1993R2454 — ET — 01.05.2016 — 025.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 2454/93,

2. juuli 1993,

millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

(ELT L 253, 11.10.1993, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/481, 1. aprill 2016,

L 87

24

2.4.2016