1992L0083 — ET — 01.01.2007 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 92/83/EMÜ,

19. oktoober 1992,

alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

(EÜT L 316, 31.10.1992, p.21)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date


Muudetud:

 A1

Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta

  L 236

33

23.9.2003

►A2

  L 157

29

21.6.2005
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 92/83/EMÜ,

19. oktoober 1992,

alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohtaEUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 99,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( 2 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ( 3 )

ning arvestades, et:

direktiiviga 92/12/EMÜ on kehtestatud aktsiisiga maksustatavate toodete üldist korraldust puudutavad sätted; ( 4 )

direktiiviga 92/84/EMÜ ( 5 ) on kehtestatud liikmesriikides alkoholile ja alkohoolsetele jookidele kohaldatava aktsiisimaksu alammäärasid käsitlevad sätted;

siseturu nõuetekohaseks toimimiseks tuleks määratleda kõikide asjaomaste toodete ühtlustatud mõisted;

need määratlused peaksid põhinema määratlustel, mis on esitatud käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeval kehtivas koondnomenklatuuris;

õlle puhul võib lubada alternatiivseid lõpptoote maksumäära arvutamise viise;

õlle puhul võib liikmesriikidel teatavates piirides lubada kohaldada aktsiisimaksu tihedusrühma suhtes, mis on üle ühe Plato kraadi, tingimusel et ühegi õlle aktsiisimäär ei ole kunagi alla ühenduse alammäära;

väikestes iseseisvates õlletehastes toodetud õlle ja väikestes piiritusetehastes toodetud etanooli puhul vajatakse ühiseid lahendusi, mis võimaldaksid liikmesriikidel nende toodete suhtes vähendatud aktsiisimaksumäärasid kohaldada;

kangus, mille alusel õlut maksustama hakatakse, võib liikmesriigiti erinev olla, tingimusel et sellega ei kaasne liiga suuri siseturu probleeme;

õlle, veini ja muude kääritatud jookide puhul on soovitatav lubada liikmesriikidel vabastada aktsiisimaksust kodusel teel valmistatud tooted, mis ei ole valmistatud kaubanduslikul eesmärgil;

põhimõtteliselt peaksid liikmesriigid kohaldama ühtset aktsiisimaksumäära kõikide veinide ja muude kääritatud jookide valmistoote hektoliitri kohta ja ühtset aktsiismaksumäära kõikide vahuveinide ja kääritatud vahujookide valmistoote hektoliitri kohta;

soovitatav on lubada liikmesriikidel kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäärasid kõikidele veinidele ja muudele kääritatud jookidele, tingimusel et nende toodete tegelik alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti;

liikmesriikidele, kes alates 1. jaanuarist 1992 kohaldavad teatavatele veinidele kõrgemaid maksumäärasid, tuleks niisuguste määrade kohaldamist lubada ka edaspidi;

põhimõtteliselt peaksid liikmesriigid kohaldama ühtset aktsiisimaksumäära kõikide vahesaaduste valmistoote hektoliitri kohta;

soovitatav on lubada liikmesriikidel kohaldada vahesaaduste vähendatud aktsiisimaksumäärasid toodetele, mille alkoholisisaldus ei ületa 15 mahuprotsenti, ja magusatele naturaalveinidele;

põhimõtteliselt peaksid liikmesriigid kohaldama puhta alkoholi hektoliitri kohta kehtivat aktsiisimaksumäära kogu käesolevas määruses käsitletud etanoolile;

liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäära või teha erandeid teatavatele piirkondlikele ja tavapärastele toodetele;

juhul kui liikmesriikidel on lubatud kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäärasid, ei tohiks vähendatud määrad põhjustada konkurentsimoonutusi siseturul;

liikmesriikidel tuleks lubada tarbimiskõlbmatuks muutunud alkohoolsete jookide aktsiisimaks tagasi maksta;

