Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1196

Komisjoni otsus (EL) 2019/1196, 11. juuli 2019, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta

C/2019/5329

OJ L 187, 12.7.2019, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1196/oj

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/50


KOMISJONI OTSUS (EL) 2019/1196,

11. juuli 2019,

milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes), eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik“) teatas nõukogu eesistujale 14. märtsi 2019. aasta kirjaga oma kavatsusest osaleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 (1).

(2)

Kuna Ühendkuningriigi osalemisele määruses (EL) 2018/1727 ei ole seatud eritingimusi, ei ole vaja võtta üleminekumeetmeid.

(3)

Seepärast tuleks kinnitada Ühendkuningriigi osalemine määruses (EL) 2018/1727.

(4)

Määrus (EL) 2018/1727 jõustus 11. detsembril 2018 ja seda kohaldatakse alates 12. detsembrist 2019.

(5)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate, et kavatseb liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumise korral kaks aastat pärast teate esitamist, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda tähtaega pikendada.

(6)

Liit ja Ühendkuningriigi valitsus leppisid Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus (2) (edaspidi „väljaastumisleping“) kokku 2018. aasta novembris, kuid sisemenetlused selle jõustamiseks ei ole veel lõpule jõudnud. Väljaastumislepingu neljandas osas on sätestatud üleminekuperiood, mis algab lepingu jõustumise kuupäevast. Üleminekuperioodil kohaldatakse Ühendkuningriigis ja selle suhtes liidu õigust vastavalt väljaastumislepingule.

(7)

Euroopa Ülemkogu otsusega (EL) 2019/476 (3) ja kokkuleppel Ühendkuningriigiga pikendati 22. märtsil 2019 ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega kuni 22. maini 2019, juhul kui alamkoda kiidab väljaastumislepingu heaks 29. märtsiks 2019, või vastasel juhul kuni 12. aprillini 2019. Väljaastumisleping jäi alamkojas 29. märtsiks 2019 heaks kiitmata. 11. aprillil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga vastu otsuse (EL) 2019/584, (4) millega pikendati ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega kuni 31. oktoobrini 2019. Ühendkuningriigi taotlusel võib seda tähtaega veelgi pikendada Euroopa Ülemkogu ühehäälse otsusega, mis võetakse vastu kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Lisaks võib Ühendkuningriik igal ajal tagasi võtta teate selle kohta, et kavatseb liidust välja astuda.

(8)

Seepärast kohaldatakse määrust (EL) 2018/1727 Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis ainult juhul, kui Ühendkuningriik on 12. detsembril 2019 liikmesriik, või juhul, kui väljaastumisleping on selleks kuupäevaks jõustunud.

(9)

Vastavalt protokolli nr 21 artiklile 4 peaks käesolev otsus jõustuma võimalikult kiiresti – järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kinnitatakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemine määruses (EL) 2018/1727.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 11. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (ELT L 295, 21.11.2018, lk 138).

(2)  ELT C 144I, 25.4.2019, lk 1.

(3)  Euroopa Ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(4)  Euroopa Ülemkogu 11. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/584, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 101, 11.4.2019, lk 1).


Top