1992L0080 — ET — 27.02.2010 — 004.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 92/80/EMÜ,

19. oktoober 1992,

muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude ühtlustamise kohta

(EÜT L 316, 31.10.1992, p.10)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 1999/81/EÜ, 29. juuli 1999,

  L 211

47

11.8.1999

►M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/10/EÜ, 12. veebruar 2002,

  L 46

26

16.2.2002

 M3

NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/117/EÜ, 5. detsember 2003,

  L 333

49

20.12.2003

►M4

NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/12/EL, 16. veebruar 2010,

  L 50

1

27.2.2010Käesolev konsolideeritud versioon sisaldab viiteid Euroopa arveldusühikule ja/või eküüle, mida alates 1. jaanuarist 1999 peaks käsitlema viitena eurole – nõukogu määrus (EMÜ) nr 3308/80 (EÜT L 345, 20.12.1980, lk 1) ja nõukogu määrus (EMÜ) nr 1103/97 (EÜT L 162, 19.6.1997, lk 1).
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 92/80/EMÜ,

19. oktoober 1992,

muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude ühtlustamise kohtaEUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 99,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( 2 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ( 3 )

ning arvestades, et:

direktiivi 72/464/EMÜ ( 4 ) I jaotises nähakse ette aktsiisi käsitlevad üldsätted, mida kohaldatakse kõigi tubakatoodete suhtes; vastavalt II jaotisele on sigarettide kohta juba vastu võetud erisätted; muud liiki tubakatoodete kohta on veel erisätted vaja vastu võtta;

direktiivis 79/32/EMÜ ( 5 ) on sätestatud tubakatoodete eri rühmadega seotud määratlused;

siseturu loomiseks 1. jaanuaril 1993 on vaja kehtestada minimaalne aktsiis muudele tubakatoodetele peale sigarettide;

kõigi samasse tubakatoodete rühma kuuluvate toodete suhtes tuleks kehtestada ühtlustatud maksutase;

siseturu saavutamiseks on sobivaim kehtestada üldine minimaalne aktsiis, mis on väljendatud protsendina või summana kilogrammi või kindla ühikute arvu kohta;

Itaalia Vabariigile ja Hispaania Kuningriigile tuleks kuni 31. detsembrini 1998 võimaldada madalamat sigarite ja sigarillode maksumäära täielikult looduslikust tubakast koosnevate tubakarullide puhul, mis ei ole sigaretid;

kehtestada tuleks kord käesoleva direktiiviga ettenähtud määrade või summade korrapäraseks läbivaatamiseks komisjoni aruande alusel, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid;

tuleks luua süsteem, mille abil saaks eküüdes väljendatud summad riigi vääringusse ümber arvestada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Järgmiste ühenduses toodetud ja kolmandatest riikidest imporditud tubakatoodete rühmade suhtes kohaldatakse igas liikmesriigis artiklis 3 sätestatud minimaalset aktsiisi:

a) sigarid ja sigarillod;

b) sigarettide keeramiseks mõeldud peenekslõigatud tubakas;

c) muu suitsetamistubakas.

Artikkel 2

Käesoleva direktiivi kohaldamisel kehtivad artiklis 1 nimetatud toodete määratlused, mis on sätestatud vastavalt direktiivi 79/32/EMÜ artiklites 2, 4 ja 4a.

Artikkel 3

▼M1

1.  Liikmesriigid kohaldavad aktsiisi, mis võib olla:

a) väärtuseline maks, mis arvutatakse iga toote maksimaalse tarbijahinna alusel, mille vabalt määravad ühenduses registrisse kantud tootjad ja kolmandatest riikidest importijad vastavalt tubakatoodete tarbimist mõjutavaid muid makse peale käibemaksu käsitleva nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiivi 95/59/EÜ ( 6 ) artiklile 9,

b) koguseline maks väljendatuna summana kilogrammi kohta või sigarite ja sigarillode puhul kindla ühikute arvu kohta,

c) või nende kahe kombinatsioon, kus on olemas nii väärtuseline kui ka koguseline element.

Juhtudel, kui aktsiis on kas väärtuseline või kombineeritud, võivad liikmesriigid kehtestada aktsiisi minimaalse summa.