ühenduse tasandil on vaja sätestada erandid, mida kohaldatakse liikmesriikide vahel veetavatele kaupadele;

liikmesriikidele peaks siiski andma võimaluse teha erandeid seoses toodete lõppkasutusega nende territooriumil;

on vaja kehtestada teatamissüsteem, mis käsitleb iga liikmesriigi täielikult denatureeritud alkoholi denatureerimisnõudeid ja nende nõuete tunnustamist teistes liikmesriikides;

liikmesriikide käsutuses peaks olema vahendid, et võidelda maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise, või muude kuritarvituste vastu, mis on seotud aktsiisimaksu eranditega;

liikmesriikidel tuleks lubada käesoleva direktiiviga sätestatud erandeid rakendada tagasimaksmise kaudu;

kuna teatavad liikmesriigid kohaldavad “muudele kääritatud vahujookidele” suuremaid aktsiisimaksumäärasid kui vahesaadustele, tuleks neil lubada kohaldada kõrgemaid maksumäärasid ka vahesaadustele, millel on “muude kääritatud vahujookide” omadused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:I JAGU

ÕLUKohaldamisala

Artikkel 1

1.  Liikmesriigid kehtestavad õlle aktsiisimaksu käesolevas direktiivis sätestatud korras.

2.  Liikmesriigid kehtestavad oma maksumäärad vastavalt direktiivile 92/84/EMÜ.

Artikkel 2

Käesolevas määruses tähendab mõiste “õlu” kõiki tooteid, mis kuuluvad CN-koodi 2203 alla ning kõiki tooteid, mis sisaldavad õlle ja CN-koodi 2206 alla kuuluvate alkoholivabade jookide segu, kusjuures tegelik alkoholisisaldus on mõlemal juhul üle 0,5 mahuprotsendi.Aktsiisimaksu kehtestamine

Artikkel 3

1.  Liikmesriikide õllelt võetav aktsiisimaks kehtestatakse vastavalt kas lõpptoote:

 hektoliitrite arvule ja Plato kraadidele

 või

 hektoliitrite arvule ja tegeliku mahuprotsendilise alkoholisisalduse kraadidele.

2.  Kehtestades õlle maksustamismäära vastavalt direktiivile 92/84/EMÜ, võivad liikmesriigid Plato kraadide või tegeliku mahuprotsendilise alkoholisisalduse kraadide kümnendikkohad arvestamata jätta.

Lisaks sellele võivad liikmesriigid, kes maksustavad õlut hektoliitrite arvu ja Plato kraadide alusel, jagada õlled kategooriatesse, mis hõlmavad kategooria kohta mitte rohkem kui neli Plato kraadi, ja maksustada sama hektoliitri määraga kõik iga kategooria õlled. Need määrad peavad eranditult olema sama suured või suuremad kui direktiivi 92/84/EMÜ artikliga 6 ettenähtud alammäär, edaspidi “alammäär”.

Artikkel 4

1.  Liikmesriigid võivad väikestes iseseisvates õlletehastes pruulitud õllele kohaldada vähendatud aktsiismaksumäärasid, mis võivad vastavalt aastatoodangule erineda, järgmistes piirides:

 vähendatud maksumäärasid ei kohaldata ettevõtetele, mis toodavad üle 200 000 hl õlut aastas,

 vähendatud maksumäärad, mis võivad langeda alammäärast allapoole, ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksumäärast olla üle 50 % väiksemad.

2.  Vähendatud maksumäärade kohaldamisel tähendab mõiste “väike iseseisev õlletehas” õlletehast, mis on teistest õlletehastest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu, kasutab teistest õlletehastest füüsiliselt eraldiasetsevaid ruume ning ei tegutse litsentsi alusel. Kui kaks või enam õlletehast teevad koostööd ja nende aastatoodang ei ületa kokku 200 000 hl, võib neid õlletehaseid käsitleda ühe väikese iseseisva õlletehasena.

