EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0104

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/104, 23. jaanuar 2020, millega kehtestatakse registreerimisnõue teatavate Hiina Rahvavabariigist, Taiwanist ja Indoneesiast pärit kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordi suhtes

C/2020/259

OJ L 19, 24.1.2020, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/104/oj

24.1.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/104,

23. jaanuar 2020,

millega kehtestatakse registreerimisnõue teatavate Hiina Rahvavabariigist, Taiwanist ja Indoneesiast pärit kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordi suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 14 lõiget 5,

pärast liikmesriikidele teatamist

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) teatas 12. augustil 2019Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates (2) (edaspidi „algatamisteade“) dumpinguvastase menetluse (edaspidi „menetlus“) algatamisest teatavate Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV“), Taiwanist ja Indoneesiast pärit kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide liitu importimise suhtes pärast seda, kui Eurofer, Euroopa Teraseühendus (edaspidi „kaebuse esitaja“), oli esitanud 28. juunil 2019 kaebuse nelja liidu tootja nimel, kes esindavad kogu liidu teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide tootmisharu.

(2)

10. oktoobril 2019 teatas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1037 (kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed) (3) („subsiidiumivastane alusmäärus“) artikli 10 alusel subsiidiumivastase menetluse algatamisest HRVst ja Indoneesiast pärit sama toote Euroopa Liitu impordi suhtes (4) („paralleelne subsiidiumivastane menetlus“).

1.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

(3)

Registreerimisele kuuluv toode (edaspidi „vaatlusalune toode“) on kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta roostevabad terasest lehtvaltstooted, rullidena või mitte (sh mõõtu lõigatud tooted ja kitsad ribad), välja arvatud mitte rullides tooted laiusega vähemalt 600 mm ja paksusega üle 10 mm. Need tooted kuuluvad praegu HS-koodide 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 alla. HS-koodid on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil.

2.   TAOTLUS

(4)

Kaebuse esitaja taotles juba oma kaebuses impordi registreerimist. 31. oktoobril 2019 esitas kaebuse esitaja eraldi registreerimistaotluse seoses impordiga, mille suhtes kohaldatakse käesolevat menetlust vastavalt alusmääruse artikli 14 lõikele 5. Kaebuse esitaja nõudis, et vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestataks registreerimisnõue, et edaspidi saaks kõnealuse impordi suhtes kohaldada meetmeid alates selle registreerimise kuupäevast. Seda taotlust toetav täiendav esildis esitati 22. novembril ja 10. detsembril 2019.

(5)

14. novembril 2019 esitas dumpinguvastases menetluses koostööd tegev vaatlusaluse toote kasutaja Marcegaglia Specialties (edaspidi „Marcegaglia“) märkused kaebuse esitaja impordi registreerimise taotluse kohta.

3.   REGISTREERIMISE ALUSED

(6)

Vastavalt alusmääruse artikli 14 lõikele 5 võib komisjon anda tolliasutustele korralduse astuda impordi registreerimiseks vajalikud sammud, et edaspidi oleks alates registreerimise kuupäevast võimalik sellise impordi suhtes rakendada meetmeid. Impordi registreerimise nõude võib kehtestada pärast liidu tootmisharu sellekohast taotlust, mis sisaldab piisavalt tõendusmaterjali, et õigustada sellise meetme võtmist.

(7)

Kaebuse esitaja sõnul on registreerimine õigustatud, sest HRVst, Taiwanist ja Indoneesiast pärit vaatlusalust toodet müüakse dumpinguhinnaga. Väidetakse, et märkimisväärne kahju liidu tootmisharule tuleneb madala hinnaga impordi suurenemisest, mis kahjustab võimalike lõplike tollimaksude parandavat mõju, võimaldades tooteid lattu varuda.

(8)

Komisjon vaatas taotluse läbi, võttes arvesse alusmääruse artikli 10 lõiget 4. Komisjon kontrollis, kas importijad olid või oleksid pidanud olema teadlikud dumpingust, selle ulatusest ja väidetavast või kindlakstehtud kahjust. Samuti analüüsis komisjon seda, kas import on veelgi märgatavalt suurenenud, mis selle ajastust, mahtu ja muid asjaolusid arvestades võib tõenäoliselt olulisel määral vähendada kohaldatava lõpliku dumpinguvastase tollimaksu parandavat mõju.

3.1.   Importijate teadlikkus dumpingust, selle ulatusest ja väidetavast kahjust

(9)

Menetluse algatamise teates, mis avaldati 12. augustil 2019, rõhutati, et arvutatud dumpingumarginaalid on kõikide riikide puhul märkimisväärsed. Võttes arvesse väidetavate dumpingumarginaalide suurust (vahemikus 15,1–54,3 %), kinnitavad kaebuses esitatud tõendid praeguses etapis piisavalt seda, et eksportivad tootjad kasutavad dumpingut.

