31.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/19


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1082/2006,

5. juuli 2006,

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 159 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu artikli 159 kolmandas lõigus on sätestatud, et asutamislepinguga ettenähtud majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks võib võtta nimetatud artikli esimeses lõigus osutatud fondideväliseid erimeetmeid. Kogu ühenduse harmooniline areng ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine eeldavad territoriaalse koostöö tugevdamist. Selleks tuleks vastu võtta territoriaalse koostöö toimingute elluviimise tingimuste parandamiseks vajalikud meetmed.

(2)

Võttes arvesse liikmesriikide, eriti piirkondlike ja kohalike võimuorganite olulisi raskusi territoriaalse koostöö elluviimisel ja juhtimisel riigiti erinevate riiklike õigusaktide ja menetluste raamistikus, tuleb nende raskuste leevendamiseks võtta meetmeid.

(3)

Võttes eriti arvesse laienemise järel toimunud ühenduse maismaa- ja merepiiri pikenemist, on ühenduses vaja hõlbustada territoriaalse koostöö tugevdamist.

(4)

Olemasolevad vahendid, nagu Euroopa Majandushuviühing, ei olnud eriti sobivad struktureeritud koostöö korraldamiseks ühenduse algatuse INTERREG raames programmiperioodil 2000–2006.

(5)

Euroopa Nõukogu acquis pakub erinevaid võimalusi ja raamistikke, mille raames piirkondlikud ja kohalikud võimuorganid võivad teha piiriülest koostööd. Kõnealune vahend ei ole mõeldud teiste selliste raamistike kasutamisest hoidumiseks ega näe ette konkreetseid ühiseid eeskirju kõikide selliste kokkulepete ühetaoliseks reguleerimiseks kogu ühenduses.

(6)

Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1083/2006 (Euroopa Regionaalarengufondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi üldsätete kohta) (4) suurendatakse vahendeid Euroopa territoriaalse koostöö toetuseks.

(7)

Samuti on vaja ühendusepoolse rahalise panuseta hõlbustada ja jälgida territoriaalse koostöö tegevuste elluviimist.

(8)

Territoriaalset koostööd pärssivate raskuste ületamiseks tuleb asutada ühenduse tasandil koostöövahend, mis võimaldab luua ühenduse territooriumil juriidilistest isikutest koostöörühmitused, mida nimetatakse “Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusteks” (ETKR). Selliste rühmituste kasutamine peaks olema vabatahtlik.

(9)

ETKRile peaks olema antud volitused tegutseda oma liikmete ja eelkõige rühmitusse kuuluvate piirkondlike ja kohalike võimuorganite nimel ja heaks.

(10)

ETKRi ülesanded ja pädevus tuleb esitada kokkuleppes.

(11)

ETKRil peaks olema võimalik tegutseda nii ühenduse, eriti struktuurifondide kaasrahastatavate territoriaalse koostöö programmide või projektide ning riikide- ja piirkondadevaheliste tegevuste elluviimiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1083/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1080/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (5) kui ka üksnes liikmesriikide ja nende piirkondlike ja kohalike võimuorganite algatusel ühendusepoolse panusega või ilma selleta käivitatud territoriaalse koostöö programmide elluviimiseks.

(12)

Tuleks täpsustada, et ETKRide loomine ei mõjuta piirkondlike ja kohalike võimuorganite ega liikmesriikide rahalist vastutust seoses nii ühenduse kui riiklike rahaliste vahendite haldamisega.

(13)

Tuleks täpsustada, et kokkulepe ei käsitle piirkondlike ja kohalike võimuorganite volitusi tegutseda avaliku võimu organitena, eelkõige politseitöö ja seadusandlusega seotud volitusi.

(14)

On vaja, et ETKR looks oma organid ja koostaks oma põhikirja ning samuti eelarvet ja rahalist vastutust käsitlevad eeskirjad.

(15)

Territoriaalse koostöö tingimused tuleks luua kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Vastavalt samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik selle eesmärkide saavutamiseks, kusjuures ETKRi kasutamine on vabatahtlik ja toimub kooskõlas iga liikmesriigi põhiseadusliku süsteemiga.

