1971L0162 — ET — 09.08.2002 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

30. märts 1971,

millega muudetakse 14. juuni 1966. aasta direktiive peediseemne, söödakultuuride seemnete, teraviljaseemne ja seemnekartuli turustamise kohta, 30. juuni 1969. aasta direktiivi õli- ja kiudtaimede seemnete turustamise kohta ja 29. septembri 1970. aasta direktiivi köögiviljaseemne turustamise kohta

(71/162/EMÜ)

(EÜT L 087, 17.4.1971, p.24)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/54/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

12

20.7.2002

►M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/55/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

33

20.7.2002

►M3

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/56/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

60

20.7.2002

►M4

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/57/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

74

20.7.2002
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

30. märts 1971,

millega muudetakse 14. juuni 1966. aasta direktiive peediseemne, söödakultuuride seemnete, teraviljaseemne ja seemnekartuli turustamise kohta, 30. juuni 1969. aasta direktiivi õli- ja kiudtaimede seemnete turustamise kohta ja 29. septembri 1970. aasta direktiivi köögiviljaseemne turustamise kohta

(71/162/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse assamblee arvamust, ( 1 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust

ning arvestades, et:

järgmistes lõikudes sätestatud põhjustel on asjakohane muuta teatavaid sätteid, mis on nähtud ette nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiividega peediseemne turustamise kohta ( 2 ) (muudetud 18. veebruari 1969. aasta direktiiviga ( 3 )), söödakultuuride seemnete turustamise kohta ( 4 ) (muudetud 18. veebruari 1969. aasta direktiiviga ( 5 )), teraviljaseemne turustamise kohta ( 6 ) (muudetud 18. veebruari 1969. aasta direktiiviga ( 7 )) ja seemnekartuli turustamise kohta ( 8 ) (muudetud 18. veebruari 1969. aasta direktiiviga ( 9 )), 30. juuni 1969. aasta direktiiviga õli- ja kiudtaimede seemnete turustamise kohta ( 10 ) ning 29. septembri 1970. aasta direktiiviga köögiviljaseemne turustamise kohta ( 11 );

nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiiviga ( 12 ) nähakse ette ühine põllumajandustaimesortide kataloog;

lisadesse tehtavate peamiselt tehniliste muudatuste tegemist tuleks hõlbustada kiirmenetluse abil;

tulevikus on vaja lubada kasutada isekleepuvaid etikette;

tuleks laiendada võrdluskatseid käsitlevaid sätteid;

on asjakohane jaotada teatavad söödakultuuri perekonnad põllumajanduse seisukohast olulisteks liikideks ja muuta teatavaid tehnilisi sätteid;

õli- ja kiudtaimede seemnete puhul ei ole vajadust kohaldada direktiivi riitsinuse ja seesami liikide suhtes; teiselt poolt on asjakohane näha ette erisätted ühekojalise kanepi kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:▼M1 —————

▼B

Artikkel 2

14. juuni 1966. aasta direktiivi söödakultuuride seemnete turustamise kohta muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 1 punkti A alapunktis a asendatakse sõnad:“Agrostis spec.

kastehein”

järgmise tekstiga:“Agrostis canina L. ssp. Canina Hwd.

sookastehein

Agrostis gigantea Roth

suur kastehein

Agrostis stolonifera L.

valge kastehein

Agrostis tenuis Sibth.

harilik kastehein.”

2. Artikli 2 lõike 1 punkti A alapunktis a asendatakse sõnad:“Lolium spec.

raihein.”

järgmise tekstiga:“Lolium multiflorum Lam.

itaalia raihein (s.h üheaastane raihein)

Lolium perenne L.

karjamaa raihein

Lolium x hybridum Hausskn.

hübriidraihein.”

3. Artikli 2 lõike 1 punkti A alapunktis a asendatakse sõnad:“Poa spec.

nurmikas”

järgmise tekstiga:“Poa annua L.

murunurmikas

Poa nemoralis L.

salunurmikas

Poa palustris L.

soonurmikas

Poa pratensisL.

aasnurmikas

Poa trivialis L.

harilik nurmikas.”

4. Artikli 2 lõike 1 punkti A alapunktis b asendatakse sõnad:“Lupinus spec., v.a Lupinus perennis L.

lupiin, v.a mitmeaastane lupiin”

järgmise tekstiga:“Lupinus albus L.

valge lupiin

Lupinus angustifolius L.

ahtalehine lupiin

Lupinus luteus L.

kollane lupiin.”

5. Artikli 2 lõike 1 punkti A alapunktis b asendatakse sõnad:“Vicia spec L. v.a Vicia faba major L.

hiireherned ja oad, v.a põldoad”

järgmise tekstiga:“Vicia faba L. ssp. Faba var. equina Pers.

põldoad

Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull.

põldoad

Vicia pannonica Crantz

ungari hiirehernes

Vicia sativa L.

harilik hiirehernes

Vicia villosa Roth

põld-hiirehernes.”

6. Artikli 3 lõikes 1 asendatakse sõnad:“Lolium spec.”

järgmise tekstiga:“Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium x hybridum Hausskn.”

7. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Liikmesriigid näevad ette, et genealoogiliste komponentide kirjeldust, mida võidakse nõuda, käsitatakse aretaja palvel konfidentsiaalsena.”

8. Artikli 10 lõike 1 punkti a lisatakse sõnade “tarbeseemne puhul pruun;” järele järgmine tekst:

“on lubatud kasutada isekleepuvaid etikette, neid võib kasutada ametlikuks sulgemiseks;”.

