1990L0384 — ET — 05.06.2009 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

20. juuni 1990,

mitteautomaatkaalusid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(90/384/EMÜ)

(ELT L 189, 20.7.1990, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/23/EÜ, 23. aprill 2009,

L 122

6

16.5.2009