01978A1024(01) — ET — 17.03.1981 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

LOODE-ATLANDI TULEVASE MITMEPOOLSE KALANDUSALASE KOOSTÖÖ KONVENTSIOON

(ELT L 378 30.12.1978, lk 2)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 654/81, 10. märts 1981,

  L 69

1

14.3.1981


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 193, 16.7.1981, lk  37  (3179/1978)
▼B

LOODE-ATLANDI TULEVASE MITMEPOOLSE KALANDUSALASE KOOSTÖÖ KONVENTSIOONOSALISRIIGID,

märkides, et Loode-Atlandi rannikuäärsed riigid on kooskõlas rahvusvahelise õiguse asjakohaste põhimõtetega laiendanud jurisdiktsiooni elusressursside üle oma piirnevates vetes kuni 200 meremiilini alates lähtejoonest, millest loetakse territoriaalvete laiust, ja omavad nendes piirkondades suveräänseid õigusi nende ressursside uurimiseks, kasutamiseks, kaitseks ja majandamiseks;

võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kolmanda mereõigust käsitleva konverentsi tööd kalanduse valdkonnas;

soovides aidata kaasa Loode-Atlandi elusressursside kaitsele ja optimaalsele kasutamisele ulatuses, mis vastab rannikuäärse riigi laiendatud jurisdiktsioonile kalanduse vallas, ja vastavalt edendada rahvusvahelist koostööd ja konsultatsioone nende ressursside osas,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:I artikkel

1.  Käesoleva konventsiooni kehtivuse piirkond, edaspidi “konventsiooni piirkond”, hõlmab Loode-Atlandi veealasid põhja pool 35o00′ põhjalaiust ja lääne pool joonest, mis jääb põhja poole 35o00′ põhjalaiust ja 42o00′ läänepikkust kuni 59o00′ põhjalaiust, edasi lääne poole kuni 44o00′ läänepikkust ja edasi põhja poole kuni Gröönimaa rannikuni, aga samuti Saint Lawrence'i lahe, Davise väina ja Baffini lahe veealasid lõuna pool 78o10′ põhjalaiust.

2.  Käesolevas konventsioonis nimetatud “reguleeritav piirkond” on osa konventsiooni piirkonnast, mis asub väljaspool neid alasid, mis kuuluvad rannikuäärsete riikide kalandusalase jurisdiktsiooni alla.

3.  Käesoleva konventsiooni kohaldamisel tähendab “rannikuäärne riik” edaspidi osalisriiki, kelle kalandusalane jurisdiktsioon on kehtiv vetel, mis on osa konventsiooni piirkonnast.

4.  Käesolev konventsioon kehtib kõikide konventsiooni piirkonna kalavarude suhtes järgmiste eranditega: lõhe, tuun ja marliin (purikala), rahvusvahelise vaalanduskomisjoni või tema õigusjärglase hallatavad vaalad, mandrilava paiksed liigid, st organismid, kes väljapüügi ajal on liikumatult merepõhjas või selle all või kes suudavad liikuda üksnes füüsilises kontaktis merepõhja või aluspinnasega.

5.  Käesolev konventsioon ei mõjuta ega piira mis tahes osalisriigi seisukohti või nõudeid siseveekogude ja territoriaalmere suhtes või osalisriigi kalandusalase jurisdiktsiooni piiride või ulatuse või osalisriigi vaadete või seisukohtade suhtes.

II artikkel

1.  Osa lisriigid lepivad kokku rahvusvahelise organisatsiooni asutamises ja ülalpidamises, eesmärgiga teha koostööd ja konsulteerida konventsiooni piirkonna elusressursside optimaalsel kasutamisel, ratsionaalsel majandamisel ja kaitsel. Seda organisatsiooni nimetatakse Loode-Atlandi kalastusorganisatsiooniks (edaspidi “organisatsioon”) ja see täidab käesolevas konventsioonis sätestatud ülesandeid.

2.  Organisatsiooni moodustavad:

a) 

üldnõukogu;

b) 

teadusnõukogu;

c) 

kalapüügikomisjon;

d) 

sekretariaat.

3.  Organisatsioon on juriidiline isik ja sellel on osalisriikide territooriumidel ja suhetes teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega õigusvõime, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Immuniteetides ja privileegides, mis organisatsioonil ja selle ametnikel on osalisriigi territooriumil, lepivad kokku organisatsioon ja asjaomane riik.

4.  Organisatsiooni peakorter asub Kanadas, Dartmouthi linnas Nova Scotia provintsis või muus üldnõukogu poolt määratud paigas.

III artikkel

1. Üldnõukogu ülesanded on järgmised:

a) 

kontrollida ja kooskõlastada organisatsioonilisi, haldus- ja finantstegevust ning muid siseasju, sealhulgas suhteid liikmetega;

b) 

kooskõlastada organisatsiooni välissuhteid;

c) 

vaadata läbi ja määrata kalapüügikomisjonis liikmeksolek vastavalt XIII artiklile; ja

d) 

täita muid konventsiooniga määratud ülesandeid.

IV artikkel

1.  Iga osalisriik on üldnõukogu liige ja ta võib nõukogusse nimetada kuni kolm esindajat, kellega võivad koosolekutel kaasas olla asetäitjad, eksperdid ja nõunikud.

2.  Üldnõukogu valib esimehe ja aseesimehe, kelle ametiaeg on kaks aastat ja keda võib tagasi valida, kuid kes ei või järjest ametis olla kauem kui neli aastat. Esimees on kalapüügikomisjoni liikmeks oleva osalisriigi esindaja ning esimees ja aseesimees on erinevate osalisriikide esindajad.

3.  Esimees on organisatsiooni president ja selle peaesindaja.

4.  Üldnõukogu esimees kutsub kokku organisatsiooni korralise aastakoosoleku üldnõukogu määratud kohas, mis tavaliselt asub Põhja-Ameerikas.

5.  Mõne osalisriigi taotlusel ja mõne teise osalisriigi nõusolekul kutsub esimees komisjoni muu kui aastakoosoleku kokku tema määratud ajal ja kohas.

6.  Üldnõukogu võib moodustada muid komiteesid ja allkomiteesid, mida ta peab oma kohustuste ja ülesannete täitmiseks vajalikuks.

V artikkel

1.  Igal osalisriigil on üldnõukogu istungitel üks hääl.

2.  Kui ei ole sätestatud teisiti, tehakse üldnõukogu otsused kohalolevate ja poolt või vastu hääletavate osalisriikide häälteenamusega tingimusel, et hääletamist ei toimu, kui kohal on vähem kui kaks kolmandikku osalisriikidest.

3.  Üldnõukogu võtab vastu oma koosolekute läbiviimiseks ja oma ülesannete täitmiseks vajalikud eeskirjad ning muudab neid vajaduse korral.

4.  Üldnõukogu esitab osalisriikidele organisatsiooni tegevuse aastaaruande.

