3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/53


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/879,

3. juuni 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 3. juuni 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/884, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 rakendatakse teatavaid nõukogu otsusega 2014/512/ÜVJP (3) ette nähtud meetmeid.

(3)

Nõukogu võttis 3. juunil 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/884, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP ja kehtestatakse mitmes sektoris täiendavad piiravad meetmed.

(4)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 laiendatakse spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamise keeldu veel kolmele Venemaa krediidiasutusele.

(5)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 laiendatakse nende Venemaa kaitsesektori tööstusliku baasiga seotud isikute loetelu, kelle suhtes kehtestatakse rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning sellistele kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule.

(6)

Samuti on asjakohane laiendada Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule kaasa aidata võivate kontrollitavate kaupade loetelu.

(7)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 laiendatakse selliste Venemaa meediakanalite ringhäälingulubade peatamist liidus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all.

(8)

Venemaa Föderatsioon on korraldanud süstemaatilise rahvusvahelise meediaga manipuleerimise ja faktide moonutamise kampaania, et tõhustada oma naaberriikide, liidu ja selle liikmesriikide destabiliseerimise strateegiat. Eelkõige on korduvalt ja järjepidevalt sattunud tema propaganda ohvriks Euroopa erakonnad, eriti valimiste ajal, samuti kodanikuühiskond, varjupaigataotlejad, Venemaa rahvusvähemused, soovähemused ning demokraatlike institutsioonide toimimine liidus ja selle liikmesriikides.

(9)

Ukraina vastase agressiooni õigustamiseks ja toetamiseks on Venemaa Föderatsioon korraldanud pidevat ja kooskõlastatud propagandategevust, mis on suunatud liidu ja naaberriikide kodanikuühiskonnale, moonutades ja manipuleerides tõsiselt fakte.

(10)

Neid propagandameetmeid on rakendatud eri meediakanalite kaudu Venemaa Föderatsiooni juhtkonna pideva otsese või kaudse kontrolli all. Selline tegevus kujutab endast märkimisväärset ja otsest ohtu liidu avalikule korrale ja julgeolekule. Need meediakanalid on olulised ja võtmetähtsusega Ukraina vastu suunatud agressiooni edendamiseks ja toetamiseks ning naaberriikide destabiliseerimiseks.

(11)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastukaaluks Ukraina olukorda destabiliseerivale Venemaa tegevusele, on vajalik, kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklis 11 tunnustatud õigusega sõna- ja teabevabadusele, kehtestada täiendavad piiravad meetmed, et selliste meediakanalite ringhäälingutegevus liidus või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatada. Meetmed tuleks jätta kehtima seni, kuni Ukraina-vastane agressioon lõpetatakse ning kuni Venemaa Föderatsioon ja sellega seotud meediakanalid lõpetavad propagandategevuse liidu ja selle liikmesriikide vastu.

(12)

On asjakohane anda nõukogule rakendamisvolitused, et otsustada rakendusaktide kaudu ning pärast asjakohaste faktide analüüsimist, kas hakata piiravaid meetmeid alates käesolevas määruses sätestatud kuupäevast kohaldama ühe või mitme käesoleva määruse VI lisas loetletud üksuse suhtes.

(13)

Kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklites 11, 16 ja 17 tunnustatud sõna- ja teabevabadusega, ettevõtlusvabadusega ja õigusega omandile, ei takista need meetmed nimetatud meediakanalitel ja nende töötajatel viia läbi liidus muid tegevusi kui ringhääling, näiteks uurimistöid või intervjuusid. Eelkõige ei piira need meetmed kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, sealhulgas põhiõiguste hartat ja liikmesriikide põhiseadusi nende vastavas pädevusvaldkonnas.

(14)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 keelatakse ka toodete või teenuste reklaamimine ükskõik millises selliste Venemaa meediakanalite poolt toodetud või edastavas sisus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all ja mille ringhäälinguload on peatatud.

