19.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/89


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1179,

16. juuli 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1051/2011 andmeedastuse koondtabelite ja mikroandmefailide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2011. aasta määrust (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega muudetakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ, (1) eriti selle artikli 9 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 1051/2011 (2) on sätestatud koondtabelite ja mikroandmefailide andmevahetusstandard.

(2)

Pärast komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1681 (3) (milles sätestatakse komisjonile edastatavate iga-aastaste andmete vormingu tehnilised muudatused) jõustumist on vaja kohandada andmete edastamiseks määruse (EL) nr 1051/2011 II ja III lisa koondtabelite ja mikroandmefailide osas.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1051/2011 vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 7 alusel asutatud Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega (4),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1051/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

pealkirja „Päis“ all kolmandas taandes loetletud andmekogumeid muudetakse järgmiselt:

1)

„int_cap_annual“ asendatakse tekstiga „TOUR_CAP_A“;

2)

„int_occ_annual“ asendatakse tekstiga „TOUR_OCC_A“;

3)

„int_occ_mnight“ asendatakse tekstiga „TOUR_NIGHTS_M“;

4)

„int_occ_marrno“ asendatakse tekstiga „TOUR_ARRNOCC_M“;

5)

„int_non_rented“ asendatakse tekstiga „TOUR_NONRENT_A“;

6)

„nat_dem_partic“ asendatakse tekstiga „TOUR_PARTIC_A“;

7)

„nat_dem_sdvout“ asendatakse tekstiga „TOUR_SDVOUT_Q“;

8)

„nat_dem_sdvdom“ asendatakse tekstiga „TOUR_SDVDOM_Q“.

2)

III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuli 2021

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 192, 22.7.2011, lk 17.

(2)  Komisjoni 20. oktoobri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1051/2011, millega rakendatakse Euroopa turismistatistikat käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011 seoses kvaliteediandmete struktuuriga ja andmete edastamisega (ELT L 276, 21.10.2011, lk 13).

(3)  Komisjoni 1. augusti 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1681, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 692/2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat, kohandades andmeedastustähtaegu ning I ja II lisa (ELT L 258, 9.10.2019, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).


LISA

“III LISA

Mikroandmefailid määruse (EL) nr 692/2011 II lisa 2. jaos loetletud andmete edastamiseks

Faili struktuur ja kodifitseerimine: praktiline korraldus

Iga vaadeldud reis moodustab edastatavas mikroandmefailis eraldi kirje. Kõnealust mikroandmefaili kontrollitakse täielikult, redigeeritakse ja imputeeritakse vajaduse korral ning see vastab allpool esitatud tabelis kirjeldatud failistruktuurile ja kodifitseerimisele. Komisjon (Eurostat) annab täiendavaid suuniseid edastusvormingu kohta.

Käesolevas lisas sätestatud andmevahetusstandardile mittevastavaid andmeid käsitatakse mitteesitatutena.

Päis

Päise eesmärk on identifitseerida edastatud andmeseeriat. See koosneb neljast väljast:

võrdlusperiood koosneb seitsmest tähemärgist, millest esimesed neli tähistavad aastat ja viimast kolm teatavat perioodi aastas (A00);

riigi kood koosneb kahest tähest, mis viitab andmeid edastava liikmesriigi kahetähelisele koodile. Näited: BE (Belgia), BG (Bulgaaria) jne;

teema sisaldab üht järgmistest andmekogumi identifitseerimiskoodidest: nat_dem_microdata.

vääring osutab vääringule, milles kulutused esitatakse (EUR või NAC). Euroala liikmesriigid esitavad andmed eurodes (kood EUR), euroalasse mittekuuluvad liikmesriigid võivad esitada andmed kas eurodes või omavääringus (kood NAC), kuid ühte faili kuuluvad andmed tuleb esitada samas vääringus.