(10)

Kaebuses esitati ka piisavalt tõendeid väidetava kahju kohta liidu tootmisharule, sealhulgas turuosa vähenemise ja liidu tootmisharu muude peamiste tulemusnäitajate negatiivse arengu kohta.

(11)

Algatamisteade on pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist avalik dokument, mis on kõigile importijatele kättesaadav. Lisaks on importijatel kui uurimises osalevatel huvitatud isikutel juurdepääs kaebuse mittekonfidentsiaalsele versioonile ja mittekonfidentsiaalsetele dokumentidele. Niisiis leidis komisjon sellest lähtudes, et importijad, kes on kogenud ettevõtjad, olid või oleksid pidanud olema teadlikud väidetavast dumpingust, selle ulatusest ja väidetavast kahjust (5).

(12)

Komisjon järeldas sellest, et registreerimise esimene kriteerium on täidetud.

3.2.   Impordi jätkuv oluline suurenemine

(13)

Komisjon analüüsis seda kriteeriumi „Järelevalve 2“ andmebaasist kättesaadavate statistiliste andmete põhjal, võttes aluseks vaatlusaluse toote kohta kogutud teabe. Impordimahtude analüüsimisel seoses registreerimistaotlusega olid täielikud statistilised andmed kättesaadavad kuni 2019. aasta novembrini (kaasa arvatud). Komisjon leidis, et arvesse tuleks võtta impordi taset alates 2019. aasta augustist, mil uurimine algatati, kuni kõige viimase perioodini, st 2019. aasta novembrini, ning et neid mahtusid tuleks võrrelda uurimisperioodi impordimahtudega. 2019. aasta augusti kuni novembri impordi taseme võrdlemist eelmise aasta samade kuude impordi tasemega peeti asjakohatuks, sest toimikus ei olnud tõendeid selle kohta, et teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordis esineks hooajalisi kõikumisi. Import asjaomastest riikidest muutus järgmiselt.

Asjaomastest riikidest pärit impordi maht (tonnides)

Päritoluriik

Uurimis-periood

Kuu keskmine

Pärast algatamist  (*1)

Kuu keskmine

Δ

Uurimisperiood – pärast algatamist

HRV

220 705

18 392

110 568

27 642

+50 %

Indoneesia

107 107

8 926

9 011

2 253

–75 %

Taiwan

36 542

3 045

13 932

3 483

+14 %

Asjaomased riigid

364 354

30 363

133 511

33 378

+10 %

(14)

Nende statistiliste andmete põhjal leidis komisjon, et teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide keskmine igakuine impordi maht asjaomastest riikidest liitu ajavahemikul septembrist 2019 kuni novembrini 2019, st pärast juhtumi algatamist, oli 10 % suurem kui keskmine igakuine impordi maht liitu uurimisperioodil.

(15)

Uurimistes, mis hõlmavad rohkem kui üht asjaomast riiki, oleneb asjaomastest riikidest pärit impordi kumuleerimine eespool esitatud põhjendustes kirjeldatud analüüsi eesmärgil sellest, kas komisjon otsustab aluseks olevas uurimises kõnealuse impordi kumuleerida. Komisjon märkis ka, et Stemcori kohtuasjas tehtud otsuses otsustas Üldkohus, et asjaolu, et „import [on] veelgi märgatavalt suurenenud“ alusmääruse artikli 10 lõike 4 punkti d tähenduses tuleb hinnata tervikuna, et teha kindlaks, kas kogu import võib oluliselt kahjustada lõplike tollimaksude parandavat mõju ja seega tekitada täiendavat kahju liidu tootmisharule, võtmata arvesse asjaomaste importijate individuaalset ja subjektiivset olukorda (6). Nagu eespool esitatud tabelist näha, ei ole mingit kahtlust selles, et asjaomastest riikidest pärit kumuleeritud import on veelgi oluliselt suurenenud.

(16)

Marcegaglia väitis, et kaebusest ei nähtunud tõendeid selle kohta, et import on veelgi oluliselt suurenenud, ning seda tõenäoliselt ei juhtu, sest teatavate terasetoodete suhtes kohaldatavad kaitsetariifikvoodid (7) (edaspidi „kvoodid“), mis hõlmavad muu hulgas vaatlusalust toodet, on kehtestatud iga asjaomase riigi puhul märkimisväärselt madalamal tasemel kui uurimisperioodil täheldatud ekspordimahud. Kvoote ületavate imporditavate koguste suhtes kohaldatakse 25 % kaitsetollimaksu. Seega väheneb vaatlusaluse toote import Marcegaglia sõnul tõenäoliselt kvootidega kehtestatud tasemele, mis on 25 % madalam kui uurimisperioodil täheldatud impordimaht. Marcegaglia lisas, et kuigi 2019. aasta juulis ja augustis või üldiselt mis tahes kuul impordimaht ületas (võis ületada) kuu keskmisi väärtusi, ei tohiks see anda alust järeldada, et import tõenäoliselt suureneb.

