02010R1016 — ET — 09.01.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1016/2010,

10. november 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 293 11.11.2010, lk 31)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2282, 30. november 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1016/2010,

10. november 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded kodumajapidamises kasutatavate elektritoitega nõudepesumasinate turulelaskmiseks ning selliste kodumajapidamises kasutatavate elektritoitega nõudepesumasinate turulelaskmiseks, mis võivad töötada ka akutoitel, samuti mujal kui kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud nõudepesumasinate turulelaskmiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)

„kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin” – masin, mis on ette nähtud enamasti kodumajapidamises nõude, klaaside, söögiriistade ja köögitarvikute pesemiseks, loputamiseks ja kuivatamiseks keemiliste, mehaaniliste, termiliste ja elektriliste protsesside abil;

2)

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud nõudepesumasin” – kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin, mis paigaldatakse kappi, selleks ettevalmistatud seinaorva või muusse sarnasesse kohta ja mis viimistletakse mööbliks;

3)

„nõudekomplekt” – ühele inimesele kasutamiseks mõeldud lauanõude, klaaside ja söögiriistade kindlaksmääratud komplekt;

4)

„nimimahutavus” – nende tootja märgitud nõudekomplektide ja serveerimisnõude maksimaalne arv, mida saab kodumajapidamises kasutatavas nõudepesumasinas valitud programmil töödelda, kui nõud on asetatud masinasse tootja juhiste kohaselt;

5)

„programm” – selliste eelnevalt kindlaksmääratud toimingute järjekord, mis tootja arvates on sobilikud konkreetse määrdumisastme või konkreetsete masinasse asetatud nõudeliikide või mõlema puhul ja mis koos moodustavad täieliku tsükli;

6)

„programmi kestus” – ajavahemik alates programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni, v.a kasutaja programmeeritud viivitus;

7)

„tsükkel” – valitud programmi jaoks ettenähtud täielik pesemis-, loputamis- ja kuivatamisprotsess;

8)

„väljalülitatud seisund” – seisund, milles kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on välja lülitatud lõppkasutaja tavapärase kasutuse jaoks ettenähtud seadmenupu või -lüliti abil ja milles masina võimsustarve on kõige väiksem ning mis võib kesta määramata aja, kui nõudepesumasin on ühendatud toiteallikaga ja kui seda kasutatakse vastavalt tootja juhistele; kui kodumajapidamises kasutataval nõudepesumasinal ei ole tarbijale kasutamiseks ettenähtud nuppe ega lüliteid, on „väljalülitatud seisund” seisund, mis saavutatakse pärast seda, kui nõudepesumasin lülitub ise püsivasse võimsustarbe seisundisse;

9)

„ooteseisund” – väikseima võimsustarbega seisund, mis võib kesta määramata aja pärast seda, kui programm on töö lõpetanud ja kui masin on tühjendatud ning kui lõppkasutaja ei tee enam mingeid toiminguid;

10)

„samaväärne nõudepesumasin” – turul saadaolev nõudepesumasina mudel, mille nimimahutavus, tehnilised ja tööparameetrid, energia- ja veetarbimine ning õhus leviva müra tase on samaväärsed sama tootja poolt erineva koodi all turule lastud teise kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli omadega.

Artikkel 3

Ökodisaininõuded

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate üldised ökodisaininõuded on sätestatud I lisa punktis 1.

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate konkreetsed ökodisaininõuded on sätestatud I lisa punktis 2.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.  Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise menetlus on kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine kavandikontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.  Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehnilise dokumentatsiooni toimikus käesoleva määruse II lisas esitatud arvutuse tulemused.

Kui kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli kohta tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste või muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate andmete ekstrapoleerimise tulemusel või mõlemal viisil, peab tehniline dokumentatsioon sisaldama nimetatud arvutuste või ekstrapoleerimise või mõlema üksikasju ja tootja poolt läbiviidud katsetuste üksikasju, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Sel juhul esitatakse tehnilises dokumentatsioonis ka kõikide muude selliste samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudelite loetelu, mille puhul on tehnilises dokumentatsioonis sisalduvad andmed saadud samadel alustel.

Artikkel 5

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Liikmesriigid kohaldavad direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalve teostamisel käesoleva määruse III lisas kirjeldatud kontrollimenetlust, et kontrollida käesoleva määruse I lisas sätestatud nõuete täitmist.