Protsendina või summana kilogrammi või kindla ühikute arvu kohta väljendatud üldine aktsiis peab olema vähemalt samaväärne määrade või minimaalsete summadega, mis on sätestatud:

 sigaritele ja sigarillodele: 5 % tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 9 eurot 1 000 ühiku kohta või kilogrammi kohta,

 sigarettide keeramiseks mõeldud peenekslõigatud suitsetamistubakale: 30 % tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 24 eurot kilogrammi kohta,

 muule suitsetamistubakale: 20 % tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 18 eurot kilogrammi kohta.

Alates 1. jaanuarist 2001 asendatakse eelmises kolmes taandes summad 9 eurot, 24 eurot ja 18 eurot vastavalt summadega 10 eurot, 25 eurot ja 19 eurot.

▼M2

Alates 1. juulist 2002 peab sigarettide keeramiseks mõeldud peenekslõigatud tubaka üldine aktsiis olema vähemalt võrdne 32 %ga tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 27 eurot kilogrammi kohta.

Alates 1. juulist 2003 peab üldine aktsiis olema vähemalt võrdne järgmiste määrade või minimaalsete summadega:

a) sigarite või sigarillode puhul: 5 % tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 11 eurot 1 000 ühiku kohta või kilogrammi kohta;

b) sigarettide keeramiseks mõeldud peenekslõigatud suitsetamistubaka puhul: 33 % tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 29 eurot kilogrammi kohta;

c) muu suitsetamistubaka puhul: 20 % tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 20 eurot kilogrammi kohta.

Alates 1. juulist 2004 peab sigarettide keeramiseks mõeldud peenekslõigatud tubaka üldine aktsiis olema vähemalt võrdne 36 %ga tarbijahinnast koos kõigi maksudega või 32 eurot kilogrammi kohta.

▼M4

Alates 1. jaanuarist 2011 moodustab sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka üldine aktsiis (koguseline ja/või väärtuseline aktsiis, välja arvatud käibemaks) vähemalt 40 % tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka kaalutud keskmisest jaemüügihinnast või on vähemalt 40 eurot kilogrammi kohta.

Alates 1. jaanuarist 2013 moodustab sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka üldine aktsiis (koguseline ja/või väärtuseline aktsiis, välja arvatud käibemaks) vähemalt 43 % tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka kaalutud keskmisest jaemüügihinnast või on vähemalt 47 eurot kilogrammi kohta.

Alates 1. jaanuarist 2015 moodustab sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka üldine aktsiis (koguseline ja/või väärtuseline aktsiis, välja arvatud käibemaks) vähemalt 46 % tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka kaalutud keskmisest jaemüügihinnast või on vähemalt 54 eurot kilogrammi kohta.

Alates 1. jaanuarist 2018 moodustab sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka üldine aktsiis (koguseline ja/või väärtuseline aktsiis, välja arvatud käibemaks) vähemalt 48 % tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka kaalutud keskmisest jaemüügihinnast või on vähemalt 60 eurot kilogrammi kohta.

Alates 1. jaanuarist 2020 moodustab sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka üldine aktsiis (koguseline ja/või väärtuseline aktsiis, välja arvatud käibemaks) vähemalt 50 % tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka kaalutud keskmisest jaemüügihinnast või on vähemalt 60 eurot kilogrammi kohta.

Kaalutud keskmine jaemüügihind arvutatakse tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka koguväärtuse alusel, jagades jaemüügihinna, mille hulka arvatakse kõik maksud, tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka üldkogusega. See määratakse kindlaks hiljemalt iga aasta 1. märtsiks kõigi eelmisel kalendriaastal tarbimisse lubamist käsitlevate andmete põhjal.

Alates 1. jaanuarist 2011 peab üldine aktsiis, mis on väljendatud protsendina või summana kilogrammi või kindla arvu ühikute kohta, olema vähemalt võrdne järgmisega:

a) sigarite ja sigarillode puhul: 5 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast või 12 eurot 1 000 ühiku või ühe kilogrammi kohta;

b) muu suitsetamistubaka kui sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka puhul: 20 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast või 22 eurot kilogrammi kohta.