(17)

Komisjon tuletab meelde, et kõnealused kvoodid on tariifikvoodid, millega ei keelata künnist ületavat importi, kuid selle suhtes kohaldatakse täiendavat 25 % väärtuselist tollimaksumäära. See tähendab, et importijatel on lubatud importida koguseid, mis ületavad oluliselt kohaldatavaid künniseid, tingimusel et nad maksavad kaitsetollimaksu. Igal juhul on asjaolu, et vaatlusaluse toote suhtes kohaldatakse tariifikvoote, seotud vajadusega hoida ära märgatava kahju tekkimine liidu tootmisharule. Kindlakstehtud olulise kahju tõttu ja vajaduse tõttu kehtestada tõhus kaitsemeede võib sama impordi suurenemine pärast käesoleva uurimise algatamist põhjustada vajaduse võimaliku tollimaksu tagasiulatuvaks sissenõudmiseks. Lisaks, võttes arvesse kaebuses esitatud hinnangulisi dumpingu- ja kahjumarginaale (vt põhjendus 30), ei pruugi 25 % kaitsetollimaks olla piisav dumpingu ja kahju täielikuks korvamiseks. Seega ei takista 25 % tollimaks tõenäoliselt importijaid lisakoguseid importimast.

(18)

Vastuseks Marcegaglia märkustele tuletab komisjon samuti meelde, et käesolev määrus käsitleb impordi registreerimist ega piira alles lõplike meetmete kehtestamise etapis tehtavat otsust selle kohta, kas dumpinguvastased tollimaksud nõutakse sisse või mitte.

(19)

Seega, võttes arvesse asjaomastest riikidest pärit impordi jätkuvat olulist suurenemist, jõudis komisjon järeldusele, et registreerimise teine kriteerium on samuti täidetud.

3.3.   Tollimaksu parandava mõju kahjustamine

(20)

Komisjonil on praeguses etapis piisavalt tõendeid selle kohta, et jätkuv impordi kasv veelgi langevate hindadega on juba põhjustanud täiendavat kahju.

(21)

Nagu põhjendustes 14 ja 15 märgitud, on piisavalt tõendeid vaatlusaluse toote impordi olulise suurenemise kohta.

(22)

Lisaks ei ole toimikus tõendeid selle kohta, et impordihinnad oleks pärast uurimise algatamist tõusnud. Vastupidi, vastavalt avalikult kättesaadavale „Järelevalve 2“ andmebaasile oli asjaomastest riikidest pärit vaatlusaluse toote impordi keskmine ühikuväärtus ajavahemikul 2019. aasta augustist novembrini uurimisperioodiga võrreldes 1 % madalam.

(23)

Lisaks juhtis kaebuse esitaja registreerimistaotluses tähelepanu asjaolule, et kaebuses märgitud liidu tootmisharu kiiresti halvenev olukord, mida täheldati 2018. aasta teisel poolel, jätkus 2019. aasta esimesel poolel koos tootmistaseme edasise vähenemisega ja impordi põhjustatud hinna allalöömise suurenemisega. Taotluses esitati ka tõendid, mis näitasid, et sellest ajast alates on olukord veelgi halvenenud, osutades muu hulgas mitme liidu tootja neljale suurele teadaandele, et nad on alates 2019. aasta juulist teinud mitmesuguseid ümberkorraldusi, mis mõjutavad sadade töötajate töökohti.

(24)

Seda arvesse võttes avaldab impordi jätkuva olulise suurenemise ajastus, mida on selgitatud põhjendustes 14 ja 15, juba tõsist kahju igasuguse lõpliku tollimaksu parandavale mõjule, välja arvatud juhul, kui sellist tollimaksu kohaldataks tagasiulatuvalt.

(25)

Seepärast järeldas komisjon, et taotluse dumpinguosa puhul on ka registreerimise kolmas kriteerium täidetud.

4.   MENETLUS

(26)

Seepärast on komisjon seisukohal, et on piisavalt tõendeid, et õigustada vaatlusaluse toote impordi registreerimise nõuet kooskõlas alusmääruse artikli 14 lõikega 5.

(27)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja esitada asjakohased tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, mis näitab, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

5.   REGISTREERIMINE

(28)

Vastavalt alusmääruse artikli 14 lõikele 5 tuleks vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestada registreerimisnõue selle tagamiseks, et kui uurimise tulemusena kehtestatakse dumpinguvastased ja/või tasakaalustavad tollimaksud, oleks neid tollimakse asjakohaste tingimuste täitmise korral võimalik registreeritud impordilt kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega sisse nõuda tagasiulatuvalt.

