1987L0120 — ET — 09.08.2002 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DIREKTIIV,

14. jaanuar 1987,

millega muudetakse mitmeid seemne ja paljundusmaterjali turustamist käsitlevaid nõukogu direktiive

(87/120/EMÜ)

(EÜT L 049, 18.2.1987, p.39)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/54/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

12

20.7.2002

►M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/55/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

33

20.7.2002

►M3

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/57/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

74

20.7.2002
▼B

KOMISJONI DIREKTIIV,

14. jaanuar 1987,

millega muudetakse mitmeid seemne ja paljundusmaterjali turustamist käsitlevaid nõukogu direktiive

(87/120/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/400/EMÜ peediseemne turustamise kohta, ( 1 ) viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3768/85, ( 2 ) eriti selle artiklit 21a,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, ( 3 ) viimati muudetud direktiiviga 86/155/EMÜ, ( 4 ) eriti selle artikli 2 lõiget 1a ja artiklit 21a,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, ( 5 ) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 86/320/EMÜ, ( 6 ) eriti selle artikli 2 lõiget 1a ja artiklit 21a,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1969. aasta direktiivi 69/208/EMÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta, ( 7 ) viimati muudetud direktiiviga 86/155/EMÜ, eriti selle artikli 2 lõiget 1a ja artiklit 20a,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiivi 70/458/EMÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, ( 8 ) viimati muudetud direktiiviga 86/155/EMÜ, eriti selle artikli 2 lõiget 1a ja artiklit 40a,

ning arvestades, et:

teaduslikku ja tehnilist arengut silmas pidades tuleks allpool sätestatud põhjustel muuta direktiive 66/400/EMÜ, 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 69/208/EMÜ ja 70/458/EMÜ;

mõned direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 69/208/EMÜ ja 70/458/EMÜ kasutatud botaanilised nimetused on osutunud valeks või küsitavaks;

need nimetused tuleks ühtlustada rahvusvaheliselt tavapäraselt tunnustatud nimetustega;

kaasaegsed rahvusvahelised meetodid lubavad kuni 5 % hälvet seemnepartiide massi ülemmäärast;

on soovitav, et samalaadset hälvet kohaldatakse ka ühenduse direktiivide alusel;

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni sätestatud tingimused eelkultuuri ja põllukultuuride eraldamise kohta seoses suhkrupeedi seemnete ja söödapeedi seemnete tootmisega on osutunud ühenduses vastuvõtmiseks sobivaks;

on soovitav, et täiustataks eeskirju kibedate lupiiniseemnete sisalduse kohta maguslupiini seemnetes, arvestades tavapäraselt saavutatava seemnekvaliteedi arengut;

riisiseemne tootmiseks kasvatavates põllukultuuride hulgas on vaja kontrollida looduslike taimede esinemist ja punaseteraliste taimede sisaldust;

tuleb sätestada rangemad nõuded seoses punaste terade sisaldusega riisiseemnes;

kehtivaid rahvusvahelisi eeskirju on hiljuti läbi vaadatud seoses teatavate teraviljasortide seemnepartiide massi ülemmääraga; ühendus on kõnealuse muutmise heaks kiitnud;

seepärast tuleks vastavalt läbi vaadata kõnealuste liikide seemnepartiide massi ülemmäärad ühenduse eeskirjades;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:▼M1 —————

▼B

Artikkel 2

Direktiivi 66/401/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 1 punktis A asendatakse järgmised vasakul loetletud sõnad vastavate paremal loetletud sõnadega:Agrostis tenuis Sibth.

Agrostis capillaris L.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Huds.

Festuca pratensis Hudson

Lolium x hybridum Hausskn.

Lolium x boucheanum Kunth

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Medicago x varia Martyn

Medicago x varia T. Martyn

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L.

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

2. Artikli 3 lõikes 1 asendatakse järgmised vasakul loetletud sõnad vastavate paremal loetletud sõnadega:Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Huds.

Festuca pratensis Hudson

Lolium x hybridum Hausskn.

Lolium x boucheanum Kunth

Medicago x varia Martyn

Medicago x varia T. Martyn

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

3. II lisa I osa lõike 2 punktis A esitatud tabeli 1. veerus:

 asendatakse nimetus “Agrostis tenuis” nimetusega “Agrostis capillaris”,

 asendatakse nimetus “Lolium x hybridum” nimetusega “Lolium x boucheanum”,

 asendatakse nimetus “ssp. oleifera” nimetusega “var. oleiformis”.

4. II lisa I osa lõike 2 punkti B alapunkti p lisatakse pärast sõna “ületada” tekst “2,5 %” ning alapunkti ülejäänud osa jäetakse välja.

5. II lisa II osa lõike 2 punktis A esitatud tabeli 1. veerus:

 asendatakse nimetus “Agrostis tenuis” nimetusega “Agrostis capillaris”,

 asendatakse nimetus “Lolium x hybridum” nimetusega “Lolium x boucheanum”,

 asendatakse nimetus “ssp. oleifera” nimetusega “var. oleiformis”.

6. II lisa III osa lõike 6 punkt c jäetakse välja.

7. III lisas esitatud tabeli 1. veerus:

 asendatakse nimetus “Agrostis tenuis” nimetusega “Agrostis capillaris”,

 asendatakse nimetus “Lolium x hybridum” nimetusega “Lolium x boucheanum”,

 asendatakse nimetus “ssp. oleifera” nimetusega “var. oleiformis”.

8. III lisasse lisatakse pärast tabelit järgmine tekst:

“Partii maksimummassi ei tohi ületada rohkem kui 5 %.”

Artikkel 3

Direktiivi 66/402/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 1 punktis A asendatakse tekst “v.a Zea mays convar. microsperma (Koern) ja Zea mays convar. saccharata (Koern)” tekstiga “(partim)”.

2. I lisa punkti 3 kolmanda lõigu sissejuhatavas osas lisatakse sõna “põllukultuurid” järele sõnad “Oryza sativa”.

3. I lisa punkti 3 kolmandale lõigule lisatakse järgmine tekst:

“D.    Oryza sativa:

selgesti äratuntavate looduslike taimede või punaseteraliste taimede arv ei ole:

 eliitseemne tootmise puhul suurem kui 0,

 sertifitseeritud seemne tootmise puhul 50 m2 kohta suurem kui 1.”

4. II lisa lõike 2 punktis A esitatud tabeli 5. veerus asendatakse numbrid “2”, “5” ja “10” vastavalt numbritega “1”, “3” ja “5”.

5. III lisas esitatud tabeli 2. veerus asendatakse arv “20” arvuga “25” mõlemal esinemisjuhul.

6. III lisasse lisatakse järgmine lause:

“Partii massi ülemmäära ei tohi ületada rohkem kui 5%.”

▼M3 —————

▼M2 —————

▼B

Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 1. juulil 1988. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2290/66.

( 2 ) EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8.

( 3 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

( 4 ) EÜT L 118, 7.5.1986, lk 23.

( 5 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66.

( 6 ) EÜT L 200, 23.7.1986, lk 38.

( 7 ) EÜT L 169, 10.7.1969, lk 3.

( 8 ) EÜT L 225, 12.10.1970, lk 7.