1966L0401 — ET — 30.11.2012 — 013.003


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

14. juuni 1966,

söödakultuuride seemne turustamise kohta

(66/401/EMÜ)

(EÜT P 125, 11.7.1966, p.2298)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV, 69/63/EMÜ 18. veebruar 1969,

  L 48

8

26.2.1969

►M2

NÕUKOGU DIREKTIIV, 71/162/EMÜ 30. märts 1971,

  L 87

24

17.4.1971

►M3

NÕUKOGU DIREKTIIV, 72/274/EMÜ 20. juuli 1972,

  L 171

37

29.7.1972

►M4

NÕUKOGU DIREKTIIV, 72/418/EMÜ 6. detsember 1972,

  L 287

22

26.12.1972

►M5

NÕUKOGU DIREKTIIV, 73/438/EMÜ 11. detsember 1973,

  L 356

79

27.12.1973

►M6

NÕUKOGU DIREKTIIV, 75/444/EMÜ 26. juuni 1975,

  L 196

6

26.7.1975

►M7

NÕUKOGU DIREKTIIV, 78/55/EMÜ 19. detsember 1977,

  L 16

23

20.1.1978

►M8

ESIMENE KOMISJONI DIREKTIIV, 78/386/EMÜ 18. aprill 1978,

  L 113

1

25.4.1978

►M9

NÕUKOGU DIREKTIIV, 78/692/EMÜ 25. juuli 1978,

  L 236

13

26.8.1978

►M10

NÕUKOGU DIREKTIIV, 78/1020/EMÜ 5. detsember 1978,

  L 350

27

14.12.1978

►M11

KOMISJONI DIREKTIIV, 79/641/EMÜ 27. juuni 1979,

  L 183

13

19.7.1979

►M12

NÕUKOGU DIREKTIIV, 79/692/EMÜ 24. juuli 1979,

  L 205

1

13.8.1979

 M13

KOMISJONI DIREKTIIV, 80/754/EMÜ 17. juuli 1980,

  L 207

36

9.8.1980

►M14

KOMISJONI DIREKTIIV, 81/126/EMÜ 16. veebruar 1981,

  L 67

36

12.3.1981

►M15

KOMISJONI DIREKTIIV, 82/287/EMÜ 13. aprill 1982,

  L 131

24

13.5.1982

►M16

KOMISJONI DIREKTIIV, 85/38/EMÜ 14. detsember 1984,

  L 16

41

19.1.1985

 M17

COUNCIL REGULATION (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (*)

  L 362

8

31.12.1985

►M18

NÕUKOGU DIREKTIIV, 86/155/EMÜ 22. aprill 1986,

  L 118

23

7.5.1986

►M19

KOMISJONI DIREKTIIV, 87/120/EMÜ 14. jaanuar 1987,

  L 49

39

18.2.1987

 M20

KOMISJONI DIREKTIIV, 87/480/EMÜ 9. september 1987,

  L 273

43

26.9.1987

 M21

NÕUKOGU DIREKTIIV, 88/332/EMÜ 13. juuni 1988,

  L 151

82

17.6.1988

►M22

NÕUKOGU DIREKTIIV, 88/380/EMÜ 13. juuni 1988,

  L 187

31

16.7.1988

 M23

KOMISJONI DIREKTIIV, 89/100/EMÜ 20. jaanuar 1989,

  L 38

36

10.2.1989

►M24

COUNCIL DIRECTIVE 90/654/EEC of 4 December 1990 (*)

  L 353

48

17.12.1990

►M25

KOMISJONI DIREKTIIV 92/19/EMÜ, 23. märts 1992,

  L 104

61

22.4.1992

 M26

KOMISJONI DIREKTIIV 96/18/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 19. märts 1996,

  L 76

21

26.3.1996

►M27

NÕUKOGU DIREKTIIV 96/672/EÜ, 18. november 1996,

  L 304

10

27.11.1996

►M28

NÕUKOGU DIREKTIIV 98/95/EÜ, 14. detsember 1998,

  L 25

1

1.2.1999

►M29

NÕUKOGU DIREKTIIV 98/96/EÜ, 14. detsember 1998,

  L 25

27

1.2.1999

►M30

NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/64/EÜ, 31. august 2001,

  L 234

60

1.9.2001

►M31

NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/61/EÜ, 18. juuni 2003,

  L 165

23

3.7.2003

►M32

KOMISJONI DIREKTIIV 2004/55/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 20. aprill 2004,

  L 114

18

21.4.2004

►M33

NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/117/EÜ, 22. detsember 2004,

  L 14

18

18.1.2005

►M34

KOMISJONI DIREKTIIV 2007/72/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 13. detsember 2007,

  L 329

37

14.12.2007

►M35

KOMISJONI DIREKTIIV 2009/74/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 26. juuni 2009,

  L 166

40

27.6.2009

►M36

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2012/37/EL, EMPs kohaldatav tekst 22. november 2012,

  L 325

13

23.11.2012


Muudetud:

►A1

  L 73

14

27.3.1972

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  C 241

21

29.8.1994


Parandatud:

 C1

Parandus, EÜT L 338, 17.12.2008, lk 79  (2007/72)

►C2

Parandus, EÜT L 041, 12.2.2013, lk 16  (2012/37)(*)

Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

14. juuni 1966,

söödakultuuride seemne turustamise kohta

(66/401/EMÜ)EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 43 ja 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( 1 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust

ning arvestades, et:

söödakultuuride kasvatus on oluline osa Euroopa Majandusühenduse põllumajandusest;

rahuldavad tulemused söödakultuuride kasvatuses sõltuvad olulisel määral sobiva seemne kasutamisest; seda silmas pidades on mõned liikmesriigid lubanud turustada ainult kõrgekvaliteedilist söödakultuuride seemet; need liikmesriigid on saanud kasutada kümnete aastate jooksul läbi viidud süstemaatilist taimeselektsioonialast tööd, mille tulemusel on aretatud stabiilsed ja ühtsed söödakultuuride sordid, mis oma omadustelt tõotavad püstitatud eesmärkide saavutamisel tuua suurt kasu;

ühenduse söödakultuuride saagikust saab veelgi suurendada, kui liikmesriigid kohaldavad turustamiseks lubatavate sortide suhtes võimalikult rangeid ühtseid eeskirju;

turustamise piiramine teatavate sortidega on põhjendatud ainult juhul, kui tarbija on kindel, et tal on kindlasti võimalik nende sortide seemneid hankida;

selleks on teatavad liikmesriigid kohaldanud sertifitseerimiskavasid, mis on ametliku kontrolli raames ette nähtud sordiehtsuse ja -puhtuse tagamiseks;

analoogiline kava eksisteerib juba ka rahvusvahelisel tasandil; Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon on sisse viinud rahvusvahelise kaubanduse jaoks ettenähtud taimeseemnete sertifitseerimise kava;

tuleb pidada soovitavaks ühendusesisese sertifitseerimiskava juurutamist, tuginedes erinevate maade ja rahvusvahelisele kogemusele söödakultuuride seemne osas;

sellist kava tuleks kohaldada nii teistes liikmesriikides kui ka siseturgudel;

sõltumata kavatsetavast kasutusest, tuleks üldjuhul lubada turustada ainult sellist söödakultuuride seemet, mis on ametlikult kontrollitud ja vastavalt sertifitseerimise eeskirjadele sertifitseeritud eliitseemnena või sertifitseeritud seemnena, või mõnede perekondade ja liikide puhul tarbeseemnena; tehniliste mõistete “eliitseeme” ja “sertifitseeritud seeme” valik põhineb juba olemasoleval rahvusvahelisel terminoloogial;

tuleks ametlikult lubada tarbeseemne kasutust, arvestades asjaolu, et osade põllumajanduse seisukohalt oluliste söödakultuuride perekondade ja liikide osas on ühenduse vajadused kas koguseliselt või liikide kaupa veel rahuldamata; seetõttu tuleks osade perekondade ja liikide osas lubada mittesordiehtsa, kuid muus osas normidele vastava söödakultuuride seemne kasutamist;

turule mitteviidava söödakultuuride seemne suhtes ei kohaldata ühenduse eeskirju sellise seemne väikese majandusliku tähtsuse tõttu; liikmesriikidele jääb õigus sellisele seemnele erinõudeid kehtestada;

ühenduse eeskirju ei tuleks kohaldada seemne suhtes, mis on ette nähtud ekspordiks kolmandatesse riikidesse;

selleks, et parandada lisaks ühenduse söödakultuuride seemne geneetilisele kvaliteedile ka selle väliseid omadusi, tuleb sätestada teatavad nõuded seoses analüütilise puhtuse ja idanevusega;

seemne identifitseeritavuse tagamiseks tuleb ette näha ühenduse eeskirjad pakendamise, proovivõtu, pitseerimise ja märgistamise kohta; märgistus peab sisaldama nii ametlikuks kontrolliks kui ka seemne tarbijale vajalikku informatsiooni ja ning sertifitseeritud seemne puhul selgelt näitama, et tegemist on ühenduse kava kohaselt sertifitseeritud seemnega;

mõnedes liikmesriikides on teatud perekondade ja liikide osas vajadus eriotstarbeliste söödakultuuri seemne segude järele; seda vajadust arvestades tuleb liikmesriikidel võimaldada teatud tingimustel selliste segude ametlikku lubamist;

turustamise ajal seemne kvaliteedinõuete ja sordiehtsust käsitlevate sätete järgimise tagamiseks peavad liikmesriigid sätestama asjakohase kontrollikorra;

ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 36 kohaldamist, ei tuleks nendele nõuetele vastava seemne suhtes kohaldada teisi kui EÜ eeskirjades sätestatud turustuspiiranguid;

esialgu, kuni ühise põllumajandustaimesortide kataloogi loomiseni, peaksid lubatud piirangud sisaldama liikmesriikide õigust piirata seemnete turustamist nende sortidega, mille kasvatamine ja kasutamine on nende territooriumil kasulik;

teatavatel tingimustel tuleks liikmesriigis sertifitseeritud eliitseemnest mõnes teises riigis kasvatatud seeme tunnistada võrdseks asjaomases liikmesriigis kasvatatud seemnega;

tuleks sätestada, et kolmandates riikides koristatud söödakultuuride seemet lubatakse ühenduses turustada üksnes juhul, kui selline seeme pakub samu tagatisi kui ühenduses ametlikult sertifitseeritud või tarbeseemnena tunnustatud ja ühenduse eeskirjadele vastav seeme;

neil perioodidel, mil erinevate kategooriate sertifitseeritud seemne või tarbeseemne hankimisega esineb raskusi, tuleks ajutiselt lubada turustada ka vähem rangetele nõuetele vastavat seemet;

erinevates liikmesriikides kasutatavate tehniliste sertifitseerimismeetodite ühtlustamiseks ning ühenduses ja kolmandates riikides sertifitseeritud seemnete võrdlemiseks tuleks liikmesriikides rajada ühenduse katsepõllud, võimaldamaks mitmesugustesse “sertifitseeritud seemne” kategooriatesse kuuluvate seemnete iga-aastast järelkontrolli;

käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalike meetmete vastuvõtmine tuleks usaldada komisjonile; kavandatavate meetmete rakendamise hõlbustamiseks tuleks ette näha kord, millega kehtestatakse liikmesriikide ja komisjoni vaheline tihe koostöö alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitees,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:▼M28

Artikkel 1

Käesolevat direktiivi kohaldatakse söödakultuuride seemne turustamise eesmärgil tootmise suhtes ja turustamise suhtes ühenduses.

