32003D0291Euroopa Liidu Teataja L 043 , 18/02/2003 Lk 0001 - 0005


Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 291/2003/EÜ,

6. veebruar 2003,

millega pannakse alus Euroopa aastale 2004 "Haridus spordi kaudu"

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 149,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, [3]

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [4]

ning arvestades järgmist:

(1) Heatasemelise hariduse toetamine on üks Euroopa Ühenduse eesmärke.

(2) Nice'is 7.-9. detsembril 2000 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu tunnustas spordi hariduslikku väärtust, kinnitades sellega eelnevaid deklaratsioone, eriti Amsterdami lepingule lisatud deklaratsiooni nr 29, milles sporti määratletakse kui isiksuse kujundajat.

(3) Euroopa Ülemkogu Nice'i istungjärgul kutsuti ühenduse institutsioone üles võtma asjakohasel määral arvesse spordi hariduslikku väärtust oma tegevuses asutamislepingu erinevate sätete alusel, rõhutades eriti, et on tähtis, et liikmesriigid ergutaksid ühenduse toetusel vabatahtlikku tegevust.

(4) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud noorsooministrite 17. detsembri 1999. aasta resolutsioonis Euroopa Ühenduse noorsooprogrammide [5] raames toimuva sporditegevuse koolivälise haridustöö mõõtme kohta leitakse, et spordil võib olla pedagoogiline väärtus, mis aitab kaasa kodanikuühiskonna tugevdamisele, ning kutsutakse komisjoni üles töötama koostöös liikmesriikidega välja ühtne lähenemine spordi haridusliku potentsiaali ärakasutamiseks.

(5) Euroopa Parlament rõhutas oma resolutsioonis komisjoni aruande kohta olemasolevate spordistruktuuride kaitse ja spordi ühiskondliku funktsiooni säilitamise kohta [6] spordi hariduslikku ja ühiskondlikku väärtust, samuti selle osa rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemisel.

(6) Euroopa Parlament kutsus oma 13. juuni 1997. aasta resolutsioonis Euroopa Liidu osa kohta spordi valdkonnas [7] üles korraldama Euroopa spordiaastat.

(7) Regioonide komitee märkis oma arvamuses komisjoni nõuandva dokumendi "Euroopa spordimudel" kohta, kuivõrd tähtis on sport üksikisiku kujundamisel.

(8) Komisjon uuris oma spordialases aruandes, mis esitati Euroopa Ülemkogule Helsingis, spordi hariduses ja noorsooga seotud küsimustes kasutamise häid külgi, arvestades spordi kaudu edasi antavaid väärtusi.

(9) Regulaarne kehaline liikumine parandab vaimset ja füüsilist tervist ning võib mõjuda positiivselt õppeprotsessile.

(10) Noorsportlaste haridus ei tohiks kannatada nende osalemise tõttu võistlusspordis.

(11) Spordi kaudu toimuv haridustöö peaks soodustama tüdrukute ja poiste isiksuse kujunemist ja arenemist.

(12) Kõigi tasandite õppe- ja kasvatusasutused peaksid rohkem ära kasutama spordi pakutavaid riikidevahelise liikumise ja kultuurivahetuse võimalusi.

(13) 2004. aasta olümpia ja muud spordiüritused suurendavad spordi kajastamist massiteabevahendites ja parandavad üldsuse sporditeadlikkust. See on ideaalne võimalus spordi haridusliku väärtuse rõhutamiseks.

(14) Liikmesriikide tegevus on põhiline viis, kuidas tõsta üldsuse teadlikkust spordi hariduslikust väärtusest. Sellele vaatamata, võib ühendus seesugust tegevust toetada ja tugevdada, pannes aluse Euroopa aastale teemal "Haridus spordi kaudu".

(15) Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" täiendab ja tugevdab ühenduse tegevust õppe- ja kasvatustöö toetamisel ning ebasoodsas olukorras inimeste kaasamisel ühiskonda.

