16.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/3


Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo (*) vaheline

STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIEERIMISLEPING

EUROOPA LIIT, edaspidi „liit“ või „EL“, ja EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUS, edaspidi „Euratom“

ühelt poolt ning

KOSOVO (*)

teiselt poolt,

edaspidi koos „lepinguosalised“,

ARVESTADES lepinguosaliste vahelisi tihedaid sidemeid ja ühiseid väärtusi, soovi sidemeid tugevdada ning luua vastastikkusele ja mõlemapoolsele huvile tuginev tihe ja pikaajaline suhe, mis võimaldaks Kosovol veelgi tugevdada ja laiendada suhteid ELiga,

ARVESTADES käesoleva lepingu tähtsust seoses Lääne-Balkani riikide stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessiga ning koostööl põhineva stabiilse Euroopa, mille alustalaks on EL, loomise ja tugevdamisega,

ARVESTADES ELi valmisolekut astuda konkreetseid samme Kosovo Euroopa Liidule lähenemise ja ELiga ühinemise püüdluste elluviimiseks kooskõlas kogu piirkonna tulevikuväljavaadetega ning integreerida Kosovo Euroopa poliitilisse ja majandussüsteemi läbi Kosovo jätkuva osaluse stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis, et täita asjakohased kriteeriumid ja nimetatud protsessi tingimused, ning eeldusel, et käesoleva lepingu rakendamine on eeskätt piirkondliku koostöö osas edukas; kui objektiivsed asjaolud võimaldavad ja kui Kosovo täidab Euroopa Ülemkogu poolt 21.–22. juunil 1993 Kopenhaagenis määratletud kriteeriumid ja eelnimetatud tingimused, teeb Kosovo selle protsessi tulemusena edusamme Euroopa Liidule lähenemise ja ELiga ühinemise teel,

ARVESTADES lepinguosaliste püüdlust aidata asjakohaste vahenditega kaasa nii Kosovo kui ka kogu piirkonna poliitilisele, majanduslikule ja institutsioonilisele stabiliseerimisele kodanikuühiskonna ja demokraatia arendamise, institutsioonide ülesehitamise, avaliku halduse reformi, piirkondliku kaubandusintegratsiooni ja tõhustatud majanduskoostöö, laiaulatusliku koostöö (sealhulgas justiits- ja siseküsimustes) ning turvalisuse suurendamise kaudu,

ARVESTADES, et käesoleva lepingu aluseks on lepinguosaliste kohustus suurendada poliitilist ja majanduslikku vabadust ning austada inimõigusi, sealhulgas vähemuste ja haavatavate elanikkonnarühmade õigusi,

ARVESTADES, et lepinguosalised on pühendunud mitmepartei süsteemile ning vabadele ja õiglastele valimistele rajatud õigusriigi põhimõtte kohastele institutsioonidele, heale valitsemistavale ja demokraatlikele põhimõtetele,

ARVESTADES et lepinguosalised kohustuvad austama Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), eeskätt Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi 1975. aasta lõppakti (edaspidi „Helsingi lõppakt“), ja 1990. aasta Pariisi uue Euroopa harta põhimõtteid,

KINNITADES VEEL KORD lepinguosaliste otsust rakendada rahvusvahelisi kohustusi, mis on eelkõige, aga mitte ainult seotud inimõiguste kaitse ning vähemuste hulka kuuluvate isikute ja haavatavate elanikkonnarühmade kaitsega, ning märkides sealjuures, et Kosovol on kohustus järgida asjakohaseid rahvusvahelisi õigusakte,

KINNITADES VEEL KORD põgenike ja riigi sees ümberasustatud isikute õigust naasta ning nende vara ja muude inimõiguste kaitset,

ARVESTADES lepinguosaliste kohustust järgida vabaturumajanduse ja säästva arengu põhimõtteid ja ELi valmisolekut aidata kaasa majandusreformidele Kosovos,

ARVESTADES lepinguosaliste kohustust arendada vabakaubandust kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (edaspidi „WTO“) asjakohaste põhimõtetega, mida tuleb kohaldada läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil,

ARVESTADES lepinguosaliste kohustust arendada korrapärast poliitilist dialoogi vastastikust huvi pakkuvates küsimustes, sealhulgas piirkondlikes küsimustes,

ARVESTADES, kui oluliseks peavad lepinguosalised organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga võitlemist ja terrorismi vastu võitlemisel tehtava koostöö tugevdamist kooskõlas ELi õigustikuga ning ebaseadusliku rände ärahoidmist, toetades samas liikuvust õiguspärases ja turvalises keskkonnas,

OLLES VEENDUNUD, et käesolev leping loob uued tingimused lepinguosaliste vahelisteks majandussuheteks ning aitab eelkõige arendada kaubandust ja investeeringuid, mis on otsustavad tegurid majanduse ümberkorraldamisel ja ajakohastamisel,

PIDADES SILMAS Kosovo kohustust ühtlustada oluliste valdkondade õigusaktid ELi omadega ning neid tõhusalt rakendada,

VÕTTES ARVESSE ELi valmisolekut pakkuda tõhusat toetust ümberkorralduste elluviimisel ning kasutada selleks kõiki võimalikke koostöövahendeid ning tehnilist, rahalist ja majanduslikku abi tervikliku mitmeaastase näidisprogrammi alusel, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad,

MÄRKIDES, et käesolev leping ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta,

MÄRKIDES, et liidu poolt võetavad kohustused või tehtav koostöö on seotud üksnes valdkondadega, mis on hõlmatud ELi õigustikuga või liidu olemasolevate poliitikavaldkondadega,

MÄRKIDES, et käesoleva lepingu alusel Kosovo ametivõimude poolt välja antud dokumentide vastuvõtmisel võidakse kohaldada Euroopa Liidu liikmesriikide (edaspidi „liikmesriigid“) sisemenetlusi,

MÄRKIDES, et käimas on läbirääkimised transpordiühenduse loomiseks Lääne-Balkani riikidega,

MEENUTADES 2000. aasta Zagrebi tippkohtumist, kus esitati üleskutse tugevdada stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kaudu suhteid ja tõhustada piirkondlikku koostööd,

MEENUTADES, et Euroopa Ülemkogu Thessaloniki tippkohtumisel 19. ja 20. juunil 2003 avaldati toetust stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessile kui ELi ja Lääne-Balkani riikide suhete poliitikaraamistikule ning rõhutati ELiga lõimumise võimalusi nende reformide edenemisest ja tulemuslikkusest sõltuvalt,

MEENUTADES Kosovo kohustusi seoses 19. detsembril 2006 Bukarestis alla kirjutatud Kesk-Euroopa vabakaubanduslepinguga, mis sõlmiti eesmärgiga suurendada piirkonna suutlikkust kaasata investeeringuid ja parandada väljavaateid maailmamajandusse integreerumiseks, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad,

SOOVIDES LUUA tihedamat kultuurikoostööd ja teabevahetust,

MÄRKIDES, et kui lepinguosalised peaksid otsustama sõlmida käesoleva lepingu raames vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas konkreetseid lepinguid, mille EL peaks sõlmima vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotisele, ei ole selliste tulevaste lepingute sätted Ühendkuningriigi ja/või Iirimaa jaoks siduvad, kui EL ei teavita Kosovot samal ajal koos Ühendkuningriigi ja/või Iirimaaga nende vastavatest varasematest kahepoolsetest suhetest lähtuvalt, et sellised tulevased konkreetsed lepingud on muutunud Ühendkuningriigi ja/või Iirimaa kui ELi osa jaoks siduvaks kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolliga nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes). Samuti ei ole Ühendkuningriigi ja/või Iirimaa jaoks siduvad nimetatud V jaotise kohaselt hiljem käesoleva lepingu rakendamiseks vastu võetavad ELi sisesed meetmed, kui need kaks riiki ei ole teatanud, et soovivad neis meetmetes osaleda või need heaks kiita vastavalt protokollile nr 21. Märkides ühtlasi, et sellised tulevased konkreetsed lepingud või hilisemad ELi sisesed meetmed kuuluvad neile aluslepingutele lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) kohaldamisalasse,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga luuakse assotsiatsioon ühelt poolt ELi ja teiselt poolt Kosovo vahel.

2.   Assotsiatsiooni eesmärgid on:

a)

toetada Kosovot demokraatia ja õigusriigi tugevdamisel;

b)

aidata kaasa Kosovo poliitilisele, majanduslikule ja institutsioonilisele stabiilsusele ning kogu piirkonna stabiliseerimisele;

c)

luua sobiv raamistik poliitilisele dialoogile, mis võimaldab arendada lepinguosaliste vahel välja tihedad poliitilised suhted;

d)

toetada Kosovo püüdlusi majandusliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisel, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad, muu hulgas riigi õigusaktide ühtlustamise teel ELi õigusaktidega;

e)

toetada Kosovot toimivale turumajandusele ülemineku lõpuleviimisel;

f)

edendada harmooniliste majandussidemete loomist ning arendada ühenduse ja Kosovo vahel järk-järgult välja vabakaubanduspiirkond;

g)

edendada kõigis käesoleva lepinguga hõlmatud valdkondades piirkondlikku koostööd.

Artikkel 2

Käesoleva lepingu ega selle lisade ega protokollide tingimused, sõnastus ega määratlused ei tähenda Kosovo tunnustamist liidu poolt iseseisva riigina ega tähenda ka seda, et üksikud liikmesriigid Kosovot sellisena tunnustavad, kui nad ei ole seda teinud.

I JAOTIS

ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 3

ELi ja Kosovo poliitika aluseks ja käesoleva lepingu oluliseks tingimuseks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsioonis väljendatud ning 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, Helsingi lõppaktis ja Pariisi uue Euroopa hartas määratletud demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamine ning kinnipidamine rahvusvahelise õiguse põhimõtetest, sealhulgas täielik koostöö endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (EJRK) ja selle järeltegevuse mehhanismiga ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, ning kinnipidamine õigusriigi põhimõttest ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi Bonni majanduskoostöökohtumise dokumendis kajastuvatest turumajanduse põhimõtetest.

Artikkel 4

Kosovo kohustub järgima rahvusvahelist õigust ja õigusakte, mis käsitlevad eeskätt, aga mitte ainult, inim- ja põhiõiguste kaitset ning vähemuste hulka kuuluvate isikute kaitset ilma igasuguse diskrimineerimiseta.

Artikkel 5

Kosovo kohustub jätkama tegutsemist selle nimel, et parandada nähtavalt ja püsivalt suhteid Serbiaga ja teha tulemuslikku koostööd ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooniga (kuni see jätkub) nii, nagu on täpsemalt sätestatud artiklis 13. Nende kohustuste näol on tegemist käesoleva lepingu oluliste põhimõtetega, millest lähtuvalt arendatakse lepinguosaliste vahelisi suhteid ja koostööd. Kui peaks juhtuma, et Kosovo ei täida neid kohustusi, võib EL võtta meetmeid, mida ta vajalikuks peab, sealhulgas käesoleva lepingu täielik või osaline peatamine.

Artikkel 6

Lepinguosalised kinnitavad veel kord, et kõige raskemad rahvusvahelisele üldsusele murettekitavad kuriteod ei tohi jääda karistamata ning et tuleks võtta riigisiseseid ja rahvusvahelisi meetmeid niisuguste kuritegude eest vastutusele võtmiseks.

Seoses sellega kohustub Kosovo eeskätt tegema täielikku koostööd EJRK ja selle järeltegevuse mehhanismiga ning kõigi muude rahvusvahelise egiidi all toimuvate uurimiste ja vastutuselevõtmistega.

Samuti kohustub Kosovo järgima rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti ja võtma vajalikud meetmed selle rakendamiseks oma territooriumil.

Artikkel 7

Piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete arendamine ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, on stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis kesksel kohal. Käesoleva lepingu sõlmimine ja rakendamine toimub stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames ja põhineb Kosovo edusammudel.

Artikkel 8

Kosovo kohustub ka edaspidi soodustama piirkonnas koostööd ja heanaaberlikke suhteid, mis hõlmab ka vastastikkusi soodustusi isikute, kaupade, kapitali ja teenuste liikumise osas ning ühist huvi pakkuvate projektide arendamist mitmesugustes valdkondades, sealhulgas õigusriigi põhimõtete osas. See kohustus on keskne tegur lepinguosaliste vaheliste suhete ja koostöö arendamises, mis aitab ühtlasi kaasa piirkondliku stabiilsuse kindlustamisele.

Artikkel 9

Täielik assotsieerumine toimub järk-järgult kümne aasta jooksul.

Artikliga 126 loodud stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu vaatab kord aastas läbi käesoleva lepingu rakendamise ning Kosovo õigus-, haldus-, institutsiooniliste ja majandusreformide vastuvõtmise ja elluviimise. Läbivaatamine toimub kooskõlas käesoleva lepingu preambuli ja selle üldpõhimõtetega. Läbivaatamine peab olema kooskõlas stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kohaselt kehtestatud mehhanismidega, eelkõige stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi vahearuandega.

Läbivaatamise põhjal esitab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu soovitusi ning võib teha otsuseid.

Kui läbivaatamise käigus tehakse kindlaks teatavad raskused, võidakse nende puhul kasutada käesoleva lepinguga kehtestatud vaidluste lahendamise mehhanisme.

Hiljemalt viiendal aastal pärast käesoleva lepingu jõustumist vaatab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu käesoleva lepingu rakendamise põhjalikult läbi. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu hindab selle läbivaatamise põhjal Kosovo edusamme ning võib teha otsuseid assotsieerimise edasise käigu kohta. Seda sama teeb stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu ka kümnenda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist. Olenevalt läbivaatamise tulemustest võib stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsustada pikendada esimeses lõigus osutatud tähtaega kuni viie aasta võrra. Kui stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu sellist otsust ei tee, jätkub käesoleva lepingu rakendamine lepingus sätestatud viisil.

Eelnimetatud läbivaatamine ei puuduta kaupade vaba liikumist, mille jaoks on IV jaotises sätestatud erigraafik.

Artikkel 10

Käesolev leping ja selle rakendamine on täielikult kooskõlas WTO lepingute asjaomaste sätetega, eriti 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) XXIV artikli ning teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) V artikliga.

II JAOTIS

POLIITILINE DIALOOG

Artikkel 11

1.   Poliitilist dialoogi lepinguosaliste vahel arendatakse edasi käesolevast lepingust lähtudes. Dialoog täiendab ja kindlustab ELi ja Kosovo vastastikust lähenemist ning aitab kaasa ühtekuuluvusel ja uutel koostöövormidel põhinevate tihedate sidemete loomisele lepinguosaliste vahel.

2.   Poliitiline dialoog peaks eelkõige soodustama

a)

Kosovo osalemist rahvusvahelises demokraatlikus kogukonnas, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad;

b)

Kosovo püüdlusi seoses Euroopa Liidule lähenemise ja ELiga ühinemisega, mis on kooskõlas kogu piirkonna Euroopa väljavaadetega, lähtub igaühe saavutustest ja on vastavuses Kosovo käesoleva lepingu artiklist 5 tulenevate kohustustega;

c)

jõulisemat lähenemist ühise välis- ja julgeolekupoliitika meetmetele, eriti piiravatele meetmetele, mille EL on kehtestanud kolmandate riikide, füüsiliste või juriidiliste isikute või mitteriiklike rühmituste suhtes, muu hulgas asjakohase teabevahetuse kaudu, mis puudutab eeskätt lepinguosalisi oluliselt mõjutada võivaid küsimusi;

d)

tõhusat, kaasavat ja esindavat piirkondlikku koostööd ja heanaaberlike suhete arendamist Lääne-Balkani riikidega.

Artikkel 12

Lepinguosalised peavad poliitilist dialoogi muudel käesoleva lepinguga reguleeritud teemadel.

Artikkel 13

1.   Kosovo ja Serbia suhete normaliseerumisele peaksid asjakohasel juhul aitama kaasa nii poliitiline kui ka valdkonnapoliitika dialoog.

2.   Vastavalt artiklile 5 kohustub Kosovo jätkama tegutsemist selle nimel, et parandada nähtavalt ja püsivalt suhteid Serbiaga. Selline protsess tagab, et mõlemad riigid saavad jätkata oma lähenemist Euroopale ilma, et üks takistaks teise püüdlusi, ning ühtlasi peaks see kaasa tooma Kosovo ja Serbia suhete täieliku normaliseerumise õiguslikult siduva lepingu vormis, nii et mõlemad saavad täielikult kasutada oma õigusi ja täita kohustusi.

3.   Kirjeldatud kontekstis teeb Kosovo ka edaspidi järgmist:

a)

rakendab heas usus kõiki lepinguid, mis sõlmitakse Serbiaga peetud dialoogi tulemusena;

b)

austab täielikult kaasava piirkondliku koostöö põhimõtteid;

c)

lahendab dialoogide käigus ja kompromissivalmilt muud lahendamata küsimused, tuginedes praktilistele ja kestvatele lahendustele, ning teeb Serbiaga koostööd vajalikes tehnilistes ja õiguslikes küsimustes;

d)

teeb tõhusat koostööd ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooniga (kuni see tegutseb) ning aitab aktiivselt kaasa selle ülesannete täielikule ja takistamatule elluviimisele kogu Kosovos.

4.   Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu vaatab korrapäraselt läbi selle protsessi tulemused ning võib teha selle kohta otsuseid ja anda soovitusi. Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee võib sellele protsessile kaasa aidata vastavalt artiklile 129.

Artikkel 14

1.   Poliitilist ja valdkonnapoliitilist dialoogi arendatakse peamiselt stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus, kellel on üldvastutus lepinguosaliste poolt talle lahendamiseks esitatud küsimustega tegelemisel.

2.   Lepinguosaliste soovil võib dialoog toimuda ka järgmistes vormides:

a)

kohtumised, millel osalevad vastavalt vajadusele ühelt poolt Kosovot esindavad kõrgemad ametnikud ning teiselt poolt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja/või komisjoni esindaja;

b)

kasutades täielikult ära kõiki lepinguosaliste vahelisi asjakohaseid kanaleid, sealhulgas asjakohaseid kontakte kolmandate riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja muude rahvusvaheliste foorumitega, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad;

c)

kõigi muude vahendite abil, mis võivad soodustada selliste dialoogide süvendamist, arendamist ja tugevdamist, sealhulgas 19. ja 20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustes vastuvõetud Thessaloníki arengukavas kindlaks määratud vahendid.

Artikkel 15

Parlamendi tasandil toimub poliitiline dialoog artikli 132 alusel moodustatud parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee raames.

III JAOTIS

PIIRKONDLIK KOOSTÖÖ

Artikkel 16

Kooskõlas artiklitest 5 ja 13 tulenevate kohustustega ja kohustusega tagada rahvusvaheline ja piirkondlik rahu ja stabiilsus ning arendada heanaaberlikke suhteid, edendab Kosovo aktiivselt piirkondlikku koostööd. EL võib neid püüdlusi toetada asjakohaste vahenditega, muu hulgas abi andmisega piirkondliku või piiriülese mõõtmega projektidele.

Kui Kosovo kavatseb süvendada koostööd mõnega artiklites 17, 18 ja 19 nimetatud riikidest, tuleb tal sellest ELile teatada ja ELiga konsulteerida vastavalt X jaotisele.

Kosovo jätkab Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingu rakendamist.

Artikkel 17

Koostöö ELiga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlminud riikidega

Pärast käesolevale lepingule alla kirjutamist ja kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad, alustab Kosovo läbirääkimisi riikidega, kes on juba sõlminud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ELiga, et sõlmida omavahelise koostöö laiendamiseks kahepoolsed piirkondliku koostöö konventsioonid.

Nimetatud konventsioonide keskmes on peamiselt järgmised aspektid:

a)

poliitiline dialoog;

b)

vabakaubanduspiirkondade loomine kooskõlas WTO asjaomaste sätetega;

c)

töötajate vaba liikumise, asutamisvabaduse, teenuste osutamise, jooksvate maksete, kapitali vaba liikumise ning muude isikute vaba liikumist käsitlevate meetmetega seotud vastastikused soodustused, mille tase on samaväärne sellega, mis on sätestatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingutes, mille asjaomane riik on ELiga sõlminud;

d)

sätted, mis käsitlevad koostööd teistes valdkondades, eelkõige vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala vallas, sõltumata sellest, kas neid on käesolevas lepingus nimetatud.

Nimetatud konventsioonid sisaldavad sätteid vajalike institutsiooniliste mehhanismide loomiseks.

Konventsioonid sõlmitakse kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist.

Artikkel 18

Koostöö stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate riikidega

Kosovo teeb piirkondlikku koostööd stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate riikidega mõnes käesoleva lepinguga hõlmatud koostöövaldkonnas või kõigis sellistes valdkondades, aga ka muudes stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessiga seotud valdkondades eelkõige juhul, kui need pakuvad ühist huvi. Selline koostöö peaks alati olema kooskõlas käesoleva lepingu põhimõtete ja eesmärkidega.

Artikkel 19

Koostöö teiste Euroopa Liidu kandidaatriikidega, kes stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis ei osale

Kosovo edendab koostööd ja sõlmib, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad, kõigi Euroopa Liidu kandidaatriikidega, kes stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis ei osale, koostöökonventsioonid käesoleva lepinguga hõlmatud koostöövaldkondades ja muudes Kosovole ja neile riikidele vastastikust huvi pakkuvates küsimustes. Selliste konventsioonide eesmärk peaks olema Kosovo ja nende riikide kahepoolsete suhete järkjärguline vastavusse viimine ELi ja Kosovo vaheliste suhete asjaomase osaga.

IV JAOTIS

KAUPADE VABA LIIKUMINE

Artikkel 20

1.   EL ja Kosovo loovad kuni kümne aasta jooksul alates käesoleva lepingu jõustumisest järk-järgult kahepoolse vabakaubanduspiirkonna vastavalt käesoleva lepingu sätetele ning kooskõlas 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe ning WTO asjaomaste lepingute sätetega. Seejuures võtavad nad arvesse käesoleva artikli lõigetes 2–6 sätestatud erinõudeid.

2.   Lepinguosaliste vahelises kaubavahetuses kasutatakse kaupade klassifitseerimiseks kombineeritud nomenklatuuri.

3.   Käesoleva lepingu kohaldamisel hõlmavad tollimaksud ja samaväärse toimega maksud mis tahes maksu või tasu, mis on kehtestatud seoses kauba impordi või ekspordiga, sealhulgas mis tahes kujul lisamaksu või -tasu seoses sellise impordi või ekspordiga, kuid ei hõlma:

a)

tasu, mis on samaväärne riigisisese maksuga, mis on kehtestatud kooskõlas GATT 1994 III artikli lõikega 2;

b)

dumpinguvastaseid ega tasakaalustusmeetmeid;

c)

osutatud teenuste kuludega samaulatuslikke lõive või tasusid.

4.   Iga toote tollimaksu baasmäär, mille suhtes kohaldatakse käesolevas lepingus sätestatud järkjärgulisi vähendamisi, on

a)

ELi puhul nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 (1) loodud ELi ühise tollitariifistiku maksumäärad, mida käesoleva lepingu allkirjastamise päeval tegelikult erga omnes kohaldati;

b)

Kosovo puhul maksumäärad, mida Kosovo kohaldab 31. detsembrist 2013.

5.   Kui pärast käesolevale lepingule allakirjutamist kohaldatakse erga omnes mis tahes tollimaksude vähendamisi, asendavad sellised vähendatud tollimaksud lõikes 4 osutatud tollimaksu baasmäära alates vähendamise kohaldamise kuupäevast.

6.   EL ja Kosovo teatavad teineteisele oma tollimaksu baasmäärad ja teavitavad nende muutmisest.

I PEATÜKK

Tööstustooted

Artikkel 21

Määratlus

1.   Käesolevat peatükki kohaldatakse EList ja Kosovost pärit toodete suhtes, mis on loetletud kombineeritud nomenklatuuri gruppides 25–97, välja arvatud WTO põllumajanduslepingu I lisa I punkti alapunktis ii loetletud tooted.