VI artikkel

1.  Teadusnõukogu ülesanded on järgmised:

a) 

anda osalisriikidele võimalus konsultatsioonideks ja koostööks konventsiooni piirkonna kalandusega seotud teadusliku teabe ja seisukohtade tundmaõppimiseks, hindamiseks ja vahetamiseks, kaasa arvatud kalandust mõjutavad ökoloogilised ja keskkonnategurid, ning samuti ergutada ja soodustada osalisriikide vahelist koostööd selliste teadusuuringute läbiviimiseks, mille eesmärgiks on kõnealustes küsimustes tekkinud puuduste kõrvaldamine;

b) 

koostada ja säilitada statistilisi andmeid ja dokumentatsiooni, avaldada või levitada konventsiooni piirkonna kalandusega seotud aruandeid, teavet ja materjale, kaasa arvatud kalandust mõjutavad keskkonna- ja ökoloogilised tegurid;

c) 

anda rannikuäärsete riikidele teadusalast nõu, kui nad seda vastavalt VII artiklile taotlevad;

d) 

anda kalapüügikomisjonile teadusalast nõu vastavalt VIII artiklile või omal algatusel vastavalt komisjoni vajadusele.

2.  Teadusnõukogu ülesandeid võib vajaduse korral täita koostöös teiste avalik- või eraõiguslike organisatsioonidega, kellel on sarnased eesmärgid.

3.  Käesoleva artikli eesmärkide saavutamiseks esitavad osalisriigid teadusnõukogule nõukogu taotlusel kogu olemasoleva statistilise ja teadusliku teabe.

VII artikkel

1.  Rannikuäärse riigi taotlusel käsitleb teadusnõukogu kõiki küsimusi, mis on seotud konventsiooni piirkonnas selle rannikuäärse riigi jurisdiktsiooni all olevate vete kalavarude majandamise ja kaitse teadusliku alusega, ja esitab sellekohase aruande.

2.  Rannikuäärne riik määratleb pärast konsultatsioone teadusnõukoguga iga nõukogule läbivaatamiseks saadetud küsimuse pädevuse vastavalt lõikele 1. Lisaks kõigile muudele asjakohastele küsimustele hõlmab nimetatud pädevus järgmist:

a) 

läbivaatamiseks esitatud küsimuse selgitus, sealhulgas käsiteldava kalamajanduse ja piirkonna kirjeldus;

b) 

teaduslike hinnangute või prognooside taotlemisel mis tahes asjakohaste tegurite või tähelepanekute kirjeldus, mida tuleb arvesse võtta;

c) 

vajadusel mis tahes eesmärkide kirjeldus, mille poole rannikuäärne riik püüdleb, ning märge selle kohta, kas tuleks esitada konkreetne soovitus või mitu varianti.

VIII artikkel

Teadusnõukogu käsitleb kõiki kalapüügikomisjoni poolt talle esitatud küsimusi, mis on seotud reguleeritava piirkonna kalavarude majandamise ja kaitse teadusliku alusega, ja esitab sellekohase aruande ning võtab arvesse kalapüügikomisjoni poolt kõnealuse küsimuse suhtes kindlaksmääratud pädevust.

IX artikkel

1.  Iga osalisriik on teadusnõukogu liige ja määrab nõukokku oma esindajad, keda igal koosolekul võivad saata asetäitjad, eksperdid ja nõunikud.

2.  Teadusnõukogu valib esimehe ja aseesimehe, kelle ametiaeg on kaks aastat ja keda võib tagasi valida, kuid kes ei või järjest ametis olla kauem kui neli aastat. Esimees ja aseesimees peavad olema erinevate osalisriikide esindajad.

3.  Esimees võib rannikuäärse riigi või osalisriigi taotlusel ja mõne teise osalisriigi nõusolekul kutsuda kokku muu kui teadusnõukogu aastakoosoleku vastavalt IV artiklile tema määratud ajal ja kohas.

4.  Teadusnõukogu võib moodustada muid komiteesid ja allkomiteesid, mida ta peab oma kohustuste ja ülesannete täitmiseks vajalikuks.

X artikkel

1.  Teadusnõukogu poolt vastavalt käesolevale konventsioonile esitatavad teadusalased nõuanded võetakse vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, esitab nõukogu oma aruandes kõik seisukohad käsiteldava küsimuse kohta.

2.  Ametiisikute valimist, eeskirjade vastuvõtmist ja nende muutmist ning muid töö organiseerimisega seotud küsimusi käsitlevad teadusnõukogu otsused tehakse kõigi kohalolevate ja poolt või vastu hääletavate osalisriikide häälteenamusega ning igal osalisriigil on selleks üks hääl. Hääletamist ei toimu, kui kohal on vähem kui kaks kolmandikku osalisriikidest.

3.  Teadusnõukogu võtab vastu eeskirjad oma koosolekute läbiviimiseks ja oma ülesannete täitmiseks ning muudab neid vajaduse korral.

XI artikkel

1.  Kalapüügikomisjon (edaspidi “komisjon”) vastutab reguleeritava piirkonna kalavarude majandamise ja kaitse eest vastavalt käesoleva artikli sätetele.

2.  Komisjon võib vastu võtta ettepanekuid, mis käsitlevad osalisriikide ühistegevust reguleeritava piirkonna kalavarude optimaalseks kasutamiseks. Selliste ettepanekute käsitlemisel võtab komisjon arvesse kogu teadusnõukogu esitatud asjakohast teavet ja kõiki nõuandeid.

3.  Lõikes 2 osutatud ülesannete täitmisel püüab komisjon tagada vastavuse järgmiste vahel:

a) 

reguleeritava piirkonna ja rannikuäärse riigi kalandusalase jurisdiktsiooni all oleva piirkonna kalavarude või kalavarude rühma käsitlev ettepanek või ettepanek, mis liikidevaheliste seoste tõttu võiks avaldada mõju varudele või varude rühmale, mis asuvad täielikult või osaliselt rannikuäärse riigi kalandusalase jurisdiktsiooni all olevas piirkonnas,

ja

b) 

rannikuäärse riigi poolt tema kalandusalase jurisdiktsiooni all olevas piirkonnas toimuvat kalapüügi ning varude või varude rühmade majandamise ja kaitse suhtes võetud meetmed ja tehtud otsused.

Kõnealune rannikuäärne riik ja komisjon edendavad vastavalt selliste ettepanekute, meetmete ja otsuste kooskõlastamist. Käesoleva artikli eesmärgil teavitab iga rannikuäärne riik komisjoni tema poolt võetud meetmest ja tehtud otsustest.

