Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1832

Komisjoni määrus (EL) 2018/1832, 5. november 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 2017/1151, et parandada kergsõidukite heitkoguste tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, sealhulgas kasutusel olevate sõidukite vastavuskatseid ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu jälgimise seadmed (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/6984

OJ L 301, 27.11.2018, p. 1–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1832/oj

27.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 301/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1832,

5. november 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 2017/1151, et parandada kergsõidukite heitkoguste tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, sealhulgas kasutusel olevate sõidukite vastavuskatseid ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu jälgimise seadmed

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv), (2) eriti selle artikli 39 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 715/2007 on eraldiseisev õigusakt direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud tüübikinnitusmenetluse raamistikus. Selles nõutakse, et uued kergsõidukid vastaksid teatavatele heite piirnormidele, ning kehtestatakse lisanõuded sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavusele. Tehnilised erisätted, mis on nimetatud määruse rakendamiseks vajalikud, sisalduvad komisjoni määruses (EL) 2017/1151, (3) millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008 (4).

(2)

Määruse (EÜ) nr 692/2008 teatav mõju jääb kehtima kuni selle kehtetuks tunnistamiseni 1. jaanuaril 2022. Siiski on vaja selgitada, et selliste mõjude hulka kuulub võimalus taotleda käesoleva määruse alusel antud olemasolevatele tüübikinnitustele laiendusi.

(3)

Määrusega (EL) 2017/1151 võeti kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure – WLTP) rakendamise näol liidu õiguses kasutusele uus normikohane katsemenetlus. WLTP sisaldab rangemaid ja üksikasjalikumaid tingimusi heitekatse tegemiseks tüübikinnituse käigus.

(4)

Lisaks kehtestati komisjoni määrustega (EL) 2016/427, (5) (EL) 2016/646 (6) ja (EL) 2017/1154 (7) uus metoodika tegelikus liikluses tekkivate sõiduki heitkoguste katsetamiseks ehk RDE-katsemenetlus.

(5)

Et WLTP katset oleks võimalik teha, on vaja teatavaid lubatud hälbeid. Siiski ei tohiks katsel lubatud hälbeid kasutada selleks, et saada tulemusi, mis erinevad kindlaksmääratud tingimustes tehtud katsel saadavatest tulemustest. Selleks et luua eri sõidukitootjate vahel võrdsed tingimused ja tagada, et mõõdetud CO2 ja kütusekulu väärtused vastaksid paremini tegelikele sõidutingimustele, tuleks seetõttu võtta kasutusele meetod, kuidas normaliseerida konkreetsete CO2 ja kütusekulu katsetulemuste lubatud hälvete mõju.

(6)

Kütuse- ja/või elektrienergiakulu väärtusi, mis tulenevad normikohastest laborikatsemenetlustest, tuleks täiendada teabega sõidukite tegeliku keskmise kütuse- ja/või elektrienergiakulu kohta tegelikes sõidutingimustes maanteedel kasutamise korral. Kui selline teave on anonümiseeritud, kogutud ja agregeeritud, on see hädavajalik, selleks, et hinnata, kas normikohased katsemenetlused kajastavad adekvaatselt tegelike sõidutingimuste CO2 heidet ja kütuse- ja/või elektrienergiakulu. Peale selle peaks kütuse hetkekulu teabe kättesaadavus sõidukis hõlbustama maanteekatsete tegemist.

(7)

Et tagada uute normikohaste katsemenetluste representatiivsuse õigeaegne hindamine, eelkõige suure turuosaga sõidukite puhul, peaks uute kütusekulu pardaseireseadmete nõuete kohaldamisala esialgu piirduma vedelkütusel töötavate tava- ja hübriidsõidukite ning pistikühendusega hübriid-elektrisõidukitega, sest praeguse seisuga on need ainsad jõuseadmed, mis on hõlmatud vastavate tehniliste standarditega.

(8)

Enamikul uutel sõidukitel juba määratakse kütuse- ja/või elektrienergiakulu ja see teave salvestatakse sõiduki pardal; ent selle teabe jälgimiseks kasutatavate seadmete suhtes ei ole kehtestatud standardnõudeid. Et nende seadmete esitatavad andmed oleksid kättesaadavad ja et neid võiks kasutada ühtlustatud alusena eri sõidukikategooriate ja tootjate võrdlemiseks, tuleks sätestada peamised nende seadmetega seotud tüübikinnitusnõuded.

(9)

Määrusega (EL) 2016/646 kehtestati nõue, et tootjad peavad deklareerima täiendavate heitekontrollistrateegiate kasutamise. Lisaks suurendati määrusega (EL) 2017/1154 heitekontrollistrateegiate järelevalvet tüübikinnitusasutuste poolt. Siiski on nende nõuete kohaldamine toonud ilmsiks vajaduse ühtlustada täiendavate heitekontrollistrateegiate eeskirjade kohaldamist eri tüübikinnitusasutustes. Seega on asjakohane kehtestada laiendatud dokumendipaketi jaoks ühine vorming ja ühine täiendavate heitekontrollistrateegiate hindamise metoodika.

(10)

Otsus võimaldada taotluse korral juurdepääsu tootja laiendatud dokumendipaketile tuleks jätta liikmesriikide ametiasutuste teha ja seega tuleks selle dokumendiga seotud konfidentsiaalsusklausel määrusest (EL) 2017/1151 välja jätta. See väljajätmine ei tohiks piirata õigusnormide ühetaolist kohaldamist kogu liidus ega kõikide asjaomaste osaliste võimalust pääseda kogu asjakohasele teabele ligi RDE katsete tegemiseks.

(11)

Pärast seda, kui tüübikinnituse etapis võeti kasutusele RDE katsed, on nüüd vaja ajakohastada kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli, tagamaks, et tegelikes sõidutingimustes tekkivad heitkogused oleksid sõiduki kogu tavapärase kasutusaja jooksul tavapärastes kasutustingimustes tegelikult piiratud.

(12)

Uue RDE-katsemenetluse rakendamine kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli käigus nõuab aga rohkem ressursse kasutusel olevate sõidukite vastavuskatsete tegemiseks ja tulemuste hindamiseks. Et tasakaalustada vajadust viia kasutusel olevate sõidukite vastavuskatseid tulemuslikult läbi suurema katsetuskoormuse tingimustes, tuleks kohandada maksimaalset sõidukite arvu statistilises valimis ja kriteeriume, mille korral valim läbib katse või ei läbi seda.

(13)

Praegu hõlmab kasutusel olevate sõidukite vastavuskontroll üksnes 1. tüüpi katses mõõdetavaid saasteainete heitkoguseid. Selleks et määruse (EÜ) nr 715/2007 nõuded oleksid täidetud, tuleks neid katseid siiski laiendada ka summutitoru heitgaasidele ja kütuseaurudele. Seepärast tuleks kasutusel olevate sõidukite vastavuskatsete otstarbel kehtestada 4. ja 6. tüüpi katsed. Kuna niisugused katsed on kulukad ja keerukad, peaksid nad jääma vabatahtlikuks.

(14)

Praeguste, tootjate poolt tehtavate kasutusel olevate sõidukite vastavuskatsete läbivaatamisel ilmnes, et tüübikinnitusasutustele teatati väga vähestest katse mitteläbimise juhtudest, ehkki tootjad viisid läbi tagasikutsumiskampaaniaid ja muid heitega seotud vabatahtlikke meetmeid. Seepärast on kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollis vaja suurendada läbipaistvust ja kontrollimeetmeid.

(15)

Et kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli protsessi mõjusamalt kontrollida, peaks tüübikinnitusasutuste ülesanne olema katsetada ja kontrollida igal aastal teatavat protsenti tüübikinnituse saanud sõidukitüüpe.

(16)

Et hõlbustada kasutusel olevate sõidukite vastavuskatsete tulemusena tekkinud info liikumist ning abistada tüübikinnitusasutusi otsustusprotsessis, peaks komisjon töötama välja elektroonilise platvormi.

(17)

Selleks et parandada protsessi, mille alusel tüübikinnitusasutused valivad sõidukeid katsetamiseks, on vaja teavet, mis võib tuua esile võimalikke probleeme ja suurte heitkogustega sõidukitüüpe. Kaugseiret, lihtsustatud parda-heiteseiresüsteeme (SEMS) ja mobiilse heitemõõtmissüsteemiga (PEMS) katsetamist tuleks tunnustada sobivate vahenditena, mis annavad tüübikinnitusasutustele teavet, millest nad võivad katsetatavate sõidukite väljavalimisel juhinduda.

