EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0109

Komisjoni otsus (EL) 2020/109, 23. jaanuar 2020, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

C/2020/284

OJ L 19, 24.1.2020, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/109/oj

24.1.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/36


KOMISJONI OTSUS (EL) 2020/109,

23. jaanuar 2020,

millega muudetakse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelist 17. detsembri 2009. aasta rahanduskokkulepet, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe (edaspidi „rahanduskokkulepe“) artikli 8 lõike 1 kohaselt peab Vatikani Linnriik rakendama liidu õigusakte ja eeskirju, milles käsitletakse euro pangatähti ja münte, rahapesu ja pettuse tõkestamist, sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise vältimist, medaleid ja märke ning statistikaaruandluse nõudeid. Kõnealused õigusaktid ja eeskirjad on loetletud rahanduskokkuleppe lisas.

(2)

Komisjon peab rahanduskokkuleppe lisa muutma igal aastal, et võtta arvesse liidu uusi asjakohaseid õigusakte ja eeskirju ning muudatusi kehtivates õigusaktides ja eeskirjades.

(3)

Mõned liidu õigusaktid ja eeskirjad ei ole enam asjakohased ja need tuleks seepärast lisast välja jätta, samal ajal on vastu võetud mõned uued asjakohased liidu õigusaktid ja eeskirjad ja kehtivate õigusaktide muudatused ning need tuleb lisasse kaasata.

(4)

Rahanduskokkuleppe lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vahelise rahanduskokkuleppe lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. jaanuar 2020

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT C 28, 4.2.2010, lk 13.


LISA

„LISA

 

Rakendatavad õigusnormid

Rakendamistähtaeg

 

Rahapesu tõkestamine

 

1

Nõukogu 26. juuni 2001. aastaraamotsus 2001/500/JSK, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist (EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1)

 

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39)

31. detsember 2016 (2)

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1)

31. detsember 2017 (3)

4

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73)

31. detsember 2017 (3)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 43)

31. märts 2020 (6)

 

Täiendatud järgmise õigusaktiga.

 

6

Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1)

31. detsember 2017 (5)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

7

Komisjoni 27. oktoobri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/105, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 seoses Etioopia lisamisega suure riskiga kolmandate riikide loetellu lisa punktis I toodud tabelis (ELT L 19, 24.1.2018, lk 1)

31. märts 2019 (6)

8

Komisjoni 13. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/212, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse (ELT L 41, 14.2.2018, lk 4)

31. märts 2019 (6)

9

Komisjoni 7. mai 2018 aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1108, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad e-raha väljastajate ja makseteenuste pakkujate kesksete kontaktpunktide määramise kriteeriume ja nende kontaktpunktide ülesandeid (ELT L 203, 10.8.2018, lk 2)

31. detsember 2020 (7)

10

Komisjoni 27. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Pakistani lisamisega lisa I punkti tabelisse (ELT L 246, 2.10.2018, lk 1)

31. detsember 2019 (7)

11

Komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/758, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (ELT L 125, 14.5.2019, lk 4)

31. detsember 2020 (7)

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6)

31. detsember 2021 (7)

13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22)

31. detsember 2021 (7)

 

Pettuse ja võltsimise tõkestamine

 

14

Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6)

31. detsember 2010

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

15

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 44/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (ELT L 17, 22.1.2009, lk 1)

 

16

Nõukogu 6. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373, 21.12.2004, lk 1)

31. detsember 2010

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

17

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 46/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 17, 22.1.2009, lk 5)

 

18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1)

31. detsember 2016 (2)

19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/713, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (ELT L 123, 10.5.2019, lk 18)

31. detsember 2021 (7)

 

Eeskirjad euro pangatähtede ja müntide kohta

 

20

Nõukogu 10. mai 1999. aasta järeldused kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta euromüntide jaoks

31. detsember 2010

21

Euroopa Keskpanga 20. märtsi 2003. aasta suunis EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 20)

31. detsember 2010

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

22

Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta suunis EKP/2013/11, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 43)

