1993R3199 — ET — 01.07.2013 — 009.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3199/93,

22. november 1993,

aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

(EÜT L 288, 23.11.1993, p.12)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2546/95, 30. oktoober 1995,

  L 260

45

31.10.1995

 M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2559/98, 27. november 1998,

  L 320

27

28.11.1998

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2205/2004, 21. detsember 2004,

  L 374

42

22.12.2004

 M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1309/2005, 10. august 2005,

  L 208

12

11.8.2005

 M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2023/2005, 12. detsember 2005,

  L 326

8

13.12.2005

 M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 67/2008, 25. jaanuar 2008,

  L 23

13

26.1.2008

 M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 849/2008, 28. august 2008,

  L 231

11

29.8.2008

 M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 767/2011, 2. august 2011,

  L 200

14

3.8.2011

►M9

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 162/2013, 21. veebruar 2013,

  L 49

55

22.2.2013
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3199/93,

22. november 1993,

aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohtaEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 27 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatavate kaupade üldise korralduse ja nende toodete valdamise, liikumise ning järelevalve kohta, ( 2 ) muudetud direktiiviga 92/108/EMÜ, ( 3 ) eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse aktsiisikomitee arvamust

ning arvestades, et:

vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a on liikmesriigid kohustatud mis tahes liikmesriigi nõudmistele vastavalt aktsiismaksust vabastama täielikult denatureeritud alkoholi, tingimusel et need nõudmised on nõuetekohaselt teatavaks tehtud ja heaks kiidetud vastavalt kõnealuse artikli lõigetes 3 ja 4 ettenähtud tingimustele;

teatavaks tehtud nõudmistele on esitatud vastuväiteid;

seetõttu tuleb vastavalt kõnealuse artikli lõikele 4 teha otsus vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 24 ettenähtud korras,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a igas liikmesriigis alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad denaturandid on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M9
LISA

Alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutada lubatud toodete, asjakohaste Chemical Abstracts Service’i registreerimisnumbrite (CASi nr, kus see on olemas) ja kasutada lubatud segude loetelu

atsetoon

CASi nr: 67-64-1

CI Reactive Red 24

CASi nr: 70210-20-7

toorpüridiin

CASi nr: puudub

kristallviolett (Crystal Violet, C.I. nr 42555)

CASi nr: 548-62-9

denatooniumbensoaat

CASi nr: 3734-33-6

etanool

CASi nr: 64-17-5

etüülatsetaat

CASi nr: 141-78-6

etüül-sec-amüülketoon

CASi nr: 541-85-5

etüül-tert-butüüleeter

CASi nr: 637-92-3

fluorestseiin

CASi nr: 2321-07-5

formaldehüüd

CASi nr: 50-00-0

puskariõli

CASi nr: 8013-75-0

bensiin (sh pliivaba bensiin)

CASi nr: 86290-81-5

isopropüülalkohol (IPA)

CASi nr: 67-63-0

petrool

CASi nr: 8008-20-6

lambiõli

CASi nr: 64742-47-8 kuni 64742-48-9

metanool

CASi nr: 67-56-1

metüületüülketoon (butanoon) (MEK)

CASi nr: 78-93-3

metüülisobutüülketoon

CASi nr: 108-10-1

metüülisopropüülketoon

CASi nr: 563-80-4

metüülviolett

CASi nr: 8004-87-3

metüleensinine

CASi nr: 61-73-4

mineraalne ligroiin

CASi nr: puudub

lakibensiin

CASi nr: 8030-30-6

püridiin (või püridiinalused)

CASi nr: 110-86-1

tärpentiniõli

CASi nr: 8006-64-2

tehniline bensiin

CASi nr: 92045-57-3

tert-butüülalkohol

CASi nr: 75-65-0

tiofeen

CASi nr: 110-02-1

tümoolsinine

CASi nr: 76-61-9

puupiiritus

puudub

Lubatud toodete sünonüümsed nimetused Euroopa eri keeltes on esitatud Euroopa keemiliste ainete tolliloetelu andmebaasis.

Kogu lisa ulatuses on kasutatud terminit „absoluutne etanool” vastavalt Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPACi) kasutatavale terminoloogiale.