(18)

Oluline on tagada kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli katsete kvaliteet. Seetõttu on vaja sätestada katselaborite akrediteerimise eeskirjad.

(19)

Et katseid oleks võimalik teha, peab kogu asjakohane teave olema avalikult kättesaadav. Lisaks peavad mõned kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli jaoks vajalikud andmed olema kergesti kättesaadavad ja seetõttu peaksid need olema märgitud vastavustunnistusele.

(20)

Kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli protsessi läbipaistvuse suurendamiseks peaksid tüübikinnitusasutused olema kohustatud avaldama igal aastal aruande oma kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli tulemuste kohta.

(21)

Metoodika, mis oli ette nähtud selle tagamiseks, et RDE katsetes võetakse arvesse üksnes tavapärastes tingimustes läbitud teekondi, andis tulemuseks liiga palju kehtetuid katseid ja tuleks seetõttu üle vaadata ning seda tuleks lihtsustada.

(22)

Kehtiva teekonna ajal tekkivate saasteainete heitkoguste hindamise metoodika ülevaatamisel ilmnes, et praegu lubatud kahe meetodi tulemused ei lange kokku. Seepärast tuleks sätestada uus, lihtne ja läbipaistev metoodika. Uues metoodikas kasutatud hindamistegureid peaks komisjon pidevalt kontrollima, et need vastaksid tegelikule tehnika tasemele.

(23)

Pistikühendusega hübriidsõidukeid, mida kasutatakse osalt elektrirežiimis ja osalt sisepõlemismootoriga, tuleks RDE katsetes nõuetekohaselt arvesse võtta ning seepärast peaks arvutatud RDE-heide seda eelist ka kajastama.

(24)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) tasandil on välja töötatud uus kütuseaurude katsemenetlus, milles võetakse arvesse tehnoloogilisi edusamme bensiinimootoriga sõidukite kütuseaurude kontrolli alal, kohandatakse seda menetlust WLTP katsemenetlusele ja kehtestatakse uued sätted tihendatud paakide jaoks. Seega on asjakohane praegu kehtivaid liidu kütuseaurude katsete eeskirju ajakohastada, et kajastada UNECE tasandil tehtud muudatusi.

(25)

Samuti on UNECE egiidi all täiustatud WLTP-katsemenetlust ja seda on täiendatud rea uute elementidega, sealhulgas alternatiivsete viisidega sõiduki sõidutakistuse parameetrite mõõtmiseks, selgemate sätetega kahekütuseliste sõidukite jaoks, samuti on täiustatud CO2 interpolatsiooni meetodit, ajakohastatud kaheteljelise veojõustendi suhtes kehtivaid nõudeid ja rehvide veeretakistust. Need uued elemendid tuleks nüüd inkorporeerida liidu õigusaktidesse.

(26)

Praktilised kogemused, mis on saadud WLTP rakendamisel alates 1. septembrist 2017, mil see liidus kohustuslikus korras uute sõidukitüüpide puhul kasutusele võeti, on näidanud, et seda menetlust tuleks paremini kohandada liidu tüübikinnitussüsteemile, eriti teabe osas, mis tuleb kanda asjakohastesse dokumentidesse.

(27)

Tüübikinnitusdokumentides tehtavad muudatused, mis tulenevad käesoleva määruse muudatustest, peavad kajastuma ka vastavustunnistusel ja kõigis direktiivi 2007/46/EÜ kohastes sõiduki tüübikinnitusdokumentides.

(28)

Seetõttu on asjakohane määrust (EL) 2017/1151, määrust (EÜ) nr 692/2008 ja direktiivi 2007/46/EÜ vastavalt muuta.

(29)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite tehnilise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1151 muutmine

Määrust (EL) 2017/1151 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kuuluvad ühte ja samasse „CO2 interpolatsioonivahemikku“ XXI lisa 6. all-lisa punktis 2.3.2 määratletud tähenduses;“;

b)

punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6)   „perioodiliselt regenereeruv süsteem“– heitekontrolliseade (nt katalüüsmuundur, kübemefilter), mis peab perioodiliselt regenereeruma;“;

c)

punktid 11 ja 12 asendatakse järgmistega:

„11)   „kahekütuseline sõiduk“– kahe eraldi kütusemahutiga sõiduk, mis on ette nähtud töötama korraga ühel kütusel;

12)   „kahekütuseline gaasisõiduk“– kahekütuseline sõiduk, mille kaks kütuseliiki on bensiin (bensiinirežiim) ja kas vedelgaas, maagaas/biometaan või vesinikkütus;“;

d)

lisatakse punkt 33 järgmises sõnastuses:

„33)   „ainult sisepõlemismootoriga sõiduk“– sõiduk, mille kõik veojõuallikad on sisepõlemismootorid;“;

e)

punkt 38 asendatakse järgmisega:

„38)   „mootori nimivõimsus“ (Prated)– mootori maksimaalne väljundvõimsus (kW) mõõdetuna XX lisa nõuete kohaselt;“;

f)

punktid 45–48 asendatakse järgmistega:

„45)   „kütusemahuti“– kütust mahutavad seadmed, mis koosnevad kütusepaagist, kütuse täiteavast, kütuse täiteava korgist ja kütusepumbast, kui see on kütusepaagile paigaldatud;

46)   „läbilaskvustegur (PF)“– tegur, mis määratakse süsivesinike kao järgi teatava aja jooksul ja mida kasutatakse lõplike kütuseaurude määramiseks;

47)   „ühekihiline mittemetallpaak“– kütusepaak, mis on valmistatud ühest materjalikihist, välja arvatud metallid, kuid kaasa arvatud fluoritud/sulfoonitud materjalid;

48)   „mitmekihiline paak“– kütusepaak, mis on valmistatud vähemalt kahest eri materjalikihist, millest üks on süsivesinikke mitteläbilaskev materjal;“.

2)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

1)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EÜ tüübikinnituse saamiseks seoses heite ning sõiduki remondi- ja hooldusteabega peab tootja tõendama, et sõidukid vastavad käesoleva määruse nõuetele, kui neid IIIA–VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI ja XXII lisas sätestatud katsemenetluste kohaselt katsetada. Tootja peab tagama ka etalonkütuste vastavuse IX lisas sätestatud spetsifikatsioonidele.“;

2)

lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   XXI lisas sätestatud 1. tüüpi katsetes katsetatakse kütusena vedelgaasi või maagaasi/biometaani tarvitavaid sõidukeid erinevate vedelgaasi või maagaasi/biometaani koostiste suhtes, nagu on sätestatud UNECE eeskirja nr 83 12. lisas saasteainete heite suhtes, kusjuures väljundvõimsuse mõõtmisel kasutatav kütus peab vastama käesoleva määruse XX lisale.

Sõidukeid, mille kütus võib olla kas bensiin või vedelgaas või maagaas/biometaan, katsetatakse mõlema kütusega, kusjuures vedelgaasi või maagaasi/biometaaniga tehakse katsed ka vedelgaasi või maagaasi/biometaani koostise variatsioonide suhtes, nagu on sätestatud UNECE eeskirja nr 83 12. lisas; väljundvõimsuse mõõtmisel kasutatav kütus peab vastama käesoleva määruse XX lisale.“

3)

Lisatakse artikkel 4a järgmises sõnastuses:

„Artikkel 4a

Kütuse- ja/või elektrienergiakulu jälgimise seadmete tüübikinnituse nõuded

Tootja tagab, et järgmised M1- ja N1-kategooria sõidukid on varustatud seadmega, mis määrab sõiduki tööks kasutatud kütuse- ja/või elektrienergiakoguse, säilitab neid andmeid ja teeb need kättesaadavaks:

1)

ainult sisepõlemismootoriga sõidukid ja välise laadimiseta hübriidelektrisõidukid (NOVC-HEV), mis töötavad üksnes mineraal- või biodiislikütusel, bensiinil, etanoolil või nende mis tahes kombinatsioonil;

2)

välise laadimisega hübriidelektrisõidukid (OVC-HEV), mis töötavad elektril ja ükskõik millisel punktis 1 nimetatud kütusel.