▼M28

Artikkel 1a

Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab “turustamine” seemnete müüki, omamist müügi eesmärgil, müügiks pakkumist või mis tahes tasu eest või tasuta loovutamist, tarnimist või üleandmist kolmandatele isikutele ärieesmärgil kasutamiseks.

Turustamisena ei käsitata seemnetega kauplemist, mille eesmärk ei ole sordi kasutamine ärieesmärgil, näiteks:

 seemnete tarnimine ametlikele katse- ja kontrolliasutustele,

 seemnete tarnimine teenuste osutajatele töötlemiseks või pakkimiseks, tingimusel et teenuste osutaja ei omanda õigust selliselt tarnitud seemnetele.

Turustamisena ei käsitata seemnete tarnimist teatavatel tingimustel teenuste osutajatele teatavate tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud põllumajandussaaduste tootmiseks või sel eesmärgil seemnete paljundamiseks, tingimusel et teenuste pakkuja ei omanda õigust sel viisil tarnitud seemnetele ega saagist saadud tootele. Seemnete tarnija esitab sertifitseerimisasutusele koopia teenuste osutajaga sõlmitud lepingu asjakohastest punktidest, kusjuures kõnealune leping peab sisaldama standardeid ja tingimusi, millele tarnitud seemned antud hetkel vastavad.

Käesoleva sätte kohaldamise tingimused võetakse vastu artiklis 21 sätestatud korras.

▼B

Artikkel 2

►M1  1. ◄   Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

A.  Söödakultuurid: järgmiste botaaniliste perekondade ja liikide taimed:a)

►M35  Poaceae (Gramineae) ◄

kõrrelised

▼M11

 

Agrostis canina L.

sookastehein

▼M2

 

►M35  Agrostis gigantea Roth ◄

suur kastehein

 

Agrostis stolonifera L.

valge kastehein

 

►M19  Agrostis capillaris L. ◄

harilik kastehein

▼B

 

Alopecurus pratensis L.

aas-rebasesaba

▼M11

 

►M35  Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ◄

kõrge raikaerik

▼M22

 

Bromus catharticus Vahl

lapik luste

 

Bromus sitchensis Trin.

alaska luste

▼M18

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

harilik sõrmrohi

▼B

 

Dactylis glomerata L.

harilik kerahein

 

►M19  Festuca arundinacea Schreber ◄

roog-aruhein

▼M35

 

Festuca filiformis Pourr

niitjas aruhein (ahtalehine aruhein)

▼B

 

Festuca ovina L.

lamba-aruhein

 

►M35  Festuca pratensis Huds. ◄

harilik aruhein

 

Festuca rubra L.

punane aruhein

▼M35

 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

kink-aruhein

▼M2

 

Lolium multiflorum Lam.

itaalia raihein (s.h üheaastane raihein)

 

Lolium perenne L.

karjamaa raihein

 

►M19  Lolium x boucheanum Kunth ◄

hübriidraihein

▼M18

 

Phalaris aquatica L.

paelrohi, Phalaris

▼M11

 

►M35  Phleum nodosum L. ◄

►M35  mugultimut ◄

▼B

 

Phleum pratense L.

Timotei

▼M2

 

Poa annua L.

murunurmikas

 

Poa nemoralis L.

salunurmikas

 

Poa palustris L.

soonurmikas

 

Poa pratensisL.

aasnurmikas

 

Poa trivialis L.

harilik nurmikas

▼M11

 

►M19  Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ◄

harilik koldkaer

▼M25

Kõnealune definitsioon hõlmab ka järgmist ülalmainitud liikide ristamisel saadud hübriidi

▼M32

 

►M35  xFestulolium Asch. & Graebn. ◄

►M35  perekonda Festuca kuuluva liigi ja perekonda Lolium kuuluva liigi ristamisel saadud hübriidid ◄

▼M1b)

►M35  Fabaceae (Leguminosae) ◄

Liblikõielised taimed

▼M34

 

Galega orientalis Lam.

ida-kitsehernes

▼M1

 

Hedysarum coronarium L.

kroon-magusristik

 

Lotus corniculatus L.

harilik nõiahammas

▼M2

 

Lupinus albus L.

valge lupiin

 

Lupinus angustifolius L.

ahtalehine lupiin

 

Lupinus luteus L.

kollane lupiin

▼M1

 

Medicago lupulina L.

humallutsern

 

Medicago sativa L.

lutsern

▼M11

 

►M35  Medicago x varia T. Martyn ◄

►M35  hübriidlutsern ◄

 

Onobrychis viciifolia Scop.

esparsett

 

Pisum sativum L. (partim)

põldhernes

▼M1

 

Trifolium alexandrinum L.

aleksandria ristik

 

Trifolium hybridium L.

roosa ristik

 

Trifolium incarnatum L.

kahkjaspunane ristik

 

Trifolium pratense L.

punane ristik

 

Trifolium repens L.

valge ristik

 

Trifolium resupinatum L.

pärsia ristik

▼M11

 

Trigonella foenum-graecum L.

põld-lambalääts

 

Vicia faba L. (partim)

põlduba

▼M2

 

Vicia pannonica Crantz

ungari hiirehernes

 

Vicia sativa L.

harilik hiirehernes

 

Vicia villosa Roth

põld-hiirehernes.c)

Muud liigid

kaalikas

 

►M19  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. ◄

 
 

►M19  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. ◄

söödakapsas

▼M22

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

harilik keerispea

▼M1

 

►M19  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ◄

õlirõigas.

B.  Eliitseeme:

1. Aretatud sortide seeme: seeme,

a) mis on toodetud sordiaretaja vastutusel kooskõlas sordi säilitamiseks tunnustatud tavadega;

b) mis on ette nähtud kategooria “sertifitseeritud seeme” seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 sätete kohaselt I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele; ja

▼M33

d) mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.

▼B

2. Kohalike sortide seeme: seeme,

a) mis on toodetud ametliku järelevalve all materjalist, mis on ametlikult tunnistatud selgelt piiritletud päritolupiirkonna ühes või mitmes põllumajandusettevõttes kasvavaks kohalikuks sordiks;

b) mis on ette nähtud kategooria “sertifitseeritud seeme” seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 sätete kohaselt I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele; ja

▼M33

d) mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.

▼M28

C.  Sertifitseeritud seeme – kõikide punktis A loetletud liikide seeme, v.a Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicagosativa:

a) mis on toodetud otse eliitseemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele;

b) mis on ette nähtud muuks otstarbeks kui seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 punkti b kohaselt I ja II lisas sertifitseeritud seemnele kehtestatud tingimustele ja

▼M33

d) mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.

▼M28

Ca.  Esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa) – seeme:

a) mis on toodetud otse eliitseemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis võib vastata ja on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele;

b) mis on ette nähtud kategooriasse “teise põlvkonna sertifitseeritud seeme” kuuluva seemne tootmiseks või muuks otstarbeks kui söödakultuuride seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 punkti b kohaselt I ja II lisas sertifitseeritud seemnele kehtestatud tingimustele; ja

▼M33

d) mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.

▼M28

Cb.  Teise põlvkonna sertifitseeritud seeme (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa) – seeme:

a) mis on toodetud otse eliitseemnest, esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis võib vastata ja on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele;

b) mis on ette nähtud muuks otstarbeks kui söödakultuuride seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 punti b kohaselt I ja II lisas sertifitseeritud seemnele kehtestatud tingimustele ja

▼M33

d) mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.

▼B

D.  Tarbeseeme: seeme,

a) mis on määratletav liigiehtsana;

b) mis vastab artikli 4 punkti b sätete kohaselt II lisas tarbeseemne suhtes kehtestatud tingimustele; ja

▼M33

c) mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a ja b sätestatud tingimustele vastavaks.

▼B

E.  Ametlikud meetmed: meetmed, mida võtavad/võtab

a) riigi ametiasutused; või

b) mis tahes avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, kes tegutseb riigi vastutusel; või

c) riigi poolt kontrollitavate abitegevuste puhul mis tahes füüsiline isik, kes on selleks vastavalt volitatud,

tingimusel, et punktides b ja c nimetatud isikud ei saa sellistest meetmetest isiklikku kasu.

▼M6

F.  ►M27  EÜ ◄ A-väikepakendid: pakendid, mis sisaldavad segu seemnetest, mis ei ole ette nähtud söödakultuuride tootmiseks, ja mille netomass on kuni 2 kg, välja arvatud vajaduse korral granuleeritud pestitsiidid, puhtimisvahendid või muud tahked lisandid.

G.  ►M27  EÜ ◄ B-väikepakendid: pakendid, mis sisaldavad ►M28  eliitseemet ◄ sertifitseeritud seemet, tarbeseemet või (juhul, kui asjaomased pakendid ei ole ►M27  EÜ ◄ A-väikepakendid) seemnesegu ja mille netomass on kuni 10 kg, välja arvatud vajaduse korral granuleeritud pestitsiidid, puhtimisvahendid või muud tahked lisandid.

▼M29

1a.  Lõike 1 punktis A osutatud liikide loetelusse tehtavad muudatused võetakse vastu artiklis 21 kehtestatud korras.