I.    Kõikides liikmesriikides kasutatav meetod

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

 3 liitrit isopropüülalkoholi (IPA),

 3 liitrit metüületüülketooni (MEK),

 1 gramm denatooniumbensoaati.

Liikmesriikidel on siseturul kasutamise korral lubatud lisada mõnda värvainet, mis annab tootele iseloomuliku värvuse ja muudab selle kergesti äratuntavaks.

II.    Teatavates liikmesriikides kasutatavad täiendavad denatureerimismeetodid

Tšehhi Vabariik

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta üks järgmistest segudest:

1. 

 0,4 liitrit lakibensiini,

 0,2 liitrit petrooli,

 0,1 liitrit tehnilist bensiini;

2. 

 3 liitrit etüül-tert-butüüleetrit

 1 liiter isopropüülalkoholi,

 1 liiter pliivaba bensiini,

 10 milligrammi fluorestseiini.

Saksamaa

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

Üks liiter ketoonisegu, mille koostis on järgmine:

 95–96 massiprotsenti metüületüülketooni (MEK),

 2,5–3 massiprotsenti metüülisopropüülketooni (3-metüül-2-butanoon),

 1,5–2 massiprotsenti etüül-sec-amüülketooni (5-metüül-3-heptanoon)

koos ühe grammi denatiooniumbensoaadiga.

Eesti

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

 3 liitrit atsetooni,

 2 grammi denatooniumbensoaati.

Iirimaa

Alussegu koostamiseks segatakse järgmised komponendid:

 90 mahuprotsenti etanooli,

 9,5 mahuprotsenti puupiiritust,

 0,5 mahuprotsenti toorpüridiini.

Iga 10 hektoliitri alussegu kohta lisatakse:

 3,75 liitrit mineraalset ligroiini (naftaõli),

 1,5 grammi metüülvioletti.

Märkus: alussegu komponendid puupiirituse ja toorpüridiini võib asendada 10 mahuprotsendi metanooliga.

Kreeka

Denatureerida on lubatud ainult halva kvaliteediga alkoholi (destillatsiooni eel- ja järeljooksud), mille alkoholisisaldus on vahemikus 93–96 mahuprotsenti.

Vett sisaldava 93-mahuprotsendilise kontsentratsiooniga alkoholi hektoliitrile lisatakse järgmised ained:

 2 liitrit metanooli,

 1 liiter tärpentiniõli,

 0,50 liitrit lambiõli,

 0,40 grammi metüleensinist.

20 °C juures peaks muutmata kujul lõpptoode saavutama alkoholisisalduse 93 mahuprotsenti.

Itaalia

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta lisatakse järgmised komponendid:

 125 grammi tiofeeni,

 0,8 grammi denatooniumbensoaati,

 3 grammi 25-massiprotsendilist punase värvaine CI Reactive Red 24 lahust,

 2 liitrit metüületüülketooni (MEK).

Denatureeritava etanooli etanoolisisaldus peab olema vähemalt 83 mahuprotsenti ja EÜ alkoholomeetriga mõõdetud alkoholisisaldus vähemalt 90 mahuprotsenti.

Selleks et tagada, et segu kõik koostisosad on täielikult lahustuvad, tuleb denaturantsegu valmistada etanoolis, mille alkoholisisaldus on alla 96 mahuprotsendi, mõõdetuna EÜ alkoholomeetriga.

Värvaine CI Reactive Red 24 lisamise eesmärk on anda tootele iseloomulik punane värvus, mille järgi saab kiiresti kindlaks teha toote kasutusotstarbe.

Läti

1. Hektoliitri absoluutse etanooli kohta, üks järgmistet segudest:

a) vähemalt:

 9 liitrit isopropüülalkoholi,

 1 liiter atsetooni,

 0,4 grammi metüleensinist, tümoolsinist või kristallvioletti;

b) vähemalt:

 3 liitrit metüülisobutüülketooni,

 2 liitrit metüületüülketooni (MEK);

c) vähemalt:

 3 liitrit atsetooni,

 2 grammi denatooniumbensoaati;

d) vähemalt 10 liitrit etüülatsetaati.

2. Hektoliitri kuivatatud etüülalkoholi (veesisaldus kuni 0,5 %) kohta:

5–7 liitrit bensiini.

