31996D0587Euroopa Liidu Teataja L 257 , 10/10/1996 Lk 0043 - 0043


Komisjoni otsus,

30. september 1996,

vastavalt nõukogu direktiivile 94/57/EÜ liikmesriikide teatatud tunnustatud organisatsioonide nimekirja avaldamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(96/587/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiivi 94/57/EÜ laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ning veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta, [1] ning eriti selle artikli 4 lõiget 5,

ning arvestades, et:

liikmesriigid on teatanud need organisatsioonid, keda nad on tunnustanud direktiivi 94/57/EÜ artikli 4 lõike 1 alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 94/57/EÜ artikli 4 lõike 1 alusel liikmesriikide tunnustatud organisatsioonid on loetletud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. september 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neil Kinnock

[1] EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20.

--------------------------------------------------

LISA

American Bureau of Shipping (ABS)

Bureau Veritas (BV)

China classification Society (CCS)

Det Norske Veritas (DNV)

Germanischer Lloyd (GL)

Hellenic Register of Shipping (HR)

Korean Register of Shipping (KR)

Lloyd's Register of Shipping (LR)

Nippon Kaiji Kyokai (NK)

Registro italiano navale (RINA)

--------------------------------------------------