▼M22

1b.  Sortide eri tüübid, sh ristamiseks kasutatavad sordid, mida võib käesoleva direktiivi kohaselt sertifitseerida, võib kindlaks määrata ja määratleda artiklis 21 sätestatud korras.

▼M28 —————

▼M12

►M22  1d. ◄   Liikmesriikidel võidakse vastavalt artiklis 21 sätestatud korrale lubada mitte kohaldada antud liikmesriigi toodangu suhtes ühe või mitme asjaomase liigi osas II lisa I jao 2. punkti alapunktis B (1) sätestatud tingimust, kui keskkonnatingimuste ja eelnevate kogemuste põhjal võib eeldada II lisa I jao 2. punkti tabeli 13. veerus sätestatud normide järgimist.

▼M1

2.  Liikmesriigid võivad sertifitseerida üleminekuperioodi jooksul, mis kestab kuni neli aastat alates käesoleva direktiivi järgimiseks vajalike õigusnormide jõustumisest, ning erandina lõike 1 punktist C, sertifitseeritud seemnena seemne, mis põlvneb otse mõnes liikmesriigis antud ajahetkel kastutusel oleva korra kohaselt ametlikult kontrollitud seemnest ja mis annab samu tagatisi kui sertifitseeritud seeme või eliitseeme, mis on sertifitseeritud käesoleva direktiivi põhimõtete kohaselt.

▼M4 —————

▼M33

3.  Lõike 1 punkti B alapunkti 1 alapunktis d, lõike 1 punkti B alapunkti 2 alapunktis d, lõike 1 punkti C alapunktis d, lõike 1 punkti Ca alapunktis d, lõike 1 punkti Cb alapunktis d ja lõike 1 punkti D alapunktis c sätestatud ametliku järelevalve all tehtava kontrolli puhul tuleb täita järgmiseid nõudeid:

A. Põldtunnustamine

a) Inspektorid:

i) omavad vajalikku tehnilist kvalifikatsiooni;

ii) ei tohi kontrollide tegemisest saada isiklikku kasu;

iii) on asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutuse poolt ametlikult litsentsitud ning kõnealune litsentsimine hõlmab inspektorite ametivannet või nende allkirjastatud kirjalikku kohustust täita ametlikke kontrolle reguleerivaid eeskirju;

iv) teevad kontrolle ametliku järelevalve all ja ametliku kontrolli eeskirjade kohaselt.

b) Kontrollitav seemnekultuur kasvatatakse seemnest, mis on rahuldavate tulemustega läbinud ametliku järelkontrolli.

c) Ametlikud inspektorid kontrollivad osa seemnekultuurist. See osa on vähemalt 5 %.

d) Teatav osa proove seemnekultuuridelt koristatud seemnepartiidest võetakse ametlikuks järelkontrolliks ning vajaduse korral ametlikuks laboratoorseks sordiehtsuse ja -puhtuse kontrolliks.

e) Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunkti a alapunktis iii sätestatud litsentsi ära võtmist ametlikult litsentsitud inspektoritelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

B. Seemnekontroll

a) Seemnekontrolli teevad laborid, mille on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b kuni d sätestatud tingimustele.

b) Seemnekontrollilaboril peab olema juhtiv seemneanalüütik, kes vastutab otseselt labori tehniliste toimingute eest ning kellel on seemnekontrollilabori tehniliseks juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.

Labori seemneanalüütikutel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneanalüütikute suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Labor töötab sellistes ruumides ja sellise varustusega, mille seemnesertifitseerimisasutus on ametlikult antud volituste ulatuses tunnistanud seemnekontrolli tingimusi rahuldavaks.

Labor teeb seemnekontrolli kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c) Seemnekontrollilabor on:

i) sõltumatu labor

või

ii) seemneettevõttele kuuluv labor.

Alapunktis ii osutatud juhul võib labor kontrollida üksnes selle seemneettevõtte seemneid, millele labor kuulub, välja arvatud juhul, kui kõnealune seemneettevõte, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d) Seemnekontrollilabori seemnekontroll toimub seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all.

e) Alapunktis d osutatud järelevalve raames kontrollitakse ametliku seemnekontrolliga teatavat osa ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %.

f) Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituse ära võtmist ametlikult tunnustatud seemnekontrollilaborilt, mis on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

▼M29

4.  Ametliku järelevalve all tehtavate kontrollide suhtes kohaldatavaid täiendavaid meetmeid võib võtta vastu artiklis 21 sätestatud korras.

▼M33 —————

▼B

Artikkel 3

▼M1

1.  Liikmesriigid näevad ette, et:

▼M19

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25  × Festulolium  ◄

▼M34

Galega orientalis Lam. ida-kitsehernes

▼M2

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

▼M19

Lolium x boucheanum Kunth

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago x varia T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

ja alates 1. juulist 1971 Tohib Trifolium pratense L. seemet tohib viia turule üksnes juhul, kui see on sertifitseeritud ametlikult eliitseemnena või sertifitseeritud seemnena ►M28  ————— ◄ .

▼M18

1a.  Kuni 31. detsembrini 1989 on Hispaania Kuningriigil lubatud näha liikide Medicago sativa, Brassica oleracea convar. acephala ja Raphanus sativus seemnete puhul artiklis 21 sätestatud korras ette erandid lõikest 1.

▼B

2.  Liikmesriigid peavad tagama, et muude kui lõikes 1 loetletud söödakultuuride perekondade liikide seemet ei turustata ilma, et see oleks ametlikult sertifitseeritud kui “eliitseeme” või “sertifitseeritud seeme” või “tarbeseeme” ►M28  ————— ◄ .

3.  Artiklis 21 sätestatud protseduuri kohaselt võib komisjon sätestada, et pärast kindlaksmääratud kuupäeva ei tohi lõikes 1 loetletud söödakultuuride perekondade ja liikide seemet turustada ilma, et see oleks ametlikult sertifitseeritud kui “eliitseeme” või “sertifitseeritud seeme”.

4.  Liikmesriigid tagavad, et ametlik kontrollimine toimub kooskõlas olemasolevate kaasaegsete rahvusvaheliste meetoditega.

▼M28 —————

▼M28

Artikkel 3a

Olenemata artikli 3 lõikest 1, näevad liikmesriigid ette, et:

 eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemet, ja

 töötlemiseks turustatavat sorteerimata seemet, mille puhul on tagatud, et seemet on võimalik kindlaks teha,

võib viia turule.

▼B

Artikkel 4

Tehes järeleandmisi artiklis 3 sätestatu osas, võivad liikmesriigid siiski:

a) lubada ametlikult sertifitseerida ja turustada eliitseemet, mis ei vasta II lisas idanevuse osas sätestatud tingimustele; samasugune mööndus võidakse teha ka Trifolium pratense sertifitseeritud seemne puhul, kui see seeme on edaspidi ette nähtud muu sertifitseeritud seemne tootmiseks.

Ülaltoodud juhtudel peavad olema tarvitusele võetud kõik vajalikud abinõud tagamaks, et müügiks pakkuja garanteerib teatud idanevuse, mis peab turustamise eesmärgil olema märgitud spetsiaalsel, tema nime ja aadressi ning partii numbrit kandval etiketil;

b) lubada seemne kiiresti kätesaadavaks muutmiseks ja hoolimata sellest, et analüüs II lisas idanevuse osas sätestatud nõudmistele vastavuse kontrollimiseks ei ole lõpetatud, ametlikku sertifitseerimist või heakskiitmist ja kategooriate “eliitseeme”, “sertifitseeritud seeme” või “tarbeseeme” seemne turustamist selle lõpptarbijale. Seeme sertifitseeritakse või kiidetakse heaks üksnes juhul, kui selle kohta esitatakse esialgne analüüsi aruanne ja kui on esitatud esimese kaubasaaja nimi ja aadress; võetakse kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tarnija tagab esialgsel analüüsil kinnitatud idanevuse; kõnealune idanevus märgitakse turustamisel eraldi etiketile, millele on kantud tarnija nimi ja aadress ning partii viitenumber.

Kõnealuseid sätteid ei kohaldata kolmandatest riikidest imporditava seemne suhtes, kui artiklis 15 ei ole väljaspool ühendust toimuva paljundamise suhtes sätestatud teisiti.

▼M28

Liikmesriigid, kes kasutavad punktis a või b sätestatud erandit, abistavad üksteist kontrollidega seotud haldusküsimustes.

Artikkel 4a

1.  Olenemata artikli 3 lõikest 1, võivad liikmesriigid lubada tootjatel viia oma territooriumil turule:

a) väikseid seemnekoguseid teaduslikel eesmärkidel või selektsiooniks;

b) asjakohaseid seemnekoguseid muudeks katseteks või uuringuteks, tingimusel et seeme on sordist, mille kohta asjaomane liikmesriik on esitanud seemne kataloogi kandmist käsitleva taotluse.

Geneetiliselt muundatud materjali puhul võib sellise loa anda üksnes juhul, kui on võetud kõik vajalikud meetmed, et vältida kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Sel eesmärgil läbiviidava keskkonnaohu hindamise suhtes kohaldatakse direktiivi 70/457/EMÜ artikli 7 lõike 4 sätteid.

2.  Eesmärgid, mille jaoks võib anda lõike 1 punktis b osutatud loa, pakendite märgistamisega seotud sätted ning kogused ja tingimused, mille alusel liikmesriigid võivad selliseid lube anda, määratakse kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

3.  Load, mille liikmesriigid on andnud oma territooriumil asuvatele tootjatele lõikes 1 nimetatud eesmärkidel enne käesoleva direktiivi vastuvõtmist, kehtivad kuni lõikes 2 osutatud sätete kindlaksmääramiseni. Pärast seda peavad kõik sellised load vastama lõike 2 kohaselt kehtestatud sätetele.

▼B

Artikkel 5

Liikmesriigid võivad kehtestada nende oma territooriumil toodetud seemne sertifitseerimiseks ja tarbeseemne kontrolliks täiendavaid või rangemaid nõudmisi kui I ja II lisas sätestatud.

▼M28

Artikkel 5a

Liikmesriigid võivad piirata Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa seemne sertifitseerimist esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnega.

▼B

Artikkel 6

▼M2

Liikmesriigid näevad ette, et genealoogiliste komponentide kirjeldust, mida võidakse nõuda, käsitatakse aretaja palvel konfidentsiaalsena.

