Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0712(01)

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist

ST/8744/2019/INIT

OJ L 187, 12.7.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/3


Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline

LEPING,

mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist

EUROOPA LIIT

ühelt poolt ja

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON

teiselt poolt,

edaspidi koos „lepinguosalised“,

SOOVIDES tugevdada politsei- ja õigusalast koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel, ilma et see piiraks isikuvabadust kaitsvate õigusnormide kohaldamist,

ARVESTADES, et praegused suhted lepinguosaliste vahel, eelkõige leping Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, (1) kinnitavad tihedat koostööd võitluses kuritegevuse vastu,

MÄRKIDES lepinguosaliste ühist huvi tagada Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise politseikoostöö toimumine kiirel ja tõhusal viisil, mis on kooskõlas nende siseriiklike õigussüsteemide aluspõhimõtetega ning 4. novembril 1950. aastal Roomas allkirjastatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud üksikisiku õiguste ja põhimõtetega,

TUNNISTADES, et nõukogu 18. detsembri 2006. aasta raamotsuses 2006/960/JSK (Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta) (2) on juba sätestatud normid, mille alusel Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni õiguskaitseasutused saavad kiiresti ja tõhusalt vahetada olemasolevat teavet ja jälitusteavet, et viia läbi uurimist kriminaalasjades või jälitusmenetlust,

TUNNISTADES, et rahvusvahelise koostöö soodustamiseks õiguskaitse valdkonnas on väga oluline võimaldada täpse teabe kiiret ja tõhusat vahetamist,

TUNNISTADES, et eesmärk on kehtestada kord kiirete, tõhusate ja odavate andmevahetuse vahendite ning andmete ühise kasutamise edendamiseks, tuleks kõnealuse korra suhtes kohaldada vastutuse põhimõtet ja see kord peaks nõuetekohaselt tagama andmete õigsuse ning turbe nende edastamisel ja säilitamisel ning samuti sisaldama korda andmevahetuse salvestamiseks ja vahetatavate andmete kasutamise suhtes kohaldatavaid piiranguid,

MÄRKIDES, et käesolev leping sisaldab seetõttu sätteid, mis põhinevad nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), (3) nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) (4) ja selle lisa ning nõukogu 30. novembri 2009. aasta raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) (5) peamistel sätetel ning mille eesmärk on parandada teabevahetust selliselt, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Šveitsi Konföderatsioon annavad üksteisele õiguse juurdepääsuks automatiseeritud DNA-registritele, sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemidele ning sõidukite registreerimisandmetele,

MÄRKIDES, et riiklikes DNA-registrites ja sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemides sisalduvate andmete puhul peaks kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem võimaldama päringut tegeval riigil teise sammuna taotleda registrit haldavalt riigilt konkreetseid asjaomaseid isikuandmeid ning vajaduse korral täiendavat teavet vastastikuse abi andmise menetluste kaudu, kaasa arvatud nõukogu raamotsuse 2006/960/JSK kohaselt vastu võetud menetluste kaudu,

ARVESTADES, et kõnealused sätted tõhustaks märkimisväärselt praegu rakendatavat korda, võimaldades Euroopa Liidu liikmesriikidel ja Šveitsi Konföderatsioonil teada saada, kas mõni teine riik omab talle vajaminevat teavet ning kui omab, siis milline riik,

ARVESTADES, et piiriülene andmete võrdlemine annab kuritegevusega võitlemisele uue mõõtme ning et andmete võrdlemisel saadud teave võimaldab rakendada uusi uurimisalaseid lähenemisviise ning etendab seega riikide õiguskaitse- ja õigusasutuste abistamisel väga olulist osa,

ARVESTADES, et normid põhinevad riikide andmebaaside võrguks ühendamisel,

ARVESTADES, et teatavaid tingimusi kohaldades peaksid riigid saama edastada isikuandmeid ja isikustamata andmeid, et parandada teabevahetust, mille eesmärk on tõkestada kuritegusid ning tagada avalik kord ja julgeolek piiriülese mõõtmega suursündmuste puhul,

