01995R1238 — ET — 01.04.2020 — 011.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1238/95,

31. mai 1995,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega

(ELT L 121 1.6.1995, lk 31)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 329/2000, 11. veebruar 2000,

  L 37

19

12.2.2000

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 569/2003, 28. märts 2003,

  L 82

13

29.3.2003

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1177/2005, 20. juuli 2005,

  L 189

26

21.7.2005

 M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2039/2005, 14. detsember 2005,

  L 328

33

15.12.2005

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 572/2008, 19. juuni 2008,

  L 161

7

20.6.2008

 M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 510/2012, 15. juuni 2012,

  L 156

38

16.6.2012

 M7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 623/2013, 27. juuni 2013,

  L 177

20

28.6.2013

►M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1294/2014, 4. detsember 2014,

  L 349

30

5.12.2014

►M9

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2206, 30. november 2015,

  L 314

22

1.12.2015

►M10

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2141, 6. detsember 2016,

  L 332

13

7.12.2016

►M11

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1978, 26. november 2019,

  L 308

58

29.11.2019Käesolev konsolideeritud versioon sisaldab viiteid Euroopa arveldusühikule ja/või eküüle, mida alates 1. jaanuarist 1999 peaks käsitlema viitena eurole – nõukogu määrus (EMÜ) nr 3308/80 (EÜT L 345, 20.12.1980, lk 1) ja nõukogu määrus (EMÜ) nr 1103/97 (EÜT L 162, 19.6.1997, lk 1).
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1238/95,

31. mai 1995,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudegaArtikkel 1

Reguleerimisala

1.  Algmääruses sätestatud ametile tasutavad lõivusid arvestatakse vastavalt käesolevale määrusele.

2.  Ametile tasutavad lõivud sätestatakse, arvestatakse ja makstakse ►M5  eurodes ◄ .

3.  Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ametile tasutava mis tahes lisamaksu suhtes mutatis mutandis.

4.  Üksikasjad lõivude kohta, mida liikmesriikide asutused võivad koguda algmääruse või käesoleva määruse sätete põhjal, on reguleeritud asjaomase liikmesriigi asjakohaste siseriiklike eeskirjadega.

5.  Kui ameti juhatajal on õigus teha lõivude suuruse ja nende maksmise viisi kohta otsus, avaldatakse see sordiameti ametlikus väljaandes.

Artikkel 2

Üldsätted

1.  Rakendusmääruses kindlaksmääratud menetlusosaline peab tasuma lõive või lisamakse iga üksikjuhu puhul. Kui mitu menetlusosalist tegutsevad koos või kui ühine meede võetakse mitme menetlusosalise nimel, on iga menetlusosaline sellise makse tegemisel osavõlgnik.

2.  Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse ametis toimuvaid menetlusi käsitlevaid algmääruse ja rakendusmääruse sätteid, sealhulgas sätteid keelte kohta.

Artikkel 3

Makseviis

1.  Lõivud ja lisamaksud tasutakse ülekandega ameti pangakontole.

▼M11

2.  Ameti juhataja võib lubada kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 36 lõike 1 punkti d kohaselt kehtestatavate töömeetodeid käsitlevate eeskirjadega alternatiivseid makseviise.

▼B

Artikkel 4

Makse laekumise päevana käsitatav päev

▼M11

1.  Lõivude ja lisamaksude ametisse laekumise päevana käsitatakse kuupäeva, mil kogusumma kantakse artikli 3 lõikes 1 nimetatud ülekandega ameti pangakontole.

▼B

2.  Kui ameti juhataja lubab artikli 3 lõike 2 kohaselt muud makseviisi, lisab ta maksetingimustesse kuupäeva, mida käsitatakse makse laekumise päevana.

▼M2

3.  Kui leitakse, et makse ei laekunud ametile ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse, et tähtajast on ameti suhtes kinni peetud, kui kõnealuse tähtaja jooksul esitatakse piisavad dokumentaalsed tõendid selle kohta, et maksja on andnud pangale või postiasutusele nõuetekohase käsundi makse tähtaegseks sooritamiseks eurodes ameti pangakontole.

▼M2 —————

▼M2

5.  Dokumentaalseid tõendeid käsitatakse punkti 3 tähenduses piisavatena, kui maksekorralduse esitamise kohta esitatakse panga või postiasutuse kinnitus. Kui aga maksekorralduse objektiks oli elektroonilise pangamaksete meetodiga SWIFT tehtav ülekanne, on maksekorralduse esitamise kinnituseks SWIFT-raporti koopia, mille on allkirjastanud ja pitsatiga varustanud panga või postiasutuse nõuetekohaselt volitatud ametnik.