▼B

Artikkel 7

▼M33

1.  Liikmesriigid nõuavad, et sortide kontrollimiseks, sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrollimiseks ja tarbeseemne kontrollimiseks võetakse proovid ametlikult või ametliku järelevalve all kooskõlas asjakohaste meetoditega. Seemneproovid artikli 19 kohaseks kontrolliks võetakse siiski ametlikult.

▼M33

1a.  Kui seemneproove võetakse lõikes 1 sätestatud ametliku järelevalve all, tuleb täita järgmisi nõudeid:

a) Seemneproove võtavad seemneproovide võtjad, kelle on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b, c ja d sätestatud tingimustele.

b) Seemneproovide võtjatel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneproovide võtjate suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Seemneproovide võtjad võtavad seemneproovid kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c) Seemneproovide võtjad on:

i) sõltumatud füüsilised isikud,

ii) isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus ei hõlma seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist ega seemnekaubandust,

või

iii) isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus hõlmab seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist või seemnekaubandust.

Alapunktis iii osutatud juhul võib seemneproovide võtja võtta proove üksnes oma tööandja toodetud seemnepartiidest, välja arvatud juhul, kui tema tööandja, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d) Seemneproovide võtjad tegutsevad seemnesertifitseerimisasutuse nõuetekohase järelevalve all. Automaatsel proovivõtmisel tuleb järgida asjakohaseid menetlusi ametliku järelevalve all.

e) Alapunktis d osutatud järelevalve raames võtavad ametlikud seemneproovide võtjad kontrollproove teatavast osast ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %. Kontrollproovide võtmist ei kohaldata automaatse proovivõtmise suhtes.

Liikmesriigid võrdlevad ametlikult võetud seemneproove samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega.

f) Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemneproovide võtjatelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik võetud seemneproovide sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

1b.  Ametliku järelevalve all toimuva seemneproovide võtmise suhtes kohaldatavaid täiendavaid meetmeid võib võtta vastu artikli 21 lõikes 2 sätestatud korras.

▼B

2.  Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne ja tarbeseemne kontrollimiseks võetakse proovid ühtlastest partiidest; partii maksimummass ja proovi miinimummass on esitatud III lisas.

Artikkel 8

1.  Liikmesriigid peavad nõudma, et eliitseemet, sertifitseeritud seemet ja tarbeseemet müüakse ainult piisavalt homogeensete ►M1  partiidena ◄ ja suletud pakendites, mis kannavad ►M6  vastavalt vajadusele artiklite 9, 10 või 11a ◄ (sõltuvalt kokaldatavusest) kohast sulgemissüsteemi ja markeeringut.

2.  Väikeste koguste lõpptarbijale turustamisel võivad liikmesriigid pakkimise, pitseerimise ja märgistamise puhul ette näha erandid lõike 1 sätetest.

▼M6

Artikkel 9

▼M9

1.  Liikmesriigid nõuavad, et eliitseemne, sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendid, välja arvatud sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne ►M27  EÜ ◄ B-väikepakendid, oleksid pitseeritud ametlikult või ametliku järelevalve all selliselt, et neid ei oleks võimalik avada ilma pitseerimissüsteemi vigastamata või artikli 10 lõikega 1 ettenähtud ametlikule etiketile või pakendile avamisjälgi jätmata.

Pitseerimise kindlustamiseks peab pitseerimisel vähemalt kasutama kas eespool nimetatud etiketti või ametlikku pitserit.

Teise lõiguga ettenähtud meetmed ei ole vajalikud ühekordse pitseerimissüsteemi kasutamise puhul.

Artiklis 21 sätestatud korras võib kindlaks määrata, kas konkreetne pitseerimissüsteem vastab käesoleva lõike sätetele.

▼M6

2.  Liikmesriigid nõuavad, et pakendeid, v.a  ►M27  EÜ ◄ b-väikepakendeid, tohib ühel või mitmel korral uuesti pitseerida üksnes ametlikult ►M9   või ametliku järelevalve all ◄ . kui pakend pitseeritakse uuesti, märgitakse artikli 10 lõike 1 alusel nõutavale etiketile uuesti pitseerimise kuupäev ja selle eest vastutav asutus.

▼M9

3.  Liikmesriigid nõuavad, et ►M27  EÜ ◄ B-väikepakendid oleksid pitseeritud selliselt, et neid ei oleks võimalik avada ilma pitseerimissüsteemi vigastamata või etiketile või pakendile avamisjälgi jätmata. Artiklis 21 sätestatud korras võib kindlaks määrata, kas konkreetne pitseerimissüsteem vastab käesoleva lõike sätetele. Pakendeid võib ühel või mitmel korral uuesti pitseerida üksnes ametliku järelevalve all.

▼M28 —————

▼M7

Artikkel 10

1.  Liikmesriigid nõuavad, et eliitseemne, sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendid, v.a sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne ►M27  EÜ ◄ B-väikepakendid:

a) oleksid märgistatud pakendil asuva eelnevalt kasutamata ametliku etiketiga, mis vastab IV lisa punktis A sätestatud tingimustele ja millel esitatud andmed on ühes ühenduse ametlikus keeles. Eliitseemne puhul peab etikett olema valge, eliitseemnele järgneva esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne puhul sinine, järgmiste põlvkondade sertifitseeritud seemne puhul punane ja tarbeseemne puhul pruun. Kui etikett on varustatud auguga, peab selle kinnituskoht olema kõikidel juhtudel fikseeritud ametliku pitseriga. Kui eliitseeme või sertifitseeritud seeme ei vasta artikli 4 punktis a nimetatud juhtudel käesoleva direktiivi II lisas sätestatud tingimustele idanevuse osas, märgitakse see etiketile. On lubatud kasutada isekleepuvaid ametlikke etikette. Artiklis 21 sätestatud korras võib lubada, et ettenähtud andmed trükitakse ametliku järelevalve all kustutamatult pakendile vastavalt etiketi näidisele;

b) sisaldaksid etiketiga sama värvi ametlikku dokumenti, milles on esitatud vähemalt IV lisa punkti A I osa punkti a alapunktides 3, 4 ja 5 ja tarbeseemne puhul punkti b alapunktides 2, 4 ja 5 nõutav teave. Kõnealune dokument koostatakse nii, et seda ei saa segi ajada punktis a osutatud ametliku etiketiga. Kõnealune dokument ei ole vajalik, kui andmed on trükitud kustutamatult otse pakendile või kui vastavalt punkti a sätetele on kasutatud isekleepuvat või rebenemiskindlast materjalist etiketti.

▼M28 —————

▼M6

Artikkel 10a

1.  Liikmesriigid nõuavad, et ►M27  EÜ ◄ b-väikepakenditel:

a) on vastavalt IV lisa punktile b tarnija etikett, trükitud märge või tempel Ühes Ühenduse ametlikus keeles; läbipaistvate pakendite puhul võib kõnealuse etiketi paigutada pakendi sisse, tingimusel, et see on loetav läbi pakendi; etiketi värvi osas kohaldatakse artikli 10 lõike 1 punkti a;

b) või punktis a sätestatud tarnija etiketil on kirjas ametlikult määratud järjekorranumber; kui kasutatakse isekleepuvat ametlikku etiketti, kohaldatakse selle värvi osas artikli 10 lõike 1 punkti a; kõnealuse järjekorranumbri kinnitamismeetodid võib määrata kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

2.  Liikmesriigid võivad nõuda, et nende territooriumil pakendatud ►M27  EÜ ◄ b-väikepakendite märgistamiseks tuleb kasutada isekleepuvat ametlikku etiketti, millel on kirjas osa IV lisa punktis b sätestatud teabest; kui teave on esitatud kõnealusel etiketil, ei nõuta märgistamist vastavalt lõike 1 punktile a.

▼M28

Artikkel 10b

Liikmesriigid võivad sätestada, et taotluse korral pitseeritakse ja märgistatakse seemnete EÜ B-väikepakendid ametlikult või ametliku järelevalve all vastavalt artikli 9 lõikele 1 ja artiklile 10.

▼M6

Artikkel 10c

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada, et väikepakendite puhul oleks seemneid võimalik kindlaks teha eelkõige seemnepartiide väiksemateks osadeks jaotamise ajal. selleks võivad liikmesriigid nõuda, et nende territooriumil väiksemateks osadeks jaotatavad väikepakendid pitseeritakse ametlikult või ametliku järelevalve all.

▼M30

Artikkel 10d

1.  Liikmesriigid võivad erandina artiklitest 8, 9 ja 10 näha ette nende sätete lihtsustamise, milles käsitletakse pakendite sulgureid ja märgistamist kategooriasse “sertifitseeritud seeme” kuuluva seemne lahtiselt lõpptarbijani turustamise korral.

2.  Lõike 1 kohase erandi kohaldamise tingimused määratakse kindlaks artikli 21 lõikes 2 osutatud korras.

Kuni selliste meetmete vastuvõtmiseni kohaldatakse komisjoni otsuse 94/650/EÜ ( 2 ) artiklis 2 sätestatud tingimusi.

▼M28

Artikkel 11

1.  Artiklis 21 sätestatud korras võib ette näha, et liikmesriigid võivad nõuda, et eliitseemne, sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendid oleks muudel kui käesolevas direktiivis sätestatud juhtudel varustatud tarnija etiketiga (ametlikust etiketist eraldi asuv etikett või otse pakendile trükitud teave tarnija kohta) või et seemnepartiidele, mis vastavad artiklis 21 sätestatud korras kehtestatud eritingimustele seoses tuulekaera esinemisega, oleks lisatud kõnealuste tingimuste täitmist kinnitav ametlik sertifikaat.

2.  Sellisel etiketil esitatavad andmed määratakse samuti kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

▼M28

Artikkel 11a

Geneetiliselt muundatud sordist pärit seemne puhul peab käesoleva direktiivi sätete kohaselt kinnitatud või lisatud ametlikul või mitteametlikul etiketil või dokumendil olema selge märge selle kohta, et asjaomane sort on geneetiliselt muundatud.

▼B

Artikkel 12

Liikmesriigid peavad nõudma, et igasugune eliitseemne, sertifitseeritud seemne või tarbeseemne töötlemine kemikaalidega oleks märgitud kas ametlikul etiketil, müügiks pakkuja etiketil, kas pakendi peal või selle sees.