3.  Liikmesriigid tagavad, et kõiki vähendatud maksumäärasid, mida nad kehtestada võivad, kohaldataks samamoodi õlle suhtes, mis on nende territooriumile tarnitud teistes liikmesriikides asuvatest väikestest iseseisvatest õlletehastest. Eelkõige tagavad nad, et ühtki teistest liikmesriikidest pärit üksiktarnet ei maksustataks suurema maksuga kui sellele täpselt vastavat siseriiklikku tarnet.

Artikkel 5

1.  Liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäärasid, mis võivad langeda alammäärast allapoole, õllele, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 2,8 mahuprotsenti.

2.  Liikmesriigid võivad käesoleva artikli kohaldamist piirata toodetega, mis sisaldavad õlle ja CN-koodi 2206 alla kuuluvate alkoholivabade jookide segu.

Artikkel 6

Kui tingimused, mis liikmesriigid kehtestavad erandite otsese kohaldamise tagamiseks, ei näe ette teisiti, võivad liikmesriigid vabastada aktsiismaksust üksikisiku toodetud õlle, mida tarbivad tootja, tema pereliikmed või külalised, juhul kui seda õlut ei müüda.II JAGU

VEINKohaldamisala

Artikkel 7

1.  Liikmesriigid kehtestavad veini aktsiisimaksu käesolevas direktiivis sätestatud korras.

2.  Liikmesriigid kehtestavad oma maksumäärad vastavalt direktiivile 92/84/EMÜ.

Artikkel 8

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.  Vein — kõik tooted, mis kuuluvad CN-koodide 2204 ja 2205 alla, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 2 määratletud vahuvein, mille:

 tegelik alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, kuid mitte üle 15 mahuprotsendi, tingimusel et lõpptootes sisalduv alkohol on täielikult käärimise teel saadud,

 mille tegelik alkoholisisaldus on üle 15 mahuprotsendi, kuid mitte üle 18 mahuprotsendi, tingimusel et neid ei ole tootmise käigus rikastatud ning lõpptootes sisalduv alkohol on täielikult käärimise teel saadud.

2.  Vahuvein — kõik tooted, mis kuuluvad CN-koodide 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 ja 2205 alla, ja:

 on villitud pudelitesse, mis on suletud seenekujuliste korkidega, mida hoiavad kinni seosed või kinnitused, või mille ülerõhk on süsinikdioksiidisisalduse tõttu kolm baari või rohkem,

 mille tegelik alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, kuid mitte üle 15 mahuprotsendi, tingimusel et lõpptootes sisalduv alkohol on täielikult käärimise teel saadud.Aktsiisimaksu kehtestamine

Artikkel 9

1.  Liikmesriikide veinilt võetav aktsiisimaks kehtestatakse vastavalt lõpptoote hektoliitrite arvule.

2.  Kui lõigetes 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti, maksustavad liikmesriigid kõiki maksustamisele kuuluvaid veine ühesuguse aktsiisimaksu määraga. Samuti maksustavad nad ühesuguse aktsiisimaksu määraga kõiki maksustamisele kuuluvaid vahuveine. Nad võivad veinidele ja vahuveinidele ühesuguse maksumäära kohaldada.

3.  Liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäärasid igat liiki veinidele ja vahuveinidele, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti.

4.  Liikmesriigid, kes on kohaldanud alates 1. jaanuarist 1992 artikli 8 lõike 1 teises taandes nimetatud veinidele kõrgemat aktsiismaksu määra, võivad selle maksumäära kohaldamist jätkata. Kõrgem määr ei või olla kõrgem kui vahesaadustele kohaldatav ühtne siseriiklik aktsiisimaksu määr.