4.  Reguleeritava piirkonna püügimahtude jaotamist käsitlevates komisjoni ettepanekutes tuleb arvesse võtte komisjoni liikmete huve, kelle laevad on traditsiooniliselt kalastanud selles piirkonnas, ning Newfoundlandi Suurmadala ja Flemish Capi püügimahtude jaotamisel peavad komisjoni liikmed pöörama erilist tähelepanu osalisriigile, kelle rannikuäärsed alad sõltuvad põhiliselt nimetatud kalastusmadalatega seotud kalavarude püügist ja kes on teinud tähelepanuväärseid jõupingutusi selliste kalavarude kaitse tagamisel rahvusvahelise koostöö abil, pakkudes rahvusvahelise ühisinspekteerimise raames eelkõige rahvusvahelise kalanduse järelevalvet ja kontrolli nendel madalatel.

5.  Komisjon võib käesoleva konventsiooni kohaldamise tagamiseks reguleeritavas piirkonnas võtta vastu rahvusvahelisi kontrolli- ja jõustamismeetmeid käsitlevaid ettepanekuid ning käesoleva konventsiooni alusel kehtivaid meetmeid.

6.  Kõik komisjoni poolt vastuvõetud ettepanekud saadab täitevsekretär kõikidele osalisriikidele, märkides ära saatmise kuupäeva XII artikli lõike 1 eesmärgil.

7.  Kui XII artiklist ei tulene teisiti, saab iga käesoleva artikli alusel komisjoni poolt vastu võetud ettepanek kõikidele osalisriikidele siduvaks komisjoni poolt kindlaksmääratud jõustumise kuupäevast alates.

8.  Komisjon võib saata teadusnõukogule käsitlemiseks kõik reguleeritava piirkonna kalavarude majandamise ja kaitse teadusliku alusega seotud küsimused ning määrab antud küsimuse käsitlemise pädevuse.

9.  Komisjon võib juhtida iga komisjoni liikme või kõigi liikmete tähelepanu mis tahes käesoleva konventsiooni eesmärkide või kohaldamisega seotud küsimusele reguleeritavas piirkonnas.

XII artikkel

1.  Kui keegi komisjoni liikmetest esitab täitevsekretärile vastuvõetud ettepaneku suhtes vastuväite kuuekümne päeva jooksul alates saatmise kuupäevast, mille täitevsekretär on täpsustanud ettepaneku teatises, siis ei saa nimetatud ettepanek siduvaks meetmeks kuni neljakümne päeva möödumiseni alates kuupäevast, mis on täpsustatud kõikidele osalisriikidele saadetud teatises vastuväite kohta. Pärast seda võib teine komisjoni liige samuti esitada vastuväite kuni järgmise neljakümnepäevase perioodi möödumiseni või kolmekümne päeva jooksul pärast kuupäeva, mis on täpsustatud osalisriikidele saadetud teatises vastuväite kohta, mis on esitatud nimetatud neljakümnepäevase perioodi jooksul, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Seejärel saab ettepanek siduvaks meetmeks kõikidele osalisriikidele, välja arvatud need, kes esitasid vastuväited pikendatud perioodi või perioodide lõpul. Kui pikendatud perioodi või perioodide lõpul on vastuväiteid siiski esitanud ja toetanud enamus komisjoni liikmeid, ei saa ettepanek siduvaks meetmeks, kui osa või kõik komisjoni liikmed ei lepi omavahel kokku, et see muutub neile siduvaks alates kokkulepitud kuupäevast.

2.  Iga ettepanekule vastuväite esitanud komisjoni liige võib vastuväite igal ajal tagasi võtta ja ettepanek saab otsekohe sellele liikmele siduvaks meetmeks, kui käesolevas artiklis ettenähtud menetlusest ei tulene teisiti.

3.  Ühe aasta möödumisel meetme jõustumise päevast võib iga komisjoni liige igal ajal saata täitevsekretärile teatise oma kavatsusest mitte lugeda seda meedet enda jaoks siduvaks ja kui seda teatist ei võeta tagasi, ei ole see meede enam selle komisjoni liikme jaoks siduv ühe aasta möödumisel päevast, mil täitevsekretär teatise kätte sai. Mis tahes ajal pärast seda, kui meede ei ole enam käesoleva lõike alusel komisjoni liikmele siduv, ei ole see meede siduv ka teise komisjoni liikme jaoks alates kuupäevast, mil täitevsekretär sai teatise tema kavatsuse kohta mitte lugeda seda meedet enda jaoks siduvaks.

4.  Täitevsekretär teavitab kõiki osalisriike viivitamata:

a) 

iga vastuväite saamisest ja vastuväite tagasivõtmisest kooskõlas lõigetega 1 ja 2;

b) 

kuupäevast, mil ükskõik milline ettepanek saab siduvaks meetmeks lõike 1 sätete alusel, ja

c) 

iga teatise saamisest lõike 3 alusel.

XIII artikkel

1.  Üldnõukogu vaatab üle ja määrab oma aastakoosolekul komisjoni liikmeks olemise, mille hulka kuulub:

a) 

iga osalisriik, kes kalastab reguleeritavas piirkonnas, ja

b) 

iga osalisriik, kes on esitanud üldnõukogule rahuldavad tõendid selle kohta, et ta kavatseb hakata kalastama reguleeritavas piirkonnas selle aasta jooksul, mil toimub aastakoosolek, või järgmise kalendriaasta jooksul.

2.  Iga komisjoni liige määrab komisjoni kuni kolm esindajat, kellega võivad koosolekutel kaasas olla asetäitjad, eksperdid ja nõunikud.

3.  Mis tahes osalisriik, kes ei ole komisjoni liige, võib osaleda komisjoni koosolekutel vaatlejana.

4.  Komisjon valib esimehe ja aseesimehe, kelle ametiaeg on kaks aastat ja keda võib tagasi valida, kuid kes ei või järjest ametis olla kauem kui neli aastat. Esimees ja aseesimees peavad olema erinevate osalisriikide esindajad.

5.  Esimees võib komisjoni liikme taotlusel kutsuda kokku muu kui aastakoosoleku vastavalt IV artiklile tema määratud ajal ja kohas.

6.  Komisjon võib moodustada muid komiteesid ja allkomiteesid, mida ta peab oma kohustuste ja ülesannete täitmiseks vajalikuks.

XIV artikkel

1.  Igal komisjoni liikmel on komisjoni istungitel üks hääl.

2.  Komisjoni otsused tehakse kohalolevate ja poolt või vastu hääletavate komisjoni liikmete häälteenamusega tingimusel, et hääletamist ei toimu, kui kohal on vähem kui kaks kolmandikku liikmetest.

3.  Komisjon võtab vastu eeskirjad oma koosolekute läbiviimiseks ja oma ülesannete täitmiseks ning muudab neid vajaduse korral.

XV artikkel

1.  Sekretariaat tagab organisatsiooni teenindamise tema kohustuste ja ülesannete täitmisel.

2.  Sekretariaadi kõrgeimaks haldusametnikuks on täitevsekretär, kelle nimetab üldnõukogu vastavalt nõukogu kehtestatud korrale ja tingimustele.

3.  Sekretariaadi töötajad määrab ametisse täitevsekretär üldnõukogu kehtestatud korra kohaselt.

4.  Täitevsekretäril on üldnõukogu üldise järelevalve all täielikud volitused sekretariaadi töö juhtimiseks ning ta täidab ka teisi üldnõukogu poolt ettenähtud ülesandeid.

