13.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 150/140


ELI-SINGAPURI KAUBANDUSKOMITEE OTSUS nr 2/2020,

27. aprill 2020,

mis käsitleb Euroopa Liidu ja Singapuri vahelise vabakaubanduslepingu artiklite 10.17 ja 10.22 tõlgendamist vastavalt artikli 16.1 lõike 4 punktile d seoses muudatustega Singapuris registreeritud veinide, kangete alkohoolsete jookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste kaitsmisel [2020/644]

KAUBANDUSKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelist vabakaubanduslepingut, eriti selle artiklit 10.17, artiklit 10.22 ja artikli 16.1 lõike 4 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vaheline vabakaubandusleping (edaspidi „leping“) jõustus 21. novembril 2019.

(2)

Lepingu artikliga 16.1 luuakse kaubanduskomitee, mis muu hulgas kontrollib ja hõlbustab lepingu rakendamist ja kohaldamist ning võib vastu võtta lepingu sätete tõlgendusi.

(3)

Lepingu artikli 10.17 lõikes 3 on sätestatud, et ühe lepinguosalise territooriumilt pärit geograafilised tähised, mis on registreeritud teise lepinguosalise siseriiklike õigusaktide alusel, kantakse lepingu 10-B lisasse.

(4)

Lepingu artikliga 10.18 on ette nähtud võimalus muuta lepingu 10-B lisas esitatud selliste veinide, kangete alkohoolsete jookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste loetelu, mida mõlemad lepinguosalised peavad C alajao „Geograafilised tähised“ alusel kaitsma.

(5)

Lepingu artikli 10.17 lõikes 2 on muu hulgas sätestatud vaidlustamismenetlus ja õiguslikud vahendid, mis võimaldavad parandada ja tühistada riigisisese registri kandeid, et võtta arvesse kolmandate isikute õigustatud huve.

(6)

Lepingu artiklis 10.22 on sätestatud lepingu 10-B lisas loetletud geograafiliste tähiste kaitse üldeeskirjad.

(7)

On asjakohane selgitada, kuidas artikli 10.17 ja artikli 10.22 sätted koos toimivad. Eelkõige on vaja selgitada, kuidas on lepingu jõustumisel omavahel seotud lepingu artiklis 10.22 sätestatud kaitse tase ning lepinguosaliste poolt lepingu artikli 10.17 alusel kehtestatud geograafiliste tähiste registreerimise ja kaitse süsteem. Selleks on vaja vastu võtta siduv tõlgendus.

(8)

Singapuril ja liidul on ühine arusaam, et taotluse alusel, mis on esitatud geograafiliste tähiste registreerimise süsteemi kaudu ja mis puudutab muudatusi Singapuris pärast 21. novembrit 2019 registreeritud geograafiliste tähiste kaitsmisel lepingu artikli 10.22 lõikes 5 sätestatud põhjustel või muudel põhjustel kui lepingu artikli 10.22 osutatud põhjused, ei tohiks muuta lepingu 10-B lisas loetletud geograafiliste tähiste kaitset enne, kui kaubanduskomiteele on antud võimalus arutada selliste muudatuste asjakohasust, mida taotluse heakskiitmine võib põhjustada lepingu 10-B lisas esitatud geograafiliste tähiste loetelu koostamisele.

(9)

Lepinguosalised mõistavad, et käesolev tõlgendus on siduv ja seda kohaldatakse alates lepingu jõustumisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Singapuris registreeritud ning lepingu 10-B lisas loetletud veinide, kangete alkohoolsete jookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste kaitse muudatusi, mida taotletakse geograafiliste tähiste registreerimise ja kaitse süsteemi kaudu pärast 21. novembrit 2019 põhjustel, mis kuuluvad lepingu artikli 10.22 lõike 5 kohaldamisalasse, ei või teha ilma kaubanduskomitee positiivse otsuseta lepingu 10-B lisa asjakohase muutmise kohta.

Artikkel 2

Artikli 1 kohast tõlgendust kohaldatakse ka Singapuris registreeritud ning lepingu 10-B lisas loetletud veinide, kangete alkohoolsete jookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste kaitse muutmise taotluse suhtes, mis on esitatud geograafiliste tähiste registreerimise ja kaitse süsteemi kaudu pärast 21. novembrit 2019 ning lähtuvad muudest põhjustest kui lepingu artiklis 10.22 osutatud põhjused.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.