Artikkel 10

Kui tingimused, mis liikmesriigid kehtestavad käesoleva artikli otsese kohaldamise tagamiseks, ei näe ette teisiti, võivad liikmesriigid vabastada aktsiismaksust üksikisiku toodetud veini, mida tarbivad tootja, tema pereliikmed või külalised, juhul kui seda veini ei müüda.III JAGU

MUUD KÄÄRITATUD JOOGID PEALE VEINI JA ÕLLEKohaldamisala

Artikkel 11

1.  Liikmesriigid kehtestavad muude kääritatud jookide kui veini ja õlle (muud kääritatud joogid) aktsiisimaksu käesolevas direktiivis sätestatud korras.

2.  Liikmesriigid kehtestavad oma maksumäärad vastavalt direktiivile 92/84/EMÜ.

Artikkel 12

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid, ilma et see piiraks artikli 17 sätete kohaldamist:

1.  Muud kääritatud joogid peale veini ja õlle — artiklis 8 nimetamata tooted, mis kuuluvad CN-koodide 2204 ja 2205 alla, ja CN-koodi 2206 alla kuuluvad tooted (välja arvatud kääritatud vahujoogid, mis on määratletud käesoleva artikli punktis 2, ja kõik artiklis 2 käsitletud tooted), mille:

 tegelik alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, kuid mitte üle 10 mahuprotsendi,

 tegelik alkoholisisaldus on üle 10 mahuprotsendi, kuid mitte üle 15 mahuprotsendi, tingimusel et lõpptootes sisalduv alkohol on täielikult käärimise teel saadud.

2.  Muud kääritatud vahujoogid — tooted, mis kuuluvad CN-koodi 2206 00 91 alla, samuti CN-koodide 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 ja 2205 alla kuuluvad artiklis 8 nimetamata tooted:

 mis on villitud pudelitesse, mis on suletud seenekujuliste korkidega, mida hoiavad kinni seosed või kinnitused, või mille ülerõhk on süsinikdioksiidisisalduse tõttu kolm baari või rohkem,

 mille tegelik alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, kuid mitte üle 13 mahuprotsendi,

 mille tegelik alkoholisisaldus on üle 13 mahuprotsendi, kuid mitte üle 15 mahuprotsendi, tingimusel et lõpptootes sisalduv alkohol on täielikult käärimise teel saadud.Aktsiisimaksu kehtestamine

Artikkel 13

1.  Aktsiisimaks, mida liikmesriigid muudelt kääritatud vahujookidelt võtavad, kehtestatakse vastavalt lõpptoote hektoliitrite arvule.

2.  Kui lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti, maksustavad liikmesriigid kõiki maksustamisele kuuluvaid muid kääritatud jooke ühesuguse aktsiisimaksu määraga. Samuti maksustavad nad ühesuguse aktsiisimaksu määraga kõiki maksustamisele kuuluvaid muid kääritatud vahujooke. Nad võivad kohaldada ühesugust aktsiisimaksu määra muudele kääritatud jookidele ja muudele kääritatud vahujookidele.

3.  Liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäärasid igat liiki muudele kääritatud jookidele ja muudele kääritatud vahujookidele, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti.

Artikkel 14

Kui tingimused, mis liikmesriigid kehtestavad käesoleva artikli otsese kohaldamise tagamiseks, ei näe ette teisiti, võivad liikmesriigid vabastada aktsiismaksust üksikisiku toodetud muud kääritatud joogid ja muud kääritatud vahujoogid, mida tarbivad tootja, tema pereliikmed või külalised, juhul kui neid jooke ei müüda.

Artikkel 15

Direktiivide 92/84/EMÜ ja 92/12/EMÜ kohaldamisel kehtivad veini kohta käivad viited ka muude käesolevas jaos määratletud kääritatud jookide kohta.IV JAGU

VAHESAADUSEDKohaldamisala

Artikkel 16

1.  Liikmesriigid kehtestavad vahesaaduste aktsiisimaksu käesolevas direktiivis sätestatud korras.

2.  Liikmesriigid kehtestavad oma maksumäärad vastavalt direktiivile 92/84/EMÜ. Need ei või kunagi olla madalamad määradest, mida liikmesriigid kohaldavad käesoleva direktiivi artikli 8 lõikes 1 ja artikli 12 lõikes 1 nimetatud toodetele.