XVI artikkel

1.  Iga osalisriik kannab oma delegatsiooni kulud, mis on seotud vastavalt käesolevale konventsioonile läbiviidavate koosolekutega.

2.  Üldnõukogu võtab vastu organisatsiooni aastaeelarve.

3.  Üldnõukogu kehtestab iga osalisriigi osamaksud kooskõlas aastaeelarvega järgmistel alustel:

a) 

10 % eelarvest jaguneb rannikuäärsete riikide vahel proportsionaalselt nende nominaalsaagiga konventsiooni piirkonnas aasta jooksul, mis lõpeb kaks aastat enne eelarveaastat;

b) 

30 % eelarvest jaguneb võrdselt kõigi osalisriikide vahel;

c) 

60 % eelarvest jaguneb kõigi osalisriikide vahel proportsionaalselt nende nominaalsaagiga konventsiooni piirkonnas aasta jooksul, mis lõpeb kaks aastat enne eelarveaastat.

Eespool nimetatud nominaalsaagid on käesoleva konventsiooni lahutamatuks osaks olevas I lisas loetletud liikide saagid.

4.  Täitevsekretär teatab igale osalisriigile tema osamaksu suuruse, mis on arvutatud lõike 3 alusel, ning pärast seda kannab iga osalisriik niipea kui võimalik oma osamaksu organisatsioonile üle.

5.  Osa maksud tasutakse selle riigi vääringus, kus asub organisatsiooni peakorter, välja arvatud juhul, kui üldnõukogu lubab seda teha teisel viisil.

6.  Kui käesoleva artikli lõikest 11 ei tulene teisiti, kinnitab üldnõukogu oma esimesel koosolekul eelarve organisatsiooni tegevuse esimese järelejäänud eelarveaasta kohta ning täitevsekretär saadab kõigile osalisriikidele eelarve koopia ja teatise nende osamaksudest.

7.  Järgnevatel eelarveaastatel edastab täitevsekretär osalisriikidele eelarveprojekti koos maksegraafikuga hiljemalt kuuskümmend päeva enne organisatsiooni aastakoosolekut, millel käsitletakse eelarvet.

8.  Osa lisriik, kes ühineb käesoleva konventsiooniga eelarveaasta jooksul, tasub selle aasta osamaksu mahus, mis on arvutatud vastavalt käesoleva artikli sätetele, st proportsionaalselt aasta järelejäänud täiskuudega.

9.  Osa lisriigil, kes ei ole oma osamaksu kahe järjestikuse aasta jooksul tasunud, ei ole käesoleva konventsiooni alusel hääleõigust ega vastuväidete esitamise õigust seni, kuni ta on oma kohustused täitnud, kui üldnõukogu ei ole otsustanud teisiti.

10.  Organisatsiooni rahanduslikku olukorda kontrollivad igal aastal üldnõukogu valitud organisatsioonivälised audiitorid.

11.  Kui konventsioon jõustub 1. jaanuaril 1979, kohaldatakse lõike 6 sätete asemel käesoleva konventsiooni lahutamatuks osaks oleva II lisa sätteid.

XVII artikkel

Osalisriigid lepivad kokku võtta selliseid meetmeid, sealhulgas rikkumiste puhul piisavate karistuste määramine, mis võivad olla vajalikud selleks, et jõustada käesoleva konventsiooni sätted ja rakendada meetmeid, mis XI artikli kohaselt saavad osalisriikidele siduvaks ja mis jõustuvad vastavalt XXIII artiklile. Kõik osalisriigid edastavad komisjonile nendel eesmärkidel võetud meetmete kohta aastaaruande.

XVIII artikkel

Osalisriigid lepivad kokku jätta jõusse ja rakendada reguleeritavas piirkonnas rahvusvahelise ühiskontrolli kava, mida kohaldatakse vastavalt XXIII artiklile või mida muudetakse XI artikli lõikes 5 osutatud meetmetega. Nimetatud kavas sätestatakse osalisriikide vastastikused õigused pardaleminekuks ja laevade inspekteerimiseks ning lipuriigi vastutuselevõtmine ja sanktsioonid sellise pardalemineku ja inspekteerimise tulemusel saadud tõendite alusel. Sellise vastutuselevõtmise ja sanktsioonide aruanne lisatakse XVII artiklis osutatud aastaaruandele.

XIX artikkel

Osalisriigid lepivad kokku juhtima iga käesoleva konventsiooniga mitteühinenud riigi tähelepanu igale küsimusele, mis on seotud selle riigi kodanike või laevade kalandustegevusega reguleeritavas piirkonnas, mis mõjutab negatiivselt käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamist. Peale selle lepivad osalisriigid kokku võtma vajaduse korral meetmeid sellise negatiivse mõju kõrvaldamiseks.

XX artikkel

1.  Konventsiooni piirkond jaotatakse teaduslikeks ja statistilisteks alapiirkondadeks, rajoonideks ja alarajoonideks, mille piirid on määratletud käesoleva konventsiooni III lisas.

2.  Teadusnõukogu taotlusel võib üldnõukogu osalisriikide kahekolmandikulise häälteenamusega muuta III lisas sätestatud alapiirkondade, rajoonide ja alarajoonide piire, kui ta peab seda teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel vajalikuks ja tingimusel, et iga rannikuäärne riik, kelle kalandusalase jurisdiktsiooni alla kuulub mis tahes osa piirkonnast, toetab sellist tegevust.

3.  Kalapüügikomisjoni taotlusel ja pärast teadusnõukoguga konsulteerimist võib üldnõukogu, kui ta peab seda haldamise seisukohast vajalikuks, osalisriikide kahekolmandikulise häälteenamusega jagada reguleeritava piirkonna asjakohasteks reguleeritavateks rajoonideks ja alarajoonideks. Edaspidi võib neid muuta sama menetluse kohaselt. Selliste rajoonide ja alarajoonide piirid on määratletud III lisas.

4.  Käesoleva konventsiooni III lisa on praegusel kujul või vastavalt käesolevale artiklile aeg-ajalt muudetuna käesoleva konventsiooni lahutamatu osa.

XXI artikkel

1.  Iga osalisriik võib teha ettepanekuid käesoleva konventsiooni muutmiseks, mille vaatab läbi ja mida käsitleb üldnõukogu aastakoosolekul või erakorralisel koosolekul. Iga selline muudatusettepanek saadetakse täitevsekretärile hiljemalt üheksakümmend päeva enne koosoleku algust, kus seda arutada kavatsetakse, ja täitevsekretär edastab ettepaneku viivitamata kõikidele osalisriikidele.

2.  Konventsiooni muudatusettepanek võetakse üldnõukogu poolt vastu osalisriikide kolmeneljandikulise häälteenamusega. Vastuvõetud muudatusettepaneku teksti saadab hoiulevõtja kõigile osalisriikidele.