(15)

Otsusega (ÜVJP) 2022/884 keelatakse ka otse või kaudselt osta, importida või liikmesriikidesse üle anda meritsi transporditavat toornaftat ja teatavaid naftatooteid, mis on Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud, ning pakkuda selliseid kaupu kolmandatesse riikidesse vedavale meretranspordile kindlustust ja edasikindlustust. Selleks nähakse ette asjakohased üleminekuperioodid.

(16)

Kuna mitme liikmesriigi geograafiline asukoht kujundab erilise sõltuvuse Venemaalt torujuhtme kaudu imporditavast toornaftast, millele ei leidu lühikeses perspektiivis elujõulisi alternatiivseid tarneid, ei peaks nendesse liikmesriikidesse torujuhtme kaudu Venemaalt imporditava toornafta suhtes ajutiselt kohaldama impordikeeldu, kuni nõukogu teeb selle kohta teistsuguse otsuse. Kõnealused liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et leida alternatiivsed tarned, tagamaks, et Venemaalt torujuhtme kaudu imporditava toornafta suhtes kohaldatakse keelde nii kiiresti kui võimalik.

(17)

On vaja keelata torujuhtme kaudu liikmesriiki tarnitava Venemaalt pärit toornafta üleandmine, transport ja edasimüük teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse, samuti on vaja pärast kaheksa kuu pikkust üleminekuperioodi keelata sellisest toornaftast saadud naftatoodete üleandmine, transport ja edasimüük teistesse liikmesriikidesse. Kuna Tšehhi sõltub sellistest naftatoodetest, tuleks talle alternatiivsete tarnete leidmiseks võimaldada täiendav kümnekuuline üleminekuperiood.

(18)

Bulgaaria spetsiifilise geograafilise asukoha tõttu tuleks piiratud ajavahemikuks ette näha spetsiaalne erand meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete impordi keelust. Arvestades Horvaatia eriolukorda, mis on seotud sellega, et tema rafineerimistehas peab toimimiseks tagama korrapärase vaakumgaasiõli tarne, peaks riiklikul pädeval asutusel olema võimalik anda teatavaks ajavahemikuks teatavatel tingimustel luba osta, importida või üle anda Venemaa vaakumgaasiõli.

(19)

Kui torujuhtme kaudu toimuv toornafta tarnimine Venemaalt merepiirita liikmesriiki katkeb põhjustel, mis ei ole selle liikmesriigi kontrolli all, tuleks erakorralise ajutise erandina lubada Venemaalt meritsi transporditava toornafta importimist asjaomasesse liikmesriiki selle ajani, kui torujuhtmete kaudu tarnimine uuesti jätkub või kui nõukogu otsustab, et asjaomase liikmesriigi suhtes kohaldatakse torujuhtme kaudu tarnitava toornafta importimise keeldu.

(20)

Liikmesriigid peaksid kas torujuhtme kaudu või meritsi toimuva naftatarne järsu katkemise korral tegutsema solidaarsuse ja piirkondliku koostöö vaimus, kaasates nii riigiasutused kui ka energiaettevõtjad, tehes tihedat koostööd nafta koordineerimisrühmaga, pidades silmas naftavarude, sealhulgas nafta julgeolekuvarude võimalikku kasutuselevõtmist ja muid meetmeid, sealhulgas sobivate segude tarne, nagu on ette nähtud nende riiklikes situatsiooniplaanides või muudes direktiivi 2009/119/EÜ kohaselt kokku lepitud plaanides. See solidaarsuse ja koostöö kohustus on eriti oluline, pidades silmas Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja Venemaa toornafta või piirkonnas toodetud rafineeritud naftatoodete tarnete võimalikku katkemist, eriti torujuhtmete või Musta mere sadamate kaudu. Komisjon jälgib turge ja varustuskindlust, samuti annab nõukogule korrapäraselt aru ning teeb vajaduse korral ettepanekuid varustuskindluse parandamiseks.