Artikkel 17

1.  Käesolevas direktiivis tähendab mõiste “vahesaadused” kõiki tooteid, mille tegelik alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, kuid mitte üle 22 mahuprotsendi ja mis kuuluvad CN-koodide 2204, 2205 ja 2206 alla, aga mida ei ole käsitletud artiklites 2, 8 ja 12.

2.  Olenemata artikli 12 sätetest võivad liikmesriigid käsitleda vahesaadusena mis tahes kääritatud mittevahujooki, mis kuulub artikli 12 lõike 1 kohaldamisalasse ja mille tegelik alkoholisisaldus on üle 5,5 mahuprotsendi ja mis ei ole täielikult kääritamisel saadud, ning mis tahes kääritatud vahujooke, mis kuuluvad artikli 12 lõike 2 kohaldamisalasse ja mille tegelik alkoholisisaldus on üle 8,5 mahuprotsendi ja mis ei ole täielikult kääritamisel saadud.Aktsiisimaksu kehtestamine

Artikkel 18

1.  Aktsiisimaks, mida liikmesriigid võtavad vahesaadustelt, kehtestatakse vastavalt lõpptoote hektoliitrite arvule.

2.  Kui lõigetes 3, 4 ja 5 ei ole sätestatud teisiti, maksustavad liikmesriigid kõiki maksustamisele kuuluvaid vahesaadusi ühesuguse aktsiisimaksu määraga.

3.  Liikmesriik võib kohaldada ühekordset vähendatud aktsiisimaksu määra vahesaadustele, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 15 mahuprotsenti, järgmistel tingimustel:

 vähendatud maksumäärad ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast olla üle 40 % väiksemad,

 vähendatud määr ei või olla väiksem ühtsest siseriiklikust aktsiismaksu määrast, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi artikli 8 lõikes 1 ja artikli 12 lõikes 1 nimetatud toodetele.

4.  Liikmesriigid võivad kohaldada ühtset vähendatud aktsiismaksu määra määruse (EMÜ) nr 4252/88 artikli 13 lõigetes 1 ja 2 nimetatud vahesaadustele.

Vähendatud aktsiisimaksu määr

 võib langeda alammäärast allapoole, kuid ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksumäärast olla üle 50 % väiksem,

 või

 ei või olla madalam vahesaadustele kohaldatavast alammäärast.

5.  Vahesaadustele, mis on villitud pudelitesse, mis on suletud seenekujuliste korkidega, mida hoiavad kinni seosed või kinnitused, või mille ülerõhk on süsinikdioksiidisisalduse tõttu kolm baari või rohkem, võivad liikmesriigid kohaldada sama maksumäära nagu artikli 12 lõike 2 kohaldamisalasse kuuluvate toodetele, tingimusel et see määr on vahesaaduste siseriiklikust maksumäärast kõrgem.V JAGU

ETANOOLKohaldamisala

Artikkel 19

1.  Liikmesriigid kehtestavad etanooli aktsiisimaksu käesolevas direktiivis sätestatud korras.

2.  Liikmesriigid kehtestavad oma maksumäärad vastavalt direktiivile 92/84/EMÜ.

Artikkel 20

Käesolevas direktiivis tähendab mõiste “etanool” järgmist:

 kõik tooted, mille tegelik alkoholisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi ja mis kuuluvad CN-koodide 2207 ja 2208 alla, isegi juhul, kui need tooted moodustavad osa tootest, mis kuulub kaupade koondnomenklatuuri teise kaubagruppi,

 CN-koodide 2204, 2205 ja 2206 alla kuuluvad tooted, mille tegelik alkoholisisaldus on üle 22 mahuprotsendi,

 tooted, mis võivad joogipiiritust sisaldada vesilahusena.Aktsiismaksu kehtestamine

Artikkel 21

Etanoolilt võetav aktsiisimaks kehtestatakse 20 °C juures oleva puhta alkoholi hektoliitri kohta ja arvestatakse puhta alkoholi hektoliitrite arvu alusel. Vastavalt artikli 22 sätetele maksustavad liikmesriigid kõiki maksustamisele kuuluvaid etanoolitooteid ühesuguse aktsiisimaksu määraga.