(16)

Asutamislepingu artikli 159 kolmas lõik ei näe ette võimalust kaasata nimetatud sättel põhinevatesse õigusaktidesse kolmandate riikide asutusi. ETKRide loomist võimaldava ühenduse meetme vastuvõtmine ei peaks aga välistama võimalust, mille kohaselt saaksid kolmandate riikide asutused osaleda käesoleva määruse alusel loodud ETKRi tegevuses, kui seda võimaldavad kolmanda riigi õigusaktid või liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kokkulepped,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

ETKRi olemus

1.   Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse, edaspidi “ETKR”, võib asutada ühenduse territooriumil käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

2.   ETKRi eesmärk on hõlbustada ja edendada artikli 3 lõikes 1 sätestatud rühmituse liikmete piiriülest, riikide- ja/või piirkondadevahelist koostööd, edaspidi “territoriaalne koostöö”, mille ainuke eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

3.   ETKR on juriidiline isik.

4.   ETKRil on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mis antakse juriidilistele isikutele vastava liikmesriigi õiguse alusel; eelkõige võib rühmitus omandada ja käsutada vallas- ja kinnisvara, olla tööandjaks ning olla kohtumenetluse osaline.

Artikkel 2

Kohaldatav õigus

1.   ETKR tegevust reguleerivad järgmised õigusaktid:

a)

käesolev määrus;

b)

artiklites 8 ja 9 osutatud kokkuleppe ja põhikirja sätted, kui see on käesoleva määrusega selgesõnaliselt lubatud;

c)

käesoleva määruse sätetega hõlmamata või osaliselt hõlmatud juhtudel selle liikmesriigi õigusnormid, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

Kui vastavalt ühenduse õigusele või rahvusvahelisele eraõigusele on vaja määrata kindlaks ETKRi tegevust reguleeriv kollisiooninorm, käsitatakse ETKRi selle liikmesriigi asutusena, kus on tema registrijärgne asukoht.

2.   Kui liikmesriik koosneb mitmest territoriaalüksusest, kusjuures igaüks neist kohaldab oma õigusnorme, loetakse lõike 1 punkti c kohase kohaldatava õiguse hulka selliste territoriaalüksuste õigusnormid, võttes arvesse asjaomase liikmesriigi põhiseaduse järgset ülesehitust.

Artikkel 3

ETKRi koosseis

1.   ETKRi kuuluvad liikmed, kes oma riikliku õiguse kohase pädevuse piires kuuluvad ühte või mitmesse järgmisena nimetatud kategooriasse:

a)

liikmesriigid;

b)

piirkondlikud võimuorganid;

c)

kohalikud omavalitsused;

d)

avalik-õiguslikud isikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta) (6) artikli 1 lõike 9 teise lõigu tähenduses.

Ühendused, kuhu kuuluvad ühte või mitmesse nimetatud kategooriasse kuuluvad asutused, võivad samuti liikmed olla.

2.   ETKRi kuuluvad liikmed, kes asuvad vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 4

ETKRi asutamine

1.   ETKRi asutamine otsustatakse tema kavandatavate liikmete algatusel.

2.   Iga kavandatav liige peab:

a)

teatama liikmesriigile, kelle õigusnormide kohaselt ta on asutatud, oma kavatsusest ETKRis osaleda, ja

b)

saatma nimetatud liikmesriigile koopia artiklites 8 ja 9 osutatud kokkuleppe ja põhikirja kavandist.

3.   Pärast seda, kui kavandatav liige on esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, nõustub asjaomane liikmesriik, võttes arvesse riigi põhiseaduse järgset ülesehitust, kavandatava liikme osalemisega ETKRis, välja arvatud juhul, kui liikmesriik leiab, et selline osalemine ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või siseriikliku õigusega, sealhulgas kavandatava liikme volituste ja kohustustega, või et selline osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi avaliku huvi või avaliku korra seisukohalt põhjendatud. Sellisel juhul esitab liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub nõusoleku andmisest.

Liikmesriik teeb oma otsuse üldjuhul kolme kuu jooksul alates nõuetekohase avalduse kättesaamisest kooskõlas lõikega 2.

Kavandatava liikme ETKRis osalemise üle otsustades võib liikmesriik kohaldada siseriiklikke eeskirju.

4.   Liikmesriigid määravad pädevad asutused, kellele esitatakse lõikes 2 sätestatud teatised ja dokumendid.

5.   Liikmed lepivad kokku artiklis 8 osutatud kokkuleppe ja artiklis 9 osutatud põhikirja osas, tagades kooskõla käesoleva artikli lõike 3 kohase liikmesriikide nõusolekuga.

6.   Liikmesriigid peavad kokkuleppe mis tahes muudatused ja põhikirja mis tahes sisulised muudatused heaks kiitma käesolevas artiklis sätestatud korras. Põhikirja sisulisteks muudatusteks loetakse muudatusi, mis otseselt või kaudselt muudavad kokkulepet.