(29)

Kõik edaspidised kohustused tuleneksid käesoleva uurimise tulemustest. Praeguses etapis ei ole võimalik hinnata võimaliku kohustuse suurust.

(30)

HRVst pärit impordi puhul hinnatakse dumpinguvastase uurimise algatamist taotlevas kaebuses esitatud väidete põhjal, et vaatlusaluse toote keskmine dumpingumarginaal on 54,3 % ja keskmine turuhinnast madalama hinnaga müügi marginaal on 29,1 %. Võimalik tulevane kohustus võidakse kehtestada neist madalaima taseme järgi, st proportsionaalselt 29,1 % vaatlusaluse toote CIF-impordihinnast. Kui komisjon peaks siiski leidma, et alusmääruse artikli 7 lõigete 2a ja 2b tingimused on täidetud, nimelt et dumpingumarginaal kajastab liidu tootmisharule tekitatud kahju, võidakse kooskõlas alusmääruse artikli 9 lõikega 4 võimalik tulevane kohustus määrata dumpingumarginaali tasemel, st 54,3 %. Indoneesiast pärit impordi puhul hinnatakse dumpinguvastase uurimise algatamist taotlevas kaebuses esitatud väidete põhjal, et vaatlusaluse toote keskmine dumpingumarginaal on 32,2 % ja keskmine turuhinnast madalama hinnaga müügi marginaal on 39,8 %. Võimalik tulevane kohustus võidakse kehtestada neist madalaima taseme järgi, st proportsionaalselt 32,2 % vaatlusaluse toote CIF-impordihinnast. Kui komisjon peaks leidma, et alusmääruse artikli 7 lõigete 2a ja 2b tingimused on täidetud, nimelt et dumpingumarginaal kajastab liidu tootmisharule tekitatud kahju, võidakse võimalik tulevane kohustus määrata dumpingumarginaali tasemel. Taiwanist pärit impordi puhul hinnatakse dumpinguvastase uurimise algatamist taotlevas kaebuses esitatud väidete põhjal, et vaatlusaluse toote keskmine dumpingumarginaal on 15,1 % ja keskmine turuhinnast madalama hinnaga müügi marginaal on 20,7 %. Võimalik tulevane kohustus võidakse kehtestada neist madalaima taseme järgi, st proportsionaalselt 15,1 % vaatlusaluse toote CIF-impordihinnast.

6.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(31)

Registreerimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725 (8),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tolliasutustele antakse määruse (EL) 2016/1036 artikli 14 lõike 5 alusel korraldus võtta vajalikud meetmed, et registreerida Hiina Rahvavabariigist, Taiwanist ja Indoneesiast liitu imporditavad kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta roostevabad terasest lehtvaltstooted, rullidena või mitte (sh mõõtu lõigatud tooted ja kitsad ribad) (välja arvatud mitte rullides tooted laiusega vähemalt 600 mm ja paksusega üle 10 mm), mis kuuluvad praegu HS-koodide 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 alla.

Registreerimisnõue aegub käesoleva määruse jõustumise kuupäevast üheksa kuu möödumisel.

Kõigil huvitatud isikutel palutakse kirjalikult teatavaks teha oma seisukohad, esitada asjakohased tõendid või taotleda ärakuulamist 21 päeva jooksul arvates käesoleva määruse avaldamise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Teade teatavate Hiina Rahvavabariigist, Taiwanist ja Indoneesiast pärit kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta (2019/C 269 I/01), (ELT C 269 I, 12.8.2019, lk 1).

(3)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(4)  Teade Hiina Rahvavabariigist ja Indoneesiast pärit teatavate kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide importi käsitleva subsiidiumivastase menetluse algatamise kohta (2019/C 342/09), (ELT C 342, 10.10.2019, lk 18).

(5)  Vt Üldkohtu (teine koda) 8. mai 2019. aasta otsus kohtuasjas T-749/16: Stemcor vs. Euroopa Komisjon, punkt 56.

(*1)  August 2019 – november 2019.

Allikas:„Järelevalve 2“ andmebaas.

(6)  Üldkohtu (teine koda) 8. mai 2019. aasta otsus kohtuasjas T-749/16: Stemcor vs. Euroopa Komisjon, punkt 86.

(7)  Komisjoni 31. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/159, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes (ELT L 31, 1.2.2019, lk 27), muudetud komisjoni 26. septembri 2019. aasta rakendusmäärusega (EL) 2019/1590 (ELT L 248, 27.9.2019, lk 28).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


Top