Kütuse- ja/või elektrienergiakulu jälgimise seade peab vastama XXII lisas sätestatud nõuetele.“

4)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 11 muudetakse järgmiselt:

a)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Tüübikinnitusasutus identifitseerib ja dateerib dokumentatsiooni ning säilitab seda vähemalt kümme aastat pärast tüübikinnituse andmist.“;

b)

lisatakse kolmas kuni kuues lõik järgmises sõnastuses:

„Tootja taotluse korral annab tüübikinnitusasutus uute sõidukitüüpide täiendavale heitekontrollistrateegiale esialgse hinnangu. Sellisel juhul esitatakse asjaomased dokumendid tüübikinnitusasutusele 2–12 kuud enne tüübikinnitusmenetluse alustamist.

Tüübikinnitusasutus annab esialgse hinnangu I lisa 3a liite punktis b kirjeldatud laiendatud dokumendipaketi põhjal, mille esitab tootja. Tüübikinnitusasutus annab hinnangu I lisa 3b liites kirjeldatud metoodika kohaselt. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel võib tüübikinnitusasutus sellest metoodikast kõrvale kalduda.

Uute sõidukitüüpide täiendavale heitekontrollistrateegiale antud esialgne hinnang kehtib tüübikinnituse otstarbel 18 kuud. Seda tähtaega võib pikendada veel 12 kuu võrra juhul, kui tootja esitab tüübikinnitusasutusele tõendid selle kohta, et turul ei ole kättesaadavaks saanud ühtki uut tehnoloogiat, mis täiendavale heitekontrollistrateegiale antud esialgset hinnangut muudaks.

Igal aastal koostab tüübikinnitusasutuste eksperdirühm (TAAEG) loetelu täiendavatest heitekontrollistrateegiatest, mida tüübikinnitusasutused on pidanud vastuvõetamatuks, ja komisjon teeb selle loetelu üldsusele kättesaadavaks.“;

b)

lisatakse lõige 12 järgmises sõnastuses:

„12.   Lisaks annab tootja tüübikinnitusasutusele, kes on andnud käesoleva määruse kohase tüübikinnituse seoses heitega (edaspidi „tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus“), katsete läbipaistvuse paketi, mis sisaldab vajalikku teavet, et võimaldada katsete tegemist vastavalt II lisa B osa punktile 5.9.“

5)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 2–6 asendatakse järgmisega:

„2.   Kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollid peavad sobima selle kinnitamiseks, et summutitoru heitgaasid ja kütuseaurude heide on sõidukite tavapärase kasutusaja jooksul tavapärastes kasutustingimustes piiratud.

3.   Kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavust kontrollitakse nõuetekohaselt hooldatud ja kasutatud sõidukitel kooskõlas II lisa 1. liitega vahemikus 15 000 km või 6 kuud (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem) ja 100 000 km või 5 aastat (olenevalt sellest, kumb täitub esimesena). Kasutusel olevate sõidukite kütuseaurude nõuetele vastavust kontrollitakse nõuetekohaselt hooldatud ja kasutatud sõidukitel kooskõlas II lisa 1. liitega vahemikus 30 000 km või 12 kuud (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem) ja 100 000 km või 5 aastat (olenevalt sellest, kumb täitub esimesena).

Kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli nõuded kehtivad kuni 5 aastat pärast viimase vastavustunnistuse või üksiksõiduki tüübikinnitustunnistuse väljaandmist sellesse kasutusel olevate sõidukite vastavustüüpkonda kuuluvatele sõidukitele.

4.   Kasutusel olevate sõidukite vastavuskontroll ei ole kohustuslik, kui sellesse kasutusel olevate sõidukite vastavustüüpkonda kuuluvate sõidukite aastane läbimüük liidus oli eelmisel aastal alla 5 000. Selliste tüüpkondade puhul peab tootja esitama tüübikinnitusasutusele aruande kõikide heitega seotud garantii- ja remondinõuete ning OBD-seadmete rikete kohta, nagu on sätestatud II lisa punktis 4.1. Selliseid kasutusel olevate sõidukite vastavustüüpkondi võib endiselt valida II lisa kohaselt katsetamiseks.

5.   Tootja ja tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus teostavad kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli II lisa kohaselt.

6.   Vastavuse hindamise järel teeb tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus otsuse selle kohta, kas tüüpkond ei täida kasutusel olevate sõidukite vastavuse nõudeid, ning kiidab heaks tootja poolt II lisa kohaselt esitatud parandusmeetmete kava.“;

b)

lisatakse lõiked 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7.   Kui tüübikinnitusasutus on kindlaks teinud, et kasutusel olevate sõidukite vastavustüüpkond kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli ei läbi, teatab ta sellest direktiivi 2007/46/EÜ artikli 30 lõike 3 kohaselt viivitamata tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

Pärast niisugust teatamist, ning kui direktiivi 2007/46/EÜ artikli 30 lõikest 6 ei tulene teisiti, teatab tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tootjale, et kasutusel olevate sõidukite vastavustüüpkond ei läbi kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli ja et järgitakse II lisa punktides 6 ja 7 kirjeldatud menetlusi.

Kui tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus teeb kindlaks, et selle tüübikinnitusasutusega, kes leidis, et kasutusel olevate sõidukite vastavustüüpkond ei läbi kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli, ei ole võimalik kokkuleppele jõuda, algatatakse direktiivi 2007/46/EÜ artikli 30 lõike 6 kohane menetlus.

8.   Lisaks lõigetele 1–7 kohaldatakse II lisa B osa kohaselt tüübikinnituse saanud sõidukite suhtes järgmist:

a)

sõidukeid, mis on esitatud mitmeastmeliseks tüübikinnituseks direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 lõike 7 tähenduses, kontrollitakse kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavuse suhtes käesoleva määruse II lisa B osa punktis 5.10.6 sätestatud mitmeastmelise tüübikinnituse eeskirjade kohaselt;

b)

direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa punktides 5.2 ja 5.5 määratletud soomussõidukite, matuseautode ja ratastooliga juurdepääsetavate sõidukite suhtes käesoleva artikli sätteid ei kohaldata. Kõikide muude direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 5 määratletud eriotstarbeliste sõidukite kasutusaegset nõuetele vastavust kontrollitakse käesoleva määruse II lisa B osas sätestatud mitmeastmelise tüübikinnituse eeskirjade kohaselt.“

6)

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Alates 1. septembrist 2019 keelduvad riiklikud ametiasutused heite või kütusekuluga seotud põhjustel andmast EÜ või siseriiklikku tüübikinnitust uutele sõidukitüüpidele, mis ei vasta VI lisa nõuetele. Tootja taotlusel võib käesoleva määruse alusel tüübikinnituse andmiseks kuni 31. augustini 2019 siiski kasutada UNECE eeskirja nr 83 7. lisas sätestatud kütuseaurude katse menetlust või määruse (EÜ) nr 692/2008 VI lisas sätestatud kütuseaurude katse menetlust.“;

b)

lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Välja arvatud sõidukid, mis on saanud tüübikinnituse seoses kütuseaurudega määruse (EÜ) nr 692/2008 VI lisas sätestatud menetluse kohaselt, keelavad riiklikud ametiasutused alates 1. septembrist 2019 käesoleva määruse VI lisale mittevastavate uute sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtu.“;

c)

lõikest 4 jäetakse välja punktid d ja e;

d)

lõiget 5 muudetakse järgmiselt:

i)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

WLTP interpolatsioonitüüpkonna sõidukite puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 692/2008 I lisa punktis 3.1.4 sätestatud laiendamiseeskirjadele, aktsepteerib tüübikinnitusasutus määruse (EÜ) nr 692/2008 III lisa punkti 3.13 kohaselt tehtud menetlusi käesoleva määruse XXI lisa 6. all-lisa 1. liite nõuete täitmise otstarbel kolme aasta jooksul pärast määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 10 lõikes 4 sätestatud kuupäevi.“;

ii)

punkti c lisatakse järgmine tekst:

„Käesoleva punkti kohaldamisel kehtib võimalus kasutada määruse (EÜ) nr 692/2008 kohaselt korraldatud ja läbi viidud menetluste kohaselt saadud katsetulemusi ainult selliste sõidukite suhtes, mis kuuluvad WLTP interpolatsioonitüüpkonda, mis vastab määruse (EÜ) nr 692/2008 I lisa punktis 3.3.1 sätestatud laiendamiseeskirjadele.“;

e)

lisatakse lõiked 8–11 järgmises sõnastuses:

„8.   II lisa B osa kohaldatakse M1- ja M2-kategooria ning N1-kategooria I klassi sõidukite suhtes, mis põhinevad alates 1. jaanuarist 2019 tüübikinnituse saanud tüüpidel, ja N1-kategooria II ja III klassi ning N2-kategooria sõidukite suhtes, mis põhinevad alates 1. septembrist 2019 tüübikinnituse saanud tüüpidel. Samuti kohaldatakse seda kõikide alates 1. septembrist 2019 registreeritud M1- ja M2-kategooria ning N1-kategooria I klassi sõidukite suhtes ja kõikide alates 1. septembrist 2020 registreeritud N1-kategooria II ja III klassi ning N2-kategooria sõidukite suhtes. Kõigil muudel juhtudel kohaldatakse II lisa A osa.

