ

[OOOOO]

Taani

=

DK

[OOOOO]

Saksamaa

=

D

[OOOOO]

Eesti

=

EE

[OOOOO]

Kreeka

=

GR

[OOOOO]

Hispaania

=

E

[OOOOO]

Prantsusmaa

=

F

[OOOOO]

Horvaatia

=

HR

[OOOOO]

Iirimaa

=

IRL

[OOOOO]

Itaalia

=

I

[OOOOO]

Küpros

=

CY

[OOOOO]

Läti

=

LV

[OOOOO]

Leedu

=

LT

[OOOOO]

Luksemburg

=

L

[OOOOO]

Ungari

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Madalmaad

=

NL

[OOOOO]

Austria

=

A

[OOOOO]

Poola

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumeenia

=

RO

[OOOOO]

Sloveenia

=

SI

[OOOOO]

Slovakkia

=

SK

[OOOOO]

Soome

=

FIN

[OOOOO]

Rootsi

=

S

[OOOOO]

Ühendkuningriik

=

UK

[OOOOO]

▼B

Numbrid trükitakse dokumendi esimesele ja neljandale leheküljele kõrgtrükis OCR-B trükišriftiga, kasutades musta trükivärvi, mis sisaldab ultraviolettvalguses rohelisena helendavat trükilisandit.

4.   Omaniku foto kinnitamine

Omaniku foto tuleb kinnitada dokumendile selliselt, et seda ei ole kerge eemaldada. Foto lamineeritakse siseriiklike tavade kohaselt ja eeldatakse, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed dokumendi asjakohase turvataseme tagamiseks.

5.   Omaniku isikuandmete sissekandmine

Omaniku isikuandmed kantakse TPT vormile ühte moodi. Andmed kirjutatakse käsitsi või trükimasinaga ning need lamineeritakse.

6.   Väljastaja pitser

TPT väljastamisel lüüakse väljastaja pitser osaliselt dokumendile ja osaliselt omaniku fotole.

7.   Täiendavad turvaelemendid

TPT nendel lehekülgedel, kuhu kantakse andmed, on giljošiga lehepõhimikul neljavärviline kõrgofsettrükk ja andmete kandmiseks kasutades võimaluse korral pärlmuttertrükivärvi.

Kasutatakse järgmist trükitehnoloogiat:

 SÜGAVTRÜKK (INTAGLIO), rekto esimesel leheküljel, sügavtrükis sisalduv varjatud kujutis ja peegelduva sinise värviga trükitav mikrokiri,

 OFSETTRÜKK, rekto ja verso, kahevärviline iiristrükk,

 esimene lehekülg: peegelduva sinise värviga trükitav tekst,

 teine lehekülg: helesinine skaneerimiskindel lehepõhimik,

 olmas lehekülg: giljošiga lehepõhimikul kahevärviline iiristrükiefekt (roheline ja violetne), violetne sisaldab ultraviolettvalguses kollasena helendavat trükilisandit.

Kasutatud trükivärv ei võimalda fotokoopiaid teha ja värvikoopia tegemisel on selgesti näha värvi kõrvalekalded. Lisaks sellele peab vähemalt ühes värvis olema fluorestseeruvat ainet. Samuti peab trükivärv sisaldama keemilise kustutamise vastaseid aineid.

8.   Trükivormid

Kasutatakse spetsiaalselt käesoleva dokumendi jaoks ettenähtud mitmevärvilise giljošiga lehepõimiku ja mikrokirjaga varustatud trükivorme.

9.   Tühjade TPT vormide hoidmine

Võltsimisohu vähendamiseks tagavad liikmesriigid tühjade TPT vormide varguskindla hoidmise.