Artikkel 5

Juriidiliseks isikuks saamine ja avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

1.   Artiklis 9 osutatud põhikiri ja selle kõik hilisemad muudatused registreeritakse ja/või avaldatakse kooskõlas selle liikmesriigi kohaldatava õigusega, kus asub ETKRi registreeritud asukoht. ETKR saab juriidiliseks isikuks päeval, mil toimus nimetatud registreerimine või avaldamine, olenevalt sellest, kumb on varasem. Liikmed teevad asjaomastele liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele teatavaks kokkuleppe ning teatavad põhikirja registreerimisest ja/või avaldamisest.

2.   ETKR tagab, et kümne tööpäeva jooksul alates põhikirja registreerimisest ja/või avaldamisest saadetakse Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitusele taotlus avaldada Euroopa Liidu Teatajas teatis ETKRi asutamise kohta, milles esitatakse üksikasjad rühmituse nime, eesmärkide, liikmete ja registrijärgse asukoha kohta.

Artikkel 6

Riiklike vahendite haldamise kontrollimine

1.   Riiklike vahendite ETKRi-poolse haldamise kontrollimist korraldavad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus asub ETKRi registreeritud asukoht. Liikmesriik, kus asub ETKRi registreeritud asukoht, nimetab selle ülesande täitmiseks pädeva asutuse enne ETKRis osalemise heakskiitmist vastavalt artiklile 4.

2.   Kui seda nõutakse teiste asjaomaste liikmesriikide õigusaktidega, teevad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus on ETKRi registreeritud asukoht, vajalikud korraldused, et teiste asjaomaste liikmesriikide asjakohased pädevad asutused saaks oma territooriumil kontrollida ETKRi neid tegevusi, mis on nende territooriumil läbi viidud, ning vahetada kogu asjakohast teavet.

3.   Kõigi kontrollide läbiviimisel järgitakse rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardeid.

4.   Olenemata lõigetest 1, 2 ja 3 kohaldatakse nimetatud rahaliste vahendite kontrollimist käsitlevaid ühenduse fonde reguleerivaid õigusakte juhul, kui ETKRi artikli 7 lõike 3 esimeses või teises lõigus osutatud ülesanded hõlmavad tegevusi, mida kaasrahastab ühendus.

5.   Liikmesriik, kus asub ETKRi registreeritud asukoht, teatab teistele asjaomastele liikmesriikidele kõigist kontrollide käigus ette tulnud probleemidest.

Artikkel 7

Ülesanded

1.   ETKR täidab talle liikmete poolt käesoleva määruse kohaselt pandud ülesandeid. ETKRi ülesanded määratakse kindlaks tema liikmete vahel sõlmitud kokkuleppega kooskõlas artiklitega 4 ja 8.

2.   ETKR tegutseb talle pandud ülesannete raames, mis piirduvad territoriaalse koostöö hõlbustamise ja edendamisega, et tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja need määratakse kindlaks ETKRi liikmete poolt põhimõtte alusel, et kõik ülesanded peavad kuuluma iga liikme pädevusse siseriikliku õiguse kohaselt.

3.   ERTKRi ülesanded piirduvad peamiselt selliste territoriaalse koostöö programmide või projektide elluviimisega, mida kaasrahastab ühendus Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja/või Ühtekuuluvusfondi kaudu.

ETKR võib ellu viia teisi ETKRi liikmete vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas ühendus neid rahaliselt toetab või mitte.

Liikmesriigid võivad piirata ETKRil selliste ülesannete täitmist, mida ühendus rahaliselt ei toeta; ent need ülesanded hõlmavad vähemalt määruse (EÜ) nr 1080/2006 artiklis 6 loetletud koostöömeetmeid.

4.   Liikmete poolt ETKRile pandud ülesanded ei ole seotud avaliku õigusega antud volituste ning selliste kohustuste täitmisega, mille eesmärgiks on kaitsta riigi või muude avaliku võimu asutuste üldiseid huve, näiteks politseitöö ja seadusloomega seotud volitused, justiitsküsimused ja välispoliitika.

5.   ETKRi liikmed võivad otsustada ühehäälselt anda ühele oma liikmele volitused ETKRi ülesannete täitmiseks.

Artikkel 8

Kokkulepe

1.   ETKRi suhtes kohaldatakse kooskõlas artikliga 4 liikmete poolt ühehäälselt sõlmitud kokkulepet.

2.   Kokkuleppes täpsustatakse järgmine:

a)

ETKRi nimi ja registreeritud asukoht sellises liikmesriigis, mille seaduste kohaselt on moodustatud vähemalt üks ETKRi liikmetest;

b)

territoorium, mille ulatuses ETKR võib oma ülesandeid täita;

c)

ETKRi konkreetne eesmärk ja ülesanded, tegevusaeg ja lõpetamise tingimused;

d)

ETKRi liikmete nimekiri;

e)

kokkuleppe tõlgendamisel ja jõustamisel kohaldatav õigus, milleks on selle liikmesriigi õigus, kus on ETKRi registreeritud asukoht;

f)

asjakohane kord vastastikuseks tunnustamiseks, sealhulgas finantskontrolliks; ning

g)

kokkuleppe muutmise kord, mis peab olema kooskõlas artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustega.

