24.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2185,

23. november 2017,

koodide ja neile vastavate seadmetüüpide loetelu kohta, mida kasutatakse, et täpsustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 kohasteks meditsiiniseadmete valdkonna teavitatud asutusteks ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 kohasteks in vitro diagnostika meditsiiniseadmete valdkonna teavitatud asutusteks määramise kohaldamisala

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrust (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ, (1) eriti selle artikli 39 lõiget 10 ja artikli 42 lõiget 13,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrust (EL) 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL, (2) eriti selle artikli 35 lõiget 10 ja artikli 38 lõiget 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2017/745 ja määruse (EL) 2017/746 kohaseks meditsiiniseadmete vastavushindamiseks võib vaja olla kaasata vastavushindamisasutus. Sellist vastavushindamist võivad teha üksnes määruse (EL) 2017/745 või määruse (EL) 2017/746 alusel määratud vastavushindamisasutused ning hinnata seejuures üksnes asjaomaste meditsiiniseadmetega seotud tegevust. Et oleks võimalik täpsustada määruse (EL) 2017/745 või määruse (EL) 2017/746 kohaste teavitatud vastavushindamisasutuste määramise kohaldamisala, on vaja koostada koodide ja neile vastavate seadmetüüpide loetelu.

(2)

Koodide ja neile vastavate seadmetüüpide loeteludes tuleks arvesse võtta mitmesuguseid seadmetüüpe, mida iseloomustavad nende ehitus või ette nähtud eesmärk, kasutatavad tootmisprotsessid või -tehnoloogia, näiteks sterilisatsioon ja nanomaterjalide kasutamine. Koodide loeteludes tuleks ette näha seadmete mitmekomponendiline tüpoloogia, millega tagatakse, et teavitavateks asutusteks määratud vastavushindamisasutustel on täielik pädevus nende seadmete osas, mille hindamist neilt nõutakse.

(3)

Vastavalt määruse (EL) 2017/745 artikli 42 lõikele 3 ja määruse (EL) 2017/746 artikli 38 lõikele 3 tuleb liikmesriikidel enda määratud vastavushindamisasutustest komisjonile ja muudele liikmesriikidele teatamisel selgelt ja koode kasutades täpsustada määramise kohaldamisala, nimetades vastavushindamise tegevused ja seadmetüübid, mida teavitatud asutusel on lubatud hinnata. Sellise teatamise ja määruse (EL) 2017/745 artiklis 38 ning määruse (EL) 2017/746 artiklis 34 osutatud määramistaotluse hindamise lihtsustamiseks tuleks vastavushindamisasutustel määramise taotlemisel kasutada käesolevas määruses sätestatud koodide ja neile vastavate seadmetüüpide loetelu.

(4)

Kogemustest nähtub, et vastavushindamisasutused, kes taotlevad määramist in vitro diagnostika meditsiiniseadmete valdkonnas, taotlevad meditsiiniseadmete osas ka määruse (EL) 2017/745 kohast määramist. Seepärast on kasutajasõbralikkuse huvides asjakohane lisada määruste (EL) 2017/745 ja (EL) 2017/746 kohased koodide loetelud koos ühte rakendusmäärusesse.

(5)

Alates 26. novembrist 2017 võivad vastavushindamisasutused esitada teavitatud asutuseks määramise taotlusi vastavalt määrustele (EL) 2017/745 ja (EL) 2017/746. Selleks et vastavushindamisasutused saaksid määramise taotluses käesolevas määruses sätestatud koode kasutada, peaks käesoleva määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas meditsiiniseadmete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Koodide loetelu

1.   Määruse (EL) 2017/745 kohane koodide ja seadmetüüpide loetelu, mida kasutatakse, et täpsustada meditsiiniseadmete valdkonnas teavitatud asutusteks määramise kohaldamisala, on esitatud käesoleva määruse I lisas.

2.   Määruse (EL) 2017/745 kohane koodide ja seadmetüüpide loetelu, mida kasutatakse, et täpsustada in vitro diagnostika meditsiiniseadmete valdkonnas teavitatud asutusteks määramise kohaldamisala, on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Määramise taotlemine

Vastavushindamisasutused kasutavad määruse (EL) 2017/745 artiklis 38 ja määruse (EL) 2017/746 artiklis 34 osutatud määramistaotluses esitatud seadmetüüpide kirjeldamiseks koodide ja neile vastavate seadmetüüpide loetelusid, mis on esitatud käesoleva määruse I ja II lisas.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 117, 5.5.2017, lk 1.

