11.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/2


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/408,

10. märts 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Nõukogus toimunud läbivaatamise alusel tuleks muuta määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud teavet 37 isiku ja kuue üksuse kohta.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Allpool loetletud isikuid ja üksusi käsitlevad kanded määruse (EL) nr 269/2014 I lisas asendatakse järgmiste kannetega:

 

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.7.1974

Sünnikoht: Harkiv, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Berezovskiy nimetati 1. märtsil 2014 Ukraina mereväe ülemaks, kuid sellele järgnevalt andis ta ametivande Krimmi relvajõududele, murdes oma eelnevat vannet Ukraina mereväele.

Ta oli Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku ülema asetäitja kuni 2015. aasta oktoobrini.

Venemaa Föderatsiooni Vaikse ookeani laevastiku ülema asetäitja ja viitseadmiral.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 28.9.1953 või 28.8.1953

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina

Krimmi Ülemraada asespiikrina algatas Tsekov koos Sergey Aksyonoviga „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ valitsuse ebaseadusliku laialisaatmise. Ta kaasas sellesse aktsiooni Vladimir Konstantinovi, ähvardades teda ametist tagandamisega. Ta tunnistas avalikult, et kutse Vene sõduritele võtta üle Krimmi Ülemraada algatasid Krimmist pärit parlamendiliikmed. Ta oli üks esimesi Krimmi juhte, kes esitas avalikult üleskutse liita Krimm Venemaaga.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige „Krimmi Vabariigist“ alates 2014. aastast, uuesti ametisse nimetatud 2019. aasta septembris. Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni liige.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 30.7.1970

Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad), Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker.

Toetas aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Juhtis isiklikult meeleavaldust, millega toetati Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas.

Riigiduuma rahvusvaheliste küsimuste komisjoni endine aseesimees ja liige.

„Ühtse Venemaa“ partei üldnõukogu presiidiumi liige.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13.9.1961

Sünnikoht: Vitebsk, Valgevene NSV (nüüdne Valgevene)

Endine Musta mere laevastiku ülem, admiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

Endine Venemaa laevastiku staabiülem ja ülemjuhataja esimene asetäitja.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.3.1963

Sünnikoht: Sevastopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Endine Musta mere laevastiku ülem, kontradmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

Praegu admiral, Venemaa laevastiku peastaabi ülem.

21.3.2014

32.

Kindralleitnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 5.12.1959

Sünnikoht: Oš, Kirgiisi NSV (nüüdne Kõrgõzstan)

Ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi saadetud Vene vägede (mida Venemaa nimetab jätkuvalt ametlikult „kohalikuks omakaitseks“) endine de facto ülem. Lõuna sõjaväeringkonna endine aseülem.

Venemaa Rahvuskaardi Lõunaringkonna ülem.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22.8.1960

Sünnikoht: Alagir, Põhja-Osseetia ANSV, Vene NFSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ukraina annekteeritud Sevastopoli linna endine kuberner.

Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Siberi föderaalpiirkonnas. Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu liige.

Alates 19. septembrist 2021 Põhja-Osseetia juht.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Sugu: naine

Sünniaeg: 7.5.1962

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki“ esindav liige Venemaa Föderatsiooninõukogus alates 2014. aastast, uuesti ametisse nimetatud 2019. aastal.

Föderatsiooninõukogu põhiseadusliku ja riigi ülesehitamise komisjoni liige.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.2.1957

Sünnikoht: Barnaul, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa õhudessantväeüksuste ülem, kindralkolonel. Oma kõrgema positsiooni tõttu vastutav Venemaa õhudessantväe kasutamise eest Krimmis.

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kaitsekomisjoni esimees. Riigiduuma kodanikuühiskonna arendamise komisjoni liige.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Sugu: naine

Sünniaeg: 18.3.1980

Sünnikoht: Mihhailovka, Vorošilovgradi oblast, Ukraina NSV või Jevpatorija, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki“ esindav liige Riigiduumas.