3.  Muudatus jõustub kõigi osalisriikide suhtes saja kahekümne päeva möödudes saatmiskuupäevast, mis on täpsustatud hoiulevõtja teatises kolmelt neljandikult osalisriikidelt muudatuse heakskiitmise kohta kirjaliku teate saamisest, kui ükski osalisriikidest ei ole esitanud hoiulevõtjale muudatuse kohta vastuväidet üheksakümne päeva jooksul alates saatmiskuupäevast, mis on täpsustatud hoiulevõtja kättesaamise teatises, ja sel juhul ei jõustu muudatus mitte ühegi osalisriigi suhtes. Muudatusele vastuväite esitanud osalisriik võib selle igal ajal tagasi võtta. Kui kõik muudatuse suhtes esitatud vastuväited on tagasi võetud, jõustub see kõikide osalisriikide suhtes saja kahekümne päeva möödumisel sellise teatise kättesaamise kuupäevast, millega hoiulevõtja teatab viimase vastuväite tagasivõtmisest.

4.  Kõik osalisriigid, kes ühinevad käesoleva konventsiooniga pärast muudatuse vastuvõtmist vastavalt käesoleva artikli lõikele 2, loetakse nimetatud muudatuse heaks kiitnuks.

5.  Hoiulevõtja teavitab kõiki osalisriike viivitamata muudatuste heakskiitmise teatiste ning vastuväidete või nende tagasivõtmise teatiste kättesaamisest ja muudatuste jõustumisest.

XXII artikkel

1.  Konventsioon on avatud allakirjutamiseks Ottawas kuni 31. detsembrini 1978 osalisriikidele, kes olid esindatud diplomaatilisel konverentsil Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö kohta, mis toimus 11.–21. oktoobril 1977. Pärast seda on konventsioon avatud ühinemiseks.

2.  Allakirjutanud peavad konventsiooni ratifitseerima, vastu võtma või heaks kiitma ning ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Kanada valitsusele, keda käesolevas konventsioonis nimetatakse hoiulevõtjaks.

3.  Konventsioon jõustub jaanuarikuu esimesel päeval pärast seda, kui vähemalt kuus allakirjutanut, kellest vähemalt üks omab kalandusalast jurisdiktsiooni vetes, mis on osa konventsiooni piirkonnast, on ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad hoiule andnud.

4.  Iga osalisriik, kes ei ole käesolevale konventsioonile alla kirjutanud, võib sellega ühineda, saates hoiulevõtjale kirjaliku teate. Konventsiooniga ühinemine, mille kohta hoiulevõtja on saanud teate enne käesoleva konventsiooni jõustumist, jõustub konventsiooni jõustumise päevast. Konventsiooniga ühinemine, mille kohta on hoiulevõtjale saadetud teade pärast käesoleva konventsiooni jõustumist, jõustub kuupäeval, mil hoiulevõtja selle teate kätte sai.

5.  Hoiulevõtja teavitab allakirjutanuid ja ühinevaid osalisriike kõikide ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjade hoiuleandmisest ja ühinemisteadete kättesaamisest.

6.  Hoiulevõtja kutsub kokku organisatsiooni koosoleku hiljemalt kuue kuu jooksul pärast konventsiooni jõustumist ja saadab esialgse päevakorra kõigile osalisriikidele hiljemalt üks kuu enne koosoleku toimumise kuupäeva.

XXIII artikkel

Konventsiooni jõustumisel saab iga ettepanek, mis oli välja saadetud või mis on kehtiv sel ajal 1949. aasta Loode-Atlandi kalandusalase rahvusvahelise konventsiooni (ICNAF-konventsioon) VIII artikli alusel, vastavalt ICNAFi sätetele siduvaks meetmeks kõigi osalisriikide jaoks reguleeritavas piirkonnas kohe, kui see ettepanek on ICNAF-konventsiooni alusel jõustunud, või ajal, mil ettepanek jõustub käesoleva konventsiooni alusel. Kui käesoleva konventsiooni XII artikli lõikest 3 ei tulene teisiti, jääb selline meede siduvaks igale osalisriigile kuni selle kehtivusaja lõppemiseni või selle asendamiseni meetmega, mis saab siduvaks vastavalt käesoleva konventsiooni XI artiklile, tingimusel et selline asendus ei jõustu enne ühe aasta möödumist käesoleva konventsiooni jõustumisest.

XXIV artikkel

1.  Iga osalisriik võib käesoleva konventsiooni denonsseerida mis tahes aasta 31. detsembril, teatades sellest sama aasta 30. juunil või varem hoiulevõtjale, kes saadab selle teate koopiad teistele osalisriikidele.

2.  Kõik teised osalisriigid võivad selle konventsiooni denonsseerida sama aasta 31. detsembril, teatades sellest hoiulevõtjale ühe kuu jooksul kuupäevast, mil saadi vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 saadetud konventsiooni denonsseerimise teate koopia.

XXV artikkel

1.  Konventsiooni originaal antakse hoiule Kanada valitsusele, kes saadab kinnitatud koopia kõigile allakirjutanutele ja kõigile ühinevatele osalisriikidele.

2.  Hoiulevõtja registreerib käesoleva konventsiooni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadis.

Käesoleva tõenduseks on allakirjutanud selleks vastavalt volitatuina käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud Ottawas 24. oktoobril 1978. aastal ühes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

KONVENTSIOONI I LISA

Loetelu liikidest, mille nominaalsaak on määratud aastaeelarve arvutamiseks vastavalt XVI artiklileTursk…

Gadus morrhua

Kilttursk…

Melanogrammus aeglefinus

Kuldne meriahven…

Sebastes marinus

Hõbemerluus…

Merluccius bilinearis

Punane ameerikaluts…

Urophycis chuss

Pollak…

Pollachius virens

Harilik karelest…

Hippoglossoides platessoides

Pikklest…

Glyptocephalus cynoglossus

Ruske soomuslest…

Limanda ferruginea

Süvalest…

Reinhardtius hippoglossoides

Kalju-tömppeakala…

Macrourus rupestris

Harilik heeringas…

Clupea harengus

Harilik makrell…

Scomber scombrus

Hall müntkala…

Peprilus triacanthus

Hallselg-aloosa…

Alosa pseudoharengus

Põhjaatlandi hõbekala…

Argentina silus

Moiva…

Mallotus villosus

Ebakalmaar…

Loligo pealei

Lühiuimkalmaar…

Illex illecebrosus

Krevetid…

Pandalus sp.

KONVENTSIOONI II LISA

Finantsalased üleminekukorraldused

1. Osa lisriik, kes on ka Loode-Atlandi kalandusalase rahvusvahelise konventsiooni osalisriik kogu 1979. aasta jooksul, ei osale nimetatud aastal organisatsiooni kulutuste rahastamisel. Teised osalisriigid, kes on andnud hoiule oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad või ühinenud konventsiooniga enne 31. detsembrit 1979, maksavad liites näidatud summa. Liites nimetamata osalisriigi osamaksu määrab kindlaks üldnõukogu.

