02021R0451 — ET — 19.03.2021 — 000.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/451,

17. detsember 2020,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 097 19.3.2021, lk 1)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 136, 21.4.2021, lk  328 (2021/451)
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/451,

17. detsember 2020,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed aruandemallid ja -vormid, juhised ja metoodika nende vormide kasutamiseks, aruandluse sagedus ja kuupäevad, määratlused ning IT-lahendused krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt pädevatele asutustele aruannete esitamiseks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõigetele 3 ja 3a ning kõnealuse määruse artikli 430 lõigetele 1–4 ja lõigetele 7 ja 9.

Artikkel 2

Aruandekuupäevad

1.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad pädevatele asutustele teabe järgmiste aruandekuupäevade seisuga:

a) 

kuuaruandlus: iga kuu viimane päev;

b) 

kvartaliaruandlus: 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember;

c) 

poolaastaaruandlus: 30. juuni ja 31. detsember;

d) 

aastaaruandlus: 31. detsember.

2.  
III ja IV lisas sätestatud vormide kohaselt ning V lisas esitatud juhiseid järgides esitatav teave, mis käsitleb teatavat perioodi, esitatakse kumulatiivselt alates majandusaasta esimesest päevast kuni aruandekuupäevani.
3.  
Kui krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on siseriikliku õiguse kohaselt lubatud esitada finantsteavet oma sellise majandusaasta lõpu seisuga, mis erineb kalendriaastast, võib aruandekuupäevi vastavalt kohandada, nii et finantsteavet ning teavet globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlakstegemiseks ja globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määrade määramiseks esitatakse vastavalt iga kolme, kuue või kaheteistkümne kuu tagant alates nende majandusaasta lõpust.

Artikkel 3

Aruande esitamise kuupäevad

1.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe pädevatele asutustele järgmistel aruande esitamise kuupäevadel tööpäeva lõpuks:

a) 

kuuaruandlus: 15. kalendripäev pärast aruandekuupäeva;

b) 

kvartaliaruandlus: 12. mai, 11. august, 11. november ja 11. veebruar;

c) 

poolaastaaruandlus: 11. august ja 11. veebruar;

d) 

aastaaruandlus: 11. veebruar.

2.  
Juhul kui aruande esitamise kuupäev on sellise pädeva asutuse liikmesriigis, kellele aruanne tuleb esitada, riigipüha või laupäev või pühapäev, tuleb andmed esitada järgmisel tööpäeval.
3.  
Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad oma finantsteavet või teavet globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlakstegemiseks ja globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määrade määramiseks, kasutades artikli 2 lõike 3 kohaselt nende majandusaasta lõpu alusel kohandatud aruandekuupäevi, võib ka aruande esitamise kuupäevi vastavalt kohandada, nii et aruande esitamise periood jääks sama pikaks.
4.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad esitada auditeerimata arvandmeid. Juhul kui auditeeritud arvandmed erinevad juba esitatud auditeerimata arvandmetest, tuleb ilma põhjendamatute viivitusteta esitada parandatud, auditeeritud arvandmed. Auditeerimata arvandmed on arvandmed, mille kohta ei ole saadud välisaudiitori arvamust, samas kui auditeeritud arvandmed on arvandmed, mille on auditeerinud välisaudiitor, kes on esitanud oma auditiarvamuse.
5.  
Muud juba esitatud aruannetes tehtud parandused tuleb samuti esitada pädevatele asutustele ilma põhjendamatute viivitusteta.

Artikkel 4

Aruandluskünnised — aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriumid

1.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 145 sätestatud tingimustele, alustavad teabe esitamist väikeste ja mittekeerukate krediidiasutuste või investeerimisühingutena esimesel aruandekuupäeval pärast seda, kui need tingimused on täidetud. Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ei vasta enam nendele tingimustele, lõpetavad nad teabe esitamise esimesel aruandekuupäeval pärast seda, kui need tingimused ei ole enam täidetud.
2.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 146 sätestatud tingimustele, alustavad teabe esitamist suurte krediidiasutuste või investeerimisühingutena esimesel aruandekuupäeval pärast seda, kui need tingimused on täidetud. Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ei vasta enam nendele tingimustele, lõpetavad nad teabe esitamise esimesel aruandekuupäeval pärast seda, kui need tingimused ei ole enam täidetud.
3.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud alustavad teabe esitamist, mille suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud künniseid, järgmisel aruandekuupäeval pärast seda, kui neid künniseid on kahel järjestikusel aruandekuupäeval ületatud. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad katkestada teabe esitamise, mille suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud künniseid, järgmisest aruandekuupäevast pärast seda, kui nende arvandmed on jäänud kolmel järjestikusel aruandekuupäeval alla asjaomaste künniste.

Artikkel 5

Aruandlus omavahendite ja omavahendite nõuete kohta individuaalsel alusel – kvartaliaruandlus

1.  
Omavahendite ja omavahendite nõuete kohta individuaalsel alusel teabe esitamisel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesolevas artiklis osutatud teabe kord kvartalis.
2.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe omavahendite ja omavahendite nõuete kohta, nagu on kindalaks määratud I lisa vormides 1–5, vastavalt II lisa II osa punktis 1 esitatud juhistele.
3.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski positsioonide kohta, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 7, vastavalt II lisa II osa punktis 3.2 esitatud juhistele.
4.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski positsioonide kohta, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt, nagu on kindlaks määratud I lisa vormides 8.1 ja 8.2, vastavalt II lisa II osa punktis 3.3 esitatud juhistele.
5.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe riskipositsioonide geograafilise jaotuse kohta riikide lõikes ning agregeeritud riskipositsioonide kohta koondtasandil, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 9, vastavalt II lisa II osa punktis 3.4 esitatud juhistele.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad vormides 9.1 ja 9.2 kindlaks määratud teabe ja eelkõige teabe riskipositsioonide geograafilise jaotuse kohta riikide lõikes, kui riigivälised esmased riskipositsioonid kõigis välisriikides kõigis riskipositsiooni klassides, nagu on esitatud vastavalt I lisa vormi 4 real 0850, on vähemalt 10 % või rohkem kõigi riigisiseste ja riigiväliste esmaste riskipositsioonide kogusummast, nagu on esitatud vastavalt I lisa vormi 4 real 0860. Riskipositsioone peetakse riigisisesteks, kui need on vastaspoolte suhtes, kes asuvad liikmesriigis, kus krediidiasutus või investeerimisühing on asutatud.

Kohaldatakse artikli 4 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

6.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe vastaspoole krediidiriski kohta, nagu on kindlaks määratud I lisa vormides 34.01–34.05 ja 34.08–34.10, vastavalt II lisa II osa punktis 3.9 esitatud juhistele.
7.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad vastaspoole krediidiriski positsioonide arvutamiseks määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 6. peatüki 3. ja 6. jao kohaselt standardmeetodit või sisemudeli meetodit, esitavad teabe vastaspoole krediidiriski kohta, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 34.06, vastavalt II lisa II osa punktis 3.9.7 esitatud juhistele.
8.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe omakapitali investeeringute kohta, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 10, vastavalt II lisa II osa punktis 3.5 esitatud juhistele.
9.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe arveldusriski kohta, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 11, vastavalt II lisa II osa punktis 3.6 esitatud juhistele.
10.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe väärtpaberistamise positsioonide kohta, nagu on kindalaks määratud I lisa vormis 13.01, vastavalt II lisa II osa punktis 3.7 esitatud juhistele.
11.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe operatsiooniriskiga seotud omavahendite nõuete ja kahjude kohta, nagu on kindalaks määratud I lisa vormis 16, vastavalt II lisa II osa punktis 4.1 esitatud juhistele.
12.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe tururiskiga seotud omavahendite nõuete kohta, nagu on kindalaks määratud I lisa vormides 18–24, vastavalt II lisa II osa punktides 5.1–5.7 esitatud juhistele.
13.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe krediidiväärtuse korrigeerimise riskiga seotud omavahendite nõuete kohta, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 25, vastavalt II lisa II osa punktis 5.8 esitatud juhistele.
14.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe usaldusväärse hindamise kohta, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 32, vastavalt II lisa II osa punktis 6 esitatud juhistele järgmiselt:

a) 

kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad I lisa vormis 32.1 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 6 esitatud juhistele;

b) 

krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/101 ( 1 ) põhimeetodit, esitavad lisaks käesoleva lõike punktis a osutatud teabele I lisa vormis 32.2 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 6 esitatud juhistele;

c) 

krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/101 põhimeetodit ja kes ületavad kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 1 osutatud künnist, esitavad lisaks käesoleva lõike punktides a ja b osutatud teabele I lisa vormides 32.3 ja 32.4 osutatud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 6 esitatud juhistele.

Käesoleva lõike kohaldamisel ei kohaldata artikli 4 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

15.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe viivisnõuete puhul kohaldatava usaldatavusnõuete kaitsekorra kohta, nagu on kindalaks määratud I lisa vormides 35.01, 35.02 ja 35.03, vastavalt II lisa II osa punktis 8 esitatud juhistele.

Artikkel 6

Aruandlus omavahendite ja omavahendite nõuete kohta individuaalsel alusel – poolaastaaruandlus

1.  
Omavahendite ja omavahendite nõuete kohta individuaalsel alusel teabe esitamisel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesolevas artiklis osutatud teabe kord poolaastas.
2.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe kõigi väärtpaberistamise positsioonide kohta, nagu on kindalaks määratud I lisa vormides 14 ja 14.01, vastavalt II lisa II osa punktis 3.8 esitatud juhistele, välja arvatud juhul, kui nad kuuluvad konsolideerimisgruppi samas riigis, kus nende suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid.
3.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad riiginõuete kohta teabe järgmiselt:

a) 

kui vastaspoole sektoriga „valitsemissektor“ seotud finantsvarade bilansiline koguväärtus on 1 % või rohkem kirjete „võlaväärtpaberid“ ja „laenud ja ettemaksed“ bilansilise koguväärtuse summast, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud I lisa vormis 33 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 7 esitatud juhistele ning järgivad asjakohaste väärtuste arvutamiseks III või IV lisa vormi 4 kohta V lisas esitatud juhiseid;

b) 

kui I lisa vormi 33 real 0010 veerus 0010 kajastatud mittetuletisinstrumentidest finantsvarade riigisiseste riskipositsioonide väärtus on alla 90 % sama andmepunkti puhul kajastatud riigisiseste ja -väliste riskipositsioonide väärtusest, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes vastavad punktis a osutatud tingimusele, I lisa vormis 33 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 7 esitatud juhistele kõigi riikide lõikes;

c) 

krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes vastavad punktis a osutatud tingimustele ega vasta punktis b osutatud tingimusele, esitavad vormis 33 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 7 esitatud juhistele, kusjuures riskipositsioonid peavad olema koondatud järgmiselt:

i) 

koondtasandil ning

ii) 

riigisisesel tasandil.

Kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

4.  

Teave operatsiooniriskiga seotud olulise kahju kohta esitatakse järgmiselt:

a) 

krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad operatsiooniriskiga seotud omakapitali nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa III jaotise 4. peatükile, esitavad selle teabe, nagu on kindlaks määratud I lisa vormides 17.01 ja 17.02, vastavalt II lisa II osa punktis 4.2 esitatud juhistele;

b) 

suured krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad operatsiooniriskiga seotud omavahendite nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa III jaotise 3. peatükile, esitavad selle teabe, nagu on kindlaks määratud I lisa vormides 17.01 ja 17.02, vastavalt II lisa II osa punktis 4.2 esitatud juhistele;

c) 

muud krediidiasutused ja investeerimisühingud kui suured krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad operatsiooniriskiga seotud omavahendite nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa III jaotise 3. peatükile, esitavad vastavalt II lisa II osa punktis 4.2 esitatud juhistele järgmise teabe:

i) 

I lisa vormi 17.01 veerus 0080 kindlaks määratud teave järgmiste ridade puhul:

— 
juhtumite arv (uued juhtumid) (rida 0910);
— 
brutokahju summa (uued juhtumid) (rida 0920);
— 
selliste juhtumite arv, mille puhul kohaldatakse kahju korrigeerimist (rida 0930);
— 
eelmiste aruandeperioodidega seotud kahju korrigeerimised (rida 0940);
— 
suurim ühekordne kahju (rida 0950);
— 
viie suurima kahju kogusumma (rida 0960);
— 
otse hüvitatud kahju kogusumma (v.a kindlustus ja muud riski ülekandmise mehhanismid) (rida 0970);
— 
kindlustusest ja muudest riskide ülekandmise mehhanismidest tulenevate hüvituste kogusumma (rida 0980);
ii) 

I lisa vormis 17.02 kindlaks määratud teave;

d) 

punktis c osutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad esitada kogu I lisa vormides 17.01 ja 17.02 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 4.2 esitatud juhistele;

e) 

suured krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad operatsiooniriskiga seotud omavahendite nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa III jaotise 2. peatükile, esitavad selle teabe, nagu on kindlaks määratud I lisa vormides 17.01 ja 17.02, vastavalt II lisa II osa punktis 4.2 esitatud juhistele;

f) 

muud krediidiasutused ja investeerimisühingud kui suured krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad operatsiooniriskiga seotud omavahendite nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa III jaotise 2. peatükile, võivad esitada selle teabe, nagu on kindlaks määratud I lisa vormides 17.01 ja 17.02, vastavalt II lisa II osa punktis 4.2 esitatud juhistele.

Kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

5.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad vastaspoole krediidiriski positsioonide arvutamiseks määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 6. peatüki 4. ja 5. jao kohast lihtsustatud standardmeetodit või esmase riskipositsiooni meetodit, esitavad teabe vastaspoole krediidiriski kohta, nagu on kindlaks määratud I lisa vormis 34.06, vastavalt II lisa II osa punktis 3.9.7 esitatud juhistele.

Artikkel 7

Aruandlus omavahendite ja omavahendite nõuete kohta konsolideeritud alusel

Omavahendite ja omavahendite nõuete kohta konsolideeritud alusel teabe esitamisel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a esitab krediidiasutus või investeerimisühing:

a) 

käesoleva rakendusmääruse artiklites 5 ja 6 kindlaks määratud teabe konsolideeritud alusel nendes artiklites kindlaks määratud sagedusega ning

b) 

I lisa vormis 6 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 2 esitatud juhistele konsolideerimise alla kuuluvate üksuste kohta kord poolaastas.

Artikkel 8

Aruandlus omavahendite ja omavahendite nõuete kohta – täiendavad aruandlusnõuded individuaalsel ja konsolideeritud alusel

1.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse nõuet avalikustada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 438 punktis e või h või artikli 452 punktis b, g või h osutatud teave kas artiklis 433a või artiklis 433c sätestatud sagedusega, nagu see on asjakohane, individuaalsel alusel kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 6 või konsolideeritud alusel kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 13, nagu see on asjakohane, esitavad käesoleva määruse I lisa vormides 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 ja 34.11 kindlaks määratud teabe krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski kohta sama sagedusega ja samal alusel vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktides 3.3 ja 3.9.12 esitatud juhistele.
2.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse nõuet avalikustada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 439 punktis l osutatud teave kas artiklis 433a või artiklis 433c sätestatud sagedusega, nagu see on asjakohane, individuaalsel alusel kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 6 või konsolideeritud alusel kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 13, nagu see on asjakohane, esitavad käesoleva määruse I lisa vormis 34.07 kindlaks määratud teabe vastaspoole krediidiriski kohta sama sagedusega ja samal alusel vastavalt käesoleva määruse II lisa II osa punktis 3.9.8 esitatud juhistele.

Artikkel 9

Aruandlus omavahendite ja omavahendite nõuete kohta individuaalsel alusel investeerimisühingute puhul, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikleid 95 ja 96

1.  
Investeerimisühingud, kes kohaldavad määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõike 3 üleminekusätteid, esitavad teabe käesoleva artikli kohaselt.
2.  
Selleks et esitada teavet omavahendite ja omavahendite nõuete kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a individuaalsel alusel (välja arvatud teave finantsvõimenduse määra kohta), esitavad investeerimisühingud, kes kohaldavad määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõiget 3 seoses määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 95, I lisa vormides 1–5 kindlaks määratud teabe vastavalt II lisa II osa punktis 1 esitatud juhistele kord kvartalis.
3.  
Selleks et esitada teavet omavahendite ja omavahendite nõuete kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a individuaalsel alusel, esitavad investeerimisühingud, kes kohaldavad määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõiget 3 seoses määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 96, käesoleva määruse artikli 5 lõigetes 1–5 ja lõigetes 8–13 ning artikli 6 lõikes 2 osutatud teabe kõnealustes artiklites ette nähtud sagedusega.

Artikkel 10

Aruandlus omavahendite ja omavahendite nõuete kohta konsolideeritud alusel konsolideerimisgruppide puhul, mis koosnevad ainult investeerimisühingutest, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikleid 95 ja 96

1.  
Investeerimisühingud, kes kohaldavad määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõike 3 üleminekusätteid, esitavad teabe käesoleva artikli kohaselt.
2.  

Selleks et esitada teavet omavahendite ja omavahendite nõuete kohta konsolideeritud alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a (välja arvatud teave finantsvõimenduse määra kohta), esitavad investeerimisühingud, mis kuuluvad konsolideerimisgruppidesse, mis koosnevad ainult investeerimisühingutest, mis kohaldavad määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõiget 3 seoses määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 95, konsolideeritud alusel järgmise teabe:

a) 

teave omavahendite ja omavahendite nõuete kohta, nagu on kindalaks määratud I lisa vormides 1–5, vastavalt II lisa II osa punktis 1 esitatud juhistele kord kvartalis;

b) 

teave omavahendite ja omavahendite nõuete kohta seoses konsolideerimise alla kuuluvate üksustega, nagu on kindalaks määratud I lisa vormis 6, vastavalt II lisa II osa punktis 2 esitatud juhistele kord poolaastas.

3.  

Selleks et esitada teavet omavahendite ja omavahendite nõuete kohta konsolideeritud alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a, esitavad investeerimisühingud, mis kuuluvad konsolideerimisgruppidesse, mis koosnevad ainult investeerimisühingutest, mille suhtes kohaldatakse artiklit 95, ja investeerimisühingutest, mille suhtes kohaldatakse artiklit 96, või konsolideerimisgruppidesse, mis koosnevad ainult investeerimisühingutest, mis kohaldavad määruse (EL) 2019/2033 artikli 57 lõiget 3 seoses määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 96, konsolideeritud alusel järgmise teabe:

a) 

käesoleva määruse artikli 5 lõigetes 1–5 ja 8–13 ning artikli 6 lõikes 2 kindlaks määratud teave kõnealustes artiklites ette nähtud sagedusega;

b) 

teave seoses konsolideerimise alla kuuluvate üksustega, nagu on kindalaks määratud I lisa vormis 6, vastavalt II lisa II osa punktis 2 esitatud juhistele kord poolaastas.

Artikkel 11

Finantsteabe esitamine konsolideeritud alusel krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1606/2002 ( 2 )

1.  
Finantsteabe esitamiseks konsolideeritud alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõikele 3 või 4 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud III lisas kindlaks määratud teabe konsolideeritud alusel vastavalt V lisas esitatud juhistele.
2.  

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse järgmiselt:

a) 

III lisa 1. osas kindlaks määratud teave kord kvartalis;

b) 

III lisa 3. osas kindlaks määratud teave kord poolaastas;

c) 

III lisa 4. osas kindlaks määratud teave (v.a vormis 47 kindlaks määratud teave) kord aastas;

d) 

III lisa 2. osa vormis 20 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui krediidiasutus või investeerimisühing ületab artikli 5 lõike 5 teises lõigus sätestatud künnist;

e) 

III lisa 2. osa vormis 21 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui kasutusrendil oleva materiaalse vara väärtus on võrdne või suurem kui 10 % materiaalse vara koguväärtusest, nagu on esitatud vastavalt III lisa 1. osa vormile 1.1;

f) 

III lisa 2. osa vormis 22 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui teenus- ja vahendustasude netotulu on võrdne või suurem kui 10 % teenus- ja vahendustasude netotulu ning netointressitulu summast, nagu on esitatud vastavalt III lisa 1. osa vormile 2;

g) 

III lisa 2. osa vormides 23–26 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

i) 

krediidiasutus või investeerimisühing ei ole väike ja mittekeerukas krediidiasutus või investeerimisühing;

ii) 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 47a lõike 3 alla kuuluvate krediidiasutuse või investeerimisühingu laenude ja ettemaksete bilansilise brutoväärtuse ning kõnealuse määruse artikli 47a lõike 1 alla kuuluvate laenude ja ettemaksete kogu bilansilise brutoväärtuse suhtarv on 5 % või sellest suurem;

h) 

III lisa 4. osa vormis 47 kindlaks määratud teave kord aastas, kui mõlemad käesoleva lõike punktis g sätestatud tingimused on täidetud.

Punkti g alapunkti ii kohaldamisel ei hõlma suhtarv ei lugejas ega nimetajas laene ja ettemakseid, mis on liigitatud müügiks hoitavateks, nõudeid keskpankade vastu ega muid nõudmiseni hoiuseid.

Käesoleva lõike punktide d–h kohaldamisel kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

Artikkel 12

Finantsteabe esitamine konsolideeritud alusel krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kohaldavad siseriiklikku raamatupidamistava

1.  
Kui pädev asutus on laiendanud finantsteavet käsitleva aruandluse nõudeid liikmesriigis asutatud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõikele 9, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesoleva IV lisas kindlaks määratud teabe konsolideeritud alusel vastavalt käesoleva määruse V lisas esitatud juhistele.
2.  

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse järgmiselt:

a) 

IV lisa 1. osas kindlaks määratud teave kord kvartalis;

b) 

IV lisa 3. osas kindlaks määratud teave kord poolaastas;

c) 

IV lisa 4. osas kindlaks määratud teave (v.a vormis 47 kindlaks määratud teave) kord aastas;

d) 

IV lisa 2. osa vormis 20 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui krediidiasutus või investeerimisühing ületab artikli 5 lõike 5 teises lõigus sätestatud künnist;

e) 

IV lisa 2. osa vormis 21 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui kasutusrendil oleva materiaalse vara väärtus on võrdne või suurem kui 10 % materiaalse vara koguväärtusest, nagu on esitatud vastavalt IV lisa 1. osa vormile 1.1;

f) 

IV lisa 2. osa vormis 22 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui teenus- ja vahendustasude netotulu on võrdne või suurem kui 10 % teenus- ja vahendustasude netotulu ning netointressitulu summast, nagu on esitatud vastavalt IV lisa 1. osa vormile 2;

g) 

IV lisa 2. osa vormides 23–26 kindlaks määratud teave kord kvartalis, kui täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

i) 

krediidiasutus või investeerimisühing ei ole väike ja mittekeerukas;

ii) 

krediidiasutuse või investeerimisühingu artikli 11 lõike 2 punkti g alapunkti ii kohane suhtarv on 5 % või suurem;

h) 

IV lisa 4. osa vormis 47 kindlaks määratud teave kord aastas, kui mõlemad käesoleva lõike punktis g sätestatud tingimused on täidetud.

Käesoleva lõike punktide d–h kohaldamisel kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

Artikkel 13

Aruandlus kinnisvaraga tagatud laenudest saadud kahjude kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430a lõikele 1 individuaalsel ja konsolideeritud alusel

1.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad VI lisas kindlaks määratud teabe vastavalt VII lisas sätestatud juhistele konsolideeritud alusel kord aastas.
2.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad VI lisas kindlaks määratud teabe vastavalt VII lisas sätestatud juhistele individuaalsel alusel kord aastas.
3.  
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on filiaal teises liikmesriigis, esitab asjaomane filiaal vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele VI lisas kindlaks määratud teabe selle filiaali kohta vastavalt VII lisas esitatud juhistele kord aastas.

Artikkel 14

Aruandlus riskide kontsentreerumise kohta individuaalsel ja konsolideeritud alusel

1.  
Individuaalsel ja konsolideeritud alusel teabe esitamisel riskide kontsentreerumiste kohta klientide ja omavahel seotud klientide rühmade suhtes vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 394 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud VIII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt IX lisas esitatud juhistele kord kvartalis.
2.  
Konsolideeritud alusel teabe esitamisel 20 suurima riskipositsiooni kohta klientide või omavahel seotud klientide rühmade suhtes vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõikele 1 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 3. peatükki, VIII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt IX lisas esitatud juhistele kord kvartalis.
3.  
Konsolideeritul alusel teabe esitamisel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõikele 1 riskipositsioonide kohta, mille väärtus on 300 miljonit eurot või rohkem, kuid väiksem kui 10 % krediidiasutuse või investeerimisühingu esimeses taseme omavahenditest, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud VIII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt IX lisas esitatud juhistele kord kvartalis.
4.  
Konsolideeritud alusel teabe esitamisel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõikele 2 oma 10 suurima riskipositsiooni kohta krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes, ja oma 10 suurima riskide kontsentreerumise kohta, mis neil on varipangandusüksuste suhtes, kes tegelevad pangandustegevusega väljaspool reguleeritud raamistikku, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud VIII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt IX lisas esitatud juhistele kord kvartalis.

Artikkel 15

Aruandlus finantsvõimenduse määra kohta individuaalsel ja konsolideeritud alusel

1.  
Individuaalsel ja konsolideeritul alusel teabe esitamisel finantsvõimenduse määra kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile a esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud X lisas kindlaks määratud teabe vastavalt XI lisas esitatud juhistele kord kvartalis. X lisa vormi 48.00 esitavad üksnes suured krediidiasutused ja investeerimisühingud.
2.  

X lisa vormi 40.00 andmeväljal {r0410;c0010} kindlaks määratud teabe esitavad üksnes:

a) 

suured krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes on kas globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad või kes on emiteerinud väärtpabereid, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul, kord poolaastas;

b) 

muud suured krediidiasutused ja investeerimisühingud kui globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad, kes ei ole noteeritud krediidiasutused ja investeerimisühingud, kord aastas;

c) 

muud krediidiasutused ja investeerimisühingud kui väikesed ja mittekeerukad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes on emiteerinud väärtpabereid, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul, kord aastas.

3.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad finantsvõimenduse määra aruandekuupäeva seisuga vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 429.
4.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad XI lisa II osa punktis 13 osutatud teabe, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

a) 

XI lisa II osa punktis 5 osutatud tuletisinstrumentide osakaal on suurem kui 1,5 %;

b) 

XI lisa II osa punktis 5 osutatud tuletisinstrumentide osakaal ületab 2 %.

Kui krediidiasutus või investeerimisühing vastab ainult punkti a tingimusele, kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

Kui krediidiasutus või investeerimisühing vastab nii punkti a kui ka punkti b tingimusele, alustab ta selle teabe esitamist sellise aruandekuupäeva seisuga, mis järgneb aruandekuupäevale, mil ta künnise ületas.

5.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle tuletisinstrumentide tinglik koguväärtus, nagu on määratletud XI lisa II osa punktis 8, ületab 10 000  miljonit eurot, esitavad XI lisa II osa punktis 13 osutatud teabe isegi juhul, kui nende tuletisinstrumentide osakaal ei vasta käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud tingimustele.

Käesoleva lõike kohaldamisel ei kohaldata artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise kriteeriume. Krediidiasutus või investeerimisühing hakkab teavet esitama alates järgmisest aruandekuupäevast pärast seda aruandekuupäeva, kui ta künnise ületas.

6.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad esitama XI lisa II osa punktis 14 osutatud teabe, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

a) 

XI lisa II osa punktis 9 osutatud krediidituletisinstrumentide maht on suurem kui 300 miljonit eurot;

b) 

XI lisa II osa punktis 9 osutatud krediidituletisinstrumentide maht ületab 500 miljonit eurot.

Kui krediidiasutus või investeerimisühing vastab ainult punkti a tingimusele, kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume. Kui krediidiasutus või investeerimisühing vastab nii punkti a kui ka punkti b tingimusele, alustab ta selle teabe esitamist sellise aruandekuupäeva seisuga, mis järgneb aruandekuupäevale, mil ta künnise ületas.

Artikkel 16

Aruandlus likviidsuskatte nõude kohta individuaalsel ja konsolideeritud alusel

1.  
Individuaalsel ja konsolideeritul alusel teabe esitamisel likviidsuskatte nõude kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile d esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesoleva määruse XXIV lisas kindlaks määratud teabe vastavalt käesoleva määruse XXV lisas esitatud juhistele kord kuus.
2.  
XXIV lisas esitatud teabes võetakse arvesse aruandekuupäeva seisuga esitatud teavet ning teavet krediidiasutuse või investeerimisühingu rahavoogude kohta järgneva 30 kalendripäeva vältel.

Artikkel 17

Aruandlus stabiilse rahastamise kohta individuaalsel ja konsolideeritud alusel

Individuaalsel ja konsolideeritul alusel teabe esitamisel stabiilse rahastamise kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile d esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud XII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt XIII lisas esitatud juhistele kord kvartalis järgmiselt:

a) 

väikesed ja mittekeerukad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes on otsustanud arvutada oma stabiilse netorahastamise kordaja määruse (EL) nr 575/2013 VI osa IV jaotise 6. ja 7. peatükis sätestatud metoodika kohaselt, esitavad pädeva asutuse eelneval loal kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 428ai käesoleva määruse XII lisa vormid 82 ja 83 vastavalt käesoleva määruse XIII lisas esitatud juhistele;

b) 

muud kui punktis a osutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad XII lisa vormid 80 ja 81 vastavalt XIII lisas esitatud juhistele;

c) 

kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad XII lisa vormi 84 vastavalt XIII lisas esitatud juhistele.

Artikkel 18

Aruandlus täiendavate likviidsuse seire parameetrite kohta individuaalsel ja konsolideeritud alusel

1.  

Individuaalsel ja konsolideeritud alusel teabe esitamisel täiendavate likviidsuse seire parameetrite kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile d esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kord kuus kogu järgmise teabe:

a) 

XVIII lisas kindlaks määratud teave vastavalt XIX lisas esitatud juhistele;

b) 

XX lisas kindlaks määratud teave vastavalt XXI lisas esitatud juhistele;

c) 

XXII lisas kindlaks määratud teave vastavalt XXIII lisas esitatud juhistele.

2.  
Erandina lõikest 1 võib krediidiasutus või investeerimisühing, mis vastab kõigile määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 145 sätestatud tingimustele, esitada teabe täiendavate likviidsuse seire parameetrite kohta kord kvartalis.

Artikkel 19

Aruandlus vara koormatiste kohta individuaalsel ja konsolideeritud alusel

1.  
Individuaalsel ja konsolideeritud alusel teabe esitamisel vara koormatiste kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punktile g esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesoleva määruse XVI lisas kindlaks määratud teabe vastavalt käesoleva määruse XVII lisas esitatud juhistele.
2.  

Lõikes 1 osutatud teave esitatakse järgmiselt:

a) 

XVI lisa A, B ja D osas kindlaks määratud teave kord kvartalis;

b) 

XVI lisa C osas kindlaks määratud teave kord aastas;

c) 

XVI lisa E osas kindlaks määratud teave kord poolaastas.

3.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei pea esitama XVI lisa B, C ja E osas kindlaks määratud teavet, kui täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

a) 

krediidiasutust või investeerimisühingut ei käsitata suure krediidiasutuse või investeerimisühinguna;

b) 

krediidiasutuse või investeerimisühingu vara koormatise tase, mis on arvutatud vastavalt XVII lisa punkti 1.6 alapunktile 9, on alla 15 %.

Kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

4.  
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad XVI lisa D osas kindlaks määratud teabe üksnes juhul, kui nad emiteerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ( 3 ) artikli 52 lõike 4 esimeses lõigus osutatud võlakirju.

Kohaldatakse artikli 4 lõike 3 kohaseid aruandluse alustamise ja lõpetamise kriteeriume.

Artikkel 20

Konsolideeritud alusel lisaaruandlus globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlakstegemiseks ja globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määrade määramiseks

1.  
Selleks et esitada lisateavet globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlakstegemiseks ja globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määrade määramiseks vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 131, esitavad ELis emaettevõtjana tegutsevad krediidiasutused ja investeerimisühingud, ELis emaettevõtjana tegutsevad finantsvaldusettevõtjad ja ELis emaettevõtjana tegutsevad segafinantsvaldusettevõtjad XXVI lisas kindlaks määratud teabe vastavalt XXVII lisas esitatud juhistele konsolideeritud alusel kord kvartalis.
2.  

ELis emaettevõtjana tegutsevad krediidiasutused ja investeerimisühingud, ELis emaettevõtjana tegutsevad finantsvaldusettevõtjad ja ELis emaettevõtjana tegutsevad segafinantsvaldusettevõtjad esitavad lõikes 1 osutatud teabe üksnes juhul, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) 

konsolideerimisgrupi, sealhulgas kindlustusvaldkonna tütarettevõtjate koguriskipositsiooni näitaja on 125 000  miljonit eurot või rohkem;

b) 

ELis tegutsev emaettevõtja või selle tütarettevõtja või emaettevõtja või tütarettevõtja hallatav filiaal asub osalevas liikmesriigis, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 ( 4 ) artiklis 4.

3.  
Erandina artikli 3 lõike 1 punktist b esitatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave tööpäeva lõpuks järgmistel aruande esitamise kuupäevadel: 1. juuli, 1. oktoober, 2. jaanuar ja 1. aprill.
4.  

Erandina artiklist 4 kohaldatakse käesoleva artikli lõike 2 punktis a sätestatud künnise suhtes järgmist:

a) 

ELis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing, ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja hakkab viivitamata esitama teavet vastavalt käesolevale artiklile, kui tema finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja ületab kindlaks määratud künnist majandusaasta lõpu seisuga, ning esitab selle teabe vähemalt asjaomase majandusaasta lõpu ja järgmise kolme kvartali aruandekuupäeva kohta;

b) 

ELis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing, ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja lõpetab viivitamata teabe esitamise vastavalt käesolevale artiklile, kui tema finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja on majandusaasta lõpu seisuga langenud allapoole kindlaks määratud künnist.

Artikkel 21

Andmevahetusvorming ja andmetele lisatav teave

1.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe pädevate asutuste kindlaks määratud andmevahetusvormingutes ja kujul, järgides XIV lisas osutatud andmepunktide mudeli andmepunkti määratlust, XV lisas osutatud valideerimisvalemeid ning järgmist:

a) 

andmete esitamisel ei esitata teavet, mida ei ole nõutud või mis ei ole asjakohane;

b) 

arvväärtused esitatakse järgmiselt:

i) 

„rahalist“ andmetüüpi andmepunktid esitatakse minimaalselt täpsusega tuhat ühikut;

ii) 

„protsendilist“ andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ühiku kohta minimaalselt täpsusega neli kohta pärast koma;

iii) 

„täisarvulist“ andmetüüpi andmepunktid esitatakse ilma kümnendkohtadeta, täisühiku täpsusega;

c) 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning kindlustusandjate identifitseerimiseks kasutatakse üksnes nende juriidilise isiku tunnust (LEI);

d) 

muude juriidiliste isikute ja vastaspoolte kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ning kindlustusandjad identifitseerimiseks kasutatakse nende juriidilise isiku tunnust, kui see on kättesaadav.

2.  

Krediidiasutused ja investeerimisühingud lisavad esitatud andmetele järgmise teabe:

a) 

aruandekuupäev ja aruandeperiood;

b) 

aruandevaluuta;

c) 

raamatupidamisstandard;

d) 

aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidilise isiku tunnus (LEI);

e) 

konsolideerimise ulatus.

Artikkel 22

Rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 23

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 28. juunist 2021.

Erandina käesoleva artikli teisest lõigust kohaldatakse X lisa vormi 47 kohast aruandlust globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjatena käsitatavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsvõimenduse määra puhvri nõude kohta alates 1. jaanuarist 2023.

Artiklite 9 ja 10 kohaldamine lõpetatakse 26. juunil 2026.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

OMAVAHENDITE JA OMAVAHENDITE NÕUETE ARUANDLUSCOREP VORMID

Vormi number

Vormi kood

Vormi / vormide rühma nimi

Lühinimi

 

 

KAPITALI ADEKVAATSUS

CA

1

C 01.00

OMAVAHENDID

CA1

2

C 02.00

OMAVAHENDITE NÕUDED

CA2

3

C 03.00

OMAVAHENDITE SUHTARVUD

CA3

4

C 04.00

MEMOKIRJED

CA4

 

 

ÜLEMINEKUSÄTTED

CA5

5.1

C 05.01

ÜLEMINEKUSÄTTED

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI

CA5.2

 

 

KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME

GS

6.1

C 06.01

KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA – KOKKU

GS Total

6.2

C 06.02

KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA

GS

 

 

KREDIIDIRISK

CR

7

C 07.00

KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED

CR SA

 

 

KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (jaotus võlgniku reitinguklasside või kogumite lõikes)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE VAHEMIKUTI

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: RISKIGA KAALUTUD VARA VOOARUANDED

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE JÄRELTESTIMINE

CR IRB 5

8.5.1.

C 08.05.1

KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE JÄRELTESTIMINE KOOSKÕLAS ARTIKLI 180 LÕIKE 1 PUNKTIGA F (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: ERIOTSTARBELISTELE LAENUDELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE MEETOD

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: SISEREITINGUTE JA STANDARDMEETODI KOHALDAMISALA

CR IRB 7

 

 

GEOGRAAFILINE JAOTUS

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes (standardmeetodikohased riskipositsioonid)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes (sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabel 9.4 – Riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamisel ja krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra arvutamisel asjakohaste krediidiriski positsioonide jaotus

CCB

 

 

KREDIIDIRISK: OMAKAPITAL – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDIIDIRISK: OMAKAPITAL – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDIIDIRISK: OMAKAPITAL – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED. RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEVA MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE LÕIKES

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMISED

CR SEC

14

C 14.00

ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA

CR SEC Details

14.1

C 14.01

ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA MEETODITE LÕIKES

CR SEC Details 2

 

 

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK

CCR

34.01

C 34.01

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: TULETISINSTRUMENTIDEGA TEGELEMISE MAHUD

CCR 1

34.02

C 34.02

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: VASTASPOOLE KREDIIDIRISKILE AVATUD POSITSIOONID MEETODITI

CCR 2

34.03

C 34.03

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: VASTASPOOLE KREDIIDIRISKILE AVATUD POSITSIOONID, MILLELE KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI STANDARDMEETOD või VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI LIHTSUSTATUD STANDARDMEETOD

CCR 3

34.04

C 34.04

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: VASTASPOOLE KREDIIDIRISKILE AVATUD POSITSIOONID, MILLELE KOHALDATAKSE ESMASE RISKIPOSITSIOONI MEETODIT (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: VASTASPOOLE KREDIIDIRISKILE AVATUD POSITSIOONID, MILLELE KOHALDATAKSE SISEMUDELI MEETODIT (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: 20 SUURIMAT VASTASPOOLT

CCR 6

34.07

C 34.07

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: SISEREITINGUTE MEETOD – VASTASPOOLE KREDIIDIRISKILE AVATUD POSITSIOONID RISKIPOSITSIOONI KLASSITI JA MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSETI

CCR 7

34.08

C 34.08

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: MIDA SISALDAB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKILE AVATUD POSITSIOONIDE TAGATIS

CCR 8

34.09

C 34.09

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: KREDIIDITULETISINSTRUMENTIDE RISKIPOSITSIOONID

CCR 9

34.10.

C 34.10

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: KESKSETE VASTASPOOLTEGA SEOTUD RISKIPOSITSIOONID

CCR 10

34.11

C 34.11

VASTASPOOLE KREDIIDIRISK: VASTASPOOLE KREDIIDIRISKILE AVATUD RISKIGA KAALUTUD VARA VOOARUANDED SISEMUDELI MEETODI KOHASELT

CCR 11

 

 

OPERATSIOONIRISK

OPR

16

C 16.00

OPERATSIOONIRISK

OPR

 

 

OPERATSIOONIRISK: KAHJUD JA HÜVITUSED

 

17.1

C 17.01

OPERATSIOONIRISK: KAHJUD JA HÜVITUSED ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERATSIOONIRISK: SUURED KAHJUJUHTUMID

OPR DETAILS 2

 

 

TURURISK

MKR

18

C 18.00

TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK

MKR SA TDI

19

C 19.00

TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK

MKR SA SEC

20

C 20.00

TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI SPETSIIFILINE RISK

MKR SA CTP

21

C 21.00

TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK

MKR SA EQU

22

C 22.00

TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VALUUTARISK

MKR SA FX

23

C 23.00

TURURISK: STANDARDMEETODITE KOHASED KAUBAPOSITSIOONID

MKR SA COM

24

C 24.00

TURURISKI SISEMUDELI MEETODID

MKR IM

25

C 25.00

KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK

CVA

 

 

USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE

MKR

32.1

C 32.01

USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: PÕHIMEETOD

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: MUDELIRISKIGA SEOTUD AVA

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: KONTSENTREERITUD POSITSIOONIDEGA SEOTUD AVA

PRUVAL 4

 

 

RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES

MKR

33

C 33.00

RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES VASTASPOOLE RIIKIDE KAUPA

GOV

 

 

VIIVISNÕUETEST TINGITUD KAHJUMI KATMINE

NPE LC

35.1

C 35.01

VIIVISNÕUETEST TINGITUD KAHJUMI KATMINE: VIIVITUSES RISKIPOSITSIOONIDEGA SEOTUD MAHAARVAMISTE ARVUTAMINE

NPE LC1

35.2

C 35.02

VIIVISNÕUETEST TINGITUD KAHJUMI KATMINE: VIIVITUSES RISKIPOSITSIOONIDEGA SEOTUD MINIMAALSED KATTEVARA NÕUDED JA RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSED (V.A KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLI 47C LÕIKE 6 KOHALDAMISALAS OLEVAD MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD RISKIPOSITSIOONID)

NPE LC2

35.3

C 35.03

VIIVISNÕUETEST TINGITUD KAHJUMI KATMINE: KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLI 47C LÕIKE 6 KOHALDAMISALAS OLEVATE VIIVITUSES RESTRUKTUREERITUD RISKIPOSITSIOONIDEGA SEOTUD MINIMAALSED KATTEVARA NÕUDED JA RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSED

NPE LC3C 01.00 – OMAVAHENDID (CA1)

Read

ID

Kirje

Summa

0010

1

OMAVAHENDID

 

0015

1.1.

ESIMESE TASEME OMAVAHENDID

 

0020

1.1.1.

ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID

 

0030

1.1.1.1.

Esimese taseme põhiomavahenditena aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid

 

0040

1.1.1.1.1.

Täielikult sissemakstud kapitaliinstrumendid

 

0045

1.1.1.1.1.*

Millest: avaliku sektori asutuste poolt hädaolukorras märgitavad kapitaliinstrumendid

 

0050

1.1.1.1.2.*

Memokirje: mitteaktsepteeritavad kapitaliinstrumendid

 

0060

1.1.1.1.3.

Ülekurss

 

0070

1.1.1.1.4.

(-) Enda esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid

 

0080

1.1.1.1.4.1.

(-) Otsesed osalused esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0090

1.1.1.1.4.2.

(-) Kaudsed osalused esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0091

1.1.1.1.4.3.

(-) Sünteetilised osalused esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0092

1.1.1.1.5.

(-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta enda esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvaid instrumente

 

0130

1.1.1.2.

Jaotamata kasum

 

0140

1.1.1.2.1.

Eelmiste aastate jaotamata kasum

 

0150

1.1.1.2.2.

Aktsepteeritav kasum või kahjum

 

0160

1.1.1.2.2.1.

Emaettevõtja omanikele omistatav kasum või kahjum

 

0170

1.1.1.2.2.2.

(-) Mitteaktsepteeritav osa vahekasumist või aastakasumist

 

0180

1.1.1.3.

Muu akumuleeritud koondkasum

 

0200

1.1.1.4.

Muud reservid

 

0210

1.1.1.5.

Üldine pangandusreserv

 

0220

1.1.1.6.

Üleminekusätetest tulenev korrigeerimine seoses varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamisega esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes

 

0230

1.1.1.7.

Vähemusosalused, mis arvatakse esimese taseme põhiomavahendite hulka

 

0240

1.1.1.8.

Üleminekusätetest tulenev korrigeerimine seoses täiendavate vähemusosalustega

 

0250

1.1.1.9.

Esimese taseme põhiomavahendite korrigeerimine seoses usaldatavusfiltritega

 

0260

1.1.1.9.1.

(-) Väärtpaberistatud varadest tulenev omakapitali suurenemine

 

0270

1.1.1.9.2.

Rahavoogude riskimaandamise reserv

 

0280

1.1.1.9.3.

Õiglases väärtuses hinnatavate kohustustega seotud kumulatiivne kasu või kahju, mis tuleneb krediidiasutuse või investeerimisühingu enda krediidiriski muutusest

 

0285

1.1.1.9.4.

Õiglase väärtuse muutustest tulenev kasu või kahju, mis on tingitud tuletisinstrumentidest tulenevate kohustustega seonduvast krediidiasutuse või investeerimisühingu enda krediidiriskist

 

0290

1.1.1.9.5.

(-) Usaldusväärse hindamise nõuetest tulenev väärtuse korrigeerimine

 

0300

1.1.1.10.

(-) Firmaväärtus

 

0310

1.1.1.10.1.

(-) Immateriaalse varana kajastatav firmaväärtus

 

0320

1.1.1.10.2.

(-) Firmaväärtus, mida võetakse arvesse oluliste investeeringute hindamisel

 

0330

1.1.1.10.3.

Firmaväärtusega seotud edasilükkunud tulumaksu kohustused

 

0335

1.1.1.10.4.

Kolmandatele isikutele omistatavate tütarettevõtjate konsolideerimisest tuleneva tütarettevõtjate firmaväärtuse raamatupidamislik ümberhindlus

 

0340

1.1.1.11.

(-) Muu immateriaalne vara

 

0350

1.1.1.11.1.

(-) Muu immateriaalne vara enne edasilükkunud tulumaksu kohustuste mahaarvamist

 

0360

1.1.1.11.2.

Muu immateriaalse varaga seotud edasilükkunud tulumaksu kohustused

 

0365

1.1.1.11.3.

Kolmandatele isikutele omistatavate tütarettevõtjate konsolideerimisest tuleneva tütarettevõtjate muu immateriaalse vara raamatupidamislik ümberhindlus

 

0370

1.1.1.12.

(-) Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei tulene ajutistest erinevustest, pärast seotud tulumaksu kohustuste mahaarvamist

 

0380

1.1.1.13.

(-) Sisereitingute meetodil põhinev krediidiriskiga korrigeerimiste puudujääk võrreldes oodatava kahjuga

 

0390

1.1.1.14.

(-) Kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara

 

0400

1.1.1.14.1.

(-) Kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi varad

 

0410

1.1.1.14.2.

Kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi varaga seotud edasilükkunud tulumaksu kohustused

 

0420

1.1.1.14.3.

Kindlaksmääratud hüvitisega pensionifondi vara, mida krediidiasutus või investeerimisühing saab piiramatult kasutada

 

0430

1.1.1.15.

(-) Vastastikune ristosalus esimese taseme põhiomavahendites

 

0440

1.1.1.16.

(-) Täiendavate esimese taseme omavahendite kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab täiendavaid esimese taseme omavahendeid

 

0450

1.1.1.17.

(-) Väljaspool finantssektorit olev oluline osalus, mille suhtes võib alternatiivina kohaldada riskikaalu 1 250  %

 

0460

1.1.1.18.

(-) Väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes võib alternatiivina kohaldada riskikaalu 1 250  %

 

0470

1.1.1.19.

(-) Reguleerimata väärtpaberiülekanded, mille suhtes võib alternatiivina kohaldada riskikaalu 1 250  %

 

0471

1.1.1.20.

(-) Positsioonid, mis kuuluvad kogumisse, mille riskikaalu krediidiasutus või investeerimisühing ei saa sisereitingute meetodi kohaselt määrata ja mille suhtes võib alternatiivina kohaldada riskikaalu 1 250  %

 

0472

1.1.1.21.

(-) Sisemudelitel põhineva meetodi kohased omakapitali investeeringud, mille suhtes võib alternatiivina kohaldada riskikaalu 1 250  %

 

0480

1.1.1.22.

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0490

1.1.1.23.

(-) Mahaarvatav tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest

 

0500

1.1.1.24.

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0510

1.1.1.25.

(-) Summa, mis ületab 17,65 % künnist

 

0511

1.1.1.25.1.

(-) Summa, mis ületab 17,65 % künnist, mis on seotud selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentidega, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0512

1.1.1.25.2.

(-) Summa, mis ületab 17,65 % künnist, mis on seotud ajutistest erinevustest tingitud edasilükkunud tulumaksu varaga

 

0513

1.1.1.25A.

(-) Ebapiisav viivituses riskipositsioonide kattevara

 

0514

1.1.1.25B.

(-) Miinimumväärtuses kohustuste puudujääk

 

0515

1.1.1.25C.

(-) Muud eeldatavad maksud

 

0520

1.1.1.26.

Muud üleminekusätetest tulenevad esimese taseme põhiomavahendite korrigeerimised

 

0524

1.1.1.27.

(-) Kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav mahaarvamine esimese taseme põhiomavahenditest

 

0529

1.1.1.28.

Esimese taseme põhiomavahendite elemendid või mahaarvamised – muud

 

0530

1.1.2.

TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID

 

0540

1.1.2.1.

Täiendavate esimese taseme omavahenditena aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid

 

0551

1.1.2.1.1.

Täielikult sissemakstud otseemiteeritud kapitaliinstrumendid

 

0560

1.1.2.1.2.*

Memokirje: mitteaktsepteeritavad kapitaliinstrumendid

 

0571

1.1.2.1.3.

Ülekurss

 

0580

1.1.2.1.4.

(-) Enda täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid

 

0590

1.1.2.1.4.1.

(-) Otsesed osalused täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0620

1.1.2.1.4.2.

(-) Kaudsed osalused täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0621

1.1.2.1.4.3.

(-) Sünteetilised osalused täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0622

1.1.2.1.5.

(-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta enda täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente

 

0660

1.1.2.2.

Üleminekusätetest tulenev korrigeerimine seoses varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamisega täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes

 

0670

1.1.2.3.

Tütarettevõtja emiteeritud instrumendid, mis arvatakse täiendavate esimese taseme omavahendite hulka

 

0680

1.1.2.4.

Üleminekusätetest tulenev korrigeerimine seoses tütarettevõtja emiteeritud instrumentide täiendava arvamisega täiendavate esimese taseme omavahendite hulka

 

0690

1.1.2.5.

(-) Vastastikune ristosalus täiendavates esimese taseme omavahendites

 

0700

1.1.2.6.

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0710

1.1.2.7.

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0720

1.1.2.8.

(-) Teise taseme omavahendite kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab teise taseme omavahendeid

 

0730

1.1.2.9.

Muud üleminekusätetest tulenevad täiendavate esimese taseme omavahendite korrigeerimised

 

0740

1.1.2.10.

Täiendavate esimese taseme omavahendite kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab täiendavaid esimese taseme omavahendeid (arvatakse maha esimese taseme põhiomavahenditest)

 

0744

1.1.2.11.

(-) Kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav mahaarvamine täiendavatest esimese taseme omavahenditest

 

0748

1.1.2.12.

Täiendavate esimese taseme omavahendite elemendid või mahaarvamised — muud

 

0750

1.2.

TEISE TASEME OMAVAHENDID

 

0760

1.2.1.

Teise taseme omavahenditena aktsepteeritavad kapitaliinstrumendid

 

0771

1.2.1.1.

Täielikult sissemakstud otseemiteeritud kapitaliinstrumendid

 

0780

1.2.1.2.*

Memokirje: Mitteaktsepteeritavad kapitaliinstrumendid

 

0791

1.2.1.3.

Ülekurss

 

0800

1.2.1.4.

(-) Enda teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid

 

0810

1.2.1.4.1.

(-) Otsesed osalused teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0840

1.2.1.4.2.

(-) Kaudsed osalused teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0841

1.2.1.4.3.

(-) Sünteetilised osalused teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides

 

0842

1.2.1.5.

(-) Tegelikud või tingimuslikud kohustused osta enda teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente

 

0880

1.2.2.

Üleminekusätetest tulenev korrigeerimine seoses varem kehtinud nõuete ajutise kohaldamisega teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes

 

0890

1.2.3.

Tütarettevõtja emiteeritud instrumendid, mis arvatakse teise taseme omavahendite hulka

 

0900

1.2.4.

Üleminekusätetest tulenev korrigeerimine seoses tütarettevõtja emiteeritud instrumentide täiendava arvamisega teise taseme omavahendite hulka

 

0910

1.2.5.

Sisereitingute meetodi põhine eraldiste ülejääk võrreldes aktsepteeritava oodatava kahjuga

 

0920

1.2.6.

Standardmeetodi põhine üldine krediidiriskiga korrigeerimine

 

0930

1.2.7.

(-) Vastastikune ristosalus teise taseme omavahendites

 

0940

1.2.8.

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0950

1.2.9.

(-) Selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0955

1.2.9A.

(-) Kõlblikest kohustustest mahaarvamiste summa, mis ületab kõlblikke kohustusi

 

0960

1.2.10.

Muud üleminekusätetest tulenevad teise taseme omavahendite korrigeerimised

 

0970

1.2.11.

Teise taseme omavahendite kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab teise taseme omavahendeid (arvatakse maha täiendavatest esimese taseme omavahenditest)

 

0974

1.2.12.

(-) Kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav mahaarvamine teise taseme omavahenditest

 

0978

1.2.13.

Teise taseme omavahendite elemendid või mahaarvamised – muud

 C 02.00 – OMAVAHENDITE NÕUDED (CA2)

Read

Kirje

Nimetus

Summa

0010

1.

KOGURISKIPOSITSIOON

 

0020

1.*

Millest: kapitalinõuete määruse artikli 95 lõikes 2 ja artiklis 98 osutatud investeerimisühingud

 

0030

1.**

Millest: kapitalinõuete määruse artikli 96 lõikes 2 ja artiklis 97 osutatud investeerimisühingud

 

0040

1.1.

RISKIGA KAALUTUD VARA KREDIIDIRISKI, VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI JA LAHJENDUSRISKI NING REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETE PUHUL

 

0050

1.1.1.

Standardmeetod

 

0051

1.1.1.*

Millest: täiendavad rangemad usaldatavusnõuded kapitalinõuete määruse artikli 124 põhjal

 

0060

1.1.1.1.

Standardmeetodikohased riskipositsiooni klassid, välja arvatud väärtpaberistamise positsioonid

 

0070

1.1.1.1.01.

Keskvalitsused ja keskpangad

 

0080

1.1.1.1.02.

Piirkondlikud valitsused ja kohalikud omavalitsused

 

0090

1.1.1.1.03.

Avaliku sektori asutused

 

0100

1.1.1.1.04.

Mitmepoolsed arengupangad

 

0110

1.1.1.1.05.

Rahvusvahelised organisatsioonid

 

0120

1.1.1.1.06.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

 

0130

1.1.1.1.07.

Äriühingud

 

0140

1.1.1.1.08.

Jaekliendid

 

0150

1.1.1.1.09.

Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

 

0160

1.1.1.1.10.

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

 

0170

1.1.1.1.11.

Eriti suure riskiga seotud kirjed

 

0180

1.1.1.1.12.

Pandikirjad

 

0190

1.1.1.1.13.

Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu

 

0200

1.1.1.1.14.

Investeerimisfondi aktsiad ja osakud

 

0210

1.1.1.1.15.

Omakapital

 

0211

1.1.1.1.16.

Muud kirjed

 

0240

1.1.2.

Sisereitingute meetod

 

0241

1.1.2.*

Millest: täiendavad rangemad usaldatavusnõuded kapitalinõuete määruse artikli 164 põhjal

 

0242

1.1.2.**

Millest: täiendavad rangemad usaldatavusnõuded kapitalinõuete määruse artikli 124 põhjal

 

0250

1.1.2.1.

Sisereitingute meetodid, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid

 

0260

1.1.2.1.01.

Keskvalitsused ja keskpangad

 

0270

1.1.2.1.02.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

 

0280

1.1.2.1.03.

Äriühingud – VKEd

 

0290

1.1.2.1.04.

Äriühingud – eriotstarbelised laenud

 

0300

1.1.2.1.05.

Äriühingud – muud

 

0310

1.1.2.2.

Sisereitingute meetodid, kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid

 

0320

1.1.2.2.01.

Keskvalitsused ja keskpangad

 

0330

1.1.2.2.02.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

 

0340

1.1.2.2.03.

Äriühingud – VKEd

 

0350

1.1.2.2.04.

Äriühingud – eriotstarbelised laenud

 

0360

1.1.2.2.05.

Äriühingud – muud

 

0370

1.1.2.2.06.

Jaekliendid – tagatud VKEde kinnisvaraga

 

0380

1.1.2.2.07.

Jaekliendid – tagatud mitte-VKEde kinnisvaraga

 

0390

1.1.2.2.08.

Jaekliendid – kvalifitseeruvad uuenevad

 

0400

1.1.2.2.09.

Jaekliendid – muud VKEdega seotud

 

0410

1.1.2.2.10.

Jaekliendid – muud mitte-VKEdega seotud

 

0420

1.1.2.3.

Sisereitingute meetodi kohane omakapital

 

0450

1.1.2.5.

Muud varad, mis ei ole krediidi iseloomuga

 

0460

1.1.3.

Riskipositsioon keskse vastaspoole tagatisfondi tehtavate osamaksude puhul

 

0470

1.1.4.

Väärtpaberistamise positsioonid

 

0490

1.2.

KOGURISKIPOSITSIOON ARVELDUS-/ÜLEKANDERISKI PUHUL

 

0500

1.2.1.

Kauplemisportfelliväline arveldus-/ülekanderisk

 

0510

1.2.2.

Kauplemisportfelli arveldus-/ülekanderisk

 

0520

1.3.

KOGURISKIPOSITSIOON POSITSIOONIRISKI, VALUUTARISKI JA KAUBARISKI PUHUL

 

0530

1.3.1.

Standardmeetodil põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul

 

0540

1.3.1.1.

Kaubeldavad võlainstrumendid

 

0550

1.3.1.2.

Omakapital

 

0555

1.3.1.3.

Investeerimisfondides olevate positsioonide positsioonirisk, mille suhtes kohaldatakse erimeetodit

 

0556

1.3.1.3.*

Memokirje: üksnes kaubeldavatesse võlainstrumentidesse investeerinud investeerimisfondid

 

0557

1.3.1.3.**

Memokirje: üksnes omakapitaliinstrumentidesse või kombineeritud instrumentidesse investeerinud investeerimisfondid

 

0560

1.3.1.4.

Valuuta

 

0570

1.3.1.5.

Kaubad

 

0580

1.3.2.

Sisemudelitel põhinev koguriskipositsioon positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski puhul

 

0590

1.4.

KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL

 

0600

1.4.1.

Baasmeetodil põhinev operatsioonirisk

 

0610

1.4.2.

Standardmeetodil / alternatiivsel standardmeetodil põhinev operatsioonirisk

 

0620

1.4.3.

Täiustatud mõõtmismudelil põhinevatel meetoditel põhinev operatsioonirisk

 

0630

1.5.

PÜSIVATEST ÜLDKULUDEST TULENEV TÄIENDAV RISKIPOSITSIOON

 

0640

1.6.

KOGURISKIPOSITSIOON KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE PUHUL

 

0650

1.6.1.

Täiustatud meetod

 

0660

1.6.2.

Standardmeetod

 

0670

1.6.3.

Esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt

 

0680

1.7.

KOGURISKIPOSITSIOON, MIS ON SEOTUD RISKIDE KONTSENTREERUMISEGA KAUPLEMISPORTFELLIS

 

0690

1.8.

MUUD RISKIPOSITSIOONID

 

0710

1.8.2.

Millest: täiendavad rangemad usaldatavusnõuded kapitalinõuete määruse artikli 458 põhjal

 

0720

1.8.2.*

Millest: riskide kontsentreerumisega seotud nõuded

 

0730

1.8.2.**

Millest: tulenevalt riskikaalude korrigeerimisest elamu- ja ärikinnisvarasektori mullide mõjuga toimetulekuks

 

0740

1.8.2.***

Millest: tulenevalt finantssektorisisestest nõuetest

 

0750

1.8.3.

Millest: täiendavad rangemad usaldatavusnõuded kapitalinõuete määruse artikli 459 põhjal

 

0760

1.8.4.

Millest: kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav riskipositsioon.

 C 03.00 – OMAVAHENDITE SUHTARVUD JA OMAVAHENDITE TASEMED (CA3)

Read

ID

Kirje

Summa

0010

1

Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv

 

0020

2

Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)

 

0030

3

Esimese taseme omavahendite suhtarv

 

0040

4

Esimese taseme omavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)

 

0050

5

Koguomavahendite suhtarv

 

0060

6

Koguomavahendite ülejääk (+) / puudujääk (-)

 

Memokirjed: Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise kogukapitalinõue, üldine kapitalinõue ja 2. samba kapitalisuunis

0130

13

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise kogukapitalinõude suhtarv

 

0140

13.*

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise kogukapitalinõue: esimese taseme põhiomavahendite vormis

 

0150

13.**

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise kogukapitalinõue: esimese taseme omavahendite vormis

 

0160

14

Üldise kapitalinõude suhtarv

 

0170

14.*

Üldine kapitalinõue: esimese taseme põhiomavahendite vormis

 

0180

14.**

Üldine kapitalinõue: esimese taseme omavahendite vormis

 

0190

15

Üldine kapitalinõue ja 2. samba kapitalisuunis

 

0200

15.*

Üldine kapitalinõue ja 2. samba kapitalisuunis: esimese taseme põhiomavahendite vormis

 

0210

15.**

Üldine kapitalinõue ja 2. samba kapitalisuunis: esimese taseme omavahendite vormis

 

0220

16

Esimese taseme põhiomavahendite ülejääk(+)/puudujääk(-) kapitalinõuete määruse artiklis 92 ja kapitalinõuete direktiivi artiklis 104a sätestatud nõudeid arvestades

 

Memokirjed: Omavahendite suhtarvud IFRS 9 üleminekusätteid kohaldamata

0300

20

Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv IFRS 9 üleminekusätteid kohaldamata

 

0310

21

Esimese taseme omavahendite suhtarv IFRS 9 üleminekusätteid kohaldamata

 

0320

22

Koguomavahendite suhtarv IFRS 9 üleminekusätteid kohaldamata

 C 04.00 – MEMOKIRJED (CA4)

Rida

ID

Kirje

Veerg

Edasilükkunud tulumaksu vara ja kohustused

0010

0010

1

Edasilükkunud tulumaksu vara kokku

 

0020

1.1

Edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei põhine tulevasel kasumlikkusel

 

0030

1.2

Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei tulene ajutistest erinevustest

 

0040

1.3

Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest

 

0050

2

Edasilükkunud tulumaksu kohustused kokku

 

0060

2.1

Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mis ei ole mahaarvatavad tulevasel kasumlikkusel põhinevast edasilükkunud tulumaksu varast

 

0070

2.2

Edasilükkunud tulumaksu kohustused, mis kuuluvad mahaarvamisele tulevasel kasumlikkusel põhinevast edasilükkunud tulumaksu varast

 

0080

2.2.1

Mahaarvatavad edasilükkunud tulumaksu kohustused, mis on seotud tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu varaga, mis ei tulene ajutistest erinevustest

 

0090

2.2.2

Mahaarvatavad edasilükkunud tulumaksu kohustused, mis on seotud tulevasel kasumlikkusel põhineva edasilükkunud tulumaksu varaga, mis tuleneb ajutistest erinevustest

 

0093

2A.

Enammakstud maksusumma ja tagasi kantud maksukahjum

 

0096

2B.

Edasilükkunud tulumaksu vara, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 250 %

 

0097

2C.

Edasilükkunud tulumaksu vara, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 0 %

 

Esimese taseme põhiomavahenditest mahaarvamiste erand

0901

2W.

Esimese taseme põhiomavahenditest immateriaalse vara mahaarvamise erand

 

Täiendavate esimese taseme omavahendite instrumentide raamatupidamislik liigitus

0905

2Y.

Kapitaliinstrumendid ja nendega seotud ülekurss, mis on kohaldatavate raamatupidamisstandardite kohaselt liigitatud omakapitaliks

 

0906

2Z.

Kapitaliinstrumendid ja nendega seotud ülekurss, mis on kohaldatavate raamatupidamisstandardite kohaselt liigitatud kohustisteks

 

Krediidiriskiga korrigeerimised ja oodatav kahju

0100

3

Sisereitingute meetodil põhinev krediidiriskiga korrigeerimiste, täiendavate väärtuse korrigeerimiste ja muude omavahendite vähendamiste ülejääk (+) või puudujääk (-) võrreldes makseviivituses mitteolevate riskipositsioonide oodatava kahjuga

 

0110

3.1

Selliste krediidiriskiga korrigeerimiste, täiendavate väärtuse korrigeerimiste ja muude omavahendite vähendamiste kogusumma, mida võib võtta arvesse oodatava kahju arvutamisel

 

0120

3.1.1

Üldised krediidiriskiga korrigeerimised

 

0130

3.1.2

Spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised

 

0131

3.1.3

Täiendavad väärtuse korrigeerimised ja muud omavahendite vähendamised

 

0140

3.2

Aktsepteeritav oodatav kahju kokku

 

0145

4

Sisereitingute meetodil põhinev spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste ülejääk (+) või puudujääk (-) võrreldes makseviivituses olevate riskipositsioonide oodatava kahjuga

 

0150

4.1

Sarnaselt käsitletavad spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja positsioonid

 

0155

4.2

Aktsepteeritav oodatav kahju kokku

 

0160

5

Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülejäägi ülempiir

 

0170

6

Teise taseme omavahenditena aktsepteeritavad brutoeraldised kokku

 

0180

7

Riskiga kaalutud vara, mille alusel arvutatakse teise taseme omavahenditena aktsepteeritavate eraldiste ülempiir

 

Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste mahaarvamise künnised

0190

8

Selline künnis, kuni milleni ei arvata maha osalusi finantssektori ettevõtjates, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0200

9

Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste 10 % künnis

 

0210

10

Esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste 17.65 % künnis

 

0225

11

Aktsepteeritud kapital väljaspool finantssektorit olevate oluliste osaluste puhul

 

Investeeringud selliste finantssektori ettevõtjate omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

0230

12

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist

 

0240

12.1

Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0250

12.1.1

Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0260

12.1.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise otsese koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0270

12.2

Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0280

12.2.1

Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0290

12.2.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise kaudse koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0291

12.3

Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0292

12.3.1

Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0293

12.3.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise sünteetilise koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0300

13

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist

 

0310

13.1

Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0320

13.1.1

Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0330

13.1.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise otsese koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0340

13.2

Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0350

13.2.1

Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0360

13.2.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise kaudse koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0361

13.3

Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0362

13.3.1

Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0363

13.3.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise sünteetilise koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0370

14

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist

 

0380

14.1

Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0390

14.1.1

Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0400

14.1.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise otsese koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0410

14.2

Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0420

14.2.1

Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0430

14.2.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise kaudse koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0431

14.3

Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0432

14.3.1

Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut

 

0433

14.3.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise sünteetilise koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

Investeeringud selliste finantssektori ettevõtjate omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

0440

15

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist

 

0450

15.1

Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0460

15.1.1

Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0470

15.1.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise otsese koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0480

15.2

Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0490

15.2.1

Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0500

15.2.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise kaudse koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0501

15.3

Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0502

15.3.1

Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0503

15.3.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise sünteetilise koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0504

15A

Investeeringud selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering – kohaldatakse riskikaalu 250 %

 

0510

16

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist

 

0520

16.1

Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0530

16.1.1

Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0540

16.1.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise otsese koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0550

16.2

Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0560

16.2.1

Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0570

16.2.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise kaudse koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0571

16.3

Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0572

16.3.1

Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0573

16.3.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise sünteetilise koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0580

17

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist

 

0590

17.1

Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0600

17.1.1

Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0610

17.1.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise otsese koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0620

17.2

Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0630

17.2.1

Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0640

17.2.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise kaudse koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

0641

17.3

Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0642

17.3.1

Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

0643

17.3.2

(-) Lubatud lühikeste positsioonide tasaarvestamine seoses sellise sünteetilise koguosalusega, mida on eespool arvesse võetud

 

Selliste osaluste koguriskipositsioon, mida ei ole maha arvatud vastavast omavahendite kategooriast:

0650

18

Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahenditest

 

0660

19

Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu täiendavatest esimese taseme omavahenditest

 

0670

20

Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu teise taseme omavahenditest

 

Ajutine loobumine omavahenditest tehtavaid mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest

 

0680

21

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest

 

0690

22

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest

 

0700

23

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest

 

0710

24

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest

 

0720

25

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest

 

0730

26

Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest

 

Kapitalipuhvrid

0740

27

Kombineeritud puhvri nõue

 

0750

 

Kapitali säilitamise puhver

 

0760

 

Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskidega ja süsteemsete riskidega seotud säilitamise puhver

 

0770

 

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver

 

0780

 

Süsteemse riski puhver

 

0800

 

Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver

 

0810

 

Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver

 

II samba kohased nõuded

0820

28

II samba kohaste korrigeerimistega seotud omavahendite nõuded

 

Lisateave investeerimisühingute puhul

0830

29

Algkapital

 

0840

30

Püsivatel üldkuludel põhinevad omavahendid

 

Lisateave seoses aruandluskünnise arvutamisega

0850

31

Riigivälised esmased riskipositsioonid

 

0860

32

Esmane koguriskipositsioon

 C 05.01 – ÜLEMINEKUSÄTTED (CA5.1)

 

Esimese taseme põhiomavahendite korrigeerimine

Täiendavate esimese taseme omavahendite korrigeerimine

Teise taseme omavahendite korrigeerimine

Riskiga kaalutud vara korrigeerimine

Memokirjed

Kohaldatav protsent

Aktsepteeritud summa ilma üleminekusätteid arvesse võtmata

Kood

ID

Kirje

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

KORRIGEERIMISED KOKKU

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.

INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID

{CA1; rida 0220}

{CA1; rida 0660}

{CA1; rida 0880}

 

 

 

0060

1.1.2.

Instrumendid, mis ei ole riigiabi

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3.

Eriotstarbelise rahastamisvahendi kaudu emiteeritud instrumendid

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4.

Enne 27. juunit 2019 emiteeritud instrumendid, mis ei vasta pankade kriisilahenduse direktiivi artikli 59 kohaste allahindamise ja konverteerimise õigustega seotud kõlblikkuskriteeriumitele või millele kohaldatakse tasaarvestuskorda

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1.*

Millest: instrumendid, mille allahindamine või konverteerimine ei ole pankade kriisilahenduse direktiivi artikli 59 kohaseid õigusi rakendades seaduslikult ega lepinguliselt kohustuslik

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2.*

Millest: instrumendid, millele kohaldatakse kolmanda riigi õigust ning pankade kriisilahenduse direktiivi artikli 59 kohaseid õigusi ei saa reaalselt ega õiguslikult jõustatavalt kasutada

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3.*

Millest: instrumendid, millele kohaldatakse tasaarvestuskorda

 

 

 

 

 

 

0070

1.2.

VÄHEMUSOSALUSED JA SAMAVÄÄRSED OMAVAHENDID

{CA1, rida 0240}

{CA1, rida 0680}

{CA1, rida 0900}

 

 

 

0080

1.2.1.

Kapitaliinstrumendid ja kirjed, mis ei kvalifitseeru vähemusosalusena

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2.

Üleminekusätetest tulenev vähemusosaluste arvesse võtmine konsolideeritud omavahendites

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3.

Üleminekusätetest tulenev kvalifitseeruvate täiendavate esimese taseme omavahendite arvesse võtmine konsolideeritud omavahendites

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4.

Üleminekusätetest tulenev kvalifitseeruvate teise taseme omavahendite arvesse võtmine konsolideeritud omavahendites

 

 

 

 

 

 

0100

1.3.

MUUD ÜLEMINEKUSÄTETEST TULENEVAD KORRIGEERIMISED

{CA1; rida 0520}

{CA1; rida 0730}

{CA1; rida 0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6.

Realiseerimata kasum ja kahjum, mis tuleneb teatavatest keskvalitsuste, piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori asutuste võlgadega seotud riskipositsioonidest

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1.

Millest: summa A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2.

Mahaarvamised

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3.

Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis ei tulene ajutistest erinevustest

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9.

Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest, ja selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a.

Tulevasel kasumlikkusel põhinev edasilükkunud tulumaksu vara, mis tuleneb ajutistest erinevustest

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11.

Erand kindlustusandjates omatava omakapitaliosaluse mahaarvamisest esimese taseme põhiomavahendite kirjetest

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3.

Täiendavad filtrid ja mahaarvamised

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4.

IFRS 9 üleminekukorrast tulenevad korrigeerimised

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1.

Memokirje: muutumatu osa mõju eeldatavale krediidikahjumile

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2.

Memokirje: muutuva osa mõju eeldatavale krediidikahjumile perioodil 1.1.2018–31.12.2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3.

Memokirje: muutuva osa mõju eeldatavale krediidikahjumile alates 1.1.2020

 

 

 

 

 

 C 05.02 – INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI (CA5.2)

 

Instrumentide väärtus koos seotud ülekursiga

Piirmäära arvutamise alus

Kohaldatav protsent

Piirmäär

(-) Summa, mis ületab varasemalt kehtinud nõuete ajutise kohaldamise piirmäära

Varasemalt kehtinud nõuete ajutisest kohaldamisest tulenev kogusumma

Kood

ID

Kirje

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumendid, mis kvalifitseerusid direktiivi 2006/48/EÜ artikli 57 punkti a kohaselt

 

 

 

 

 

Seos lahtriga {CA5.1;r060;c010}

0020

2.

Instrumendid, mis kvalifitseerusid direktiivi 2006/48/EÜ artikli 57 punkti ca ning artikli 154 lõigete 8 ja 9 kohaselt ning mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 489 kohast piirangut

 

 

 

 

 

Seos lahtriga {CA5.1;r060;c020}

0030

2.1.

Tagasiostu võimaluse ja ajenditeta instrumendid kokku

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Tagasiostu võimaluse ja ajenditega instrumendid, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1.

Instrumendid, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtaega täidavad kapitalinõuete määruse artikli 52 tingimusi

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2.

Instrumendid, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtaega ei täida kapitalinõuete määruse artikli 52 tingimusi

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3.

Instrumendid, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada hiljemalt 20. juulil 2011 ja mis pärast tegelikku lõpptähtaega ei täida kapitalinõuete määruse artikli 52 tingimusi

 

 

 

 

 

 

0080

2.3.

Osa, mis ületab selliste esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide piirmäära, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid

 

 

 

 

 

 

0090

3.

Kirjed, mis kvalifitseerusid direktiivi 2006/48/EÜ artikli 57 punktide e, f, g või h kohaselt ja mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 490 kohast piirangut

 

 

 

 

 

Seos lahtriga {CA5.1;r060;c030}

0100

3.1.

Tagasiostu ajendavate tingimusteta kirjed kokku

 

 

 

 

 

 

0110

3.2.

Tagasiostu ajendavate tingimustega kirjed, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1.

Kirjed, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtaega täidavad kapitalinõuete määruse artikli 63 tingimusi

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2.

Kirjed, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada pärast aruandekuupäeva ja mis pärast tegelikku lõpptähtaega ei täida kapitalinõuete määruse artikli 63 tingimusi

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3.

Kirjed, mille puhul võib tagasiostuõigust kasutada hiljemalt 20. juulil 2011 ja mis pärast tegelikku lõpptähtaega ei täida kapitalinõuete määruse artikli 63 tingimusi

 

 

 

 

 

 

0150

3.3.

Osa, mis ületab selliste täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide piirmäära, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid

 

 

 

 

 

 C 06.01 – KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA – KOKKU (GS TOTAL)

 

TEAVE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES

KAPITALIPUHVRID

KOGURISKIPOSITSIOON

 

KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDITE HULKA

 

 

KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDID

 

KOMBINEERITUD PUHVRI NÕUDED

 

KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK, LAHJENDUSRISK, REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED JA ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK

POSITSIOONIRISK, VALUUTARISK JA KAUBARISK

OPERATSIOONIRISK

MUUD RISKIPOSITSIOONID

KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA

 

 

KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TEISE TASEME OMAVAHENDITE HULKA

MEMOKIRJE:

FIRMAVÄÄRTUS (-) / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS

MILLEST: ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID

MILLEST: TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID

MILLEST: OSA KONSOLIDEERITUD TULEMUSES

MILLEST: (-) FIRMAVÄÄRTUS / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS

KAPITALI SÄILITAMISE PUHVER

KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHINE VASTUTSÜKLILINE KAPITALIPUHVER

LIIKMESRIIGI TASANDIL KINDLAKS TEHTUD MAKROTASANDI USALDATAVUSRISKIDEGA JA SÜSTEEMSETE RISKIDEGA SEOTUD SÄILITAMISE PUHVER

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER

GLOBAALSE SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER

MUU SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER

VÄHEMUSOSALUSED, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDITE HULKA

KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TÄIENDAVATE ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)

KONSOLIDEERIMISE ALLA KUULUVAD ÜKSUSED

TEAVE ÜKSUSTE KOHTA, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUDEID

TEAVE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES

KAPITALIPUHVRID

NIMI

KOOD

KOODI LIIK

MUU KOOD

KREDIIDIASUTUS VÕI INVESTEERIMISÜHING VÕI SAMAVÄÄRNE ÜKSUS (JAH / EI)

ÜKSUSE LIIK

ANDMETE ULATUS: INDIVIDUAALSELT TÄIELIKULT KONSOLIDEERITUD (SF) VÕI INDIVIDUAALSELT OSALISELT KONSOLIDEERITUD (SP)

RIIGIKOOD

OSALUSE MÄÄR (%)

 

 

OMAVAHENDID

 

 

KOGURISKIPOSITSIOON

 

KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDITE HULKA

 

KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDID

 

KOMBINEERITUD PUHVRI NÕUE

 

KOGURISKIPOSITSIOON

KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK, LAHJENDUSRISK, REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED JA ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK

POSITSIOONIRISK, VALUUTARISK JA KAUBARISK

OPERATSIOONIRISK

MUUD RISKIPOSITSIOONID

ESIMESE TASEME OMAVAHENDID KOKKU

 

 

TEISE TASEME OMAVAHENDID

 

KREDIIT, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK, LAHJENDUSRISK, REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED JA ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK

POSITSIOONIRISK, VALUUTARISK JA KAUBARISK

OPERATSIOONIRISK

MUUD RISKIPOSITSIOONID

KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA

 

KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TEISE TASEME OMAVAHENDITE HULKA

MEMOKIRJE: FIRMAVÄÄRTUS (-) / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS

MILLEST: ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID

MILLEST: TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID

MILLEST: OSA KONSOLIDEERITUD TULEMUSES

MILLEST: (-) FIRMAVÄÄRTUS / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS

KAPITALI SÄILITAMISE PUHVER

KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHINE VASTUTSÜKLILINE KAPITALIPUHVER

LIIKMESRIIGI TASANDIL KINDLAKS TEHTUD MAKROTASANDI USALDATAVUSRISKIDEGA JA SÜSTEEMSETE RISKIDEGA SEOTUD SÄILITAMISE PUHVER

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER

GLOBAALSE SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER

MUU SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER

ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID

 

TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID

 

VÄHEMUSOSALUSED, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDITE HULKA

KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD TÄIENDAVATE ESIMESE TASEME OMAVAHENDITE HULKA

MILLEST: KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID

SEOTUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM JA ÜLEKURSS

MILLEST: KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID

SEOTUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM JA ÜLEKURSS

MILLEST: VÄHEMUSOSALUSED

SEOTUD OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM, ÜLEKURSS JA MUUD RESERVID

MILLEST: KVALIFITSEERUVAD TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID

MILLEST: KVALIFITSEERUVAD TEISE TASEME OMAVAHENDID

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SA)

Standardmeetodikohane riskipositsiooni klass

 

ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

ESMASE RISKIPOSITSIOONIGA SEOTUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED (-)

RISKIPOSITSIOON, MILLEST ON MAHA ARVATUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MILLEL ON RISKIPOSITSIOONILE ASENDUSMÕJU

NETO RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE. FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD

RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (E*)

BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS

 

RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

VKE TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE (-)

TARISTU TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE (-)

RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

 

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Ga)

OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE

RISKIPOSITSIOONI VOLATIILSUSEGA KORRIGEERIMINE

FINANTSTAGATIS: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam) (-)

0 %

20 %

50 %

100 %

MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST

 

MILLEST: KREDIIDIKVALITEETI HINDAVA MÄÄRATUD ASUTUSE ANTUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA

MILLEST: KESKVALITSUSEST TULETATUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA

(-) GARANTIID

(-) KREDIIDITULETISINSTRUMENDID

(-) FINANTSTAGATIS: LIHTMEETOD

(-) MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE

(-) KOGUVÄLJAVOOL

KOGUSISSEVOOL (+)

 

(-) MILLEST: VOLATIILSUSEGA JA LÕPPTÄHTAJAGA KORRIGEERIMINE

MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST (V.A KESKSE VASTASPOOLE KAUDU KLIIRITUD RISKIPOSITSIOONID)

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

KOGURISKIPOSITSIOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormiga CA seotud lahter

 

 

0015

Millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Millest: VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Millest: riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

Millest: riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse taristu toetuskoefitsienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Millest: riskipositsioonid, mille suhtes kasutatakse alaliselt osaliselt standardmeetodit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Millest: riskipositsioonid, mille suhtes kasutatakse standardmeetodit ja mille puhul on järelevalveasutuselt eelnevalt saadud luba sisereitingute meetodi rakendamiseks järkjärgulise üleminekuga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES

0070

Bilansilised krediidiriskiga riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Bilansivälised krediidiriskiga riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – tasaarvestatavate tehingute kogumid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud – tasaarvestatavate tehingute kogumid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Lepinguliselt toodete vahel tasaarvestatavate tehingute kogumitest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Muud riskikaalud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS MEETODITI (INVESTEERIMISFOND)

0281

Aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Volituste kohane meetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Varumeetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMOKIRJED

0290

Ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHALDAMINE KAPITALINÕUETELE (CR IRB 1)

Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:

makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:

 

SISEREITINGUTE SKAALA

ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MILLEL ON RISKIPOSITSIOONILE ASENDUSMÕJU

RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

 

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS

 

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIDA VÕETAKSE ARVESSE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA HINNANGUTES, VÄLJA ARVATUD TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUS

KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE LÕPPTÄHTAEG (PÄEVADES)

RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

VKE TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE (-)

TARISTU TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE (-)

RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

MEMOKIRJED:

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE

MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (-)

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE

 

MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL:

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE

OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE

OODATAV KAHJU

VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED (-)

VÕLGNIKE ARV

RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE KREDIIDITULETISINSTRUMENTE

VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS

(%)

 

MILLEST: SUURED FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJAD JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJAD

GARANTIID (-)

KREDIIDITULETISINSTRUMENDID (-)

KOGUVÄLJAVOOL (-)

KOGUSISSEVOOL (+)

MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED

MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED

MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST

MILLEST: SUURED FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJAD JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJAD

GARANTIID

KREDIIDITULETISINSTRUMENDID

MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL:

MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE

 

AKTSEPTEERITUD FINANTSTAGATIS

MUU AKTSEPTEERITUD TAGATIS

 

MILLEST: SUURED FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJAD JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJAD

HOIUSTATUD RAHA

ELUKINDLUSTUSLEPINGUD

KOLMANDA ISIKU HOITAVAD INSTRUMENDID

KINNISVARA

MUU FÜÜSILINE TAGATIS

NÕUDED

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

KOGURISKIPOSITSIOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormiga CA seotud lahter

 

 

 

 

 

0015

Millest: riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

Millest: riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse taristu toetuskoefitsienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES

 

0020

Bilansilised krediidiriskiga kirjed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Bilansivälised krediidiriskiga kirjed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – tasaarvestatavate tehingute kogumid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud – tasaarvestatavate tehingute kogumid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Lepinguliselt toodete vahel tasaarvestatavate tehingute kogumitest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDESSE VÕI KOGUMITESSE MÄÄRATUD RISKIPOSITSIOONID: KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

ERIOTSTARBELISTELE LAENUDELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE MEETOD: KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATIIVNE KÄSITLUS: TAGATUD KINNISVARAGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

LAHJENDUSRISK: OSTETUD NÕUDED KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (CR IRB 2)

Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:

makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:

VÕLGNIKU REITINGUKLASS (REA TUNNUS)

SISEREITINGUTE SKAALA

ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MILLEL ON RISKIPOSITSIOONILE ASENDUSMÕJU

RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

 

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS

 

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIDA VÕETAKSE ARVESSE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA HINNANGUTES, VÄLJA ARVATUD TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUS

KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE LÕPPTÄHTAEG (PÄEVADES)

RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

(-) VKE TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE

(-) TARISTU TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE

RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

MEMOKIRJED:

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE

(-) MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE

MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL:

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE

OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE

OODATAV KAHJU

(-) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED

VÕLGNIKE ARV

RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE KREDIIDITULETISINSTRUMENTE

VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS

(%)

 

MILLEST: SUURED FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJAD JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJAD

(-) GARANTIID

(-) KREDIIDITULETISINSTRUMENDID

(-) KOGUVÄLJAVOOL

KOGUSISSEVOOL (+)

MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED

MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED

MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST

MILLEST: SUURED FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJAD JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJAD

GARANTIID

KREDIIDITULETISINSTRUMENDID

MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL:

MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE

 

AKTSEPTEERITUD FINANTSTAGATIS

MUU AKTSEPTEERITUD TAGATIS

 

MILLEST: SUURED FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJAD JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJAD

HOIUSTATUD RAHA

ELUKINDLUSTUSLEPINGUD

KOLMANDA ISIKU HOITAVAD INSTRUMENDID

KINNISVARA

MUU FÜÜSILINE TAGATIS

NÕUDED

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 – KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE VAHEMIKUTI (CR IRB 3)

Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:

makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:

MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE VAHEMIK

BILANSIS KAJASTATUD VARAST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMISED ÜMBERHINDLUSTEGURID

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS PÄRAST ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST JA KREDIIDIRISKI MAANDAMIST

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)

VÕLGNIKE ARV

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE TÄHTAEG (AASTATES)

RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

OODATAV KAHJU

VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 kuni <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 kuni <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 kuni <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 kuni <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 kuni <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 kuni <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 kuni <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 kuni <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 kuni <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 kuni <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 kuni <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 kuni <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 kuni <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 kuni <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 kuni <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 kuni <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (makseviivitus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 – KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: RISKIGA KAALUTUD VARA VOOARUANDED (CR IRB 4)

 

RISKIGA KAALUTUD VARA

0010

0010

RISKIGA KAALUTUD VARA EELMISE ARUANDEPERIOODI LÕPUS

 

0020

VARA SUURUS (+/-)

 

0030

VARA KVALITEET (+/-)

 

0040

MUDELI VÄRSKENDUSED (+/-)

 

0050

METOODIKA JA PÕHIMÕTE (+/-)

 

0060

OMANDAMISED JA VÕÕRANDAMISED (+/-)

 

0070

VALUUTA LIIKUMINE (+/-)

 

0080

MUU (+/-)

 

0090

RISKIGA KAALUTUD VARA ARUANDEPERIOODI LÕPUS

 C 08.05 – KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE JÄRELTESTIMINE (CR IRB 5)

Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:

makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:

MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE VAHEMIK

ARITMEETILINE KESKMINE MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)

VÕLGNIKE ARV EELMISE AASTA LÕPUS

 

TEGELIK KESKMINE MAKSEVIIVITUSE MÄÄR (%)

VARASEM KESKMINE AASTANE MAKSEVIIVITUSE MÄÄR (%)

MILLEST: MAKSEVIIVITUS TEKKIS AASTA JOOKSUL

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 kuni <0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 kuni <0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 kuni <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 kuni <0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 kuni <0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 kuni <0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 kuni <2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 kuni <1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 kuni <2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 kuni <10

 

 

 

 

 

0110

2,5 kuni <5

 

 

 

 

 

0120

5 kuni <10

 

 

 

 

 

0130

10 kuni <100

 

 

 

 

 

0140

10 kuni <20

 

 

 

 

 

0150

20 kuni <30

 

 

 

 

 

0160

30 kuni <100

 

 

 

 

 

0170

100 (makseviivitus)

 

 

 

 

 C 08.05.1 – KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE JÄRELTESTIMINE KOOSKÕLAS ARTIKLI 180 LÕIKE 1 PUNKTIGA F (CR IRB 5)

Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:

makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:

MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUSE VAHEMIK

VÄLISREITINGU EKVIVALENT

ARITMEETILINE KESKMINE MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)

VÕLGNIKE ARV EELMISE AASTA LÕPUS

 

TEGELIK KESKMINE MAKSEVIIVITUSE MÄÄR (%)

VARASEM KESKMINE AASTANE MAKSEVIIVITUSE MÄÄR (%)

MILLEST: MAKSEVIIVITUS TEKKIS AASTA JOOKSUL

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 C 08.06 – KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: ERIOTSTARBELISTELE LAENUDELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE MEETOD (CR IRB 6)

Eriotstarbeliste laenude liik:

 

ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

 

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS

 

RISKIKAAL

RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

MEMOKIRJED:

OODATAV KAHJU

(-) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED

MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED

MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED

MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

KATEGOORIA 1

ALLA 2,5 AASTA

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

0020

2,5 AASTAT VÕI ENAM

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

0030

KATEGOORIA 2

ALLA 2,5 AASTA

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

0040

2,5 AASTAT VÕI ENAM

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

0050

KATEGOORIA 3

ALLA 2,5 AASTA

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

 

0060

2,5 AASTAT VÕI ENAM

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

 

0070

KATEGOORIA 4

ALLA 2,5 AASTA

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

 

0080

2,5 AASTAT VÕI ENAM

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

 

0090

KATEGOORIA 5

ALLA 2,5 AASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 AASTAT VÕI ENAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

KOKKU

ALLA 2,5 AASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5 AASTAT VÕI ENAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.07 – KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED: SISEREITINGUTE JA STANDARDMEETODI KOHALDAMISALA (CR IRB 7)

 

KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 166 MÄÄRATLETUD RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS KOKKU

STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHALDAMISALAS OLEVA RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS KOKKU

STANDARDMEETODI ALALISE OSALISE KASUTAMISE KOHALDAMISALAS OLEV RISKIPOSITSIOONI KOGUVÄÄRTUSE PROTSENT

RISKIPOSITSIOONI KOGUVÄÄRTUSE PROTSENT, MILLELE KOHALDATAKSE JÄRKJÄRGULISE KOHALDAMISE KAVA (%)

RISKIPOSITSIOONI KOGUVÄÄRTUSE PROTSENT, MILLELE KOHALDATAKSE SISEREITINGUTE MEETODIT (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

KESKVALITSUSED JA KESKPANGAD

 

 

 

 

 

0020

MILLEST: PIIRKONDLIKUD VALITSUSED JA KOHALIKUD OMAVALITSUSED

 

 

 

 

 

0030

MILLEST: AVALIKU SEKTORI ASUTUSED

 

 

 

 

 

0040

KREDIIDIASUTUSED JA INVESTEERIMISÜHINGUD

 

 

 

 

 

0050

ÄRIÜHINGUD

 

 

 

 

 

0060

MILLEST: ÄRIÜHINGUD – ERIOTSTARBELISED LAENUD (V.A RISKIKAALU MÄÄRAMISE MEETOD)

 

 

 

 

 

0070

MILLEST: ÄRIÜHINGUD – ERIOTSTARBELISED LAENUD (K.A RISKIKAALU MÄÄRAMISE MEETOD)

 

 

 

 

 

0080

MILLEST: ÄRIÜHINGUD – VKE-D

 

 

 

 

 

0090

JAEKLIENDID

 

 

 

 

 

0100

MILLEST JAE-RISKIPOSITSIOONID – TAGATUD VKE-DE KINNISVARAGA

 

 

 

 

 

0110

MILLEST JAEKLIENDID – TAGATUD MITTE-VKE-DE KINNISVARAGA

 

 

 

 

 

0120

MILLEST JAE-RISKIPOSITSIOONID – KVALIFITSEERUVAD UUENEVAD

 

 

 

 

 

0130

MILLEST JAE-RISKIPOSITSIOONID – MUUD VKE-DEGA SEOTUD

 

 

 

 

 

0140

MILLEST JAEKLIENDID – MUUD MITTE-VKE-DEGA SEOTUD

 

 

 

 

 

0150

OMAKAPITAL

 

 

 

 

 

0160

MUUD KREDIIDI ISELOOMUGA KOHUSTUSETA VARAD

 

 

 

 

 

0170

KOKKU

 

 

 

 

 C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODIKOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)

Riik:

 

ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused

Üldised krediidiriskiga korrigeerimised

Spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised

Mahakandmised

Täiendavad väärtuse korrigeerimised ja muud omavahendite vähendamised

Krediidiriskiga korrigeerimised / mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS

RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

(-) VKE TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE

(-) TARISTU TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE

RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

 

makseviivituses olevad riskipositsioonid

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Keskvalitsused ja keskpangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Piirkondlikud valitsused ja kohalikud omavalitsused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Avaliku sektori asutused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Mitmepoolsed arengupangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Rahvusvahelised organisatsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Äriühingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Millest: VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Jaekliendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Millest: VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

Millest: VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Makseviivituses olevad riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Eriti suure riskiga seotud kirjed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Pandikirjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Investeerimisfondi aktsiad ja osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Volituste kohane meetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Varumeetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Omakapitali investeeringud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Muud riskipositsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Koguriskipositsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)

Riik:

 

ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused

Üldised krediidiriskiga korrigeerimised

Spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised

Mahakandmised

Krediidiriskiga korrigeerimised / mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul

(%) VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS

RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

 

VKE TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE (-)

TARISTU TOETUSKOEFITSIENDIST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE (-)

RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST TOETUSKOEFITSIENTIDE KOHALDAMIST

OODATAV KAHJU

 

Millest: makseviivituses

 

Millest: makseviivituses

Millest: makseviivituses

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Keskvalitsused ja keskpangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Krediidiasutused ja investeerimisühingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Äriühingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

Millest: eriotstarbelised laenud (v.a eriotstarbelised laenud, millele kohaldatakse riskikaalu määramist)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Millest: eriotstarbelised laenud millele kohaldatakse riskikaalu määramist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Millest: VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Jaekliendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Tagatud kinnisvaraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Muud kui VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Kvalifitseeruvad uuenevad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Muud jaekliendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Muud kui VKEd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Omakapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Koguriskipositsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04 – RIIKIDE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI ARVUTAMISEL JA KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHISE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI MÄÄRA ARVUTAMISEL ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE JAOTUS (CCB)

Riik:

 

Summa

Protsent

Kvalitatiivne teave

0010

0020

0030

Asjakohased krediidiriski positsioonid – krediidirisk

 

0010

Riskipositsiooni väärtus standardmeetodi kohaselt

 

 

 

0020

Riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi kohaselt

 

 

 

Asjakohased krediidiriski positsioonid – tururisk

 

0030

Kauplemisportfelli kuuluvate pikkade ja lühikeste riskipositsioonide summa standardmeetodite puhul

 

 

 

0040

Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul

 

 

 

Asjakohased krediidiriski positsioonid – väärtpaberistamine

 

0055

Kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus

 

 

 

Omavahendite nõuded ja kaalud

 

0070

Omavahendite nõuded kokku vastutsüklilise kapitalipuhvri puhul

 

 

 

0080

Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – krediidirisk

 

 

 

0090

Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – tururisk

 

 

 

0100

Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid

 

 

 

0110

Omavahendite nõuete kaalud

 

 

 

Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad

 

0120

Määratud asutuse kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

 

 

 

0130

Krediidiasutuse või investeerimisühingu riigi suhtes kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

 

 

 

0140

Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

 

 

 

2 % künnise kasutamine

 

0150

2 % künnise kasutamine üldise krediidiriskipositsiooni puhul

 

 

 

0160

2 % künnise kasutamine kauplemisportfelli kuuluva riskipositsiooni puhul

 

 

 C 10.01 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITAL – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR EQU IRB 1)

 

SISEREITINGUTE SKAALA

ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MILLEL ON RISKIPOSITSIOONILE ASENDUSMÕJU

RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS

 

RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR

(%)

RISKIGA KAALUTUD VARA

MEMOKIRJE:

KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE

KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE

MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED

OODATAV KAHJU

VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS

(%)

GARANTIID (-)

KREDIIDITULETISINSTRUMENDID (-)

KOGUVÄLJAVOOL (-)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAKAPITALI INVESTEERINGUD KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormiga CA seotud lahter

 

0020

RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEV MEETOD: KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETOD: KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES

0070

RISKIKAAL: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

SISEMUDELITEL PÕHINEV MEETOD