Artikkel 9

Põhikiri

1.   ETKRi põhikirja võtavad rühmituse liikmed kokkuleppe alusel vastu ühehäälselt.

2.   Põhikiri sisaldab vähemalt kõiki kokkuleppe sätteid ja järgmist:

a)

rühmituse organite toimimist käsitlevad sätted ja organite pädevus ning liikmete esindajate arv ETKRi organites;

b)

ETKRi otsuste tegemise kord;

c)

töökeel või -keeled;

d)

töökord, eelkõige seoses personalijuhtimise, töölevõtmise korra ja töötajate lepingute olemusega;

e)

liikmete rahalise panusega seotud kord ning iga liikme poolt ETKRi suhtes kohaldatavad eelarve- ja raamatupidamiseeskirjad, mis hõlmavad ka finantsküsimusi;

f)

liikme vastutust käsitlev kord vastavalt artikli 12 lõikele 2;

g)

sõltumatu välisaudiitori määramise eest vastutavad asutused; ning

h)

põhikirja muutmise kord, mis peab olema kooskõlas artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustega.

Artikkel 10

ETKRi organisatsioon

1.   ETKRil on vähemalt järgmised organid:

a)

rühmituse liikmete esindajatest koosnev kogu;

b)

juhataja, kes esindab ETKRi ja tegutseb ETKRi nimel.

2.   Põhikirjaga võib ette näha täiendavaid selgelt määratletud volitustega organeid.

3.   ETKR vastutab oma organite tegutsemise eest kolmandate isikute ees, isegi kui selline tegutsemine ei kuulu ETKRi ülesannete hulka.

Artikkel 11

Eelarve

1.   ETKR koostab iga-aastase eelarve, mille võtab vastu kogu ning mis sisaldab eelkõige jooksvaid kulusid ja vajadusel tegevuskulusid.

2.   Raamatupidamise aastaaruande, sealhulgas vajadusel sellele lisatava iga-aastase aruande koostamise ning nimetatud aruannete auditeerimine ja avaldamine toimub vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile c.

Artikkel 12

Likvideerimine, maksejõuetus, maksete peatamine ja vastutus

1.   Likvideerimise, maksejõuetuse, maksete peatamise ja samalaadsete menetluste puhul kohaldatakse ETKRi suhtes selle liikmesriigi õigusnorme, kus asub selle registreeritud asukoht, kui lõigetes 2 ja 3 ei sätestata teisiti.

2.   ETKR vastutab oma kõikide mis tahes liiki võlgade eest.

Kui ETKRi varadest ei piisa tema kohustuste täitmiseks, vastutavad liikmed ETKRi mis tahes võlgade eest, kusjuures iga liikme osalus selles määratakse kindlaks proportsionaalselt tema osamaksuga, välja arvatud juhul, kui siseriiklik seadus, mille alusel liige moodustati, välistab kõnealuse liikme vastutuse või piirab seda. Osamaksu tasumise kord määratakse kindlaks põhikirjas.

Kui kas või ühe ETKRi liikme vastutust on tulenevalt siseriiklikust seadusest, mille alusel ta moodustati, piiratud, siis võivad ka teised liikmed põhikirjas oma vastutust piirata.

Liikmed võivad põhikirjas võtta kohustuse, et pärast oma liikmelisuse lõppemist antud ETKRis vastutavad nad nende kohustuste eest, mis tulenevad TKRi tegevusest nende liikmelisuse ajal.

Sellise ETKRi nimesse, mille liikmetel on piiratud vastutus, kuulub sõna “piiratud”.

Sellise ETKRi, mille liikmetel on piiratud vastutus, kokkuleppe, põhikirja ja aruannete avalikustamise aste on vähemalt võrdväärne sellega, mida nõutakse liikmetelt teist liiki piiratud vastutusega juriidiliste isikute suhtes liikmesriigis, kus on ETKRi registreeritud asukoht.

Liikmesriigid võivad keelata oma territooriumil selliste ETKRide registreerimise, mille liikmetel on piiratud vastutus.

3.   Ilma et see piiraks liikmesriikide rahalist vastutust seoses ETKRile mis tahes rahastamisega struktuuri- ja ühtekuuluvusvahenditest, ei teki käesolevast määrusest liikmesriikidele mingit rahalist kohustust seoses ETKRiga, mille liikmed nad ei ole.