(2)  ELT L 117, 5.5.2017, lk 176.


I LISA

Koodide ja neile vastavate seadmetüüpide loetelu, mida kasutatakse, et täpsustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 kohasteks meditsiiniseadmete valdkonna teavitatud asutusteks määramise kohaldamisala

I.   SEADME EHITUST JA ETTENÄHTUD EESMÄRKI KAJASTAVAD KOODID

A.   Aktiivseadmed

1.   Implanteeritavad aktiivseadmed

MDA KOOD

Implanteeritavad aktiivseadmed

MDA 0101

Implanteeritavad stimuleerimise/inhibeerimise/monitooringu aktiivseadmed

MDA 0102

Implanteeritavad ravimeid või muid aineid vabastavad aktiivseadmed

MDA 0103

Aktiivsed implanteeritavad elundifunktsioonide tugi- või asendusseadmed

MDA 0104

Kiirgust kasutavad implanteeritavad aktiivseadmed või muud implanteeritavad aktiivseadmed

2.   Aktiivsed mitteimplanteeritavad kuvamis-, monitooringu- ja/või diagnostikaseadmed

MDA KOOD

Aktiivsed mitteimplanteeritavad kuvamis-, monitooringu- ja/või diagnostikaseadmed

MDA 0201

Ioniseerivat kiirgust kasutavad aktiivsed mitteimplanteeritavad kuvamisseadmed

MDA 0202

Mitteioniseerivat kiirgust kasutavad aktiivsed mitteimplanteeritavad kuvamisseadmed

MDA 0203

Aktiivsed mitteimplanteeritavad elutähtsate füsioloogiliste parameetrite monitooringu seadmed

MDA 0204

Muud aktiivsed mitteimplanteeritavad monitooringu- ja/või diagnostikaseadmed

3.   Terapeutilised mitteimplanteeritavad aktiivseadmed ja aktiivsed mitteimplanteeritavad üldseadmed

MDA KOOD

Terapeutilised mitteimplanteeritavad aktiivseadmed ja aktiivsed mitteimplanteeritavad üldseadmed

MDA 0301

Ioniseerivat kiirgust kasutavad mitteimplanteeritavad aktiivseadmed

MDA 0302

Mitteioniseerivat kiirgust kasutavad mitteimplanteeritavad aktiivseadmed

MDA 0303

Hüper- või hüpotermiat kasutavad mitteimplanteeritavad aktiivseadmed

MDA 0304

Aktiivsed mitteimplanteeritavad kehavälise litotripsia (shock-wave therapy) seadmed

MDA 0305

Mitteimplanteeritavad stimuleerimise või inhibeerimise aktiivseadmed

MDA 0306

Aktiivsed mitteimplanteeritavad kehavälise vereringe, ainete manustamise või eemaldamise ja afereesi seadmed

MDA 0307

Aktiivsed mitteimplanteeritavad hingamisseadmed

MDA 0308

Aktiivsed mitteimplanteeritavad haavaravi- ja nahahooldusseadmed

MDA 0309

Aktiivsed mitteimplanteeritavad oftalmoloogiaseadmed

MDA 0310

Aktiivsed mitteimplanteeritavad otorinolarüngoloogiaseadmed

MDA 0311

Aktiivsed mitteimplanteeritavad hambaraviseadmed

MDA 0312

Muud aktiivsed mitteimplanteeritavad kirurgiaseadmed

MDA 0313

Aktiivsed mitteimplanteeritavad proteesid, rehabilitatsioonivahendid või patsiendi positsioneerimise ja transpordi seadmed

MDA 0314

Aktiivsed mitteimplanteeritavad inimrakkude, -kudede või -elundite töötlemise ja säilitamise, sealhulgas kehavälise viljastamise ja abistava reproduktsioonitehnoloogia seadmed

MDA 0315

Tarkvara

MDA 0316

Meditsiinilised gaasivarustussüsteemid ja nende osad

MDA 0317

Aktiivsed mitteimplanteeritavad puhastus-, desinfitseerimis- ja steriliseerimisseadmed