9.   Artiklis 4a osutatud M1-kategooria ja N1-kategooria I klassi sõidukite puhul alates 1. jaanuarist 2020 ning artiklis 4a osutatud N1-kategooria II ja III klassi sõidukite puhul alates 1. jaanuarist 2021 keelduvad riikide ametiasutused heite või kütusekuluga seotud põhjustel andmast EÜ või siseriiklikku tüübikinnitust uutele sõidukitüüpidele, mis ei vasta artikli 4a nõuetele.

Artiklis 4a osutatud M1-kategooria ja N1-kategooria I klassi sõidukite puhul alates 1. jaanuarist 2021 ning artiklis 4a osutatud N1-kategooria II ja III klassi sõidukite puhul alates 1. jaanuarist 2022 keelavad riiklikud ametiasutused nimetatud artiklile mittevastavate uute sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtu.

10.   Alates 1. septembrist 2019 keelavad riiklikud ametiasutused selliste uute sõidukite registreerimise, müügi ja kasutuselevõtu, mis ei vasta direktiivi 2007/46/EÜ IX lisas sätestatud nõuetele, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2018/1832 (*1).

Kõikide sõidukite puhul, mis on registreeritakse ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. augustini 2019 uute tüübikinnituste alusel, mis on antud samal ajavahemikul, ja millel ei ole veel vastavustunnistusele kantud teavet, mis on nimetatud direktiivi 2007/46/EÜ IX lisas, mida on muudetud määrusega (EL) 2018/1832, peab tootja tegema selle teabe II lisa kohaste katsete tegemise otstarbel tasuta kättesaadavaks viie tööpäeva jooksul alates akrediteeritud labori või tehnilise teenistuse taotlusest.

11.   Artikli 4a nõudeid ei kohaldata tüübikinnituste suhtes, mis on antud väiketootjatele.

7)

Artikkel 18bis jäetakse välja.

8)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

9)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

10)

IIIA lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

11)

V lisa punkt 2.3 asendatakse järgmisega:

„2.3.

Sõidutakistustegurina kasutatakse madalaima näitajaga sõiduki VL sõidutakistustegurit. Kui VL puudub, kasutatakse VH sõidutakistust. VL ja VH on määratletud XXI lisa 4. all-lisa punktis 4.2.1.1.2. Alternatiivina võib tootja kasutada sõidutakistust, mis on määratud UNECE eeskirja nr 83 4.a lisa 7. liite kohaselt samasse interpolatsioonitüüpkonda kuuluva sõiduki puhul.“

12)

VI lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisa tekstiga.

13)

VII lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punktis 2.2 oleva tabeli tähiste selgituses asendatakse halvendusteguri tähis „P“ tähisega „PN“;

2)

punkt 3.10 asendatakse järgmisega:

„3.10.

Sõidutakistustegurina kasutatakse madalaima näitajaga sõiduki VL sõidutakistustegurit. Kui VL puudub või kui sõiduki (VH) kogutakistus kiirusel 80 km/h on suurem kui VL kogutakistus kiirusel 80 km/h + 5 %, kasutatakse VH sõidutakistust. VL ja VH on määratletud XXI lisa 4. all-lisa punktis 4.2.1.1.2.“

14)

VIII lisa punkt 3.3 asendatakse järgmisega:

„3.3.

Sõidutakistustegurina kasutatakse madalaima näitajaga sõiduki VL sõidutakistustegurit. Kui VL puudub, kasutatakse VH sõidutakistust. VL ja VH on määratletud XXI lisa 4. all-lisa punktis 4.2.1.1.2. Alternatiivina võib tootja kasutada sõidutakistust, mis on määratud UNECE eeskirja nr 83 4.a lisa 7. liite kohaselt samasse interpolatsioonitüüpkonda kuuluva sõiduki puhul. Mõlemal puhul reguleeritakse veojõustend nii, et see simuleeriks maanteel oleva sõiduki tööd temperatuuril – 7 °C. Selline reguleerimine võib põhineda sõidutakistuse profiili määramisel temperatuuril – 7 °C. Alternatiivina võib määratud sõidutakistust reguleerida nii, et vabakäiguaeg väheneb 10 % võrra. Tehniline teenistus võib kiita heaks muude sõidutakistuse määramise meetodite kasutamise.“

15)

IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

16)

XI lisa asendatakse käesoleva määruse VI lisa tekstiga.

17)

XII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

18)

XIV lisa 1. liites asendatakse sõnad „määruse (EL) 2017/1151 I lisa punktid 2.3.1 ja 2.3.5“ sõnadega „määruse (EL) 2017/1151 I lisa punktid 2.3.1 ja 2.3.4“.

19)

XVI lisa asendatakse käesoleva määruse VIII lisa tekstiga.

20)

XXI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IX lisale.

21)

Lisatakse XXII lisa, mis on esitatud käesoleva määruse X lisas.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 692/2008 muutmine

Määrust (EÜ) nr 692/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Määruse (EÜ) nr 692/2008 artikli 16a esimesele lõigule lisatakse punkt d järgmises sõnastuses:

„d)

käesoleva määruse alusel antud tüübikinnituste laiendused, kuni uute sõidukite suhtes muutuvad kohaldatavaks uued nõuded.“

2)

1. lisa 3. liitesse lisatakse punkt 3.2.12.2.5.7 järgmises sõnastuses:

„3.2.12.2.5.7.

Läbilaskvustegur (1): …“

3)

XII lisa punkt 4.4 jäetakse välja.

Artikkel 3

Direktiivi 2007/46/EÜ muutmine

Direktiivi 2007/46/EÜ I, III, VIII, IX ja XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XI lisale.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 171, 29.6.2007, lk 1.

(2)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(3)  Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1).

(4)  Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).

(5)  Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/427, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitmetega (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).

(6)  Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1).

(7)  Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1154, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) tegelikus liikluses tekkiva heite osas (ELT L 175, 7.7.2017, lk 708).

(*1)  Komisjoni 5. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1832, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 2017/1151, et parandada kergsõidukite heitkoguste tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, sealhulgas kasutusel olevate sõidukite vastavuskatseid ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu jälgimise seadmed (ELT L 301, 27.11.2018, lk 1).“


I LISA

Määruse (EL) 2017/1151 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse punkt 1.1.3:

„1.1.3.

Veeldatud naftagaasi või maagaasi osas tuleb katses kasutada seda kütust, mille tootja on valinud kasuliku võimsuse mõõtmiseks käesoleva määruse XX lisa kohaselt. Valitud kütus tuleb märkida käesoleva määruse I lisa 3. liites esitatud teatisesse.“;

2)

punktid 2.3.1, 2.3.2 ja 2.3.3 asendatakse järgmistega:

2.3.1.   Igal heitekontrolliarvutiga sõidukil peab saama vältida andmete muutmist, välja arvatud tootja lubatud juhul. Tootja annab andmete muutmise loa juhul, kui muutmine on vajalik sõiduki diagnostikaks, hoolduseks, kontrollimiseks, moderniseerimiseks või parandamiseks. Kõik ümberprogrammeeritavad rakendused ja tööparameetrid peavad olema võltsimiskindlad ning pakkuma vähemalt standardile ISO 15031-7:2013 vastavat kaitset. Kõik eemaldatavad kalibreerimismälu kiibid peavad olema kapseldatud, kaetud ümbrisega ja pitseeritud või kaitstud elektronalgoritmidega ega tohi olla muudetavad ilma erivahendeid või -menetlusi kasutamata. Sel viisil kaitstud võivad olla üksnes need osad, mis on otseselt seotud heite kalibreerimise ja sõiduki vargusevastase kaitsega.