Andmed

Veeru nimi

Identifitseerimiskood

Kauba kirjeldus

Filtrid/märkused

ID

000001-999999

Reisi järjenumber

 

 

 

Reisi tunnused

 

Väli 1

 

Reisi alguskuu

 

 

01–24

Kuu number (jaanuar = 01, võrdlusaasta detsember = 12, eelmise kalendriaasta jaanuar = 13, eelmise kalendriaasta detsember = 24)

 

Väli 2

 

Reisi kestus ööbimiste arvuna

 

 

001–366

Ööbimiste arv (maksimaalselt 3 numbrikohta)

 

Väli 3

 

Reisi kestus: ööbimiste arv oma riigi piires

Ainult välisreiside puhul

Kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub; kood = tühi koht

 

000–183

Ööbimiste arv (maksimaalselt 3 numbrikohta)

 

Väli 4

 

Peamine sihtriik

 

 

 

Kodeering vastavalt määruse (EL) nr 692/2011 artikli 10 kohaselt koostatud metoodikajuhendis esitatud riikide loetelule

 

Väli 5

 

Reisi põhieesmärk

 

 

1

Era-/isiklik eesmärk: vaba aja veetmine, lõõgastus või puhkus

 

 

2

Era-/isiklik eesmärk: sugulaste ja sõprade külastamine

 

 

3

Era-/isiklik eesmärk: muu (nt ravi, palverännak jt)

 

 

4

Ametialane/ärieesmärk

 

 

 

Sihtkoha tüüp

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

Väli 6

1

Linn = jah

 

 

2

Linn = ei

 

 

9

Linn = ei kohaldata (väli 5 = 4)

 

Väli 7

1

Rannik = jah

 

 

2

Rannik = ei

 

 

9

Rannik = ei kohaldata (väli 5 = 4)

 

Väli 8

1

Maakoht (sh järve kallas, jõe kallas jms) = jah

 

 

2

Maakoht (sh järve kallas, jõe kallas jms) = ei

 

 

9

Maakoht (sh järve kallas, jõe kallas jms) = ei kohaldata (väli 5 = 4)

 

Väli 9

1

Kruiisilaev = jah

 

 

2

Kruiisilaev = ei

 

 

9

Kruiisilaev = ei kohaldata (väli 5 = 4)

 

Väli 10

1

Mäestik (mägismaa, künkad jms) = jah

 

 

2

Mäestik (mägismaa, künkad jms) = ei

 

 

9

Mäestik (mägismaa, künkad jms) = ei kohaldata (väli 5 = 4)

 

Väli 11

1

Muu = jah

 

 

2

Muu = ei

 

 

9

Muu = ei kohaldata (väli 5 = 4)

 

Väli 12

 

Laste osalemine

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Jah

 

 

2

Ei

 

 

9

Ei kohaldata (väli 5 = 4)

 

Väli 13

 

Peamine transpordiliik

 

 

1

Õhutransport (regulaar- või tellimuslennud või muud lennuteenused)

 

 

2

Veetransport (liinilaevad ja praamid, kruiisilaevad, lõbusõidulaev, renditud laev jms)

 

 

3

Raudteetransport

 

 

4

Bussitransport (graafikujärgne/regulaarvedu või graafikuväline/juhuvedu)

 

 

5

Graafikujärgne bussivedu/regulaarvedu

Vabatahtlik jaotus

 

6

Graafikuväline bussivedu/juhuvedu

Vabatahtlik jaotus

 

7

Eramootorsõiduk (isiklik või liisitud, sealhulgas sõbra/sugulase auto)

 

 

8

Renditud mootorsõiduk (sealhulgas sõidujagamis-/ühisauto kasutamise platvormid)

 

 

9

Muu (nt jalgratas)

 

Väli 14

 

Peamine majutusviis

 

 

1

Üüritud majutus: hotellid või muud samalaadsed majutusettevõtted

 

 

2

Üüritud majutus: laagriplatsid ja haagissuvilate parkimisplatsid (mitte alalise elukohana kasutatavad)

 

 

3

Üüritud majutus: näiteks maja, villa või korter; elamus üüritud ruum(id)

 

 

4

Üüritud majutus: muu üüritud majutus (näiteks noortehostelid, jahisadamad, terviseteenuseid pakkuvad ettevõtted)

 

 

5

Mitte-üüritud majutus: endale kuuluv puhkeotstarbeline eluruum

 

 

6

Mitte-üüritud majutus: sugulaste või sõprade poolt tasuta pakutav majutus

 

 

7

Mitte-üüritud majutus: muu mitte-üüritud majutus

 

Väli 15

 

Reisi broneerimine: peamise majutusviisi broneerimine interneti kaudu

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Jah

 

 

2

Ei

 

Väli 16

 

Reisi broneerimine: peamise majutusviisi broneerimise viis

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Otse majutusteenuse pakkuja käest

 

 

2

Reisibüroo, reisikorraldaja, portaali või sellise lühiajalist või puhkusemajutust vahendava agentuuri kaudu, kellel on nimekiri mitmest majutusteenuse pakkujast

 

 

3

Broneeringut ei olnud vaja

 