Endine „Krimmi Vabariigi“ prokurör. Viis aktiivselt ellu Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

Endine rahvusvaheliste küsimuste komisjoni aseesimees, Venemaa Föderatsiooni siseasjadesse välissekkumise uurimise komisjoni liige, Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma julgeoleku- ja korruptsioonivastse võitluse komisjoni liige. Suursaadik Venemaa Föderatsiooni diplomaatilises korpuses.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 25.7.1972

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Endine „Donetski Rahvavabariigi peaminister“, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsustegevuse“ eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina „fašistide“ vastu“). „Novorossija Liitu“ käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat; juhib „Donbassi vabatahtlike liitu“.

„Donbassi vabatahtlike liidu“ juhatuse esimees. Osales aktiivselt Donbassi võitlema saadetud „vabatahtlike“ värbamises ja väljaõppes.

Riigiduuma liige alates 2021. aasta septembrist. Ta teatas 2021. aasta oktoobris, et Ida-Ukraina separatistlikud jõud on „Vene väed“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 6.11.1958

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

Endine „Donetski Rahvavabariigi“„info- ja massikommunikatsiooniminister“. Praegu „Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ eelarve-, finants- ja majanduspoliitika komisjoni liige. Toetab aktiivselt Ukraina idaosas toimuvat separatistlikku tegevust.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 20.1.1964

Sünnikoht: Iževsk, Venemaa Föderatsioon

Endine „Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister“, ametisse kinnitatud 8. juulil 2014.

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“ eest.

Praegu Kommunikatsiooni Juhtimise Instituudi poliitikateadlane ja Rahvusvaheliste Sanktsioonirežiimide Probleemiuuringute Keskuse direktor.

Jätkab „Luganski Rahvavabariigi“ separatistlike struktuuride toetamist.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.12.1950

Sünnikoht: Vladivostok, Venemaa Föderatsioon

Endine Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

On endiselt Ühtse Venemaa partei ülemnõukogu esimees ja Venemaa Föderatsiooni täievoliline esindaja Ukraina olukorra lahendamise kontaktrühmas.

Riigiettevõtte „Tactical Missiles Corporation JSC“ direktorite nõukogu esimees.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.7.1981

Sünnikoht: Kuibõšev (Samara), Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma liige.

Riigiduuma liikmena kuulutas ta Moskvas välja tunnustamata „Donetski Rahvavabariigi“„de facto saatkonna“ avamise; ta osaleb Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

Endine Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma kehakultuuri-, spordi- ja noorteküsimuste komisjoni esimees.

Alates 19. septembrist 2021 on ta Habarovski krai kuberner.

Alates 6. veebruarist 2021 Venemaa liberaaldemokraatliku partei piirkondliku haru koordinaator.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.2.1960

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi“ endine „asekaitseminister“. Ta on seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Berezin toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. „Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ liige. Praegu Donetski Rahavabariigi kirjanike liidu juhatuse esimees.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 21.1.1983

Sünnikoht: Debaltsevo, Ukraina

Seotud „Donbassi omakaitsega“. Ta on muu hulgas teatanud, et nad jätkavad võitlust ülejäänud riigis. Seetõttu on Rudenko toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. „Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni liige.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 11.8.1949

Sünnikoht: Klin, Moskva oblast, Venemaa Föderatsioon

Riigiduuma endine asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Endine Dagestani Vabariigi juht. Endine Venemaa Föderatsiooni presidendi nõunik.

Riigiduuma liige ja Ühtse Venemaa fraktsiooni juht Riigiduumas.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.9.1972

Sünnikoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Endine Riigiduuma liige. Endine Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 8.2.1963

Sünnikoht: Chișinău, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik)

Endine Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige. Välisasjade komisjoni liige. Ta on Ühtse Venemaa tähtis liige ja ärimees, kes on teinud Ukrainasse ja Krimmi suuri investeeringuid.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduse eelnõu poolt, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, „Krimmi Vabariigi“ ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

Pärast erakondade – „A Just Russia“ („Õiglane Venemaa“), „For Truth“ („Tõe nimel“) ning „Patriots of Russia“ („Venemaa patrioodid“) ühinemist sai Babakovist kokkuliidetud üksuste kesknõukogu presiidiumi sekretär.

