31990L0641Euroopa Liidu Teataja L 349 , 13/12/1990 Lk 0021 - 0025
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 10 Lk 0013
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 10 Lk 0013


Nõukogu direktiiv,

4. detsember 1990,

kontrolltsoonis töötamisel ioniseeriva kiirgusega kokkupuutuvate välistöötajate kaitse kohta

(90/641/Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 32,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis esitati pärast konsulteerimist teadus- ja tehnikakomitee poolt liikmesriikide teadusekspertide hulgast asutamislepingu artikli 31 kohaselt määratud asjatundjatega,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

asutamislepingu artikli 2 punktis b nähakse ette, et ühendus peab töötajate ja elanikkonna tervise kaitseks kehtestama ühtsed ohutusnormid ning tagama nende kohaldamise vastavalt asutamislepingu II jaotise III peatükis sätestatud korrale;

nõukogu võttis 2. veebruaril 1959. aastal vastu direktiivid, millega sätestatakse põhinõuded töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse eest, [3] muudetud direktiividega 80/836/Euratom [4] ja 84/467/Euratom [5];

direktiivi 80/836/Euratom VI jaotises sätestatakse kiirgusega kokkupuutuvate töötajate kaitset reguleerivad põhimõtted;

nimetatud direktiivi artikli 40 lõikes 1 nähakse ette, et liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed kiirgusega kokkupuutuvate töötajate tõhusa kaitse tagamiseks;

nimetatud direktiivi artiklites 20 ja 23 kehtestatakse kiirgusega kokkupuutuvate töötajate töövaldkondade ja kategooriate liigitus vastavalt kokkupuute ulatusele;

kontrolltsoonis nimetatud artiklite 20 ja 23 tähenduses tegutsevad töötajad võivad olla koosseisulised või välistöötajad;

direktiivi 80/836/Euratom artiklis 3, mis käsitleb sama direktiivi artiklis 2 nimetatud tööülesandeid, nähakse ette, et neist tööülesannetest tuleb ette teatada või nende täitmiseks peab iga liikmesriigi poolt kindlaksmääratavatel juhtudel olema eelnev luba;

välistöötajad võivad ioniseeriva kiirgusega kokku puutuda järjestikku mitmes kontrolltsoonis ühes ja samas liikmesriigis või erinevates liikmesriikides; nende spetsiifiliste töötingimuste tõttu on vaja asjakohast kiirgusseiresüsteemi;

kõik välistöötajatele ettenähtud kiirgusseiresüsteemid peavad ühissätete abil tagama koosseisulistele töötajatele ettenähtud süsteemidega samaväärse kaitse;

kuni ühtse kogu ühendust hõlmava süsteemi sisseseadmiseni tuleks arvesse võtta ka neid välistöötajatele ettenähtud kiirgusseiresüsteeme, mis liikmesriikides juba olemas võivad olla;

välistöötajate kaitse optimeerimiseks on vaja selgelt määratleda välisettevõtjate ja -ettevõtete kohustused, ilma et see piiraks välistöötajate kohustust ise oma kaitsesse panustada;

välistöötajate kiirguskaitsesüsteemi kohaldatakse võimaluse korral ka välisettevõtja staatuses olevate füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I JAOTIS

Eesmärk ja määratlused

Artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on täiendada direktiivi 80/836/Euratom ja optimeerida ühenduse tasandil kontrolltsoonis töötavate välistöötajate kaitse korda.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

- kontrolltsoon: maa-ala, mille suhtes kohaldatakse ioniseeriva kiirguse vastase kaitse erieeskirju ja millele juurdepääs on direktiivi 80/836/Euratom artikli 20 kohaselt kontrolli all,

- ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes siseriikliku õiguse kohaselt vastutab kontrolltsooni eest, kus täidetakse tööülesannet, millest direktiivi 80/836/Euratom artikli 3 alusel tuleb teatada,

