EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0594

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/594, 30. aprill 2020, millega lubatakse eluspuude ja muude taimede, taimesibulate, -juurte ja muu sellise, lõikelillede ja dekoratiivse taimmaterjali sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid turu stabiliseerimise meetmete kohta

OJ L 140, 4.5.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/594/oj

4.5.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/594,

30. aprill 2020,

millega lubatakse eluspuude ja muude taimede, taimesibulate, -juurte ja muu sellise, lõikelillede ja dekoratiivse taimmaterjali sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid turu stabiliseerimise meetmete kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 222,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit on eluspuude ja muude taimede, taimesibulate, -juurte ja muu sellise, lõikelillede ja dekoratiivse taimmaterjali (edaspidi „elustaimed ja lilled“) juhtiv tootja. Liidu vastava toodangu koguväärtus 2019. aastal oli 20 miljardit eurot.

(2)

Ligikaudu 85 % liidu elustaimede ja lillede toodangust suunatakse siseturule, samas kui ülejäänud 15 % eksporditakse kolmandatesse riikidesse.

(3)

Elustaimede ja lillede sektori omavahel tihedalt seotud tarneahel sõltub sujuvast ja tõhusalt organiseeritud logistikast, et tagada selliste toodete toimiv turusüsteem, mis on suures osas paratamatult kiiresti riknevad.

(4)

Peale selle on elustaimede ja lillede tootmine ja müük hooajaline. Enamik elustaimi ja lilli toodetakse kevadel konkreetseteks sündmusteks, nagu emadepäev või lihavõtted, ning hooajalisele nõudlusele reageerimiseks kasvatatakse toataimi spetsiaalselt väiksemates pottides. Müügi tipphetk on tavaliselt kevadel. Mõne allsektori puhul (nt iga-aastased peenralilletaimed ja lõikelilled) toimub 40–80 % müügist märtsist juunini.

(5)

Praeguse COVID-19 pandeemia ja liikmesriikides inimestele kehtestatud ulatuslike liikumispiirangute tõttu on elustaimede ja lillede sektoris tekkinud majandushäired, mis põhjustavad tootjatele rahalisi raskusi ja rahavooprobleeme.

(6)

Haiguse leviku ja kehtestatud meetmete tõttu napib kasutatavat tööjõudu (eriti transpordi puhul) ning eelkõige mõjutab see elustaimede ja lillede tootmist, korjamist, enampakkumisel müümist ja müüki.

(7)

Aga ka väliturgude, aianduskeskuste ja spetsialiseerunud jaemüügikaupluste kohustuslik sulgemine, külalismajandusettevõtete sulgemine ning ürituste ja pidustuste tühistamine on põhjustanud elustaimede ja lillede sektori toimimise seisaku. Aianduskeskuste ja spetsialiseerunud jaemüügikaupluste osalise taasavamisega mõnes liikmesriigis ei saa seda olukorda oluliselt muuta, sest omavahel väga tihedalt seotud tarneahel sõltub toimivast logistikast ja piiratud mahutavusega ladustamisrajatistest. Eeldatavasti jäävad lähikuudel kehtima suhtlemisdistantsi hoidmise meetmed, mis mõjutavad jätkuvalt nii transpordilogistikat kui ka müüki, sest korraga saab kauplusse siseneda väike hulk tarbijaid. Pealegi on juba tühistatud suured üritused (nt lähikuudel toimuvad iga-aastased aiandusnäitused) ning ära jäetakse ka muud seltskonnasündmused, mille puhul tavaliselt on vaja lillekaunistusi (nt pulmad).

(8)

Edasist hinnalangust oodates tühistavad ostjad liidus ja maailmaturul ka lepinguid ning viivitavad uute lepingute sõlmimisega. Peale selle mõjutavad eksporti logistikaprobleemid, kuna COVID-19 pandeemia algus Hiinas on põhjustanud sadamates ja ka mujal märkimisväärseid ummikuid. Periood, mil üha rohkem saadetisi on tühistatud, peaks jätkuma vähemalt kuni 2020. aasta juunini, mis tähendab seda, et konteinereid on vähem saadaval, hinnad tõusevad märkimisväärselt ja eksportijate saadetised lükkuvad edasi.