▼B

2.  Lõikes 1 nimetatud määrasid või summasid kohaldatakse kõigi kõnealusesse tubakatoodete rühma kuuluvate toodete suhtes, tegemata rühma sees vahet kvaliteedi, esitusviisi, toodete päritolu, kasutatud materjalide, osalevate äriühingute omaduste või muude kriteeriumide alusel.

3.  Itaalia Vabariik ja Hispaania Kuningriik võivad kuni 31. detsembrini 1998 kohaldada täielikult looduslikust tubakast koosnevate tubakarullide suhtes, mis ei ole sigaretid, määra või summat, mis võib olla kuni 50 % madalam kui tavaline sigarite ja sigarillode aktsiisimäär riigis ja mis võib langeda madalamale lõikes 1 sätestatud alammäärast.

▼M4

4.  Erandina lõikest 1 võib Prantsusmaa jätkata perioodil 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2015 vähendatud maksumäära kohaldamist Korsika departemangudes tarbimisse lubatud sigarettidele. Vähendatud maksumäära suurus on järgmine:

a) sigaritele ja sigarillodele:

vähemalt 10 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast;

b) sigarettide keeramiseks mõeldud peenekslõigatud suitsetamistubakale:

 kuni 31. detsembrini 2012 vähemalt 27 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast;

 alates 1. jaanuarist 2013 vähemalt 30 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast;

 alates 1. jaanuarist 2015 vähemalt 35 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast;

c) muule suitsetamistubakale:

vähemalt 22 % kõiki makse sisaldavast jaemüügihinnast.

Artikkel 4

1.  Iga nelja aasta järel esitab komisjon nõukogule aruande ning vajaduse korral ettepaneku käesolevas direktiivis sätestatud aktsiisimäärade ja aktsiiside struktuuri kohta.

Komisjoni aruandes võetakse arvesse siseturu nõuetekohast toimimist, aktsiisimäärade tegelikku väärtust ja asutamislepingu üldeesmärke.

2.  Lõikes 1 osutatud aruanne koostatakse eelkõige liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

3.  Komisjon määrab nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda) ( 7 ) artiklis 43 osutatud korras kindlaks aruande jaoks vajalike statistiliste andmete loetelu, välja arvatud üksikuid füüsilisi või juriidilisi isikuid käsitlevad andmed. Lisaks liikmesriikidele hõlpsasti kättesaadavatele andmetele sisaldab loetelu üksnes selliseid andmeid, mille kogumine ja koondamine ei too liikmesriikidele kaasa ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust.

4.  Komisjon ei avalda neid andmeid ega tee neid muul moel avalikuks, kui see põhjustaks äri-, tööstus- või ametisaladuse avalikustamise.

▼B

Artikkel 5

▼M4

1.  Komisjon avaldab kord aastas üldise aktsiisi summade suhtes kohaldatava euro väärtuse liikmesriikide vääringutes.

Kasutatakse oktoobri esimesel tööpäeval kehtinud ja Euroopa Liidu Teatajas avaldatud vahetuskursse ja neid kohaldatakse alates järgmise kalendriaasta 1. jaanuarist.

▼B

2.  Liikmesriigid võivad lõikes 1 sätestatud iga-aastase kohandamise ajal kehtivad aktsiisimäärad muutmata jätta, kui eküüdes väljendatud aktsiisisummade ümberarvestamise tulemusena suureneb riigi vääringus väljendatud aktsiis alla 5 % või vähem kui 5 eküü võrra, võttes arvesse nimetatud kahest näitajast madalama.

Artikkel 6

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1992. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi kehtestavad liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT C 12, 18.1.1990, lk 8.

( 2 ) EÜT C 94, 13.1.1992, lk 38.

( 3 ) EÜT C 225, 10.9.1990, lk 56.

( 4 ) EÜT L 303, 31.12.1972, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 92/78/EMÜ (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 5).

( 5 ) EÜT L 10, 16.1.1979, lk 8.

( 6 ) EÜT L 291, 6.12.1995, lk 40.

( 7 ) ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.