2.3.2.   Arvuti kaudu sisestatavad mootori tööparameetrid ei tohi olla ilma erivahendeid või -meetodeid kasutamata muudetavad (näiteks joodetud või kapseldatud arvutiosad või pitseeritud (või joodetud) arvutikestad).

2.3.3.   Tootja taotlusel võib tüübikinnitusasutus teha erandeid punktide 2.3.1 ja 2.3.2 nõuetest nende sõidukite suhtes, mis tõenäoliselt ei vaja kaitset. Kriteeriumid, mida tüübikinnitusasutus erandi tegemise kaalumisel arvesse võtab, võivad hõlmata järgmist: töökiipide kättesaadavus, sõiduki tehnilised näitajad ja sõiduki kavandatud müügimaht.“;

3)

lisatakse punktid 2.3.4, 2.3.5 ja 2.3.6:

2.3.4.   Tootjad, kes kasutavad programmeeritavaid arvutiprotsessoreid, peavad võtma vajalikud meetmed loata ümberprogrammeerimise tõkestamiseks. Selliste meetmete seas peavad olema tugevdatud võltsimisvastase kaitse strateegiad ja salvestamiskaitsefunktsioonid, mis nõuavad elektroonilist juurdepääsu tootja käsutuses olevale arvutile, millele peab olema juurdepääs ka sõltumatutel ettevõtjatel, kes kasutavad XIV lisa punktidega 2.3.1 ja 2.2 ette nähtud kaitset. Võltsimiskaitse meetodid peavad olema tüübikinnitusasutuse poolt nõuetekohaselt heaks kiidetud.

2.3.5.   Diiselmootoritesse paigaldatud mehaaniliste sissepritsepumpade puhul peavad tootjad võtma piisavaid meetmeid kaitsmaks kütuse maksimaalse etteande seadet omavolilise muutmise eest sõiduki kasutuseloleku ajal.

2.3.6.   Tootjad peavad tulemuslikult ära hoidma läbisõidumõõdikute näitude ümberprogrammeerimise sõiduki sisevõrgus, jõuseadme juhtplokis ning vajadusel ka distantsilt toimuva teabevahetuse teadet edastavas üksuses. Tootjad peavad süstemaatiliselt kasutama omavolilise muutmise vastaseid strateegiaid ning salvestuskaitsefunktsioone läbisõidumõõdiku näidu õigsuse kaitsmiseks. Võltsimiskaitse meetodid peavad olema tüübikinnitusasutuse poolt nõuetekohaselt heaks kiidetud.“;

4)

punkt 2.4.1 asendatakse järgmisega:

„2.4.1.

Joonisel I.2.4 on esitatud sõidukitüübi kinnitamiseks vajalikud katsed. Konkreetseid katsemenetlusi kirjeldatakse II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI ja XXII lisas.

Joonis I.2.4

Tüübikinnituse andmiseks ja laiendamiseks nõutavad katsed

Sõidukikategooria

Ottomootoriga sõidukid, sealhulgas hübriidsõidukid (1)  (2)

Diiselmootoriga sõidukid sealhulgas hübriidsõidukid

Täiselektrisõidukid

Vesinikkütuseelemendiga sõidukid

 

Ühekütuselised

Kahekütuselised (3)

Segakütuselised (3)

 

 

 

Etalonkütus

Bensiin

(E10)

LPG

Maagaas/biometaan

Vesinik (sisepõlemismootor)

Bensiin (E10)

Bensiin (E10)

Bensiin (E10)

Bensiin (E10)

Diislikütus

(B7)

Vesinikkütuseelement

LPG

Maagaas/biometaan

Vesinik (sisepõlemismootor) (4)

Etanool

(E85)

Gaasilised saasteained

(1. tüüpi katse)

Jah

Jah

Jah

Jah (4)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

PM

(1. tüüpi katse)

Jah

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

PN

Jah

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

Gaasilised saasteained, tegelikus liikluses tekkivad heited (RDE) (1.A tüüpi katse)

Jah

Jah

Jah

Jah (4)

Jah (mõlemad kütused)

Jah (mõlemad kütused)

Jah (mõlemad kütused)

Jah (mõlemad kütused)

Jah

Tahkete osakeste arv, RDE (1.A tüüpi katse) (5)

Jah

Jah (ainult bensiin)

Jah (ainult bensiin)

Jah (ainult bensiin)

Jah (mõlemad kütused)

Jah

ATCT (14 °C katse)

Jah

Jah

Jah

Jah (4)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

Heide tühikäigul

(2. tüüpi katse)

Jah

Jah

Jah

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(mõlemad kütused)

Karteri heide

(3. tüüpi katse)

Jah

Jah

Jah

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Kütuseaurud

(4. tüüpi katse)

Jah

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Töökindlus

(5. tüüpi katse)

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

Heide madalal temperatuuril

(6. tüüpi katse)

Jah

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(ainult bensiin)

Jah

(mõlemad kütused)

Kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavus

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

(nagu tüübikinnitusel)

Jah

(nagu tüübikinnitusel)

Jah

(nagu tüübikinnitusel)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

Pardadiagnostikaseade

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

CO2-heide, kütusekulu, elektrienergiakulu ja elektriline sõiduulatus

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

(mõlemad kütused)

Jah

Jah

Jah

Suitsususe tase

Jah

Mootori võimsus

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

5)

punkt 3.1.1 asendatakse järgmisega:

„3.1.1.

Tüübikinnitust laiendatakse sõidukitele, kui need vastavad artikli 2 lõike 1 kriteeriumidele või kui need vastavad artikli 2 lõike 1 alapunktidele a ja c ja kõigile järgmistele kriteeriumidele:

a)

katsesõiduki CO2-heide, mis saadakse XXI lisa 7. all-lisa tabeli A7/1 punktist 9, peab olema võrdne CO2-heitega, mis saadakse katsesõiduki tsükli energianõudlusele vastavalt interpolatsioonijoonelt, või sellest väiksem;

b)

uus interpolatsioonivahemik ei tohi ületada XXI lisa 6. all-lisa punktis 2.3.2.2 sätestatud maksimaalset vahemikku;

c)

Saasteainete heide vastab määruse (EÜ) nr 715/2007 I lisa tabelis 2 esitatud piirnormidele.“;

6)

lisatakse punkt 3.1.1.1:

„3.1.1.1.

Tüübikinnitust ei laiendata interpolatsioonitüüpkonna loomiseks, kui see on antud üksnes suurima näitajaga sõidukile (sõiduk H).“;

7)

punkti 3.1.2 esimene lõik pärast pealkirja asendatakse järgmisega:

„Vastavalt XXI lisa (WLTP) 6. all-lisa 1. liitele tehtavate Ki-katsete puhul laiendatakse tüübikinnitust sõidukitele, kui nad vastavad XXI lisa punkti 5.9 kriteeriumidele.“;

8)

punkt 3.2 ja kõik selle alapunktid asendatakse järgmisega:

„3.2.   Laiendus seoses kütuseaurudega (4. tüüpi katse)

3.2.1.   Katsete puhul, mis on tehtud vastavalt UNECE eeskirja nr 83 6. lisale [1-päevane NEDC] või määruse (EÜ) 2017/1221 lisale [2-päevane NEDC], laiendatakse tüübikinnitust kütuseaurude kontrollisüsteemiga varustatud sõidukitele, mis vastavad järgmistele tingimustele:

3.2.1.1.

kütuse/õhu mõõtmise põhisüsteem (nt ühepunktipritse) on sama;

3.2.1.2.

kütusepaagi kuju on identne ning kütusepaagi materjal ja vedelkütuse voolikud on tehniliselt samaväärsed;

3.2.1.3.

katsetatakse sõidukit, mis esindab vooliku ristlõikepindala ja ligikaudse pikkuse osas halvimat juhtu. Tüübikinnituskatsete eest vastutav tehniline teenistus otsustab, kas mitteidentsed auru/vedeliku eraldajad on vastuvõetavad;

3.2.1.4.

kütusepaagi mahu erinevus on ± 10 % piires;

3.2.1.5.

paagi rõhualandusventiili seaded on identsed;

3.2.1.6.

kütuseaurude kogumise meetod on identne, st püüduri vorm ja maht, kogumiskeskkond, õhupuhasti (kui seda kasutatakse kütuseaurude reguleerimiseks) jms;

3.2.1.7.

kogutud auru eemaldamise meetod on identne (st õhuvool, alguspunkt või eemaldamise maht ettevalmistustsükli jooksul);

3.2.1.8.

kütuse mõõtmise süsteemi tihendamis- ja õhutussüsteemid on identsed.

