23.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/15


Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 2, 4. jaanuar 2008 )

Leheküljel 231 lisatakse tabelisse järgmine rida:

1030

Euroopa Ühenduse toetus välissuhete poliitika valdkonnale

235 316

1 035 684

1 271 000”

Leheküljel 233 lisatakse järgmine tekst:

1030

Euroopa Ühenduse toetus välissuhete poliitika valdkonnale

Eelarve 2007

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

235 316

1 035 684

1 271 000

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (ELT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (ELT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 19 01 04 30 sätestatud toetusele.”