MDA 0318

Muud mitteimplanteeritavad aktiivseadmed

B.   Muud kui aktiivseadmed

1.   Mitteaktiivsed implantaadid ja invasiivsed kirurgiaseadmed pikaajaliseks kasutamiseks

MDN KOOD

Mitteaktiivsed implantaadid ja invasiivsed kirurgiaseadmed pikaajaliseks kasutamiseks

MDN 1101

Mitteaktiivsed kardiovaskulaarsed, vaskulaarsed ja neurovaskulaarsed implantaadid

MDN 1102

Mitteaktiivsed osteo- ja ortopeedilised implantaadid

MDN 1103

Mitteaktiivsed hambaravimaterjalid ja hambaimplantaadid

MDN 1104

Mitteaktiivsed pehme koe implantaadid ja muud implantaadid

2.   Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad seadmed

MDN KOOD

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad seadmed

MDN 1201

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad anesteesia-, erakorralise meditsiini või intensiivraviseadmed

MDN 1202

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad ainete manustamise, juhtimise ja eemaldamise seadmed, sealhulgas dialüüsiseadmed

MDN 1203

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad juhtekateetrid, balloonkateetrid, juhtetraadid, sisestid, filtrid ja sarnased vahendid

MDN 1204

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad haavaravi- ja nahahooldusseadmed

MDN 1205

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad ortopeedia- ja rehabilitatsiooniseadmed

MDN 1206

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad oftalmoloogiaseadmed

MDN 1207

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad diagnostikaseadmed

MDN 1208

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad instrumendid

MDN 1209

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad hambaravimaterjalid

MDN 1210

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad rasestumisvastased või sugulisel teel levivate haiguste ülekande tõkestamise seadmed

MDN 1211

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad puhastus-, desinfitseerimis- või loputusseadmed

MDN 1212

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad inimrakkude, -koe või -elundite töötlemise ja säilitamise, sealhulgas kehavälise viljastamise ja abistava reproduktsioonitehnoloogia seadmed

MDN 1213

Mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad seadmed, mis koosnevad ainetest, mis sisestatakse inimorganismi kehaavauste või naha kaudu

MDN 1214

Tervishoius kasutatavad mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad üldseadmed ja muud mitteaktiivsed mitteimplanteeritavad seadmed

II.   HORISONTAALSED KOODID

1.   Eriomadustega seadmed

MDS KOOD

Eriomadustega seadmed

MDS 1001

Ravimeid sisaldavad meditsiiniseadmed

MDS 1002

Inimpäritolu kudesid või -rakke või nende derivaate kasutades toodetud seadmed

MDS 1003

Loomset päritolu kudesid või rakke või nende derivaate kasutades toodetud seadmed

MDS 1004

Seadmed, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ artikli 2 teise lõigu punktile a on määratletud masinatena (1)

MDS 1005

Steriilsed seadmed

MDS 1006

Korduvkasutatavad kirurgiainstrumendid

MDS 1007

Nanomaterjale sisaldavad või nanomaterjalist koosnevad seadmed

MDS 1008

Seadmed, milles kasutatakse bioaktiivseid katteid ja/või materjale või mis imenduvad inimorganismis täielikult või suures osas või hajuvad seal paikselt, või need seadmed, mille puhul on ette nähtud nende keemiline muundumine organismis

MDS 1009

Tarkvara sisaldavad või kasutavad või tarkvara abil juhitavad seadmed, sealhulgas seadmed, mis on ette nähtud aktiivseadmete või implanteeritavate aktiivseadmete juhtimiseks, monitooringuks või toimimise vahetuks mõjutamiseks

MDS 1010

Mõõtmisfunktsiooniga seadmed

MDS 1011

Süsteemides või protseduurikomplektides olevad seadmed

MDS 1012

Määruse (EL) 2017/745 XVI lisas loetletud meditsiinilise sihtotstarbeta seadmed

MDS 1013

III klassi liigitatud tellimustoodetud implanteeritavad meditsiiniseadmed

MDS 1014

Seadmed, mille lahutamatu osa moodustab in vitro diagnostika seade

2.   Seadmed, mille puhul kasutatakse eritehnoloogiaid või -protsesse

MDT KOOD

Seadmed, mille puhul kasutatakse eritehnoloogiaid või -protsesse

MDT 2001

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse metallitöötlust

MDT 2002

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse plastitöötlust

MDT 2003

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse mittemetallmineraalide (näiteks klaas, keraamika) töötlemist