(21)

Kooskõlas transiidivabaduse põhimõttega ei tohiks Venemaalt pärit meritsi transporditava toornafta ja teatavate naftatoodete ostmise, impordi ja üleandmise keelud mõjutada selliste kaupade ostmist, importi või üleandmist, mis on pärit kolmandast riigist ja läbivad Venemaad üksnes transiidina. Eelkõige ei tohiks selliseid keelde kohaldada olukorras, kus Venemaa on tollideklaratsioonides märgitud kui ekspordiriik, kui toornafta ja muude naftatoodete päritoluriik on nendes deklaratsioonides kindlaks määratud kui kolmas riik.

(22)

Riigiasutused peaksid tegema vajalikke kontrolle tagamaks, et kolmanda riigi kauba transiit ei too kaasa keeldudest kõrvalehoidmist. Kui on olemas piisavalt tõendeid selle kohta, et kolmanda riigi kaupade import toob kaasa keelust kõrvalehoidmise, tuleks selline import keelata.

(23)

Lisaks keelatakse otsusega (ÜVJP) 2022/884 arvepidamise, audiitor- ja raamatupidamisteenuste, maksukonsultatsioonide, samuti äri- ja juhtimiskonsultatsioonide ning suhtekorraldusteenuste osutamine Venemaale.

(24)

Selleks et tagada määruse (EL) nr 833/2014 artikli 5m sujuv rakendamine, on asjakohane pikendada nimetatud artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud tegevuste lõpetamise tähtaega 10. maist 2022 kuni 5. juulini 2022.

(25)

On asjakohane selgitada, et käesolev määrus ei takista liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisel isikul, üksusel või asutusel võtta vastu makseid tema Venemaal asuvalt vastaspoolelt vastavalt määruse (EL) nr 833/2014 X lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiaid käsitlevatele lepingutele, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022 ja mille kõnealune juriidiline isik, üksus või asutus on täitnud enne 27. maid 2022.

(26)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 184/2005 (ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta) (4) II lisaga hõlmab arvepidamine, audiitor- ja raamatupidamisteenused ning maksukonsultatsioonid majandustehingute registreerimist; raamatupidamisdokumentide ja -aruannete kontrollimist; maksude planeerimist ja maksukonsultatsioone; ning maksudokumentide koostamist. Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid ning suhtekorraldus hõlmab ettevõtjatele osutatud konsultatsiooni- ja juhendamisteenuseid organisatsiooni majandustegevuse põhimõtete ja strateegia ning üldise planeerimise, korraldamise ja kontrolli vallas. Siia kuuluvad kõik juhtimistasud, tulemusaudit; turunduse ja inimressursside korraldamine, tootmis- ja projektijuhtimise alased konsultatsioonid; konsultatsiooni- ja juhendamisteenused klientide maine kujundamisel ja suhtekorraldusel avalikkuse ja muude institutsioonidega.

(27)

Selleks et tagada määruses (EL) nr 833/2014 sätestatud meetmete nõuetekohane rakendamine, on asjakohane laiendada erandit keelust, mis puudutab Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjate kaubavedu, kõigile diplomaatilistele ja konsulaaresindustele Venemaal. Samuti on asjakohane laiendada teatavaid erandeid keeldudest, mis puudutavad hoiuste vastuvõtmist ja usaldushaldust, ning täpsustada ja tugevdada sätteid, mis käsitlevad liikmesriikide õiguse kohaseid karistusi kõnealuse määruse meetmete rikkumise eest.

(28)

Need meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(29)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2f lisatakse järgmine lõige:

„3.   Keelatud on reklaamida tooteid või teenuseid mis tahes sisus, mille on tootnud või mida edastavad XV lisas loetletud juriidilised isikud, üksused või asutused, sealhulgas ühegi lõikes 1 osutatud edastamis- või levitamisvahendi abil.“

2)

Artikli 3 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või“.

3)

Artikli 3a lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või“.

4)

Artikli 3ea lõike 5 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ning teatavate XXIV lisas loetletud keemia- ja rauatoodete ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;“.

5)

Artikli 3l lõike 4 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;“.

6)

Artikli 3l lõike 4 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal, või“.

7)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3m

1.   Keelatud on otse või kaudselt osta, importida ja üle anda XXV lisas loetletud toornaftat ja naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt.

2.   Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 sätestatud keeluga.

