28.8.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/9


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1378,

9. august 2019,

millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta (EKP/2019/27)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artiklit 24,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogemused, mis on saadud alates vaidlustusnõukogu asutamisest, osutavad vajadusele selgitada teatavaid kodukorra aspekte, mis on sätestatud otsuses EKP/2014/16, (2) ning neid muuta eelkõige seoses asendusliikmete rolliga.

(2)

Euroopa Keskpank (EKP) on koostanud metoodika taotlejate ja EKP poolt kantud kuluosade suuruse kohta seoses asutusesisese EKP vaidlustusnõukogu otsuste läbivaatamisega vaidlustusnõukogu poolt määruse (EL) nr 1024/2013 alusel. See metoodika peab olema kodukorra osa.

(3)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2014/16 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust EKP/2014/16 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Vaidlustusnõukogu koosneb viiest liikmest, keda asendavad kaks asendusliiget lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustel.“;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Asendusliige asendab vaidlustusnõukogu liiget ajutiselt tema ajutise töövõimetuse korral. Konkreetse läbivaatamise taotluse puhul asendab asendusliige vaidlustusnõukogu liiget järgmistel juhtudel:

a)

iga olukord, millest võib tuleneda huvide konflikt, mis on määratletud Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendi (*1) artiklis 11.1;

b)

liige puudub põhjendatult.

(*1)  ELT C 89, 8.3.2019, lk 2.“;"

c)

lisatakse järgmised lõiked 4 ja 5:

„4.   Asendusliige asendab vaidlustusnõukogu liiget alaliselt tema alalise töövõimetuse, surma, töökohalt lahkumise või eemaldamise korral. Nendel juhtudel lõpeb asendajaliikme staatus ja nõukogu nimetab ta ametisse vaidlustusnõukogu liikmena. Asendusliige nimetatakse ametikohale artiklis 4 sätestatud korras.

5.   Asendusliikmed osalevad läbivaatamise menetluses täies ulatuses ajutiselt vaidlustusnõukogu liikmeid asendades või vaatlejatena.“;

2)

artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Vaidlustusnõukogu liikmete ja kahe asendusliikme ametiaeg on viis aastat, mida võib üks kord pikendada. Kui asendajaliige saab vaidlustusnõukogu alaliseks liikmeks artikli 3 lõikes 4 sätestatud tingimustel, ei loeta asendamist uueks ametisse nimetamiseks ega uuendamiseks ja tema ametiaja algus loetakse alanuks tema nimetamisega asendusliikmeks.“

3)

artiklis 7 asendatakse lõige 5 järgmisega:

„5.   Läbivaatamistaotluses tuuakse selgelt ära taotleja täielikud kontaktandmed, et sekretär saaks taotlejale või kohastel juhtudel tema esindajale edastada teateid. Sekretär edastab taotlejale viivitamata kättesaamiskinnituse, milles märgib, kas läbivaatamistaotlus on täielik.“;

4)

artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Vaidlustusnõukogu võtab vastu arvamuse kooskõlas asja kiireloomulisusega ja mitte hiljem kui kaks kuud pärast tervikliku läbivaatamistaotluse saamist, millele on lisatud kõik nõutavad dokumendid artikli 7 lõike 4 alusel, mille kättesaamist on kinnitatud kooskõlas artikli 7 lõikega 5.“;

5)

artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Järelevalvenõukogu uue otsuse eelnõu, mis asendab esialgse otsuse samalaadse sisuga otsusega või tunnistab esialgse otsuse kehtetuks või muudab seda, esitatakse EKP nõukogule 30 tööpäeva jooksul pärast vaidlustusnõukogu arvamuse saamist.“;

6)

artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 3 ja 4 jäetakse välja;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   EKP nõukogu otsustab kuluosade suuruse Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 13g.2 sätestatud korras, võttes arvesse kuluosade jaotamise metoodikat käesoleva otsuse lisas.“;

7)

käesoleva otsuse lisa tekst lisatakse otsusele EKP/2014/16 selle lisana.

Artikkel 2

Lõppsäte

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 9. august 2019

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  14. aprilli 2014. aasta otsus EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta (ELT L 175, 14.6.2014, lk 47).


LISA

„LISA

Taotleja ja EKP poolt vaidlustusnõukogu läbivaatamismenetluses kantud läbivaatamise kuluosade jaotamise metoodika

Kui EKP nõukogu tunnistab esialgse otsuse kehtetuks või muudab läbivaatamisteate tõttu selle resolutiivosa, hüvitab EKP taotleja poolt läbivaatamises kantud kulud, v.a taotleja poolt kantud ebaproportsionaalsed kulud seoses kirjalike või suuliste tõendite esitamisega ja õigusabiga. Igal juhul ei hüvita EKP taotleja poolt kantud kulusid, mis ületavad 50 000 eurot ühe vaidlustusnõukogu läbivaatamise kohta.

Kui EKP nõukogu asendab esialgse otsuse samalaadse sisuga otsusega või muudab läbivaatamisteate tõttu esialgse otsuse resolutiivosaväliseid (*1) osi, maksab taotleja osa EKP poolt läbivaatamisega seoses kantud kuludest. Füüsiliste isikute poolt makstav kogusumma on 500 eurot. Juriidiliste isikute poolt makstav kogusumma on 5 000 eurot. Selle kogusumma maksmine ei mõjuta käesoleva otsuse artikli 13 kohaldamist.

Kui taotleja võtab läbivaatamisteate tagasi käesoleva otsuse artikli 7 lõike 6 alusel, katavad taotleja ja EKP kumbki oma kulud, kui neid on.


(*1)  Resolutiivosaväline on otsuse osa, mis esitab EKP otsuse aluseid ja põhjendusi, olenemata otsuse sõnastusest sellele osale viitamisel.“