▼B

Artikkel 5

Maksja nimi ja makse otstarve

1.  Lõivu või lisamaksu maksja märgib kirjalikult oma nime ja asjaomase makse otstarbe.

▼M11

2.  Kui amet ei suuda makse otstarvet kindlaks teha, palub ta maksjal teavitada sellest kirjalikult ühe kuu jooksul. Kui kõnealuse ajavahemiku jooksul makse otstarbest ei teatata, käsitatakse makset mittesooritatuna ja see tagastatakse maksjale.

▼M9

3.  Kui pärast järelepärimist asjaomases pangas ei ole võimalik kindlaks teha makset sooritava isiku identiteeti ja summat ei saa tagastada ühelegi konkreetsele isikule, käsitatakse seda summat muu tuluna algmääruse artiklis 112 osutatud ametisisestes finantssätetes sätestatud tähtaegade jooksul, mis on vastu võetud ameti haldusnõukogu poolt.

▼B

Artikkel 6

Vähemmakse

Lõivu või lisamakse maksetähtaega käsitatakse põhimõtteliselt järgituna ainult siis, kui kogu lõivu või lisamaksu summa on makstud õigel ajal. Kui lõivu või lisamaksu ei maksta tervikuna, tagastatakse makstud osa pärast maksetähtaja lõppu. Põhjendatud juhtudel võib amet siiski jätta arvestamata väiksed puudujäägid, ilma et see piiraks maksja õigusi.

Artikkel 7

Taotluse esitamise lõiv

▼M11

1.  Ameti elektroonilises süsteemis veebivormi kaudu elektrooniliselt esitatud taotluse menetlemise eest maksab ühenduse sordikaitse taotleja (edaspidi taotleja) 450 euro suuruse lõivu.

Taotleja nõustub ameti hallatava turvalise elektroonilise teabevahetusplatvormi kasutustingimustega ning kasutab seda platvormi esimeses lõigus osutatud taotluste ja muude dokumentide esitamiseks, ameti saadetud teadete ja dokumentide kättesaamiseks, sellistele teadetele vastamiseks ja muude toimingute tegemiseks.

Muul viisil kui ameti elektroonilises süsteemis esitatud taotluse menetlemise eest maksab taotleja 800 euro suuruse lõivu.

▼M9

2.  Taotleja võtab kooskõlas käesoleva määruse artikliga 3 kõik vajalikud meetmed taotluse esitamise lõivu maksmiseks kas enne taotluse esitamist või päeval, mil taotlus esitatakse otse ametisse või mõnesse algmääruse artikli 30 lõike 4 kohaselt loodud asutusse või volitatud riigiasutusse.

▼B

3.  Kui taotluse esitamise lõivu ei käsitata ametisse laekununa taotluse esitamise päeval, määrab amet vastavalt algmääruse artiklile 51 kindlaks kahenädalase ajavahemiku, mille jooksul tasutud lõivu puhul jääb ametlikuks taotlemise kuupäevaks taotluse esitamise päev; algmääruse artikli 83 lõikega 2 ettenähtud uut makse sooritamise nõuet ei esitata taotlejale enne kõnealuse ajavahemiku lõppu.

4.  Kui taotluse esitamise lõivu ei käsitata ametisse laekununa lõikes 3 kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, käsitatakse algmääruse artikli 51 kohaldamisel makse laekumise kuupäeva taotlemise kuupäevana.

▼M2

5.  Lõiget 4 ei kohaldata, kui taotlusele on lisatud piisavad dokumentaalsed tõendid, mille kohaselt maksja andis pangale või sideasutusele nõuetekohase korralduse kanda makstav summa eurodes ameti pangakontole; artikli 4 lõiget 5 kohaldatakse mutatis mutandis.

▼B

6.  Kuni amet ei käsita taotluse esitamise lõivu laekununa, ei avalda ta asjaomast taotlust ning lükkab registreerimiskatse edasi.

▼M11

7.  Kui taotluse esitamise lõiv on laekunud, kuid taotlus ei ole alusmääruse artikli 50 kohaselt kehtiv, tagastab amet taotluse esitamise lõivu koos taotlejale saadetava teatega taotluse puuduste kohta.