3.   Lõigetes 1 ja 2 nimetatud keelde ei kohaldata:

a)

kuni 5. detsembrini 2022 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud ja täidetavad enne kõnealust kuupäeva CN-koodi 2709 00 alla kuuluvate kaupade lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

b)

kuni 5. veebruarini 2023 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud ja täidetavad enne kõnealust kuupäeva CN-koodi 2710 alla kuuluvate kaupade lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

c)

XXV lisas loetletud meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostmise, impordi või üleandmise suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad;

d)

CN-koodi 2709 00 alla kuuluva toornafta suhtes, mis tarnitakse torujuhtme kaudu Venemaalt liikmesriikidesse, kuni nõukogu otsustab, et kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde.

4.   Kui torujuhtme kaudu toimuv toornafta tarnimine Venemaalt merepiirita liikmesriiki katkeb põhjustel, mis ei ole selle liikmesriigi kontrolli all, võib erakorralise ajutise erandina lõigetest 1 ja 2 importida kõnealusesse liikmesriiki kategooriasse CN 2709 00 kuuluvat toornaftat Venemaalt meritsi, kuni asjaomane tarnimine uuesti jätkub või kuni alustatakse lõike 3 punktis d osutatud nõukogu otsuse kohaldamist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Bulgaaria pädevad asutused alates 5. detsembrist 2022 anda loa täita kuni 31. detsembrini 2024 selliseid lepinguid, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud XXV lisas loetletud meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostuks, impordiks või üleandmiseks, või selliste lepingute täitmiseks vajalikke lisalepinguid.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Horvaatia pädevad asutused alates 5. veebruarist 2023 anda kuni 31. detsembrini 2023 loa Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud CN-koodi 2710 19 71 alla kuuluva vaakumgaasiõli ostuks, impordiks või üleandmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vaakumgaasiõli alternatiivsed tarned puuduvad ning

b)

Horvaatia on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks eriloa andmist, ning komisjon ei ole selle ajavahemiku jooksul vastuväiteid esitanud.

7.   Pädeva asutuse poolt lõike 5 või 6 kohaselt antud erandi alusel imporditud kaupa ei müüda teises liikmesriigis või kolmandas riigis asuvatele ostjatele.

8.   Lõike 3 punktis d osutatud toornafta, mis on torujuhtme kaudu tarnitud liikmesriikidesse, üleandmine või transport teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse ning selle müük teise liikmesriigi või kolmanda riigi ostjale on keelatud.

Kõik sellise toornafta saadetised ja mahutid peavad olema selgelt märgistatud tähisega „REBCO: eksport keelatud“.

Kui toornafta on tarnitud torujuhtme kaudu liikmesriiki, nagu on osutatud lõike 3 punktis d, on alates 5. veebruarist 2023 keelatud sellisest toornaftast saadud kategooriasse CN 2710 kuuluvaid naftatooteid teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse üle anda või transportida või müüa selliseid naftatooteid teistes liikmesriikides või kolmandates riikides asuvatele ostjatele.

Ajutise erandina kohaldatakse kolmandas lõigus osutatud keelde lõike 3 punktis d osutatud torujuhtme kaudu teise liikmesriiki tarnitud toornaftast saadud naftatoodete Tšehhisse importimise ja Tšehhile üleandmise ning Tšehhis asuvatele ostjatele müümise suhtes alates 5. detsembrist 2023. Kui selliste naftatoodete alternatiivsed tarned tehakse Tšehhile kättesaadavaks enne nimetatud kuupäeva, lõpetab nõukogu kõnealuse ajutise erandi. Ajavahemikul kuni 5. detsembrini 2023 ei tohi teistest liikmesriikidest Tšehhisse imporditud naftatoodete mahud ületada asjaomastest teistest liikmesriikidest Tšehhisse eelneva viie aasta jooksul samal ajavahemikul imporditud keskmist mahtu.

9.   Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata XXV lisas loetletud kaupade ostmise suhtes Venemaal, mis on vajalikud selleks, et rahuldada ostja põhivajadusi Venemaal või humanitaarprojekte Venemaal.

