1992D0438 — ET — 18.06.2009 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU OTSUS,

13. juuli 1992,

mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt) ning millega muudetakse direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/628/EMÜ ja otsust 90/424/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 88/192/EMÜ

(92/438/EMÜ)

(EÜT L 243, 25.8.1992, p.27)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 806/2003, 14. aprill 2003,

  L 122

1

16.5.2003

►M2

NÕUKOGU OTSUS, 25. mai 2009,

  L 155

30

18.6.2009


Muudetud:

 A1

  C 241

21

29.8.1994
▼B

NÕUKOGU OTSUS,

13. juuli 1992,

mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt) ning millega muudetakse direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/628/EMÜ ja otsust 90/424/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 88/192/EMÜ

(92/438/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ( 1 )

ning arvestades, et:

alates nõukogu 28. märtsi 1988. aasta otsuse 88/192/EMÜ (kolmandatest riikidest saabuva impordi tervishoiualase kontrollsüsteemi kohta piiripunktides (Shift-projekt)) ( 2 ) vastuvõtmisest on veterinaaria valdkonna ühtlustamisel tehtud märkimisväärseid edusamme;

nõukogu on eelkõige vastu võtnud 10. detsembri 1990. aasta direktiivi 90/675/EMÜ (millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate toodete veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted) ( 3 )15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ (millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted) ( 4 ) ning 19. novembri 1991. aasta direktiivi 91/628/EMÜ (loomade kaitse kohta vedamise ajal) ( 5 );

pidades silmas ühtlustamise soodsat arengutendentsi veterinaarsektoris on asjakohane sätestada uued normid veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamise kohta ning seepärast tunnistada kehtetuks otsus 88/192/EMÜ;

need uued normid peavad aitama kaitsta inimeste ja loomade tervist, võimaldades loomade ja loomsete toodete siseturu loomist;

neid uusi norme on vaja seda enam, et kontroll sisepiiridel kaotatakse;

veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamine peab tagama riiklikule veterinaararstile, kes lükkab saadetise piiripunktis tagasi, tõhusa viisi edastada asjakohast teavet ning samuti andmebaasid, milles on piiritletud impordinõuded ning loomade ja loomsete toodete import;

direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ ja 91/628/EMÜ tuleks vastavalt muuta;

nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsusesse 90/424/EMÜ (kuluuste kohta veterinaaria valdkonnas) ( 6 ) tuleks lisada säte, mille alusel ühendus toetab rahaliselt uute meetmete rakendamist, mis on seotud veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamisega;

komisjonile tuleks teha ülesandeks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:Artikkel 1

1.  Veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamine hõlmab:

 asjakohase teabe edastamise korda, kui riiklik veterinaararst piiripunktis saadetise tagasi suunab,

 loomi ja tooteid puudutavaid ühenduse impordinõudeid hõlmavate andmebaaside korraldamist ja käitamist,

 loomade ja toodete ühendusse importimist hõlmavate andmebaaside korraldamist ja käitamist.

2.  Lõikes 1 piiritletud arvutistamine vastab kehtivatele rahvusvahelistele standarditele.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse vastavalt vajadusele direktiivides 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ ja 91/628/EMÜ esitatud määratlusi.

Artikkel 3

1.  Artikli 1 lõike 1 esimeses taandes osutatud teabe edastamise kord hõlmab piiripunkte, liikmesriikide keskasutusi ja komisjoni.

2.  Artikli 1 lõike 1 esimeses taandes osutatud teabe edastamise kord toimib I lisas piiritletud korras.

Artikkel 4

1.  Artikli 1 teises taandes osutatud andmebaasid sisaldavad loomade ja toodete ühendusse importimist puudutavate nõuete kõiki üksikasju, eriti aga teavet volitatud kolmandate riikide, heakskiidetud ettevõtete, vastuvõetud kaitsemeetmete ja heakskiidetud sertifikaatide näidiste loetelude kohta.