(9)

Selline pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus põhjustab elustaimede ja lillede sektoris majandushäireid. Selle tasakaalustamatuse tõttu on järsult vähenenud nõudlus elustaimede ja lillede järele, millel on otsene ja tõsine mõju turule. Üldine nõudlus elustaimede ja lilletoodete järele liidu turul on vähenenud 80 %. Oksjonitel toimuvat kauplemist on tabanud ränk löök. Kogu liidu müügist 35 % hõlmava Madalmaade oksjonituru käive oli 2020. aasta märtsi keskel vähenenud 85 %. Vaatamata Madalmaade oksjonituru mõningasele taastumisele on selle käive siiski 30 % väiksem kui 2019. aasta aprilli keskel. Teistes liikmesriikides (nt Belgias ja Prantsusmaal) on oksjonimajad ja hulgimüügiturud suletud. Lisaks on teatavates liikmesriikides (nt Madalmaades) teatatud ladustamiseks kõlbmatute peenralilletaimede ning kiiresti riknevate ja hooajaliste lõikelillede ulatuslikust hävitamisest. See on põhjustanud hindade järsu languse Madalmaade oksjonitel. 2020. aasta 16.–22. märtsi nädalal, kui turg kokku kukkus, olid hinnad ligikaudu 60 % madalamad kui 2019. aasta samal nädalal. Lisaks olid hinnad nädalatel 23.–29. märts, 30. märts – 5. aprill ja 6.–12. aprill 2020 endiselt 23–36 % madalamad kui 2019. aasta samadel nädalatel.

(10)

Eespool kirjeldatud asjaolude tõttu võib öelda, et tegemist on turu tõsise tasakaalustamatusega.

(11)

Selleks et elustaimede ja lillede sektor suudaks leida tasakaalu ajal, kui turul tasakaal suuresti puudub, on asjakohane lubada põllumajandustootjatel, põllumajandustootjate liitudel, sellistest liitudest moodustatud ühendustel, tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitudel ja tunnustatud tootmisharudevahelistel organisatsioonidel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid elustaimede ja lillede kohta kuueks kuuks. Meetmed hõlmavad järgmist: i) turult kõrvaldamine või tasuta jagamine; ii) ühine edendamine ning iii) tootmise ajutine kavandamine.

(12)

Sellised kokkulepped ja otsused võiksid hõlmata järgmist: i) kollektiivsed turult kõrvaldamised elustaimede ja lillede korrakohaseks hävitamiseks; ii) edendusmeetmed, millega innustatakse tarbijaid elustaimi ja lilli ostma ning iii) ühine tootmise kavandamine elustaimede ja lillede istutamise kooskõlastamiseks, eesmärgiga tulevikus piirangud kaotada.

(13)

Kõiki kokkuleppeid sõlmida või otsuseid teha peaks ajutiselt olema lubatud kuue kuu jooksul. Kuna see on ajavahemik, mil korjatakse ja turustatakse suurem osa elustaimi ja lilli, siis on võetavatel meetmetel sel ajavahemikul eeldatavasti kõige suurem mõju.

(14)

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 222 lõike 1 esimesele lõigule lubatakse kokkuleppeid sõlmida ja otsuseid teha siis, kui see ei kahjusta siseturu toimimist ning kõnealuste kokkulepete ja otsuste eesmärk on üksnes stabiliseerida sektorit. Neid eritingimusi ei kohaldata selliste kokkulepete ega otsuste suhtes, mis otseselt või kaudselt võivad põhjustada turgude jagunemist, kodakondsuse alusel diskrimineerimist või hindade kindlaksmääramist. Kui kokkulepped ja otsused ei vasta või enam ei vasta nendele tingimustele, kohaldatakse nende kokkulepete ja otsuste suhtes aluslepingu artikli 101 lõiget 1.