(16) Osalemine Euroopa aastas "Haridus spordi kaudu" peaks olema avatud EFTA/EMP riikidele kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingus kindlaks määratud tingimustega ning assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele vastavalt nende Euroopa lepingutes ette nähtud tingimustele. Küprose puhul tuleks osalemist rahastada lisaassigneeringutest vastavalt sõlmitavatele kokkulepetele ning Malta ja Türgi puhul lisaassigneeringutest vastavalt EÜ asutamislepingule.

(17) Käesoleva otsusega sätestatakse kogu programmi kestuseks finantsraamistik, mis on peamine juhis Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist käsitleva 6. mai 1999. aasta kokkuleppe [8] punkti 33 tähenduses.

(18) Kuna liikmesriigid ei saa täiel määral saavutada kavandatavate meetmete eesmärke, mis oma ulatuse ja mõju tõttu, mida vajatakse eelkõige mitmepoolseks partnerluseks, riikidevaheliseks teabevahetuseks ja kogu ühendust hõlmavaks heade tavade levitamiseks, on paremini saavutatavad ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(19) Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [9]

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu"

Aasta 2004 nimetatakse Euroopa aastaks "Haridus spordi kaudu".

Artikkel 2

Eesmärgid

Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" eesmärgid on järgmised:

a) teadvustada õppeasutustele ja spordiorganisatsioonidele koostöövajadust, et arendada spordi kaudu toimuvat haridustööd ja selle euroopalikku mõõdet, võttes arvesse väga suurt huvi, mida noored tunnevad igat laadi spordi vastu;

b) kasutada ära spordi kaudu edasi antavaid väärtusi, et arendada teadmisi ja oskusi, mille abil noored saaksid arendada oma füüsilisi võimeid ja valmidust teha iseseisvaid jõupingutusi, samuti sotsiaalseid oskusi nagu meeskonnatöö, solidaarsus, sallivus ja ausatest mängureeglitest kinnipidamine mitmekultuurilises keskkonnas;

c) tõsta teadlikkust positiivsest mõjust, mis vabatahtlikul tegevusel võib olla eriti noortele koolivälisel haridustööl;

d) toetada hariduslikku väärtust, mis on õpilaste liikuvusel ja vahetusel eriti mitmekultuurilises keskkonnas, korraldades spordi- ja kultuurialaseid kontakte osana koolitööst;

e) ergutada selliste heade tavade vahetust, mis on seotud spordi osaga haridussüsteemis, et aidata ühiskonda kaasata ebasoodsas olukorras olevaid gruppe;

f) luua koolielus vaimse ja füüsilise tegevuse vahel parem tasakaal, ergutades koolis sporditegevust;

g) kaaluda võistlusspordis osalevate noorsportlaste haridusega seotud probleeme.

Artikkel 3

Meetmete sisu

1. Artiklis 2 esitatud eesmärkide saavutamiseks võetavate meetmete hulka kuulub järgmiste tegevuste korraldamine või nende toetamine 2004. aastal:

a) kohtumised, üleeuroopalised õpilastevahelised võistlused ja üritused, mis tõstavad esile Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" teemalisi saavutusi ja kogemusi;

b) vabatahtlik tegevus 2004. aasta olümpia ja muude spordiürituste käigus Euroopa tasandil;

c) teabe- ja edenduskampaaniad, sealhulgas koostöö massiteabevahenditega spordi haridusliku väärtuse levitamiseks;

d) üritused spordi haridusliku väärtuse toetamiseks ning heade tavade näitlikustamine;

e) selliste riikidevaheliste, siseriiklike, piirkondlike ja kohalike algatuste rahaline toetamine, mis aitavad saavutada Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" eesmärke.

2. Lõikes 1 viidatud meetmete üksikasjalik kirjeldus on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 4

Rakendamine ja liikmesriikidevaheline koostöö

1. Komisjon vastutab selle eest, et käesoleva otsuse kohaselt vastu võetud ühenduse meetmeid rakendataks kooskõlas artikli 5 lõikes 2 ettenähtud menetlusega ja täielikus vastavuses subsidiaarsuse põhimõttega.