2.   Kauplemine Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvate toodetega toimub kooskõlas nimetatud lepinguga.

Artikkel 22

ELi soodustused tööstustoodetele

1.   1. Kosovost pärit tööstustoodete suhtes ELi importimisel kohaldatavad imporditollimaksud ja samaväärse toimega maksud kaotatakse käesoleva lepingu jõustumisel.

Kosovost pärit tööstustoodete suhtes ELi importimisel kohaldatavad koguselised piirangud ja samaväärse toimega meetmed kaotatakse käesoleva lepingu jõustumisel.

Artikkel 23

Kosovo soodustused tööstustoodetele

1.   EList pärit ja I lisas nimetamata tööstustoodete suhtes Kosovos kohaldatav imporditollimaks kaotatakse käesoleva lepingu jõustumisel.

2.   EList pärit tööstustoodete suhtes Kosovosse importimisel kohaldatavad imporditollimaksudega samaväärse toimega maksud kaotatakse käesoleva lepingu jõustumisel.

3.   EList pärit ja I lisas loetletud tööstustoodete suhtes Kosovosse importimisel kohaldatavaid imporditollimakse vähendatakse järk-järgult ja need kaotatakse vastavalt kõnealuses lisas olevale ajakavale.

4.   EList pärit tööstustoodete suhtes Kosovos kohaldatavad koguselised impordipiirangud ja samaväärse toimega meetmed kaotatakse käesoleva lepingu jõustumisel.

Artikkel 24

Eksporditollimaksud ja -piirangud

1.   EL ja Kosovo kaotavad käesoleva lepingu jõustumisel kõik eksporditollimaksud ja samaväärse toimega maksud.

2.   EL ja Kosovo kaotavad käesoleva lepingu jõustumisel kõik omavahelised koguselised ekspordipiirangud ja samaväärse toimega meetmed.

Artikkel 25

Tollimaksude kiirem vähendamine

Kosovo kinnitab, et ta on valmis vähendama kaubavahetuses ELiga kohaldatavaid tollimakse kiiremini, kui on ette nähtud artiklis 23, kui üldine majanduslik olukord ja asjaomase majandussektori olukord seda võimaldavad.

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu analüüsib olukorda ja esitab asjakohased soovitused.

II PEATÜKK

Põllumajandus ja kalandus

Artikkel 26

Määratlus

1.   Käesolevat peatükki kohaldatakse EList ja Kosovost pärit põllumajandus- ja kalandustoodetega kauplemise suhtes.

2.   Termin „põllumajandus- ja kalandustooted“ tähistab kaupade kombineeritud nomenklatuuri (2) gruppidesse 1–24 kuuluvaid tooteid ja WTO põllumajanduslepingu I lisa I punkti alapunktis ii loetletud tooteid.

3.   Määratlus hõlmab kalu ja kalandustooteid, mida käsitletakse grupi 3 rubriikides 1604 (Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad) ja 1605 (Tooted ja konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest (v.a suitsutatud)) ning alamrubriikides 0511 91 (kalajäätmed), 2301 20 (inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest) ja ex 1902 20 (täidisega pastatooted, mis sisaldavad üle 20 % massist kala, vähke, limuseid või teisi veeselgrootuid).

Samuti hõlmab see alamrubriike 1212 21 00 (mere- ja muud vetikad), ex 1603 00 (ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest) ja ex 2309 90 10 (loomasöödana kasutatavad tooted: lahustatud tooted kalast) ning 1504 10 ja 1504 20 (kalarasvad ja -õlid ning nende fraktsioonid (rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata)):

kalamaksaõli ja selle fraktsioonid;

kalarasvad ja -õlid ning nende fraktsioonid (v.a kalamaksaõli).

Artikkel 27

Töödeldud põllumajandustooted

I protokollis on sätestatud selles protokollis loetletud töödeldud põllumajandustoodetega kauplemise kord.

Artikkel 28

ELi soodustused Kosovost pärit põllumajandustoodete impordi puhul

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast kaotab EL kõik Kosovost pärit põllumajandustoodete impordi suhtes kohaldatavad koguselised piirangud ja samaväärse toimega meetmed.

2.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast kaotab EL tollimaksud ja samaväärse toimega maksud, mida kohaldatakse Kosovost pärit põllumajandustoodete impordi suhtes, välja arvatud toodete suhtes, mis kuuluvad kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 0102 (elusveised), 0201 (värske või jahutatud veiseliha), 0202 (külmutatud veiseliha), 1701 (roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul), 1702 (muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell) või 2204 (viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv).

Kui kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 7 ja 8 kuuluvate kaupade puhul on ühise tollitariifistikuga ette nähtud väärtuseline tollimaks ja koguseline tollimaks, kaotatakse ainult tollimaksu väärtuseline osa.

3.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast kehtestab EL Kosovost pärit ja II lisas määratletud „baby-beef“-toodete ELi importimisel kohaldatavaks tollimaksuks 20 % ühenduse ühtses tollitariifistikus sätestatud väärtuselisest tollimaksust ja 20 % tollitariifistikus sätestatud koguselisest tollimaksust rümbamassina väljendatud 475 tonni suuruse aastase tariifikvoodi piires.

Artikkel 29

Kosovo soodustused põllumajandustoodetele

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast kaotab Kosovo kõik EList pärit põllumajandustoodete impordi suhtes kohaldatavad koguselised piirangud ja samaväärse toimega meetmed.

2.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast Kosovo

a)

kaotab teatavate EList pärit ja III lisas loetlemata põllumajandustoodete impordi suhtes kohaldatavad tollimaksud;

b)

kaotab järk-järgult teatavate EList pärit ja IIIa, IIIb ja IIIc lisades loetletud põllumajandustoodete impordi suhtes kohaldatavad tollimaksud vastavalt nimetatud lisades sätestatud ajakavale.

3.   Teatavate IIId lisas loetletud toodete suhtes kohaldatakse tollimaksu, mis vastab Kosovos 31. detsembril 2013 kohaldatud tollimaksu baasmäärale.

Artikkel 30

Veini ja kangete alkohoolsete jookide protokoll

II protokollis osutatud veini ja kangete alkohoolsete jookide suhtes kohaldatavad meetmed on sätestatud nimetatud protokollis.

Artikkel 31

ELi soodustused kalale ja kalandustoodetele

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast kaotab EL kõik Kosovost pärit kala ja kalandustoodete impordi suhtes kohaldatavad koguselised piirangud ja samaväärse toimega meetmed.

2.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest kaotab EL kõik Kosovost pärit kala ja kalandustoodete (välja arvatud IV lisas loetletud kala ja kalandustoodete) suhtes kohaldatavad tollimaksud ja samaväärse toimega meetmed. IV lisas loetletud toodete suhtes kohaldatakse nimetatud lisa sätteid.

Artikkel 32

Kosovo soodustused kalale ja kalandustoodetele

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast kaotab Kosovo kõik EList pärit kala ja kalandustoodete impordi suhtes kohaldatavad koguselised piirangud ja samaväärse toimega meetmed.

2.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest kaotab Kosovo kõik EList pärit kala ja kalandustoodete (välja arvatud V lisas loetletud kala ja kalandustoodete) suhtes kohaldatavad tollimaksud ja samaväärse toimega meetmed. V lisas loetletud toodete suhtes kohaldatakse nimetatud lisa sätteid.

Artikkel 33

Läbivaatamisklausel

Võttes arvesse põllumajandus- ja kalandustoodetega kauplemise mahtu lepinguosaliste vahel, nende erilist tundlikkust, ELi ühise poliitilise lähenemise ning Kosovo põllumajandus- ja kalanduspoliitika eeskirju, põllumajanduse ja kalanduse rolli Kosovo majanduses ning WTO raames toimuvat, vaatab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu hiljemalt kolme aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest süstemaatiliselt ja asjakohasel vastastikusel alusel toodete kaupa läbi võimalused teha teineteisele täiendavaid soodustusi põllumajandus- ja kalandustoodetega kauplemise ulatuslikumaks liberaliseerimiseks.

Artikkel 34

Põllumajanduse ja kalanduse kaitseklausel

Kui ühe lepinguosalise territooriumilt pärit toodete import, mille suhtes kohaldatakse artiklite 27, 28, 29, 30, 31 ja 32 kohaselt tehtud soodustust, tekitab ükskõik kumma lepinguosalise turgudel või riigisisestes reguleerimismehhanismides tõsiseid häireid, alustavad lepinguosalised olukorrale sobiva lahenduse leidmiseks viivitamata konsultatsioone stabiliseerimis-ja assotsiatsioonikomitees, olenemata muudest käesoleva lepingu, eriti selle artikli 43 sätetest ning võttes arvesse põllumajandus- ja kalandusturu erilist tundlikkust. Kuni sellise lahenduse leidmiseni võib asjaomane lepinguosaline võtta vajalikuks peetavaid meetmeid.

Artikkel 35

Põllumajandus- ja kalandustoodete ning toiduainete, välja arvatud veini ja kangete alkohoolsete jookide geograafiliste tähiste kaitse

1.   Kosovo pakub kooskõlas käesolevas artiklis sätestatud tingimustega kaitset ELi geograafilistele tähistele, mis on registreeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrusele (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (3). Kosovo geograafilised tähised sobivad ELis registreerimiseks nimetatud määruse tingimuste alusel.

2.   Lõikes 1 osutatud geograafilisi tähiseid kaitstakse

a)

kaitstud nimetuse otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest

i)

sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile, või

ii)

kui sellise kasutusega kaasneb geograafilise tähise maine ärakasutamine;

b)

väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud väljend „stiil“, „liik“, „meetod“, „toodetud nagu“, „imitatsioon“, „maitse“, „samasugune“ või muu samalaadne väljend;

c)

toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate muude valede või eksitavate märgete eest, mis esitatakse sellise toote sise- või välispakendil, reklaammaterjalides ja asjaomase tootega seotud dokumentides, ning selliste pakendite kasutamise eest, mis võivad jätta vale mulje toote päritolust;

d)

iga muu tegevuse eest, mis võib tarbijale jätta vale mulje samasuguse toote tegeliku päritolu kohta.

3.   Kui nimetus, mida soovitakse registreerida, on täielikult või osaliselt homonüümne juba kaitstava nimetusega, hakatakse seda kaitsma vaid juhul, kui hiljem registreeritud homonüümi ja juba kaitstava nimetuse kohaliku ja traditsioonilise kasutuse tingimused ja kujutis on tegelikus kasutuses piisavalt eristatavad, võttes arvesse vajadust tagada asjaomaste tootjate võrdne kohtlemine ja tarbijat mitte eksitada. Homonüümset nimetust, mis võib tekitada tarbijas eksliku arvamuse, et tooted on pärit muult territooriumilt, ei registreerita, isegi kui nimetus on kõnealuste toodete tegeliku päritoluterritooriumi, -piirkonna või -koha osas täpne.

4.   Kosovo keeldub sellise kaubamärgi registreerimisest, mille kasutus vastab lõikes 2 osutatud olukordadele.

5.   Selliste kaubamärkide kasutamine, mille kasutus vastab lõikes 2 osutatud olukordadele ning mis on registreeritud Kosovos või mida seal kasutatakse, lõpetatakse viie aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist. Siiski ei kohaldata käesolevat Kosovos registreeritud kaubamärkide ja kasutatavate kaubamärkide suhtes, mis kuuluvad kolmandate riikide kodanikele, eeldusel et need ei eksita oma olemuse tõttu avalikkust kaupade kvaliteedi, kirjelduse ja geograafilise päritolu osas.

6.   Vastavalt lõikele 1 kaitstud geograafiliste tähiste kasutamine selliste kaupade või Kosovos selle nime all seaduslikult turustatavate kaupade tavapäraste nimetustena tavakeeles lõpetatakse Kosovos hiljemalt viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist.

7.   Kosovo tagab, et viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist tema territooriumilt eksporditavad kaubad ei riku käesoleva artikli sätteid.

8.   Kosovo tagab omal algatusel ning iga huvitatud isiku palvel lõigetes 1–7 osutatud kaitse.

III PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 36

Reguleerimisala

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse kõigi kaupadega kauplemise suhtes lepinguosaliste vahel, kui käesolevas peatükis ega I protokollis ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 37

Soodsamad soodustused

Käesolev jaotis ei mõjuta mingil moel soodsamate meetmete ühepoolset kohaldamist ühe lepinguosalise poolt.

Artikkel 38

Olemasoleva olukorra säilitamine

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast ei kehtestata ELi ja Kosovo vahelises kaubavahetuses impordi ega ekspordi suhtes uusi tollimakse ega samaväärse toimega makse ning juba kehtivaid makse ei suurendata.

2.   Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast ei kehtestata ELi ja Kosovo vahelises kaubavahetuses impordi ega ekspordi suhtes uusi koguselisi piiranguid ega samaväärse toimega meetmeid ning juba kehtivaid piiranguid ei karmistata.

3.   Ilma et see piiraks artiklite 28, 29, 30, 31 ja 32 alusel tehtud soodustusi, ei piira käesoleva artikli lõiked 1 ja 2 mingil moel ELi ja Kosovo põllumajandus- ja kalanduspoliitika järgimist ega nimetatud poliitika alusel meetmete võtmist, kui see ei mõjuta II–V lisas ja I protokollis sätestatud impordikorda.

Artikkel 39

Maksualase diskrimineerimise keeld

1.   EL ja Kosovo hoiduvad kohaldamast sisemaksustamise meetmeid või korda, mis oleksid otseselt või kaudselt diskrimineerivad teise lepinguosalise territooriumilt pärit samasuguste toodete suhtes. Kui sellised meetmed või selline kord on juba olemas, siis vastavalt EL või Kosovo tunnistab selle kehtetuks või kaotab selle.

2.   Ühe lepinguosalise territooriumile eksporditud toodete puhul ei tohi kaudsete sisemaksude tagasimaksed olla suuremad kui nende suhtes kehtestatud kaudsed riigimaksud.

Artikkel 40

Fiskaalsed tollimaksud

Imporditollimaksude kaotamise sätteid kohaldatakse ka fiskaalsete tollimaksude suhtes.

Artikkel 41

Tolliliidud, vabakaubanduspiirkonnad, piiriülesed kokkulepped

1.   Käesolev leping ei välista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade või piirikaubanduse korra säilitamist või loomist, kui sellega ei muudeta käesolevas lepingus ettenähtud kaubavahetuskorda.

2.   Artiklis 20 nimetatud üleminekuajal ei mõjuta käesolev leping sellise kaupade liikumist reguleeriva konkreetse sooduskorra rakendamist, mis on ette nähtud kas ühe või mitme liikmesriigi ja Kosovo vahel varem sõlmitud piirikaubanduse lepingutega või mis tulenevad Kosovo poolt piirkondliku kaubanduse edendamiseks sõlmitud III jaotises nimetatud kahepoolsetest konventsioonidest.

3.   Lepinguosalised peavad stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus nõu käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud lepingute üle ning taotluse korral muude oluliste küsimuste üle, mis on seotud nende kolmandaid riike puudutava kaubanduspoliitikaga. Eelkõige peetakse niiviisi nõu kolmanda riigi ühinemise korral ELiga, et tagada ELi ja Kosovo vastastikuste huvide arvestamine vastavalt käesoleva lepingu sätetele.

Artikkel 42

Dumping ja subsiidiumid

1.   Ükski käesoleva lepingu säte ei takista kummalgi lepinguosalisel võtta kaubanduse kaitsmiseks meetmeid kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2 ja artikliga 43.

2.   Kui üks lepinguosaline leiab, et kaubavahetuses teise lepinguosalisega kasutatakse dumpingut ja/või tasakaalustatavaid subsiidiume, võib see lepinguosaline võtta asjakohaseid meetmeid niisuguse tegevuse vastu kooskõlas WTO 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI artikli rakendamise lepingu, WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu ja oma nende lepingutega seotud asjaomaste siseriiklike õigusaktidega.

Artikkel 43

Kaitseklausel

1.   Lepinguosalised lepivad kokku, et kohaldatakse 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe ja WTO kaitsemeetmete lepingu norme ja põhimõtteid.

2.   Olenemata käesoleva artikli lõikest 1, võib importiv lepinguosaline võtta sobivaid kahepoolseid kaitsemeetmeid käesolevas artiklis sätestatud tingimustel ja korras, kui mõnda ühe lepinguosalise toodet imporditakse teise lepinguosalise territooriumile niivõrd palju suurenenud kogustes ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada

a)

märgatavat kahju samasuguste või otseselt konkureerivate toodete omamaisele tootmisharule importiva lepinguosalise territooriumil või

b)

tõsiseid häireid mõnes majandusharus või raskusi, millega võib kaasneda majandusliku olukorra tõsine halvenemine mõnes importiva lepinguosalise piirkonnas,

3.   Teise lepinguosalise impordi suhtes võetavad kahepoolsed kaitsemeetmed ei tohi olla ulatuslikumad, kui on vaja lõikes 2 määratletud ja käesoleva lepingu kohaldamise tulemusena tekkinud raskuste heastamiseks. Vastuvõetud kaitsemeetmed peavad seisnema käesoleva lepingu alusel kehtestatud soodustuse määra suurendamise või vähendamise peatamises asjaomase toote puhul kuni maksimaalselt selle toote suhtes kehtiva, artikli 20 lõike 4 punktides a ja b ning lõikes 5 osutatud tollimaksu baasmäärani. Sellised meetmed peavad sisaldama sätteid, mis viivad meetmete järkjärgulise kaotamiseni hiljemalt määratud tähtaja jooksul ning meetmeid ei tohi võtta kauem kui kaks aastat.

Väga erandlike asjaolude korral võib meetmeid pikendada kokku kuni kahe aasta võrra. Kui toote impordi suhtes on varem kohaldatud kahepoolseid kaitsemeetmeid, ei kohaldata sellise toote impordi suhtes selliseid meetmeid sama pika aja jooksul kui ajavahemik, mil selliseid meetmeid varem kohaldati, tingimusel et meetmeid pole kohaldatud vähemalt kahe aasta jooksul pärast nende aegumist.

4.   Käesolevas artiklis nimetatud juhtudel enne käesolevas artiklis sätestatud meetmete võtmist või käesoleva artikli lõike 5 punkti b kohaldamise korral esitab EL või Kosovo stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule võimalikult kiiresti kogu asjakohase teabe, mida on vaja olukorra põhjalikuks analüüsimiseks, et leida mõlemat lepinguosalist rahuldav lahendus.

5.   Lõigete 1, 2, 3 ja 4 rakendamisel kohaldatakse järgmisi sätteid.

a)

Käesolevas artiklis nimetatud olukorrast tulenevad probleemid esitatakse viivitamata läbivaatamiseks stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule, kes võib teha nende raskuste kõrvaldamiseks vajalikke otsuseid.

Kui stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu või eksportiv lepinguosaline ei ole kolmekümne päeva jooksul pärast stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule teatamist teinud nende raskuste kõrvaldamiseks vajalikku otsust ega leidnud muud rahuldavat lahendust, võib importiv lepinguosaline võtta sobivad meetmed probleemi lahendamiseks käesoleva artikli sätete kohaselt. Kaitsemeetmete valimisel tuleb eelistada neid meetmeid, mis segavad käesolevas lepingus sätestatud korra toimimist kõige vähem. Kaitsemeetmete puhul tuleb säilitada käesoleva lepingu alusel antud soodustuste tase/marginaal.

b)

Kui viivitamatut reageerimist nõudvate erandlike ja kriitiliste asjaolude tõttu on kas eelnev teavitamine või läbivaatamine võimatu, võib asjaomane lepinguosaline käesolevas artiklis nimetatud olukordades kohaldada viivitamata ajutisi meetmeid, mida on vaja olukorra lahendamiseks, teavitades sellest viivitamata teist lepinguosalist.

Kaitsemeetmetest teatatakse viivitamata stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule, kus neid käsitletakse regulaarselt toimuvatel konsultatsioonidel, eelkõige selleks, et koostada ajakava nende kaotamiseks niipea, kui asjaolud võimaldavad.

6.   Kui EL või Kosovo kohaldab käesolevas artiklis nimetatud raskusi põhjustada võivate toodete impordi suhtes halduskorda, mille eesmärk on anda kiiresti teavet kaubavoogude suundumustest, teavitab ta sellest teist lepinguosalist.

Artikkel 44

Puuduse korral kohaldatav klausel

1.   Kui käesoleva jaotise järgimine põhjustab

a)

eksportiva lepinguosalise jaoks olulise toiduaine või muu toote tõsise puudujäägi või selle ohu või

b)

sellise toote reekspordi kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv lepinguosaline on kehtestanud koguselised ekspordipiirangud, eksporditollimaksud või samaväärse toimega meetmed või maksud, ja kui eespool nimetatud olukord põhjustab või võib põhjustada eksportiva lepinguosalise jaoks tõsiseid raskusi,

võib see lepinguosaline võtta sobivaid meetmeid käesolevas artiklis sätestatud tingimustel ja korras.

2.   Meetmete valimisel tuleb esmatähtsaks pidada neid meetmeid, mis segavad käesolevas lepingus sätestatud korra toimimist kõige vähem. Selliseid meetmeid ei kohaldata viisil, mille tagajärjeks oleks samasuguste tingimuste korral meelevaldne või põhjendamatu diskrimineerimine või kaubavahetuse varjatud piiramine, ning kui asjaolud ei õigusta enam meetmete säilitamist, siis need lõpetatakse.

3.   Enne lõikes 1 nimetatud meetmete võtmist või lõike 4 kohaldamise puhul võimalikult kiiresti esitab kas EL või Kosovo stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule kogu asjakohase teabe, et leida mõlemat lepinguosalist rahuldav lahendus. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib kokku leppida kõigis võimalikes meetmetes, mida on vaja probleemide lahendamiseks. Kui kokkuleppele ei jõuta kolmekümne päeva jooksul pärast seda, kui küsimus edastati stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule, võib eksportiv lepinguosaline kohaldada asjaomaste toodete ekspordi suhtes meetmeid käesoleva artikli alusel.

4.   Kui viivitamatut reageerimist nõudvate erandlike ja kriitiliste asjaolude tõttu on eelnev teavitamine või läbivaatamine võimatu, võib EL või Kosovo kohaldada viivitamata ettevaatusabinõusid, mis on vajalikud olukorra lahendamiseks, teavitades sellest viivitamata teist lepinguosalist.

5.   Kõigist vastavalt käesolevale artiklile kohaldatud meetmetest teatatakse viivitamata stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule, kus neid käsitletakse regulaarselt toimuvatel konsultatsioonidel eelkõige selleks, et koostada ajakava nende kaotamiseks niipea, kui asjaolud võimaldavad.

Artikkel 45

Riigimonopolid

Kosovo tagab, et kaubandusliku iseloomuga riigimonopolide puhul ei oleks pärast käesoleva lepingu jõustumist kaupade hankimise ja turustamise tingimustes liikmesriikide ja Kosovo kodanike vahel mitte mingisugust diskrimineerimist.

Artikkel 46

Päritolureeglid

Kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, on päritolureeglid käesoleva lepingu sätete kohaldamiseks sätestatud III protokollis.

Artikkel 47

Lubatud piirangud

Käesolev leping ei välista selliste impordi-, ekspordi- või transiidikeeldude või -piirangute kohaldamist, mis on õigustatud kõlbluse, avaliku korra või julgeoleku seisukohast; inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitsmiseks; kunsti-, ajaloo- või arheoloogilise väärtusega rikkuste või intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi kaitsega või kulda ja hõbedat käsitlevate eeskirjadega. Sellised keelud või piirangud ei tohi aga kujutada endast meelevaldse diskrimineerimise vahendit ega lepinguosaliste vahelise kaubanduse varjatud piiramist.

Artikkel 48

Halduskoostööst hoidumine

1.   Lepinguosalised nõustuvad, et halduskoostöö on äärmiselt oluline käesoleva jaotise kohaselt võimaldatud sooduskohtlemise rakendamiseks ja kontrollimiseks, ning rõhutavad oma püüdu võidelda eeskirjade eiramise ja pettuse vastu tolli- ja sellega seotud küsimustes.

