02013R1352 — ET — 01.01.2021 — 003.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1352/2013,

4. detsember 2013,

millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis

(ELT L 341 18.12.2013, lk 10)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/582, 12. aprill 2018,

  L 98

4

18.4.2018

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1209, 13. august 2020,

  L 274

3

21.8.2020

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2035, 7. detsember 2020,

  L 416

11

11.12.2020
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1352/2013,

4. detsember 2013,

millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollisArtikkel 1

1.  
Määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 6 osutatud taotlus, et toll võtaks meetmeid intellektuaalomandiõiguse rikkumise kahtlusega kaupade suhtes (taotlus), esitatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud vormi kasutades.
2.  
Määruse (EL) nr 608/2013 artiklis 12 osutatud taotlus selle ajavahemiku pikendamiseks, mille jooksul tollil tuleb meetmeid võtta (pikendamistaotlus), esitatakse käesoleva määruse II lisas sätestatud vormi kasutades.
3.  
I ja II lisas sätestatud vorme täidetakse vastavalt III lisas sätestatud täitmisjuhendile.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 608/2013 artikli 5 lõike 6 täitmist, võib käesoleva määruse I ja II lisas sätestatud vorme vajaduse korral täita loetava käekirjaga käsitsi.

Nendes vormides ei tohi olla kustutamisi, ülekirjutatud sõnu ega muid parandusi ja need peavad olema koostatud kahes eksemplaris.

Vormi käsitsi täitmise korral tuleb sissekanded teha tindiga ja trükitähtedega.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 1891/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M3
I LISA