2. Iga liikmesriik määrab ühe või mitu asjaomast asutust, kes vastutavad Euroopa aastas "Haridus spordi kaudu" osalemise ning käesolevas otsuses sätestatud meetmete kooskõlastamise ja rakendamise eest asjakohasel tasandil, olles muu hulgas abiks artiklis 7 viidatud valikumenetluse juures.

Artikkel 5

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 6

Rahastamine

1. Kogu ühendust hõlmavaid meetmeid, mida on kirjeldatud lisa A osas, võib Euroopa Liidu üldeelarvest toetada kuni 80 % ulatuses nende üldmaksumusest.

2. Ühendusele huvi pakkuvaid kohalikke, piirkondlikke, siseriiklikke ja riikidevahelisi meetmeid, mida on kirjeldatud lisa B osas, võib Euroopa Liidu üldeelarvest kaasrahastada kuni 50 % ulatuses nende üldmaksumusest.

Artikkel 7

Taotlemis- ja valikumenetlus

1. Taotlused meetmete kaasrahastamiseks ühenduse eelarvest artikli 6 lõike 2 alusel esitab/esitavad komisjonile artikli 4 lõikes 2 viidatud asutus/asutused. Taotlused sisaldavad teavet, mis võimaldab objektiivseid kriteeriume kasutades hinnata nende tulemusi. Komisjon võtab asjaomaste asutuste antud hinnangut arvesse võimalikult suurel määral.

2. Komisjon võtab otsused artikli 6 alusel meetmete kaasrahastamise kohta vastu kooskõlas artikli 5 lõikes 2 ettenähtud menetlusega. Komisjon tagab toetuse tasakaalustatud jaotuse liikmesriikide ja erinevate hõlmatud tegevusvaldkondade vahel.

3. Komisjon tagab eelkõige oma siseriiklike ja piirkondlike kontaktpunktide kaudu koos artikli 4 lõikes 2 viidatud asutustega, et projektikonkursi teade avaldatakse aegsasti ja et seda levitatakse võimalikult laialt.

Artikkel 8

Järjepidevus ja vastastikune täiendavus

1. Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega, et käesolevas otsuses ettenähtud meetmed oleksid kooskõlas ühenduse muude tegevuste ja algatustega.

2. Komisjon tagab, et Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" täiendaks nii palju kui võimalik muid olemasolevaid ühenduse, siseriiklikke ja piirkondlikke algatusi ja vahendeid, kui need võivad kaasa aidata Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" eesmärkide saavutamisele.

Artikkel 9

Teatavate kolmandate riikide osalemine

Euroopa aastas "Haridus spordi kaudu" võivad osaleda:

a) EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel;

b) assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riigid nende vastavates Euroopa lepingutes sätestatud tingimustel;

c) Küpros, kelle osalemist rahastatakse lisaassigneeringutest selle riigiga kokkulepitavas korras;

d) Malta ja Türgi, kelle osalemist rahastatakse lisaassigneeringutest asutamislepingu sätete kohaselt.

Artikkel 10

Eelarve

1. Käesoleva otsuse rakendamise finantsraamistikuks määratakse 11,5 miljonit eurot.

2. Eelarvepädev asutus kinnitab iga-aastased eraldised finantsperspektiivi piires.

3. Komisjoni algatusel võib 2004. aastal samuti rahastada komisjonile ja meetmest kasusaajale vastastikku kasuliku tehnilise ja haldusabi kulusid, mis jäävad väljapoole käsilolevate avaliku teenistuse ülesannete valdkonda ning on seotud meetmete identifitseerimise, ettevalmistamise, haldamise, seire, auditi ja kontrolliga.

Artikkel 11

Rahvusvaheline koostöö

Komisjon võib Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" eesmärgil teha koostööd Euroopa Nõukogu ja muude asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega vastavalt artikli 5 lõikes 2 sätestatud menetlusele.

Artikkel 12

Järelevalve ja hindamine

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 2005 Euroopa Parlamendile, nõukogule, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele aruande käesolevas otsuses ettenähtud meetmete rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu kohta.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 6. veebruar 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

P. Efthymiou

[1] EÜT C 25 E, 29.1.2002, lk 531.