Riigiduuma liige, energeetikat, VKEde toetamist, suhteid Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) riikidega, Euraasia integratsiooni ja kaasmaalaste toetamist käsitlevate komisjonide liige.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (teise nimega Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15.9.1981

Sünnikoht: Lugansk, Ukraina

„Luganski Rahvavabariigi rahvanõukogus“„Luganski Majandusliidu“ saadik. Kandideeris „valimistel“2. novembril 2014„Luganski Rahvavabariigi“„juhi“ kohale. Nende „valimistega“ rikuti Ukraina õiguskorda ja seetõttu olid need ebaseaduslikud. Endine „ametiühingute ühenduse“„esimees“. „Luganski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ liige. Praegu piirkondadevahelise ühiskondliku organisatsiooni „Luganski Kogukondade Liit“ juhatuse esimees, integratsioonikomisjoni „Venemaa ja Donbass“ esindaja.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega ning ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Toetab aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (teise nimega Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.5.1980 või 21.10.1983

Sünnikoht: Snižne, Donetski oblast, Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

„Donetski Rahvavabariigi rahvanõukogu“ endine liige. Endine rahvaliikumise „Free Donbass“ („Vaba Donbass“) esimees.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Endine Donetski Rahvavabariigi rahvuskogu tööstus- ja kaubanduskomitee aseesimees.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 27.6.1966

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi“„omakaitse“ pressiesindaja ja asejuhataja.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Donetski Rahvavabariigi“„omakaitse“ asejuhataja ja ametlik esindaja.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (teise nimega IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (teise nimega Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Sugu: mees

Sünniaeg: 7.1.1967

Sünnikoht: Mitšurinsk, Tambovi oblast, Venemaa Föderatsioon

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ omakaitse „ülemjuhataja“.

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel ametikohtadel tegutsemisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Venemaa relvajõudude 8. armee endine ülem. Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna staabiülem ja esimene asekomandör.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 9.11.1963

Sünnikoht: endine Saksamaa Demokraatlik Vabariik

Lääne sõjaväeringkonna endine ülem. Endine põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osales peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

Endine asekaitseminister.

Riigiduuma liige alates 19. septembrist 2021.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 28.8.1977

Sünnikoht: Bekobod, Usbekistani NSV (nüüdne Usbekistan)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki“ esindanud endine Riigiduuma liige.

Endine Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni aseesimees.

2014. aastal nimetati Balbek „Krimmi Vabariigi“ ministrite nõukogu aseesimeheks, kelle ülesandeid täites toetas ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mille eest anti talle medal „Krimmi Vabariigi kaitsmise eest“. Ta toetas Krimmi annekteerimist oma avalike avaldustega, sealhulgas Ühtse Venemaa (Krimmi filiaal) veebisaidi kontol, ning artikliga, mis avaldati 3. juulil 2016 NTV veebisaidil.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17.10.1969

Sünnikoht: Kular, Ust-Janski piirkond, Jakuutia ANSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna esindav liige Riigiduumas.

Riigiduuma rahvusvaheliste küsimuste komisjoni liige.

Sevastopoli kohaliku omavalitsuse liikmena toetas ta 2014. aasta veebruaris ja märtsis nn rahvalinnapea Alexei Chaliy tegevust. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas oma isiklikul veebisaidil ja intervjuus, mis avaldati 21. veebruaril 2016 veebisaidil nation-news.ru.

Annekteerimisprotsessis osalemise eest anti talle Venemaa riiklik orden „Isamaa eest täidetud kohustuste eest“ (teine järk).

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 3.8.1981

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki“ esindanud endine Riigiduuma liige.

Endine finantsturge käsitleva duumakomisjoni liige.

2014. aasta märtsis nimetati Kozenko „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu aseesimeheks. Ta on avalikult tunnistanud oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, mida ta on ka avalikult toetanud, sealhulgas intervjuus, mis avaldati 12. märtsil 2016 veebisaidil gazetacrimea.ru. Annekteerimisprotsessis osalemise eest andsid kohalikud „ametivõimud“ talle medali „Krimmi Vabariigi kaitsmise eest“.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 24.6.1965

Sünnikoht: Belogorsk, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki“ esindanud endine Riigiduuma liige.