Artikkel 22

1.  Liikmesriigid võivad väikestes piiritusetehastes toodetud etanoolile kohaldada vähendatud aktsiismaksu määrasid järgmiselt:

 vähendatud maksumäärasid, mis ei tohi langeda allapoole alammäära, ei kohaldata ettevõtetele, mis toodavad üle 10 hl puhast alkoholi aastas. Liikmesriigid, kes on alates 1. jaanuarist 1992 kohaldanud vähendatud aktsiisimaksu määrasid piiritusetehastele, mis toodavad 10-20 hl puhast alkoholi aastas, võivad seda ka edaspidi teha,

 vähendatud maksumäärad ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast olla üle 50 % väiksemad.

2.  Vähendatud maksumäärade kohaldamisel tähendab mõiste “väike piiritusetehas” piiritusetehast, mis on õiguslikult ja majanduslikult teistest piiritusetehastest sõltumatu ning ei tegutse litsentsi alusel.

3.  Liikmesriigid tagavad, et kõiki vähendatud maksumäärasid, mida nad kehtestada võivad, kohaldataks samamoodi etanooli suhtes, mille on nende territooriumile tarninud teistes liikmesriikides asuvad väikesed iseseisvad tootjad.

4.  Liikmesriigid võivad kehtestada sätted, millega väiketootjate toodetud alkohol lubatakse vabasse ringlusse niipea, kui see on valmis (juhul kui tootjad ei ole ise sooritanud mingeid ühendusesiseseid tehinguid), ilma et selle suhtes rakendataks maksuladudes ladustamise protseduuri, ja maksustatakse lõpuks ühtse määra alusel.

5.  Liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud aktsiisimaksu määrasid toodetele, mis kuuluvad CN-koodi 2208 alla ja mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 10 mahuprotsenti.

▼A2

6.  Bulgaaria ja Tšehhi Vabariik võivad kohaldada vähendatud aktsiisimäära, mis on vähemalt 50 % ühtsest siseriiklikust etüülalkoholi aktsiisimäärast, sellistes puuviljakasvatajate piiritusetehastes toodetud etüülalkoholile, mis toodavad aastas üle 10 hektoliitri etüülalkoholi puuviljakasvatajate kodumajapidamiste poolt neile tarnitud puuviljast. Vähendatud aktsiisimäära võib kohaldada kuni 30 liitri puuviljaviina suhtes alkoholi tootva puuviljakasvataja kodumajapidamise kohta aastas, mis on mõeldud vaid isiklikuks tarbimiseks.

7.  Rumeenia, Slovakkia ja Ungari võivad kohaldada vähendatud aktsiisimäära, mis on vähemalt 50 % ühtsest siseriiklikust etüülalkoholi aktsiisimäärast, sellistes puuviljakasvatajate piiritusetehastes toodetud etüülalkoholile, mis toodavad aastas üle 10 hektoliitri etüülalkoholi puuviljakasvatajate kodumajapidamiste poolt neile tarnitud puuviljast. Vähendatud aktsiisimäära võib kohaldada kuni 50 liitri puuviljaviina suhtes alkoholi tootva puuviljakasvataja kodumajapidamise kohta aastas, mis on mõeldud vaid isiklikuks tarbimiseks. Selle korra vaatab komisjon läbi 2015. aastal ja esitab nõukogule aruande võimalike muudatuste kohta.

