Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0101

ELi-Ukraina tolli allkomitee otsus nr 1/2018, 21. november 2018, millega asendatakse ELi-Ukraina assotsieerimislepingu protokoll nr 1 mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö viiside osas [2019/101]

OJ L 20, 23.1.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/101/oj

23.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 20/40


ELi-UKRAINA TOLLI ALLKOMITEE OTSUS nr 1/2018,

21. november 2018,

millega asendatakse ELi-Ukraina assotsieerimislepingu protokoll nr 1 mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö viiside osas [2019/101]

ELi JA UKRAINA TOLLI ALLKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelist assotsieerimislepingut, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 2,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu protokolli nr 1, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping“) artikli 26 lõikes 2 osutatakse seoses päritolureeglitega lepingu protokollile nr 1 (edaspidi „protokoll nr 1“).

(2)

Leping jõustus 1. septembril 2017.

(3)

Lepingu protokolli nr 1 artikli 39 kohaselt võib lepingu IV jaotise 5. peatüki artikli 83 alusel moodustatud tolli allkomitee (edaspidi „tolli allkomitee“) otsustada muuta kõnealuse protokolli sätteid ja asendada selles protokollis sätestatud päritolureegleid.

(4)

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (2) (edaspidi „konventsioon“) eesmärk on asendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikides praegu kehtivate päritolureeglite protokollid ühe õigusaktiga.

(5)

Euroopa Liit kirjutas konventsioonile alla 15. juunil 2011. Konventsiooni artikli 3 lõike 1 alusel moodustatud ühiskomitee otsustas 16. mail 2017, et Ukrainat tuleks kutsuda konventsiooniga ühinema (3).

(6)

Euroopa Liit andis oma konventsiooni heakskiitmiskirja konventsiooni hoiulevõtjale üle 26. märtsil 2012. Ukraina andis oma konventsiooni heakskiitmiskirja konventsiooni hoiulevõtjale üle 19. detsembril 2017. Konventsiooni artikli 10 lõigete 2 ja 3 kohaselt jõustus konventsioon seega liidu suhtes 1. mail 2012 ning Ukraina suhtes 1. veebruaril 2018.

(7)

Protokoll nr 1 tuleks seepärast asendada uue protokolliga, milles osutatakse konventsioonile,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu protokoll nr 1, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise, asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja Ukraina ametlikus väljaandes.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Brüssel, 21. november 2018

ELi ja Ukraina tolli allkomitee nimel

esimees

F. P. DE PINNINCK

Sekretärid

D. WENCEL

N. BILOUS


(1)  ELT L 161, 29.5.2014, lk 3.

(2)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.

(3)  Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni ühiskomitee 16. mai 2017. aasta otsus nr 1/2017, milles käsitletakse Ukraina taotlust ühineda Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooniga [2017/1367] (ELT L 191, 22.7.2017, lk 11).


LISA

PROTOKOLL NR 1,

MIS KÄSITLEB MÕISTE „PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED“ MÄÄRATLUST JA HALDUSKOOSTÖÖ VIISE

Artikkel 1

Kohaldatavad päritolureeglid

1.   Käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (1) (edaspidi „konventsioon“) I liidet ja II liite asjakohaseid sätteid.

2.   Konventsiooni I liites ja II liite asjakohastes sätetes esitatud viiteid asjaomasele lepingule käsitatakse viidetena käesolevale lepingule.

Artikkel 2

Vaidluste lahendamine

1.   Kui seoses konventsiooni I liite artiklis 32 osutatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud tolliasutus ja kontrolli eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, esitatakse need lahendamiseks tolli allkomiteele. Käesoleva lepingu IV jaotise „Kaubandus ja kaubandusküsimused“ 14. peatüki „Vaidluste lahendamine“ sätteid vaidluste lahendamise mehhanismi kohta ei kohaldata.

2.   Importija ja importiva riigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alati importiva riigi õigusnormide kohaselt.

Artikkel 3

Protokolli muudatused

Tolli allkomitee võib otsustada muuta käesoleva protokolli sätteid.

Artikkel 4

Konventsioonist välja astumine

1.   Kui Euroopa Liit või Ukraina teatavad konventsiooni hoiulevõtjale kirjalikult oma soovist konventsioonist selle artikli 9 kohaselt välja astuda, alustavad Euroopa Liit ja Ukraina kohe läbirääkimisi käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatavate päritolureeglite üle.

2.   Kuni jõustuvad päritolureeglid, milles lepitakse kokku pärast uusi läbirääkimisi, kohaldatakse käesoleva lepingu suhtes konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja asjakohasel juhul konventsiooni II liites esitatud asjaomaseid sätteid, mis kehtisid konventsioonist välja astumise hetkel. Väljaastumise hetkest alates käsitatakse konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja asjakohasel juhul konventsiooni II liites esitatud asjaomaseid sätteid selliselt, et saaks arvesse võtta üksnes Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist kahepoolset kumulatsiooni.

Artikkel 5

Üleminekusätted – kumulatsioon

Olenemata konventsiooni I liite artikli 16 lõikest 5 ja artikli 21 lõikest 3 võib juhul, kui kumulatsioon hõlmab üksnes EFTA liikmesriike, Fääri saari, Euroopa Liitu, Türgit, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejaid, Moldova Vabariiki, Gruusiat ja Ukrainat, olla päritolutõendiks kas liikumissertifikaat EUR.1 või päritoludeklaratsioon.


(1)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.


Top