01994D0262 — ET — 05.08.2021 — 003.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI OTSUS,

9. märts 1994,

ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta

(94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom)

(ELT L 113, 4.5.1994, p.15)

Kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi määrus (EL, Euratom) 2021/1163, 24. juuni 2021,

L 253

1

16.7.2021

 
Viimatine dokumendi kehtetuks tunnistamise eelne konsolideeritud versioon asub aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731