▼B

Artikkel 23

Vähendatud maksumäära, mis võib langeda alammäärast allapoole, kuid ei tohi alkoholi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast olla üle 50 % väiksem, võivad kohaldada järgmised liikmesriigid järgmistele toodetele:

1. Prantsuse Vabariik määruse (EMÜ) nr 1576/89 artikli 1 lõike 4 punktis a määratletud rummile, mis on toodetud nimetatud määruse artikli 1 lõike 3 punktis 1 sätestatud valmistamiskohast koristatud suhkruroost ja mille lenduvate ainete sisaldus, välja arvatud etanool ja metanool, on 225 grammi puhta alkoholi hektoliitris või rohkem ja mille tegelik alkoholisisaldus on 40 mahuprotsendi või rohkem;

2. Kreeka Vabariik määruses (EMÜ) nr 1576/89 määratletud värvitutele aniisimaitselistele piiritusjookidele, mille suhkrusisaldus liitri kohta on 50 grammi või vähem ja mille lõpptoote alkoholisisaldusest vähemalt 20 % koosneb alkoholist, mida on maitsestatud destilleerimise teel traditsioonilises tsüklilise toimega 1 000-liitrises või väiksemas vaskdestillaatoris.VI JAGU

MUUD SÄTTED

Artikkel 24

1.  Liikmesriigid ei pea nõudma, et käesolevas direktiivis käsitletud tooteid valmistataks maksulaos niisugustest alkohoolsetest koostisosadest, mille suhtes kehtib asjaomaste aktsiisimaksude peatamise kord, juhul kui nende komponentide eest on aktsiismaks juba ettemaksuna tasutud, ning et maks, mida nõutakse alkohoolsete koostisosade eest kokku, ei ole väiksem kui maks, mida nõutakse selle toote eest, mis saadakse nende koostisosade segamise tulemusena.

2.  Hispaania Kuningriik ei pea käsitlema vahesaadustena Moriles-Montilla, Tarragona, Priorato ja Terra Alta piirkondades toodetud veine, millele on alkoholi lisatud niipalju, et nende alkoholisisaldus ei suurene üle 1 %.

Artikkel 25

Liikmesriigid võivad tagasi maksta niisuguste alkohoolsete jookide aktsiisimaksu, mis on turult kõrvaldatud seetõttu, et seisukord või vanus muudab need joogikõlbmatuks.

Artikkel 26

Käesolevas direktiivis nimetatud CN-koodid on käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal kehtiva koondnomenklatuuri koodid.VII JAGU

ERANDID

Artikkel 27

1.  Liikmesriigid vabastavad käesolevas direktiivis käsitletud tooted ühtlustatud aktsiisimaksust tingimustel, mille nad sätestavad selleks, et tagada aktsiisivabastuse nõuetekohane ja arusaadav kohaldamine ning ära hoida aktsiisimaksupettusi, aktsiisi tasumisest hoidumist ja muid kuritarvitusi:

a) kui tooted turustatakse alkoholina, mis on täielikult denatureeritud vastavalt mis tahes liikmesriigi nõuetele ning nendest nõuetest on asjakohaselt teatatud ja need on heaks kiidetud vastavalt käesoleva artikli lõigetele 3 ja 4. Selle erandi tegemise tingimuseks on direktiivi 92/12/EMÜ sätete kohaldamine täielikult denatureeritud alkoholi kaubanduses liikumisele;

b) kui toode on denatureeritud vastavalt mis tahes liikmesriigi nõuetele ja seda kasutatakse mis tahes toote valmistamiseks, mis ei ole mõeldud inimtoiduna tarbimiseks;

c) kui tooteid kasutatakse CN-koodi 2209 alla kuuluva äädika valmistamiseks;

d) kui tooteid kasutatakse direktiivis 65/65/EMÜ määratletud ravimite valmistamiseks;

e) kui tooteid kasutatakse lõhna- ja maitseainetena toiduainete ja mittealkohoolsete jookide valmistamisel, mille alkoholisisaldus ei ole suurem kui 1,2 mahuprotsenti;

f) kui tooteid kasutatakse puhtalt või pooltoodete koostisosana täidetud või muude toiduainete valmistamiseks, tingimusel et ühelgi juhul ei ole alkoholisisaldus rohkem kui 8,5 liitrit puhast alkoholi 100 kg toote kohta šokolaadis ja 5 liitrit puhast alkoholi 100 kg toote kohta muudes toodetes.