9. Artikli 16 lõike 2 viimases lauses esitatud tähtpäev asendatakse kuupäevaga 1. juuli 1972.

10. Artikli 20 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.  Kontrollproovide võtmise käigus võetud eliitseemne (v.a hübriidsortide või sünteetiliste sortide eliitseemne) ja söödakultuuride sertifitseeritud seemnete proovide järelkontrolliks tuleb ühenduse siseselt läbi viia ühenduse võrdluskatsed. Järelkontrolli katsetes võib kontrollida vastavust seemnele kehtestatud tingimustele. Katsete läbiviimise ja nende tulemuste käsitsemise kord esitatakse artiklis 21 nimetatud komisjonile.”

11. Artikli 21 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 21a

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul ning olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades vastu lisadesse tehtavad mis tahes muudatused.”

12. II lisa I osa lõike 3 punkti A alapunktis a asendatakse sõnad “Agrostis alba” sõnadega “Agrostis gigantea Roth” ja sõnad “Lolium multiflorum spec.” sõnadega “Lolium multiflorum Lam.”

13. II lisa I osa lõike 3 punkti A alapunktis b asendatakse näitaja “0,1”, mis väljendab umbrohuseemne maksimumsisaldust Hedysarum coronarium L. puhul, näitajaga “1,5”.

14. II lisa I osa lõike 3 punkti B lisatakse järgmine punkt:

“f)  Rumex obstusifolius ja Rumex crispus liikide seemneid ei tohi olla 5-grammises proovis üle kahe.”

15. II lisa I osa lõike 3 punkti C alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a) teist värvi seemneid ei tohi olla kibeda lupiini puhul üle 2 % ja muude lupiinide puhul üle 1 %.”

16. II lisa III osa lõike 4 punkt a asendatakse järgmisega:

“Teist värvi seemneid ei tohi olla kibeda lupiini puhul üle 4 % ja muude lupiinide puhul üle 2 %.”

17. IV lisa punkti A alapunkti a lisatakse järgmine tekst:

“10. Heinataimede sortide puhul, mille viljelus- ja kasutusväärtust ei ole ühist põllumajandustaimesortide kataloogi käsitleva nõukogu 29. septembri 1970. aasta ( 13 ) direktiivi artikli 4 lõike 2 punkti a kohaselt kontrollitud, märge “ei ole ette nähtud sööda tootmiseks”.”

Artikkel 3

14. juuni 1966. aasta direktiivi teraviljaseemne turustamise kohta muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 1 punktis A asendatakse sõnad:“Zea Mays L.

mais”

järgmise tekstiga:“Zea mays L. v.a Zea mays convar. microsperma (Koern) ja Zea mays convar. saccharata (Koern)

mais, v.a lõhenev mais ja magus mais.”

2. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Liikmesriigid näevad ette, et genealoogiliste komponentide kirjeldust, mida võidakse nõuda, käsitatakse aretaja palvel konfidentsiaalsena.”

3. Artikli 10 lõike 1 punkti a lisatakse sõnade “teise põlvkonna sertifitseeritud seemnete etiketid peavad olema punased;” järele järgmine tekst:

“on lubatud kasutada isekleepuvaid etikette; neid võib kasutada ametlikuks sulgemiseks;”.

4. Artikli 16 lõike 2 viimases lauses esitatud tähtpäev asendatakse kuupäevaga 1. juuli 1972.

5. Artikli 20 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“Kontrollproovide võtmise käigus võetud eliitseemne (v.a hübriidsortide või sünteetiliste sortide eliitseemne) ja teravilja sertifitseeritud seemnete proovide järelkontrolliks tuleb ühenduse siseselt läbi viia ühenduse võrdluskatsed. Järelkontrolli katsetes võib kontrollida vastavust seemnele kehtestatud tingimustele. Katsete läbiviimise ja nende tulemuste käsitsemise kord esitatakse artiklis 21 nimetatud komisjonile.”

6. Artikli 21 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 21a

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul ning olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades vastu lisadesse tehtavad mis tahes muudatused.”

▼M3 —————

▼M4 —————

▼M2 —————

▼B

Artikkel 7

Liikmesriigid peavad jõustama:

a) alates 1. juulist 1970 õigusnormid, mis on vajalikud artikli 1 lõike 3, artikli 2 lõike 9, artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 3 ja artikli 5 lõigete 1, 2 ja 7 sätete järgmiseks;

b) hiljemalt 1. juulil 1972 õigusnormid, mis on vajalikud artikli 1 lõike 1, artikli 2 lõigete 7 ja 17, artikli 3 lõike 2, artikli 4 lõike 1, artikli 5 lõike 3 ja artikli 6 sätete järgimiseks;

c) hiljemalt 1. juulil 1971 õigusnormid, mis on vajalikud muude käesoleva direktiivi sätete järgmiseks.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT C 101, 4.8.1970, lk 44.

( 2 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2290/66.

( 3 ) EÜT L 48, 26.2.1969, lk 4.

( 4 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

( 5 ) EÜT L 48, 26.2.1969, lk 8.

( 6 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66.

( 7 ) EÜT L 48, 26.2.1969, lk 1.

( 8 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2320/66.

( 9 ) EÜT L 48, 26.2.1969, lk 7.

( 10 ) EÜT L 169, 10.7.1969, lk 3.

( 11 ) EÜT L 225, 12.10.1970, lk 7.

( 12 ) EÜT L 225, 12.10.1970, lk 1.

( 13 ) EÜT L 225, 12.10.1970, lk 1.