10.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 8. juuniks 2022 ja seejärel iga kolme kuu järel kategooriasse CN 2709 00 kuuluva, torujuhtme kaudu imporditud lõike 3 punktis d osutatud toornafta kogused. Importi käsitlevad andmed tuleks esitada torujuhtmete kaupa. Juhul kui lõikes 4 osutatud erakorralist ajutist erandit kohaldatakse merepiirita liikmesriigi suhtes, esitab kõnealune liikmesriik komisjonile iga kolme kuu järel aruande kategooriasse CN 2709 00 kuuluva toornafta koguste kohta, mida ta impordib meritsi Venemaalt seni, kuni kõnealune erand kehtib.

Ajavahemikul kuni 5. detsembrini 2023, millele on osutatud lõike 8 neljandas lõigus, esitavad liikmesriigid komisjonile iga kolme kuu järel aruande lõike 3 punktis d osutatud torujuhtme kaudu tarnitud toornaftast saadud ja kategooriasse CN 2710 kuuluvate naftatoodete koguste kohta, mida nad ekspordivad Tšehhisse.

Artikkel 3n

1.   Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud ning XXV lisas loetletud toornafta ja naftatoodete transportimiseks kolmandatesse riikidesse, sealhulgas laevalt laevale pumpamise kaudu.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata

a)

kuni 5. detsembrini 2022 selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022, ega nende täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, ega

b)

XXV lisas loetletud toornafta ja naftatoodete transpordi suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad.“

8)

Artiklit 5aa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata maksetele, mis kuuluvad tasumisele selles lõikes nimetatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele lepingute kohaselt, mis on täidetud enne 15. maid 2022.“;

b)

lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

tehingud, mida on rangelt vaja maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi otseseks või kaudseks ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Lääne-Balkanile, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;“;

c)

lõikele 3 lisatakse järgmine punkt:

„d)

enne 16. märtsi 2022 sõlmitud tehingutele, sealhulgas müügitehingutele, mis on rangelt vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembriks 2022 osalus ühisettevõttes või sarnases õiguslikus üksuses, millega on seotud lõikes 1 osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

e)

tehingud, mis on seotud elektroonilise side teenuste, andmekeskusteenuste osutamisega ning nende toimimiseks, hoolduseks, turvalisuseks, sealhulgas tulemüüride ja kõnekeskusteenuse osutamiseks vajalike teenuste osutamisega ja seadmete pakkumisega XIX lisas loetletud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele.“

9)

Artikkel 5c asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5c

1.   Erandina artikli 5b lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:

a)

vajalik artikli 5b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e)

vajalik diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 punkti a, b, c või e alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

10)

Artikli 5f lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.“

11)

Artikkel 5h asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5h

1.   Keelatud on finantsandmete vahetamiseks kasutatavate spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine XIV lisas loetletud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIV lisas loetletud üksusele.

2.   Iga XIV lisas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu alates kõnealuses lisas nimetatud kuupäevast. Samast kuupäevast kohaldatakse keeldu Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIV lisas loetletud üksusele.“

12)

Artikli 5k lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning samuti titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või“.

13)

Artikkel 5m asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5m

1.   Keelatud on registreerida usaldushaldust või samalaadset õiguslikku üksust ja pakkuda sellele registrijärgset asukohta, äritegevuse või haldusaadressi ja juhtimisteenuseid, kui selle asutaja või soodustatud isik on:

a)

Venemaa kodanik või Venemaal elav füüsiline isik;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

c)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt punktis a või b osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandisse;

d)

juriidiline isik, üksus või asutus, mis on punktis a, b või c osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontrolli all;

e)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb punktis a, b, c või d osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

2.   Alates 5. juulist 2022 on keelatud tegutseda lõikes 1 osutatud usaldushalduse või samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal või korraldada mõne teise isiku tegutsemine sellistes ülesannetes.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste toimingute suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 9. aprilli 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui asutaja või soodustatud isik on liikmesriigi kodanik või füüsiline isik, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

