1975R2782 — ET — 01.01.2007 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 2782/75,

29. oktoober 1975,

haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta

(EÜT L 282, 1.11.1975, p.100)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 3485/80, 22. detsember 1980,

  L 365

1

31.12.1980

 M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 3791/85, 20. detsember 1985,

  L 367

6

31.12.1985

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 3494/86, 13. november 1986,

  L 323

1

18.11.1986

►M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 3987/87, 22. detsember 1987,

  L 376

20

31.12.1987

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 1057/91, 26. aprill 1991,

  L 107

11

27.4.1991

►M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2916/95, 18. detsember 1995,

  L 305

49

19.12.1995

►M7

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006,

  L 363

1

20.12.2006


Muudetud:

►A1

Austria, Rootsi ja Soome ühinemisakt

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 2782/75,

29. oktoober 1975,

haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohtaEUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 ( 1 ) munaturu ühise korralduse kohta, eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 ( 2 ) kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ( 3 )

ning arvestades, et:

asutamislepingu artiklis 39 sätestatud eesmärkide saavutamiseks kodulindude suhtes on määrustes (EMÜ) nr 2771/75 ja (EMÜ) nr 2777/75 sätestatud meetmed, mis aitavad kohandada pakkumist nõudlusele;

kõnealused meetmed hõlmavad eelkõige kasutatud tootmisvahendite tundmisest lähtuvate lühi- ja pikaajaliste prognooside kasutuselevõtmise hõlbustamiseks mõeldud meetmeid ning pakendamise, veo ja märgistamisega seotud turustusnorme;

täpsed teadmised hauduma pandud munade ja koorunud tibude arvu kohta, liigitatuna linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel, võimaldavad prognoosida linnukasvatussaaduste turu arengut; sel eesmärgil tuleks sätestada ka aretus- ja paljunduskarjadega seotud statistiliste andmete kogumine;

turusuundumuste võimalikult täpseks ja kiireks prognoosimiseks tuleks hauduma pandud munade ja koorunud ning turustatud tibudega seotud andmeid koguda regulaarselt;

lisaks sellele tuleb tähistada ühenduses toodetud haudemunad, et neid oleks võimalik eristada munadest, mille suhtes kohaldatakse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2772/75 ( 4 ) munade turustusnormide kohta; selliseks tähistamiseks tuleb ühenduses iga haudemuna eraldi märgistada; siiski tuleb sätestada, et neis liikmesriikides, kus see on lubatud, võib sellist tähistamist teostada vastavalt pakendamist käsitlevatele erisätetele; sellise võimaluse kasutamise korral ei tohiks siiski turustada inkubaatorist võetud eritähistuseta mune;

haudemunade ja teiste munade suhtes kohaldatavad lüüsihinnad ja maksud on erinevad; kõnealuste toodete selgeks eristamiseks tuleb haudemunad märgistada;

sama kehtib ka väljaveo kohta, eelkõige toetuste andmise võimaluse tõttu; vältimaks kaubanduse häirimist kolmandate riikidega, tuleb siiski arvesse võtta ka neis riikides kehtivaid tähistamist käsitlevaid sätteid, kuivõrd see on võimalik;

igale tootmisüksusele antav eraldusnumber, mis tembeldatakse haudemunadele või haudemune või tibusid sisaldavale pakendile, võib hõlbustada kõnealuste toodete turustamist ja käesoleva määruse järgimise kontrollimist;

nii turustamise kui ka kontrollimise suhtes on oluline märkida saatedokumentidele eelkõige tibude või haudemunade partii laadi ja päritolu käsitlevad andmed; seepärast peavad teatavad kõnealused andmed olema märgitud pakendile;

kõnealustele tootmisüksustele tuleb tagada, et kõik neid käsitlevad üksikasjalikud andmed on anonüümsed ja selle kohta kehtib statistiliste andmete salastatuse põhimõte;

tootmisüksused, kes oma vähese kaubandusliku tähtsuse tõttu ei mõjuta oluliselt üldisi statistilisi tulemusi ega turu arengut, tuleks vabastada käesoleva määruse järgimise kohustusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

▼M4

1.  haudemunad – kaupade koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvate kodulindude munad, mis on mõeldud tibude tootmiseks ja mis on liigitatud linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel ning tähistatud vastavalt käesoleva määruse sätetele;

2.  tibud – kaupade koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 0105 11 ►M6  , 0105 12 ◄ ja 0105 19 kuuluvad eluskodulinnud kaaluga kuni 185 grammi, kes jagunevad järgmistesse kategooriatesse:

a) tootmistibud: tibud, kes kuuluvad ühte järgmistest tüüpidest:

i) broilertibud: tibud, keda nuumatakse ja kes tapetakse enne, kui nad saavad suguküpseks;

ii) munakanatibud: tibud, kes kasvatatakse üles toidumunade tootmiseks;

iii) liha-munakanatibud: muna- või lihatootmiseks mõeldud tibud;

b) paljundustibud: tootmistibude tootmiseks mõeldud tibud;

c) aretustibud: paljundustibude tootmiseks mõeldud tibud;