Leedu

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

 3 liitrit atsetooni,

 2 grammi denatooniumbensoaati.

Ungari

Alkoholitooted sisaldavad nendes oleva puhta alkoholi koguse kohta vähemalt ühte järgmistest:

a) 2 massiprotsenti metüületüülketooni (MEK), 3 massiprotsenti metüülisobutüülketooni ja 0,001 massiprotsenti denatooniumbensoaati;

b) 1 massiprotsent metüületüülketooni (MEK) ja 0,001 massiprotsenti denatooniumbensoaati;

c) 2 massiprotsenti isopropüülalkoholi, 1 massiprotsent tert-butüülalkoholi ja 0,001 massiprotsenti denatooniumbensoaati.

Malta

Alussegu koostamiseks segatakse järgmised komponendid:

 90 mahuprotsenti etanooli,

 9,5 mahuprotsenti puupiiritust,

 0,5 mahuprotsenti toorpüridiini.

Iga 10 hektoliitri alussegu kohta lisatakse:

 3,75 liitrit mineraalset ligroiini (naftaõli),

 1,5 grammi metüülvioletti.

Madalmaad

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

Viis liitrit segu, mille koostis on järgmine:

 60 mahuprotsenti metanooli,

 20 mahuprotsenti atsetooni,

 11 mahuprotsenti puskariõli (alkoholi destilleerimise kõrvalsaaduste kontsentraat),

 8 mahuprotsenti vett,

 0,5 mahuprotsenti metüületüülketooni (MEK),

 0,5 mahuprotsenti formaliini (formaldehüüdi 37-massiprotsendiline vesilahus).

Austria

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

üks liiter ketoonisegu, mille koostis on järgmine:

 95–96 massiprotsenti metüületüülketooni (MEK),

 2,5–3 massiprotsenti metüülisopropüülketooni,

 1,5–2 massiprotsenti etüül-sec-amüülketooni,

koos 1 grammi denatiooniumbensoaadiga.

Poola

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta, üks järgmistest segudest:

1. 0,75 liitrit ketoonisegu, mille koostis on järgmine:

 95–96 massiprotsenti metüületüülketooni (MEK),

 2,5–3 massiprotsenti metüülisopropüülketooni,

 1,5–2 massiprotsenti etüül-sec-amüülketooni,

koos 0,25 liitri püridiinalustega.

2. Üks liiter ketoonisegu, mille koostis on järgmine:

 95–96 massiprotsenti metüületüülketooni (MEK),

 2,5–3 massiprotsenti metüülisopropüülketooni,

 1,5–2 massiprotsenti etüül-sec-amüülketooni,

koos 1 grammi denatiooniumbensoaadiga.

Rumeenia

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

 2 liitrit metüületüülketooni (MEK),

 1 gramm denatooniumbensoaati,

 0,2 grammi metüleensinist.

Sloveenia

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

 1 580 g isopropüülalkoholi,

 790 g tert-butüülalkoholi,

 0,79 grammi denatooniumbensoaati.

Slovakkia

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

1. 

3 liitrit metüülisobutüülketooni,

2 liitrit metüületüülketooni (MEK),

1 gramm denatooniumbensoaati,

0,2 grammi metüleensinist;

2. 

1,5 liitrit tehnilist bensiini,

1,5 liitrit petrooli,

2 grammi denatooniumbensoaati.

Soome

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta, üks järgmistest segudest:

1. 

2 liitrit metüületüülketooni (MEK),

3 liitrit metüülisobutüülketooni;

2. 

2 liitrit atsetooni,

3 liitrit metüülisobutüülketooni.

Rootsi

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

 3 liitrit metüülisobutüülketooni,

 2 liitrit metüületüülketooni (MEK).

Ühendkuningriik

Alussegu koostamiseks segatakse järgmised komponendid:

 90 mahuprotsenti etanooli,

 9,5 mahuprotsenti puupiiritust,

 0,5 mahuprotsenti toorpüridiini.

Iga 10 hektoliitri alussegu kohta lisatakse:

 3,75 liitrit mineraalset ligroiini (naftaõli),

 1,5 grammi metüülvioletti (C.I. nr 42555).( 1 ) EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

( 2 ) EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.

( 3 ) EÜT L 390, 31.12.1992, lk 124.