TUNNISTADES, et lisaks teabevahetuse parandamisele on vaja reguleerida politseiasutuste vahelise tiheda koostöö muid vorme, eelkõige ühiste julgeolekuoperatsioonide (nt ühispatrullid) korral toimuvat koostööd,

ARVESTADES, et kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem näeb ette anonüümsete profiilide võrdlemise süsteemi, kus isikuandmeid vahetatakse ainult kokkulangevuse tuvastamisel ning mille edastamised ja kättesaamised on hõlmatud siseriikliku õigusega, sealhulgas õigusabi normidega, ning et selline süsteem tagab piisava andmekaitse, kusjuures eeldatakse, et isikuandmete edastamisel teise riiki on nõutav piisav andmekaitse tase andmeid saavas riigis,

ARVESTADES, et Šveitsi Konföderatsioon kannab oma asutuste kulud, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamisega,

TUNNISTADES, et laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimine on oluline samm turvalisema ja tulemuslikuma kohtuekspertiisi teabe vahetamise suunas ning et Šveitsi Konföderatsioon peaks täitma teatavaid nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK sätteid,

ARVESTADES, et kui Šveitsi Konföderatsiooni ametiasutused töötlevad käesoleva lepingu kohaselt isikuandmeid terrorismi või piiriüleste kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärkidel, peaksid nad kohaldama selliseid Šveitsi Konföderatsiooni õiguses sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/680 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK) (6),

VÕTTES ALUSEKS Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vastastikuse usalduse üksteise õigussüsteemide struktuuri ja toimimise suhtes,

VÕTTES ARVESSE, et vastavalt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb koostööd Šveitsi DNA-profiilide ja sõrmejälgede andmete infosüsteemide raames, (7) kasutavad mõlemad riigid DNA ja sõrmejälgede andmete vahetamisel sama andmebaasi ja samu teabevahetussüsteeme,

TUNNISTADES, et kahepoolsete ja mitmepoolsete lepingute sätted on jätkuvalt kohaldatavad kõikides küsimustes, mida käesolev leping ei hõlma,

ON OTSUSTANUD SÕLMIDA KÄESOLEVA LEPINGU:

Artikkel 1

Lepingu ese ja eesmärk

1.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) artiklid 1–24, artikli 25 lõige 1, artiklid 26–32 ja artikkel 34 kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahel.

2.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) artiklid 1–19 ja 21 ning selle lisa, välja arvatud selle 4. peatüki punkt 1, kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahel.

3.   Liikmesriikide poolt nõukogu otsustega 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK seoses tehtud deklaratsioonid on samuti kohaldatavad nende kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooniga.

4.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) artiklid 1–5 ja artikli 6 lõige 1 kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „lepinguosalised“– Euroopa Liit ja Šveitsi Konföderatsioon;

2)   „liikmesriik“– Euroopa Liidu liikmesriik;

3)   „riik“– liikmesriik või Šveitsi Konföderatsioon.

Artikkel 3

Ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine

1.   Et tagada artiklis 1 osutatud sätete võimalikult ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine, jälgivad lepinguosalised pidevalt nimetatud sätetega seotud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika ja Šveitsi Konföderatsiooni pädevate kohtute kohtupraktika arengut. Sel eesmärgil luuakse mehhanism, et tagada sellist kohtupraktikat käsitleva teabe korrapärane vastastikune vahetamine.

2.   Šveitsi Konföderatsioonil on õigus esitada Euroopa Liidu Kohtule seisukohti või kirjalikke märkusi küsimustes, mille kohta on mõne liikmesriigi kohus taotlenud Euroopa Liidu Kohtult eelotsust seoses mis tahes artiklis 1 osutatud sätte tõlgendamisega.