2.  Artikli 1 lõike 1 teises taandes osutatud andmebaase korraldatakse ja käitatakse II lisas piiritletud korras.

Artikkel 5

1.  Artikli 1 lõike 1 kolmandas taandes osutatud andmebaasid sisaldavad täielikku teavet iga ühendusse toodud looma- või tootesaadetise kohta, eriti aga direktiivi 91/628/EMÜ IIIpeatükis piiritletud loomade vedamise tingimuste kohta ning direktiivide 90/675/EMÜ ja 91/496/EMÜ alusel läbi viidud kontrolli tulemuste kohta.

2.  Artikli 1 kolmandas taandes osutatud andmebaase korraldatakse ja käitatakse III lisas piiritletud korras.

Artikkel 6

Piiripunktides käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatavad seadmed võivad olla need, mis on piiritletud komisjoni 19. juuli 1991. aasta otsuse 91/398/EMÜ (veterinaarasutusi ühendava arvutivõrgu (ANIMO) kohta) ( 7 ) artikli 2 lõikes 2.

Artikkel 7

Käesolevaga tunnistatakse otsus 88/192/EMÜ kehtetuks.

Artikkel 8

Käesolevaga muudetakse direktiivi 90/675/EMÜ järgmiselt.

1. Artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine taane:

“— et nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsuse 92/438/EMÜ (mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt)) ( 8 ) artikli 1 esimeses taandes piiritletud korras ei ole antud teada saadetise tagasilükkamisest.

2. Artikli 8 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

“d) kontrollima otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 teises taandes piiritletud andmebaasidest.”

3. Artikli 9 lõike 2 alapunktile iii lisatakse järgmine lause:

“Ta tagab, et otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 kolmandas taandes osutatud andmebaase ajakohastatakse täielikult.”

4. Artikli 11 lõike 4 punkti b esimene taane asendatakse järgmisega:

“— kasutades veterinaarasutusi ühendavat arvutivõrku (ANIMO), andma riiklikule veterinaararstile sihtkoha kontrollpunktis teavet toodete liikumise ja lõppsihtkohta jõudmise arvatava kuupäeva kohta,”

5. Artikli 11 lõike 4 punktile b lisatakse järgmine lause:

“Sellistel juhtudel teavitatakse pädevat asutust veterinaarasutusi ühendava arvutivõrgu (ANIMO) kaudu.”

6. Artikli 16 lõike 1 punkti a esimene taane asendatakse järgmisega:

“— aktiveerima otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 esimeses taandes sätestatud teabe edastamise korra.”

7. Artikli 16 lõike 1 punkti a kolmas taane jäetakse välja.

8. Artikli 16 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.  Kohaldatakse otsuse 92/438/EMÜ sätteid.”

Artikkel 9

Käesolevaga muudetakse direktiivi 91/496/EMÜ järgmiselt.

1. Artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine taane:

“— et nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsuse 92/438/EMÜ (mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt)) ( 9 ) artikli 1 esimeses taandes piiritletud korras ei ole antud teada saadetise tagasilükkamisest.

2. Artikli 4 lõikele 2 lisatakse teise lõiguna järgmine tekst:

“Kõnealune kontroll tuleb läbi viia pärast otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 teises taandes piiritletud andmebaasidest kontrollimist.”

3. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine lause:

“Riiklik veterinaararst tagab, et otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 kolmandas taandes osutatud andmebaase ajakohastatakse täielikult.”

4. Artikli 9 lõike 1 punkti d sõnad “artikli 12 lõike 4 teises lõigus osutatud” asendatakse sõnadega “direktiivi 90/425/EMÜ artiklis 20 osutatud”.

5. Artikli 12 lõike 1 punkti c esimene taane asendatakse järgmisega:

“— aktiveerima otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 esimeses taandes sätestatud teabe edastamise korra.”

6. Artikli 12 lõike 1 punkti c kolmas taane jäetakse välja.

7. Artikli 12 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.  Kohaldatakse otsuse 92/438/EMÜ sätteid.”

8. Artikli 30 lõike 2 esimesest lõigust jäetakse välja sõnad “teises lõigus”.

Artikkel 10

Direktiivi 91/628/EMÜ artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

“5.  Kohaldatakse nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsuse 92/438/EMÜ (mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt)) ( 10 ) sätteid.