3.2.2.   Katsete puhul, mis on tehtud vastavalt VI lisale [2-päevane WLTP], laiendatakse tüübikinnitust kütuseaurude kontrollisüsteemiga varustatud sõidukitele, mis vastavad VI lisa punkti 5.5.1 nõuetele.

3.2.3.   Tüübikinnitust laiendatakse sõidukitele, millel on:

3.2.3.1.

erinevate mahtudega mootorid;

3.2.3.2.

erinevad mootorivõimsused;

3.2.3.3.

automaat- ja käsikäigukastid;

3.2.3.4.

kahe ja nelja ratta jõuülekanne;

3.2.3.5.

erinevad keretüübid ja

3.2.3.6.

erinevad ratta ja rehvi suurused.“;

9)

punkt 4.1.2 asendatakse järgmisega:

„4.1.2.

Tootja kontrollib tootmise nõuetele vastavust saasteainete heite katse (esitatud määruse (EÜ) 715/2007 I lisa tabelis 2), CO2-heite katse (koos elektrienergiakulu mõõtmisega ning, kui see on asjakohane, energiakulumõõdiku täpsuse jälgimisega), karterigaaside katse, kütuseaurude katse ja pardadiagnostikaseadme katsetamise abil vastavalt V, VI, XI, XXI ja XXII lisas kirjeldatud katsemenetlustele. Kontrollimine hõlmab seega 1., 3. ja 4. tüüpi katseid ning punktis 2.4 kirjeldatud pardadiagnostikaseadmete katsetamist.

Tüübikinnitusasutus säilitab vähemalt 5 aasta vältel kõiki dokumente, mis on seotud tootmise nõuetele vastavuse katsetulemustega, ja teeb need taotluse korral komisjonile kättesaadavaks.

Tootmise nõuetele vastavuse hindamise konkreetne kord on sätestatud punktides 4.2–4.7 ning 1. ja 2. liites.“;

10)

punkt 4.1.3 asendatakse järgmisega:

„4.1.3.

Tootjapoolsel tootmise nõuetele vastavuse kontrollimisel tähendab mõiste „tüüpkond“ 1. tüüpi katsete, kaasa arvatud energiakulumõõdiku täpsuse seire, ja 3. tüüpi katsete puhul tootmise nõuetele vastavuse (COP) tüüpkonda, ning hõlmab 4. tüüpi katse puhul punktis 3.2 kirjeldatud laiendusi ja pardadiagnostikatüüpkonda koos punktis 3.4 kirjeldatud laiendustega pardadiagnostikaseadmete katsetamise jaoks.“;

11)

lisatakse punktid 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 ja 4.1.3.1.2:

„4.1.3.1.   Tootmise vastavuse (COP) tüüpkonna kriteeriumid

4.1.3.1.1.   M-kategooria sõidukite ning N1-kategooria I ja II klassi sõidukite puhul peab tootmise nõuetele vastavuse tüüpkond olema identne interpolatsioonitüüpkonnaga, nagu on kirjeldatud XXI lisa punktis 5.6.

4.1.3.1.2.   N1-kategooria III klassi sõidukite ja N2-kategooria sõidukite puhul võivad samasse COP tüüpkonda kuuluda üksnes sõidukid, mis on järgmiste sõiduki/jõuseadme/käigukasti omaduste poolest identsed:

a)

sisepõlemismootori liik: kütuse liik (või liigid segakütuseliste või kahekütuseliste sõidukite korral), põlemisprotsessi liik, mootori töömaht, näitajad täiskoormusel, mootoritehnoloogia ja laadimissüsteem ning ka muud mootori alamsüsteemid või iseloomustavad näitajad, millel on märkimisväärne mõju CO2-heite massile WLTP tingimustes;

b)

kõikide CO2-heite massi mõjutavate jõuseadmesiseste osade kasutusstrateegia;

c)

käigukasti liik (nt käsi-, automaat-, variaatorkäigukast) ja käigukasti mudel (nt pöördemoment, käikude arv, sidurite arv jne);

d)

veotelgede arv.“;

12)

punkt 4.1.4 asendatakse järgmisega:

„4.1.4.

Tootjapoolse toote nõuetele vastavuse kontrollimise sagedus peab põhinema rahvusvahelise standardiga ISO 31000:2018 – „Riskijuhtimine – Põhimõtted ja juhised“ vastavuses oleval riskihindamise metoodikal ja vähemalt COP tüüpkonna 1. tüübi puhul vähemalt üks kontroll iga 5 000 toodetud sõiduki kohta või kord aastas, vastavalt sellele, mis saabub enne.“;

13)

punkti 4.1.5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui tüübikinnitusasutus ei ole tootja kontrollimenetlustega rahul, tehakse tootmises olevate sõidukitega füüsiline katse, nagu on kirjeldatud punktides 4.2–4.7.“;

14)

punkti 4.1.6 esimese lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

„Tüübikinnitusasutus teeb tootmises olevatel sõidukitel punktides 4.2–4.7. kirjeldatud katsed heitkoguste ja pardadiagnostikaseadme kontrollimiseks.“;

15)

punktid 4.2.1 ja 4.2.2 asendatakse järgmistega:

4.2.1.   tüüpi katse tehakse asjakohase tootmises oleva COP tüüpkonda kuuluva sõidukiga, nagu kirjeldatud punktis 4.1.3.1. Katse tulemusteks on pärast kõiki käesoleva määruse kohaselt tehtud parandusi saadud näitajad. Piirnormid, mille abil kontrollida nõuetele vastavust saasteainete osas, on sätestatud määruse (EÜ) nr 715/2007 I lisa tabelis 2. CO2-heite piirnormiks võetakse valitud sõiduki tootja poolt XXI lisa 7. all-lisas sätestatud interpolatsioonimetoodika kohaselt määratud väärtus. Tüübikinnitusasutus peab interpolatsiooniarvutuse kinnitama.

4.2.2.   COP tüüpkonnast valitakse kolmest sõidukist koosnev juhuslik valim. Kui tüübikinnitusasutus on oma valiku teinud, et tohi tootja teha valitud sõidukitele ühtegi kohandust.“;

16)

punkt 4.2.2.1 jäetakse välja;

17)

punkti 4.2.3 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmistega:

„4.2.3.

Katsekriteeriumide arvutamise statistilist meetodit on kirjeldatud 1. liites.

COP tüüpkonna tootmine loetakse nõuetele mittevastavaks juhul, kui ühe või mitme saasteaine ja CO2 näitajate osas tehakse negatiivne otsus vastavalt 1. liites sätestatud kriteeriumidele.

COP tüüpkonna tootmine loetakse nõuetele vastavaks juhul, kui kõigi saasteainete ja CO2 näitajate osas tehakse positiivne otsus vastavalt liites 1 sätestatud kriteeriumidele.“;

18)

punkt 4.2.4 asendatakse järgmisega:

„4.2.4.

Tootja taotlusel ja tüübikinnitusasutuse heakskiidul võib katsed teha COP tüüpkonda kuuluva sõidukiga, mille läbisõit on kuni 15 000 km, et määrata kindlaks saasteainete/CO2 mõõdetud muutumistegurid iga COP tüüpkonna puhul. Sõiduki sõidab sisse tootja, kes ei tohi kõnealuseid sõidukeid ühelgi viisil kohandada.“;

19)

punkti 4.2.4.1 c) sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„c)

teisi COP tüüpkonna sõidukeid sisse ei sõideta, kuid nende heitkogus/elektrikulu/CO2 0 km juures korrutatakse esimese sissesõidetud sõiduki muutumisteguriga. Sel juhul võetakse 1. liite kohase katsetamise aluseks järgmised väärtused:“;

20)

punkt 4.4.3.3 asendatakse järgmisega:

„4.4.3.3.