[2] EÜT C 149, 21.6.2002, lk 17.

[3] EÜT C 278, 14.11.2002, lk 21.

[4] Euroopa Parlamendi 14. mai 2002. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 14. oktoobri 2002. aasta ühisseisukoht (EÜT C 4, 12.11.2002, lk 70) ja Euroopa Parlamendi 19. detsembri 2002. aasta otsus.

[5] EÜT C 8, 12.1.2000, lk 5.

[6] EÜT C 135, 7.5.2001, lk 274.

[7] EÜT C 200, 30.6.1997, lk 252.

[8] EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1.

[9] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

LISA

ARTIKLIS 3 NIMETATUD MEETMED

A. Tegevus ühenduse tasandil

1. Kohtumised ja üritused:

a) kohtumiste korraldamine;

b) ürituste korraldamine, et tõsta teadlikkust spordi kaudu tehtava haridustöö kohta, sealhulgas Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" avamise ja lõpetamise puhul korraldatavad konverentsid;

c) vabatahtlik tegevus 2004. aasta olümpia ja muude spordiürituste käigus.

2. Teabe- ja edenduskampaaniad, mille hulka kuuluvad:

a) Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" jaoks logo ja loosungite väljatöötamine, mis on mõeldud kasutamiseks kõigi sellega seotud tegevuste puhul.

b) teabekampaania;

c) kogu ühenduse piires inimestele kättesaadavate töö- ja abivahendite valmistamine;

d) õppeasutuste ja spordiorganisatsioonide asjakohased algatused teabe levitamiseks Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" kohta;

e) üleeuroopaliste õpilastevaheliste võistluste korraldamine, mis tõstavad esile Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" teemalisi saavutusi ja kogemusi.

3. Muud tegevused:

a) olemasolevaid vahendeid kasutades on-line andmebaasi koostamine, mille abil oleks võimalik levitada teavet spordi kasutamise kohta õppetegevuses ja eelkõige ebasoodsas olukorras olevate gruppide ühiskonda kaasamise toetamises;

b) küsitlused ja uuringud, mis hindaksid Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" mõju.

4. Tegevusi võib rahastada järgmisel viisil:

a) eelkõike teabevahetuse valdkonda kuuluvate kaupade ja teenuste ning eespool punktis 3 b viidatud küsitluste ja uuringute vahetu ostmine avatud ja/või piiratud pakkumismenetluse teel;

b) spetsiaalsete ürituste kulude katteks määratud toetused, et tõsta esile ja teadvustada Euroopa aastat "Haridus spordi kaudu"; selline rahastamine ei ületa 80 % üldmaksumusest.

B. Tegevus riiklikul tasandil

Olenevalt nende laadist ja sisust, võib kohalike, piirkondlike, siseriiklike või riikidevaheliste tegevuste jaoks anda ühenduse abi maksimaalselt 50 % ulatuses nende üldmaksumusest. Kõnealuste tegevuste hulka võivad kuuluda näiteks:

1. Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" eesmärkidega seotud üritused, sealhulgas aasta avaüritus,

2. teabekampaaniad ja meetmed näidete levitamiseks heade tavade kohta, välja arvatud need, mis on nimetatud A osas;

3. autasude andmine või võistluste korraldamine, mis tõstaksid esile spordi kaudu tehtava haridustöö tähtsust;

4. muud kui eespool A osas nimetatud küsitlused ja uuringud.

C. Tegevus, millele ühenduse rahalist abi ei anta

Ühendus toetab moraalselt avalike või eraorganisatsioonide algatusi, andes sealhulgas kirjaliku loa Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" logo ja muude sellega seotud materjalide kasutamiseks, kui kõnealused organisatsioonid suudavad komisjonile tõestada, et nimetatud algatused on käiku lastud või lastakse käiku 2004. aasta jooksul ning et need aitavad tõenäoliselt oluliselt kaasa Euroopa aasta "Haridus spordi kaudu" ühe või mitme eesmärgi saavutamisele.

--------------------------------------------------