2.   Kui üks lepinguosaline on objektiivse teabe põhjal avastanud halduskoostööst hoidumise ja/või eeskirjade eiramise või pettuse käesoleva jaotise alusel, võib see lepinguosaline (käesolevas artiklis edaspidi „asjaomane lepinguosaline“) vastavalt käesolevale artiklile ajutiselt peatada asjaomase toote või asjaomaste toodete sooduskohtlemise.

3.   Käesolevas artiklis kasutatud mõiste „halduskoostööst hoidumine“ tähendab muu hulgas:

a)

asjaomase toote või asjaomaste toodete päritolustaatuse kontrollimise kohustuse korduvat täitmatajätmist;

b)

korduvat keeldumist või põhjendamatut viivitust sellele järgneva päritolutõendi kontrollimisel ja/või selle tulemustest teavitamisel;

c)

korduvat keeldumist loa hankimisest või põhjendamatut viivitust loa hankimisel halduskoostöö missioonide korraldamiseks, et kontrollida kõnealuse sooduskohtlemise võimaldamisega seotud dokumentide autentsust ja andmete õigsust.

Käesoleva artikli tähenduses võidakse eeskirjade eiramine või pettus tuvastada muu hulgas juhul, kui ilma rahuldava selgituseta toimub toodete impordis kiire kasv, mis ületab teise lepinguosalise tavapärase tootmis- ja ekspordimahu taset ja mis on seotud objektiivse teabega eeskirjade eiramise või pettuse kohta.

4.   Ajutist peatamist kohaldatakse järgmistel tingimustel.

a)

Lepinguosaline, kes on objektiivse teabe põhjal avastanud halduskoostööst hoidumise ja/või eeskirjade eiramise või pettuse, teavitab sellest viivitamata stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomiteed ja esitab komiteele asjaomase objektiivse teabe ning alustab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitees kogu asjakohase teabe ja objektiivselt kindlaks tehtud asjaolude põhjal konsultatsioone teise lepinguosalisega, et leida mõlemat lepinguosalist rahuldav lahendus.

b)

Kui lepinguosalised on alustanud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitees konsultatsioone punktis a nimetatud viisil ning ei ole jõudnud rahuldava lahenduse suhtes kokkuleppele kolme kuu jooksul alates teavitamisest, võib asjaomane lepinguosaline ajutiselt peatada asjaomase toote või asjaomaste toodete sooduskohtlemise. Ajutisest peatamisest teavitatakse viivitamata stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomiteed.

c)

Käesoleva artikli kohane ajutine peatamine piirdub vähimaga, mida on vaja asjaomase lepinguosalise finantshuvide kaitsmiseks. See ei kesta kauem kui kuus kuud ja seda tähtaega võib pikendada. Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomiteed teavitatakse ajutisest peatamisest viivitamata pärast selle vastuvõtmist. Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitees toimuvad ajutise peatamise teemal korrapärased konsultatsioonid, eelkõige selleks, et see lõpetada niipea, kui selle kohaldamise tinginud asjaolud on ära langenud.

5.   Samaaegselt stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee teavitamisega lõike 4 punkti a alusel avaldab asjaomane lepinguosaline oma ametlikus teatajas teatise importijatele. Teatises importijatele tuleks nimetada asjaomane toode, mille puhul on objektiivse teabe põhjal avastatud halduskoostööst hoidumine ja/või eeskirjade eiramine või pettus.

Artikkel 49

Juhul kui pädevad asutused teevad vea ekspordi soodussüsteemi nõuetekohases haldamises, eriti III protokolli kohaldamises, ja kui selle veaga kaasnevad tagajärjed imporditollimaksude alal, võib selliste tagajärgedega kokku puutuv lepinguosaline paluda stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogul uurida võimalust võtta olukorra lahendamiseks kõik asjakohased meetmed.

V JAOTIS

ASUTAMISÕIGUS, TEENUSTE OSUTAMINE JA KAPITALI PAKKUMINE

Artikkel 50

Määratlus

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„ELi äriühing“ ja „Kosovo äriühing“ – äriühing, mis on asutatud vastavalt kas liikmesriigi või Kosovo õigusaktide kohaselt ja mille registrijärgne asukoht või juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht on ELi või Kosovo territooriumil. Kui äriühingul on vastavalt ELi või Kosovo territooriumil üksnes registrijärgne asukoht, käsitletakse seda äriühingut siiski ELi või Kosovo äriühinguna, kui tema tegevus on tegelikult ja pidevalt seotud ühe liikmesriigi või Kosovo majandusega;

2)

„äriühingu tütarettevõte“ – teise äriühingu tegeliku kontrolli all olev äriühing;

3)

„äriühingu filiaal“ – äriüksus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik, kuid on laadilt püsiv, näiteks emaettevõtte laiendus, millel on oma juhtkond ja vahendid äritehingute tegemiseks kolmandate isikutega nii, et need küll teavad, et vajaduse korral on olemas õiguslik side emaettevõttega, mille peakontor asub välismaal, kuid ei pea suhtlema otse kõnealuse emaettevõttega, vaid võivad teha tehinguid nimetatud laienduseks oleva äriüksusega;

4)

„asutamine“ – õigus alustada äritegevust äriühingu (sh tütarettevõtte või filiaali) loomisega kas ELis või Kosovos;

5)

„tegevus“ – majandustegevusega tegelemine;

6)

„majandustegevus“ – hõlmab põhimõtteliselt tööstuslikku, kaubanduslikku, vabakutselist ja käsitöönduslikku tegevust;

7)

„ELi kodanik“ ja „Kosovo kodanik“ – vastavalt liikmesriigi kodakondsusega füüsiline isik või Kosovo kodanik;

8)

„finantsteenused“ – VI lisas kirjeldatud tegevusalad.

I PEATÜKK

Asutamisõigus

Artikkel 51

1.   Kosovo hõlbustab ELi äriühingute tegevuse alustamist oma territooriumil. Selleks kindlustab Kosovo käesoleva lepingu jõustumisest alates

a)

seoses ELi äriühingute asutamisega Kosovo territooriumil neile vähemalt sama soodsa kohtlemise kui Kosovo enda või mõne kolmanda riigi äriühingutele, vastavalt sellele, milline kohtlemine on soodsam;

b)

seoses ELi äriühingute tütarettevõtete ja filiaalide tegevusega Kosovo territooriumil, kui need on juba asutatud, neile vähemalt sama soodsa kohtlemise kui Kosovo enda või mõne kolmanda riigi tütarettevõtetele või filiaalidele, vastavalt sellele, milline kohtlemine on soodsam.

2.   EL kindlustab käesoleva lepingu jõustumisest alates

a)

seoses Kosovo äriühingute asutamisega neile vähemalt sama soodsa kohtlemise kui ELi enda äriühingutele või mõne kolmanda riigi äriühingutele, vastavalt sellele, milline kohtlemine on soodsam;

b)

seoses Kosovo äriühingute tütarettevõtete või filiaalide tegevusega, kui need on asutatud tema territooriumil, neile vähemalt sama soodsa kohtlemise kui ELi enda äriühingutele ja filiaalidele või mõne kolmanda riigi äriühingu tütarettevõtetele või filiaalidele, mis on asutatud tema territooriumil, vastavalt sellele, milline kohtlemine on soodsam.

3.   Lepinguosalised ei võta vastu uusi norme ega meetmeid, mis diskrimineeriksid teise lepinguosalise äriühingute asutamist või nende asutamisjärgset tegevust oma territooriumil võrreldes oma äriühingutega.

4.   Olenemata käesoleva artikli sätetest

a)

on ELi äriühingute tütarettevõtetel ja filiaalidel käesoleva lepingu jõustumisest alates õigus Kosovos asuvat kinnisvara kasutada ja rentida;

b)

on ELi äriühingute tütarettevõtetel ja filiaalidel viie aasta jooksul käesoleva lepingu jõustumisest alates samasugune õigus omandada ja kasutada kinnisvara nagu Kosovo äriühingutel ning riigivara/ühist huvi pakkuva vara suhtes on neil samad õigused Kosovo äriühingutega, kui asjaomased õigused on vajalikud äriühingute asutamisega ettenähtud majandustegevuse läbiviimiseks.

Artikkel 52

1.   Vastavalt artiklile 54 võivad lepinguosalised reguleerida äriühingute asutamisõigust ja tegevust oma territooriumil, kui sellise reguleerimisega ei diskrimineerita teise lepinguosalise äriühinguid võrreldes oma äriühingutega.

2.   Olenemata käesoleva lepingu muudest sätetest ei takistata lepinguosalisel võtta meetmeid finantsteenuste suhtes järelevalvekaalutlustel, sealhulgas investorite, hoiustajate, kindlustusvõtjate või nende isikute kaitseks, kelle suhtes finantsteenuse osutajal on usalduskohustus, või rahandussüsteemi terviklikkuse ja stabiilsuse tagamiseks. Neid meetmeid ei tohi kasutada lepinguosalise käesolevast lepingust tulenevate kohustuste vältimise vahendina.

3.   Käesoleva lepingu sätteid ei tõlgendata nii, nagu oleks lepinguosaline kohustatud avalikustama üksikklientide äritegevuse ja kontodega seotud teavet või avalik-õiguslike isikute valduses olevat salajast või ärisaladuse alla kuuluvat teavet.

Artikkel 53

1.   Käesoleva peatüki sätted ei piira Lääne-Balkani riikidega sõlmitava transpordiühenduse asutamislepingu ega 9. juunil 2006 allkirjastatud Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamist käsitleva mitmepoolse lepingu kohaldamist (4).

2.   Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib ELi transpordipoliitika piires teha konkreetsetel juhtudel soovitusi asutamisõiguse ja tegutsemise parandamiseks lõikes 1 osutatud valdkondades.

3.   Käesolevat peatükki ei kohaldata meretranspordi suhtes.

Artikkel 54

1.   Artiklid 51 ja 52 ei välista, et lepinguosalised kohaldavad erinorme, mis käsitlevad teise, väljaspool esimese lepinguosalise territooriumi asuva lepinguosalise äriühingute filiaalide asutamisõigust ja tegevust oma territooriumil, kui see on õigustatud selliste filiaalide õiguslike või tehniliste erinevuste tõttu, võrreldes sellel territooriumil asuvate äriühingute filiaalidega ning finantsteenuste puhul juhul, kui see on õigustatud järelevalvekaalutlustel.

2.   Erinev kohtlemine ei tohi ületada sellistest õiguslikest või tehnilistest erinevustest tulenevaid otseseid vajadusi ning finantsteenuste puhul järelevalvekaalutluste vajadusi.

II PEATÜKK

Teenuste osutamine

Artikkel 55

1.   Kosovo territooriumil asutatud ELi äriühingutel ja ELi territooriumil asutatud Kosovo äriühingutel on õigus vastuvõtjariigis kehtivate õigusnormide alusel tööle võtta või lubada oma tütarettevõttel või filiaalil võtta tööle vastavalt ELi ja Kosovo territooriumil töötajaid, kes on ELi või Kosovo kodanikud, tingimusel et need töötajad kuuluvad lõikes 2 määratletud võtmepersonali hulka ja nad võetakse tööle üksnes äriühingutes, tütarettevõtetes või filiaalides.

2.   Eespool nimetatud äriühingute (edaspidi „organisatsioonid“) võtmepersonal on punktis c määratletud „äriühingusiseselt üleviidavad isikud“, kes kuuluvad järgmisse liigitusse, tingimusel et organisatsioon on juriidiline isik ja et asjaomased isikud on olnud selle teenistuses või selle aktsionärid (v.a enamusaktsionärid) vähemalt üleviimisele vahetult eelnenud aasta jooksul.

a)

Organisatsioonis juhtival kohal töötavad isikud, kes peamiselt juhivad äriühingut ja kelle tegevust äriühingu juhatus või aktsionärid või samalaadne organ jälgib (jälgivad) või juhib (juhivad) ning kelle pädevuses on

i)

äriühingu või selle osakonna või allüksuse juhtimine;

ii)

järelevalve ja kontroll teiste järelevalve-, kutse- või juhtimistegevusega seotud töötajate töö üle;

iii)

isiklikult töötajate töölevõtmine ja töölt vabastamine või soovituste andmine nende töölevõtmiseks, töölt vabastamiseks või muude tööjõumeetmete võtmiseks.

b)

Organisatsioonis töötavad isikud, kellel on äriühingu tegevuse, uurimisseadmete, töövõtete või juhtimise seisukohalt olulisi eriteadmisi. Selliste teadmiste hindamisel võib lisaks äriühingus vajalikele teadmistele arvesse võtta selliseks tööks või tegevuseks vajalikke erialaoskusi, mis eeldavad tehnilisi eriteadmisi, sealhulgas kuulumist akrediteeritavate elukutsete esindajate hulka.

c)

„Korporatsioonisiseselt üleviidav isik“ on füüsiline isik, kes töötab organisatsioonis ühe lepinguosalise territooriumil ja kes viiakse seoses majandustegevusega ajutiselt üle teise lepinguosalise territooriumile; asjaomasel organisatsioonil peab olema põhitegevuskoht ühe lepinguosalise territooriumil ja isik tuleb üle viia selle organisatsiooni äriühingusse (filiaali, tütarettevõttesse), kelle reaalne majandustegevus teise lepinguosalise territooriumil on samasugune.

3.   Kosovo ja ELi kodanikel on lubatud siseneda vastavalt ELi või Kosovo territooriumile ja seal ajutiselt viibida, kui need äriühingute esindajad on lõike 2 punkti a määratluse kohaselt äriühingus juhtival kohal töötavad isikud ning vastutavad liikmesriigis Kosovo äriühingu tütarettevõtte või filiaali asutamise eest ELis või Kosovos ELi äriühingu tütarettevõtte või filiaali asutamise eest Kosovos, kui

a)

need esindajad ei tegele otsese müügi või teenuste osutamisega ega saa äriühingu vastuvõtjariigis asuvast allikast tasu ning

b)

äriühingu põhitegevuskoht on vastavalt väljaspool ELi või Kosovot ja äriühingul ei ole teisi esindajaid, kontoreid, filiaale ega tütarettevõtteid vastavalt selles liikmesriigis või Kosovos.

Artikkel 56

Et ELi ja Kosovo kodanikel oleks lihtsam alustada ja jätkata reguleeritud kutsetegevust vastavalt kas Kosovo või ELi territooriumil, uurib stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist, milliseid samme tuleks kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuseks tunnustamiseks astuda. Selle saavutamiseks võib nõukogu võtta kõik vajalikud meetmed.

Artikkel 57

Kuue aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist kehtestab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu korra, et laiendada käesoleva peatüki sätted ELi ja Kosovo kodanikele, et võimaldada ajutist ühe lepinguosalise territooriumile sisenemist ja seal viibimist füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud teenuseosutajatele, kes on sõlminud heauskse lepingu teenuste osutamiseks selle lepinguosalise territooriumil asuvale lõpptarbijale ning kes peavad teenuse osutamise lepingu täitmiseks ajutiselt viibima selle lepinguosalise territooriumil.

Artikkel 58

1.   EL ja Kosovo kohustuvad vastavalt lõigetele 2 ja 3 võtma vajalikud meetmed, et järk-järgult võimaldada ELi või Kosovo äriühingutel või kodanikel osutada teenuseid juhul, kui nad on registreeritud teise lepinguosalise territooriumil kui see, kus asub isik, kellele teenuseid osutatakse.

2.   Lõikes 1 osutatud liberaliseerimisprotsessi raames võimaldavad lepinguosalised selliste füüsiliste isikute ajutist liikumist, kes osutavad teenust või kuuluvad teenuseosutaja juures töötava võtmepersonali hulka artikli 55 tähenduses, sealhulgas füüsilised isikud, kes esindavad ELi või Kosovo äriühinguid või kodanikke ja soovivad siseneda ajutiselt kas teenuste müügi läbirääkimiste pidamiseks või asjaomase teenuseosutaja nimel teenuste müügi lepingute sõlmimiseks, juhul kui asjaomased esindajad ei tegele otsese müügi või teenuste osutamisega üldsusele.

3.   Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist võtab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu meetmed, mis on vajalikud lõigete 1 ja 2 järkjärguliseks rakendamiseks. Arvesse võetakse seda, millised on Kosovo edusammud oma õigusaktide ühtlustamisel ELi õigustikuga.

Artikkel 59

1.   Lepinguosalised ei võta meetmeid, millega nad muudaksid teenuste osutamise tingimused nende ELi kodanike või äriühingute ja Kosovo kodanike või äriühingute jaoks, kelle alaline elukoht või asukoht on teise lepinguosalise territooriumil kui isikul, kellele teenuseid osutatakse, rangemaks võrreldes käesoleva lepingu allakirjutamise päevale eelnenud olukorraga.

2.   Kui üks lepinguosalistest on seisukohal, et teise lepinguosalise käesoleva lepingu jõustumise järel kehtestatud meetmete tulemusena tekib olukord, mis märgatavalt piirab teenuste osutamist, võrreldes enne käesoleva lepingu jõustumist valitsenud olukorraga, võib esimesena nimetatud lepinguosaline nõuda teiselt lepinguosaliselt läbirääkimiste alustamist.

Artikkel 60

Transporditeenuste osutamisel ELi ja Kosovo vahel kohaldatakse järgmisi sätteid.

1)

Vastastikuse turulepääsu tingimusi õhutranspordi vallas käsitletakse Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamist käsitlevas mitmepoolses lepingus.

2)

Maismaatranspordi valdkonna vastastikuse turulepääsu ja maanteetranspordi transiitliikluse tingimusi käsitletakse transpordiühenduse asutamise lepingus.

3)

Kosovo kohandab oma õigusakte, sealhulgas haldus-, tehnilisi ja muid norme ELis kohaldatavate õhu- ja sisetransporti käsitlevate õigusaktidega sel määral, kui see on vajalik liberaliseerimiseks ja lepinguosaliste turgudele vastastikuse pääsu võimaldamiseks ning reisijate ja kaupade liikumise hõlbustamiseks.

4)

Kosovo kohustub järgima kõiki rahvusvahelisi liiklusohutuse konventsioone ning pöörama erilist tähelepanu Kagu-Euroopa transpordi vaatluskeskuse kokkulepitud üldvõrgule.

5)

Käesolevat peatükki ei kohaldata meretransporditeenuste suhtes.

III PEATÜKK

Transiitliiklus

Artikkel 61

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„ELi transiitliiklus“ – ELis registreeritud ettevõtja teostatav transiitkaupade vedu liikmesriiki või sealt välja läbi Kosovo territooriumi;

2)

„Kosovo transiitliiklus“ – Kosovos registreeritud ettevõtja teostatav transiitkaupade vedu Kosovost kolmandasse riiki või kolmandast riigist Kosovosse läbi ELi territooriumi.

Artikkel 62

Üldsätted

1.   Käesoleva peatüki kohaldamine lõpetatakse, kui jõustub transpordiühenduse asutamisleping.

2.   Lepinguosalised lepivad kokku, et ELi transiitliiklusel on võimalik pääseda takistamatult läbi Kosovo ja Kosovo transiitliiklusel läbi ELi alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

3.   Kui lõike 2 alusel antud õiguste tulemusena suureneb ELi veoettevõtjate transiitliiklus sellise tasemeni, mis tõsiselt kahjustab või võib tõsiselt kahjustada maanteede infrastruktuuri ja/või liikluse ladusust põhitrajektooridel ning kui samadel asjaoludel tekivad probleemid Kosovo piiri läheduses asuval ELi territooriumil, esitatakse see küsimus kooskõlas käesoleva lepingu artikliga 128 stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule. Lepinguosalised võivad esitada ettepanekuid erakorraliste mittediskrimineerivate ajutiste meetmete võtmiseks, mis on vajalikud tekkinud kahju piiramiseks või leevendamiseks.

4.   Lepinguosalised hoiduvad ühepoolsete meetmete võtmisest, mille tagajärjeks võiks olla diskrimineerimine ELi ja Kosovo ettevõtjate või veokite vahel. Lepinguosalised võtavad kõik vajalikud meetmed hõlbustamaks maanteetransporti teise lepinguosalise territooriumile või läbi selle territooriumi.

Artikkel 63

Vorminõuete lihtsustamine

1.   Lepinguosalised lepivad kokku lihtsustada kauba kulgemist mööda raud- ja maanteid, olenemata sellest, kas tegemist on vastastikuse kaubavahetuse või transiidiga.

2.   Lepinguosalised lepivad kokku võtta vajaduse piires ühismeetmeid ja toetada täiendavate lihtsustusmeetmete võtmist.

IV PEATÜKK

Jooksvad maksed ja kapitali liikumine

Artikkel 64

Lepinguosalised kohustuvad lubama kooskõlas Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VIII artikliga kõiki ELi ja Kosovo vahelisi vabalt konverteeritavas valuutas tehtavaid makseid ja ülekandeid, mis on seotud maksebilansi jooksevkontoga.

Artikkel 65

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest tagavad lepinguosalised maksebilansi kapitali- ja rahastamiskonto kohaste tehingute puhul kapitali vaba liikumise kohaldatavate õigusnormide kohaselt asutatud äriühingutesse otse investeerimisel ja V jaotise I peatüki kohasel investeerimisel ning nende investeeringute ja nendest tuleneva kasumi rahaks muutmise või kodumaale tagasiviimise.

2.   Maksebilansi kapitalikonto- ja sularahatehingute puhul tagavad lepinguosalised käesoleva lepingu jõustumisest alates kapitali vaba liikumise kaubandustehingutele või teenustele antava krediidi puhul, samuti finantslaenude ja krediitide puhul, milles osaleb ühe lepinguosalise territooriumil elav isik. Käesolev artikkel ei hõlma portfellinvesteeringuid, eeskätt väärtpaberite omandamist kapitaliturgudel ainsa kavatsusega teha finantspaigutus, soovimata mõjutada ettevõtja juhtimist ja kontrolli.

3.   Kosovo peab viie aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist kohtlema oma territooriumil kinnisvara omandavaid ELi kodanikke võrdselt.

4.   Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, ei kehtesta lepinguosalised uusi piiranguid kapitali liikumise ega jooksvate maksete suhtes ELi ja Kosovo territooriumil asuvatele isikutele ega muuda praegu kehtivat korda rangemaks.

5.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli ja artikli 64 kohaldamist ja erandjuhul, kui kapitali liikumine põhjustab või ähvardab põhjustada suuri raskusi ELi või Kosovo valuutakursi- või rahapoliitika toimimises, võib vastavalt kas EL või Kosovo võtta ELi ja Kosovo vahelise kapitali liikumise suhtes kõige rohkem kuueks kuuks kaitsemeetmeid, kui need on tingimata vajalikud.

6.   Lepinguosalised arutavad ELi ja Kosovo vahelise kapitali vaba liikumise lihtsustamise võimalusi, et toetada käesoleva lepingu eesmärkide täitmist.

Artikkel 66

1.   Kosovo võtab käesoleva lepingu jõustumise kuupäevale järgneva esimese aasta jooksul meetmeid, mis võimaldavad luua vajalikud tingimused kapitali vaba liikumist käsitlevate ELi õigusnormide edasiseks järkjärguliseks kohaldamiseks.

2.   Käesoleva lepingu jõustumise kuupäevale järgneva teise aasta lõpuks määrab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu kindlaks kapitali vaba liikumist käsitlevate ELi õigusnormide täieliku rakendamise korra Kosovos.

V PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 67

1.   Käesolevat jaotist kohaldatakse piirangutega, mis on õigustatud avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise seisukohalt.

2.   Käesolevat jaotist ei kohaldata tegevuse suhtes, mis on kummagi lepinguosalise territooriumil kas või osaliselt seotud avaliku võimu teostamisega.