▼M2 —————

▼B

Artikkel 12

Käesoleva otsuse rakenduseeskirjad võetakse vajaduse korral vastu artiklis 13 sätestatud korras.

▼M1

Artikkel 13

1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 ( 11 ) artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2.  Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ ( 12 ) otsuse.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.  Komitee võtab vastu oma töökorra.

▼B

Artikkel 14

Käesoleva otsuse sätted vaadatakse enne 1. juulit 1995 läbi, et võtta arvesse tehnoloogia arengut ning teha vajalikud parandused, pidades eriti silmas mis tahes arengut, mis võib kõige arenenumates liikmesriikides juba registreeritud olla.

Artikkel 15

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

1. Süsteemi üldpõhimõtte järgi peab iga asjakohane asutus (piiripunkt; liikmesriigi keskasutus; komisjon) soovi korral ligi pääsema arvutifailile, mis käsitleb direktiivi 91/496/EMÜ artikli 12 lõike 1 punkti c või direktiivi 90/675/EMÜ artikli 16 lõike 1 punkti a alusel tagasi saadetud looma- või tootesaadetisi.

2. Seda faili ajakohastavad liikmesriikide pädevad asutused. Teave tuleb edastada täiskiirusel avaliku pakettkommuteeritud andmeteenuse kaudu.

3. Kõnealuse andmeteenuse eest vastutab komisjon. Operaator valitakse ja andmeteenuse üldised tehnilised kirjeldused määratakse kindlaks käesoleva otsuse artiklis 13 sätestatud korras.

4. Faili sisestatakse saadetise tagasisaatmise põhjused. Käesoleva lõike rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 13 sätestatud korras.
II LISA

1. Komisjon seab sisse andmebaasi ühenduse nõuete kohta elusloomade ja toodete impordi suhtes ning teeb selle kättesaadavaks igale liikmesriigile ja igale piiripunktile.

2. Iga liikmesriik seab sisse andmebaasi siseriiklike nõuete kohta (mida ei ole hõlmatud lõikes 1) elusloomade ja toodete impordi suhtes selle liikmesriigi territooriumile. Iga liikmesriik teeb selle kättesaadavaks teistele liikmesriikidele, komisjonile ja kõigile ühenduse piiripunktidele.

3. Iga liikmesriik määrab kindlaks, kuidas selle liikmesriigi piiripunktid pääsevad lõigetes 1 ja 2 osutatud andmebaaside juurde.

4. Lõikes 1 osutatud andmebaasi ajakohastamise eest vastutab komisjon. Lõikes 2 osutatud andmebaaside ajakohastamise eest vastutavad liikmesriigid individuaalselt.

5. Tehnilised nõuded andmebaaside ühtlustamiseks ja ajakohastamiseks määratakse kindlaks artiklis 13 sätestatud korras.
III LISA

1. Iga liikmesriik loob andmebaasi, mis hõlmab selle liikmesriigi territooriumile toodud loomi ja tooteid.

2. Iga liikmesriik edastab komisjonile artiklis 13 sätestatud korras kindlaks määratud ajavahemiku või ajavahemike järel teavet lõikes 1 osutatud andmebaasidest.

3. Tehnilised nõuded andmebaaside ühtlustamiseks ja teabe komisjonile edastamiseks määratakse kindlaks artiklis 13 sätestatud korras.( 1 ) Arvamus on esitatud 10. juulil 1992 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

( 2 ) EÜT L 89, 6.4.1988, lk 32.

( 3 ) EÜT L 373, 31.12.1990, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56).

( 4 ) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on muudetud direktiiviga 91/628/EMÜ (EÜT L 340, 12.12.1991, lk 17).

( 5 ) EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17.

( 6 ) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3763/91 (EÜT L 356, 24.12.1991, lk 1).

( 7 ) EÜT L 221, 9.8.1991, lk 30.

( 8 ) EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27.”

( 9 ) EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27.”

( 10 ) EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27.”

( 11 ) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

( 12 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.