8.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/70


KOMISJONI SOOVITUS (EL) 2016/1111,

6. juuli 2016,

toidus leiduva nikli seire kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nikkel on metall, mida esineb maapinnal rohkesti. Looduslikel ja inimtegevusest tulenevatel põhjustel leidub niklit toidus ja joogivees.

(2)

Kreeka Toiduohutusamet palus Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „EFSA“) hinnata toidus, eriti köögiviljas sisalduvast niklist tulenevat ohtu inimeste tervisele.

(3)

Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitlev EFSA teaduskomisjon (edaspidi „CONTAM“) otsustas laiendada ohu hindamist joogiveele ja võttis vastu teadusliku arvamuse toidu ja joogivee niklisisaldusega seotud rahvatervise ohtude kohta (1). Kõnealuse arvamuse kohaselt käsitatakse nikliga kroonilise suukaudse kokkupuute riski iseloomustamisel kriitilise mõjuna reproduktiiv- ja arengutoksilisust. Kriitilise mõjuna nikli suhtes tundlikele inimestele ägedal suukaudsel kokkupuutel nikliga tehti kindlaks ekseemipuhangud ja allergiliste reaktsioonide halvenemine.

(4)

Toidus ja joogivees leiduva nikli kohta koguti andmeid 15 Euroopa riigis. Kuna 80 % andmetest koguti ühes liikmesriigis, oleks vaja suurema geograafilise ulatusega andmekogumit, et kontrollida kogu liidus nikli esinemist toidus.

(5)

Teatavate toidugruppide kohta, mida EFSA teaduslikus arvamuses käsitati toidu kaudu kokkupuute peamiste allikatena, oli olemas ainult piiratud hulgal andmeid. Pidades silmas võimalikke tulevasi riskijuhtimismeetmeid, oleks soovitav saada parem ülevaade selliste toidukaupade niklisisaldusest, mis kuuluvad nendesse toidugruppidesse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.

Liikmesriigid peaksid toidukäitlejate ja teiste huvitatud isikute aktiivsel osalusel tegema seiret nikli sisalduse üle toidus aastatel 2016, 2017 ja 2018. Seire peaks keskenduma teraviljale, teraviljasaadustele, imikute piimasegule, jätkupiimasegule, imikutele ja väikelastele ette nähtud teraviljapõhistele töödeldud toitudele, imikutoidule, spetsiaalselt imikutele ja väikelastele mõeldud, meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud toiduainetele, toidulisanditele, kaunviljadele, pähklitele ja õliseemnetele, piimale ja piimatoodetele, alkohoolsetele ja mittealkohoolsetele jookidele, suhkrule ja kondiitritoodetele (sh kakao ja šokolaad), puuviljadele, köögiviljadele ja köögiviljatoodetele (sh seened), kuivatatud teelehtedele, taimeteede valmistamiseks kasutatavate muude taimede kuivatatud osadele ning kahepoolmelistele molluskitele.

2.

Proovivõtukord peaks vastama komisjoni määruse (EÜ) nr 333/2007 (2) sätetele, et tagada proovide representatiivsus kontrollitava partii suhtes.

3.

Proove tuleks analüüsida sellisel kujul, nagu neid turustatakse. Nikli üldsisalduse analüüs tuleks teha vastavalt standardile EN 13804: 2013 „Foodstuffs — Determination of elements and their chemical species. General considerations and specific requirements“, kasutades eelistatult analüütilist meetodit, mis põhineb ahiaatomiabsorptsioonspektromeetrial (FAAS) või grafiitahi-aatomiabsorptsioonspektromeetrial (GFAAS), induktiivsidestusega plasma aatomiemissioonspektromeetrial (ICP-OES) või massispektromeetrial (ICP-MS).

4.

Liikmesriigid, toidukäitlejad ja muud huvitatud isikud peaksid esitama EFSA-le seireandmeid (üldkaalu põhjal) koos teabega ning EFSA sätestatud elektroonilises vormis, et oleks võimalik koostada ühtne andmebaas hiljemalt 1. oktoobriks 2016, 2017 ja 2018. Sellised olemasolevad esinemisandmed eelmiste aastate kohta, mida ei ole veel esitatud, tuleks edastada sama korra kohaselt esimesel võimalusel.

Brüssel, 6. juuli 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitlev Euroopa Toiduohutusameti teaduslik komisjon (CONTAM), 2015. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water („Teaduslik arvamus toidus ja joogivees leiduva nikli tõttu rahvatervist ähvardavate riskide kohta“). EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 lk. doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

(2)  Komisjoni 28. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 333/2007, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mikroelementide ja toidu töötlemisel tekkivate saasteainete sisalduse kontrolliks toiduainetes (ELT L 88, 29.3.2007, lk 29).