Artikkel 68

1.   Käesoleva jaotise kohaldamisel ei takista käesoleva lepingu sätted lepinguosalisi kohaldamast oma õigusnorme, mis käsitlevad füüsiliste isikute riiki sisenemist, seal viibimist ja töötamist, töötingimusi, füüsiliste isikute ettevõtlusõigust ning teenuste osutamist, eriti seoses elamisloa andmise, uuendamise või selle andmisest keeldumisega, tingimusel et sellega ei kaotata ega vähendata kummagi lepinguosalise käesoleva lepingu sätetest ega ELi õigustikust tulenevaid soodustusi. Käesolev säte ei piira artikli 67 kohaldamist.

2.   Käesolevat jaotist ei kohaldata meetmete suhtes, mis mõjutavad füüsilisi isikuid, kes püüavad pääseda emma-kumma lepinguosalise tööturule, ega kodakondsuse ning alalise elu- või töökohaga seotud meetmete suhtes.

Artikkel 69

Käesolevat jaotist kohaldatakse ka äriühingute suhtes, mida ELi äriühingud või kodanikud ja Kosovo äriühingud või kodanikud kontrollivad ja mis on nende ainuomandis.

Artikkel 70

1.   Käesoleva jaotise sätete kohaselt võimaldatavat enamsoodustusrežiimi ei kohaldata maksusoodustuste suhtes, mida lepinguosalised teevad või kavatsevad tulevikus teha topeltmaksustamise vältimise lepingute või muude maksukokkulepete alusel.

2.   Käesolevat jaotist ei tõlgendata viisil, mis takistaks lepinguosalistel võtta või rakendada meetmeid, mille eesmärk on takistada maksustamise vältimist või maksudest kõrvalehoidmist vastavalt topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud lepingutele ja muudele maksukokkulepetele või riigi maksualastele õigusnormidele.

3.   Käesolevat jaotist ei tõlgendata viisil, mis takistaks lepinguosalisi oma maksualaste õigusnormide asjakohaste sätete kohaldamisel tegemast vahet maksumaksjate vahel, kes eeskätt oma elu- või asukoha poolest ei ole ühesuguses olukorras.

Artikkel 71

1.   Lepinguosalised püüavad võimaluse korral alati vältida piiravate meetmete, sealhulgas impordiga seotud meetmete kehtestamist maksebilansiga seotud eesmärkidel. Kui üks lepinguosaline võtab selliseid meetmeid, esitab ta teisele lepinguosalisele võimalikult kiiresti nende kõrvaldamise ajakava.

2.   Kui ühel või mitmel liikmesriigil või Kosovol on tõsiseid maksebilansiraskusi või kui sellised raskused neid ohustavad, võib kas EL või Kosovo võtta WTO asutamislepinguga ettenähtud tingimuste kohaselt piiravaid meetmeid, sealhulgas impordiga seotud meetmeid, mis on piiratud kestusega ja mis ei ole ulatuslikumad, kui on hädavajalik maksebilansi olukorra parandamiseks. EL või Kosovo teavitab sellest viivitamata teist lepinguosalist.

Artikkel 72

Käesolevat jaotist kohandatakse järk-järgult, eelkõige GATSi artiklist V tulenevate nõuete alusel.

Artikkel 73

Käesolev leping ei takista lepinguosalisi kohaldamast meetmeid, mida on vaja, et vältida käesoleva lepingu sätetele toetudes kõrvalehoidumist meetmetest, mis käsitlevad kolmandate riikide juurdepääsu tema turgudele.

VI JAOTIS

KOSOVO ÕIGUSE ÜHTLUSTAMINE ELi ÕIGUSTIKUGA, ÕIGUSKAITSE JA KONKURENTSIALASED ÕIGUSNORMID

Artikkel 74

1.   Lepinguosalised kinnitavad, et on väga tähtis ühtlustada Kosovo kehtivad õigusaktid ELi õigusaktidega ning rakendada neid tõhusalt. Kosovo püüab tagada, et tema praegused ja tulevased õigusaktid viiakse järk-järgult vastavusse ELi õigustikuga. Kosovo tagab praeguste ja tulevaste õigusaktide nõuetekohase rakendamise ja täitmise.

2.   Ühtlustamist alustatakse käesoleva lepingu allkirjastamise päeval ning seda laiendatakse käesoleva lepingu artiklis 9 määratud üleminekuperioodi lõpuks järk-järgult kõigile käesolevas lepingus osutatud ELi õigustiku elementidele.

3.   Ühtlustamise algetapis keskendutakse ELi õigustiku siseturu, vabadus-, õigus- ja turvalisusküsimuste ning kaubandusega seotud valdkondade põhielementidele. Edaspidi keskendub Kosovo ELi õigustiku ülejäänud osadele.

Ühtlustamine toimub Euroopa Komisjoni ja Kosovo vahel kokkulepitava kava alusel.

4.   Kokkuleppel Euroopa Komisjoniga määrab Kosovo kindlaks ka järelevalve korra seoses õigusaktide ühtlustamise rakendamise ning võetavate õiguskaitsemeetmetega, sealhulgas Kosovo püüdlustega korraldada üldise õigusraamistiku rakendamiseks ümber kohtusüsteem.

Artikkel 75

Konkurentsi- ja muud majandussätted

1.   Järgmine tegevus on vastuolus käesoleva lepingu nõuetekohase toimimisega, kuivõrd see võib mõjutada kaubavahetust ELi ja Kosovo vahel:

a)

kõik sellised ettevõtjatevahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks on takistada, piirata või moonutada konkurentsi;

b)

turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ELi või Kosovo territooriumil või selle olulisel osal ühe või mitme ettevõtja poolt;

c)

riigiabi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi, soosides teatavaid ettevõtjaid või tooteid.

2.   Igasugust käesoleva artikli sätetega vastuolus olevat tegevust hinnatakse ELis kehtivate konkurentsieeskirjade, eriti Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101, 102, 106 ja 107 ja ELi institutsioonide vastuvõetud tõlgendavate dokumentide kohaldamisest tulenevate kriteeriumide põhjal.

3.   Lepinguosalised tagavad, et käesoleva artikli lõike 1 punktide a ja b täielikuks kohaldamiseks vajalikud volitused usaldatakse sõltumatult tegutsevale asutusele eraõiguslike ning avalik-õiguslike ettevõtjate ja selliste ettevõtjate puhul, kellele on antud eriõigused.

4.   Kosovo tagab, et lõike 1 punkti c täielikuks kohaldamiseks vajalikud volitused usaldatakse sõltumatult tegutsevale asutusele. Nimetatud asutusel on muu hulgas volitused kiita heaks riigiabiprogramme ja üksikabi vastavalt lõikele 2 ning nõuda ebaseaduslikult antud riigiabi tagastamist.

5.   EL ühelt poolt ja Kosovo teiselt poolt tagavad riigiabi läbipaistvuse muu hulgas sellega, et esitavad teisele lepinguosalisele korralise aastaaruande või sellega samaväärse dokumendi, järgides riigiabi käsitlevas ELi ülevaates kirjeldatud metoodikat ja esitusviisi. Ühe lepinguosalise taotlusel annab teine lepinguosaline teavet konkreetsete riigiabiga seotud üksikjuhtude kohta.

6.   Kosovo koostab algatatud abiprogrammide täieliku nimistu ning viib sellised abiprogrammid vastavusse lõikes 2 nimetatud kriteeriumidega hiljemalt kolme aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist.

7.

(a)

a) Lõike 1 punkti c kohaldamiseks kinnitavad lepinguosalised, et käesoleva lepingu jõustumisele järgneva viie aasta jooksul võetakse Kosovo antud riigiabi hindamisel arvesse asjaolu, et Kosovo on võrdsustatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktis a kirjeldatud Euroopa Liidu piirkondadega.

(b)

b) Nelja aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist esitab Kosovo Euroopa Komisjonile NUTS II tasemel ühtlustatud arvandmed, mis käsitlevad sisemajanduse koguprodukti inimese kohta. Lõikes 4 nimetatud asutus ja Euroopa Komisjon hindavad seejärel üheskoos Kosovo piirkondade abikõlblikkust ja sellega seotud abi ülemmäärasid, et koostada piirkondliku abi kaart vastavalt asjaomastele ELi suunistele.

8.   IV jaotise II peatükis nimetatud toodete puhul:

a)

ei kohaldata käesoleva artikli lõike 1 punkti c;

b)

hinnatakse käesoleva artikli lõike 1 punktiga a vastuolus olevaid tegevusi kriteeriumide kohaselt, mille EL on kehtestanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 42 ja 43 ning nende põhjal vastuvõetud konkreetsete ELi õigusaktide alusel.

9.   Kui ükskõik kumb lepinguosaline leiab, et teatav tegevus on vastuolus lõike 1 sätetega, võib ta võtta vajalikud meetmed pärast nõupidamist stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus või 30 päeva jooksul pärast sellise nõupidamise taotlemist. Käesolev artikkel ei takista ega mõjuta mingil moel ELi ega Kosovo võetavaid tasakaalustusmeetmeid, mis on kooskõlas GATT 1994 ja WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu ning nendega seotud siseriiklike õigusnormidega.

Artikkel 76

Riigi osalusega äriühingud

Kolmanda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist kohaldab Kosovo riigi osalusega äriühingute ja selliste äriühingute suhtes, kellele on antud eri- ja ainuõigused, Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud põhimõtteid, pidades silmas eelkõige selle artiklit 106.

Üleminekuperioodil ei hõlma riigi osalusega äriühingute eriõigused võimalust kehtestada koguselisi piiranguid ega samaväärse toimega meetmeid EList Kosovosse suunatud impordi suhtes.

Artikkel 77

Intellektuaalomandi üldaspektid

1.   Lepinguosalised kinnitavad käesoleva artikli ja VII lisa kohaselt intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õiguste piisava ja tõhusa kaitse tagamise tähtsust.

2.   Kosovo võtab vajalikud meetmed tagamaks, et hiljemalt viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist on intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õiguste kaitse ning selliste õiguste täitmise tagamise tõhusad vahendid samal tasemel kui ELis.

3.   Kosovo kohustub järgima VII lisas osutatud intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õigusi käsitlevaid mitmepoolseid konventsioone. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib otsustada, et Kosovo peab kõnealuses valdkonnas järgima teatavaid mitmepoolseid konventsioone.

Artikkel 78

Intellektuaalomandi kaubandusaspektid

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest kohtlevad lepinguosalised teineteise äriühinguid, ELi kodanikke ja Kosovo kodanikke intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi tunnustamise ja kaitsmise puhul vähemalt niisama soodsalt kui mis tahes kolmandat riiki kahepoolsete kokkulepete alusel.

2.   Kui intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi alal tekib kaubandustingimusi mõjutavaid probleeme, suunatakse küsimus ühe lepinguosalise taotlusel viivitamata stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogusse, et jõuda vastastikku rahuldava lahenduseni.

Artikkel 79

Riigihanked

1.   EL ja Kosovo leiavad, et on soovitav avada riigihankelepingute sõlmimine võrdse kohtlemise ja vastastikkuse alusel eelkõige WTO reegleid järgides.

2.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest võimaldatakse ELis registreeritud ja registreerimata Kosovo äriühingutele juurdepääs ELi hankemenetlustele vastavalt ELi hanke-eeskirjadele ja neid koheldakse seejuures vähemalt sama soodsalt kui ELi äriühinguid.

Eespool esitatud sätteid hakatakse kohaldama ka kommunaalteenuste sektori lepingute suhtes, kui Kosovo valitsus on vastu võtnud õigusaktid, millega kehtestatakse kõnealuses valdkonnas ELi õigusnormid. EL kontrollib korrapäraselt, kas Kosovo on tegelikult sellised õigusaktid vastu võtnud.

3.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest võimaldatakse V jaotise I peatüki alusel Kosovos registreeritud ELi äriühingutele juurdepääs Kosovo hankemenetlustele ja neid koheldakse seejuures vähemalt sama soodsalt kui Kosovo äriühinguid.

4.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest võimaldatakse ELi äriühingutele, mis ei ole V jaotise I peatüki alusel Kosovos registreeritud, juurdepääs Kosovo hankemenetlustele ja neid koheldakse seejuures vähemalt sama soodsalt kui Kosovo äriühinguid ja Kosovos registreeritud ELi äriühinguid, erandiks on vaid lõikes 5 kirjeldatud hinnasoodustused.

5.   Kosovo teisendab alates käesoleva lepingu jõustumisest Kosovo äriühingute ja Kosovos registreeritud ELi äriühingute suhtes ja majanduslikult kõige soodsama või madalama hinnaga pakkumuse kriteeriumide alusel sõlmitud hankelepingute suhtes kehtivad soodustused hinnasoodustusteks, mille ta kaotab järk-järgult viie aasta jooksul vastavalt järgmisele ajakavale:

teise aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist ei tohi soodustused ületada 15 %;

kolmanda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist ei tohi soodustused ületada 10 %;

neljanda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist ei tohi soodustused ületada 5 % ning

hiljemalt viienda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist peavad soodustused olema täielikult kaotatud.

6.   Kahe aasta jooksul pärast lepingu jõustumist võib stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu lõikes 5 osutatud soodustused üle vaadata ja otsustada lühendada lõikes 5 sätestatud tähtaegu.

7.   Viie aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist võtab Kosovo vastu õigusaktid ELi õigustikus sätestatud menetluslike nõuete rakendamiseks.

8.   Kosovo esitab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule igal aastal aruande meetmete kohta, mida ta on võtnud läbipaistvuse parandamiseks ja otsuste tõhusa kohtuliku läbivaatamise tagamiseks riigihangete valdkonnas.

9.   Asutamisõiguse, toimingute ja teenuste osutamise suhtes kohaldatakse ELi ja Kosovo vahelistes suhetes artikleid 50–66. Riigihangete täitmisega seotud tööhõive ja töötajate liikumise osas kohaldatakse ELis Kosovo kodanike suhtes ELi õigustiku kolmandate riikide kodanikke käsitlevaid sätteid. Kosovos asuvate ELi kodanike puhul tagab Kosovo töötajale, kes on mõne liikmesriigi kodanik, vastastikused õigused, mis on samasugused kui ELis viibivatel Kosovo kodanikel riigihangete täitmisega seotud tööhõive ja töötajate liikumise puhul.

Artikkel 80

Standardimine, metroloogia, akrediteerimine ja vastavushindamine

1.   Kosovo võtab vajalikud meetmed, et saavutada järk-järgult vastavus horisontaalsete ja valdkondlike ELi tooteohutust käsitlevate õigusaktidega ning viia kvaliteediinfrastruktuur, nt standardimine, metroloogia, akrediteerimine ja vastavushindamismenetlused vastavusse Euroopa standarditega.

2.   Selleks kohustuvad lepinguosalised

a)

edendama ELi tehniliste normide ning Euroopa standardite ja vastavushindamismenetluste kasutamist;

b)

toetama kvaliteediinfrastruktuuri arengu – standardimise, metroloogia, akrediteerimise ja vastavushindamise – soodustamist;

c)

edendama Kosovo koostööd standardite, vastavushindamise, metroloogia, akrediteerimise ja muude sarnaste ülesannetega tegelevate organisatsioonidega (nt CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET), (5) kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad;

d)

asjakohasel juhul sõlmivad tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise lepingu, kui Kosovo õigusraamistik ja menetlused on viidud piisavalt vastavusse ELi omadega ja on juurdepääs asjakohastele eksperditeadmistele.

Artikkel 81

Tarbijakaitse

Lepinguosalised teevad koostööd selle nimel, et ühtlustada Kosovo õigusnormid ELi tarbijakaitseõigustikuga, et tagada

a)

aktiivne tarbijakaitsepoliitika kooskõlas ELi õigusega, sealhulgas teavitamise kasv ja sõltumatute organisatsioonide loomine Kosovos;

b)

Kosovo tarbijakaitsealaste õigusaktide ühtlustamine ELi omadega;

c)

tarbijate tõhus õiguskaitse, et parandada tarbekaupade kvaliteeti ja säilitada sobivad ohutusstandardid;

d)

pädevate asutuste teostatav normide järelevalve ning vaidluste korral asjakohase õiguskaitse kättesaadavuse tagamine;

e)

ohtlikke tooteid käsitleva teabe vahetus.

Artikkel 82

Töötingimused ja võrdsed võimalused

Kosovo ühtlustab järk-järgult oma töötingimusi, eelkõige tööohutust ja töötervishoidu ja võrdseid võimalusi käsitlevad õigusaktid ELi omadega.

VII JAOTIS

VABADUS, TURVALISUS JA ÕIGUS

Artikkel 83

Institutsioonide tugevdamine ja õigusriik

Vabaduse, turvalisuse ja õiguse alase koostöö raames pööravad lepinguosalised erilist tähelepanu õigusriigi arendamisele ning kõikide valitsemisalade, eelkõige aga õiguskaitse ja õigusemõistmise valdkonna kõikide tasandite haldusinstitutsioonide tugevdamisele. Koostöö käigus püütakse eeskätt tugevdada Kosovo kohtusüsteemi sõltumatust, erapooletust ja vastutust ning suurendada tema tulemuslikkust, arendada politsei, prokuratuuri, kohtunike ja muude kohtu- ja õiguskaitseasutuste struktuuri, et nad oleksid piisavalt valmis tegema koostööd tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjades ning suudaksid tõhusalt tegeleda organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja terrorismi ennetamise, uurimise, süüdistuste esitamise ja kohtumõistmisega.

Artikkel 84

Isikuandmete kaitse

Lepinguosalised teevad koostööd isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide vallas, et saavutada Kosovos selline isikuandmete kaitse tase, mis vastaks ELi õigustikule. Kosovo tagab vähemalt ühele sõltumatule järelevalveasutusele piisavad rahalised ja inimressursid, et tagada isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide täitmine ja selle tõhus järelevalve.

Artikkel 85

Viisad, piirihaldus, varjupaigaõigus ja ränne

Lepinguosalised teevad koostööd viisade, piirikontrolli, varjupaiga ja rände valdkonnas ning loovad nendes valdkondades (sealhulgas piirkondlikul tasandil) koostööraamistiku, võttes arvesse ja kasutades asjakohasel juhul ka muid selles valdkonnas tehtud algatusi.

Esimeses lõigus osutatud küsimustes põhineb koostöö lepinguosaliste vastastikustel nõupidamistel ja tihedal koostööl ning võib hõlmata tehnilist ja haldusabi seoses järgmisega:

a)

õigusakte ja toiminguid käsitlev statistika- ja teabevahetus;

b)

õigusaktide koostamine;

c)

institutsioonide tõhususe suurendamine;

d)

personalikoolitus;

e)

reisidokumentide turvalisus ja valedokumentide avastamine;

f)

piirikontrolli haldamine.

Koostöö keskendub eelkõige järgmisele:

a)

varjupaiga andmise valdkonnas: õigusaktide vastuvõtmine ja rakendamine Kosovos, et täita 28. juulil 1951. aastal Genfis allakirjutatud pagulasseisundi konventsiooni ja 31. jaanuaril 1967. aastal New Yorgis allakirjutatud pagulasseisundi protokolli tingimusi ning tagada mittetagasisaatmise põhimõtte ning varjupaigataotlejate ja põgenike muude õiguste austamine;

b)

seadusliku rände valdkonnas: riiki lubamise reeglid ja vastuvõetud isikute õigused ja seisund. Seoses rändega lepivad lepinguosalised kokku mõne liikmesriigi territooriumil või Kosovos seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õiglases kohtlemises ning uurivad võimalusi kehtestada meetmed, mis motiveeriksid ja toetaksid Kosovo tegevust seoses Kosovos seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike lõimumise soodustamisega.

Artikkel 86

Seaduslik ränne

Lepinguosalised teevad koostööd, et toetada Kosovot tema õigusaktide ühtlustamisel seaduslikku rännet käsitleva ELi õigustikuga.

Lepinguosalised kinnitavad, et Kosovo kodanikel on ELi õigustikust tulenevad õigused, eeskätt sellistes valdkondades nagu töötingimused, palk ja töölt vabastamine, perekonna taasühinemine, pikaajaline elamine, ning juhul, kui tegemist on õpilaste, teadlaste, kvalifitseeritud tööjõu, hooajatööliste, äriühingusiseselt üleviidavate isikute või pensionitega. Lisaks kinnitavad lepinguosalised, et see ei piira igas liikmesriigis kehtivaid tingimusi ja korda.

Nelja aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist annab Kosovo ELi kodanikele teises lõigus osutatud valdkondades vastastikused õigused. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu uurib, milliseid meetmeid on selleks vaja võtta. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib kaaluda ka muid küsimusi, mis on seotud käesoleva artikli rakendamisega.

Artikkel 87

Ebaseadusliku sisserände vältimine ja kontrollimine

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu paneb paika ühistegevuse, mille abil lepinguosalised saaksid ebaseaduslikku sisserännet, sealhulgas inimkaubandust ja inimeste ebaseaduslikku üle piiri toimetamist vältida ja kontrollida, tagades samas rändajate põhiõiguste austamise ja kaitse ning abi andmise hättasattunud rändajatele.

Artikkel 88

Tagasivõtmine

Ebaseadusliku rände vältimiseks ja kontrollimiseks tehtava koostöö huvides teevad lepinguosalised vastavasisulise taotluse peale ja ilma täiendavate vorminõueteta järgmist:

a)

võtavad tagasi kõik ebaseaduslikult teise lepinguosalise territooriumil viibivad Kosovo kodanikud või ELi kodanikud;

b)

võtavad tagasi kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud, kes on sisenenud mõne liikmesriigi territooriumile Kosovo kaudu või Kosovo territooriumile mõne liikmesriigi kaudu.

Kosovo annab oma kodanikele asjakohased isikut tõendavad dokumendid ja laiendab neile selleks vajalikke haldusvõimalusi.

Lepinguosalised lepivad kokku, et uurivad võimalusi alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks, mis reguleeriks esimese lõigu punktides a ja b osutatud isikute tagasivõtmise erikorda.

Kosovo uurib võimalusi sõlmida stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi osalisriikidega tagasivõtulepingud, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad, ning kohustub võtma nende lepingute paindliku ja kiire rakendamise tagamiseks vajalikud meetmed. EL uurib võimalusi abistada vastavaid riike kogu protsessi jooksul, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad.

Artikkel 89

Rahapesu ja terrorismi rahastamine

Lepinguosalised teevad koostööd, et takistada oma rahandussüsteemide kasutamist kuritegelikul teel, eeskätt uimastikuritegudest saadud tulude rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

Kõnealuse valdkonna koostöö hõlmab tehnilise ja haldusabi andmist Kosovole, eesmärgiga edendada määruste rakendamist ning selliste rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseks võitluseks vajalike standardite ja mehhanismide tõhusat toimimist, mis on samaväärsed ELi ja teiste selle valdkonna rahvusvaheliste ühenduste, eelkõige rahapesuvastase töökonna (FATF) poolt vastuvõetud rahvusvaheliste standardite ja mehhanismidega.

Artikkel 90

Ebaseaduslike uimastite alane koostöö

Lepinguosalised teevad koostööd, et tagada tasakaalustatud ja terviklik lähenemisviis uimastiküsimustele. Uimastipoliitika ja -meetmetega püütakse tugevdada ebaseaduslike uimastite vastase võitluse struktuure Kosovos, vähendada ebaseaduslike uimastite pakkumist, salakaubavedu ja nõudlust, parandada toimetulekut uimastite kuritarvitamise tagajärgedega tervisele ja ühiskonnale ning tõhustada kontrolli uimastite lähteainete üle.

Lepinguosalised lepivad kokku nende eesmärkide saavutamiseks vajalikes koostöömeetodites. Meetmed põhinevad ELi uimastikontrolli strateegia (2013–2020) ja sellele järgnevate dokumentidega kooskõlas olevatel ühistel põhimõtetel.

Artikkel 91

Organiseeritud kuritegevuse ning muu ebaseadusliku tegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine

Lepinguosalised teevad koostööd, et tugevdada kuritegevuse ennetamise ja selle vastase võitluse struktuure Kosovos, eelkõige selles osas, mis puudutab organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja muid raskeid kuritegusid, millel on piiriülene mõõde. Kosovo järgib selle valdkonna asjakohaseid rahvusvahelisi konventsioone ja muid dokumente. Toetatakse organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse nimel tehtavat piirkondlikku koostööd.

