EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0249

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/249, 12. veebruar 2019, millega peatatakse aastateks 2020–2022 tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikidele teatavate GSP jaotiste osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava

C/2019/878

OJ L 42, 13.2.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/249/oj

13.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 42/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/249,

12. veebruar 2019,

millega peatatakse aastateks 2020–2022 tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikidele teatavate GSP jaotiste osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EL) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta (1) ning eriti selle artikli 8 lõiget 3,

olles konsulteerinud üldiste tariifsete soodustuste komiteega määruse (EL) nr 978/2012 artikli 39 tähenduses

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 978/2012 artikli 8 lõikele 1 peatatakse üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) tariifsed soodustused GSP raames soodustatud riigist pärit ning GSP jaotisesse kuuluvate toodete osas, kui sellest soodustatud riigist pärit asjaomase toote liitu impordi keskmine väärtus kolmel järjestikusel aastal ületab kõnealuse määruse VI lisas esitatud piirmäärasid.

(2)

Kooskõlas määruse (EL) nr 978/2012 artikli 8 lõikega 2 ja aastate 2012–2014 kaubandusstatistika alusel kehtestati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/330 (2) selliste tootejaotiste loetelu, mille tariifsed soodustused peatati alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2019.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 978/2012 artikli 8 lõikele 3 peab komisjon nimetatud loetelu iga kolme aasta järel läbi vaatama ja võtma vastu rakendusakti, millega tariifsed soodustused kas peatatakse või kehtestatakse uuesti.

(4)

Läbivaadatud loetelu peaks kehtima kolm aastat alates 1. jaanuarist 2020. Loetelu põhineb aastate 2015–2017 kaubandusstatistikal, nagu see oli kättesaadav 1. septembril 2018, ja selles võetakse arvesse importi GSP raames soodustatud riikidest, mis on loetletud nimetatud kuupäeva seisuga määruse (EL) nr 978/2012 II lisas. Siiski ei ole arvesse võetud importi GSP raames soodustatud riikidest, mis alates 1. jaanuarist 2020 ei saa määruse (EL) nr 978/2012 artikli 4 lõike 1 punktis b nimetatud soodustusi.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas on esitatud sellistes GSP jaotistes leiduvate toodete loetelu, mille osas on peatatud määruse (EL) nr 978/2012 artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused GSP raames soodustatud riikidele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. veebruar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 303, 31.10.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/330, millega peatatakse tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikidele teatavate GSP jaotiste osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava (ELT L 62, 9.3.2016, lk 9).


LISA

Sellistes GSP jaotistes leiduvate toodete loetelu, mille osas on peatatud määruse (EL) nr 978/2012 artiklis 7 osutatud tariifsed soodustused GSP raames soodustatud riikidele

 

Veerg A: riigi nimi

 

Veerg B: GSP jaotis (GSP määruse artikli 2 punkt j)

 

Veerg C: kirjeldus

A

B

C

India

S-6a

Anorgaanilised ja orgaanilised kemikaalid

S-11a

Tekstiiltooted

S-14

Pärlid ja väärismetallid

S-15a

Raud ja teras ning rauast ja terasest tooted

S-15b

Mitteväärismetallid (v.a raud ja teras), mitteväärismetallist tooted (v.a rauast ja terasest tooted)

S-17a

Raudtee- või trammivedurid, -veerem

S-17b

Mootorsõidukid, jalgrattad, lennukid, kosmoseaparaadid, laevad ja väikelaevad

Indoneesia

S-1a

Elusloomad ja loomsed tooted, välja arvatud kala

S-3

Loomsed ja taimsed õlid, rasv ja vaha

S-5

Mineraalsed tooted

S-9a

Puit ja puittooted; puusüsi

Keenia

S-2a

Elustaimed ja lillekasvatustooted


Top