2.  Liikmesriigid võivad vabastada käesolevas direktiivis käsitletud tooted ühtlustatud aktsiisimaksust tingimustel, mille nad sätestavad selleks, et tagada aktsiisivabastuse nõuetekohane ja arusaadav kohaldamine ning ära hoida aktsiisimaksupettusi, aktsiisi tasumisest hoidumist, tasumise vältimist ja muid kuritarvitusi, kui neid tooteid kasutatakse:

a) analüüsitavate näidistena, vajalikeks tootmiskatseteks või teaduslikel eesmärkidel;

b) teadusuuringuteks;

c) meditsiinilistel eesmärkidel haiglates ja apteekides;

d) tootmisprotsessis, tingimusel et lõpptoode ei sisalda alkoholi;

e) niisuguste ainete valmistamiseks, mis käesoleva direktiivi kohaselt ei ole aktsiismaksuga maksustatavad.

3.  Iga liikmesriik teatab enne 1. jaanuari 1993 ja kolm kuud enne järgmist siseriikliku seaduse muudatust komisjonile koos kogu asjakohase teabega need denaturandid, mida ta kavatseb kasutada lõike 1 punktis a nimetatud eesmärgil. Komisjon edastab teabe teistele liikmesriikidele ühe kuu jooksul selle saamisest arvates.

4.  Kui komisjon ega ükski liikmesriik ei ole kahe kuu jooksul pärast teiste liikmesriikide teavitamist taotlenud, et nõukogu kõnesoleva küsimuse läbi vaataks, loetakse, et nõukogu on teatatud denatureerimisprotsessiks loa andnud. Kui ettenähtud tähtaja jooksul on esitatud vastuväide, tehakse otsus direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 24 sätestatud korras.

5.  Kui liikmesriik leiab, et toote aktsiisimaksust vabastamine lõike 1 punkti a või b alusel põhjustab aktsiisimaksupettusi, aktsiisi tasumisest hoidumist ja muid kuritarvitusi, võib ta maksuvabastuse andmisest keelduda või juba antud soodustused tühistada. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile. Komisjon edastab teabe teistele liikmesriikidele ühe kuu jooksul selle saamisest arvates. Lõplik otsus võetakse vastu direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 24 sätestatud korras. Liikmesriigid ei pea seda otsust tagasiulatuvalt rakendama.

6.  Liikmesriikidel on õigus rakendada eespool nimetatud erandeid tasutud aktsiismaksu tagasimaksmise kaudu.

Artikkel 28

Ühendkuningriik võib jätkata alates 1. jaanuarist 1992 tehtud erandite kohaldamist järgmistele toodetele:

 kontsentreeritud linnasejook, mille virde suhteline tihedus oli enne kääritamist vähemalt 1 200 algvirde tihedusest (47o Plato kraadi),

 aromaatsed mõruained tegeliku alkoholisisaldusega 44,2–49,2 mahuprotsenti, mis sisaldavad 1,5–6 % emajuurt, vürtse ja muid aromaatseid koostisosi ning 4–10 % suhkrut, villitud kuni 0,2 liitrit toodet sisaldavatesse nõudesse.VIII JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 29

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1992. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 30

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT C 322, 21.12.1990, lk 11.

( 2 ) EÜT C 67, 16.3.1992, lk 165.

( 3 ) EÜT C 96, 18.3.1991, lk 25.

( 4 ) EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.

( 5 ) EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29.