Kosovos toimuva sularaha võltsimise vallas teeb Kosovo ELiga tihedat koostööd, et võidelda paberraha ja müntide võltsimise vastu ning lõpetada selline tegevus ja selle eest karistada. Ennetamise tasandil seab Kosovo eesmärgiks asjaomastes ELi õigusaktides sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete rakendamise ning kõnealust valdkonda käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide ja muude dokumentide järgimise. Kosovo võib saada ELi toetust teabevahetuseks, abiks ja koolituseks valerahavastase võitluse valdkonnas.

Artikkel 92

Terrorismivastane võitlus

Lepinguosalised teevad koostööd, et tugevdada terroriaktide ja nende rahastamise ennetamise ja tõkestamise struktuure Kosovos, eelkõige juhul, kui neil on piiriülene mõõde. Sellealast koostööd tehakse kooskõlas õigusriigi põhimõttega, inimõiguste ja põhivabaduste, rahvusvahelise pagulasõiguse ja rahvusvahelise humanitaarõigusega. Kosovo järgib selle valdkonna asjakohaseid rahvusvahelisi konventsioone ja muid dokumente.

VIII JAOTIS

KOOSTÖÖPOLIITIKA

Artikkel 93

EL ja Kosovo seavad sisse tiheda koostöö, mille eesmärk on aidata kaasa Kosovo arengule ja kasvupotentsiaalile. Selline koostöö tugevdab olemasolevaid majandussidemeid võimalikult laiaulatuslikult mõlema lepinguosalise kasuks.

Välja töötatakse tegevuspõhimõtted ja muud meetmed, mis toetaksid Kosovo jätkusuutlikku majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Nende meetmetega tagatakse algusest peale keskkonna- ja kliimaküsimuste arvessevõtmine ja seotus harmoonilise sotsiaalse arengu nõuetega.

Koostööpoliitika integreeritakse piirkondlikku koostööraamistikku. Erilist tähelepanu pööratakse meetmetele, mis soodustavad koostööd Kosovo ja tema naaberriikide vahel ja aitavad seega kaasa piirkondlikule stabiilsusele. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu määrab kindlaks käesolevas jaotises kirjeldatud poliitiliste põhimõtete vahelised ja nende sisemised prioriteedid.

Artikkel 94

Majandus- ja kaubanduspoliitika

EL ja Kosovo hõlbustavad majandusreformi läbiviimist koostöö abil, mille eesmärk on parandada teineteise majanduse põhialuste mõistmist ning majanduspoliitika kavandamist ja rakendamist turumajanduses.

Nende eesmärkide saavutamise nimel teevad EL ja Kosovo koostööd, et

a)

vahetada teavet makromajanduslike tulemuste ja väljavaadete ning arengustrateegiate kohta;

b)

analüüsida ühiselt mõlemale poolele huvi pakkuvaid majandusküsimusi, sh majanduspoliitika toetamine ja rakendamine, ning

c)

edendada laiaulatuslikumat koostööd, et kiirendada oskusteabe sissevoolu ja juurdepääsu uutele tehnoloogiatele.

Kosovo jätkab püüdlusi rajada toimiv turumajandus ning ühtlustada oma poliitika järk-järgult majandus- ja rahaliidu stabiilsusele suunatud poliitikaga. Kosovo ametiasutuste taotlusel võib EL anda abi selleks, et toetada Kosovo jõupingutusi nimetatud valdkondades.

Lisaks on koostöö eesmärgiks õigusriigi põhimõtte tugevdamine majandusvaldkonnas stabiilse ja mittediskrimineeriva kaubandusküsimusi käsitleva õigusraamistiku kaudu.

Koostöö kõnealuses valdkonnas hõlmab ka majandus- ja rahaliidu põhimõtteid ning tegevust käsitlevat teabevahetust.

Artikkel 95

Statistikakoostöö

Lepinguosaliste vahelises koostöös keskendutakse eelkõige ELi õigustikust lähtuvatele prioriteetidele statistikavaldkonnas. Eelkõige on see suunatud tõhusa ja jätkusuutliku statistikasüsteemi väljaarendamisele Kosovos, mis oleks võimeline esitama usaldusväärseid, objektiivseid ja täpseid andmeid, mis oleksid võrreldavad Euroopa statistikaga, ning mida on vaja Kosovo ülemineku- ja reformiprotsessi kavandamiseks ja järelevalveks. Koostöö tulemusel peaks Kosovo statistikaamet suutma paremini täita oma klientide vajadusi nii avalikus kui ka erasektoris. Statistikasüsteem peab olema kooskõlas Euroopa statistika tegevusjuhise põhimõtete, ÜRO statistikaalaste põhimõtete ja Euroopa statistikaalaste õigusaktidega ning selle arendamine peab olema suunatud ELi õigustiku rakendamisele statistika valdkonnas. Lepinguosalised teevad koostööd eelkõige selleks, et tagada üksikandmete konfidentsiaalsus, tõhustada järk-järgult Euroopa statistikasüsteemi andmete kogumist ja edastamist ning vahetada teavet metoodika, oskusteabe edastamise ja koolituste kohta.

Artikkel 96

Pangandus, kindlustus ja muud finantsteenused

ELi ja Kosovo koostöös keskendutakse ELi õigustikust lähtuvatele prioriteetidele panganduse, kindlustuse ja finantsteenuste valdkonnas. Lepinguosaliste vahelise koostöö eesmärk on luua ja välja arendada sobiv raamistik ausal konkurentsil põhineva ning võrdseid võimalusi tagava pangandus-, kindlustus- ja finantsteenuste sektori edendamiseks Kosovos.

Artikkel 97

Avaliku sektori sisefinantskontroll ja välisaudit

Lepinguosaliste koostöö keskendub ELi õigustikust lähtuvatele prioriteetidele avaliku sektori sisefinantskontrolli valdkonnas. Lepinguosalised teevad koostööd eelkõige selleks, et arendada tõhusate sisekontrollisüsteemide ja oma tegevuses sõltumatu siseauditi süsteemide rakendamist Kosovo avalikus sektoris kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raamistiku ja ELi hea tavaga.

Ülalnimetatud nõuetest tulenevate koostööd ja ühtlustamist käsitlevate kohustuste täitmiseks peab koostöö keskenduma ka finantsjuhtimise ja -kontrolli ning siseauditi kesksete ühtlustamisüksuste asutamisele ja nende tugevdamisele.

Välisauditi osas teevad lepinguosalised koostööd eeskätt selleks, et arendada sõltumatu välisauditi funktsioone Kosovos kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja ELi hea tavaga. Koostöö peaks keskenduma ka riigikontrolli suutlikkuse suurendamisele.

Artikkel 98

Investeeringute soodustamine ja kaitse

Investeeringute soodustamise ja kaitse vallas toimuva lepinguosaliste koostöö keskmes on välismaiste otseinvesteeringute kaitse ning selle eesmärk on luua soodsad võimalused nii riigisisesteks kui ka väliserainvesteeringuteks, mis on Kosovo majanduse ja tööstuse elavdamise seisukohast väga olulised. Koostöö eesmärk on Kosovo jaoks eelkõige investeeringuid soodustava ja kaitsva õigusliku raamistiku tõhustamine.

Artikkel 99

Tööstuskoostöö

Koostöö eesmärk on Kosovo tööstuse ja tööstussektorite ajakohastamine ja ümberkorraldamine. Samuti on selle eesmärk tagada Kosovo tööstuse konkurentsivõimeks vajalikud tingimused, mille puhul oleks tagatud ka keskkonna kaitstus.

Koostöös võetakse arvesse tööstuse arendamise piirkondlikke aspekte, edendades asjakohasel juhul piiriülest partnerlust. Algatuste eesmärgiks võiks eeskätt olla ettevõtjatele sobiva raamistiku loomine, juhtimise ja oskusteabe parandamine ning turgude, turu läbipaistvuse ja ettevõttesõbraliku keskkonna edendamine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tõhusate ekspordiedendamismeetmete kehtestamisele Kosovos.

Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse tööstuspoliitika valdkonda käsitlevat ELi õigustikku.

Artikkel 100

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Lepinguosaliste vahelise koostöö eesmärk on arendada ja tugevdada erasektori väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), toetada algatusvõimet ja ettevõtete, eriti VKEde arengut soodustavat keskkonda ja toetada sellise keskkonna tekkimist, mis soodustaks ettevõtjatevahelist koostööd. Koostöö peab toimuma kooskõlas Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act“ põhimõtetega ja võtma asjakohaselt arvesse VKEde valdkonna ELi õigustikuga seotud prioriteete.

Artikkel 101

Turism

Lepinguosaliste vahelise koostöö eesmärk turismivaldkonnas on

a)

tagada turismi ja sellega seotud küsimuste tasakaalukas ja jätkusuutlik areng;

b)

tugevdada turismiinfo liikumist (rahvusvaheliste võrgustike, andmepankade jms kaudu);

c)

innustada turismisektorisse investeerimist soodustava infrastruktuuri arendamist.

Koostöö on suunatud ka ühise tegutsemise võimaluste uurimisele ja turismiettevõtjate, ekspertide ja institutsioonide ning nende pädevate asutuste vahelise koostöö tugevdamisele turismivaldkonnas, samuti oskusteabe edastamisele (koolituste, vahetuste ja seminaride kaudu). Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse turismivaldkonda käsitlevat ELi õigustikku.

Koostöö võidakse integreerida piirkondlikku koostööraamistikku.

Artikkel 102

Põllumajandus- ja agrotööstussektor

Lepinguosaliste vahelist koostööd arendatakse kõigis ELi õigustiku põllumajandusvaldkonnaga seotud prioriteetsetes valdkondades, samuti põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade, toiduohutuse ning veterinaaria ja fütosanitaaria alal. Koostöö eesmärk on eelkõige ajakohastada ja ümber kujundada Kosovo põllumajandus- ja agrotööstussektor, et see vastaks ELi sanitaarnõuetele, parandada veemajandust ja maaelu arengut ning arendada Kosovo metsandussektori asjakohaseid aspekte, samuti toetada Kosovo õigusaktide ja tavade järkjärgulist ühtlustamist ELi õigustikuga.

Artikkel 103

Kalandus

Lepinguosalised uurivad võimalusi ühist huvi pakkuvate vastastikku kasulike valdkondade kindlaksmääramiseks akvakultuuri- ja kalandussektoris. Koostöös võetakse asjakohaselt arvesse nende valdkondade ELi õigustiku prioriteetseid valdkondi ning kalavarude haldamise ja säilitamise põhimõtteid, mis põhinevad asjaomaste rahvusvaheliste ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide väljatöötatud normidel.

Artikkel 104

Toll

Lepinguosalised alustavad kõnealuses valdkonnas koostööd, mille eesmärk on tagada kõikide kaubanduse vallas vastuvõetavate sätete vastavus ja saavutada Kosovo tollisüsteemi ühtlustamine ELi tollisüsteemiga, aidates seeläbi rajada teed käesoleva lepingu alusel kavandatud liberaliseerimismeetmetele ning Kosovo tollialaste õigusaktide järkjärgulisele ühtlustamisele ELi õigustikuga.

Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse ELi õigustikust lähtuvaid prioriteete tolliküsimustes.

Lepinguosaliste vastastikuse tollialase haldusabi eeskirjad on sätestatud IV protokollis.

Artikkel 105

Maksustamine

EL teeb Kosovoga koostööd, et aidata kaasa Kosovo arengule maksustamise valdkonnas, võttes muu hulgas meetmeid Kosovo maksusüsteemi edasiseks ajakohastamiseks ja maksukorralduse ümberkujundamiseks, et tagada maksukogumise tõhusus ning tugevdada maksupettuse vastast võitlust.

Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse ELi õigustikust lähtuvaid prioriteete maksukorralduse ja kahjustava maksukonkurentsi vastase võitluse valdkonnas. Kahjustava maksukonkurentsi alaste õigusaktide koostamisel võtab Kosovo nõuetekohaselt arvesse äriühingute maksustamise käitumisjuhendit, mille nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajad võtsid vastu 1. detsembri 1997. aasta nõukogu istungil (6).

Koostöö eesmärk on edendada Kosovos hea maksuhaldustava põhimõtteid, läbipaistvust, teabevahetust ja õiglast maksukonkurentsi, et hõlbustada selliste meetmete täitmise tagamist, mille eesmärk on takistada maksupettusi, maksudest kõrvalehoidmist ja maksustamise vältimist.

Artikkel 106

Koostöö sotsiaalküsimustes

Lepinguosalised teevad jõulisema majandusreformi ja majandusliku integratsiooni kontekstis ning kaasava majanduskasvu toetamiseks koostööd, et soodustada tööhõivepoliitika ümberkorraldamist Kosovos. Koostöö käigus püütakse edendada ka sotsiaaldialoogi ning järk-järgult lähendada tööd, tervishoidu, tööohutust ning naiste ja meeste, puuetega inimeste, vähemuste hulka kuuluvate isikute ja muude haavatavas olukorras olevate rühmade võrdseid võimalusi käsitlevad Kosovo õigusaktid ELi õigustikule, võttes aluseks ELis pakutava kaitse taseme. See võib hõlmata ka Kosovo õigusaktide vastavusseviimist ELi õigustikuga tööõiguse valdkonnas ja seoses naiste töötingimustega. Koostöö käigus püütakse edendada ka igakülgse sotsiaalse kaasamise ja diskrimineerimisvastaste põhimõtete vastuvõtmist Kosovos. Koostöö raames luuakse Kosovos ühtlasi sotsiaalkaitsesüsteem, mis toetaks tööhõivet ja kaasavat majanduskasvu.

Lepinguosalised teevad koostööd selle nimel, et ühtlustada Kosovo õigusnormid ELi õigustikuga ning parandada elanikkonna tervist ja hoida ära haigusi, arendada välja sõltumatud ja tõhusad haldusstruktuurid ja täidesaatmispädevad asutused, et tagada oluliste töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine, kaitsta patsientide õigusi, kaitsta elanikke terviseohtude ja haiguste eest ja propageerida tervislikke eluviise.

Kosovo järgib neis valdkondades rahvusvahelisi konventsioone ja muid õigusakte. Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse ELi õigustikust lähtuvaid prioriteete neis küsimustes.

Artikkel 107

Haridus ja koolitus

Lepinguosalised teevad koostööd selle nimel, et tõsta üldhariduse, kutseõppe ja -koolituse ning Kosovo noortepoliitika ja noorsootöö taset ning selle kaudu edendada oskuste arendamist, tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalset kaasatust ja majanduse arengut Kosovos. Kõrgharidussüsteemide jaoks on prioriteediks saavutada institutsioonide ja programmide kvaliteedinõuete piisav tase kooskõlas Bologna protsessi ja deklaratsiooni eesmärkidega.

Lepinguosalised teevad koostööd ka selleks, et tagada, et kõikidele hariduse ja koolituse tasemetele juurdepääsul Kosovos ei diskrimineerita kedagi soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse pärast. Koostööga püütakse leida lahendus puuetega õpilaste vajadustele Kosovos.

Koostöö käigus püütakse välja töötada teadustegevuse ja innovatsiooni alane suutlikkus eelkõige teaduse ja innovatsiooni ühisprojektide kaudu, millesse oleksid kaasatud kõik huvirühmad ja millega tagataks oskusteabe edastamine.

ELi vastavad programmid ja vahendid aitavad kaasa Kosovo haridus-, koolitus-, teadus- ja innovatsioonistruktuuride ning tegevuste ajakohastamisele.

Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse ELi õigustikust lähtuvaid prioriteetseid valdkondi selles küsimuses.

Artikkel 108

Kultuurikoostöö

Lepinguosalised edendavad kultuurikoostööd. Sellise koostöö eesmärk on tugevdada Kosovo kultuuripoliitilist suutlikkust, kindlustada kultuuriasutuste suutlikkust ja suurendada üksikisikute, vähemuste ja rahvuste vahelist vastastikust mõistmist. Koostööga toetatakse ka institutsioonilisi reforme, et suurendada kultuurilist mitmekesisust Kosovos, lähtudes sealjuures 20. oktoobril 2005 Pariisis vastuvõetud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni põhimõtetest.

Artikkel 109

Koostöö audiovisuaalvaldkonnas

Lepinguosalised teevad koostööd, et edendada Euroopa audiovisuaaltööstust ning toetada ühistootmist kino- ja audiovisuaalmeedia sektoris.

Koostöö võiks muu hulgas hõlmata ajakirjanike ja audiovisuaalvaldkonna professionaalide koolitusprogramme ja -vahendeid ning tehnilist abi Kosovo avalikele ja erameediakanalitele tugevdamaks nende sõltumatust, professionaalsust ja sidemeid Euroopa meediakanalitega.

Kosovo viib oma piiriülese ringhäälingu sisu reguleeriva poliitika kooskõlla ELi poliitikaga ja ühtlustab oma asjaomased õigusaktid ELi õigustikuga. Kosovo pöörab erilist tähelepanu edastatavate programmide ja saadete intellektuaalomandi õiguste omandamise küsimustele ning asjaomaste reguleerivate asutuste sõltumatuse tagamisele ja suurendamisele.

Artikkel 110

Infoühiskond

Koostööd arendatakse kõigis ELi õigustikuga seotud valdkondades infoühiskonna alal. Sellega toetatakse peamiselt Kosovo selle sektori poliitika ja õigusaktide järkjärgulist lähendamist ELi poliitikale ja õigusaktidele.

Lepinguosalised teevad koostööd ka selleks, et jätkata infoühiskonna arendamist Kosovos. Üldeesmärk on valmistada ühiskond tervikuna ette digitaalajastuks ning teha kindlaks meetmed, mis tagavad võrkude ja teenuste koostalitlusvõime.

Artikkel 111

Elektroonilise side võrgud ja teenused

Koostöö keskendub eelkõige prioriteetsetele valdkondadele, mis on seotud ELi õigustikuga nimetatud valdkonnas.

Eeskätt tugevdavad lepinguosalised koostööd elektroonilise side võrkude ja teenuste valdkonnas, et selle lõppeesmärgina võtaks Kosovo viie aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vastu ELi selle sektori õigustiku, pöörates erilist tähelepanu asjaomaste reguleerivate asutuste sõltumatuse tagamisele ja kindlustamisele.

Artikkel 112

Teave ja kommunikatsioon

Lepinguosalised võtavad vajalikke meetmeid vastastikuse teabevahetuse tõhustamiseks. Esikohal on programmid, mille kaudu jagatakse üldsusele põhilisi teadmisi ELi kohta ning kitsamat erialast teavet Kosovo erialaringkondadele.

Artikkel 113

Transport

Lepinguosaliste koostöö keskendub prioriteetsetele valdkondadele, mis on seotud ELi õigustikuga transpordivaldkonnas.

Koostöö eesmärk võiks eeskätt olla Kosovo transpordisüsteemi ümberstruktureerimine ja ajakohastamine ning sellega seotud taristu (sh Kagu-Euroopa transpordi vaatluskeskuse esiletoodud piirkondlike ühenduste) täiustamine, et parandada reisijate ja kaupade vaba liikumist, kehtestada standardid, mis oleksid koostalitlusvõimelised ja võrreldavad ELis valdavalt kasutatavatega ning viia transpordialased õigusnormid vastavusse ELi omadega, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad.

Koostööga soovitakse aidata tagada üha ulatuslikumat vastastikust juurdepääsu ELi ja Kosovo transporditurgudele ja -vahenditele, nagu käesolevas lepingus on sätestatud, et arendada Kosovos välja transpordisüsteem, mis oleks kooskõlas, koostalitlusvõimeline ja vastavuses ELi süsteemiga, ning parandada keskkonnakaitset transpordivaldkonnas.

Artikkel 114

Energeetika

Kooskõlas ELi asjakohaste õigusaktidega arendavad ja tugevdavad lepinguosalised omavahelist koostööd energeetika vallas vastavalt turumajanduse põhimõtetele ja Ateenas 25. oktoobril 2005 allkirjastatud energiaühenduse asutamislepingule (7). Koostööd arendatakse selliselt, et tulemuseks oleks Kosovo järkjärguline lõimimine ELi energiaturuga.

Koostöö võib hõlmata abi andmist Kosovole eelkõige seoses järgmisega:

a)

energiavarustuse parandamine ja mitmekesistamine ning juurdepääsu parandamine energiaturule kooskõlas varustuskindluse alase ELi õigustikuga ja energiaühenduse piirkondliku energiastrateegiaga, ning ELi ja Euroopa õigusnormide kohaldamine transiidi, edastuse ja levitamise suhtes ning piirkondliku tähtsusega elektrivõrkude vastastikuse seotuse taastamise suhtes naaberriikidega;

b)

Kosovo abistamine energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja energiasektori keskkonnamõju alase ELi õigustiku rakendamisel, et seeläbi soodustada energia säästmist, energiatõhusust, taastuvenergia kasutamist ning uurida ja leevendada energiatootmise ja -tarbimise keskkonnamõju;

c)

energiaettevõtjate ümberstruktureerimise ja selle sektori ettevõtjate vahelise koostöö raamtingimuste sõnastamine kooskõlas lahtisidumist käsitlevate ELi energia siseturu õigusnormidega.

Artikkel 115

Keskkond

Lepinguosalised arendavad ja tugevdavad koostööd keskkonna valdkonnas elutähtsa eesmärgiga peatada olukorra edasine halvenemine ning alustavad keskkonnaolukorra parandamisega, et saavutada Kosovos säästev areng. Lepinguosalised teevad koostööd järgmistes valdkondades: õhu- ja veekvaliteet (muu hulgas seoses radioaktiivsete ainete esinemisega olmevees), põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, igasugune jäätmekäitlus (muu hulgas radioaktiivsete jäätmete vastutustundlik ja ohutu käitlemine) ja looduskaitse, tööstusliku heite seire ja vähendamine, ohutuse tagamine tööstuskäitistes ning kemikaalide liigitamine ja ohutu käitlemine Kosovos.

Eelkõige alustavad lepinguosalised koostööd eesmärgiga tugevdada Kosovo haldusstruktuure ja -korda, et tagada keskkonnaküsimuste strateegiline planeerimine ning kooskõlastamine asjaomaste huvitatud isikute vahel, ning keskenduvad Kosovo õigusaktide järkjärgulisele ühtlustamisele ELi õigustikuga ja asjakohasel juhul ka Euratomi õigustikuga. Koostöö võiks keskenduda ka Kosovo strateegiate väljatöötamisele, et märkimisväärselt vähendada kohalikku, piirkondlikku ja piiriülest õhu- ja veesaastet, luua tõhus, puhas, säästev ja taastuv energia tootmise ja tarbimise raamistik ning viia läbi keskkonnamõju hindamine ja strateegiline keskkonna hindamine.

Artikkel 116

Kliimamuutused

Lepinguosalised teevad koostööd, et aidata Kosovol arendada oma kliimamuutuste poliitikat ja võtta kliimaküsimusi arvesse energia-, transpordi-, tööstus-, põllumajandus-, hariduspoliitikas ja muudes asjaomastes poliitikavaldkondades. Sellise koostööga toetatakse ka Kosovo õigusaktide järkjärgulist ühtlustamist ELi kliimamuutuste alase õigustikuga eelkõige kasvuhoonegaaside heitkoguste tõhusa seire, aruandluse ja kontrollimise vallas. Samuti aitab selline koostöö Kosovol luua piisava haldussuutlikkuse ja kõigi asjaomaste osaliste vahelise kooskõlastustegevuse, mis võimaldaks võtta vastu ja rakendada vähese CO2 heite ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduskasvu põhimõtteid. Lepinguosalised teevad koostööd, et aidata, kui objektiivsed asjaolud seda võimaldavad, kaasata Kosovo üleilmsesse ja piirkondlikku kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele suunatud tegevusse.