3.  tootmisüksus — iseseisev tootmisüksus või mõne tootmisüksuse osakond, mis tegeleb ühega järgmistest tegevusvaldkondadest:

a) aretusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse aretus-, paljundus- või tootmistibude tootmiseks mõeldud haudemune;

b) paljundusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse tootmistibude tootmiseks mõeldud haudemune;

c) haudejaam: tootmisüksus, kus hautatakse mune ja koorutatakse ning tarnitakse tibusid;

4.  võimsus — suurim haudemunade kogus, mida on võimalik panna samaaegselt inkubaatoritesse, koorumiskapid välja arvatud.

Artikkel 2

1.  Haudemunade ja tibude turustamine ja vedu ning haudemunade inkubatsioon kaubanduslikel või ärilistel eesmärkidel on ühenduse territooriumil lubatud ainult juhul, kui järgitakse käesoleva määruse sätteid.

2.  Aretusfarmid ja muud paljundusfarmid, kus on vähem kui 100 lindu, ning haudejaamad, mille võimsus on vähem kui 1 000 haudemuna, ei ole kohustatud käesolevat määrust järgima.

Artikkel 3

Tootmisüksuse taotluse korral registreeritakse ta liikmesriigi määratud pädeva asutuse juures ja talle antakse eraldusnumber.

Tootmisüksustelt, kes ei järgi käesoleva määruse sätteid, võib eraldusnumbri ära võtta.

Artikkel 4

Iga liikmesriik edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist oma territooriumil asuvate tootmisüksuste nimekirja, esitades iga tootmisüksuse eraldusnumbri, nime ja aadressi. Kõikidest muudatustest kõnealuses nimekirjas teatatakse liikmesriikidele ja komisjonile iga kvartali alguses.

Artikkel 5

▼M3

1.  Haudemunad, mida kasutatakse tibude tootmiseks, märgistatakse eraldi.

▼M3 —————

▼A1

2.  Haudemune transporditakse eeskujulikult puhastes pakkides, mis sisaldavad üksnes ühest ettevõttest pärit ühte ja sama liiki, klassi ja tüüpi kodulindude haudemune ning millel on vähemalt järgmine tekst: “œufs à couver”, “broedeieren”, “rugeaeg”, “Bruteier”, “αυγά πρoς εκκόλαψιv”, “huevos para incubar”, “eggs for hatching”, “uova da cova”, “ovos para incubação”, “munia haudottavaksi”,“kläckägg” ►A2  , “násadová vejce”, “haudemunad”, “inkubējamas olas”, “kiaušiniai perinimui”, “keltetőtojás”, “bajd tat-tifqis”, “jaja wylęgowe”; “valilna jajca” või “násadové vajcia” ◄ , ►M7  “яйца за люпене”, “ouă puse la incubat”. ◄

▼B

►M3  3. ◄   Teatavates kolmandates impordiriikides kehtivate normide järgimiseks võivad väljaveoks mõeldud haudemunad ja nende pakendid olla varustatud käesolevas määruses sätestamata andmetega, tingimusel et ei ole ohtu neid käesolevas määruses või määruses (EMÜ) nr 2772/75 ja selle rakendusmäärustes sätestatud andmetega segi ajada.

▼A1

Artikkel 6

Haudemune võidakse kolmandatest riikidest importida üksnes siis, kui nendele on vähemalt 3 mm kõrguste trükitähtedega märgitud päritoluriigi nimi ja sõnad “à couver”, “broedei”, “rugeaeg”, “Brutei”, “πρoς εκκόλαψιv”, “para incubar”, “hatching”, “cova”, “para incubação”, “haudottavaksi”,“för kläckning” ►A2  , “lķhnutķ”, “haue”, “inkubācija”, “perinimas”, “keltetésre”, “tifqis”, “do wylęgu”, “valjenje” või “liahnutie” ◄ , ►M7  “за люпене”, “incubare”. ◄ .Nende pakend peab sisaldama üksnes ühest ja samast päritoluriigist ning ühelt ja samalt saatjalt pärit sama liiki, klassi ja tüüpi kodulindude haudemune ning sellele peab olema märgitud vähemalt järgmine teave:

a) munadel näidatud teave;

b) kodulinnuliik, millelt munad on saadud;

c) saatja nimi või ärinimi ja aadress.

▼M3

Artikkel 7

Igas haudejaamas peetakse ühte või mitut registrit, millesse kantakse liikide, kategooriate (aretus-, paljundus- või tootmiskari) ja tüüpide (liha või munade tootmine või mõlemad) kaupa järgmised andmed:

a) munade haudumapaneku kuupäev, hauduma pandud munade arv ja haudemunad tootnud tootmisüksuse eraldusnumber;

b) koorumispäev ja tegelikuks kasutamiseks ettenähtud koorunud tibude arv;

c) inkubaatorist välja võetud hauduma pandud munade arv ja ostja isikuandmed.

