31988L0661Euroopa Liidu Teataja L 382 , 31/12/1988 Lk 0036 - 0038
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 28 Lk 0096
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 28 Lk 0096


Nõukogu direktiiv,

19. detsember 1988,

aretussigade suhtes kohaldatavate zootehniliste standardite kohta

(88/661/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

aretussigade aretamisel ja tootmisel on väga tähtis koht ühenduse põllumajanduses; see võib olla sissetulekuallikaks osale põllumajandusega tegelevast elanikkonnast;

aretussigade tootmist tuleks soodustada; rahuldavad tulemused selles valdkonnas sõltuvad suurel määral tõupuhaste või ristandaretusloomade kasutamisest;

enamik liikmesriike on seni püüdnud oma siseriikliku aretuspoliitika osana edendada spetsiifilistele zootehnilistele normidele vastavate kariloomade tootmist; erinevused mainitud poliitika rakendamisel võivad takistada ühendusesisest kaubandust;

mainitud erinevuste kõrvaldamiseks, seeläbi suurendades põllumajanduslikku tootlikkust antud sektoris, tuleb kõikide aretussigade ühendusesisest kaubandust liberaliseerida järk-järgult; kaubanduse täielik liberaliseerimine eeldab edaspidist täiendavat harmoniseerimist, eriti aretamise ja tõuraamatute või registrite kannetele kohaldatavate kriteeriumite heakskiitmise osas;

liikmesriikidel peab olema võimalik nõuda sertifikaatide koostamist kooskõlas ühenduse menetlusega, mis tuleb esitada;

tuleb võtta vastu rakendusmeetmed, mainitud meetmete kohaldamiseks tuleks sätestada kord, millega kehtestatakse tihe koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel alalises zootehnikakomitees, mis on moodustatud nõukogu otsuse 77/505/EMÜ [4] alusel;

kuni edaspidiste ühenduse otsuste vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid jätkata oma siseriiklike õigusnormide kohaldamist kooskõlas asutamislepingus sätestatud üldiste eeskirjadega;

tuleb tagada, et aretussigu ei või importida mitteliikmesriikidest, mille suhtes kohaldatakse tingimusi, mis on soodsamad kui ühenduses kohaldatavad tingimused;

pidades silmas Hispaania ja Portugali eriolukorda, tuleks sätestada käesoleva direktiivi rakendamise täiendav tähtaeg,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I PEATÜKK

Mõisted

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) tõupuhas aretussiga — siga, kelle vanemad ja vanavanemad on kantud või registreeritud sama tõu tõuraamatusse ning kes ka ise on tõuraamatusse kantud või selles registreeritud ja sissekandmiseks kõlblik;

b) ristandaretussiga — siga, kes vastab järgmistele kriteeriumitele:

1. on saadud sihipärase ristamise tulemusena:

- erinevasse tõugu või liini kuuluvate tõusigade vahel,

- erinevate tõugude või liinide ristamise tulemusena saadud loomade vahel,

- või tõusigade ja ühte eespool nimetatud kategooriasse kuuluvate sigade vahel;

2. ta peab olema kantud registrisse;

c) tõuraamat — raamat, kartoteek või andmekandja:

- mida haldab tõuaretajate ühing, mille on ametlikult heaks kiitnud liikmesriik, kus see on asutatud, või kõnealuse liikmesriigi ametiasutus.

Liikmesriigid võivad siiski sätestada, et seda peab tõuaretusorganisatsioon, mille on ametlikult heaks kiitnud liikmesriik, kus mainitud organisatsioon on asutatud,

- kuhu kantakse või registreeritakse asjaomased tõupuhtad aretussead koos viitega nende eellastele;

d) register — raamat, kartoteek või andmekandja:

- mida haldab tõuaretajate ühing, tõuaretusorganisatsioon või eraettevõtja, kelle on ametikult heaks kiitnud liikmesriik, kus mainitud ühing, organisatsioon või ettevõtja on asutatud, või kõnealuse liikmesriigi ametiasutus,

- millesse kantakse või registreeritakse ristandaretussead koos viitega nende eellastele.

II PEATÜKK

Tõupuhaste aretussigadega ühendusesisesele kauplemisele kohaldatavad eeskirjad

Artikkel 2

1. Liikmesriigid ei või zootehnilistel põhjustel keelata, piirata ega takistada:

- ühendusesisest kauplemist tõupuhaste aretussigade või nende sperma, munarakkude ja embrüotega,

- tõuraamatute sisseseadmist, tingimusel et need vastavad artiklis 6 sätestatud tingimustele,

- kooskõlas artikliga 6 tõuraamatuid sisseseadvate või pidavate tõuaretajate ühingute või tõuaretusorganisatsioonide, millele on viidatud artikli 1 punktis c, ametlikku heakskiitmist.

2. Kuni artiklites 3, 5 ja 6 viidatud asjakohaste ühenduse otsuste jõustumiseni võivad liikmesriigid jätkata oma siseriiklike õigusnormide kohaldamist, tingimusel et need on kooskõlas asutamislepingu üldsätetega.

Artikkel 3

Nõukogu, kes tegutseb kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepanekul, võtab hiljemalt 31. detsembril 1990 vastu ühenduse normid tõupuhaste aretussigade aretamiseks heaks kiitmiseks.

Artikkel 4

1. Artikli 1 punktis c viidatud tõuaretajate ühingud ja/või tõuaretusorganisatsioonid, mis on ametlikult heaks kiidetud liikmesriigi ja/või liikmesriigi ametiasutuse poolt, ei tohi olla vastu teistest liikmesriikidest pärinevate tõupuhaste aretussigade kandmisele oma tõuraamatutesse, tingimusel et nad vastavad kooskõlas artikliga 6 sätestatud nõuetele.