(15)

Käesoleva määrusega antud luba peaks hõlmama liidu territooriumi, kuna turg on suuresti tasakaalust väljas kogu liidus.

(16)

Selleks et liikmesriikidel oleks võimalik hinnata, kas kokkulepped ja otsused kahjustavad siseturu toimimist või mitte ning kas nende eesmärk on üksnes stabiliseerida elustaimede ja lillede sektorit, tuleks teave sõlmitud kokkulepete ja tehtud otsuste, nendega hõlmatud tootmismahu ning nende kokkulepete ja otsuste kehtivuse aja kohta edastada selle liikmesriigi pädevatele asutustele, k.a sealsed konkurentsiasutused, kelle puhul on kõnealuste kokkulepete ja otsustega hõlmatud suurim osakaal eeldatavast elustaimede ja lillede tootmismahust.

(17)

Arvestades turu tõsist tasakaalustamatust ajavahemikul, mil toimub suurem osa elustaimede ja lillede müügist, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(18)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 152 lõike 1a, artikli 209 lõike 1 ja artikli 210 lõige 1 kohaldamist, võivad eluspuude ja muude taimede, taimesibulate, -juurte ja muu sellise, lõikelillede ja dekoratiivse taimmaterjali sektori (edaspidi „elustaimede ja lillede sektor“) põllumajandustootjad, põllumajandustootjate liidud, sellistest liitudest moodustatud ühendused, tunnustatud tootjaorganisatsioonid, tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidud ja tunnustatud tootmisharudevahelised organisatsioonid sõlmida kokkuleppeid ja teha ühisotsuseid turult kõrvaldamise ja tasuta jagamise, ühiste edendusmeetmete ja tootmise ajutise kavandamise kohta kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et artiklis 1 osutatud kokkulepped ja otsused ei kahjusta siseturu nõuetekohast toimimist ning et nende eesmärk on üksnes stabiliseerida elustaimede ja lillede sektorit.

Artikkel 3

Käesoleva loa geograafiline kohaldamisala on liidu territoorium.

Artikkel 4

1.   Kohe pärast artiklis 1 osutatud kokkulepete sõlmimist või otsuste tegemist teatavad asjaomased põllumajandustootjad, põllumajandustootjate liidud, sellistest liitudest moodustatud ühendused, tunnustatud tootjaorganisatsioonid, tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidud ja tunnustatud tootmisharudevahelised organisatsioonid nendest kokkulepetest ja otsustest selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kelle puhul on kõnealuste kokkulepete ja otsustega hõlmatud eeldatavalt suurim osakaal elustaimede ja lillede tootmismahust, ning esitavad nende kokkulepete ja otsuste kohta järgmise teabe:

a)

hinnanguline kokkulepete ja otsustega hõlmatud tootmismaht;

b)

eeldatav rakendamisperiood.

2.   Hiljemalt 25 päeva pärast artiklis 1 osutatud kuuekuulise perioodi lõppu teatavad asjaomased põllumajandustootjad, põllumajandustootjate liidud, sellistest liitudest moodustatud ühendused, tunnustatud tootjaorganisatsioonid, tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidud ja tunnustatud tootmisharudevahelised organisatsioonid käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pädevatele asutustele kokkulepete või otsustega tegelikult hõlmatud elustaimede ja lillede tootmismahu.

3.   Vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2017/1185 (2) edastavad liikmesriigid komisjonile järgmise teabe:

a)

hiljemalt viis päeva pärast iga ühekuulise perioodi lõppu kokkulepped ja otsused, millest on neile kõnealuse ajavahemiku jooksul lõike 1 kohaselt teatatud;

b)

hiljemalt 30 päeva pärast artiklis 1 osutatud kuuekuulise perioodi lõppu ülevaade kõnealuse perioodi jooksul rakendatud kokkulepetest ja otsustest.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).


Top