▼B

Artikkel 8

Registreerimiskatse lõivud

▼M8

1.  Ühenduse sordikaitse taotluses käsitletud sordi registreerimiskatse läbiviimise lõivud, edaspidi „registreerimiskatse lõiv”, makstakse vastavalt I lisale iga alustatud vegetatsiooniperioodi eest. Sortide puhul, mille materjali tootmiseks tuleb teatavatest osadest moodustuvat materjali korduvalt kasutada, makstakse I lisas sätestatud registreerimiskatse lõivu sellise sordi ja kõigi selliste osade puhul, mille kohta puudub ametlik sordikirjeldus ja mida tuleb uurida.

▼B

2.  Esimese vegetatsiooniperioodi eest makstakse registreerimiskatse lõivu hiljemalt ►M1  ————— ◄ registreerimiskatse jaoks materjali vastuvõtmise lõppkuupäeva.

3.  Iga järgmise vegetatsiooniperioodi eest makstakse registreerimiskatse lõivu hiljemalt üks kuu enne asjaomase perioodi algust, kui amet ei otsusta teisiti.

4.  Ameti juhataja avaldab registreerimiskatse lõivude maksetähtajad ameti ametlikus väljaandes.

5.  Registreerimiskatse aruande puhul, milles käsitletakse enne algmääruse artikli 51 kohast taotlemise kuupäeva vastavalt ►M1  rakendusmääruse ◄ artiklile 27 korraldatud registreerimiskatse tulemusi, makstakse halduslõivu ameti poolt kindlaksmääratava tähtaja jooksul.

▼M9

Selle lõivu suuruse määrab kindlaks ameti juhataja pärast nõupidamist haldusnõukoguga ja see avaldatakse ameti ametlikus väljaandes.

▼B

Artikkel 9

Aastamaks

▼M10

1.  Amet võtab ühenduse kaitse alla võetud sordi sordiõiguste omajalt (edaspidi „omaja”) [varem tõlgitud „omanik”] 330 euro suurust maksu igal aastal ühenduse sordikaitse kehtimise ajal (edaspidi „aastamaks”), nagu osutatud algmääruse artikli 113 lõike 2 punktis d.

▼M2

2.  Aastamaks tuleb tasuda:

a) 

ühenduse sordikaitse kehtimise esimesel aastal 60 päeva jooksul alates õiguse andmise kuupäevast; ning

b) 

ühenduse sordikaitse kehtimise järgmistel aastatel õiguse andmise kuule eelneva kalendrikuu esimesel päeval.

▼B

3.  Amet väljastab omanikule teatise, mis sisaldab makse otstarvet, makstavat summat, maksetähtpäeva ja teavet artikli 13 lõike 2 punkti a kohase võimaliku lisamaksu kohta.

▼M11

4.  Amet ei hüvita seoses aastamaksuga makseid, mis on tehtud ühenduse sordikaitse jõushoidmiseks, välja arvatud juhul, kui amet on saanud sordikaitsest loobumise taotluse maksetähtpäeva ja õiguse andmise kuupäeva vahel, nagu on täpsustatud lõike 2 punktis b. Pärast sordikaitse õiguse andmise kuupäeva saadud loobumistaotlusi ei võeta selliste maksete puhul arvesse.

▼B

Artikkel 10

Eritaotluste menetlemise lõivud

1.  Taotluste menetlemise lõivud, mida asjaomane taotluse esitaja maksab, on järgmised:

a) 

sundlitsentsi lõiv sundlitsentsi taotlemisel, sealhulgas registrisse kandmise taotlemisel, ameti poolt algmääruse artikli 100 lõike 2 kohaselt antava litsentsi taotlemisel või sellise juba antud litsentsi muutmise taotlemisel, välja arvatud komisjonile või liikmesriigile kõnealuse määruse artikli 29 lõikes 2 nimetatud asjaoludel: 1 500 ►M5  euro ◄ ;

b) 

registrisse kandmise lõiv järgmiste kannete ühenduse sordiregistrisse tegemise taotlemisel:

— 
ühenduse sordikaitse üleminek, lepingu alusel antud litsents,
— 
sortide eristamine lähtesordina ja tuletatud sordina,
— 
meetmete võtmine algmääruse artikli 98 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 99 nimetatud nõuete puhul,
— 
ühenduse sordikaitse esitamine tagatisena või muu asjaõiguse esemena või
— 
algmääruse artiklis 24 nimetatud sundtäitmine: ►M2  100 eurot ◄ ;
c) 

ühenduse sordikaitse taotluste registrisse või ühenduse sordiregistrisse kandmise taotlemisel, välja arvatud punktides a ja b nimetatud juhud: 100 ►M5  euro ◄ ;

d) 

määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 85 lõike 5 kohase kulude kindlaksmääramise taotlemisel: 100 ►M5  euro ◄ .

