1993L0049 — ET — 31.12.1999 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DIREKTIIV 93/49/EMÜ,

23. juuni 1993,

milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed

(EÜT L 250, 7.10.1993, p.9)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI DIREKTIIV 1999/67/EÜ, 28. juuni 1999,

  L 164

78

30.6.1999
▼B

KOMISJONI DIREKTIIV 93/49/EMÜ,

23. juuni 1993,

milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimedEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/682/EMÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali ja dekoratiivtaimede turustamise kohta, ( 1 ) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades, et:

käesoleva direktiivi sätete kohaldamisel on asjakohane võtta arvesse eri materjalide tootmistsükleid;

käesolevas direktiivis sätestatud tingimusi tuleb käsitada selles etapis heakskiidetud miinimumnõuetena, võttes arvesse ühenduse praegusi tootmistingimusi; kõnealuseid tingimusi arendatakse ja täiustatakse, et jõuda lõpuks kõrgete kvaliteedistandarditeni;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise dekoratiivtaimede paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:▼M1 —————

▼B

Artikkel 3

1.  Ilma et see piiraks artikli 2 kohaldamist, peab materjal olema vähemalt visuaalse kontrolli põhjal vaba kvaliteeti halvendavatest kahjulikest organismidest ja haigustest või nende märkidest või sümptomitest, mis vähendavad paljundusmaterjali või dekoratiivtaimede kasutuskõlblikkust, ning eelkõige käesoleva direktiivi lisas asjaomase perekonna või liigi puhul loetletud kahjulikest organismidest ja haigustest.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 4

1.  Materjal peab olema piisavalt ehtne ja puhas kõnealuse botaanilise perekonna või liigi osas või, kui see on asjakohane, taimerühma osas ning kui seda turustatakse või see on ette nähtud turustamiseks sordina direktiivi 91/682/EMÜ artikli 9 lõike 1 tähenduses, peab see olema ka sordiehtne ja -puhas.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 7

Käesolev direktiiv ei piira nõukogu määruse (EMÜ) nr 315/68 ( 2 ) sätete kohaldamist.

Artikkel 8

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1993. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

KVALITEETI MÕJUTAVATE KAHJULIKE ORGANISMIDE JA HAIGUSTE LOETELUBotaaniline perekond või liik

Kahjulikud organismid ja haigused

—  Begonia x hiemalis

Fotsch

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Myzus ornatus

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— Thysanoptera,eriti

— Frankliniella occidentalis

Bakterid

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

Seened

— jahukaste

— varremädaniku patogeenid (Phytophthora spp., Pythium spp. ja Rhizoctonia spp.)

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Leafcurl disease

— tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

—  Citrus

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parabemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Seened

— Phytophthora spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— viroidid, näiteks exocortis, cachexia-xyloporosis

— haigused, mis tekitavad psorosis't, näiteks sellised noorte lehtede sümptomid nagu:

— 

psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

— nakkav mosaiiklaiksus

— Citrus leaf rugose

—  Dendranthema x Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Agromyzidae

— Aleurodidae, eriti

— Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Diarthronomia chrysanthemi

— Lepidoptera, eriti

— Cacoecimorpha pronubana,

— Epichoristodes acerbella

— Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis

Bakterid

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Seened

— Fusarium oxisporum spp. Chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Chrysanthemum B mosaic virus

— Tomato aspermy cucumovirus

—  Dianthus Caryophyllus L.

ja hübriidid

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Agromyzidae

— Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

— Thysanoptera, eriti

— Frankliniella occidentalis

— Lepidoptera, eriti

— Cacoecimorpha pronubana,

— Epichoristodes acerbella

Seened

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytophthora nicotiana spp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— varremädanik: Fusarium spp. ja Pythium spp.

— Uromyces dianthi

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Carnation etched ring caulimovirus

— Carnation mottle carmovirus

— Carnation necrotic fleck closterovirus

— tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

—  Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

Bakterid

— Erwinia chrysanthemi

Seened

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

tospoviirused (Tomato spotted wilt virus,Impatiens necrotic spot virus)

—  Gerbera L.

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Agromyzidae

— Aleurodidae, eriti

— Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Lepidoptera

— Meloidogyne

— Thysanoptera, eriti

— Frankliniella occidentalis

Seened

— Fusarium spp.

— Phytophthora cryptogea

— jahukaste

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

tospoviirused (Tomato spotted wilt virus,Impatiens necrotic spot virus)

—  Gladiolus L.

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Ditylenchus dipsaci

— Thysanoptera, eriti

— Frankliniella occidentalis

Bakterid

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Seened

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporum spp. gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotinia spp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Aster yellow mycoplasm

— Corky pit agent

— Cucumber mosaic virus

— Gladiolus ringspot virus (syn.Narcissus latent virus)

— Tobacco rattle virus

Muud kahjulikud organismid

— Cyperus esculentus

—  Lilium L.

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Thysanoptera, eriti

— Frankliniella occidentalis

Bakterid

— Erwinia carotovora subsp. carotovora

— Rhodococcus fascians

Seened

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Cucumber mosaic virus

— Lily symptomless virus

— Lily virus x

— Tobacco rattle virus

— Tulip breaking virus

Muud kahjulikud organismid

— Cyperus esculentus

—  Malus Miller

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— kilptäid, eriti

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterid

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Seened

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid

Kõik

—  Narcissus L.

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Rhizoglyphidae

— Tarsonemidae

Seened

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Tobacco rattle virus

— Narcissus white streak agent

— Narcissus yellow stripe virus

Muud kahjulikud organismid

— Cyperus esculentus

—  Pelargonium L.

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Aleurodidae, eriti Bemisia tabaci

— Lepidoptera

— Thysanoptera, eriti Frankliniella occidentalis

Bakterid

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Seened

— Puccinia pelargonii zonalis

— varremädaniku patogeenid (Botrytis spp., Pythium spp.)

— Verticillium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Pelargonium flower break carmovirus

— Pelargonium leaf curl tombusvirus

— Pelargonium line pattern virus

— tospoviirused (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

—  Phoenix

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Thysanoptera

Seened

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia Phoenicis

— Pythium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid

Kõik

—  Pinus nigra

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Seened

— Lophodermium seditiosum

Viirused ja viiruselaadsed organismid

Kõik

Prunus L.

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— kilptäid, eriti

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterid

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Seened

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Prune dwarf virus

— Prunus necrotic ringspot virus

—  Pyrus L.

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— kilptäid, eriti

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterid

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Seened

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosellinia necatrix

— Verticillium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid

Kõik

—  Rosa

Putukad, lestad ja ümarussid kõikidel oma arenguetappidel

— Lepidoptera, eriti

— Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Bakterid

— Agrobacterium tumefaciens

Seened

— Chondrostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Viirused ja viiruselaadsed organismid, eriti

— Apple mosaic virus

— Arabis mosaic nepovirus

— Prunus necrotic ringspot virus( 1 ) EÜT L 376, 31.12.1991, lk 21.

( 2 ) EÜT L 71, 21.3.1968, lk 1.