5.   Erandina lõikest 2 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa lõikes 2 osutatud teenuste jätkumiseks pärast 5. juulit 2022:

a)

selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembril 2022 toimingud, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada lõikes 3 osutatud lepingud, tingimusel et kõnealuseid toiminguid alustati enne 11. maid 2022, või

b)

muudel põhjustel, tingimusel et teenuseosutajad ei võta lõikes 1 osutatud isikutelt vastu rahalisi vahendeid ega majandusressursse ega tee neile rahalisi vahendeid ega majandusressursse kättesaadavaks ei otse ega kaudselt ega võimalda sellistel isikutel muul moel usaldushaldusse paigutatud varast kasu saada.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas meditsiinitarbed, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks;

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal, või

c)

sellise usaldushalduse tegevuseks, mille eesmärk on hallata tööandjapensioni skeeme, kindlustuslepinguid või töötajate osalusskeeme, heategevusorganisatsioone, harrastusspordiklubisid ning alaealistele või haavatavatele täiskasvanutele ette nähtud rahalisi vahendeid.

7.   Asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni kõikidest lõike 5 või 6 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates sellise loa andmisest.“

14)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5n

1.   Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamist, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksu-, äri- või juhtimiskonsultatsioone või suhtekorraldusteenuseid:

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 4. juunit 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.

4.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on mõeldud eranditult kasutamiseks Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

5.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine, või evakueerimiseks, või

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.“

15)

Artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste, sealhulgas asjakohasel juhul kriminaalkaristuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid sätestavad ka asjakohased meetmed sellise rikkumise tulemusena saadud tulu konfiskeerimiseks.“

16)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

17)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

18)

VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

19)

XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

20)

XIV lisa asendatakse käesoleva määruse V lisas esitatud tekstiga.

21)

XV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

Käesolevat punkti kohaldatakse ühe või mitme käesoleva määruse VI lisas nimetatud üksuse suhtes alates 25. juunist 2022 ning tingimusel, et nõukogu teeb pärast asjaomaste juhtumite analüüsimist rakendusakti kaudu sellekohase otsuse.

22)

XXI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

23)

Lisatakse XXV lisa vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 153, 3.6.2022.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).

(4)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 23.


I LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 IV lisasse lisatakse järgmised füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Jevgeni Krajušin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard““.


II LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I kategooria „Elektroonika“ alamkategooria X.A.I.003 all asendatakse punkt a järgmisega:

„a.

Sagedusmuundurid ning nende spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;“.

2)

Lisatakse järgmised kategooriad:

„IX kategooria – Erimaterjalid ja nendega seotud seadmed

X.C.IX.001

Eraldi kindla keemilise koostisega ühendid vastavalt kombineeritud nomenklatuuri gruppide 28 ja 29 märkusele 1:

a)

Kontsentratsioonis 95 massiprotsenti või rohkem:

1.

etüleendikloriid (CAS 107-06-2);

2.

nitrometaan (CAS 75-52-5);

3.

pikriinhape (CAS 88-89-1);

4.

alumiinumkloriid (CAS 7446-70-0);

5.

arseen (CAS 7440-38-2);

6.

arseentrioksiid (CAS 1327-53-3);

7.

bis(2-kloroetüül)etüülamiin hüdrokloriid (CAS 3590-07-6);

8.

bis(2-kloroetüül)metüülamiin hüdrokloriid (CAS 55-86-7);

9.

tris(2-kloroetüül)amiin hüdrokloriid (CAS 817-09-4);

10.

tributüülfosfit (CAS 102-85-2);

11.

isotsüanaatmetaan (CAS 624-83-9);

12.

kinaldiin (CAS 91-63-4);

13.