Artikkel 6

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal turul olnud parimate kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate soovituslikud võrdlusandmed on esitatud IV lisas.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnika arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt neli aastat pärast selle jõustumist ja esitab läbivaatamise tulemused arutamiseks ökodisaini nõuandefoorumile. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel III lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid, võimalusi kehtestada kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate veetarbimise nõuded ja sooja vee sissevoolu võimalust.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2011.

Allpool loetletud ökodisaininõudeid kohaldatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

a) I lisa punkti 1 alapunktis 1 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2012;

b) I lisa punkti 1 alapunktis 2 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. juunist 2012;

c) I lisa punkti 2 alapunktis 2 sätestatud konkreetseid ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2013;

d) I lisa punkti 2 alapunktis 3 sätestatud konkreetseid ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Ökodisaininõuded

1.   ÜLDISED ÖKODISAININÕUDED

1) Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatarbimise ja muude parameetrite arvutamisel lähtutakse tsüklist, millega puhastatakse tavapäraselt määrdunud lauanõusid (edaspidi „tavaline pesemistsükkel”). Kõnealune tsükkel on kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina programmivalimisseadisel või tablool (kui see on olemas) või mõlemal selgesti eristatav ning seda nimetatakse „tavaprogrammiks” ja see seadistatakse vaiketsükliks sellise kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina puhul, millel on automaatne programmivalik või mis tahes funktsioon, mis automaatselt valib pesemisprogrammi või säilitab programmivaliku.

2) Tootja lisatud kasutusjuhendis esitatakse järgmine teave:

a) tavaline pesemistsükkel ehk nn tavaprogramm koos täpsustusega, et kõnealune programm sobib tavapäraselt määrdunud lauanõude pesemiseks ja on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige sobivam selliste lauanõude puhul;

b) võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

c) näitlik teave põhiliste puhastusprogrammide kestuse ning energia- ja veetarbimise kohta.

2.   ÖKODISAINI ERINÕUDED

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad vastavad järgmistele nõuetele.

1) Alates 1. detsembrist 2011:

a) kõikide kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate (v.a kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mille nimimahutavus on 10 nõudekomplekti ja laius kuni 45 cm) energiatõhususe indeks (EEI) on alla 71;

b) kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 10 nõudekomplekti ja laiusega kuni 45 cm nõudepesumasinate energiatõhususe indeks (EEI) on alla 80;

c) kõikide kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate pesemistõhususe indeks (IC ) on suurem kui 1,12.

2) Alates 1. detsembrist 2013:

a) kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega vähemalt 11 nõudekomplekti nõudepesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 10 nõudekomplekti ning laiemate kui 45 cm nõudepesumasinate energiatõhususe indeks (EEI) on alla 63;

b) kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 10 nõudekomplekti ja laiusega kuni 45 cm nõudepesumasinate energiatõhususe indeks (EEI) on alla 71;

c) kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega vähemalt 8 nõudekomplekti nõudepesumasinate kuivatamistõhususe indeks (ID ) on suurem kui 1,08;

d) kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega kuni 7 nõudekomplekti nõudepesumasinate kuivatamistõhususe indeks (ID ) on suurem kui 0,86.

3) Alates 1. detsembrist 2016:

a) kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 8 ja 9 nõudekomplekti nõudepesumasinate ning kodumajapidamises kasutatavate, nimimahutavusega 10 nõudekomplekti ning laiemate kui 45 cm nõudepesumasinate energiatõhususe indeks (EEI) on alla 63.

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatõhususe indeks (EEI), pesemistõhususe indeks (IC ) ja kuivatamistõhususe indeks (ID ) arvutatakse vastavalt II lisale.
II LISA

Energiatõhususe indeksi, pesemistõhususe indeksi ja kuivatamistõhususe indeksi arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli aastast energiatarbimist selle normatiivse energiatarbimisega.

a) Energiatõhususe indeks (EEI), ümardatuna esimese kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

image

kus:

AEC

=

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina aastane energiatarbimine,

SAEC

=

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina aastane normatiivne energiatarbimine.

b) Aastane energiatarbimine (AEc ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i) 
image

kus:

Et

=

tavalise pesemistsükli energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna kolmanda kümnendkohani;

Pl

=

tavalise pesemistsükli võimsustarve ooteseisundis vattides (W), ümardatuna kahe kümnendkohani;

Po

=

tavalise pesemistsükli võimsustarve väljalülitatud seisundis vattides (W), ümardatuna kahe kümnendkohani;

Tt

=

tavalise pesemistsükli programmi kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini.

ii) Kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga, arvutatakse kodumajapidamises kasutatava, pärast programmi lõppemist automaatselt väljalülitatud seisundisse lülituva nõudepesumasina aastane energiatarbimine AEC ooteseisundi tegelikku kestust arvesse võttes vastavalt järgmisele valemile:

image

kus:

Tl

=

tavalise pesemistsükli ooteseisundi mõõdetud kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

280

=

tavaliste pesemistsüklite koguarv aastas.

c) Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i) kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega ps ≥ 10 ja laiusega > 50 cm:

image

ii) kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega ps ≤ 9 ning kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega ps > 9 ja laiusega ≤ 50 cm:

image

kus:

ps

=

nõudekomplektide arv.