Punkti 4.4.3.2 kohaselt määratud väärtust võrreldakse 2. liite punkti 2.4 kohaselt määratud väärtusega.“;

21)

1. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Käesolevas liites kirjeldatakse menetlust, mida kasutatakse tootmise nõuetele vastavuse kontrollimiseks saasteainete/CO2 osas 1. tüüpi katse abil, sealhulgas täiselektrisõidukite ja välise laadimisega hübriidelektrisõidukite vastavusnõudeid, ning energiakulumõõdiku täpsuse jälgimiseks.“;

b)

punkti 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Määruse (EÜ) nr 715/2007 I lisa tabelis 2 loetletud saasteainete ja CO2-heite mõõtmine tehakse vähemalt 3 sõidukil ning see arv suureneb järjest, kuni langetatakse positiivne või negatiivne otsus. Energiakulumõõdiku täpsus määratakse iga N katse kohta.“;

c)

punkti 3 alapunktis iii pärast sissejuhatavat osa olev tekst

„A × LVAR/LXtests < A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L

asendatakse järgmisega:

„A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L“;

d)

punkti 4 alapunktis iii pärast sissejuhatavat osa olev tekst

„A – VARXtests < A – ((N – 3)/13) × VAR

asendatakse järgmisega:

„A – VARXtests ≤ A – ((N – 3)/13) × VAR“;

e)

punkti 4 viimane lõik jäetakse välja:

f)

lisatakse punkt 5:

„5.

Artiklis 4a osutatud sõidukite puhul arvutatakse energiakulumõõdiku täpsus järgmiselt:

xi,OBFCM

=

energiakulumõõdiku täpsus, mis mõõdetakse iga katse i kohta eraldi vastavalt XXII lisa punktis 4.2 esitatud valemitele.

Tüübikinnitusasutus säilitab mõõdetud täpsusi iga katsetatud COP tüüpkonna kohta.“;

23)

2. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 1.2 asendatakse sõnad „XXI lisa 6. all-lisa punkti 1.1.2.3“ sõnadega „XXI lisa 6. all-lisa punkti 1.2.3“;

b)

punktis 2.3 asendatakse sõnad „XXI lisa punkti 4.1.1“ sõnadega „XXI lisa 8. all-lisa punkti 4.1.1“;

c)

punktis 2.4 asendatakse sõnad „XXI lisa 6. all-lisa punkti 1.1.2.3“ sõnadega „XXI lisa 6. all-lisa punkti 1.2.3“;

24)

3. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse punktid 0.2.2.1–0.2.3.9:

0.2.2.1.   Näitajate lubatud väärtused mitmeastmelise tüübikinnituse puhul, kui kasutatakse baassõiduki heite väärtuseid (lisada vahemik, kui see on asjakohane):

Lõpliku töökorras sõiduki mass (kg): …

Lõpliku sõiduki lauppind (cm2): …

Veeretakistus (kgf/t): …

Esivõre õhusisselaskeava ristlõikepind (cm2): …

0.2.3.   Tunnuskoodid:

0.2.3.1.   Interpolatsioonitüüpkonna tunnuskood: …

0.2.3.2.   ATCT tüüpkonna tunnuskood: …

0.2.3.3.   PEMS tüüpkonna tunnuskood: …

0.2.3.4.   Sõidutakistuse tüüpkonna tunnuskood:

0.2.3.4.1.   Sõiduki H sõidutakistuse tüüpkond: …

0.2.3.4.2.   Sõiduki L sõidutakistuse tüüpkond: …

0.2.3.4.3.   Interpolatsioonitüüpkonnas kasutatavad sõidutakistuse tüüpkonnad: …

0.2.3.5.   Sõidutakistuse tabeli tüüpkonna tunnuskood: …

0.2.3.6.   Perioodilise regeneratsiooni tüüpkonna tunnuskood: …

0.2.3.7.   Kütuseaurude katse tüüpkonna tunnuskood: …

0.2.3.8.   OBD tüüpkonna tunnuskood: …

0.2.3.9.   Muu tüüpkonna tunnuskood: …“;

b)

punkti 2.6 alapunkt b jäetakse välja;

c)

lisatakse punkt 2.6.3:

„2.6.3.

Pöörlev mass: 3 % töökorras sõiduki massist pluss 25 kg või mõõdetud väärtus telje kohta (kg): …“;

d)

punkt 3.2.2.1 asendatakse järgmisega:

„3.2.2.1.

diislikütus / bensiin / veeldatud naftagaas / maagaas või biometaan / etanool (E 85) / biodiisel / vesinik (1) (6)“;

e)

punkt 3.2.12.2.5.5 asendatakse järgmisega:

„3.2.12.2.5.5.

Kütusepaagi skemaatiline joonis (vaid bensiini- ja etanoolimootorid): …“;

f)

lisatakse punktid 3.2.12.2.5.5.1–3.2.12.2.5.5.5:

3.2.12.2.5.5.1.   Kütusepaagi maht, materjalid ja ehitus: …

3.2.12.2.5.5.2.   Auruvooliku materjali, kütusetoru materjali ja kütusesüsteemi liitmike kirjeldus: …

3.2.12.2.5.5.3.   Kinnine mahutisüsteem: jah/ei

3.2.12.2.5.5.4.   Kütusemahuti rõhualandusventiili seadistamise kirjeldus (õhu imamine ja rõhu alandamine): …

3.2.12.2.5.5.5.   Tühjendamise juhtimissüsteemi kirjeldus: …“;

g)

punkt 3.2.12.2.5.6 asendatakse järgmisega:

„3.2.12.2.5.6.

Kütusepaagi ja heitgaasisüsteemi vahelise kuumakaitsekilbi kirjeldus ja skeem: …“;

h)

lisatakse punkt 3.2.12.2.5.7:

„3.2.12.2.5.7.

Läbilaskvustegur: …“;

i)

lisatakse punkt 3.2.12.2.12:

„3.2.12.2.12.

Vee sissepritse: jah/ei (1)“;

j)

punkt 3.2.19.4.1 jäetakse välja;

k)

punkt 3.2.20 asendatakse järgmisega:

„3.2.20.

Soojussalvesti teave“;

l)

punkt 3.2.20.2 asendatakse järgmisega:

„3.2.20.2.

Isolatsioonimaterjalid: jah/ei (1)“;

m)

lisatakse punktid 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 ja 3.2.20.2.6:

3.2.20.2.5.   Halvim juht mootori jahutamisel: jah/ei (1)

3.2.20.2.5.1.   (mitte halvim juht) lühim stabiliseerumisaeg tsoak_ATCT (h): …

3.2.20.2.5.2.   (mitte halvim juht) mootori temperatuuri mõõtmise koht: …

3.2.20.2.6.   Üks interpolatsioonitüüpkond ATCT tüüpkonna mudelis: jah/ei (1)“;

n)

lisatakse punkt 3.3:

„3.3.   Elektrimasin

3.3.1.   Tüüp (mähis, ergutusvool): …

3.3.1.1.   Suurim tunnivõimsus: … kW

(tootja deklareeritud väärtus)

3.3.1.1.1.   Suurim väljundvõimsus (a) … kW

(tootja deklareeritud väärtus)

3.3.1.1.2.   Suurim 30 minuti võimsus (a) … kW

(tootja deklareeritud väärtus)

3.3.1.2.   Tööpinge: … V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Elementide arv: …

3.3.2.2.   Mass: … kg

3.3.2.3.   Maht: … Ah (ampertund)

3.3.2.4.   Asend: …“;

o)

punktid 3.5.7.1 ja 3.5.7.1.1 asendatakse järgmistega:

„3.5.7.1.   Katsesõiduki näitajad

Sõiduk

L-sõiduk (VL),

kui on olemas

Suurima heitega sõiduk

(VH)

VM,

kui on olemas

Esindav sõiduk (ainult sõidutakistuse tabeli tüüpkonna puhul (*1))

Vaikeväärtused

Sõidukitüüp

 

 

 