2-bromokloroetaan (CAS 107-04-0);

14.

bentsiil (CAS 134-81-6);

15.

dietüüleeter (CAS 60-29-7);

16.

dimetüüleeter (CAS 115-10-6);

17.

dimetüülaminoetanool (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksüetanool (CAS 109-86-4);

19.

butürüülkoliinesteraas (BCHE);

20.

dietüleentriamiin (CAS 111-40-0);

21.

diklorometaan (CAS 75-09-2);

22.

dimetüülaniliin (CAS 121-69-7);

23.

etüülbromiid (CAS 74-96-4);

24.

etüülkloriid (CAS 75-00-3);

25.

etüülamiin (CAS 75-04-7);

26.

heksamiin (CAS 100-97-0);

27.

isopropanool (CAS 67-63-0);

28.

isopropüülbromiid (CAS 75-26-3);

29.

isopropüüleeter (CAS 108-20-3);

30.

metüülamiin (CAS 74-89-5);

31.

metüülbromiid (CAS 74-83-9);

32.

monoisopropüülamiin (CAS 75-31-0);

33.

obidoksiimkloriid (CAS 114-90-9);

34.

kaaliumbromiid (CAS 7758-02-3);

35.

püridiin (CAS 110-86-1);

36.

püridostigmiinbromiid (CAS 101-26-8);

37.

naatriumbromiid (CAS 7647-15-6);

38.

naatrium (CAS 7440-23-5);

39.

tributüülamiin (CAS 102-82-9);

40.

trietüülamiin (CAS 121-44-8) või

41.

trimetüülamiin (CAS 75-50-3).

b)

Kontsentratsioonis 90 massiprotsenti või rohkem:

1.

atsetoon (CASi 67-64-1);

2.

atsetüleen (CAS 74-86-2);

3.

ammoniaak (CAS 7664-41-7);

4.

antimon (CAS 7440-36-0);

5.

bensaldehüüd (CAS 100-52-7);

6.

bensoiin (CAS 119-53-9);

7.

1-butanool (CAS 71-36-3);

8.

2-butanool (CAS 78-92-2);

9.

isobutanool (CAS 78-83-1);

10.

tert-butanool (CAS 75-65-0);

11.

kaltsiumkarbiid (CAS 75-20-7);

12.

süsinikmonooksiid (CAS 630-08-0);

13.

kloor (CAS 7782-50-5);

14.

tsükloheksanool (CAS 108-93-0);

15.

ditsükloheksüülamiin (CAS 101-83-7);

16.

etanool (CAS 64-17-5);

17.

etüleen (CAS 74-85-1);

18.

etüleenoksiid (CAS 75-21-8);

19.

fluoroapatiit (CAS 1306-05-4);

20.

vesinikkloriid (CAS 7647-01-0);

21.

vesiniksulfiid (CAS 7783-06-4);

22.

mandelhape (CAS 90-64-2);

23.

metanool (CAS 67-56-1);

24.

metüülkloriid (CAS 74-87-3);

25.

metüüliodiid (CAS 74-88-4);

26.

metüülmerkaptaan (CAS 74-93-1);

27.

monoetüleenglükool (CAS 107-21-1);

28.

oksalüülkloriid (CAS 79-37-8);

29.

kaaliumsulfiid (CAS 1312-73-8);

30.

kaaliumtiotsüanaat (CAS 333-20-0);

31.

naatriumhüpoklorit (CAS 7681-52-9);

32.

väävel (CAS 7704-34-9);

33.

vääveldioksiid (CAS 7446-09-5);

34.

vääveltrioksiid (CAS 7446-11-9);

35.

tiofosforüülkloriid (CAS 3982-91-0);

36.

tri-isobutüülfosfit (CAS 1606-96-8);

37.

valge fosfor (CAS 12185-10-3) või

38.

kollane fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanüül ja selle derivaadid alfentaniil, sufentaniil, remifentaniil, karfentaniil ja nende soolad.

Märkus.

Punkt X.C.IX.002 ei hõlma tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

X.C.IX.003

Kesknärvisüsteemi mõjutavate kemikaalide lähteained:

a)

4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (CAS 21409-26-7) või

b)

N-fenetüül-4-piperidoon (CAS 39742-60-4).

Märkused.

1.

Punkt X.C.IX.003 ei hõlma „keemilisi segusid“, mis sisaldavad üht või mitut punktis X.C.IX.003 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 1 massiprotsendi.

2.