Artikkel 4

Vaidluste lahendamine

Kõik vaidlused Šveitsi Konföderatsiooni ja liikmesriigi vahel seoses käesoleva lepingu või artiklis 1 osutatud mis tahes sätete või nende muudatuste tõlgendamise või kohaldamisega võib vaidluses osalev pool edastada liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni valitsuste esindajate koosolekule eesmärgiga saavutada kiire lahendus.

Artikkel 5

Muutmine

1.   Kui on vaja muuta artiklis 1 osutatud sätteid, teavitab Euroopa Liit sellest esimesel võimalusel Šveitsi Konföderatsiooni ning palub temalt võimalikke kommentaare.

2.   Euroopa Liit teavitab Šveitsi Konföderatsiooni kõigi artiklis 1 osutatud sätete muutmisest niipea, kui asjaomane muudatus on vastu võetud.

Šveitsi Konföderatsioon teeb sõltumatult otsuse, kas nõustuda muudatuse sisuga ja rakendada seda oma siseriiklikus õiguskorras. Kõnealusest otsusest teatatakse Euroopa Liidule kolme kuu jooksul alates esimeses lõigus osutatud teavitamise kuupäevast.

3.   Kui muudatuse sisu saab muutuda Šveitsi Konföderatsiooni jaoks siduvaks alles pärast põhiseadusest tulenevate nõuete täitmist, teatab Šveitsi Konföderatsioon sellest Euroopa Liidule oma teate edastamise ajal. Šveitsi Konföderatsioon teavitab Euroopa Liitu viivitamatult kirjalikult kõigi põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest. Kui referendumi korraldamine ei ole nõutav, toimub teavitamine kohe pärast referendumi tähtaja möödumist. Kui referendumi korraldamine on nõutav, on Šveitsi Konföderatsioonil teavitamiseks aega kuni kaks aastat alates Euroopa Liidu teate kuupäevast. Alates muudatuse Šveitsi Konföderatsiooni suhtes jõustumiseks ettenähtud kuupäevast kuni põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest teatamiseni kohaldab Šveitsi Konföderatsioon võimaluse korral muudatuse sisu ajutiselt.

4.   Kui Šveitsi Konföderatsioon ei nõustu asjaomase muudatuse sisuga, peatatakse käesoleva lepingu kohaldamine. Kutsutakse kokku lepinguosaliste koosolek, et käsitleda kõiki muid käesoleva lepingu nõuetekohase toimimise jätkamise võimalusi, sealhulgas võimalust tunnustada õigusnormide samaväärsust. Peatamine lõpetatakse niipea, kui Šveitsi Konföderatsioon teatab nõustumisest asjaomase muudatuse sisuga või kui lepinguosalised lepivad kokku asuda käesolevat lepingut uuesti kohaldama.

5.   Kui lepinguosalised ei ole kuuekuulise peatamisperioodi järel lepingu uuesti kohaldamises kokku leppinud, kaotab käesolev leping kehtivuse.

6.   Käesoleva artikli lõikeid 4 ja 5 ei kohaldata nõukogu otsuse 2008/615/JSK 3., 4. või 5. peatükiga ning nõukogu otsuse 2008/616/JSK artikliga 17 seotud muudatuste puhul, mille suhtes Šveitsi Konföderatsioon on teavitanud Euroopa Liitu, et ta ei nõustu muudatusega, esitades selle põhjused. Sellistel juhtudel ning ilma, et see piiraks käesoleva lepingu artikli 10 kohaldamist, kohaldatakse Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahelistes kahepoolsetes suhetes jätkuvalt asjaomaste sätete muutmiseelset versiooni.

Artikkel 6

Läbivaatamine

Lepinguosalised lepivad kokku, et käesolev leping vaadatakse ühiselt läbi hiljemalt viie aasta möödumisel selle jõustumisest. Läbivaatamisel käsitletakse eelkõige lepingu praktilist rakendamist, tõlgendamist ja edasiarendamist; samuti hõlmab see selliseid küsimusi nagu Euroopa Liidu arengu tagajärjed käesoleva lepingu esemele.