31. detsember 2014 (1)

23

Euroopa Keskpanga 16. septembri 2010. aasta otsus EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1)

31. detsember 2012

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

24

Euroopa Keskpanga 7. septembri 2012. aasta otsus EKP/2012/19 (ELT L 253, 20.9.2012, lk 19)

31. detsember 2013 (1)

25

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1210/2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1)

31. detsember 2012

26

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 651/2012 euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135)

31. detsember 2013 (1)

27

Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta otsus EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37)

31. detsember 2014 (1)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

28

Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/669, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 113, 29.4.2019, lk 6)

31. detsember 2020 (7)

29

Nõukogu 24. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 729/2014 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1)

31. detsember 2013 (2)

Rahanduskokkuleppe lisa osa, mis tuleneb Püha Tooli ja Vatikani Linnriigi taotlusel ühiskomitee kehtestatud ajutisest korrast, mis käsitleb kutseliselt finantstegevusega tegelevate üksuste suhtes kohaldatavate asjaomaste eeskirjade lisamist

 

Järgmiste õigusaktide asjaomased osad

Rakendamistähtaeg

30

Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1)

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

31

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/65/EÜ (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 28)

 

32

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/51/EÜ (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16)

 

33

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/46/EÜ (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1)

 

34

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338)

31. detsember 2017 (2)

35

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

31. detsember 2017 (2)

 

Muudetud järgmiste õigusaktidega.

 

36

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2395, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses üleminekukorraga, et leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele ja seoses üleminekukorraga, mis käsitleb riskide kontsentreerumise sätete kohaldamist ükskõik millise liikmesriigi omavääringus nomineeritud teatavatele avaliku sektori suhtes võetavatele riskipositsioonidele (ELT L 345, 27.12.2017, lk 27)

30. juuni 2019 (6)

37

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2401, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 347, 28.12.2017, lk 1)

31. märts 2020 (6)

38

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/630, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (ELT L 111, 25.4.2019, p. 4)

31. detsember 2020 (7)

39

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1), ning vajaduse korral asjaomased teise tasandi meetmed

30. september 2018 (4)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

40

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1)

30. september 2018 (5)

41

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/57/EL turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 179)

30. september 2018 (4)

 

Statistilise teabe kogumist käsitlevad õigusaktid  (*1)

 

42

Euroopa Keskpanga 25. juuli 2013. aasta suunis EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (ELT L 2, 7.1.2014, lk 34)

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

43

Euroopa Keskpanga 26. novembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/66, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2015/40) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 36)

31. märts 2017 (4)

44

Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1)

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

45

Euroopa Keskpanga 10. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1375/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (EKP/2014/51) (ELT L 366, 20.12.2014, lk 77)

 

46

Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51)

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

47

Euroopa Keskpanga 8. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 756/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2014/30) (ELT L 205, 12.7.2014, lk 14)

 

48

Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2014. aasta suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1)

31. detsember 2016 (2)

 

Muudetud järgmise õigusaktiga.

 

49

Euroopa Keskpanga 6. novembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/571, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2014/43) (ELT L 93, 9.4.2015, lk 82)

 

50

Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2015. aasta suunis (EL) 2016/450, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2015/44) (ELT L 86, 1.4.2016, lk 42)

31. märts 2017 (4)

51

Euroopa Keskpanga 16. detsembri 2016. aasta suunis (EL) 2017/148, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2016/45) (ELT L 26, 31.1.2017, lk 1)

1. november 2017 (5)

52

Euroopa Keskpanga 1. juuni 2018. aasta suunis (EL) 2018/877, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 22)

1. oktoober 2019 (6)


(1)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2013. aastal.

(2)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2014. aastal.

(3)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2015. aastal.

(4)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2016. aastal.

(5)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2017. aastal.

(6)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2018. aastal.

(7)  Need tähtajad leppis ühiskomitee kokku 2019. aastal.

(*1)  Vastavalt lihtsustatud statistikaaruandluse vormis kokkulepitule.


Top