2. Osa lisriigid maksavad vastavalt lõikele 1 tasumisele kuuluvad osamaksud niipea kui võimalik pärast 1. jaanuari 1979 või pärast konventsiooniga ühinemist, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Konventsiooni II lisa liideOsalisriik:

1979.

a osamaks (dollarites)

Bulgaaria

16 325

Kanada

82 852

Kuuba

20 211

Taani (Fääri saared)

6 473

Euroopa Majandusühendus

74 254

Saksamaa Demokraatlik Vabariik

19 266

Island

12 293

Jaapan

16 697

Norra

21 107

Poola

29 316

Portugal

22 716

Rumeenia

15 472

Hispaania

26 224

NSVL

72 133

USA

29 947

KONVENTSIOONI III LISA

Teaduslikud ja statistilised alapiirkonnad, rajoonid ja alarajoonid

Käesoleva konventsiooni XX artiklis sätestatud teaduslikud ja statistilised alapiirkonnad, rajoonid ja alarajoonid on järgmised.

▼M1

1. a) alapiirkond 0 — 

see osa konventsioonialast piirneb lõunas joonega, mis ulatub punktist 61° 00′põhjalaiust ja 65° 00′ läänepikkust otse ida suunas punktini 61° 00′põhjalaiust ja 59° 00′ läänepikkust, sealt edasi kagu suunas piki loksodroomi punktini 60° 12′põhjalaiust ja 57° 13′ läänepikkust; seejärel piirneb idas geodeetiliste joonte seeriaga, mis ühendab järgmisi punkte:Punkt nr

Laiuskraad

Pikkuskraad

1

60° 12′0

57° 13′0

2

61° 00′0

57° 13′1

3

62° 00′5

57° 21′1

4

62° 02′3

57° 21′8

5

62° 03′5

57° 22′2

6

62° 11′5

57° 25′4

7

62° 47′2

57° 41′0

8

63° 22′8

57° 57′4

9

63° 28′6

57° 59′7

10

63° 35′0

58° 02′0

11

63° 37′2

58° 01′2

12

63° 44′1

57° 58′8

13

63° 50′1

57° 57′2

14

63° 52′6

57° 56′6

15

63° 57′4

57° 53′5

16

64° 04′3

57° 49′1

17

64° 12′2

57° 48′2

18

65° 06′0

57° 44′1

19

65° 08′9

57° 43′9

20

65° 11′6

57° 44′4

21

65° 14′5

57° 45′1

22

65° 18′1

57° 45′8

23

65° 23′3

57° 44′9

24

65° 34′8

57° 42′3

25

65° 37′7

57° 41′9

26

65° 50′9

57° 40′7

27

65° 51′7

57° 40′6

28

65° 57′6

57° 40′1

29

66° 03′5

57° 39′6

30

66° 12′9

57° 38′2

31

66° 18′8

57° 37′8

32

66° 24′6

57° 37′8

33

66° 30′3

57° 38′3

34

66° 36′1

57° 39′2

35

66° 37′9

57° 39′6

36

66° 41′8

57° 40′6

37

66° 49′5

57° 43′0

38

67° 21′6

57° 52′7

39

67°27′3

57°54′9

40

67° 28′3

57° 55′3

41

67° 29′1

57° 56′1

42

67° 30′7

57° 57′8

43

67° 35′3

58° 02′2

44

67° 39′7

58° 06′2

45

67° 44′2

58° 09′9

46

67° 56′9

58° 19′8

47

68° 01′8

58° 23′3

48

68° 04′3

58° 25′0

49

68° 06′8

58° 26′7

50

68° 07′5

58° 27′2

51

68° 16′1

58° 34′1

52

68° 21′7

58° 39′0

53

68° 25′3

58° 42′4

54

68° 32′9

59° 01′8

55

68°34′0

59°04′6

56

68° 37′9

59° 14′3

57

68° 38′0

59° 14′6

58

68° 56′8

60° 02′4

59

69° 00′8

60° 09′0

60

69°06′8

60°18′5

61

69° 10′3

60° 23′8

62

69° 12′8

60° 27′5

63

69° 29′4

60° 51′6

64

69° 49′8

60° 58′2

65

69° 55′3

60° 59′6

66

69° 55′8

61° 00′0

67

70° 01′6

61° 04′2

68

70° 07′5

61° 08′1

69

70° 08′8

61° 08′8

70

70° 13′4

61° 10′6

71

70° 33′1

61° 17′4

72

70° 35′6

61° 20′6

73

70° 48′2

61° 37′9

74

70° 51′8

61° 42′7

75

71° 12′1

62° 09′1

76

71° 18′9

62° 17′5

77

71° 25′9

62° 25′5

78

71° 29′4

62° 29′3

79

71° 31′8

62° 32′0

80

71° 32′9

62° 33′5

81

71° 44′7

62° 49′6

82

71° 47′3

62° 53′1

83

71° 52′9

62° 03′9

84

72° 01′7

63° 21′1

85

72° 06′4

63° 30′9

86

72° 11′0

63° 41′0

87

72° 24′8

64° 13′2

88

72° 30′5

64° 26′1

89

72° 36′3

64° 38′8

90

72° 43′7

64° 54′3

91

72° 45′7

64° 58′4

92

72° 47′7

65° 00′9

93

72° 50′8

65° 07′6

94

73° 18′5

66° 08′3

95

73° 25′9

66° 25′3

96

73° 31′1

67° 15′1

97

73° 36′5

68° 05′5

98

73° 37′9

68° 12′3

99

73° 41′7

68° 29′4

100

73° 46′1

68° 48′5

101

73° 46′7

68° 51′1

102

73° 52′3

69° 11′3

103

73° 57′6

69° 31′5

104

74° 02′2

69° 50′3

105

74° 02′6

69° 52′0

106

74° 06′1

70° 06′6

107

74° 07′5

70° 12′5

108

74° 10′0

70° 23′1

109

74° 12′5

70° 33′7

110

74° 24′0

71° 25′7

111

74° 28′6

71° 45′8

112

74° 44′2

72° 53′0

113

74° 50′6

73° 02′8

114

75° 00′0

73° 16′3

115

75° 05′

73° 30′

ja sealt otse põhja suunas paralleelini 78° 10′põhjalaiust; piirneb läänes joonega, mis algab punktist 61° 00′ põhjalaiust ja 65° 00′läänepikkust ning ulatub loode suunas piki loksodroomi East Bluffini Baffini saare rannikul (61° 55′ põhjalaiust ja 66° 20′läänepikkust) ning sealt edasi põhja suunas piki Baffini, Byloti, Devoni ja Ellesmere′i saare rannikut ja mööda meridiaani 80° läänepikkust nende saarte vetes kuni punktini 78° 10′ põhjalaiust; piirneb põhjas paralleeliga 78° 10′põhjalaiust.