▼M6

Artikkel 13

▼M28 —————

▼M28

1.  Liikmesriigid täpsustavad, et eri botaaniliste perekondade, liikide või sortide seemnete segusid võib turule viia juhul, kui:

 need ei ole ette nähtud kasutamiseks söödakultuuridena – sellisel juhul võivad seemnesegud sisaldada söödakultuuride seemneid ja selliste taimede seemneid, mida ei peeta käsitata söödakultuuridena käesolevas direktiivis määratletud tähenduses,

 need on ette nähtud kasutamiseks söödakultuuridena – sellisel juhul võivad seemnesegud sisaldada direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 69/208/EMÜ või 70/458/EMÜ loetletud taimeliikide, v.a direktiivi 70/457/EMÜ artikli 4 lõike 2 punktis a nimetatud sortide seemneid,

 need on nähtud ette kasutamiseks looduskeskkonna säilitamiseks artikli 22a punktis b nimetatud geneetiliste ressursside säilitamise kontekstis – sellisel juhul võivad seemnesegud sisaldada söödakultuuride seemneid ja selliste taimede seemneid, mida ei käsitata söödakultuuridena käesolevas direktiivis määratletud tähenduses.

Esimeses ja teises taandes sätestatud juhtudel peavad segude eri koostisosad enne segamist vastama nende suhtes kohaldatavatele turustamist käsitlevatele määrustele, kui need koostisosad kuuluvad mõnda direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 69/208/EMÜ ja 70/458/EMÜ loetletud taimeliiki.

Muud tingimused, sealhulgas etiketile märgitav ettevõttele antud tehniline luba seemnesegude tootmiseks, segude tootmise kontrollimine ning proovide võtmine koostisosade partiidest ja valmissegudest, määratakse kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

Kolmanda taande puhul määratakse tingimused, mille alusel selliseid segusid võib turustada, kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

▼M6

►M28  2. ◄   Kohaldatakse artikleid 8, 9, 10b, 11 ja 12 ning juhul, kui etikett on roheline, ka artikleid 10 ja 10a. Sel juhul käsitatakse ►M27  EÜ ◄ A-väikepakendeid ►M27  EÜ ◄ B-väikepakenditena.

►M27  EÜ ◄ A-väikepakendite puhul ei nõuta siiski artikli 10a lõike 1 punktiga b ettenähtud ametlikult määratud järjekorranumbrit.

▼M28 —————

▼M22

Artikkel 13a

▼M29

Selleks, et leida paremaid alternatiive teatavatele käesolevas direktiivis ettenähtud sätetele, võib artiklis 21 sätestatud korras otsustada kindlaksmääratud tingimustel korraldada ajutisi katseid ühenduse tasandil.

▼M22

Selliste katsete raames võib vabastada liikmesriigid teatavatest käesolevas direktiivis sätestatud kohustustest. Sellise vabastuse ulatus määratletakse viitega sätetele, mille suhtes vabastust kohaldatakse. Katse kestus ei tohi ületada seitset aastat.

▼B

Artikkel 14

▼M28

1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohustuslike või mittekohustuslike sätete alusel turule viidava seemne suhtes ei kohaldata seoses seemne omaduste, kontrollinõuete, märgistamise ja pitseerimisega muid turustuskitsendusi kui need, mis on sätestatud käesolevas direktiivis või teistes direktiivides.

▼A1

1a.  Komisjon lubab artiklis 21 ettenähtud menetlusega söödataimede seemnete turustamiseks ühe või enama liikmesriigi kogu või osa territooriumi suhtes kohaldada sätteid, mis on rangemad kui need II lisas ettenähtud sätted, mis käsitlevad Avena fatua olemasolu nendes seemnetes juhul, kui samalaadseid sätteid kohaldatakse nende seemnete kodumaise tootmise suhtes ja kui on käimas kampaania, et kõnealuses piirkonnas kasvatatavates söödataimedes Avena fatua lõplikult likvideerida.

▼M28 —————

▼M28

Artikkel 14a

Tingimused, mille alusel eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemet võib artikli 3a esimese taande kohaselt turule viia, on järgmised:

a) seeme peab olema ametlikult kontrollitud pädeva sertifitseerimisasutuse poolt vastavalt eliitseemne sertifitseerimise suhtes kohaldatavatele sätetele;

b) seeme peab olema pakitud vastavalt käesolevale direktiivile; ja

c) pakenditel peab olema ametlik etikett, millel on vähemalt järgmine teave:

 sertifitseerimisasutus ja liikmesriik või nende lühendid,

 partii viitenumber,

 pitseerimise kuu ja aasta, või

 sertifitseerimise eesmärgil viimaste ametlike proovide võtmise kuu ja aasta,

 liik vähemalt ladina tähtedega botaanilise nimena (soovi korral lühendatud kujul ja ilma autorite nimedeta),

 sort vähemalt ladina tähtedega,

 märge “supereliitseeme”,

 kategooriale “sertifitseeritud seeme” või “esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme” eelnevate põlvkondade arv.

Etikett peab olema valge, violetse diagonaaltriibuga.

▼M22

Artikkel 15

1.  Liikmesriigid näevad ette, et söödakultuuride seemned, mis:

 on toodetud otse eliitseemnest või sertifitseeritud seemnest, mis on ametlikult sertifitseeritud ühes või mitmes liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on tunnistatud artikli 16 lõike 1 punkti b alusel samaväärseks, või mis on toodetud otse liikmesriigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ja sellises kolmandas riigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ristamisel ning

 on koristatud muus liikmesriigis,

sertifitseeritakse taotluse korral ametlikult, ilma et see piiraks direktiivi 70/457/EMÜ sätete kohaldamist, sertifitseeritud seemnena mis tahes liikmesriigis, kui kõnealune seeme on läbinud I lisas asjaomase kategooria jaoks sätestatud tingimustele vastava põldtunnustamise ja kui ametlik kontrollimine on näidanud, et II lisas sama kategooria jaoks kehtestatud tingimused on täidetud.

Kui seeme on sellistel juhtudel toodetud otse eliitseemnele eelnevate põlvkondade ametlikult sertifitseeritud seemnest, võivad liikmesriigid samuti lubada ametlikku sertifitseerimist eliitseemnena, kui asjaomase kategooria jaoks sätestatud tingimused on täidetud.

▼M28

2.  Ühenduses koristatud ja lõike 1 kohaseks sertifitseerimiseks ettenähtud söödakultuuride seeme peab olema:

 pakendatud ja märgistatud V lisa A ja B osas sätestatud tingimustele vastava ametliku etiketiga vastavalt artikli 9 lõikele 1, ja

 varustatud V lisa C osas sätestatud tingimustele vastava ametliku dokumendiga.

Pakendamist ja märgistamist käsitlevate esimese lõigu sätete kohaldamisest võib loobuda, kui põldtunnustamise eest vastutav asutus, lõplikult sertifitseerimata seemne sertifitseerimise jaoks dokumente koostav asutus ja sertifitseerimise eest vastutav asutus on üks ja sama või kui kõnealused asutused on kohaldamisest loobumise osas ühel meelel.

▼M33

3.  Liikmesriigid näevad samuti ette, et kolmandas riigis koristatud söödakultuuride seeme sertifitseeritakse taotluse korral ametlikult, kui:

a) seeme on toodetud otse:

i) eliitseemnest või sertifitseeritud seemnest, mis on ametlikult sertifitseeritud ühes või mitmes liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on tunnistatud artikli 16 lõike 1 punkti b alusel samaväärseks,

või

ii) liikmesriigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ja alapunktis i osutatud kolmandas riigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ristamisel;

b) see on läbinud asjaomase kategooria kohta artikli 16 lõike 1 punkti a alusel tehtud samaväärsust käsitlevas otsuses sätestatud tingimustele vastava põldtunnustamise;

c) ametlik kontrollimine on näidanud, et II lisas sama kategooria kohta kehtestatud tingimused on täidetud.

▼B

Artikkel 16

1.  Nõukogu, toimides komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega, määrab kindlaks, kas:

a) artiklis 15 toodud juhtudel kolmandas riigis läbi viidud põldtunnustamine vastab I lisas sätestatud tingimustele;

▼M33

b) kolmandas riigis koristatud söödakultuuride seeme pakub oma omaduste ning katsete, sordiehtsuse, märgistamise ja kontrollimise korra osas samu tagatisi kui ühenduses koristatud ja käesoleva direktiivi sätetele vastav seeme.

▼B

2.   ►M5  Liikmesriigid võivad teha kolmandate riikide suhtes lõike 1 kohased otsused ise seni, kuni nõukogu ei ole käesoleva direktiivi raames kõnealuse riigi kohta veel otsust langetanud. Käesolev õigus lõpeb ►M10  1. juulie 1978 ◄ . ◄

▼M3

3.  Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka iga uue liikmesriigi suhtes alates riigi liitumiskuupäevast kuni kuupäevani, mil liikmesriik peab jõustama käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid.

▼M24

4.  Paragraph 1 shall also apply to the territory of the former German Democratic Republic until 31 December 1991. Detailed rules for application may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 21.

▼M28

Artikkel 17

1.  Selleks et kõrvaldada ühenduses eliitseemne, sertifitseeritud seemne või tarbeseemne üldise tarnimisega seotud ajutised raskused, mida ei ole võimalik muul viisil ületada, võib artiklis 21 sätestatud korras otsustada, et liikmesriigid lubavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul kogu ühenduses turustada tarberaskuste lahendamiseks vajalikus koguses vähem rangetele nõuetele vastava kategooria seemet või seemet sordist, mis ei ole kantud ühisesse põllumajandustaimesortide kataloogi või siseriiklikusse põllumajandustaimesortide kataloogi.

2.  Teatava sordi seemnekategooria ametliku etiketina kasutatakse vastava kategooria jaoks ettenähtud etiketti; selliste sortide seemne puhul, mis ei kuulu eespool nimetatud kataloogidesse, on ametlik etikett tarbeseemne jaoks ettenähtud etikett. Etiketile tuleb alati märkida, et kõnealune seeme kuulub vähem rangetele nõuetele vastavasse kategooriasse.

3.  Lõike 1 kohaldamise eeskirjad võib võtta vastu artiklis 21 sätestatud korras.

▼B

Artikkel 18

Käesolevat direktiivi ei kohaldata söödakultuuride seemne suhtes, mis on ette nähtud ekspordiks kolmandatesse riikidesse.