2. Kuid liikmesriigid võivad nõuda või lubada teisest liikmesriigist lähetatavate ja sihtliikmesriigi sama tõu populatsioonist spetsiifiliste omaduste poolest erinevate tõupuhaste aretussigade kandmist vastava tõu tõuraamatu eraldiseisvasse osasse.

Artikkel 5

Liikmesriigid võivad nõuda, et tõupuhaste aretussigade ja mainitud loomade sperma, munarakkude ja embrüote turustamise ajal on nendega kaasas sertifikaadid, mis on koostatud kooskõlas artikliga 6.

Artikkel 6

1. Artiklis 11 sätestatud korras määratakse kindlaks:

- tõupuhaste aretussigade jõudluse kontrolli ja aretusväärtuse hindamise meetodid,

- tõuraamatute sisseseadmisele kohaldatavad kriteeriumid,

- tõuraamatusse kandmise kriteeriumid,

- tõuraamatuid pidavate ja sisseseadvate tõuaretajate ühingute ja/või tõuaretusorganisatsioonide, millele on viidatud artikli 1 punktis c, heakskiitmise kriteeriumid,

- artiklis 5 mainitud sertifikaat.

2. Kuni lõikes 1 sätestatud õigusnormide jõustumiseni tunnustavad teised liikmesriigid lõike 1 esimeses taandes viidatud kontrolli, mis on ametlikult läbi viidud igas liikmesriigis, ja tõuraamatuid.

III PEATÜKK

Ristaretussigadega ühendusesisesele kauplemisele kohaldatavad eeskirjad

Artikkel 7

1. Liikmesriigid ei või zootehnilistel põhjustel keelata, piirata ega takistada:

- ühendusesisest kauplemist ristandaretussigade või nende sperma, munarakkude ja embrüotega,

- registrite sisseseadmist, tingimusel et need vastavad artiklis 10 sätestatud tingimustele,

- kooskõlas artikliga 10 registreid sisseseadvate või pidavate tõuaretajate ühingute ja/või tõuaretusorganisatsioonide ja/või eraettevõtjate, kellele on viidatud artikli 1 punktis d, ametlikku heakskiitmist.

2. Kuni artiklites 8, 9 ja 10 viidatud asjakohaste ühenduse otsuste jõustumiseni võivad liikmesriigid jätkata oma siseriiklike normide kohaldamist, tingimusel et need on kooskõlas asutamislepingu üldsätetega.

Artikkel 8

Nõukogu, kes tegutseb kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepanekul, võtab hiljemalt 31. detsembril 1990 vastu ühenduse õigusaktid ristandaretussigade aretamiseks heakskiitmiseks.

Artikkel 9

Liikmesriigid võivad nõuda, et ristandaretussigade ja mainitud loomade sperma, munarakkude ja embrüote turustamise ajal on nendega kaasas sertifikaadid, mis on koostatud kooskõlas artikliga 10.

Artikkel 10

1. Artiklis 11 sätestatud korras määratakse kindlaks:

- ristandaretussigade jõudluse kontrollimise ja aretusväärtuse hindamise meetodid,

- registrite sisseseadmisele kohaldatavad kriteeriumid,

- registrisse kandmise kriteeriumid,

- registreid pidavate ja sisseseadvate tõuaretajate ühingute ja tõuaretusorganisatsioonide ja/või eraettevõtete, millele on viidatud artikli 1 punktis d, heakskiitmise kriteeriumid,

- artiklis 9 mainitud sertifikaat.

2. Kuni lõikes 1 sätestatud normide jõustumiseni tunnustavad teised liikmesriigid lõike 1 esimeses taandes viidatud kontrolli, mis on ametlikult läbi viidud igas liikmesriigis, ja registreid.

IV PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 11

1. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda, suunab eesistuja kas omal algatusel või liikmesriigi nõudmisel asjakohased küsimused viivitamata alalisele zootehnikakomiteele (edaspidi "komitee"), mis on moodustatud vastavalt otsusele 77/505/EMÜ.

2. Liikmesriikide hääli arvestatakse komitees asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. Komisjoni esindaja esitab võetavate meetmete eelnõu. Tähtaja jooksul, mille vastavalt küsimuse kiireloomulisusele võib määrata eesistuja, esitab komitee meetmete kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse häälteenamusega 54 häält.

4. Kui kavandatavad meetmed on kooskõlas komitee arvamusega, võtab komisjon need vastu ja rakendab viivitamata.

Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule.

Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Kui nõukogu ei ole meetmeid vastu võtnud kolme kuu jooksul alates nõukogule ettepaneku esitamisest, peab komisjon ettepandud meetmed vastu võtma ja viivitamata rakendama.

Artikkel 12

Kuni asjaomaste ühenduse eeskirjade rakendamiseni ei tohi puhastõugu sigade või ristandaretussigade importimisel kolmandatest riikidest kohaldada soodsamaid zootehnilisi tingimusi kui need, mida kohaldatakse ühendusesiseses kaubanduses.

Artikkel 13

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. jaanuaril 1991. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Hispaania Kuningriigile ja Portugali Vabariigile on siiski antud täiendav kaheaastane tähtaeg, mille jooksul nad peavad saavutama vastavuse käesolevale direktiivile, välja arvatud kui nõukogu otsustab kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepanekul laiendada seda erandit.

Artikkel 14

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. detsember 1988

Nõukogu nimel

eesistuja

Y. Pottakis

[1] EÜT C 44, 21.2.1980, lk 12.

[2] EÜT C 147, 16.6.1980, lk 34.

[3] EÜT C 182, 21.7.1980, lk 5.

[4] EÜT L 206, 12.8.1977, lk 11.

--------------------------------------------------