- välisettevõtja: füüsiline või juriidiline isik (välja arvatud ettevõtja) ja tema töötajad, kes kontrolltsoonis mingit tööülesannet täidavad,

- välistöötaja: direktiivi 80/836/Euratom artiklis 23 määratletud A kategooriasse kuuluv kontrolltsoonis mingit tööülesannet täitev töötaja, ka praktikant või üliõpilane, hoolimata sellest, kas välisettevõtja on ta tööle võtnud ajutiselt või alaliselt või kas ta osutab teenust kui füüsilisest isikust ettevõtja,

- kiirgusseiresüsteem: direktiivis 80/836/Euratom ja eriti selle VI jaotises ettenähtud korra välistöötajate tegevuse suhtes kohaldamise meetmed,

- tööülesande täitmine töötaja poolt: välistöötaja poolt ettevõtja vastutusel olevas kontrolltsoonis osutatav teenus või teenused.

II JAOTIS

Liikmesriikide pädevate asutuste kohustused

Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 80/836/Euratom artiklis 2 nimetatud tööülesannete täitmisest välisettevõtjate poolt teatatakse ette või nende täitmiseks on eelnev luba, nagu sätestatakse ülalnimetatud direktiivi II jaotises, eriti selle artiklis 3.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid tagavad, et kiirgusseiresüsteemid pakuvad välistöötajatele samaväärset kaitset nagu ettevõtja poolt alaliselt töölevõetud töötajatele.

2. Kuni ühtse kiirguskaitsesüsteemi (nagu arvutisidevõrgu) sisseseadmiseni ühenduse tasandil kasutatakse järgmisi vahendeid:

a) üleminekuajal vastavalt I lisas ettenähtud ühissätetele:

- tsentraliseeritud siseriiklikku võrku või

- individuaalse kiirgusseiredokumendi andmist igale välistöötajale, mispuhul kohaldatakse ka II lisa ühissätteid;

b) piiri ületavate välistöötajate korral ja kuni süsteemi sisseseadmise kuupäevani lõikes 2 määratletud tähenduses punktis a nimetatud individuaalset dokumenti.

III JAOTIS

Välisettevõtjate ja ettevõtjate kohustused

Artikkel 5

Välisettevõtjad peavad kas otse või ettevõtjaga sõlmitud lepingu kaudu tagama oma töötajate kiirguskaitse vastavalt direktiivi 80/836/Euratom III–VI jaotise vastavatele sätetele. Eelkõige peavad nad:

a) tagama nimetatud direktiivi artiklites 6—11 nimetatud üldpõhimõtete ja piirdooside järgimise;

b) pakkuma ülalnimetatud direktiivi artiklis 24 nimetatud teavet ja koolitust kiirguskaitse valdkonnas;

c) tagama, et nende töötajad on nimetatud direktiivi artiklites 26 ja 28—38 sätestatud tingimuste kohaselt hõlmatud kokkupuute hindamise ja tervisekontrolliga;

d) tagama, et käesoleva direktiivi I lisa II osa kohaselt ajakohastatakse iga nende töötaja individuaalse kokkupuute seirel tuvastatud kiirgusandmed artikli 4 lõikes 2 nimetatud võrkudes ja individuaalsetes dokumentides.

Artikkel 6

1. Ettevõtja, kelle kontrolltsoonis välistöötajad tööülesandeid täidavad, vastutab kas otse või sõlmitud lepingu kaudu nende töötajate kiirguskaitse otseselt kontrolltsooni ja tööülesannete laadiga seotud praktiliste meetmete eest.