Artikkel 7

Seos muude lepingute ja kokkulepetega

1.   Šveitsi Konföderatsioon võib jätkata käesoleva lepingu sõlmimise kuupäeval kehtivate piiriülest koostööd liikmesriikidega käsitlevate kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete kohaldamist, kui sellised lepingud või kokkulepped ei ole vastuolus käesoleva lepingu eesmärkidega. Šveitsi Konföderatsioon teatab Euroopa Liidule igast sellisest lepingust või kokkuleppest, mida jätkuvalt kohaldatakse.

2.   Šveitsi Konföderatsioon võib pärast käesoleva lepingu jõustumist sõlmida või jõustada täiendavaid liikmesriikidega piiriülest koostööd käsitlevaid kahe- või mitmepoolseid lepinguid või kokkuleppeid, kui nimetatud lepingud või kokkulepped näevad ette käesoleva lepingu eesmärkide laiendamise või suurendamise. Šveitsi Konföderatsioon teavitab Euroopa Liitu sellistest uutest lepingutest või kokkulepetest kolme kuu jooksul alates nende allkirjastamisest või kui tegemist on enne käesoleva lepingu jõustumist allkirjastatud lepingute või kokkulepetega, siis kolme kuu jooksul alates nende jõustumisest.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud lepingud ja kokkulepped ei mõjuta suhteid selliste liikmesriikidega, kes ei ole nende osalised.

4.   Käesolev leping ei mõjuta olemasolevaid õigusabi või kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise alaseid lepinguid.

Artikkel 8

Teated, deklaratsioonid ja jõustumine

1.   Lepinguosalised teatavad üksteisele nende menetluste lõpuleviimisest, mis on vajalikud selleks, et väljendada oma nõusolekut end käesoleva lepinguga siduda.

2.   Euroopa Liit võib väljendada oma nõusolekut end käesoleva lepinguga siduda, isegi kui otsuseid seoses nõukogu otsuse 2008/615/JSK kohaselt esitatavate või esitatud isikuandmete töötlemisega ei ole veel tehtud kõigi liikmesriikide puhul.

3.   Artikli 5 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ajutiselt alates käesoleva lepingu allkirjastamisest.

4.   Artiklis 1 osutatud sätete muudatuste puhul, mis on vastu võetud pärast käesoleva lepingu allkirjastamist, kuid enne selle jõustumist, hakatakse artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud kolmekuist tähtaega arvestama alates käesoleva lepingu jõustumise päevast.

5.   Teate esitamisel lõike 1 kohaselt või mis tahes ajal pärast seda, kui see on ette nähtud, esitab Šveitsi Konföderatsioon artikli 1 lõikes 3 osutatud deklaratsioonid.

6.   Käesolev leping jõustub viimase lõike 1 kohaselt esitatud teate kuupäevale järgneva kolmanda kuu esimesel päeval.

7.   Liikmesriigid ja Šveitsi Konföderatsioon ei või edastada käesoleva lepingu kohaselt isikuandmeid enne, kui nõukogu otsuse 2008/615/JSK 6. peatüki sätted on rakendatud sellises edastamises osalevate riikide siseriiklikus õiguses.

Kontrollimaks, kas Šveitsi Konföderatsiooni puhul on seda tehtud, toimub Šveitsi Konföderatsioonile vastuvõetavatel tingimustel ja korras tema suhtes hindamiskülastus ja süsteemi katseline kasutamine, sarnaselt nõukogu otsuse 2008/616/JSK 4. peatüki kohaselt liikmesriikidega seoses toimuvale hindamiskülastusele ja katselisele kasutamisele.