MDT 2004

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse mittemetallide ja muu kui mineraalide (näiteks tekstiil, kummi, nahk, paber) töötlemist

MDT 2005

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse biotehnoloogiat

MDT 2006

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse keemilist töötlemist

MDT 2007

Seadmed, mille puhul on vaja teadmisi ravimite tootmisest

MDT 2008

Puhasruumides ja sarnastes ohjatavates keskkondades toodetud seadmed

MDT 2009

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse inim-, loomset või mikroobset päritolu materjali töötlemist

MDT 2010

Seadmed, mille tootmisel kasutatakse elektroonilisi komponente, sealhulgas sideseadmeid

MDT 2011

Pakendamist, sealhulgas märgistamist vajavad seadmed

MDT 2012

Paigaldamist või täiendamist vajavad seadmed

MDT 2013

Taastöödeldud seadmed


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud) (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).


II LISA

Koodide ja neile vastavate seadmetüüpide loetelu, mida kasutatakse, et täpsustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 kohasteks in vitro diagnostika meditsiiniseadmete valdkonna teavitatud asutusteks määramise kohaldamisala

I.   SEADME EHITUST JA ETTENÄHTUD EESMÄRKI KAJASTAVAD KOODID

1.   Seadmed, mis on ette nähtud veregrupi määramiseks

IVR KOOD

Seadmed, mis on ette nähtud eri veregrupisüsteemide markerite määramiseks, et tagada vereülekandeks või siirdamiseks või rakuteraapiaks ette nähtud vere, verekomponentide, rakkude, koe või elundite immunoloogiline sobivus

IVR 0101

Seadmed, mis on ette nähtud AB0-süsteemi veregrupi markerite [A (AB01), B (AB02), AB (AB03)] määramiseks

IVR 0102

Seadmed, mis on ette nähtud reesuskuuluvuse markerite [RH2 (D), RHW1, RH3 (C), RH4 (E), RH5 (c), RH1 (e)] määramiseks

IVR 0103

Seadmed, mis on ette nähtud Kell-süsteemi veregrupi markerite [Kel1 (K)] määramiseks

IVR 0104

Seadmed, mis on ette nähtud Kidd-süsteemi veregrupi markerite [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)] määramiseks

IVR 0105

Seadmed, mis on ette nähtud Duffy-süsteemi veregrupi markerite [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)] määramiseks

 

Muud veregrupi määramiseks ette nähtud seadmed

IVR 0106

Muud veregrupi määramiseks ette nähtud seadmed

2.   Seadmed, mis on ette nähtud koesobivuse määramiseks

IVR KOOD

Seadmed, mis on ette nähtud koesobivuse määramiseks

IVR 0201

Seadmed, mis on ette nähtud koesobivuse (HLA A, B, DR) määramiseks, et tagada vereülekandeks või siirdamiseks või rakuteraapiaks ette nähtud vere, verekomponentide, rakkude, koe või elundite immunoloogiline sobivus

IVR 0202

Muud koesobivuse määramiseks ette nähtud seadmed

3.   Seadmed, mis on ette nähtud vähimarkerite ja healoomuliste kasvajate markerite määramiseks

IVR KOOD

Seadmed, mis on ette nähtud vähimarkerite ja healoomuliste kasvajate markerite määramiseks, v.a inimeste geneetilise testimise seadmed

IVR 0301

Seadmed, mis on ette nähtud vähi sõeluuringuks, diagnostikaks, staadiumi määramiseks või monitooringuks

IVR 0302

Muud vähimarkerite ja healoomuliste kasvajate markerite määramiseks ette nähtud seadmed

4.   Seadmed, mis on ette nähtud inimeste geneetiliseks testimiseks

IVR KOOD

Seadmed, mis on ette nähtud inimeste geneetiliseks testimiseks

IVR 0401

Seadmed, mis on ette nähtud kaasasündinud või pärilike haigusseisundite sõeluuringuteks või kinnitamiseks

IVR 0402

Seadmed, mis on ette nähtud geneetilise haiguse/häire tekke riski ja prognoosi määramiseks

IVR 0403

Muud inimeste geneetiliseks testimiseks ette nähtud seadmed

5.   Infektsioonide või immuunseisundi markerite määramiseks ette nähtud seadmed

IVR KOOD

Seadmed, mis on ette nähtud nakkustekitajate sõeluuringuteks, kinnitavateks uuringuteks ja samastamiseks või immuunseisundi määramiseks

