1992L0079 — ET — 01.01.2011 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 92/79/EMÜ,

19. oktoober 1992,

sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta

(EÜT L 316, 31.10.1992, p.8)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Nõukogu direktiiv 2011/64/EL, 21. juuni 2011,

L 176

24

5.7.2011