Punkt X.C.IX.003 ei hõlma tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

X kategooria – Materjalide töötlemine

X.B.X.001

„Pidevvoolureaktorid“ ja nende „moodulkomponendid“

Tehnilised märkused.

1.

Punkti X.B.X.001 tähenduses koosnevad pidevvoolureaktorid isehäälestuvatest süsteemidest, kus reagente suunatakse pidevalt reaktorisse ja saadud toode saadakse kätte väljundi kaudu.

2.

Punkti X.B.X.001 tähenduses on moodulkomponendid vedelmoodulid, vedelikupumbad, ventiilid, täidismoodulid, segamismoodulid, rõhumõõturid, vedelikueraldajad jne.

X.B.X.002

Punktiga 2B352.i hõlmamata nukleiinhapete assemblerid ja süntesaatorid, osaliselt või täielikult automatiseeritud, kavandatud koostama nukleiinhappeid pikkusega üle 50 aluspaari.

X.B.X.003

Automaatsed peptiidide sünteseerimisseadmed, mis on võimelised töötama kontrollitavas keskkonnas.“


III LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VIII lisasse lisatakse järgmised partnerriigid:

„ÜHENDKUNINGRIIK

LÕUNA-KOREA“.


IV LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XII lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikli 5 lõikes 2 osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu“.


V LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XIV lisa asendatakse järgmisega:

„XIV LISA

ARTIKLIS 5h OSUTATUD JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

Juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimi

Kohaldamise alguskuupäev

Bank Otkritie

12. märts 2022

Novikombank

12. märts 2022

Promsvyazbank

12. märts 2022

Bank Rossiya

12. märts 2022

Sovcombank

12. märts 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. märts 2022

VTB BANK

12. märts 2022

Sberbank

14. juuni 2022

Credit Bank of Moscow

14. juuni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. juuni 2022


VI LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XV lisasse lisatakse järgmised üksused:

„Rossija RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International“.


VII LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 XXI lisa asendatakse järgmisega:

„XXI LISA

ARTIKLIS 3i OSUTATUD KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

CN-kood

Kauba nimetus

0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud vähid, puhastatud või puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või suitsutamise käigus või mitte; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud või soolatud või mitte

16043100

kaaviar

16043200

kaaviariasendajad

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid

2303

Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, suhkrupeedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise ja kääritamise ning destilleerimise jäätmed, granuleeritud või granuleerimata

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

ex ex2825

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid, v.a CN-koodide 2825 20 00  ja 2825 30 00 alla kuuluvad tooted

ex ex2835

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid, v.a CN-koodi 2835 26 00 alla kuuluvad tooted

ex ex2901

Atsüklilised süsivesinikud, v.a CN-koodi 2901 10 00 alla kuuluvad tooted

2902

Tsüklilised süsivesinikud

ex ex2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a CN-koodi 2905 11 00 alla kuuluvad tooted

2907

Fenoolid; fenoolalkoholid

2909

Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

310420

Kaaliumkloriid

310520

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme toiteelementi: lämmastikku, fosforit ja kaaliumi

310560

Mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi

ex ex31059020

Muud väetised, mis sisaldavad kaaliumkloriidi

ex ex31059080

Muud väetised, mis sisaldavad kaaliumkloriidi

3902

Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul

4011

Uued kummist õhkrehvid

44

Puit ja puittooted; puusüsi

4705

Puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel

4804

Pinnakatteta jõupaber ja papp rullides või lehtedena, muud kui rubriigis 4802 või 4803 nimetatud

6810

Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)

7005

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata

7007

Karastatud või lamineeritud kildumatu klaas

7010

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgurid

7019

Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7606

Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm

7801

Survetöötlemata plii

ex ex8411

Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid, välja arvatud CN-koodi 8411 91 00 alla kuuluvad turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad

8431

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425 –8430 masinates

8901

Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks

8904

Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid

8905

Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid

9403

Muu mööbel ja selle osad


VIII LISA

Lisatakse järgmine lisa:

„XXV LISA

ARTIKLITES 3m JA 3n OSUTATUD TOORNAFTA JA NAFTATOODETE LOETELU

CN-kood

Kirjeldus

2709 00

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed