1986L0320 — ET — 24.06.1988 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DIREKTIIV,

20. juuni 1986,

millega muudetakse direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta

(86/320/EMÜ)

(EÜT L 200, 23.7.1986, p.38)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV, 88/380/EMÜ 13. juuni 1988,

  L 187

31

16.7.1988
▼B

KOMISJONI DIREKTIIV,

20. juuni 1986,

millega muudetakse direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta

(86/320/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, ( 1 ) viimati muudetud direktiiviga 86/155/EMÜ, ( 2 ) eriti selle artikli 2 lõiget 1a ja artiklit 21a,

ning arvestades, et:

pidades silmas teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arengut direktiiviga 66/402/EMÜ reguleeritud liikide ristamise tulemusel saadud hübriidide osas, tuleks kõnealuse direktiivi reguleerimisala laiendada Sorghum bicolor’i ja Sorghum sudanense ristamise tulemusel saadud hübriididele, kuna nende tähtsus ühenduses on kasvanud;

teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arengut silmas pidades tuleks muuta mainitud direktiivi I lisa, kohandamaks tingimusi, millele peavad vastama sorgoliikide põllukultuurid;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse direktiivi 66/402/EMÜ järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 1 punktile A lisatakse järgmine tekst:

“Nimetatud mõiste hõlmab ka järgmisi hübriide, mis on saadud eespool viidatud liikide ristamise tulemusel:Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sorgo ja sudaani sorgo ristamise tulemusel saadud hübriidid.

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtivad eespool nimetatud hübriidide seemne kohta samad standardid või muud tingimused, mis kohalduvad hübriidide saamisel kasutatud iga lähteliigi kohta.”

2. I lisa punkti 3 alapunkti C jaotises b lisatakse enne sõnu “sertifitseeritud seeme” sõna “hübriidsortide”.

3. I lisa punkti 3 alapunktile C lisatakse järgmine jaotis:

“c)  Sorghum spp. sünteetiliste sortide või vabalt tolmlevate sortide põllukultuurid peavad vastama järgmistele standarditele: põllukultuuri nende isendite arv, mis ilmselgelt ei ole sordiehtsad, ei tohi olla suurem kui:

 üks isend 30 m2 kohta eliitseemne tootmise puhul,

 üks isend 10 m2 kohta sertifitseeritud seemne tootmise puhul.”

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt ►M1  31. detsember 1988 ◄ . Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2308/66.

( 2 ) EÜT L 118, 7.5.1986, lk 23.