Artikkel 117

Kodanikukaitse

Lepinguosalised arendavad ja tugevdavad omavahelist koostööd, et parandada loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamist, nendeks valmistumist ja neile reageerimist. Eeskätt on koostöö eesmärk suurendada Kosovo kodanikukaitsealast suutlikkust ja tuua Kosovo järk-järgult lähemale katastroofide ohjamist käsitlevale ELi õigustikule.

Koostöös võib keskenduda järgmistele prioriteetidele:

a)

varajane teatamine ja hoiatamine katastroofidest, Kosovo hõlmamine Euroopa varajase hoiatamise süsteemide ja seirevahenditega;

b)

tõhusa ööpäevaringse teabevahetuse sisseseadmine Kosovo ja Euroopa Komisjoni hädaabiteenistuste vahel;

c)

koostöö tagamine suurõnnetuste korral, sealhulgas abi andmise ja vastuvõtmise ning toetuse korraldamise hõlbustamine;

d)

katastroofide ja ohtude alase teadmistebaasi parandamine ning kogu Kosovot hõlmava katastroofiohu hindamise ja katastroofide ohjamise kava väljatöötamine;

e)

parimate tavade ja suuniste rakendamine katastroofide ennetamise, katastroofideks valmisoleku ja neile reageerimise vallas.

Artikkel 118

Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

Lepinguosalised edendavad vastastikuse kasu põhimõttel koostööd mittesõjaliste teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse valdkonnas, pidades silmas vahendite kättesaadavust ning piisavat juurdepääsu lepinguosaliste asjaomastele programmidele, võttes arvesse intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õiguste tõhusa kaitse asjakohaseid nõudeid.

Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse prioriteetseid valdkondi, mis on seotud ELi õigustikuga teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse valdkonnas.

Artikkel 119

Piirkondlik ja kohalik areng

Lepinguosalised püüavad teha kindlaks meetmed, mis tugevdavad piirkondliku ja kohaliku arengu alast koostööd, et aidata kaasa majandusarengule ning vähendada regionaalset ebavõrdsust. Eritähelepanu pööratakse piiriülesele, riikide ning piirkondade vahelisele koostööle.

Koostöös võetakse nõuetekohaselt arvesse prioriteetseid valdkondi, mis on seotud ELi õigustikuga regionaalarengu valdkonnas.

Artikkel 120

Avalik haldus

Koostöö ja dialoogi eesmärk on tagada professionaalse, tõhusa ja vastutustundliku haldussüsteemi edasine areng Kosovos, lähtudes praeguseks selles vallas toimunud reformidest, muu hulgas ka neist, mis on seotud detsentraliseerimise ja uute kohalike omavalitsuste loomisega. Koostöö eesmärk on toetada õigusriigi põhimõtte rakendamist, institutsioonide nõuetekohast toimimist Kosovo elanike hüvanguks tervikuna ning ELi ja Kosovo vaheliste suhete sujuvat arengut.

Selle valdkonna koostöös keskendutakse peamiselt institutsioonide ülesehitamisele, sealhulgas tulemuspõhiste, läbipaistvate ja erapooletute töölevõtumenetluste väljaarendamisele ja rakendamisele nii kesksel kui ka kohalikul tasandil, personalijuhtimisele ja karjääri kujundamisele avalikus teenistuses, pidevale koolitusele ja eetiliste tõekspidamiste edendamisele avalikus halduses. Koostöö hõlmab ka avaliku halduse töö ja tõhusa kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi jaoks vajalike sõltumatute organite tõhususe ja suutlikkuse suurendamist.

IX JAOTIS

RAHANDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 121

Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks ja vastavalt artiklitele 7, 122, 123 ja 125 võib Kosovo saada ELilt rahalist abi toetuste ja laenudena, sealhulgas laenuna Euroopa Investeerimispangast. ELi rahalise abi saamine sõltub Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide täitmisel saavutatavast edust. Arvesse võetakse ka seda, kuidas Kosovo täidab käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi, ning seda, millised on Kosovo iga-aastased eduaruanded. ELi finantsabi oleneb ka stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimuste täitmisest eelkõige selles osas, mis puudutab abisaaja kohustust viia ellu demokraatlikud, majanduslikud ja institutsioonilised reformid. Kosovole antav rahaline abi peab vastama täheldatud vajadustele, kokkulepitud prioriteetidele, summade kasutamise ja tagasimaksmise võimele ning majanduse ümberkujundamiseks võetud meetmetele.

Artikkel 122

Toetusena antavat rahalist abi antakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu asjaomase määrusega mitmeaastase sihtprogrammi raames ja iga-aastase tegevuskava alusel, mille EL koostab pärast konsulteerimist Kosovoga.

Artikkel 123

Rahaline abi võib hõlmata koostöö kõiki asjakohaseid sektoreid; erilist tähelepanu pööratakse vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnale, õigusaktide vastavusseviimisele ELi õigustikuga, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule, heale juhtimistavale, avaliku halduse reformimisele, energeetikale ja põllumajandusele.

Artikkel 124

Kosovo palvel ning erivajaduse korral võib EL koostöös rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega uurida erandkorras makromajandusliku finantsabi andmise võimalust teatavatel tingimustel ning võttes arvesse rahaliste vahendite olemasolu. Sellise abi andmise tingimuseks on, et täidetakse Kosovo ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel kokkulepitud programmi raames kehtestatud tingimusi.

Artikkel 125

Olemasolevate vahendite optimaalse kasutamise huvides tagavad lepinguosalised, et ELi rahalise abi andmine toimub kooskõlas muudest allikatest pärineva, näiteks liikmesriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste finantseerimisinstitutsioonide antava abiga.

Selleks jagab Kosovo regulaarselt teavet kõigi abi allikate kohta.

X JAOTIS

INSTITUTSIOONILISED, ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 126

Moodustatakse stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu, kes jälgib käesoleva lepingu kohaldamist ja rakendamist. Nõukogu koguneb korrapäraselt asjaomasel tasandil ning korraldab vajaduse korral erakorralisi koosolekuid. Nõukogu vaatab läbi kõik lepingu raames esile kerkivad olulised küsimused ja kõik muud vastastikust huvi pakkuvad küsimused.

Artikkel 127

1.   Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu koosneb ühelt poolt ELi ja teiselt poolt Kosovo esindajatest.

2.   Nõukogu kehtestab oma töökorra.

3.   Nõukogu liikmed võivad määrata endale esindajad vastavalt töökorras sätestatud tingimustele.

4.   Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu eesistujaks on vastavalt töökorras sätestatule vaheldumisi ELi esindaja ja Kosovo esindaja.

5.   Euroopa Investeerimispangaga seotud küsimuste korral osaleb stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu töös vaatlejana panga esindaja.

Artikkel 128

Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks on stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogul õigus teha otsuseid käesolevas lepingus ettenähtud juhtude ulatuses. Tehtud otsused on lepinguosaliste jaoks siduvad ning lepinguosalised võtavad nende rakendamiseks vajalikud meetmed. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib esitada ka asjakohaseid soovitusi. Komitee koostab oma otsused ja soovitused lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel.

Artikkel 129

1.   Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu abistab tema ülesannete täitmisel stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee, mis koosneb ühelt poolt ELi ja teiselt poolt Kosovo esindajatest.

2.   Oma töökorras määrab stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu kindlaks stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee ülesanded, mille hulka kuulub stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu kohtumiste ettevalmistamine, lisaks määrab nõukogu kindlaks komitee töökorralduse.

3.   Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib oma volitusi delegeerida stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomiteele. Sellisel juhul teeb stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee oma otsused artiklis 128 sätestatud tingimuste kohaselt.

Artikkel 130

Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee võib moodustada allkomiteesid ja töörühmi. Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee moodustab käesoleva lepingu nõuetekohaseks rakendamiseks vajalikud allkomiteed enne esimese käesoleva lepingu jõustumisele järgneva aasta lõppu.

Luuakse rändeküsimustega tegelev allkomitee.

Artikkel 131

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib moodustada muid erikomiteesid või organeid, mis aitavad nõukogu tema ülesannete täitmisel. Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu määrab oma töökorraga kindlaks selliste komiteede või organite koosseisu ja ülesanded ning töökorralduse.

Artikkel 132

Moodustatakse parlamentaarne stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee (edaspidi „parlamentaarne komitee“). Parlamentaarne komitee on foorumiks, kus Euroopa Parlamendi liikmed ja Kosovo parlamendi liikmed saavad kohtuda ja mõtteid vahetada. Komitee tuleb kokku enda määratud ajavahemike tagant, kuid vähemalt kord aastas.

Parlamentaarsesse komiteesse kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed ja Kosovo parlamendi liikmed.

Parlamentaarne komitee kehtestab oma töökorra.

Parlamentaarse komitee eesistujaks on vastavalt töökorras sätestatule vaheldumisi Euroopa Parlamendi liige ja Kosovo parlamendi liige.

Parlamentaarne komitee võib anda stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule soovitusi.

Artikkel 133

Lepinguosalised kohustuvad käesoleva lepingu piires tagama, et teise lepinguosalise füüsilistel ja juriidilistel isikutel on juurdepääs nende õiguste kaitsmiseks vajalikele õiguskaitsevahenditele ilma, et neid sealjuures diskrimineeritaks.

Artikkel 134

Käesolev leping ei takista kumbagi lepinguosalist võtmast meetmeid, mida ta peab vajalikuks, et takistada oma oluliste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva teabe avalikustamist.

Artikkel 135

1.   Käesoleva lepinguga reguleeritud valdkondades

a)

ei tohi meetmed, mida Kosovo rakendab ELi suhtes, põhjustada diskrimineerimist liikmesriikide, nende kodanike ega äriühingute vahel;

b)

ei tohi meetmed, mida EL rakendab Kosovo suhtes, põhjustada diskrimineerimist Kosovo kodanike ega Kosovo äriühingute vahel.

2.   Lõige 1 ei piira käesoleva lepingu erisätete, sealhulgas ja eeskätt artikli 70 lõike 3 kohaldamist.

Artikkel 136

1.   Lepinguosalised võtavad kõik üld- ja erimeetmed, mida on vaja käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Nad tagavad käesolevas lepingus sätestatud eesmärkide saavutamise.

2.   Lepinguosalised lepivad kokku, et mõlema lepinguosalise taotlusel peavad nad viivitamata sobivate kanalite kaudu nõu, et arutada käesoleva lepingu tõlgendamise või rakendamisega seotud küsimusi ja muid omavaheliste suhete asjakohaseid tahke.

3.   Mõlemad lepinguosalised suunavad stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule vaidlused, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamise või tõlgendamisega. Sellisel juhul kohaldatakse artiklit 137 ja vajadusel ka V protokolli.

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu võib vaidluse lahendada siduva otsusega.

4.   Kui üks lepinguosaline leiab, et teine lepinguosaline ei ole täitnud käesoleva lepingu järgset kohustust, võib ta võtta asjakohaseid meetmeid. Enne meetmete võtmist, välja arvatud eriti pakilistel juhtudel, esitab ta stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule kogu asjakohase teabe, mida on vaja olukorra põhjalikuks uurimiseks, et leida lepinguosalistele vastuvõetav lahendus.

Meetmete valimisel tuleb eelistada neid, mis segavad käesoleva lepingu toimimist kõige vähem. Nendest meetmetest teatatakse viivitamata stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule ning teise lepinguosalise taotlusel arutatakse neid meetmeid stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus, stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitees või mõnes muus artikli 130 või artikli 131 alusel moodustatud organis.

5.   Käesoleva artikli lõiked 2, 3 ja 4 ei mõjuta ega piira mingil viisil artiklite 34, 42, 43, 44, 48 ja III protokolli (Päritolustaatusega toodete ja halduskoostöö meetodite mõiste määratlemine) kohaldamist.

6.   Käesoleva artikli lõikeid 3 ja 4 ei kohaldata artiklite 5 ja 13 suhtes.

Artikkel 137

1.   Kui lepinguosaliste vahel tekib vaidlus käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise osas, esitab üks lepinguosaline vaidluse lahendamiseks teisele lepinguosalisele ja stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule ametliku taotluse.

Kui lepinguosaline on arvamusel, et teise lepinguosalise võetud meede või teise lepinguosalise tegutsemata jätmine kujutab endast käesoleva lepingu järgsete kohustuste täitmata jätmist, tuleb vaidluse lahendamise ametlikus taotluses sellist seisukohta põhjendada ning märkida vastavalt konkreetsele juhtumile, et lepinguosaline võib võtta meetmeid vastavalt artikli 136 lõikele 4.

2.   Lepinguosalised püüavad leida vaidlustele lahenduse heas usus toimuvate konsultatsioonide kaudu stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus ja muudes lõikes 3 sätestatud organites, eesmärgiga saavutada võimalikult kiiresti mõlemale lepinguosalisele vastuvõetav lahendus.

3.   Lepinguosalised esitavad stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule olukorra põhjalikuks uurimiseks vajaliku asjakohase teabe.

Kuni vaidlusele lahenduse leidmiseni arutatakse seda igal stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu istungil, välja arvatud juhul, kui ei ole algatatud V protokollis sätestatud vahekohtumenetlust. Vaidlus loetakse lahendatuks, kui stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu on teinud vaidluse lahendamiseks siduva otsuse vastavalt artikli 136 lõikele 3 või kui ta teatab, et vaidlus on lõppenud.

Vaidlusi käsitlevaid konsultatsioone võib pidada ka stabiliseerimis- ja assotsiatsioonikomitee kohtumistel või vastavalt lepinguosaliste vahel kokkulepitule artikli 130 või 131 alusel moodustatud asjaomastes komiteedes või organites, või mõlema lepinguosalise taotlusel. Konsultatsioone võib pidada ka kirjalikult.

Konsultatsioonide käigus avaldatud teave on konfidentsiaalne.

4.   V protokolli reguleerimisalasse jäävate küsimuste puhul võib kumbki lepinguosaline vastavalt protokollile esitada vaidlusaluse küsimuse lahendamiseks vahekohtule, kui lepinguosalised ei ole suutnud vaidlust lahendada kahe kuu jooksul pärast vaidluse lahendamise menetluse algatamist vastavalt käesoleva artikli lõikele 1.

Artikkel 138

Kuni üksikisikute ja ettevõtjate ühesuguste õiguste saavutamiseni käesoleva lepingu kontekstis, ei mõjuta käesolev leping neid õigusi, mis tagatakse üksikisikutele ja ettevõtjatele ühelt poolt üht või mitut liikmesriiki ja teiselt poolt Kosovot siduvate kehtivate lepingutega.

Artikkel 139

I–VII lisa ning I, II, III, IV ja V protokoll moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 140

Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks.

Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu üles öelda, teatades sellest teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise kuupäevast.

Kumbki lepinguosaline võib lepingu täitmise osaliselt või täies ulatuses viivitamata peatada, kui teine lepinguosaline ei pea kinni käesoleva lepingu olulistest osadest.

EL võib viivitamata võtta asjakohaseid meetmeid, sealhulgas lepingu täitmise täielikult või osaliselt peatada, kui Kosovo ei järgi artiklites 5 ja 13 sätestatud olulisi põhimõtteid.

Artikkel 141

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut neis lepingutes sätestatud tingimustel ning teiselt poolt Kosovo territooriumi suhtes.

Artikkel 142

Käesoleva lepingu hoiulevõtja on Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat.

Artikkel 143

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari, albaania ja serbia keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 144

Lepinguosalised kiidavad käesoleva lepingu heaks oma menetluste kohaselt.

Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(1)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(2)  Viited kaubakoodidele ja kirjeldustele vastavad 2014. aastal kohaldatud kombineeritud nomenklatuurile, mida kohaldatakse vastavalt komisjoni 4. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärusele (EL) nr 1001/2013, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 290, 31.10.2013, lk 1).

(3)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(4)  ELT L 285, 16.10.2006, lk 3.

(5)  Euroopa Standardikomitee, Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee, Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut, Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon, Euroopa legaalmetroloogia koostöö organisatsioon, riiklike metroloogiainstituutide Euroopa assotsiatsioon.

(6)  Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 1. detsembri 1997. aasta istungi järeldused maksustamispoliitika kohta (EÜT C 2, 6.1.1998, lk 1).

(7)  ELT L 198, 20.7.2006, lk 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


LISADE, PROTOKOLLIDE JA DEKLARATSIOONIDE NIMEKIRI

LISAD

I lisa (Artikkel 23)

Kosovo tariifsed soodustused ELi tööstustoodetele

II lisa (Artikkel 28)

„Baby beef“ toodete määratlemine

III lisa (Artikkel 29)

Kosovo tariifsed soodustused ELi põllumajandustoodetele

IV lisa (Artikkel 31)

ELi soodustused Kosovo kalandustoodetele

V lisa (Artikkel 32)

Kosovo tariifsed soodustused ELi kalale ja kalandustoodetele

VI lisa (Artikkel 50)

Asutamisõigus: finantsteenused

VII lisa (Artikkel 77)

Intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õigused

PROTOKOLLID

I protokoll (Artikkel 27)

Töödeldud põllumajandustoodetega kauplemise kohta ELi ja Kosovo vahel

II protokoll (Artikkel 30)

Vein, piiritusjoogid ja aromatiseeritud veinid

III protokoll (Artikkel 46)

Mõiste „Päritolustaatusega tooted“ määratluse kohta

IV protokoll (Artikkel 104)

Vastastikune haldusabi tolliküsimustes

V protokoll (Artikkel 136)

Vaidluste lahendamine

DEKLARATSIOONID

Ühisdeklaratsioon


I LISA

IA LISA

KOSOVO TARIIFSED SOODUSTUSED ELi TÖÖSTUSTOODETELE

vastavalt artiklile 23

Tollimaksu baasmäär, mille suhtes kohaldatakse käesolevas lisas sätestatud järk-järgulisi vähendamisi, on Kosovos alates 31. detsembrist 2013 kohaldatav 10 % tollimaksu baasmäär. Tollimaksumäärasid vähendatakse järgmiselt:

a)

käesoleva lepingu jõustumisel vähendatakse imporditollimaksu 80 protsendini tollimaksu baasmäärast, st 8 %;

b)

käesoleva lepingu jõustumisele järgneva esimese aasta 1. jaanuaril vähendatakse imporditollimaksu 60 protsendini tollimaksu baasmäärast, st 6 %;

c)

käesoleva lepingu jõustumisele järgneva teise aasta 1. jaanuaril vähendatakse imporditollimaksu 40 protsendini tollimaksu baasmäärast, st 4 %;

d)

käesoleva lepingu jõustumisele järgneva kolmanda aasta 1. jaanuaril vähendatakse imporditollimaksu 20 protsendini tollimaksu baasmäärast, st 2 %;

e)

käesoleva lepingu jõustumisele järgneva neljanda aasta 1. jaanuaril kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

Kood

Kauba kirjeldus (1)

2501 00

Sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega; merevesi:

 

-

tavaline sool (k.a lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste ehk vaba voolavust tagavate lisanditega:

 

- -

muud:

2501 00 51

- - -

denatureeritud või muuks tööstuslikuks otstarbeks (k.a puhastamiseks) peale konserveerimise ja inimtoidu või loomatoidu valmistamise

 

- -

muud:

2501 00 91

- - - -

inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool

2501 00 99

- - - -

muud

2505

Igat liiki looduslikud liivad, ka värvilised, v.a grupi 26 metalliliivad:

2505 10 00

-

räniliivad ja kvartsliivad

2506

Kvarts (v.a looduslikud liivad); kvartsiit, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud:

2506 10 00

-

kvarts

2507 00

Kaoliin jm kaoliinsavid (kaltsineeritud või kaltsineerimata):

2507 00 80

-

muud kaoliinsavid

2508

Muud savid (v.a rubriigis 6806 nimetatud kergkruus), andalusiit, küaniit, sillimaniit, kaltsineeritud või kaltsineerimata; mulliit; dinas- ja šamottmullad:

2508 10 00

-

bentoniit

2508 40 00

-

muud savid

2508 70 00

-

dinas- ja šamottmullad

2515

Marmor, travertiin, ekausiin jm raid- või ehituslubjakivi (tihedusega 2,5 kg/dm3 ja rohkem) ning alabaster, ka jämedalt tahutud, saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud

2517

Veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu ja ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata; räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda rubriigi esimeses osas nimetatud materjale; gudroneeritud killustikkate; graanulid, puru ja pulber rubriikide 2515  ja 2516 kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata:

2517 10

-

veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu või ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata:

2517 10 20

- -

paas, dolomiit ja muu lubjakivi, purustatud või peenestatud

2517 30 00

-

gudroneeritud killustikkate

2520

Kips; anhüdriit; kipskrohvisegud (koosneb kaltsineeritud kipsist või kaltsiumsulfaadist), värvitud või värvimata, ei sisalda kõvastumise kiirendajaid või aeglustajaid või sisaldab neid vähesel hulgal

2522

Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi, v.a rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid:

2522 20 00

-

kustutatud lubi

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte:

2523 10 00

-

tsemendiklinkrid

2526

Looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; talk:

2526 20 00

-

purustatud või pulbristatud

2530

Mujal nimetamata mineraalained:

2530 90 00

-

muud

3001

Organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid (pulbrina või pulbristamata); organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite ja nende nõrede ekstraktid; hepariin ja selle soolad; ravis ja profülaktikas kasutatavad mujal nimetamata inim- või loomorganismist pärinevad ained:

3001 20

-

näärmete, muude organite või nende nõrede ekstraktid:

3001 20 10

- -

inimeselt pärinevad

3001 90

-

muud:

 

- -

muud:

3001 90 91

- - -

hepariin ja selle soolad

3001 90 98

- - -

muud

3002

Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid) jms tooted:

3002 10

-

antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil

3002 30 00

-

veterinaarmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid

3002 90

-

muud:

3002 90 30

- -

ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri

3002 90 50

- -

mikroorganismide kultuurid

3002 90 90

- -

muud

3003

Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid (v.a rubriikide 3002 , 3005  ja 3006 ravimid), kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata:

3003 10 00

-

sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate, streptomütsiine või nende derivaate

3003 20 00

-

sisaldavad muid antibiootikume

 

-

sisaldavad hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid, kuid ei sisalda antibiootikume:

3003 31 00

- -

sisaldavad insuliini

3003 40

-

sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid ei sisalda hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid ega antibiootikume

3003 90 00

-

muud

3004

Ravis või profülaktikas kasutatavad segatud või segamata ravimid, mis koosnevad segatud või segamata toodetest, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.a rubriikide 3002 , 3005  ja 3006 tooted):

 

-

sisaldavad hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid, kuid ei sisalda antibiootikume:

3004 32 00

- -

sisaldavad neerupealise koore hormoone, nende derivaate või struktuurianalooge

3004 50 00

-

muud ravimid, mis sisaldavad vitamiine või muid rubriigi 2936 tooteid

3004 90 00

-

muud

3005

Vatt, marli, sidumismaterjalid jms tooted (näiteks haavasidemed, kleepplaastrid, mähised), ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügivormis või -pakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias:

3005 90

-

muud:

 

- -

muud:

 

- - -

tekstiilmaterjalist:

3005 90 50

- - - -

muud

3006

Käesoleva grupi märkuses 4 loetletud farmaatsiatooted:

3006 10

-

steriilne kirurgiline kätgut jms steriilsed õmblusmaterjalid (sh kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed imenduvad niidid) ja steriilsed koeadhesiivsed haavasulgemisvahendid; steriilne laminaaria ja laminaariatampoonid; kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed imenduvad veretõkestid; kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed veretõkestid, sh imenduvad:

3006 10 10

- -

steriilne kirurgiline kätgut

3006 20 00

-

veregruppide määramiseks kasutatavad reaktiivid

3006 30 00

-

kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks; patsiendile manustatavad diagnostilised reaktiivid

3006 50 00

-

esmaabipakid ja -komplektid

3006 60 00

-

hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid

3006 70 00

-

geelpreparaadid, mis on mõeldud kasutamiseks inim- või veterinaarmeditsiinis kehaosade libestamiseks kirurgilistel operatsioonidel ja läbivaatustel või keha ja meditsiiniseadme kontaktainena

 

-

muud:

3006 92 00

- -

ravimijäätmed

3208

Sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); käesoleva grupi märkuses 4 nimetatud lahused:

3208 90

-

muud:

 

- -

käesoleva grupi märkuses 4 määratletud lahused:

3208 90 19

- - -

muud

 

- -

muud:

3208 90 91

- - -

sünteespolümeeride baasil

3303 00

Lõhnaõlid ja lõhnaveed:

3303 00 90

-

lõhnaveed

3304

Kosmeetika- ja jumestustooted, nahahoolduspreparaadid (v.a ravimid), sh preparaadid päikesekaitseks ja pruunistamiseks; preparaadid maniküüriks ja pediküüriks: maniküüri- ja pediküürivahendid:

 

-

muud:

3304 91 00

- -

puudrid, pressitud või pressimata

3306

Suu- ja hambahügieenivahendid, k.a hambaproteeside kinnitamise pastad ja pulbrid; niit hambavahede puhastamiseks (hambaniit) individuaalses jaemüügipakendis:

3306 10 00

-

hambapasta, -pulber

3307

Habemeajamisel ning enne ja pärast habemeajamist kasutatavad vahendid, ihudesodorandid, vannipreparaadid, depilaatorid jm mujal nimetamata parfümeeria-, kosmeetika- ning hügieenivahendid; valmis desodoraatorid kasutamiseks ruumides, lõhnastamata või lõhnastatud, desinfitseeriva toimega või ilma desinfitseeriva toimeta:

3307 20 00

-

ihudesodorandid ja higistamisvastased vahendid

3401

Seep; orgaanilised pindaktiivsed ained ja seebina kasutatavad seepi sisaldavad või mittesisaldavad tooted kangide, pätside, vormitükkide või viguritena; seepi sisaldavad või mittesisaldavad naha pesemiseks kasutatavad orgaanilised pindaktiivsed tooted ja valmistised jaemüügipakendis, vedeliku või kreemina; seebi või pindaktiivsete ainega immutatud, kaetud, või pinnatud paber, vatt, vilt ja lausriie:

 

-

seep ning orgaanilised pindaktiivsed ained ja valmistised kangide, pätside, vormitükkide või viguritena; seebi või pindaktiivse ainega kaetud, immutatud või pinnatud paber, vatt, vilt ja lausriie:

3401 19 00

- -

muud

3401 20

-

seep muul kujul:

3401 20 10

- -

seebihelbed, -vahvlid, -graanulid või -pulber

3403

Määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

3404

Tehisvaha ja vahavalmistised

3405

Jalatsite, mööbli, põranda, sõidukikere, klaasi ja metalli poleervahendid ja kreemid, puhastuspastad ja -pulbrid jms vahendid (k.a nimetatud materjalidega kaetud, pinnatud või immutatud paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vahtkummi), v.a rubriigi 3404 vahad:

3405 10 00

-

poleervahendid, kreemid jms hooldusvahendid jalatsitele ja nahale

3405 20 00

-

poleervahendid, kreemid jms hooldusvahendid puitmööblile, põrandatele jm puittoodetele

3405 40 00

-

puhastuspastad ja -pulbrid, muud puhastusvahendid

3405 90

-

muud:

3405 90 10

- -

metalli poleervahendid

3407 00 00

Modelleerimispastad, k.a lastele mõeldud voolimispastad; stomatoloogiline vaha või hambajäljendivaha komplektidena, jaemüügipakendis, plaatidena, hoburaudtoorikutena, pulkadena vms kujul; muud stomatoloogilised valmistised kaltsineeritud kipsi või kaltsiumsulfaadi baasil

3605 00 00

Tuletikud (v.a rubriigis 3604 nimetatud pürotehnilised tooted)

3606

Ferrotseerium ja muud pürofoorsed sulamid mis tahes kujul; käesoleva grupi märkuses 2 nimetatud põlevainetooted:

3606 10 00

-

vedel- ja veeldatud gaaskütused mahutites mahuga kuni 300 cm3, mida kasutatakse välgumihklite jms süüteseadmete täitmiseks

3606 90

-

muud:

3606 90 90

- -

muud

3801

Tehisgrafiit; kolloid- ja poolkolloidgrafiit; grafiidi või muu süsiniku baasil saadud pasta, briketid, plaadid jm pooltooted:

3801 10 00

-

tehisgrafiit

3801 30 00

-

süsinikupastad elektroodidele ja samalaadsed pastad ahjude vooderdamiseks

3801 90 00

-

muud

3802

Aktiivsüsi; aktiveeritud looduslikud mineraaltooted; loomne süsi, k.a ammendatud loomne süsi

3806

Kampol- ja vaikhapped, nende derivaadid; kampolpiiritus ja kampolõlid; ümbersulatatud vaigud:

3806 30 00

-

estervaigud

3806 90 00

-

muud

3807 00

Puidutõrv; puidutõrvaõli; puidukreosoot; puupiiritus; taimsed pigid; vaadipigi ja samalaadsed valmistised kampoli, vaikhapete või taimsete pigide baasil:

3807 00 90

-

muud

3809

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid):

 

-

muud:

3809 91 00

- -

tekstiili- jms tööstustes kasutatavad

3809 92 00

- -

paberi- jms tööstustes kasutatavad

3809 93 00

- -

jms tööstustes kasutatavad

3810

Metallpindade dekapeerimissegud; jooteräbustid jm pehme- ja kõvajoodisjootmise ning keevitamise abiained; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad; keevituselektroodide ja -varraste täidis- ning kattesegud:

3810 10 00

-

metallpindade dekapeerimissegud; metallpindade dekapeerimissegud; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad

3810 90

-

muud:

3810 90 90

- -

muud

3812

Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; plasti- ja kummikompaundi mujal nimetamata plastifikaatorid; antioksüdandid ja muud plasti- ja kummikompaundi stabilisaatorid:

3812 20

-

plasti- ja kummikompaundi plastifikaatorid:

3812 20 90

- -

muud

3812 30

-

antioksüdandid ja muud plasti- ja kummikompaundi stabilisaatorid:

3812 30 80

- -

muud

3813 00 00

Valmistised ja laengud tulekustutite jaoks; laetud tulekustutusgranaadid

3815

Mujal nimetamata keemiliste reaktsioonide initsiaatorid, kiirendid ja katalüsaatorid:

3815 90

-

muud:

3815 90 90

- -

muud

3818 00

Elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised elemendid ketaste, vahvlite vms kujul; elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised ühendid:

3818 00 10

-

legeerräni

3819 00 00

Pidurivedelikud jm hüdraulilise jõuülekande vedelikud, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid alla 70 % massist

3820 00 00

Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud

3821 00 00

Valmis söötmed mikroorganismide (sh viirused jms) või taime-, inim- või loomarakkude kasvatamiseks või hooldamiseks

3824

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised (k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid):

3824 10 00

-

valuvormi- ja kärnisegutugevdid

 

-

segud, mis sisaldavad metaani, etaani või propaani halogeenderivaate:

3824 78 00

- -

sisaldavad perfluorosüsivesinikke (PFC) või fluorosüsivesinikke (HFC), kuid ei sisalda klorofluorosüsinikke (CFC) ega klorofluorosüsivesinikke (HCFC)

3824 79 00

- -

muud

3824 90

-

muud:

3824 90 10

- -

naftasulfonaadid, v.a leelismetall-, ammoonium- ja etanoolamiinnaftasulfonaadid; bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tiofeenitud sulfohapped ja nende soolad

3824 90 35

- -

aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud

3824 90 40

- -

lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid

 

- -

muud:

3824 90 45

- - -

katlakivieemaldid jms ühendid

3824 90 55

- - -

segud glütserooli ning rasvhapete mono-, di- ja triestritest (rasvaemulgaatorid)

 

- - -

ravimitena ja kirurgias kasutatavad segud ja valmistised:

3824 90 62

- - - -

monensiini soolade valmistamise vaheproduktid

3824 90 64

- - - -

muud

3824 90 70

- - -

tulekindlad, veekindlad jms ehituses kasutatavad kaitsesegud

 

- - -

muud:

3824 90 75

- - - -

legeerimata liitiumniobaatvahvlid

3824 90 80

- - - -

dimeersete rasvhappeamiidide segu keskmise molekulmassiga vähemalt 520, kuid mitte üle 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-etüül-l-metüülpropüül)isoksasool-5-üülamiini lahus tolueenis

3824 90 87

- - - -

segud, mis koosnevad peamiselt (5-etüül-2-metüül-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaan-5-üül)metüülmetüülmetüülfosfonaadist ja bis[(5-etüül-2-metüül-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaan-5-üül)metüül]metüülfosfonaadist, ning segud, mis koosnevad peamiselt dimetüülmetüülfosfonaadist, oksiraanist ja difosforpentaoksiidist

3825

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata jäätmed; olmejäätmed; reoveesetted; muud käesoleva grupi märkuses 6 nimetatud jäätmed:

 

-

orgaaniliste lahustite jäägid:

3825 49 00

- -

muud

3825 90

-

muud:

3825 90 90

- -

muud

3826 00

Biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70 % massist nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid:

3826 00 10

-

rasvhappe monoalküülestrid, mille estrite sisaldus on vähemalt 96,5 % mahust (FAMAE)

3918

Plastist põrandakatted, isekleepuvad või mitte, rullides või plaatidena; plastist seina- või laekatted vastavalt käesoleva grupi märkusele 9

3919

Isekleepuvad plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid, rullides või mitte

4004 00 00

Kummijäätmed, -lõikmed ja -puru (v.a kõvakummist), neist valmistatud pulber ja graanulid

4006

Vulkaniseerimata kautšuk muul kujul (näiteks lattide, torude või profiilvormidena) või toodetena (näiteks kettad ja võrud)

4008

Tahvlid, lehed, ribad, latid ja profiilvormid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist):

 

-

vahtkummist

4008 11 00

- -

tahvlid, lehed ja ribad

4008 19 00

- -

muud

 

-

kummist, v.a vahtkummist

4008 21

- -

tahvlid, lehed ja ribad:

4008 21 10

- - -

põrandakatted ja matid

4009

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), liitmikega (näiteks muhvid, põlved, äärikud) või liitmiketa:

 

-

armeerimata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata:

4009 11 00

- -

liitmiketa

 

-

armeeritud või muul viisil ainult metalliga kombineeritud:

4009 21 00

- -

liitmiketa

 

-

armeeritud või muul viisil ainult riidega kombineeritud:

4009 31 00

- -

liitmiketa

 

-

armeeritud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud:

4009 41 00

- -

liitmiketa

4010

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmamaterjal:

 

-

konveierilindid või lindimaterjal:

4010 11 00

- -

üksnes metalliga armeeritud

4010 19 00

- -

muud

 

-

ülekanderihmad või rihmamaterjal:

4010 32 00

- -

trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), v.a soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm

4010 33 00

- -

trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm

4010 34 00

- -

trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), v.a soonilised, ümbermõõduga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm

4010 36 00

- -

lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 150 cm, kuid mitte üle 198 cm

4014

Hügieeni- ja farmaatsiatooted (sh lutid) vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), kõvakummist osadega või ilma:

4014 10 00

-

kondoomid

4016

Muud tooted vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist):

 

-

muud:

4016 91 00

- -

põrandakatted ja matid

4016 95 00

- -

muud täispuhutavad tooted

4016 99

- -

muud:

 

- - -

rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukitele:

4016 99 52

- - - -

metallkarkassiga kummist osad

4201 00 00

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele (sh trengid, ohjad, põlvekaitsmed, suukorvid, sadulakatted, sadulakotid, koeramantlid jms)

4202

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad, prillitoosid, binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutlarid, püstolikabuurid jms tooted; reisikotid, termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, tualett-tarvete kotid, seljakotid, käekotid, kandekotid, rahakotid, rahataskud, kaarditaskud, portsigarid, tubakakotid, tööriistakotid, spordikotid, pudelite kandekastid, ehtekarbid, puudritoosid, lauahõbedakarbid jms tooted nahast või komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist, täielikult või osaliselt kaetud nimetatud materjalide või paberiga:

 

-

reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad jms tooted:

4202 11

- -

nahast või komposiitnahast välispinnaga

4202 12

- -

plastist või tekstiilmaterjalidest välispinnaga

4202 19

- -

muud

 

-

käekotid, õlarihmaga või ilma (sh sangata kotid):

4202 21 00

- -

nahast või komposiitnahast välispinnaga

4202 22

- -

lehtplastist või tekstiilmaterjalidest välispinnaga

4202 29 00

- -

muud:

 

-

tavaliselt taskus või käekotis kantavad tooted:

4202 31 00

- -

nahast või komposiitnahast välispinnaga

4202 32

- -

lehtplastist või tekstiilmaterjalidest välispinnaga:

4202 32 90

- - -

tekstiilmaterjalidest välispinnaga

4202 39 00

- -

muud

 

-

muud:

4202 91

- -

nahast või komposiitnahast välispinnaga

4202 92

- -

lehtplastist või tekstiilmaterjalidest välispinnaga:

 

- - -

lehtplastist välispinnaga:

4202 92 11

- - - -

reisikotid, tualett-tarvete kotid, seljakotid, spordikotid

4202 92 19

- - - -

muud

 

- - -

tekstiilmaterjalidest välispinnaga:

4202 92 91

- - - -

reisikotid, tualett-tarvete kotid, seljakotid, spordikotid

4202 92 98

- - - -

muud

4202 99 00

- -

muud

4203

Nahast või komposiitnahast rõivad ja rõivamanused:

4203 10 00

-

rõivad

 

-

sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad:

4203 29

- -

muud

4203 30 00

-

vööd, rihmad ja õlarihmad

4203 40 00

-

muud rõivamanused

4205 00

Muud nahast või komposiitnahast tooted:

 

-

mida kasutatakse masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks:

4205 00 11

- -

konveierilindid või ülekanderihmad ning rihmamaterjal

4205 00 90

-

muud

4407

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm:

4407 10

-

okaspuit:

 

- -

muud:

 

- - -

muud:

4407 10 93

- - - -

harilik mänd (Pinus sylvestris L.)

4411

Puitkiudplaadid puidust või muust puitjast materjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte:

 

-

muud:

4411 93

- -

tihedusega üle 0,5 g/cm3, kuid mitte üle 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

mehaaniliselt töötlemata ja katmata pealispinnaga

4806

Taimne pärgament, rasvakindlad paberid, kalkad, pärgamiin jm läikega läbipaistvad või poolläbipaistvad paberid, rullides või lehtedena:

4806 40

-

pärgamiin jm läikega läbipaistvad või poolläbipaistvad paberid:

4806 40 10

- -

pärgamiin

4810

Paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt sideaine abil või ilma selleta kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, ilma muu katteta, värvitud või dekoreeritud pinnaga või ilma, pealetrükiga või pealetrükita, rullides või ristkülikukujuliste (k.a ruut) lehtedena, mis tahes formaadis:

 

-

jõupaber ja papp, mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks:

4810 32

- -

kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, massiga kuni 150 g/m2:

4810 32 90

- - -

muud

4823

Muu paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, mõõtu või vormi lõigatud; muud tooted paberimassist, paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast:

 

-

kandikud, vaagnad, taldrikud, tassid jms tooted paberist või papist:

4823 61 00

- -

bambusest

5512

Sünteesstaapelkiududest riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist:

 

-

polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist:

5512 19

- -

muud

 

-

akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist:

5512 29

- -

muud:

5512 29 90

- - -

muud

5513

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes puuvillaga, sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega mitte üle 170 g/m2:

 

-

värvitud:

5513 21 00

- -

polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

 

-

trükitud:

5513 41 00

- -

polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

5513 49 00

- -

muu riie

5514

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes puuvillaga, sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 170 g/m2:

 

-

värvitud:

5514 23 00

- -

muu polüesterstaapelkiududest riie

5514 29 00

- -

muu riie

 

-

trükitud:

5514 42 00

- -

polüesterstaapelkiududest, kolme- või neljalõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

5514 43 00

- -

muu polüesterstaapelkiududest riie

5515

Muu sünteesstaapelkiududest riie:

 

-

polüesterstaapelkiududest:

5515 11

- -

segus peamiselt või üksnes viskoosstaapelkiududega:

5515 11 90

- - -

muud

5515 12

- -

segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega:

5515 12 90

- - -

muud

5515 19

- -

muud:

5515 19 90

- - -

muud

 

-

muu riie:

5515 99

- -

muud:

5515 99 80

- - -

muud

5516

Tehisstaapelkiududest riie:

 

-

tehisstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega:

5516 23

- -

kirjukoeline:

5516 23 10

- - -

žakaarriie laiusega vähemalt 140 cm (madratsitikkriie)

 

-

tehisstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes puuvillaga:

5516 43 00

-

kirjukoeline

 

-

muud:

5516 93 00

- -

kirjukoeline

5601

Tekstiilvatt ja tooted sellest, kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed:

 

-

tekstiilvatt ja tooted sellest:

5601 21

- -

puuvillased

5601 29 00

- -

muud

5601 30 00

-

flokk, tolm, ebemed

5602

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte:

5602 10

-

nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt:

 

- -

impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata:

 

- - -

nõeltöödeldud vilt:

5602 10 19

- - - -

muust tekstiilmaterjalist

 

- - -

läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt:

5602 10 38

- - - -

muust tekstiilmaterjalist

5602 10 90

- -

impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud

 

-

muu vilt, impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata:

5602 29 00

- -

muust tekstiilmaterjalist

5602 90 00

-

muud

5603

Lausriie, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte:

 

-

keemilistest kiududest:

5603 11

-

pindtihedusega kuni 25 g/m2

5603 12

- -

pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2

5603 13

- -

pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2

5603 14

- -

pindtihedusega üle 150 g/m2

 

-

muud:

5603 91

- -

pindtihedusega kuni 25 g/m2:

5603 91 10

- - -

pealistatud või kaetud

5603 92

- -

pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2:

5603 92 10

- - -

pealistatud või kaetud

5603 93

- -

pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2

5603 94

- -

pindtihedusega üle 150 g/m2:

5603 94 90

- - -

muud

5604

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga:

5604 90

-

muud:

5604 90 90

- -

muud

5605 00 00

Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms

5606 00

Mähitud lõng; rubriigi 5404 või 5405 mähitud ribad jms (v.a rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähitud lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); bukleelõng:

5606 00 10

-

bukleelõng

 

-

muud:

5606 00 91

- -

mähitud lõng

5607

Nöörid, paelad, köied ja trossid, põimitud või punutud või mitte, ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või mitte:

 

-

sisalist või muudest perekond Agave taimede kiududest:

5607 29 00

- -

muud

 

-

polüetüleenist või polüpropüleenist:

5607 41 00

- -

sidumis- või pakkenöör

5607 49

- -

muud

5607 50

-

muudest sünteeskiududest

5607 90

-

muud:

5607 90 90

- -

muud

5608

Sõlmitud võrgulina nööridest, paeltest või köitest; kalavõrgud valmistoodetena ja muud tekstiilmaterjalidest võrgud valmistoodetena:

 

-

keemilistest tekstiilmaterjalidest:

5608 19

- -

muud:

 

- - -

võrgud valmistoodetena:

 

- - - -

nailonist või muust polüamiidkiust:

5608 19 19

- - - - -

muud

5608 19 30

- - - -

muud

5608 19 90

- - -

muud

5609 00 00

Mujal nimetamata tooted lõngast, rubriikide 5404  ja 5405 ribadest vms, nöörist, paelast, köiest või trossist

5702

Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena või mitte, k.a „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad:

5702 50

-

muud, v.a karusvaibad, pooltoodetena:

 

- -

keemilistest tekstiilmaterjalidest:

5702 50 31

- - -

polüpropüleenist

5702 50 39

- - -

muud

5703

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted, valmistoodetena või mitte:

5703 30

-

muudest keemilistest tekstiilmaterjalidest:

 

- -

polüpropüleenist:

5703 30 12

- - -

plaatidena, mille pindala on kuni 1 m2

 

- -

muud:

5703 30 82

- - -

plaatidena, mille pindala on kuni 1 m2

5801

Karusriie ja šenillriie, v.a rubriikide 5802  ja 5806 riie:

5801 10 00

-

lamba- või muude loomade villast

 

-

keemilistest kiududest:

5801 31 00

- -

läbilõikamata kudekarustusega

5801 32 00

- -

läbilõigatud kudekarustusega pesusamet

5801 36 00

- -

šenillriie

5801 37 00

- -

läbilõigatud lõimkarustusega

5802

Froteerätikuriie jms kootud froteeriie, v.a rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie, v.a rubriigi 5703 tooted:

5802 20 00

-

muudest tekstiilmaterjalidest froteerätikuriie jm froteeriie

5804

Tüll ja muu võrkriie, v.a telgedel kootud riie ja silmkoeline või heegeldatud kangas; pitskangas, -ribad või -motiivid, peale rubriikidesse 6002 –6006 kuuluvate:

5804 10

-

tüll ja muu võrkriie:

5804 10 90

- -

muud

5806

Telgedel kootud paelad, v.a rubriigis 5807 nimetatud tooted; paelad, mis koosnevad kleepaine abil ühendatud lõimest ilma koelõngata (lauspaelad):

5806 10 00

-

karusriie (k.a froteerätikuriie jm froteeriie) ja šenillriie

 

-

muu riie:

5806 31 00

- -

puuvillane

5806 32

- -

keemilistest kiududest:

5806 32 10

- - -

koetservadega

5807

Etiketid, embleemid jms tekstiiltooted (v.a tikitud), meetrikaubana, ribades või kindla kuju ja suuruse järgi välja lõigatud

5810

Tikandid meetrikauba, ribade või motiividena:

 

-

muud tikandid:

5810 92

- -

keemilistest kiududest:

5810 92 90

- - -

muud

5810 99

- -

muust tekstiilmaterjalist:

5810 99 90

- - -

muud

5901

Kummi või tärklisainetega pealistatud tekstiilriie raamatute väliskaanteks jms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie jms jäik kübara-alusriie

5902

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast:

5902 10

-

nailonist või muust polüamiidist:

5902 10 90

- -

muud

5903

Plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie (v.a rubriiki 5902 kuuluv):

5903 10

-

polü(vinüülkloriid)iga:

5903 10 90

- -

pealistatud, kaetud või lamineeritud

5903 20

-

polüuretaaniga

5903 90

-

muud

5904

Linoleum, mõõtu lõigatud või lõikamata; põrandakatted tekstiilalusel, mõõtu lõigatud või lõikamata

5905 00

Tekstiilseinakatted:

 

-

muud:

5905 00 90

- -

muud

5906

Kummeeritud tekstiilriie, v.a rubriiki 5902 kuuluv:

5906 10 00

-

kleeplindid laiusega kuni 20 cm

 

-

muud:

5906 99

- -

muud:

5906 99 90

- - -

muud

5907 00 00

Tekstiilriie, mujal nimetamata viisil impregneeritud, pealistatud või kaetud; maalitud lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks jms

5909 00

Tekstiilist voolikud ja torud, sisekattega või ilma, muude materjalidega armeeritud või mitte, muudest materjalidest manustega või ilma

5910 00 00

Tekstiilmaterjalist rihmamaterjal ülekanderihmade või konveierilintide jaoks, plastiga immutatud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte, metalli või muu materjaliga tugevdatud või mitte

5911

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted, mis on kirjeldatud käesoleva grupi märkuses 7:

5911 10 00

-

nõelkraaslintide valmistamiseks kasutatav kummi, naha või muu materjaliga pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie, vilt või vildiga vooderdatud riie ja muu samalaadne tehnilise otstarbega riie, k.a kummiga impregneeritud sametpael lõimepoomi katmiseks

5911 20 00

-

sõelariie, valmistootena või mitte

 

-

tekstiilriie ja vilt, lõputu lindina või varustatud ühenduslülidega, paberimasinatele jms seadmetele (näiteks tselluloosi või asbesttsemendi tootmiseks):

5911 32

- -

pindtihedusega vähemalt 650 g/m2:

 

- - -

siidist või keemilistest kiududest:

5911 32 19

- - - -

muud

5911 32 90

- - -

muust tekstiilmaterjalist

5911 90

-

muud

6001

Silmkoelised või heegeldatud karuskangad (sh kõrge karusega ja froteekangad):

6001 10 00

-

kõrge karusega

 

-

aaskarusega:

6001 21 00

- -

puuvillased

6001 22 00

- -

keemilistest kiududest

6001 29 00

- -

muust tekstiilmaterjalist

 

-

muud:

6001 92 00

- -

keemilistest kiududest

6001 99 00

- -

muust tekstiilmaterjalist

6002

Silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm, elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist, v.a rubriiki 6001 kuuluvad trikookangad:

6002 40 00

-

elastomeerse lõnga sisaldusega vähemalt 5 % massist, kuid ilma kumminiidi sisalduseta

6005

Lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), v.a rubriikidesse 6001 –6004 kuuluv trikookangas:

 

-

sünteeskiududest:

6005 32

- -

värvitud:

6005 32 90

- - -

muud

6006

Muu silmkoeline või heegeldatud kangas:

 

-

puuvillane:

6006 23 00

- -

kirjukoeline

 

-

sünteeskiududest:

6006 31

- -

pleegitamata või pleegitatud

6006 33

- -

kirjukoeline:

6006 33 90

- - -

muud

6006 34

- -

trükitud:

6006 34 90

- - -

muud

6006 90 00

-

muud

6102

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6104 nimetatud), silmkoelised või heegeldatud:

6102 90

-

muust tekstiilmaterjalist:

6102 90 90

- -

anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms

6103

Meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, (v.a supelpüksid), silmkoelised või heegeldatud:

 

-

püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid:

6103 42 00

- -

puuvillased

6103 43 00

- -

keemilistest kiududest

6104

Naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad), silmkoelised või heegeldatud:

 

-

kleidid:

6104 42 00

- -

puuvillased

6107

Meeste ja poiste aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud:

 

-

muud:

6107 99 00

- -

muust tekstiilmaterjalist

6108

Naiste ja tüdrukute kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud:

 

-

öösärgid ja pidžaamad

6108 39 00

- -

muust tekstiilmaterjalist

 

-

muud:

6108 91 00

- -

puuvillased

6203

Meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad):

 

-

püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid:

6203 42

- -

puuvillased:

 

- - -

trakside ja rinnatükiga tunked:

6203 42 59

- - - -

muud

6204

Naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad):

 

-

komplektid:

6204 21 00

- -

lambavillast või muude loomade villast

6204 23

- -

sünteeskiududest:

6204 23 80

- - -

muud

6208

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted:

 

-

kombineed ja alusseelikud:

6208 11 00

- -

keemilistest kiududest

6209

Väikelaste rõivad ja rõivamanused:

6209 30 00

-

sünteeskiududest

6211

Spordidressid, suusa- ja supelkostüümid; muud rõivad:

 

-

muud meeste- ja poisterõivad:

6211 33

- -

keemilistest kiududest:

 

- - -

voodriga spordidressid:

6211 33 31

- - - -

ühest ja samast riidest pealisriidega

 

- - - -

muud:

6211 33 42

- - - - -

alumised osad

6211 33 90

- - -

muud

6211 39 00

- -

muust tekstiilmaterjalist

 

-

muud naiste- ja tüdrukuterõivad:

6211 42

- -

puuvillased:

 

- - -

voodriga spordidressid:

6211 42 31

- - - -

ühest ja samast riidest pealisriidega

6211 43

- -

keemilistest kiududest:

 

- - -

voodriga spordidressid:

 

- - - -

muud:

6211 43 42

- - - - -

alumised osad

6301

Tekid ja reisivaibad:

6301 30

-

tekid (v.a elektritekid) ja reisivaibad, puuvillased:

6301 30 10

- -

silmkoelised või heegeldatud

6301 40

-

tekid (v.a elektritekid) ja reisivaibad, sünteeskiududest:

6301 40 90

- -

muud

6302

Voodipesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ning köögirätikud:

 

-

muu voodipesu, trükitud:

6302 22

- -

keemilistest kiududest:

6302 22 10

- - -

lausriidest

6302 29

- -

muust tekstiilmaterjalist:

6302 29 90

- - -

muust tekstiilmaterjalist

 

-

muu voodipesu:

6302 32

- -

keemilistest kiududest:

6302 32 90

- - -

muud

 

-

muu lauapesu:

6302 51 00

- -

puuvillane

6302 53

- -

keemilistest kiududest:

6302 53 10

- - -

lausriidest

6302 59

- -

muust tekstiilmaterjalist:

6302 59 90

- - -

muud

 

-

muud:

6302 91 00

- -

puuvillased

6302 99

- -

muust tekstiilmaterjalist:

6302 99 90

- - -

muud

6303

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood); kardina- või voodidrapeeringud (volangid):

 

-

muud:

6303 92

- -

sünteeskiududest:

6303 92 90

- - -

muud

6303 99

- -

muust tekstiilmaterjalist:

6303 99 10

- - -

lausriidest

6304

Muud sisustustarbed (v.a rubriigis 9404 esitatud):

 

-

muud:

6304 91 00

-

-silmkoelised või heegeldatud

6306

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed:

 

-

telgid:

6306 22 00

- -

sünteeskiududest

6307

Muud valmistooted, k.a rõivalõiked (šabloonid):

6307 10

-

põrandalapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid:

6307 10 10

- -

silmkoelised või heegeldatud

6307 10 30

- -

lausriidest

6307 90

-

muud:

 

- -

muud:

 

- - -

muud:

6307 90 92

- - - -

rubriigis 5603 nimetatud riidest valmistatud ühekordse kasutusega linad, mida kasutatakse kirurgiliste protseduuride ajal

6308 00 00

Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrätikute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

6402

Muud jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega:

 

-

muud jalatsid:

6402 99

- -

muud:

 

- - -

muud:

 

- - - -

plastist pealsetega:

6402 99 50

- - - - -

tuhvlid jm toajalatsid

6403

Kummist, plastist, nahast või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega jalatsid:

 

-

muud, nahast välistallaga:

6403 51

- -

pahkluud katvad:

6403 51 05

- - -

puutalla või -platvormtallaga, sisetallata

6403 59

- -

muud:

 

- - -

muud:

 

- - - -

muud, sisetalla pikkusega:

 

- - - - -

24 cm ja rohkem:

6403 59 99

- - - - - -

naiste

6404

Kummist, plastist, nahast või komposiitnahast välistaldadega ja tekstiilpealsetega jalatsid:

 

-

kummist või plastist välistaldadega:

6404 19

- -

muud:

6404 19 10

- - -

tuhvlid jm toajalatsid

6404 20

-

nahast või komposiitnahast välistaldadega jalatsid:

6404 20 10

- -

tuhvlid jm toajalatsid

6406

Jalatsite osad (k.a pealsed, ka muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud); eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms tooted, nende osad:

6406 20

-

kummist või plastist välistallad ja kontsad

6501 00 00

Vildist kübaratoorikud ja kübaravildid (vormimata ning servadeta); lamedad viltkettad ja silindrilised toorikud (k.a tükkideks lõigatud)

6504 00 00

Kübarad jm peakatted, punutud või valmistatud mis tahes materjalist ribade ühendamise teel, voodri või kaunistustega või ilma

6505 00

Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsi, vildi vm riide ühest või mitmest tükist (kuid mitte ribadest), ka voodri või kaunistustega; juuksevõrgud mis tahes materjalidest, ka voodri või kaunistustega: juuksevõrgud mis tahes materjalidest, voodri või kaunistustega või ilma

6506

Muud peakatted, voodri või kaunistustega või ilma:

6506 10

-

kaitsepeakatted

 

-

muud:

6506 91 00

- -

kummist või plastist

6506 99

- -

muust materjalist:

6506 99 90

- - -

muud

6507 00 00

Kübarate higipaelad, voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

6601

Vihmavarjud ja päevavarjud (sh jalutuskepp-vihmavarjud, aiavarjud jms)

6602 00 00

Jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad jms

6603

Rubriikides 6601  ja 6602 nimetatud toodete osad, kaunistused ja manused:

6603 20 00

-

vihmavarjukarkassid (ka varrele monteeritult)

6802

Töödeldud kivi (v.a kiltkivi) monumentideks ja ehituse tarbeks, tooted sellest, v.a rubriigi 6801 tooted; mosaiigikuubikud jms looduslikust kivist (sh kiltkivist) tooted, alusele kinnitatud või mitte; looduslikust kivist (sh kiltkivist) kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber:

 

-

muud kivid monumentideks või ehituse tarbeks ja tooted nendest, ainult tahutud või saetud, sileda või tasase pinnaga:

6802 21 00

- -

marmor, travertiin ja alabaster

 

-

muud:

6802 91 00

- -

marmor, travertiin ja alabaster

6811

Tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist:

 

-

asbestivabad:

6811 82 00

- -

muud plaadid, paneelid, tahvlid, katusekivid jms tooted

6901 00 00

Tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted ränimuldsetest fossiiljahudest (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) vms ränimuldsetest mineraalidest

6902

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest

6903

Muud tulekindlad keraamikatooted (näiteks retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid, prundid, toed, proovitassid, torud, kestad ja vardad), v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest:

6903 20

-

sisaldavad üle 50 % massist alumiiniumoksiidi (Al2O3) või selle ja kvartsi (SiO2) segu:

6903 20 10

- -

sisaldavad alumiiniumoksiidi (Al2O3) alla 45 % massist

6904

Keraamilised ehitustellised, põrandaplokid, tugi- või täitekivid jms

6905

Keraamilised katusekivid, korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõride voodrid, arhitektuursed ornamendid jm keraamilised ehitusdetailid

6907

Glasuurimata keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaviimistlusplaadid; glasuurimata keraamilised mosaiikkivid jms alusel või aluseta:

6907 90

-

muud

6908

Glasuuritud keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaviimistlusplaadid; glasuuritud keraamilised mosaiikkivid jms alusel või aluseta

6909

Keraamilised laboritarbed, keraamikatooted keemiatööstusele jm tehniliseks otstarbeks; keraamilised rennid, torud jm mahutid põllumajanduse tarbeks; keraamilised potid, nõud jms kaupade pakendamiseks ja transpordiks:

 

-

keraamilised laboritarbed, keraamikatooted keemiatööstusele jm tehniliseks otstarbeks:

6909 11 00

- -

portselanist

6909 12 00

- -

tooted kõvadusega 9 ja rohkem Mohsi skaala järgi

6909 90 00

-

muud

6910

Keraamilised valamud, kraanikausid, kraanikausijalad, vannid, bideed, klosetipotid, loputuskastid, pissuaarid jms sanitaartehnikatooted

6911

Portselanist lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed

6912 00

Keraamilised (v.a portselanist) lauanõud ja kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed

6913

Kujukesed jm dekoratiivkeraamikatooted

6914

Muud keraamikatooted

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina:

 

-

muud:

7106 92 00

- -

pooltöödeldud

7113

Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist:

 

-

väärismetallist, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte:

7113 11 00

- -

hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte

7114

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist:

 

-

väärismetallist, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte:

7114 11 00

- -

hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte

7117

Juveeltoodete imitatsioonid:

 

-

mitteväärismetallist, väärismetalliga pinnatud või mitte:

7117 19 00

- -

muud

7117 90 00

-

muud

7201

Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide ja muude esmasvormidena:

7201 20 00

-

legeerimata toormalm fosforisisaldusega üle 0,5 % massist

7205

Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest:

 

-

pulber:

7205 29 00

- -

muud

7206

Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.a rubriigi 7203 raud):

7206 90 00

-

muud

7207

Pooltooted rauast või legeerimata terasest:

 

-

süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist:

7207 12

- -

muud täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega:

7207 12 90

- - -

sepistatud

7210

Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud:

 

-

tinaga pinnatud või kaetud:

7210 12

- -

paksusega alla 0,5 mm:

7210 12 80

- - -

muud

7210 20 00

-

pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud

7210 30 00

-

tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud

 

-

tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud:

7210 41 00

- -

gofreeritud

7210 50 00

-

kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud

7210 70

-

värvitud, lakitud või plastiga kaetud:

7210 70 10

- -

valgeplekk ja kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud tooted, lakitud

7212

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud:

7212 10

-

tinaga pinnatud või kaetud:

7212 10 90

- -

muud

7212 50

-

muul viisil pinnatud või kaetud:

7212 50 20

- -

kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud

 

- -

alumiiniumiga pinnatud või kaetud:

7212 50 69

- - -

muud

7212 60 00

-

plakeeritud

7214

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata:

7214 10 00

-

sepistatud

 

-

muud:

7214 91

- -

täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega:

7214 91 10

- - -

süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist

7214 99

- -

muud:

 

- - -

süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist:

7214 99 10

- - - -

betooni sarrustamiseks kasutatavat tüüpi

 

- - - -

muud, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga:

7214 99 31

- - - - -

vähemalt 80 mm

7214 99 50

- - - -

muud

 

- - -

süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist:

 

- - - -

ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga:

7214 99 71

- - - - -

vähemalt 80 mm

7214 99 79

- - - - -

alla 80 mm

7214 99 95

- - - -

muud

7215

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest:

7215 50

-

muud, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata:

 

- -

süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist:

7215 50 19

- - -

muud

7216

Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest:

 

-

L- või T-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm:

7216 22 00

- -

T-kujulised profiilid

 

-

U-, I- või H-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm:

7216 31

- -

U-kujulised profiilid:

7216 31 90

- - -

kõrgusega üle 220 mm

7216 32

- -

I-kujulised profiilid:

 

- - -

kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte üle 220 mm:

7216 32 11

- - - -

paralleeläärikutega

7216 32 19

- - - -

muud

 

- - -

kõrgusega üle 220 mm:

7216 32 99

- - - -

muud

7216 33

- -

H-kujulised profiilid:

7216 33 10

- - -

kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte üle 180 mm

7216 40

-

L- ja T-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm:

7216 40 90

- -

T-kujulised profiilid

7216 50

-

muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata:

 

- -

muud:

7216 50 99

- - -

muud

 

-

kujuprofiilid, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata:

7216 61

- -

lehtvaltstoodetest valmistatud:

7216 61 90

- - -

muud

 

-

muud:

7216 91

- -

lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimistletud:

7216 91 10

- - -

profiilplekk

7217

Traat rauast või legeerimata terasest:

7217 10

-

pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata:

 

- -

süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist:

7217 10 10

- - -

ristlõike maksimaalmõõtmega alla 0,8 mm

7217 20

-

tsingiga pinnatud või kaetud:

 

- -

süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist:

7217 20 10

- - -

ristlõike maksimaalmõõtmega alla 0,8 mm

7217 90

-

muud:

7217 90 20

- -

süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist

7217 90 90

- -

süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist

7218

Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted:

7218 10 00

-

valuplokid jm esmasvormid

7219

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm:

 

-

kuumvaltsitud, edasi töötlemata, rullides:

7219 14

- -

paksusega alla 3 mm:

7219 14 10

- - -

niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

 

-

kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides:

7219 21

- -

paksusega üle 10 mm:

7219 21 10

- - -

niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

7219 22

- -

paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm:

7219 22 10

- - -

niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

7219 23 00

- -

paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm

 

-

külmvaltsitud, edasi töötlemata:

7219 31 00

- -

paksusega vähemalt 4,75 mm

7219 32

- -

paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm:

7219 32 10

- - -

niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

7219 33

- -

paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm:

7219 33 10

- - -

niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

7219 34

- -

paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm

7219 90

-

muud:

7219 90 20

- -

perforeeritud

7220

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm:

7220 20

-

külmvaltsitud, edasi töötlemata:

 

- -

paksusega vähemalt 3 mm:

7220 20 29

- - -

niklisisaldusega alla 2,5 % massist

 

- -

paksusega üle 0,35 mm, kuid alla 3 mm:

7220 20 41

- - -

niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

7223 00

Roostevabast terasest traat:

 

-

niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist:

7223 00 19

- -

muud

 

-

niklisisaldusega alla 2,5 % massist:

7223 00 91

- -

kroomisisaldusega vähemalt 13 %, kuid mitte üle 25 % massist, ning alumiiniumisisaldusega vähemalt 3,5 %, kuid mitte üle 6 % massist

7225

Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm:

7225 30

-

muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides:

7225 30 90

- -

muud

7225 40

-

muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, mitte rullides:

 

- -

muud:

7225 40 40

- - -

paksusega üle 10 mm

7225 40 60

- - -

paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm

 

-

muud:

7225 92 00

- -

tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud

7226

Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm:

 

-

muud:

7226 99

- -

muud:

7226 99 30

-

tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud

7226 99 70

- - -

muud

7227

Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud:

7227 90

-

muud:

7227 90 10

- -

boorisisaldusega vähemalt 0,0008 % massist ja mis tahes muu elemendi sisaldusega alla käesoleva grupi märkuse 1 punktis f toodud miinimummäära

7227 90 95

- -

muud

7229

Legeerterasest traat:

7229 90

-

muud:

7229 90 90

- -

muud

7302

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonielemendid: rööpad, hammas- ja kontrarööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jmristühendused, liiprid, lukuliiprid, aluslapid, sidelapid, kiilud, tugiplaadid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks:

7302 10

-

rööpad:

7302 10 10

- -

voolujuhtivad mitteraudmetallist osadega

 

- -

muud:

 

- - -

uued:

7302 10 40

- - - -

riströöpad

7304

Igasugused õmbluseta torud ja õõnesprofiilid, rauast või terasest (v.a malmist):

 

-

gaasi- ja naftatorujuhtmetes kasutatavad torud:

7304 19

- -

muud:

7304 19 90

- - -

välisläbimõõduga üle 406,4 mm

7306

Muud raud- või terastorud ning õõnesprofiilid (näiteks lahtiste, keevitatud, needitud või muul viisil ühendatud õmblustega):

 

-

gaasi- ja naftatorujuhtmetes kasutatavad torud:

7306 11

- -

keevisõmblusega, roostevabast terasest:

7306 11 90

- - -

spiraalse keevisõmblusega

 

-

mantel-, surve- ja puurtorud gaasi- ja naftapuuraukude jaoks:

7306 29 00

- -

muud

7307

Rauast või terasest toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved):

 

-

muud, roostevabast terasest:

7307 29

- -

muud:

7307 29 80

- - -

muud

 

-

muud:

7307 91 00

- -

äärikud

7318

Rauast või terasest kruvid, poldid, mutrid, võtmega keeratavad puidukruvid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid (sh vedruseibid) jms tooted:

 

-

keermestatud tooted:

7318 12

- -

muud puidukruvid:

7318 12 90

- - -

muud

 

-

keermestamata tooted:

7318 24 00

- -

tüüblid ja splindid

7324

Rauast või terasest sanitaartehnikatooted ja nende osad:

 

-

vannid:

7324 21 00

- -

malmist, emailitud või emailimata

7325

Muud rauast või terasest valatud tooted:

 

-

muud:

7325 91 00

- -

jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutamiseks

7326

Muud raud- ja terastooted:

 

-

sepistatud või stantsitud, kuid edasi töötlemata:

7326 19

- -

muud:

7326 19 10

- - -

sepistatud

7403

Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata:

 

-

vasesulamid:

7403 22 00

- -

vase-tinasulamid (pronks)

7415

Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid (v.a rubriigis 8305 nimetatud) jms vasest tooted või vaskpeadega raud- ja terastooted; kruvid, poldid, mutrid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid (sh vedruseibid) jms vasest tooted:

 

-

muud keermestatud tooted:

7415 39 00

- -

muud

7419

Muud vasktooted:

 

-

muud:

7419 91 00

- -

valatud, vormitud, stantsitud või sepistatud, edasi töötlemata

7602 00

Alumiiniumijäätmed ja -jäägid:

 

-

jäätmed:

7602 00 11

- -

trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed ja viilmed; värvitud, pinnatud või ühendatud lehtede ja fooliumi jäätmed, paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)

7602 00 19

- -

muud (k.a tööstusjäätmed)

7605

Alumiiniumtraat:

 

-

legeerimata alumiiniumist:

7605 19 00

- -

muud

 

-

alumiiniumisulamitest:

7605 29 00

- -

muud

7606

Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm:

 

-

täisnurksed (sh ruudukujulised):

7606 11

-

legeerimata alumiiniumist:

7606 11 10

-

värvitud, lakitud või plastiga kaetud

 

- - -

muud, paksusega:

7606 11 91

- - - -

alla 3 mm

7606 11 99

- - - -

vähemalt 6 mm

7606 12

- -

alumiiniumisulamitest:

7606 12 20

- - -

värvitud, lakitud või plastiga kaetud

 

- - -

muud, paksusega:

7606 12 93

- - - -

vähemalt 3 mm, kuid alla 6 mm

 

-

muud:

7606 92 00

- -

alumiiniumisulamitest

7607

Alumiiniumfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalidest aluskihiga või ilma), paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata):

 

-

aluskihita:

7607 11

- -

valtsitud, kuid edasi töötlemata

7609 00 00

Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

7610

Alumiiniumist konstruktsioonid (v.a rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised), nende osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, tornid, sõrestikmastid, katused, katusefermid, uksed ja aknad, nende raamid, lävepakud, balustraadid, piilarid ja sambad); alumiiniumist plaadid, vardad, profiilid, torud jms alumiiniumtooted ehituskonstruktsioonides kasutamiseks

7613 00 00

Alumiiniumist suru- ja vedelgaasimahutid

7614

Trossikee, trossid, punutud lindid jms alumiiniumist tooted, elektriisolatsioonita:

7614 90 00

-

muud

7615

Alumiiniumist laua-, köögi- jm majapidamistarbed, nende osad; nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms alumiiniumist tooted; alumiiniumist sanitaartehnikatooted, nende osad:

7615 10

-

laua-, köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad; nõudepesunuustikud, küürimisvõi poleerimispadjakesed, -kindad jms:

7615 10 10

- -

valatud

7615 20 00

-

sanitaartehnikatooted ja nende osad

7616

Muud alumiiniumtooted

8201

Käsi-tööriistad: labidad, kühvlid, kõplad, kirkad, hangud, hargid, rehad; kirved, kiinid, raiehaamrid jm raieriistad; igat liiki aia- ja oksakäärid; vikatid, sirbid, lõikenoad heinaniidumasinate jaoks, aia- ja hekikäärid, puulõhkumiskiilud jm käsi-tööriistad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

8202

Käsisaed; mitmesugused saelehed (sh saelehed pikisaagimiseks, soonelõikamiseks ja hammastamata saelehed)

8203

Viilid, rasplid, tangid (sh lõiketangid), näpitsad, pihid, metallikäärid, torulõikurid, polditangid, augurauad jms käsi-tööriistad

8204

Käsimutrivõtmed (sh dünamomeetrilised võtmed); mutrivõtmete vahetatavad otsikud, käepidemetega või ilma

8205

Mujal nimetamata käsi-tööriistad (sh klaasilõiketeemandid); leeklambid; kruustangid, pitskruvid jms tooted, v.a tööpinkide osad ja tarvikud; alasid; teisaldatavad ääsid; raamidega lihvkettad (käsiajamiga või pedaaliga):

8205 20 00

-

sepistusvasarad ja-haamrid

8205 30 00

-

höövlid, meislid, peitlid jms puidulõikeriistad

8205 40 00

-

kruvikeerajad

 

-

muud käsi-tööriistad (k.a klaasilõiketeemandid):

8205 51 00

- -

majapidamistööriistad

8205 59

- -

muud

8205 60 00

-

leeklambid

8205 70 00

-

kruustangid, pitskruvid jms

8205 90

-

muud, sh komplektid kahe või enama alamrubriigi käesoleva rubriigi toodetest

8206 00 00

Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või enamast rubriikidesse 8202 –8205 kuuluvast tööriistast