3.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1067,

1. juuli 2015,

meetme kohta, mille Hispaania on võtnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/42/EÜ, et keelata Hiina ettevõtte Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd toodetava tikksae turule laskmine

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 4360 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ, (1) ning eelkõige selle artikli 11 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Hispaania teatas komisjonile meetmest, millega keelatakse Hiina ettevõtte Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd toodetava, ettevõtte Adeo Service France imporditava ja Hispaanias ettevõtte Leroy Merlin Spain turustatava Practyl/JS-HF-55-1 tüüpi tikksae turule laskmine.

(2)

Tikksaag kandis CE-märgist vastavalt direktiivile 2006/42/EÜ.

(3)

Meede võeti põhjusel, et tikksaag ei vastanud direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.3.2 („Purunemisoht töötamise ajal”), 1.3.4 („Pindadest, servadest või nurkadest tulenevad ohud”), 1.4.1 („Üldnõuded kaitsepiiretele ja kaitseseadistele”) ja 1.4.2 („Kaitsepiirete kohta esitatavad erinõuded”) esitatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, kuna masin ei läbinud vastupidavuskatset ja on sisselõikamise oht ja võimalus pääseda ligi aktiivsetele osadele.

(4)

Hispaania teavitas levitajat ja importijat nimetatud puudustest. Importija võttis vabatahtlikult vajalikud meetmed mittevastavate toodete turult kõrvaldamiseks.

(5)

Olemasolevatest dokumentidest ning huvitatud isikute esitatud kommentaaridest ja võetud meetmetest selgub, et Practyl/JS-HF-55-1 tüüpi tikksaag ei vasta direktiivis 2006/42/EÜ sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Seega on asjakohane pidada Hispaania võetud meedet põhjendatuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Hispaania võetud meede ettevõtte Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd toodetava Practyl/JS-HF-55-1 tüüpi tikksae turule laskmise keelamiseks on õigustatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. juuli 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.