IVR 0501

Sünnieelse sõeluuringu seadmed, mis on ette nähtud naiste immuunseisundi määramiseks nakkustekitajate suhtes

IVR 0502

Seadmed, mis on ette nähtud nakkustekitajate või nendega kokkupuute määramiseks verest, verekomponentidest, rakkudest, kudedest või elunditest või nende derivaatidest, et hinnata nende sobivust ülekandeks või siirdamiseks

IVR 0503

Seadmed, mis on ette nähtud suure levikuriskiga nakkustekitajate (sealhulgas sugulisel teel levivate nakkustekitajate) või nendega kokkupuute tuvastamiseks

IVR 0504

Seadmed, mis on ette nähtud nakkuskoormuse, nakkushaigusseisundi või immuunseisundi määramiseks, ning seadmed, mida kasutatakse nakkushaiguse staadiumi määramiseks

IVR 0505

Seadmed, mis on ette nähtud nakkustekitajate kasvatamiseks/isoleerimiseks/samastamiseks ja käsitsemiseks

IVR 0506

Muud infektsioonide või immuunseisundi markerite määramiseks ette nähtud seadmed

6.   Seadmed, mis on ette nähtud mittenakkuslike patoloogiate, füsioloogiliste näitajate, häirete/kahjustuste määramiseks (v.a inimeste geneetilise testimise seadmed) ja ravimeetmete jaoks

IVR KOOD

Konkreetse haiguse jaoks ette nähtud seadmed

IVR 0601

Seadmed, mis on ette nähtud konkreetse häire/kahjustuse sõeluuringuks/kinnitamiseks

IVR 0602

Seadmed, mis on ette nähtud konkreetse haiguse füsioloogiliste näitajate sõeluuringuks, määramiseks või monitooringuks

IVR 0603

Seadmed, mis on ette nähtud allergiate ja talumatuse sõeluuringuteks, kinnitamiseks/määramiseks või monitooringuks

IVR 0604

Muud konkreetse haiguse jaoks ette nähtud seadmed

 

Füsioloogilise seisundi ja ravimeetmete määramiseks või monitooringuks ette nähtud seadmed

IVR 0605

Ravimite, ainete või bioloogiliste koostisosade taseme monitooringuks ette nähtud seadmed

IVR 0606

Mittenakkuslike haiguste staadiumi määramiseks ette nähtud seadmed

IVR 0607

Raseduse tuvastamiseks või viljakuse hindamiseks ette nähtud seadmed

IVR 0608

Füsioloogiliste näitajate sõeluuringuks, määramiseks või monitooringuks ette nähtud seadmed

IVR 0609

Muud füsioloogilise seisundi ja ravimeetmete määramiseks ja monitoorimiseks ette nähtud seadmed

7.   Kontrollseadmed, millel ei ole kvantitatiivset või kvalitatiivset omistatud väärtust

IVR KOOD

Kontrollid, millel ei ole kvantitatiivset või kvalitatiivset omistatud väärtust

IVR 0701

Kontrollseadmed, millel ei ole kvantitatiivset omistatud väärtust

IVR 0702

Kontrollseadmed, millel ei ole kvalitatiivset omistatud väärtust

8.   A klassi steriilsed seadmed

IVR KOOD

A klassi steriilsed seadmed

IVR 0801

Määruse (EL) 2017/746 VIII lisa punkti 2.5 (5. reegel) alapunktis a osutatud seadmed

IVR 0802

Määruse (EL) 2017/746 VIII lisa punkti 2.5 (5. reegel) alapunktis b osutatud in vitro diagnostika protseduurides kasutamiseks ette nähtud instrumendid

IVR 0803

Määruses (EL) 2017/746 VIII lisa punkti 2.5 (5. reegel) alapunktis c osutatud proovianumad

II.   HORISONTAALSED KOODID

1.   Eriomadustega in vitro diagnostika seadmed

IVS KOOD

Eriomadustega in vitro diagnostika seadmed

IVS 1001

Laborivälise testimise seadmed

IVS 1002

Enesetestimise meditsiiniseadmed

IVS 1003

Sobivusdiagnostikaseadmed

IVS 1004

Inimpäritolu kudesid või -rakke või nende derivaate kasutades toodetud seadmed

IVS 1005

Steriilsed seadmed

IVS 1006

Kalibraatorid (määruse (EL) 2017/746 VIII lisa punkt 1.5)