Artikkel 8

Inkubaatorist välja võetud hauduma pandud mune kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks. Neid võib kasutada tööstusmunadena määruse (EMÜ) nr 2772/75 artikli 1 lõikes 2 määratletud tähenduses.

▼B

Artikkel 9

▼M3

1.  Iga haudejaam teatab kord kuus liikmesriigi pädevale asutusele liikide, kategooriate ja tüüpide kaupa hauduma pandud munade ja tegelikuks kasutamiseks ettenähtud koorunud tibude arvu.

▼B

2.  Vajaduse korral nõutakse lõikes 1 nimetamata tootmisüksustelt statistilisi andmeid aretus- ja paljunduskarjade lindude kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 17 sätestatud korras vastuvõetud eeskirjadele ja tingimustele.

Artikkel 10

1.  Pärast artiklis 9 nimetatud andmete laekumist ja analüüsimist edastavad liikmesriigid komisjonile eelmise kuu andmetel põhineva kuukokkuvõtte niipea kui võimalik. ►M5  Saksamaal on lubatud lükata igakuiste andmete kogumist endise Saksa Demokraatliku Vabariigi territooriumil olevate haudejaamade kohta edasi pärast 1. jaanuari 1991 ning edastada 1991. aasta andmed hiljemalt vaatluskuule järgneva nelja kuu jooksul. ◄

Lisaks märgitakse liikmesriikide esitatud kokkuvõtetes sama kuu jooksul sisseveetud ja väljaveetud tibude arv linnuliikide, -kategooriate ja -tüüpide lõikes.

2.  Komisjon võrdleb nimetatud andmete kokkuvõtteid ja kasutab neid. Ta teavitab sellest liikmesriike.

Artikkel 11

1.  Tibud pakitakse linnuliikide, -tüüpide ja -kategooriate kaupa.

2.  Karbid sisaldavad ainult ühest haudejaamast pärit tibusid ja neile on märgitud vähemalt haudejaama eraldusnumber.

Artikkel 12

Kolmandatest riikidest pärinevaid tibusid võib sisse vedada ainult juhul, kui nad on rühmitatud artikli 11 lõike 1 kohaselt. Karbid peavad sisaldama ainult samast päritoluriigist ja selleltsamalt saatjalt pärinevaid tibusid ja neile on märgitud vähemalt järgmised andmed:

a) päritoluriigi nimi;

b) kodulinnuliik, kellelt tibud pärinevad;

c) saatja nimi või ärinimi ja aadress.

Artikkel 13

1.  Iga lähetatava haudemunade või tibude partii kohta koostatakse saatedokument, mis sisaldavad vähemalt järgmisi andmeid:

a) tootmisüksuse nimi või ärinimi, aadress ja eraldusnumber;

b) haudemunade või tibude arv liigitatuna linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel;

c) lähetuskuupäev;

d) kaubasaaja nimi ja aadress.

2.  Kolmandatest riikidest sisseveetud haudemunade ja tibude partiide puhul tuleb tootmisüksuse eraldusnumber asendada päritoluriigi nimega.

Artikkel 14

Käesoleva määrusega nõutavad andmed kirjutatakse selgesti loetavalt.

Need andmed ja saatedokumendid koostatakse vähemalt ühes ühenduse keeles.

Artikkel 15

Teatavates kolmandates impordiriikides kehtivate normide järgimiseks võib väljaveoks mõeldud pakenditele märkida käesolevas määruses sätestamata andmeid, tingimusel et ei ole ohtu neid käesolevas määruses sätestatutega segi ajada.

Artikkel 16

Käesoleva määruse sätete järgimist kontrollivad iga liikmesriigi määratud asutused. Nende asutuste loetelu edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile hiljemalt üks kuu enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva. Teistele liikmesriikidele ja komisjonile teatatakse kõigist muudatustest selles nimekirjas.

Artikkel 17

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastavalt vajadusele vastu kas määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklis 17 või määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 17 sätestatud korras.

Artikkel 18

1.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, tagamaks artikli 9 kohaselt esitatud teabe anonüümsus ja salastatus.

2.  Registritesse kantud andmeid võivad kasutada ainult käesoleva määruse kohaldamise eest vastutavad ametiasutused.

Artikkel 19

1.  Käesolevaga tühistatakse nõukogu 27. juuni 1972. aasta määrus (EMÜ) nr 1349/72 haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta, ( 5 ) muudetud määrusega (EMÜ) nr 225/73 ( 6 ).

2.  Viiteid lõikega 1 tühistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 20

Käesolev määrus jõustub 1. novembril 1975.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49.

( 2 ) EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77.

( 3 ) EÜT C 128, 9.6.1975, lk 39.

( 4 ) EÜT L 282, 1.11.1975, lk 56.

( 5 ) EÜT L 148, 30.6.1972, lk 7.

( 6 ) EÜT L 27, 1.2.1973, lk 16.