2.  Lõikes 1 nimetatud lõivud tasutakse asjaomase taotluse vastuvõtmise päeval. Kui makse ei laeku õigeks ajaks, kohaldatakse algmääruse artikli 83 lõiget 2.

▼M2

3.  Kui lõike 1 punktis b või c nimetatud kande tegemise taotlus hõlmab rohkem kui ühte taotlust või registreeritud õigust, kusjuures taotleja või omanik on sama isik, võetakse üksnes ühekordset lõivu.

▼B

Artikkel 11

Apellatsioonikaebuse esitamise lõiv

1.  Kaebuse esitaja maksab kaebuse menetlemise eest algmääruse artikli 113 lõike 2 punktiga c ettenähtud 1 500 ►M5  euro ◄ suuruse apellatsioonikaebuse esitamise lõivu.

2.  Kolmandik apellatsioonikaebuse esitamise lõivust makstakse kaebuse ametisse vastuvõtmise kuupäeval; selle kolmandiku suhtes kohaldatakse algmääruse artikli 83 lõiget 2. Apellatsioonikaebuse esitamise lõivu allesjäänud kaks kolmandikku makstakse ameti taotlusel ühe kuu jooksul pärast seda, kui ameti asjaomane asutus on saatnud kaebuse lahendamiseks apellatsiooninõukogule.

3.  Kui algmääruse artikli 83 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud, tagastatakse juba makstud apellatsioonikaebuse esitamise lõiv esialgse teistmise korral ameti juhataja järelevalve all ja muudel juhtudel apellatsiooninõukogu poolt.

4.  Lõiget 1 ei kohaldata komisjoni ega liikmesriigi suhtes, mis esitab kaebuse algmääruse artikli 29 lõike 2 alusel võetud otsuse suhtes.

Artikkel 12

Ameti juhataja poolt kehtestatavad lõivud

1.  Ameti juhtaja kehtestab järgmised lõivud:

a) 

artikli 8 lõikes 5 nimetatud halduslõiv;

▼M3

b) 

dokumentide tõendatud koopiate väljastamisega seotud lõivud ja

▼M9 —————

▼M1

d) 

rakendusmääruse artikli 82 lõikes 2 osutatud halduslõiv.

▼B

2.  Ameti juhataja võib otsustada kehtestada ►M1  lõike 1 punktides b, c ja d ◄ nimetatud teenustele ettemakse.

▼M9 —————

▼B

Artikkel 14

Erandid

1.  Olenemata artiklist 7, säilitab algmääruse artikli 51 alusel määratud ametlik taotlemistähtpäev kõikide kõnealuse määruse artikli 116 lõigete 1 ja 2 kohaselt esitatud taotluste puhul kehtivuse, kui hiljemalt 30. septembriks 1995 esitatakse piisavad tõendid selle kohta, et ühenduse sordikaitse taotleja on teinud taotluse esitamise lõivu maksmiseks vajalikud toimingud.

2.  Olenemata artikli 8 lõikest 5, tuleb 100 ►M5  euro ◄ suurune halduslõiv maksta juhul, kui sordi registreerimiskatse viiakse läbi nende olemasolevate tähelepanekute põhjal, mis on saadud sordi riikliku kaitse alla võtmise menetlusel vastavalt algmääruse artikli 116 lõikele 3. Selline halduslõiv tuleb maksta hiljemalt 30. novembril 1995.

▼M9 —————

▼B

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M11
I LISA

Artiklis 8 osutatud registreerimiskatsete lõivud

Sordi registreerimiskatse eest artikli 8 kohaselt tasutav lõiv määratakse järgmise tabeli alusel.(eurodes)

 

Hinnarühm

Lõiv

Põllumajandusrühm

1

Kartul

2 050

2

Raps

2 150

3

Kõrrelised heintaimed

2 920

4

Muud põllumajanduskultuurid

1 900

Puuviljarühm

5

Õunad

3 665

6

Maasikad

3 400

7

Muud puuviljad

3 460

Dekoratiivrühm

8

Elava võrdluskoguga dekoratiivtaimede liigid, kasvuhoonekatse

2 425

9

Elava võrdluskoguga dekoratiivtaimede liigid, välikatse

2 420

10

Elava võrdluskoguta dekoratiivtaimede liigid, kasvuhoonekatse

2 400

11

Elava võrdluskoguta dekoratiivtaimede liigid, välikatse

2 200

12

Dekoratiivtaimed, erilised fütosanitaartingimused

3 900

Köögiviljarühm

13

Köögiviljad, kasvuhoonekatse

2 920

14

Köögiviljad, välikatse

2 660

▼M2 —————