2. Iga kontrolltsoonis tööülesandeid täitva välistöötaja osas peab ettevõtja eelkõige:

a) kontrollima, kas asjaomane töötaja on oma tervise poolest tunnistatud sobivaks talle määratud tööülesandeid täitma;

b) tagama, et lisaks artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud kiirguskaitsealasele baasväljaõppele on ta seoses kontrolltsooni ja tööülesannete iseärasustega saanud erikoolitust;

c) hoolt kandma, et talle on antud vajalikud isikukaitsevahendid;

d) tagama talle tööülesannete laadile vastava individuaalse kokkupuute seire ja mis tahes vajaliku dosimeetrilise operatiivseire;

e) tagama direktiivi 80/836/Euratom artiklites 6—11 nimetatud üldpõhimõtete ja piirdooside järgimise;

f) tagama kõigi vajalike meetmete võtmise või võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada pärast iga tööülesande täitmist iga välistöötaja individuaalse kokkupuute seirel saadud kiirgusandmete registreerimine I lisa III osa kohaselt.

IV JAOTIS

Välistöötajate kohustused

Artikkel 7

Iga välistöötaja on kohustatud niipalju kui võimalik ise kaasa aitama artiklis 4 nimetatud kiirgusseiresüsteemi pakutava kaitse tagamisele.

V JAOTIS

Lõppsätted

Artikkel 8

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 1993. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Kui liikmesriigid lõikes 1 nimetatud normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. detsember 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

G. de Michelis

[1] 11. oktoobril 1990. aastal esitatud arvamus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[2] EÜT C 56, 7.3.1990, lk 1.

[3] EÜT 11, 20.2.1959, lk 221/59.

[4] EÜT L 246, 17.9.1980, lk 1.

[5] EÜT L 265, 5.10.1984, lk 4.

--------------------------------------------------

I LISA

ARTIKLI 4 LÕIKES 2 NIMETATUD VÕRKE JA INDIVIDUAALSEID DOKUMENTE KÄSITLEVAD ÜHISSÄTTED

I OSA

1. Liikmesriikide iga välistöötajatele ettenähtud kiirgusseiresüsteem peab sisaldama kolme järgmist jaotist:

- välistöötajate identiteediga seotud üksikasjad,

- enne iga tööülesande täitmise algust esitatavad üksikasjad,

- pärast iga tööülesande täitmist esitatavad üksikasjad.

2. Liikmesriikide pädevad asutused võtavad kõik vajalikud meetmed, et vältida igasugust kiirgusseiresüsteemi võltsimist, väärkasutust või ebaseaduslikku käsitsemist.

3. Välistöötaja identiteediga seotud andmed peavad ka hõlmama töötaja sugu ja sünnikuupäeva.

II OSA

Enne iga tööülesande täitmise algust peab välisettevõtja või selleks volitatud asutus edastama ettevõtjale või tema poolt heakskiidetud meditsiinipraktikule kiirgusseiresüsteemi kaudu järgmised andmed:

- välisettevõtja nime ja aadressi,

- välistöötaja meditsiinilise liigituse vastavalt direktiivi 80/836/Euratom artiklile 35,

- viimase korrapärase tervisekontrolli kuupäeva,

- välistöötaja individuaalse kokkupuute seire tulemused.

III OSA

Ettevõtja peab pärast iga tööülesande täitmise lõppu registreerima või laskma selleks volitatud asutusel kiirgusseiresüsteemi registreerida järgmised andmed:

- tööülesande kestuse,

- hinnangu välistöötaja saadud efektiivdoosi kohta,

- ebaühtlase kokkupuute korral hinnangu eri kehaosade saadud kiirgusdoosi kohta,

- sisese kontaminatsiooni korral hinnangu kiirgusaktiivsuse või -doosi kohta.

--------------------------------------------------

II LISA

I LISA LISASÄTTED INDIVIDUAALSE KIIRGUSSEIREDOKUMENDI KOHTA

1. Liikmesriikide pädevate asutuste väljastatud välistöötajate individuaalne kiirgusseiredokument ei ole edasiantav.

2. Vastavalt I lisa I osa punktile 2 väljastavad individuaalseid dokumente liikmesriikide pädevad asutused, kes annavad igale individuaalsele dokumendile tunnuskoodi.

--------------------------------------------------