12.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 335/12


Euroopa Kohtu (teine koda) 7. juuli 2016. aasta otsus (Sąd Najwyższy – Poola eelotsusetaotlus) – Emmanuel Lebek versus Janusz Domino

(Kohtuasi C-70/15) (1)

((Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Artikli 34 punkt 2 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja - Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine - Keeldumispõhjused - Tagaseljaotsuse korral menetluse algatamist käsitleva dokumendi piisavalt aegsasti kostjale kättetoimetamata jätmine - Mõiste „edasikaebamine” - Edasikaebamise tähtaja ennistamise avaldus - Määrus (EÜ) nr 1393/2007 - Artikli 19 lõige 4 - Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine - Tähtaeg, mille jooksul edasikaebamise tähtaja ennistamise avaldus on vastuvõetav))

(2016/C 335/15)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Emmanuel Lebek

Kostja: Janusz Domino

Resolutsioon

1.

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 34 punktis 2 sisalduvat mõistet „vaidlustamine” tuleb tõlgendada nii, et see sisaldab samuti edasikaebamise tähtaja ennistamise avaldust, kui tähtaeg edasikaebuse esitamiseks tavalises korras on möödunud.

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000, artikli 19 lõike 4 viimast lõiku tuleb tõlgendada nii, et see välistab edasikaebamise tähtaja ennistamise avalduste korda käsitlevate liikmesriikide õigusnormide kohaldamise, kui on möödunud taoliste avalduste esitamise vastuvõetavuse tähtaeg, nagu see on määratletud liikmesriigi teates, millele nimetatud säte viitab.


(1)  ELT C 171, 26.5.2015.