▼B

1. b) 

Alapiirkond 0 koosneb kahest rajoonist:

rajoon 0A — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 66°15′ põhjalaiust põhja pool;

rajoon 0B — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 66°15′ põhjalaiust lõuna pool.

▼M1

2. a) alapiirkond 1 — 

see osa konventsioonialast, mis paikneb alapiirkonnast 0 idas ning ida ja põhja pool loksodroomi, mis ühendab punkti 60° 12′põhjalaiust ja 57° 13′ läänepikkust punktiga 52° 15′põhjalaiust ja 42° 00′ läänepikkust.

▼B

2. b) 

Alapiirkond 1 koosneb kuuest rajoonist:

rajoon 1A — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 68°50′ põhjalaiust põhja pool (Christianshaab);

rajoon 1B — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 66°15′ põhjalaiust (viis meremiili Umanarsugssuakist põhja pool) ja paralleeli 68°50′ põhjalaiust (Christianshaab) vahel.

rajoon 1C — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 64°15′ põhjalaiust (neli meremiili Godthaabist põhja pool) ja paralleeli 66°15′ põhjalaiust (viis meremiili Umanarsugssuakist põhja pool) vahel;

rajoon 1D — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 62°30′ põhjalaiust (Frederikshaab Glacier) ja paralleeli 64°15′ põhjalaiust (neli meremiili Godthaabist põhja pool) vahel;

rajoon 1E — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 60°45′ põhjalaiust (Cape Desolation) ja paralleeli 62°30′ põhjalaiust (Frederikshaab Glacier) vahel;

rajoon 1F — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 60°45′ põhjalaiust lõuna pool (Cape Desolation).

3. a) 
Alapiirkond 2 — 

konventsiooni piirkonna osa, mis asub Hudson Strait'i piirkonnas meridiaanist 64°30′ läänepikkust idas, alapiirkonnast 0 lõuna pool, alapiirkonnast 1 lõuna ja lääne pool ning paralleelist 52°15′ põhjalaiust põhja pool.

3. b) 

Alapiirkond 2 koosneb kolmest rajoonist:

rajoon 2G — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 57°40′ põhjalaiust (Cape Mugford) põhja pool;

rajoon 2H — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 55°20′ põhjalaiust (Hopedale) ja paralleeli 57°40′ põhjalaiust (Cape Mugford) vahel;

rajoon 2J — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 55°20′ põhjalaiust (Hopedale) lõuna pool.

4. a) 
Alapiirkond 3 — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 52°15′ põhjalaiust lõuna pool; ja ida pool joonest, mis ulatub Newfoundlandi põhjarannikul asuvast Cape Bauldist otse põhja punktini 52°15′ põhjalaiust; see alapiirkond asub paralleelist 39°00′ põhjalaiust põhja pool; ja ida ja põhja pool loksodroomi, mis algab punktist 39°00′ põhjalaiust ja 50°00′ läänepikkust ning ulatub loode suunas läbi punkti 43°30′ põhjalaiust ja 55°00′ läänepikkust punktini 47°50′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust, kuni ristub sirgjoonega, mis ühendab Cape Ray'd Newfoundlandi rannikul Cape Northiga Cape Bretoni saarel; sealt kirde suunas piki nimetatud joont Cape Ray'ni.

4. b) 

Alapiirkond 3 koosneb kuuest rajoonist:

rajoon 3K — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 49°15′ põhjalaiust (Cape Freels, Newfoundland) põhja pool;

rajoon 3L — 

alapiirkonna osa, mis asub Newfoundlandi rannikul Cape Freelsist kuni Cape St. Mary'ni ulatuva joone ja järgmise joone vahele: mis ulatub Cape Freelsist otse itta meridiaanini 46°30′ läänepikkust, ulatudes sealt otse lõunasse paralleelini 46°00′ põhjalaiust, sealt otse läände meridiaanini 54°30′ läänepikkust, sealt piki loksodroomi Newfoundlandis asuva Cape St. Mary'ni;

rajoon 3M — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 49°15′ põhjalaiust lõuna pool ja meridiaanist 46°30′ läänepikkust ida pool;

rajoon 3N — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 46°00′ põhjalaiust lõuna pool ning meridiaanide 46°30′ läänepikkust ja 51°00′ läänepikkust vahel;

rajoon 30 — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 46°00′ põhjalaiust lõuna pool ning meridiaanide 51°00′ läänepikkust ja 54°30′ läänepikkust vahel;

rajoon 3P — 

alapiirkonna osa, mis asub Newfoundlandi rannikust lõuna pool ja lääne pool joont, mis ulatub Newfoundlandil asuvast Cape St. Mary'st punktini 46°00′ põhjalaiust ja 54°30′ läänepikkust ning sealt edasi otse lõunasse alapiirkonna piirini;

Rajoon 3P jaguneb kaheks alarajooniks:

3Pn — 

loodepoolne alarajoon — rajooni 3P osa, mis asub loode pool joont, mis ulatub Newfoundlandi Burgeo saarest ligikaudu kagusse punktini 46°50′ põhjalaiust ja 58°50′ läänepikkust;

3Ps — 

kagupoolne alarajoon — rajooni 3P osa, mis asub alarajooni 3Pn puhul määratletud joonest kagu pool.

5. a) 
Alapiirkond 4 — 

konventsiooni piirkonna osa, mis asub paralleelist 39°00′ põhjalaiust põhja pool, alapiirkonnast 3 lääne pool ja järgmisest joonest ida pool: see joon algab Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahelise riigipiiri lõ pustGrand Manani kanalis punktis 44°46′35,346" põhjalaiust; 66°54′11,253" läänepikkust; kulgeb sealt otse lõuna suunas paralleelini 43°50′ põhjalaiust; sealt otse läände meridiaanini 67°40′ läänepikkust; kulgeb sealt otse lõuna suunas paralleelini 42°20′ põhjalaiust; sealt otse itta punktini 66°00′ läänepikkust; sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini 42°00′ põhjalaiust ja 65°40′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas paralleelini 39°00′ põhjalaiust.