Endine Riigiduuma kultuurikomisjoni liige.

Ta on olnud „Krimmi Autonoomse Vabariigi“ ülemnõukogu liige alates 2012. aastast ning toetas alates 2014. aasta märtsist ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli integreerimist Venemaa Föderatsiooni. 2014. aasta septembris valiti Savchenko „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogusse. Ta on mitmel korral avalike avaldustega kaitsnud Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist, sealhulgas intervjuudes, mis avaldati 2. aprillil 2016 ja 20. augustil 2016 veebisaidil c-pravda.ru. 2014. aastal anti talle Venemaa riiklik orden „Emamaa eest täidetud kohustuste eest“ (teine järk) ning 2015. aastal andsid „Krimmi Vabariigi“„ametivõimud“ talle ordeni „Kohusetundlikkuse eest“.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 4.7.1971

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Ebaseaduslikult annekteeritud „Krimmi Autonoomset Vabariiki“ esindanud endine Riigiduuma liige.

Endine suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja suhteid kaasmaalastega käsitleva Riigiduuma komisjoni liige.

2014. aasta septembris valiti Shperov „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogusse.

Ta on avalikult tunnistanud (sealhulgas intervjuus, mis avaldati 3. septembril 2016 veebisaidil ldpr-rk.ru) oma osalemist 2014. aastal toimunud sündmustes, mis tõid kaasa Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise, ning eelkõige oma rolli poolsaare ebaseadusliku annekteerimise küsimuses peetava ebaseadusliku referendumi korraldamisel.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 20.5.1971

Sünnikoht: Krimm, Ukraina

Krimmi valimiskomisjoni esimehe asetäitja. Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste, 8. septembril 2019 toimunud piirkondlike ja kohalike valimiste ja 2021. aasta septembris toimunud Riigiduuma valimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Sugu: naine

Sünniaeg: 22.8.1979

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, Ukraina

Krimmi valimiskomisjoni sekretär. Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018 toimunud Venemaa presidendivalimiste, 8. septembril 2019 toimunud piirkondlike ja kohalike valimiste ja 2021. aasta septembris toimunud Riigiduuma valimiste korraldamisel ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis ning sellega toetas ja rakendas aktiivselt poliitikameetmeid, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 30.3.1982

Sünnikoht: Šahtõ, Rostovi oblast, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

„Donetski Rahvavabariigi“„keskse valimiskomisjoni“ endine „esimees“. Sellel ametikohal osales ta „Donetski Rahvavabariigis“„valimiste“ korraldamises 11. novembril 2018 ning on seega aktiivselt toetanud ja viinud ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Endine sisepoliitika direktoraadi juht „Donetski Rahvavabariigi juhi“ administratsioonis.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Sugu: mees Sünniaeg: 22.8.1961

Sünnikoht: Ussuriisk, Primorje krai, Vene Föderatsioon

Venemaa relvajõudude Lõuna sõjaväeringkonna ülem, sõjaväekindral ja vastutav piirkonnas paiknevate sõjaliste jõudude, sealhulgas ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi ja Sevastopoli eest. Selles rollis vastutas ta Musta mere laevastiku ja teiste Venemaa Föderatsiooni sõjaliste jõudude meetmete eest, mida Venemaa Föderatsioon võttis 25. novembril 2018 Ukraina vastu, millega takistati Ukraina laevade juurdepääs Aasovi mere Ukraina rannikule, millega kahjustati Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning julgeolekut, kuna katkestati Ukraina mereväe laevade liikumine ja toimivus.