Väli 17

 

Peamise majutusviisi broneerimine veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu, näiteks Airbnb, Booking.com, Expedia või HomeAway vahendusel

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Jah

 

 

2

Ei

 

 

9

Ei kohaldata (väli 14 ≠ 3 või väli 15 ≠ 1 või väli 16 ≠ 2)

 

Väli 18

 

Reisi broneerimine: peamise transpordivahendi broneerimine interneti kaudu

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Jah

 

 

2

Ei

 

Väli 19

 

Reisi broneerimine: peamise transpordivahendi broneerimise viis

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Otse transporditeenuse pakkuja käest

 

 

2

Reisibüroo, reisikorraldaja, portaali kaudu

 

 

3

Broneeringut ei olnud vaja

 

Väli 20

 

Peamise transpordivahendi broneerimine veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu, näiteks BlaBlaCar vahendusel

Vabatahtlik kolmeaastane muutuja: kood = tühi koht

 

1

Jah

 

 

2

Ei

 

 

9

Ei kohaldata (väli 18 ≠ 1 või väli 19 ≠ 2)

 

Väli 21

 

Reisi broneerimine: pakettreis

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Jah

 

 

2

Ei

 

Väli 22

 

Reisi broneerimine: pakettreisi broneerimise internetis

kolmeaastane muutuja, aastatel, mil esitamise kohustus puudub: kood = tühi koht

 

1

Jah

 

 

2

Ei

 

Väli 23

 

Üksikturisti kulutused seoses pakettreisiga

 

 

00000000-99999998

Summa eurodes (või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi omavääringus) (maksimaalselt 8 numbrikohta)

 

Väli 24

 

Üksikturisti transpordiga seotud reisikulud

 

 

00000000-99999998

Summa eurodes (või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi omavääringus) (maksimaalselt 8 numbrikohta)

 

Väli 25

 

Üksikturisti majutusega seotud reisikulud

 

 

00000000-99999998

Summa eurodes (või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi omavääringus) (maksimaalselt 8 numbrikohta)

 

Väli 26

 

Üksikturisti reisiga seotud kulutused toidule ja joogile restoranides ja kohvikutes

Vabatahtlik muutuja, mitte edastamisel: kood = tühi koht

 

00000000-99999998

Summa eurodes (või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi omavääringus) (maksimaalselt 8 numbrikohta)

 

Väli 27

 

Muud üksikturisti reisiga seotud kulud (muud kokku, sh kestvuskaubad ja väärisesemed)

 

 

00000000-99999998

Summa eurodes (või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi omavääringus) (maksimaalselt 8 numbrikohta)

 

Väli 28

 

Kestvuskaubad ja väärisesemed (alamkategooria: muud üksikturisti reisiga seotud kulud)

 

 

00000000-99999998

Summa eurodes (või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi omavääringus) (maksimaalselt 8 numbrikohta)

 

 

 

Külastaja profiil

 

Väli 29

 

Sugu

 

 

1

Mees

 

 

2

Naine

 

Väli 30

 

Vanus

 

 

000–198

Täisaastate arv (3 numbrikohta)

 

Väli 31

 

Elukohariik

 

 

 

Kahekohaline riigi kood (Belgia = BE, Bulgaaria = BG jne)

 

Väli 32

 

Saavutatud haridustase

Vabatahtlik muutuja, mitte edastamisel: kood = tühi koht

 

1

Maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste (ISCED 2011, tasemed 0–2)

 

 

2

Teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus (ISCED 2011, tasemed 3 ja 4)

 

 

3

Kolmanda taseme haridus (ISCED 2011, 5–8)

 

Väli 33

 

Tööhõive

Vabatahtlik muutuja, mitte edastamisel: kood = tühi koht

 

1

Töötab (töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja)

 

 

2

Töötu

 

 

3

Üliõpilane (või õpilane)

 

 

4

Muu mittetöötav

 

Väli 34

 

Leibkonna tulud kvartiilides

Vabatahtlik muutuja, mitte edastamisel: kood = tühi koht

 

1

Sissetulekute I kvartiil

 

 

2

Sissetulekute II kvartiil

 

 

3

Sissetulekute III kvartiil

 

 

4

Sissetulekute IV kvartiil

 

 

 

Laiendustegur

 

 

 

Tegur valimi laiendamiseks elanikkonnale

 

Väli 35

000000-999999

Väli 35 sisaldab täisarve

 

Väli 36

000–999

Väli 36 sisaldab komakohti