Artikkel 19

▼M28

1.  Liikmesriigid tagavad, et söödakultuuride seemne turustamist kontrollitakse ametlikult vähemalt pisteliste kontrollide abil, et veenduda käesoleva direktiivi nõuete ja tingimuste järgimises.

2.  Ilma et see piiraks seemnete vaba liikumist ühenduses, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et kolmandatest riikidest imporditud üle kahekilogrammiste seemnekoguste turustamisel oleks esitatud järgmine teave:

a) liik;

b) sort;

c) kategooria;

d) tootjariik ja ametlik kontrolliasutus;

e) lähteriik;

f) importija;

g) seemnekogus.

Kõnealuste andmete esitusviisi võib määrata kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

▼M31

Artikkel 20

1.  Käesoleva direktiivi kohustuslike või mittekohustuslike sätete kohaselt turule viidud ja proovivõtu ajal võetud söödakultuuride seemne proovide järelkontrolliks viiakse ühenduse siseselt läbi ühenduse võrdluskatsed. Võrdluskatsed võivad hõlmata järgmisi seemneid:

 kolmandates riikides koristatud seemned,

 mahepõllunduseks sobivad seemned,

 seoses taimede geneetiliste ressursside kohapeal säilitamise ja säästva kasutamisega turustatud seemned.

2.  Kõnealuseid võrdluskatseid kasutatakse selleks, et ühtlustada tehnilisi sertifitseerimismeetodeid ja kontrollida seemne vastavust kehtestatud tingimustele.

3.  Komisjon kehtestab artiklis 21 osutatud korras võrdluskatsete läbiviimiseks vajaliku korra. Komisjon teavitab artiklis 21 nimetatud komiteed katsete läbiviimiseks vajalikust tehnilisest korrast ja katsete tulemustest.

4.  Komisjon võib anda lõigetes 1 ja 2 sätestatud katsete läbiviimiseks rahalist toetust. Rahaline toetus ei või ületada eelarvepädevate institutsioonide määratud iga-aastaseid assigneeringuid.

5.  Katsed, mis võivad ühenduselt rahalist toetust saada, ja rahalise toetuse andmise üksikasjalikud reeglid kehtestatakse artiklis 21 sätestatud korras.

6.  Lõigetes 1 ja 2 sätestatud katseid võivad läbi viia üksnes riiklikud asutused või riigi vastutusel tegutsevad juriidilised isikud.

▼M30

Artikkel 21

1.  Komisjoni abistab nõukogu otsuse 66/399/EMÜ artikliga 1 asutatud alaline põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee (edaspidi “komitee”).

2.  Käesolevale artiklile viitamisel kohaldatakse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) ( 3 ) artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 nimetatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3.  Komitee võtab vastu oma töökorra.

▼M2

Artikkel 21a

▼M5

Muudatused, mis tehakse lisadesse tulenevalt teaduse ja tehnika arengust, võetakse vastu artiklis 21 sätestatud korras.

▼B

Artikkel 22

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira inimeste, loomade või taimede elu ja tervise või tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmise eesmärgil siseriiklike õigusaktide sätete kohaldamist.

▼M28

Artikkel 22a

1.  Artiklis 21 sätestatud korras võib kehtestada eritingimused, et võtta arvesse arengut järgmistes valdkondades:

a) tingimused, mille alusel võib turustada keemiliselt töödeldud seemet;

b) tingimused, mille alusel võib seemet turustada seoses taimede geneetiliste ressursside kohapeal säilitamise ja säästva kasutamisega, k.a selliste liikide seemnesegud, mis hõlmavad ka nõukogu direktiivi 70/457/EMÜ artiklis 1 loetletud liike ja on omased erilistele looduslikele ja poollooduslikele kasvukohtadele ning mida ohustab genofondi vaesumine;

c) tingimused, mille alusel võib turustada mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivat seemet.

2.  Lõikes 1 nimetatud eritingimused sisaldavad eelkõige järgmisi punkte:

i) punkti b puhul peab kõnealuste liikide seeme olema tuntud päritoluga, mille iga liikmesriigi asjakohane asutus on kiitnud heaks seemne turustamiseks kindlaksmääratud aladel;

ii) punkti b puhul peavad kehtima asjakohased koguselised piirangud.

▼B

Artikkel 23

Liikmesriigid jõustavad hiljemalt 1. juulil 1968 käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 täitmiseks vajalikud õigusnormid ning ülejäänud sätete järgimiseks vajalikud normid hiljemalt 1. juulil 1969.

▼M24

The Federal Republic of Germany is hereby authorized to comply, in respect of the territory of the former German Democratic Republic, with the following:

 Article 3 (1), in the case of:

 

 seed harvested prior to German unification or after unification insofar as the seed production fields had been sown before that date,

 other seed if it is certified in accordance with Article 2 (2);

 Article 8 (2), in the case of the restriction to “small quantities” for seed of Pisum sativum L. (partim) and Vicia faba L. (partim);

 Article 16, within the limits of the traditional trade flows and in response to the production needs of undertakings in the former German Democratic Republic,

at a date later than that referred to above, but not later than 31 December 1992 in respect of the third indent and not later than 31 December 1994 in respect of the other indents.

The Federal Republic of Germany shall ensure that seed in respect of which it applies this authorization, other than seed specified in the second sub-indent of the first indent, is not introduced into parts of the Community other than the territory of the former German Democratic Republic unless it is established that the provisions of this Directive are complied with.

▼M1

Artikkel 23a

Liikmesriigi taotluse korral, mida menetletakse artikliga 21 ettenähtud korras, võib vabastada asjaomase liikmesriigi täielikult või osaliselt kohustusest kohaldada käesolevat direktiivi teatavate liikide suhtes, kui asjaomase liikmesriigi territooriumil kõnealuste liikide seemneid tavaliselt ei toodeta ega turustata.

▼B

Artikkel 24

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M8
I LISA

TINGIMUSED, MILLELE PÕLLUKULTUURID PEAVAD VASTAMA

1.

Põllu eelkultuur ei ole takistuseks asjaomase liigi ja sordi seemne tootmisel ja põld peab olema piisavalt puhas eelkultuurist sinna jäänud taimedest.

2.

Põllukultuur peab vastama järgmistele standarditele seoses kaugusega naabruses asuvatest õietolmuallikatest, mis võivad põhjustada soovimatut võõrtolmlemist:Põllukultuur

Minimaalne kaugus

1

2

Brassica spp. ►M22   , Phacelia tanacetifolia  ◄ :

—  eliitseemne tootmiseks

400 m

—  sertifitseeritud seemne tootmiseks

200 m

Liigid või sordid, v.a Brassica spp., ►M22  Phacelia tanacetifolia, ◄ ►M11  Pisum sativum  ◄ , ►M16  Poa pratensis’e sordid, millele viidatakse lõike 4 kolmanda lause teises osas ◄ :

—  paljundamiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga kuni 2 ha

200 m

—  paljundamiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga üle 2 ha

100 m

—  söödakultuuride tootmiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga kuni 2 ha

100 m

—  söödakultuuride tootmiseks ettenähtud seemne tootmiseks, põllud pindalaga üle 2 ha

50 m

Kõnealuseid kaugusi võib mitte arvesse võtta, kui on olemas piisav kaitse soovimatu võõrtolmlemise vastu.

3.

Muud liiki taimi, mille seemneid on laborikatse käigus raske asjaomase põllukultuuri seemnetest eristada, peab olema vähe.

Eelkõige peavad Lolium liiki ►M25   või × Festulolium  ◄ põllukultuurid vastama järgmistele tingimustele: asjaomase põllukultuuri liigist erineva Lolium liigi ►M25  või × Festulolium  ◄ taimede arv ei tohi olla suurem kui:

 üks 50 m2 kohta eliitseemne tootmise puhul,

 üks 10 m2 kohta sertifitseeritud seemne tootmise puhul.

4.

Põllukultuur peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Eelkõige peavad muud liiki või sorti põllukultuurid kui ►M14  Pisum sativum, ►M15  Vicia faba, ◄ Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ►M15  ————— ◄ ►M16  või Poa pratensis  ◄  ◄ vastama järgmistele standarditele: asjaomase põllukultuuriliigi nende taimede arv, mis selgelt ei ole sordiehtsad, ei tohi olla suurem kui:

 üks 30 m2 kohta eliitseemne tootmise puhul,

 üks 10 m2 kohta sertifitseeritud seemne tootmise puhul.

▼M16

Poa pratensis’e puhul ei tohi põllukultuuriliigi nende isendite arv, mis ilmselgelt ei ole sordiehtsad, olla suurem kui:

 üks isend 20 m2 kohta eliitseemne tootmise puhul,

 neli isendit 10 m2 kohta sertifitseeritud seemne tootmise puhul;

samas võib kokkulepitud korra kohaselt ametlikult “apomiktiliste pisiliikidena” klassifitseeritud sortide puhul lugeda need sertifitseeritud seemne tootmisel kohaldatavatele eelnimetatud standarditele vastavaks, kui lubatav mittesordiehtsate taimede arv ei ületa kuut isendit 10 m2 kohta. Vastavasisulise taotluse esitamisel võib artiklis 21 sätestatud korra kohaselt lubada liikmesriigil hinnata kõnealuste Poa pratensis’e sortide sordipuhtuse standarditele vastavust mitte ainult I lisa lõike 6 kohase põldtunnustamise alusel, juhul kui on tõendatud, et II lisas toodud sordipuhtuse standardite järgimine tagatakse asjakohase seemnekontrolli või muude asjakohaste meetmete abil.

▼M14

Pisum sativum'i, ►M15  Vicia faba, ◄ Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ►M15  ————— ◄ ►M16  ————— ◄ puhul kohaldatakse ainult esimest lauset.

▼M8

5.

Seemne kasulikkust vähendavate kahjulike organismide määr peab olema võimalikult madal.

6.

▼M29

Eespool nimetatud standardite või muude tingimuste täitmist kontrollitakse eliitseemne puhul ametlike põldtunnustamistega ning sertifitseeritud seemne puhul ametlike põldtunnustamistega või ametliku järelevalve all tehtud kontrollidega.

▼M8

Kõnealuse põldtunnustamise läbiviimisel võetakse arvesse järgmisi tingimusi.