Üldise hindamisaruande alusel ja samade protseduuride kohaselt, mida järgitakse automatiseeritud andmevahetuse alustamisel liikmesriikides, määrab nõukogu kindlaks kuupäeva või kuupäevad, millest alates liikmesriigid võivad edastada käesoleva lepingu kohaselt Šveitsi Konföderatsioonile isikuandmeid.

8.   Šveitsi Konföderatsioon rakendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 sätted ja kohaldab neid. Šveitsi Konföderatsioon edastab Euroopa Komisjonile kõnealuse direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste sätete teksti.

9.   Šveitsi Konföderatsioon rakendab nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK artikleid 1–24, artikli 25 lõiget 1, artikleid 26–32 ja artiklit 34 ning kohaldab neid. Šveitsi Konföderatsioon edastab Euroopa Komisjonile nõukogu raamotsusega reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste sätete teksti.

10.   Šveitsi Konföderatsiooni pädevad asutused ei tohi kohaldada nõukogu otsuse 2008/615/JSK 2. peatüki sätteid enne, kui Šveitsi Konföderatsioon rakendab ja kohaldab käesoleva artikli lõigetes 8 ja 9 osutatud sätteid.

Artikkel 9

Uute liikmesriikide ühinemine Euroopa Liiduga

Uute liikmesriikide ühinemine Euroopa Liiduga loob käesoleva lepingu alusel õigusi ja kohustusi kõnealuste uute liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel.

Artikkel 10

Lepingu lõpetamine

1.   Lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, andes teisele lepinguosalisele hoiule lepingu lõpetamise teate.

2.   Käesoleva lepingu lõpetamine vastavalt lõikele 1 jõustub kuus kuud pärast lepingu lõpetamise teate hoiuleandmist.

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(2)  ELT L 386, 29.12.2006, lk 89.

(3)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

(4)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 12.

(5)  ELT L 322, 9.12.2009, lk 14.

(6)  ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.

(7)  Šveitsi föderaalõiguse ametlik kogumik AS/RO 2006 2031; Šveitsi föderaalõiguse süstemaatiline kogumik SR/RS 0.360.514.1.


Lepinguosaliste deklaratsioon seoses lepingu allkirjastamisega

Euroopa Liit ja Šveitsi Konföderatsioon, kes on nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist käsitleva lepingu (edaspidi „leping“) osalised, esitavad järgmise deklaratsiooni:

DNA, sõrmejälgede ja sõidukite registreerimisandmete vahetamise rakendamiseks vastavalt lepingule on vaja, et Šveitsi Konföderatsioon looks iga asjaomase andmekategooria jaoks iga liikmesriigiga kahepoolsed sidemed.

Selle töö võimaldamiseks ja lihtsustamiseks antakse Šveitsi Konföderatsiooni käsutusse kõik olemasolevad dokumendid, tarkvaratooted ja kontaktisikute nimekirjad.

Šveitsi Konföderatsioonil on võimalus luua mitteametlik partnerlus liikmesriikidega, kes on sellist andmevahetust juba rakendanud, et vahetada kogemusi ning saada tehnilist ja praktilist tuge. Partnerluse üksikasjad lepitakse kokku otsekontaktis asjaomaste liikmesriikidega.

Šveitsi eksperdid võivad võtta igal ajal ühendust nõukogu eesistujariigi, Euroopa Komisjoni või nendes küsimustes juhtivate ekspertidega, et saada teavet, selgitusi või muud abi. Samuti võib komisjon, kui ta võtab ettepanekute või teatiste ettevalmistamisel ühendust liikmesriikide esindajatega, kasutada võimalust võtta ühtlasi ühendust Šveitsi Konföderatsiooni esindajatega.

Šveitsi eksperdid võib kutsuda osalema kohtumistel, kus liikmesriikide eksperdid arutavad nõukogus tehnilisi aspekte, mis on otseselt seotud eespool nimetatud nõukogu otsuste sisu nõuetekohase kohaldamise ja edasiarendamisega.


Top