Nende meetmetega toetati ka Krimmi poolsaare Venemaa Föderatsiooni poolt ebaseadusliku annekteerimise tugevdamist.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 14.3.1960

Sünnikoht: Krasnodar, NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sevastopoli valimiskomisjoni endine juhataja. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Sugu: naine

Sünniaeg: 1972

Sevastopoli valimiskomisjoni endine asejuhataja. Sellel ametikohal osales ta 8. septembril 2019 toimunud kohalike valimiste korraldamises ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linnas ning toetas seeläbi aktiivselt tegevust ja viis ellu poliitikat, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 10.11.1967

Sünnikoht: teadmata

Passi nr: 722706177 (2015. aastal)

Stroigazmontazhi (SGM) taristuprojektide endine asedirektor, kes on alates 2015. aastast teinud järelevalvet Venemaa ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare vahelist Kertši väina ületava silla (sealhulgas silla raudtee osa) ehitamise üle. Seega toetab ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

1.10.2020“

 

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Chernomorneftegaz“

(varasema nimega PJSC „Chernomorneftegaz“)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Tel:

+7 (3652) 66–70-00

+7 (3652) 66–78-00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Registreerimisnumber: 1149102099717

„Krimmi parlament“ võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade sundvõõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi“ nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 29. novembril 2014 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз“). Asutaja: „Krimmi Vabariigi kütuse- ja energeetikaministeerium“ (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

19.

Federal state budget institution for science and research „All- Russia national scientific research institute for wine growing and wine making „Magarach“ Russian Academy of Sciences“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ’Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач“ РАН’

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+7(3654) 32–05-91

Registreerimisnumber: 1159102130857

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab vara, mis kuulub riigiettevõttele Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud.

15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Institution of the Republic of Crimea „National Institute of Wine“„Magarach““.

(Государственное бюджетное учреждение ’Республики Крым’’Национальный научно исследовательский институт винограда и вина „Магарач„’). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ põllumajandusministeerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

25.7.2014

 

(Varasema nimega: State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„National Institute of Wine „Magarach““)

Varasema nimega „State enterprise „Magarach“ of the national institute of wine“

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

 

Ettevõttest „State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„National Institute of Wine“„Magarach““ sai 9. veebruaril 2015 Venemaa teaduste akadeemia föderaalne eelarve teadusasutus „All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking „Magarach““.

 

20.

Joint-stock company „Sparkling wine plant „Novy Svet““

Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““

Varasema nimega: State unitary enterprise of the „Republic of Crimea“„Sparkling wine plant „Novy Svet““

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+7-(365) 663–35-00

+7-(365) 663–35-22

+7–978-914- 00–10

http://nsvet-crimea.ru/

Registreerimisnumber: 1179102021460

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“ võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ sundvõõrandab riigiettevõttele „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ kuuluva vara.

25.7.2014

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ’Завод шампанских вин "Новый Свет“’

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“’ ja riigiettevõte „Sparkling wine plant „Novy Svet““

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

 

Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt konfiskeeritud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea“„Sparkling wine plant“„Novy Svet““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ põllumajandusministeerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Pärast reorganiseerimist registreeriti 29. augustil 2017 uuesti nime all: Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Asutaja: „Krimmi Vabariigi“ maa- ja kinnisvarahalduseministeerium (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

25.

Rahvaliikumine „Peace to Luhansk Region“ (Mir Luganschine) Общественное движение „Мир Луганщине“ („Rahu Luganski piirkonnale“)

https://mir-lug.info/

Aadress: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate „Luganski Rahvavabariigi“ nn valimistele 2. novembril 2014 ja 11. novembril 2018. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. Alates 17. veebruarist 2018 on selle organisatsiooni esimees Leonid PASECHNIK ning seega on ta seotud nõukogu poolt loetellu kantud isikuga.

Nendel ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult osalemisega on see organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

26.

Rahvaliikumine „Free Donbass“ (teise nimega „Free Donbas“, „Svobodny Donbass“) Общественное движение „Свободньιй Донбасс“

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Aadress:

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate „Donetski Rahvavabariigi“ nn valimistele 2. novembril 2014 ja 11. novembril 2018. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult osalemisega on see organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

33.

Prizrak brigade (Prizraki brigaad)

Бригада „Призрак“

Aadress: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+38 (072) 199–86-39

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

„Luganski Rahvavabariigi“„teise sõjaväekorpuse“ osa.

Tuntud ka kui 14. motolaskurpataljon.

„Luganski Rahvavabariigi omakaitse“ liige.

16.2.2015“