7.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 240/23


KOMISJONI OTSUS,

5. september 2013,

otsuse 2011/278/EL artikli 18 lõike 2 kohase standardse võimsuskasutusteguri kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/447/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artiklit 10a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks, et liikmesriigid saaksid komisjoni otsuse 2011/278/EL (2) artikli18 lõigete 1 ja 3 kohaselt määrata kindlaks direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3 punktis h määratletud uutest osalejatest käitiste tootmistasemed, peab komisjon määrama ja avaldama standardsed võimsuskasutustegurid.

(2)

Selleks, et arvutada LHÜde arv, mis eraldatakse käitistele, kellel on õigus saada ajavahemikul 2013–2020 tasuta LHÜsid, peavad liikmesriigid määrama kindlaks kõnealuste käitiste tootmistasemed. Et määrata kindlaks selliste toodete tootepõhine tootmistase, millele on otsuse 2011/278/EL I lisas kehtestatud tootepõhine võrdlusalus, on vaja standardset võimsuskasutustegurit. Uute osalejate (v.a uued osalejad võimsuse olulise suurenemise tõttu) tootmistaseme kindlaksmääramiseks korrutatakse esialgne otsuse 2011/278/EL artikli 17 lõike 4 kohaselt kõnealuse toote tootmiseks installeeritud võimsus standardse võimsuskasutusteguriga. Käitiste puhul, mille võimsus oluliselt suurenes või vähenes, peavad liikmesriigid kasutama standardset võimsuskasutustegurit, et määrata kindlaks asjaomases käitiseosas lisandunud või vähenenud võimsuse tootepõhine tootmistase.

(3)

Standardne võimsuskasutustegur peaks olema 80-protsentiil kõikide asjaomast toodet tootvate käitiste keskmistest aastastest võimsuskasutusteguritest. Osana üldisest tegevkäitisi käsitlevate võrdlusandmete kogumisest, mis viidi läbi riiklike rakendusmeetmete koostamiseks, kogusid liikmesriigid andmeid asjaomase toote keskmise aastase tootmise kohta ajavahemikul 2005–2008. Seejärel jagasid liikmesriigid kõnealused tootmisarvud otsuse 2011/278/EL artikli 7 lõike 3 kohaselt määratud esialgse installeeritud võimsusega ning määrasid selle põhjal kindlaks nende territooriumil asuvate asjaomaste käitiste võimsuskasutustegurid. Liikmesriigid esitasid selle teabe riiklike rakendusmeetmete osana komisjonile.

(4)

Kui komisjon oli kõigilt liikmesriikidelt riiklikud rakendusmeetmed kätte saanud, määras ta EMP-EFTA riikide riiklikke rakendusmeetmeid arvesse võttes 80-protsentiili asjaomast võrdlusalusega toodet tootvate käitiste keskmistest aastastest võimsuskasutusteguritest, pidades silmas vajadust tagada neutraalsed konkurentsitingimused üheainsa ettevõtja käitatavates käitistes toimuva tööstustegevuse ja allhanke korras käitatavates käitistes toimuva tootmise jaoks. Arvutus põhineb teabel, mis oli komisjonile kättesaadav kuni 31. detsembrini 2012.

(5)

Tootepõhiste võrdlusaluste standardsed võimsuskasutustegurid on esitatud käesoleva otsuse lisas. Kõnealuseid tegureid kohaldatakse aastatel 2013–2020.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid kasutavad direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3 punktis h osutatud käitiste tootepõhise tootmistaseme määramiseks vastavalt otsuse 2011/278/EL artiklile 18 lisas sätestatud standardseid võimsuskasutustegureid.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub esimesel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 5. september 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni 27. aprill 2011. aasta otsus 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1).


LISA

Otsuse 2011/278/EL I lisas loetletud tootepõhised võrdlusalused

Standardne võimsuskasutustegur

Koks

0,960

Paagutatud maak

0,886

Kuummetall

0,894

Kuumtöödeldud anood

0,928

Alumiinium

0,964

Halli tsemendi klinker

0,831

Valge tsemendi klinker

0,787

Lubi

0,813

Dolomiitlubi

0,748

Tulekindlate toodete lubi

0,784

Valuklaas

0,946

Pudelid ja anumad värvuseta klaasist

0,883

Pudelid ja anumad värvilisest klaasist

0,912

Klaaskiudtooted

0,892

Fassaaditellised

0,809

Sillutuskivid

0,731

Katusekivid

0,836

Pihustuskuivatamisega valmistatav pulber

0,802

Kips

0,801

Kuivatatud teisene kips

0,812

Lühikesekiuline jõutselluloos

0,808

Pikakiuline jõutselluloos

0,823

Sulfittselluloos, termomehaaniline tselluloosimass mehaaniliselt valmistatud tselluloosimass

0,862

Vanapaberist saadud tselluloosimass

0,887

Ajalehepaber

0,919

Pinnakatteta kvaliteetpaber

0,872

Pinnakattega kvaliteetpaber

0,883

Pehmepaber

0,900

Silekihipaber ja lainekihipaber

0,889

Pinnakatteta papp

0,863

Pinnakattega papp

0,868

Lämmastikhape

0,876

Adipiinhape

0,849

Vinüülkloriidmonomeer

0,842

Fenool/atsetoon

0,870

Suspensioon-polüvinüülkloriid (S-PVC)

0,873

Emulsioon-polüvinüülkloriid (E-PVC)

0,834

Naatriumkarbonaat

0,926

Rafineerimissaadused

0,902

Elektrikaarahjus toodetud süsinikteras

0,798

Elektrikaarahjus toodetud legeerteras

0,802

Malmivalu

0,772

Mineraalvill

0,851

Kipsplaat

0,843

Tahm

0,865

Ammoniaak

0,888

Aurufaasiline krakkimine

0,872

Aromaatsed ühendid

0,902

Stüreen

0,879

Vesinik

0,902

Sünteesigaas

0,902

Etüleenoksiid ja etüleenglükoolid

0,840