Artikkel 13

Avalik huvi

Kui ETKRi mis tahes tegevus on vastuolus liikmesriigi poliitikat, avalikku julgeolekut, rahvatervist või kõlblust käsitlevate sätetega või on vastuolus liikmesriigi avaliku huviga, võib nimetatud liikmesriigi pädev asutus keelata sellise tegevuse oma territooriumil või nõuda, et tema õiguse alusel moodustatud liikmed ETKRist välja astuksid, kui ETKR ei lõpeta kõnealust tegevust.

Selline keelamine ei kujuta endast ETKRi liikmete vahelise territoriaalse koostöö meelevaldset või varjatud piiramist. Nimetatud pädeva asutuse otsuse läbivaatamine kohtu poolt peab olema võimalik.

Artikkel 14

Lõpetamine

1.   Olenemata kokkuleppes sisalduvatest lõpetamist käsitlevatest sätetest, annab selle liikmesriigi pädev kohus või pädeva asutus, kus on ETKRi registreeritud asukoht, mis tahes seaduslikku huvi omava pädeva asutuse taotlusel korralduse ETKRi lõpetamiseks, kui ta leiab, et ETKR ei täida enam artikli 1 lõikes 2 või artiklis 7 sätestatud tingimusi, eelkõige juhul, kui ETKRi tegevus jääb väljapoole artiklis 7 ette nähtud ülesandeid. Pädev kohus või pädev asutus teatab kõikidele liikmesriikidele, kelle seaduste alusel on ETKRi liikmed moodustatud, kõigist ETKRi lõpetamise avaldustest.

2.   Pädev kohus või pädev asutus võib anda ETKRile aega olukorra parandamiseks. Kui ETKR seda ettenähtud aja jooksul ei tee, annab kohus või pädev asutus korralduse ETKR lõpetada.

Artikkel 15

Jurisdiktsioon

1.   Kolmandatel isikutel, kes leiavad, et ETKRi tegevuse või tegevusetusega on rikutud nende õigusi, on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtu poole.

2.   Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, kohaldatakse ETKRi hõlmavate vaidluste suhtes jurisdiktsiooni käsitlevaid ühenduse õigusakte. Vastavates ühenduse õigusaktides sätestamata juhtudel on vaidluste lahendamisel pädevateks kohtuteks selle liikmesriigi kohtud, kus on ETKRi registreeritud asukoht.

Artikli 4 lõigetest 3 või 6 ning artiklist 13 tulenevate vaidluste lahendamisel on pädevateks kohtuteks selle liikmesriigi kohtud, kelle otsust vaidlustatakse.

3.   Käesolevas määruses sätestatu ei võta kodanikelt võimalust kasutada oma põhiseadusest tulenevat õigust esitada kaebus ETKRi liikmeks olevate avaliku võimu organite peale seoses järgmisega:

a)

ETKRi tegevust käsitlevad haldusotsused;

b)

juurdepääs teenustele emakeeles ning

c)

juurdepääs teabele.

Sellistel juhtudel on pädevad selle liikmesriigi kohtud, kelle põhiseadusest kaebuse esitamise õigus tuleneb.

Artikkel 16

Lõppsätted

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks vastu asjakohased õigusaktid.

Kui seda nõutakse liikmesriigi õiguse kohaselt, võib nimetatud liikmesriik koostada põhjaliku loetelu tema õiguse alusel loodud ETKRi liikmete juba olemasolevatest ülesannetest seoses territoriaalse koostööga artikli 3 lõikes 1 nimetatud liikmesriigis.

Liikmesriik teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele käesoleva artikli kohaselt vastu võetud õigusaktidest.

2.   Liikmesriigid võivad ette näha tasud seoses kokkuleppe ja põhikirja registreerimisega; ent nimetatud tasud ei või olla suuremad registreerimisega seotud halduskuludest.

Artikkel 17

Aruandlus ja läbivaatamine

Komisjon edastab hiljemalt 11. augustiks 2011 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse kohaldamise kohta ja vajaduse korral ettepanekud määruse muutmiseks.

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2007, välja arvatud artikkel 16, mida kohaldatakse alates 1. augustist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 5. juuli 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  ELT C 255, 14.10.2005, lk 76.

(2)  ELT C 71, 22.3.2005, lk 46.

(3)  Euroopa Parlamendi 6. juuli 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 12. juuni 2006. aasta ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 4. juuli 2006. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(6)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2083/2005 (ELT L 333, 20.12.2005, lk 28).