1978L1020 — ET — 09.08.2002 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

5. detsember 1978,

millega muudetakse direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ ja 69/208/EMÜ söödakultuuride seemne, teraviljaseemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta

(78/1020/EMÜ)

(EÜT L 350, 14.12.1978, p.27)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/57/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

74

20.7.2002
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

5. detsember 1978,

millega muudetakse direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ ja 69/208/EMÜ söödakultuuride seemne, teraviljaseemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta

(78/1020/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse assamblee arvamust, ( 2 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, ( 3 )

ning arvestades, et:

söödakultuuride seemne, teraviljaseemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise sätetes nähakse ette, et alates 1. juulist 1977 ei või liikmesriigid enam siseriiklikult sätestada kolmandates riikides läbiviidava ametliku seemnekontrolli meetmete samaväärsust; teatavad ühenduse tasandil vastu võetud samaväärsust käsitlevad otsused jõustusid 1. juulist 1978; seetõttu tuleks samaväärsuse siseriiklikuks sätestamiseks kehtestatud aega pikendada ühe aasta võrra, hõlmamaks traditsioonilisi kaubandussuhteid, mida säilitati ajavahemikul 1. juulist 1977 kuni ühenduse otsuste jõustumiseni;

teraviljaseemne turustamise sätted lubavad seemneid, mille puhul ei ole teostatud ametlikku põldtunnustamist, teatud tingimustel ametlikult sertifitseerida kuni 31. detsembrini 1978; tuleks anda lisaaega vajalike kogemuste hankimiseks üldisema ja lõpliku lahenduse tarvis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivis 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, ( 4 ) viimati muudetud direktiiviga 78/692/EMÜ, ( 5 ) asendatakse artikli 16 lõikes 2 kuupäev “1. juuli 1977” kuupäevaga “1. juuli 1978”.

Artikkel 2

Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivis 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, ( 6 ) viimati muudetud direktiiviga 78/692/EMÜ, asendatakse artikli 2 lõike 2 punktis d kuupäev “31. detsember 1978” kuupäevaga “31. detsember 1980”.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 4

Liikmesriigid jõustavad artiklite 1 ja 3 järgimiseks vajalikud õigusnormid:

 1. juulil 1977,

 artikli 2 järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 1978.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT C 174, 21.7.1978, lk 8.

( 2 ) EÜT C 239, 9.10.1978, lk 54.

( 3 ) Arvamus esitati 12. ja 13. juulil 1978 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

( 4 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

( 5 ) EÜT L 236, 26.8.1978, lk 13.

( 6 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66.