30.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 26/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/180,

27. jaanuar 2023,

millega rakendatakse määrust (EL) 2022/2474, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2022. aasta määrust (EL) 2022/2474, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, (1) ning eeskätt selle artikli 1 lõiget 19,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 16. detsembril 2022 vastu määruse (EL) 2022/2474, millega muudeti nõukogu määrust (EL) nr 833/2014 (2) ja nähti ette täiendavad piiravad meetmed, et peatada teatavate määruse (EL) 2022/2474 V lisas osutatud meediakanalite ringhäälingutegevus, mida viiakse läbi liidus või mis on liidule suunatud. Määruse (EL) 2022/2474 artikli 1 punkti 19 kohaselt kohaldatakse neid meetmeid ühe või mitme nimetatud meediakanali suhtes, kui nõukogu võtab vastu sellekohased rakendusaktid.

(2)

Olles asjaomased juhtumid läbi vaadanud, tegi nõukogu järelduse, et määruse (EL) nr 833/2014 artiklis 2f osutatud piiravaid meetmeid tuleks kohaldada alates 1. veebruarist 2023 kõikide üksuste suhtes, millele on osutatud määruse (EL) 2022/2474 V lisas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 833/2014 artiklis 2f osutatud meetmeid kohaldatakse alates 1. veebruarist 2023 kõikide üksuste suhtes, millele on osutatud määruse (EL) 2022/2474 V lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  ELT L 322I, 16.12.2022, lk 1.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).