2.   PESEMISTÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Pesemistõhususe indeksi (IC ) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli pesemistõhusust sellise võrdlusnõudepesumasina pesemistõhususega, mille tehnilised andmed on kindlaks määratud üldtunnustatult parimate mõõtmismeetoditega, sealhulgas meetoditega, mis on esitatud dokumentides, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

a) Pesemistõhususe indeks (IC ) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

image

IC  = exp(lnIC )

kus:

CT,i

=

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina pesemistõhusus ühe katsetsükli (i) jooksul;

CR,i

=

võrdlusnõudepesumasina pesemistõhusus ühe katsetsükli (i) jooksul;

n

=

katsetustsüklite arv, n ≥ 5.

b) Pesemistõhusus (C) on kõigi pestud nõude keskmine määrdumisaste pärast tavalise pesemistsükli lõppemist. Määrdumisaste arvutatakse vastavalt tabelile 1.Tabel 1

Väikeste mustusetäppide arv (n)

Määrdunud kogupind (AS ), mm2

Määrdumisaste

n = 0

AS = 0

5 (tõhusaim)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Ei kohaldata

50 < AS ≤ 200

1

Ei kohaldata

200 < AS

0 (kõige ebatõhusam)

3.   KUIVATAMISTÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kuivatamistõhususe indeksi (ID ) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli kuivatamistõhusust sellise võrdlusnõudepesumasina kuivatamistõhususega, mille tehnilised andmed on kindlaks määratud üldtunnustatult parimate mõõtmismeetoditega, sealhulgas meetoditega, mis on esitatud dokumentides, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

a) Kuivatamistõhususe indeks (ID ) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

image

ID = exp(lnID )

kus:

DT,i

=

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina kuivatamistõhusus ühe katsetsükli (i) jooksul;

DR,i

=

võrdlusnõudepesumasina kuivatamistõhusus ühe katsetsükli (i) jooksul;

n

=

katsetustsüklite arv, n ≥ 5.

b) Kuivatamistõhususe indeks (D) on kõigi pestud nõude keskmine märgusaste pärast tavalise pesemistsükli lõppemist. Märgusaste arvutatakse vastavalt tabelile 2.Tabel 2

Veejälgede (WT ) või veenirede (WS ) arv

Märg kogupind (Aw), mm2

Märgusaste

WT = 0 ja WS = 0

Ei kohaldata

2 (tõhusaim)

1 < WT ≤ 2 või WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT või WS = 2

või WS = 1 ja WT = 1

Aw > 50

0 (kõige ebatõhusam)

▼M1
III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1) Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b) kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c) kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3) Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4) Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6) Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7) Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine (AE C)

Määratud väärtus ei tohi olla AE C esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Pesemistõhususe indeks (I C)

Määratud väärtus ei tohi olla I C esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Kuivatamistõhususe indeks (I D)

Määratud väärtus ei tohi olla I D esitatud väärtusest üle 19 % väiksem.

Energiatarbimine (E t)

Määratud väärtus ei tohi olla E t esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Kui tuleb valida kolm täiendavat seadet, ei tohi kõnealuse kolme seadme määratud väärtuste aritmeetiline keskmine olla E t esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Programmi kestus (T t)

Määratud väärtus ei tohi olla T t esitatud väärtustest üle 10 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund”] (P o) ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund”] (P l)

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund”] (T l) kestus

Määratud väärtus ei tohi olla T l esitatud väärtustest üle 10 % suurem.

▼B
IV LISA

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal on kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatõhususe, energia- ja veetarbimise, pesemis- ja kuivatamistõhususe ning õhus leviva müra taseme seisukohast parimad olemasolevad tehnilised lahendused järgmised.

1. Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 15 nõudekomplekti jaoks (sisseehitatud mudel):

a)

energiatarbimine : 0,88 kWh tsükli kohta, vastab aastasele energia kogutarbimisele 268,9 kWh aastas, millest 246,4 kWh aastas kulub 280 pesemistsüklile ja 12,5 kWh aastas väikese võimsustarbega seisunditele;

b)

veetarbimine : 10 liitrit tsükli kohta, mis vastab 2 800 liitrile aastas 280 tsükli kohta;

c)

pesemistõhususe indeks : IC > 1,12;

d)

kuivatamistõhususe indeks : ID > 1,08;

e)

õhus leviva müra tase : 45 dB(A) re 1pW;

2. kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 14 nõudekomplekti jaoks (tööpinna alla paigutatav mudel):

a)

energiatarbimine : 0,83 kWh tsükli kohta, vastab aastasele energia kogutarbimisele 244,9 kWh aastas, millest 232,4 kWh aastas kulub 280 pesemistsüklile ja 12,5 kWh aastas väikese võimsustarbega seisunditele;

b)

veetarbimine : 10 liitrit tsükli kohta, mis vastab 2 800 liitrile aastas 280 tsükli kohta;

c)

pesemistõhususe indeks : IC > 1,12;

d)

kuivatamistõhususe indeks : ID > 1,08;

e)

õhus leviva müra tase : 41 dB(A) re 1pW;

3. kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 13 nõudekomplekti jaoks (tööpinna alla paigutatav mudel):

a)

energiatarbimine : 0,83 kWh tsükli kohta, vastab aastasele energia kogutarbimisele 244,9 kWh aastas, millest 232,4 kWh aastas kulub 280 pesemistsüklile ja 12,5 kWh aastas väikese võimsustarbega seisunditele;

b)

veetarbimine : 10 liitrit tsükli kohta, mis vastab 2 800 liitrile aastas 280 tsükli kohta;

c)

pesemistõhususe indeks : IC > 1,12;

d)

kuivatamistõhususe indeks : ID > 1,08;

e)

õhus leviva müra tase : 42 dB(A) re 1pW;

4. kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 12 nõudekomplekti jaoks (eraldiseisev mudel):

a)

energiatarbimine : 0,950 kWh tsükli kohta, vastab aastasele energia kogutarbimisele 278,5 kWh aastas, millest 266 kWh aastas kulub 280 pesemistsüklile ja 12,5 kWh aastas väikese võimsustarbega seisunditele;

b)

veetarbimine : 9 liitrit tsükli kohta, mis vastab 2 520 liitrile aastas 280 tsükli kohta;

c)

pesemistõhususe indeks : IC > 1,12;

d)

kuivatamistõhususe indeks : ID > 1,08;

e)

õhus leviva müra tase : 41 dB(A) re 1pW;

5. kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 9 nõudekomplekti jaoks (sisseehitatud mudel):

a)

energiatarbimine : 0,800 kWh tsükli kohta, vastab aastasele energia kogutarbimisele 236,5 kWh aastas, millest 224 kWh aastas kulub 280 pesemistsüklile ja 12,5 kWh aastas väikese võimsustarbega seisunditele;

b)

veetarbimine : 9 liitrit tsükli kohta, mis vastab 2 520 liitrile aastas 280 tsükli kohta;

c)

pesemistõhususe indeks : IC > 1,12;

d)

kuivatamistõhususe indeks : ID > 1,08;

e)

õhus leviva müra tase : 44 dB(A) re 1pW;

6. kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 6 nõudekomplekti jaoks (sisseehitatud mudel):

a)

energiatarbimine : 0,63 kWh tsükli kohta, vastab aastasele energia kogutarbimisele 208,5 kWh aastas, millest 196 kWh aastas kulub 280 pesemistsüklile ja 12,5 kWh aastas väikese võimsustarbega seisunditele;

b)

veetarbimine : 7 liitrit tsükli kohta, mis vastab 1 960 liitrile aastas 280 tsükli kohta;

c)

pesemistõhususe indeks : IC > 1,12;

d)

kuivatamistõhususe indeks : 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)

õhus leviva müra tase : 45 dB(A) re 1pW;

7. kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 4 nõudekomplekti jaoks (eraldiseisev mudel):

a)

energiatarbimine : 0,51 kWh tsükli kohta, vastab aastasele energia kogutarbimisele 155,3 kWh aastas, millest 142,8 kWh aastas kulub 280 pesemistsüklile ja 12,5 kWh aastas väikese võimsustarbega seisunditele;

b)

veetarbimine : 9,5 liitrit tsükli kohta, mis vastab 2 660 liitrile aastas 280 tsükli kohta;

c)

pesemistõhususe indeks : IC > 1,12;

d)

kuivatamistõhususe indeks : 1,08 ≥ ID > 0,86;

e)

õhus leviva müra tase : 53 dB(A) re 1pW.