A. Põllukultuuri seisund ja arenguetapp võimaldavad adekvaatset kontrolli.

B. Viiakse läbi vähemalt üks põldtunnustamine.

C. Käesoleva lisa sätete järgimise kontrollimiseks vajalike põldtunnustatavate põlluosade suurus, arv ja jaotus määratakse kindlaks asjakohaste meetoditega.

▼M35
II LISA

TINGIMUSED, MILLELE SEEMNED PEAVAD VASTAMA

I.   SERTIFITSEERITUD SEEME

1.

Seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas.

Eriti allpool loetletud liikide seemned peavad vastama järgmistele standarditele või muudele tingimustele. Minimaalne sordipuhtus peab olema:

  Poa pratensis’e sortide Brassica napus var. napobrassica ja Brassica oleracea convar. acephala puhul, millele viidatakse I lisa lõike 4 kolmanda lause teises osas, 98 %;

  Pisum sativum, Vicia faba puhul:

 

 esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme: 99 %;

 teise põlvkonna sertifitseeritud seeme: 98 %.

Minimaalset sordipuhtust kontrollitakse peamiselt I lisas sätestatud tingimuste kohaselt korraldatava põldtunnustamise käigus.

2.

Seeme peab idanevuse, analüütilise puhtuse ja teiste taimeliikide seemnete sisalduse, kaasa arvatud Lupinus spp. magusate sortide kibedate seemnete sisalduse osas vastama järgmistele standarditele või muudele tingimustele.

A. Tabel:Liik

Idanevus

Analüütiline puhtus

Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus proovis, mille kaal on täpsustatud III lisa 4. veerus

(kokku veeru kohta)

Tingimused muu värvusega Lupinus spp. seemnete ja kibeda lupiini seemnete sisalduse osas

Minimaalne idanevus

(% puhtast seemnest)

Maksimaalne kõvade seemnete sisaldus

(% puhtast seemnest)

Minimaalne analüütiline puhtus

(massiprotsentides)

Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus

(massiprotsentides)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp., v.a Rumex acetosella ja Rumex maritimus

Kokku

Üksik liik

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × boucheanum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

►M36  60 (a) (b) ◄

40

97

2,0

1,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (k)

5

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Muud liigid

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 
 
 
 
 

0

0 (j) (k)

 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

B. Muud standardid või tingimused, mida kohaldatakse, kui neile viidatakse käesoleva lisa I jao punkti 2 alapunktis A:

a) kõiki värskeid ja terveid seemneid, mis ei idane pärast eeltöötlemist, käsitatakse idanenud seemnetena;

b) osutatud maksimumsisalduse ulatuses käsitatakse kõvasid seemneid idanemisvõimelistena;

c) muude Poa liiki seemnete kogusisaldust kuni 0,8 massiprotsenti ei käsitata ebapuhtusena;

d)  Trifolium pratense seemnete kogusisaldust kuni 1 massiprotsent ei käsitata ebapuhtusena;

e) liikide Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa ja Vicia villosa seemnete kogusisaldust kuni 0,5 massiprotsenti muus asjaomases liigis ei käsitata ebapuhtusena;

f) üksiku liigi seemnete suhtes ettenähtud maksimaalset massiprotsenti ei kohaldata Poa spp. seemnete puhul;

g) maksimaalselt kahe Avena fatua või Avena sterilis’e seemne esinemist ettenähtud kaaluga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui kordusproovis ei ole ühtegi kõnealuste liikide seemet;

h) ühe Avena fatua või Avena sterilis’e seemne esinemist ettenähtud kaaluga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises, kaks korda suurema kaaluga kordusproovis ei ole ühtegi kõnealuste liikide seemet;

i)  Avena fatua ja Avena sterilis’e seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 12. veerus sätestatud tingimused on täidetud;

j)  Cuscuta spp. seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 13. veerus sätestatud tingimused on täidetud;

k) ühe Cuscuta ssp. seemne esinemist ettenähtud kaaluga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui kordusproovis ei ole ühtegi Cuscuta ssp. seemet;

l)  Cuscuta ssp. seemnete arvu kindlaksmääramiseks peab proovi kaal olema kaks korda suurem kui III lisa 4. veerus asjaomase liigi puhul täpsustatud kaal;

m) ühe Cuscuta ssp. seemne esinemist ettenähtud kaaluga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui teises, kaks korda suurema kaaluga kordusproovis ei ole ühtegi Cuscuta ssp. seemet;

n)  Rumex spp., v.a Rumex acetosella, ja Rumex maritimus’e seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 14. veerus sätestatud tingimused on täidetud;

o) muu värvusega Lupinus spp. seemnete maksimumsisaldus võib olla:

kibeda lupiini seemnetest

2 %

muudest, kui kibeda lupiini seemnetest

1 %

p)  Lupinus spp. sortides ei tohi kibedaid seemneid olla üle 2,5 %.

3.

Seemne kasulikkust vähendavate kahjulike organismide määr peab olema võimalikult madal.

II.   ELIITSEEME

Eliitseemne suhtes kohaldatakse käesoleva lisa I jaos sätestatud tingimusi, kui järgmiste sätetega ei ole ette nähtud teisiti.

1.  Pisum sativum’i, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba ja I lisa lõike 4 kolmanda lause teises osas viidatud Poa pratensis’e sortide seeme peab vastama järgmistele standarditele või muudele tingimustele. Minimaalne sordipuhtus peab olema 99,7 %.

Minimaalset sordipuhtust kontrollitakse peamiselt I lisas sätestatud tingimuste kohaselt korraldatava põldtunnustamise käigus.

2. Seeme peab vastama järgmistele muudele standarditele või tingimustele.

A. Tabel:Liik

Muude taimeliikide seemnete maksimaalne sisaldus

Muud standardid või tingimused

Kokku

(massiprotsentides)

Arvuline sisaldus III lisa 4. veerus täpsustatud kaaluga proovis

(kokku veeru kohta)

Üksik liik

Rumex spp., v.a Rumex acetosella ja Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Muud liigid

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 
 
 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 
 
 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 
 
 
 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 
 
 
 

B. Muud standardid või tingimused, mida kohaldatakse, kui neile viidatakse käesoleva lisa II jao punkti 2 alapunktis A:

a) kuni 80 Poa spp. seemne sisaldust ei käsitata ebapuhtusena;

b) 3. veerus sätestatud tingimust ei kohaldata Poa spp. seemnete suhtes. Kontrollitavasse liiki mittekuuluvate Poa spp. liikide seemnete sisaldus 500 seemnest koosnevas proovis ei tohi olla suurem kui üks;

c) kuni 20 Poa spp. seemne esinemist ei käsitata ebapuhtusena;

d)  Melilotus spp. seemnete arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 7. veerus sätestatud tingimused on täidetud;

e) ühe Melilotus spp. seemne esinemist ettenähtud kaaluga proovis ei käsitata ebapuhtusena, kui kaks korda suurema kaaluga kordusproovis ei ole ühtegi Melilotus spp. seemet;

f) käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust c ei kohaldata;

g) käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust d ei kohaldata;

h) käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust e ei kohaldata;

i) käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust f ei kohaldata;

j) käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimusi k ja m ei kohaldata;

k)  Lupinus spp. sortides ei tohi kibedaid seemneid olla üle 1 %.

III.   TARBESEEME

Tarbeseemne suhtes kohaldatakse käesoleva lisa I jao punktides 2 ja 3 sätestatud tingimusi, kui järgmiste sätetega ei ole ette nähtud teisiti.

1. Käesoleva lisa I jao punkti 2 alapunktis A esitatud tabeli 5. ja 6. veerus sätestatud massiprotsente suurendatakse 1 % võrra.

2.  Poa annua puhul ei käsitata muude Poa liigi seemnete sisaldust kuni 10 massiprotsenti ebapuhtusena.

3. Muude Poa ssp. liikide kui Poa annua puhul ei käsitata ebapuhtusena muude Poa liigi seemnete kogusisaldust kuni 3 massiprotsenti.

4.  Hedisarum coronarium’i puhul ei käsitata ebapuhtusena Melilotus spp. seemnete kogusisaldust kuni 1 massiprotsent.

5. Käesoleva lisa I jao punktis 2 sätestatud tingimust d ei kohaldata Lotus corniculatus’e suhtes.

6.  Lupinus spp. puhul:

a) on analüütiline puhtus vähemalt 97 massiprotsenti;

b) ei ületa muu värvusega Lupinus spp. seemnete protsent:

kibeda lupiini seemnetest

4 %

muudest kui kibeda lupiini seemnetest

2 %

7.  Vicia spp. puhul ei käsitata Vicia pannonica, Vicia villosa või viljeldavate lähisugulasliikide seemnete kogusisaldust kuni 6 massiprotsenti muus asjaomases liigis ebapuhtusena.

8.  Vicia pannonica, Vicia sativa ja Vicia villosa analüütiline puhtus on vähemalt 97 massiprotsenti.
III LISAPARTIIDE JA PROOVIDE KAAL

Liik

Partii maksimaalne kaal

(tonnides)

Partiist võetava proovi minimaalne kaal

(grammides)

Proovi kaal seemnete arvu kindlaksmääramiseks II lisa I jao punkti 2 alapunkti A 12.–14. veerus ning II lisa II jao punkti 2 alapunkti A 3.–7. veerus

(grammides)

1

2

3

4

►M36   Poaceae (Gramineae)  (1)  ◄

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

×Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

—  vili

10

1 000

300

—  seeme

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

—  vili

10

600

600

—  seeme

10

400

400

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Muud liigid

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

(1)   Partii maksimaalset kaalu võib suurendada 25 tonnini, kui tarnija on saanud pädevalt asutuselt vastava loa.

Partii maksimaalset kaalu ei tohi ületada rohkem kui 5 %.