IVS 1007

Kontrollained, millel on kvantitatiivsed või kvalitatiivsed omistatud väärtused ühe kindla analüüdi või mitme analüüdi jaoks (määruse (EL) 2017/746 VIII lisa punkt 1.6)

IVS 1008

Instrumendid, varustus, süsteemid või aparaadid

IVS 1009

Seadmena toimiv tarkvara, sealhulgas tarkvararakendused, andmeanalüüsitarkvara ja ravimeetmete määramise või monitoorimise tarkvara

IVS 1010

Tarkvara sisaldavad/kasutavad või tarkvara kaudu juhitavad seadmed

2.    In vitro diagnostika seadmed, mille puhul kasutatakse eritehnoloogiaid

IVT KOOD

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul kasutatakse eritehnoloogiaid

IVT 2001

In vitro diagnostika seadmed, mille tootmisel kasutatakse metallitöötlust

IVT 2002

In vitro diagnostika seadmed, mille tootmisel kasutatakse plastitöötlust

IVT 2003

In vitro diagnostika seadmed, mille tootmisel kasutatakse mittemetallmineraalide (näiteks klaas, keraamika) töötlemist

IVT 2004

In vitro diagnostika seadmed, mille tootmisel kasutatakse mittemetallide ja muu kui mineraalide (näiteks tekstiil, kummi, nahk, paber) töötlemist

IVT 2005

In vitro diagnostika seadmed, mille tootmisel kasutatakse biotehnoloogiat

IVT 2006

In vitro diagnostika seadmed, mille tootmisel kasutatakse keemilist töötlemist

IVT 2007

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi ravimite tootmisest

IVT 2008

Puhasruumides ja sarnastes ohjatavates keskkondades toodetud in vitro diagnostika seadmed

IVT 2009

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja inim-, loomset või mikrobioloogilist päritolu materjali töötlemist

IVT 2010

In vitro diagnostika seadmed, mille valmistamisel kasutatakse elektroonilisi komponente, sealhulgas sideseadmeid

IVT 2011

Pakendamist, sealhulgas märgistamist vajavad in vitro diagnostika seadmed

3.    In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on tootetõendamiseks vaja eriteadmisi uurimismeetoditest

IVP KOOD

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja eriteadmisi uuringuprotseduuridest

IVP 3001

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi aglutinatsioonitestidest

IVP 3002

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi biokeemiast

IVP 3003

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi kromatograafiast

IVP 3004

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi kromosoomianalüüsist

IVP 3005

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi koagulomeetriast

IVP 3006

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi läbivoolutsütomeetriast

IVP 3007

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi immunoanalüüsist

IVP 3008

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi lüüsimispõhisest testimisest

IVP 3009

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi radioaktiivsuse mõõtmisest

IVP 3010

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi mikroskoopiast

IVP 3011

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi molekulaarbioloogilisest testimisest, sealhulgas nukleiinhapete põhistest testidest ja järgmise põlvkonna sekveneerimisest (next generation sequencing, NGS)

IVP 3012

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi füüsikalisest keemiast, sealhulgas elektrokeemiast

IVP 3013

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi spektroskoopiast

IVP 3014

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi rakutalitluse testidest

4.    In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on tootetõendamiseks vaja teadmisi laborimeditsiinist ja kliinilistest erialadest

IVD KOOD

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on tootetõendamiseks vaja teadmisi laborimeditsiinist ja kliinilistest erialadest

IVD 4001

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi bakterioloogiast

IVD 4002

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi kliinilisest keemiast/biokeemiast

IVD 4003

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi nakkustekitajate (v.a organismid või viirused) tuvastamisest

IVD 4004

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi geneetikast

IVD 4005

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi hematoloogiast/hemostaasist, sealhulgas hüübivushäiretest

IVD 4006

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi koesobivusest ja immunogeneetikast

IVD 4007

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi immunohistokeemiast/histoloogiast

IVD 4008

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi immunoloogiast

IVD 4009

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi molekulaarbioloogiast/-diagnostikast

IVD 4010

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi mükoloogiast

IVD 4011

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi parasitoloogiast

IVD 4012

In vitro diagnostika seadmed, mille puhul on vaja teadmisi viroloogiast