5. b) 

Alapiirkond 4 koosneb kuuest rajoonist:

rajoon 4R — 

alapiirkonna osa, mis asub Newfoundlandi rannikul Cape Bauldist kuni Cape Ray'ni ulatuva joone ja järgmise joone vahel: see joon algab Cape Bauldist, kulgeb sealt otse põhja suunas paralleelini 52°15′ põhjalaiust, sealt otse läände Labradori rannikuni, sealt piki Labradori rannikut Labradori-Québeci piiri lõpp-punktini, sealt piki loksodroomi edela suunas punktini 49°25′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust, sealt otse lõunasse punktini 47°50′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust, sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini, kus alapiirkonna 3 piir ristub Nova Scotias asuvat Cape Northi ja Newfoundlandil asuvat Cape Ray'd ühendava sirgjoonega, ning sealt Newfoundlandil asuva Cape Ray'ni;

rajoon 4S — 

alapiirkonna osa, mis asub Québeci provintsi lõunarannikul Labradori-Québeci piiri lõpp-punktist Pte. des Montsi ulatuva joone ja järgmise joone vahel: see algab Pte. des Montsis, kulgeb sealt otse itta punktini 49°25′ põhjalaiust ja 64°40′ läänepikkust, sealt piki loksodroomi ida ja kagu suunas punktini 47°50′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust, sealt otse põhja punktini 49°25′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust ning edasi piki loksodroomi kirde suunas Labradori-Québeci piiri lõpp-punktini;

rajoon 4T — 

alapiirkonna osa, mis asub Cape Northist kuni Pte. de Montsini ulatuva Nova Scotia, New Brunswicki ja Québeci ranniku ning järgmise joone vahel: see joon algab Pte. des Montsis, kulgeb sealt otse itta punktini 49°25′ põhjalaiust ja 64°40′ läänepikkust, sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini 47°50′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust ning sealt piki loksodroomi lõuna suunas Nova Scotias asuva Cape Northini;

rajoon 4 V — 

alapiirkonna osa, mis asub Cape Northist kuni Fourchuni ulatuva Nova Scotia ranniku ja järgmise joone vahel: see joon algab Forchus, kulgeb sealt piki loksodroomi ida suunas punktini 45°40′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust, sealt otse lõunasse piki meridiaani 60°00′ läänepikkust paralleelini 44°10′ põhjalaiust, sealt otse itta meridiaanini 59°00′ läänepikkust, sealt otse lõunasse paralleelini 39°00′ põhjalaiust, sealt otse itta punktini, kus alapiirkondade 3 ja 4 vaheline piir ristub paralleeliga 39°00′ põhjalaiust, sealt piki alapiirkondade 3 ja 4 vahelist piiri ja joont, mis ulatub loode suunas punktini 47°50′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust, ning sealt piki loksodroomi lõuna suunas Nova Scotial asuva Cape Northini;

rajoon 4 V jaguneb kaheks alarajooniks:

4Vn — 

põhjapoolne alarajoon — rajooni 4 V osa, mis asub paralleelist 45°40′ põhjalaiust põhja pool;

4Vs — 

lõunapoolne alarajoon — rajooni 4 V osa, mis asub paralleelist 45°40′ põhjalaiust lõuna pool;

rajoon 4 W — 

alapiirkonna osa, mis asub Halifaxist kuni Fourchuni ulatuva Nova Scotia ranniku ja järgmise joone vahel: see joon algab Forchus, kulgeb sealt piki loksodroomi ida suunas punktini 45°40′ põhjalaiust ja 60°00′ läänepikkust, sealt otse lõunasse piki meridiaani 60°00′ läänepikkust paralleelini 44°10′ põhjalaiust, sealt otse itta meridiaanini 59°00′ läänepikkust, sealt otse lõunasse paralleelini 39°00′ põhjalaiust, sealt otse läände meridiaanini 63°20′ läänepikkust, sealt otse põhja suunas punktini 44°20′ põhjalaiust, sealt piki loksodroomi loode suunas Nova Scotial asuva Halifaxini;

rajoon 4X — 

alapiirkonna osa, mis asub alapiirkonna 4 läänepiiri ning New Brunswicki ja Nova Scotia ranniku vahel, ning New Brunswicki ja Maine'i vahelisest piirist Halifaxi ulatuva joone ja järgmise joone vahel: see joon algab Halifaxist, kulgeb sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini 44°20′ põhjalaiust ja 63°20′ läänepikkust, sealt otse lõunasse paralleelini 39°00′ põhjalaiust ning edasi otse läände meridiaanini 65°40′ läänepikkust.

6. a) 
Alapiirkond 5 — 

konventsiooni piirkonna osa, mis asub alapiirkonna 4 piirist lääne pool, paralleelist 39°00′ põhjalaiust põhja pool ja meridiaanist 71°40′ läänepikkust ida pool.

6. b) 

Alapiirkond 5 koosneb kahest rajoonist:

rajoon 5Y — 

alapiirkonna osa, mis asub Maine'i, New Hampshire'i ja Massachusettsi ranniku, (Maine'i ja New Brunswicki vahelisest piirist punktini 70°00′ läänepikkust Cape Codis — ligikaudu 42°00′ põhjalaiust) ja järgmise joone vahel: see joon algab Cape Codil asuvas punktis 70°00′ läänepikkust (ligikaudu 42°00′ põhjalaiust), kulgeb sealt otse põhja punktini 42°20′ põhjalaiust, sealt otse itta alapiirkondade 4 ja 5 piiril asuva punktini 67°40′ läänepikkust ning edasi piki nimetatud piiri Kanada ja Ameerika Ühendriikide piirini;

rajoon 5Z — 

alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 5Y lõuna ja ida pool.

Rajoon 5Z jaguneb kaheks osaks: ida- ja läänepoolseks osaks, mida määratletakse järgmiselt:

5Ze — 

idapoolne osa — rajooni 5Z osa, mis asub meridiaanist 70°00′ läänepikkust ida pool;

5Zw — 

läänepoolne osa — rajooni 5Z osa, mis asub meridiaanist 70°00′ läänepikkust lääne pool.

7. a) 
Alapiirkond 6 — 

konventsiooni piirkonna osa, mis piirneb joonega, mis algab punktist 71°40′ läänepikkust Rhode Islandil; kulgeb sealt otse lõuna suunas punktini 39°00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 42°00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 35°00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas Põhja-Ameerika rannikuni; sealt põhja suunas piki Põhja-Ameerika rannikut punktini 71°40′ läänepikkust Rhode Islandil.

7. b) 

Alapiirkond 6 koosneb kaheksast rajoonist:

rajoon 6 A — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 39°00′ põhjalaiust põhja pool ja alapiirkonnast 5 lääne pool;

rajoon 6B — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 70°00′ läänepikkust lääne pool, paralleelist 39°00′ põhjalaiust lõuna pool ning põhja ja lääne pool joont, mis kulgeb lääne suunas piki paralleeli 37°00′ põhjalaiust läänepikkuseni 76°00′ ning sealt edasi otse lõunasse Virginias asuva Cape Henry'ni;

rajoon 6C — 

alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 70°00′ läänelaiust lääne pool ja paralleelist 35°00′ lõuna pool;

rajoon 6D — 

alapiirkonna osa, mis asub rajoonidest 6B ja 6C ida pool ning läänepikkusest 65°00′ lääne pool;

rajoon 6E — 

alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6D ida pool ja läänepikkusest 60°00′ lääne pool;

rajoon 6F — 

alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6E ida pool ja läänepikkusest 55°00′ lääne pool;

rajoon 6G — 

alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6F ida pool ja läänepikkusest 50°00′ lääne pool;

rajoon 6H — 

alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6G ida pool ja läänepikkusest 42°00′ lääne pool.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.