▼M6
IV LISA

MÄRGISTUS

A.   Ametlik etikett

I.   Nõutav teave

a) eliitseeme ja sertifitseeritud seeme:

1.  ►M27  EÜ ◄ eeskirjad ja standardid”,

2. Sertifitseerimisasutus ja liikmesriik või nende lühendid,

3. Partii viitenumber,

▼M9

3a. pitseerimise kuu ja aasta järgmisel viisil: “pitseeritud …” (kuu ja aasta),

või

sertifitseerimise eesmärgil tehtud viimase ametliku proovivõtmise kuu ja aasta järgmisel viisil: “proovid on võetud …” (kuu ja aasta),

▼M6

4. Liik, ►M22  märgitud ladina tähtedega vähemalt botaanilise nimena (soovi korral lühendatud vormis ja ilma ametiasutuste nimedeta), ◄

x Festulolium'i korral näidatakse perekondadesse Festuca ja Lolium kuuluvate liikide nimed,

5. Sort, ►M22  märgitud vähemalt ladina tähtedega, ◄

6. Kategooria,

7. Tootjariik,

8. Deklareeritud neto- või brutomass või deklareeritud puhaste seemnete arv,

9. Kaalu märkimise ning granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad, samuti ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogu massi suhe,

10. Eliitseemnele järgneva teise põlvkonna ja järgmiste põlvkondade sertifitseeritud seemne puhul: eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv,

11. Rohuseemne sortide puhul, mille viljelus- ja kasutusväärtust ei ole kontrollitud vastavalt ühist põllumajandustaimesortide kataloogi käsitleva nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiivi 70/457/EMÜ ( 4 ) artikli 4 lõike 2 punktile a, järgmine märge: “Ei ole ette nähtud söödakultuuride tootmiseks”,

▼M7

12. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad „uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)” ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel;

Liikmesriigid võib vabastada artiklis 21 sätestatud korras kohustusest märkida üksikute liikide puhul botaaniline nimi ning selle vabastuse võib anda vajaduse korral piiratud ajaks, kui on kindlaks tehtud, et asjaomase nõude rakendamisest tulenev kahju kaalub üles seemne turustamisest oodatava kasu.

b) tarbeseeme:

1.  ►M27  EÜ ◄ eeskirjad ja standardid”,

2. “Tarbeseeme (sordiehtsana sertifitseerimata)”,

3. Järelevalveasutus ja liikmesriik või nende lühendid,

4. Partii viitenumber,

▼M9

4a. pitseerimise kuu ja aasta järgmisel viisil: “pitseeritud …” (kuu ja aasta),

või

sertifitseerimise eesmärgil tehtud viimase ametliku proovivõtmise kuu ja aasta järgmisel viisil: “proovid on võetud …” (kuu ja aasta),

▼M6

5. Liik, ( 5 ) ►M22  märgitud ladina tähtedega vähemalt botaanilise nimena (soovi korral lühendatud vormis ja ilma ametiasutuste nimedeta). ◄

6. Tootmispiirkond,

7. Deklareeritud neto- või brutomass või deklareeritud puhaste seemnete arv,

8. Kaalu märkimise ning granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad, samuti ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogu massi suhe,

▼M7

9. Kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta) ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel;

Liikmesriigid võib vabastada artiklis 21 sätestatud korras kohustusest märkida üksikute liikide puhul botaaniline nimi ning selle vabastuse võib anda vajaduse korral piiratud ajaks, kui on kindlaks tehtud, et asjaomase nõude rakendamisest tulenev kahju kaalub üles seemne turustamisest oodatava kasu;

c) seemnesegud:

1. “Seemnesegu … (kavandatud kasutus)”,

2. Pitseerimise eest vastutav asutus ja liikmesriik või nende lühendid,

3. Partii viitenumber,

▼M9

3a. pitseerimise kuu ja aasta järgmisel viisil: “pitseeritud …” (kuu ja aasta),

▼M6

4. Eri komponentide massiprotsent liikide ja vajaduse korral sortide kaupa ►M22  mis mõlemad on märgitud vähemalt ◄ ; kui massiprotsent on ostjale kirjalikult edastatud ja ametlikult registreeritud, piisab sellest, kui esitada segu nimi,

x Festulolium'i korral näidatakse perekondadesse Festuca ja Lolium kuuluvate liikide nimed,

5. Deklareeritud neto- või brutomass või deklareeritud puhaste seemnete arv,

6. Kaalu märkimise ning granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad, samuti ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogu massi suhe,

▼M7

7. Kui vähemalt segu kõikide osade idanevust on uuesti kontrollitud, võidakse märkida sõnad „uuesti kontrollitud … (kuu ja aasta)” ning kõnealuse uuesti kontrollimise eest vastutava talituse nimi. Kõnealuse teabe võib esitada ametlikule etiketile kinnitatud ametlikul kleebisel.

▼M6

II.   Miinimummõõtmed

110 × 67 mm.

B.   Tarnija etikett või pakendil esitatav teave ( ►M27  EÜ ◄ väikepakendid)

Nõutav teave

a) sertifitseeritud seeme:

1.  ►M27  EÜ ◄ B-väikepakend”,

2. Märgistamise eest vastutava tarnija nimi ja aadress või tunnusmärk,

3. Ametlikult määratud järjekorranumber,

4. Järjekorranumbri määranud asutus ja liikmesriik või nende lühendid,

5. Viitenumber, juhul kui ametlik järjekorranumber ei võimalda sertifitseeritud seemne partiid kindlaks teha,

6. Liik, ►M22  märgitud vähemalt ladina tähtedega, ◄

7. Sort, ►M22  märgitud vähemalt ladina tähtedega, ◄

8.  ►M28  Kategooria ◄ ”,

9. Neto- või brutomass või puhaste seemnete arv,

10. Kaalu märkimise ning granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad, samuti ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogu massi suhe,

11. Rohuseemne sortide puhul, mille viljelus- ja kasutusväärtust ei ole kontrollitud vastavalt ühist põllumajandustaimesortide kataloogi käsitleva nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiivi 70/457/EMÜ artikli 4 lõike 2 punktile a, järgmine märge: “Ei ole ette nähtud söödakultuuride tootmiseks”;

b) tarbeseeme:

1.  ►M27  EÜ ◄ B-väikepakend”,

2. Märgistamise eest vastutava tarnija nimi ja aadress või tunnusmärk,

3. Ametlikult määratud järjekorranumber,

4. Järjekorranumbri määranud asutus ja liikmesriik või nende lühendid,

5. Viitenumber, juhul kui ametlik järjekorranumber ei võimalda seemnepartiid kindlaks teha,

6. Liik, (5)  ►M22  märgitud vähemalt ladina tähtedega, ◄

7. “Tarbeseeme”,

8. Neto- või brutomass või puhaste seemnete arv,

9. Kaalu märkimise ning granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad, samuti ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogu massi suhe;

c) seemnesegud:

1.  ►M27  EÜ ◄ A-väikepakend” või “ ►M27  EÜ ◄ B-väikepakend”,

2. Märgistamise eest vastutava tarnija nimi ja aadress või tunnusmärk,

3.  ►M27  EÜ ◄ B-väikepakend: ametlikult määratud järjekorranumber,

4.  ►M27  EÜ ◄ B-väikepakend: järjekorranumbri määranud asutus ja liikmesriik või nende lühendid,

5.  ►M27  EÜ ◄ B-väikepakend: viitenumber, juhul kui ametlik järjekorranumber ei võimalda seemnepartiid kindlaks teha,

6.  ►M27  EÜ ◄ A-väikepakend: viitenumber, mis võimaldab seemnepartii kindlaks teha,

7.  ►M27  EÜ ◄ A-väikepakend: liikmesriik või selle lühend,

8. “Seemnesegu… (kavandatud kasutus)”,

9. Neto- või brutomass või puhaste seemnete arv,

10. Kaalu märkimise ning granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad, samuti ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogu massi suhe,

11. Eri komponentide massiprotsent liikide ja vajaduse korral sortide kaupa ►M22  mis mõlemad on märgitud vähemalt ladina tähtedega ◄ ; kui massiprotsenti on võimalik taotluse korral ostjale edastada ja kui see on ametlikult registreeritud, piisab, kui esitada osa kõnealusest teabest, mille liikmesriigid võivad näha ette oma territooriumil toodetud väikepakendite jaoks, ja viide segu nimele.

▼M22
V LISA

LÕPLIKULT SERTIFITSEERIMATA, MUUS LIIKMESRIIGIS KORISTATUD SEEMNE ETIKETT JA DOKUMENT

A.   Etiketil esitatav teave

 Põldtunnustamise eest vastutav asutus ja liikmesriik või nende lühendid,

 liik, märgitud ladina tähtedega vähemalt botaanilise nimena (soovi korral lühendatud vormis ja ilma ametiasutuste nimedeta),

 sort, märgitud vähemalt ladina tähtedega; sortide puhul (puhasliinid, hübriidid), mis on ette nähtud ristamiseks üksnes hübriidsortide saamisel, lisatakse märge “ristamiseks kasutatav sort”,

 kategooria,

 hübriidsortide puhul märge “hübriid”,

 deklareeritud neto- või brutomass,

 märge “lõplikult sertifitseerimata seeme”.

Liikmesriigid võib vabastada artiklis 20 sätestatud korras kohustusest märkida üksikute liikide puhul botaaniline nimi ning selle vabastuse võib anda vajaduse korral piiratud ajaks, kui on kindlaks tehtud, et asjaomase nõude rakendamisest tulenev kahju kaalub üles seemne turustamisest oodatava kasu.

B.   Etiketi värv

Etikett peab olema hall.

C.   Dokumendis esitatav teave

 Dokumendi välja andnud asutus,

 liik, märgitud ladina tähtedega vähemalt botaanilise nimena (soovi korral lühendatud vormis ja ilma ametiasutuste nimedeta),

 sort, märgitud vähemalt ladina tähtedega

 kategooria,

 põllule külvatud seemne viitenumber ja asjaomase seemne sertifitseerinud riigi nimi (riikide nimed),

 põllu või partii viitenumber,

 dokumendiga hõlmatud partii tootmiseks haritud maa-ala,

 koristatud seemne kogus ja pakendite arv,

 sertifitseeritud seemne puhul eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv,

 tõend selle kohta, et tingimused, millele peab vastama põllukultuur, millest seeme on saadud, on täidetud,

 vajaduse korral esialgse seemneanalüüsi tulemused( 1 ) EÜT 109, 9.7.1964, lk 1751/64.

( 2 ) EÜT L 252, 28.9.1994, lk 15. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2000/441/EÜ (EÜT L 176, 15.7.2000, lk 50).

( 3 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 4 ) EÜT L 225, 12.10.1970, lk 1.

( 5 ) Lupiinide puhul tuleb täpsustada, kas need on kibedad lupiinid või maguslupiinid