 

Sõidutakistuse mõõtmise meetod (mõõtmine või arvutamine sõidutakistuse tüüpkonna järgi)

 

 

 

Teave sõidutakistuse kohta

 

Rehvide mark ja tüüp, kui mõõdetakse

 

 

 

 

Rehvi mõõtmed (ees/taga), kui mõõdetakse

 

 

 

 

Rehvide veeretakistus (ees/taga) (kg/t)

 

 

 

 

 

Rehvirõhk (ees/taga) (kPa), kui mõõdetakse

 

 

 

 

 

Delta CD × A sõiduki L puhul võrreldes sõidukiga H (IP_H miinus IP_L)

 

 

Delta CD × A võrreldes sõidutakistuse tüüpkonna sõidukiga L (IP_H/L miinus RL_L), kui arvutused tehakse sõidutakistuse tüüpkonna põhjal

 

 

 

Sõiduki katsemass (kg):

 

 

 

 

 

Sõidutakistustegurid

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Lauppind (m2) (0,000 m2)

 

 

Tsükli energianõudlus (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Kütus, mida kasutatakse 1. tüüpi katses ja mis on valitud kasuliku võimsuse mõõtmiseks käesoleva määruse XX lisa kohaselt (üksnes veeldatud naftagaasi või maagaasi sõidukite puhul): …“;

p)

punktid 3.5.7.1.1.1–3.5.7.1.3.2.3 jäetakse välja;

q)

punktid 3.5.7.2.1–3.5.7.2.1.2.0 asendatakse järgmistega:

„3.5.7.2.1.   CO2-heite mass üksnes sisepõlemismootoriga varustatud sõidukite ja välise laadimiseta hübriidelektrisõidukite puhul

3.5.7.2.1.0.   Minimaalsed ja maksimaalsed CO2-heited interpolatsioonitüüpkonnas

3.5.7.2.1.1.   Suurima heitega sõiduk (VH): … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Suurima heitega sõiduk (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Väikseima heitega sõiduk (VL) (kui see on asjakohane): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Väikseima heitega sõiduk (kui see on asjakohane) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Keskmise heitega sõiduk (VM) (kui see on asjakohane): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Keskmise heitega sõiduk (VM) (kui see on asjakohane) (NEDC): … g/km“;

r)

punktid 3.5.7.2.2–3.5.7.2.2.3.0 asendatakse järgmistega:

„3.5.7.2.2.   Laetust säilitavas režiimis tekkinud CO2-heite mass välise laadimisega hübriidelektrisõidukite puhul

3.5.7.2.2.1.   L-sõiduki CO2-heite mass laetust säilitavas režiimis: g/km

3.5.7.2.2.1.0.   H-sõiduki summaarne CO2-heite mass (NEDC, tingimus B): g/km

3.5.7.2.2.2.   L-sõiduki CO2-heite mass laetust säilitavas režiimis (kui see on asjakohane): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   L-sõiduki CO2-heite mass laetust säilitavas režiimis (kui see on asjakohane) (NEDC, tingimus B): g/km

3.5.7.2.2.3.   M-sõiduki CO2-heite mass laetust säilitavas režiimis (kui see on asjakohane): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   L-sõiduki summaarne CO2-heite mass laetust säilitavas režiimis (kui see on asjakohane) (NEDC, tingimus B): g/km“;

s)

punktid 3.5.7.2.3–3.5.7.2.3.3.0 asendatakse järgmistega:

„3.5.7.2.3.   Välise laadimisega hübriidelektrisõidukite CO2-heite mass ja kaalutud CO2-heite mass akutoiterežiimis

3.5.7.2.3.1.   H-sõiduki CO2-heite mass akutoiterežiimis: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   H-sõiduki CO2-heite mass akutoiterežiimis (NEDC, tingimus A): … g/km

3.5.7.2.3.2.   L-sõiduki CO2-heite mass akutoiterežiimis (kui see on asjakohane): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   L-sõiduki CO2-heite mass akutoiterežiimis (kui see on asjakohane) (NEDC, tingimus A): … g/km

3.5.7.2.3.3.   M-sõiduki CO2-heite mass akutoiterežiimis (kui see on asjakohane): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   M-sõiduki CO2-heite mass akutoiterežiimis (kui see on asjakohane) (NEDC, tingimus A): … g/km“;

t)

lisatakse punkt 3.5.7.2.3.4:

„3.5.7.2.3.4.

Minimaalsed ja maksimaalsed kaalutud CO2-heited välise laadimisega sõidukite interpolatsioonitüüpkonnas“;

u)

punkt 3.5.7.4.3 jäetakse välja;

v)

punkt 3.5.8.3 asendatakse järgmisega:

„3.5.8.3.

Ökoinnovatsioonilahenduste kasutamisega seotud heite andmed (tabelit korratakse iga katsetatud etalonkütuse puhul)(w1)

Ökoinnovatsioonilahendusele tüübikinnituse andmise otsus (w2)

Ökoinnovatsioonilahenduse kood (w3)

1.

Kontrollsõiduki CO2-heide (g/km)

2.

Ökoinnovatiivse sõiduki CO2-heide (g/km)

3.

Kontrollsõiduki CO2-heide 1. tüüpi katsetsüklis (w4)

4.

Ökoinnovatiivse sõiduki CO2-heide 1. tüüpi katsetsüklis

5.

Kasutustegur (UF), s.o tehnoloogia kasutamise ajaline osa tavapärastes töötingimustes

CO2-heite vähenemine ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-heite (NEDC) vähenemine kokku (g/km) (w5)

CO2-heite (WLTP) vähenemine kokku (g/km) (w5)“

w)

lisatakse punkt 3.8.5:

„3.8.5.

Määrdeõli spetsifikatsioon: …W …“;

x)

punktid 4.5.1.1, 4.5.1.2 ja 4.5.1.3 jäetakse välja;

y)

punktis 4.6 jäetakse välja sõna „Tagasikäik“ tabeli esimese veeru lõpus;

z)

lisatakse punktid 4.6.1–4.6.1.7.1:

„4.6.1.   Käiguvahetus

4.6.1.1.   Välja arvatud 1. käik: jah/ei (1)

4.6.1.2.   n_95_high iga käigu puhul: … min– 1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   1. käik: … min– 1

4.6.1.3.2.   Käiguvahetus 1. käigult 2. käigule: … min– 1

4.6.1.3.3.   2. käik peatumiseni: … min– 1

4.6.1.3.4.   2. käik: … min– 1

4.6.1.3.5.   3. käik ja järgmised käigud: … min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set kiirendusfaasides/püsikiiruse faasides (n_min_drive_up): … min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set aeglustusfaasides (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   alustamisperiood

4.6.1.6.1.   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: … min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: … min– 1

4.6.1.7   ASM kasutamine: jah/ei (1)

4.6.1.7.1.   ASM väärtused: …“;

aa)

lisatakse punkt 4.12:

„4.12.

Käigukasti määrdeaine: … W …“;

ab)

punktid 9.10.3 ja 9.10.3.1 jäetakse välja;

ac)

lisatakse punktid 12.8–12.8.3.2:

„12.8.   Seadmed või süsteemid juhi valitavate režiimidega, mis mõjutavad CO2-heidet ja/või kriitilisi heiteid ja millel puudub põhirežiim: jah/ei (1)

12.8.1.   Laetust säilitav katse (kui see on asjakohane) (märkida iga seadme või süsteemi seisund)

12.8.1.1.   Parim seisund: …

12.8.1.2.   Halvim seisund: …

12.8.2.   Katse akutoiterežiimis (kui see on asjakohane) (märkida iga seadme või süsteemi seisund)

12.8.2.1.   Parim seisund: …

12.8.2.2.   Halvim seisund: …

12.8.3.   1. tüüpi katse (kui see on asjakohane) (märkida iga seadme või süsteemi seisund)

12.8.3.1.   Parim seisund: …

12.8.3.2.   Halvim seisund: …“;

ad)

3. liitest jäetakse välja „Teatise liide“;

23)

3.a. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

iga AESi üksikasjalik tehniline põhjendus, sealhulgas riskihinnang, milles hinnatakse riski AESi kasutamise korral ja ilma selleta, ning alljärgnev teave:

i)

miks kohaldatakse katkestusseadme kasutamise keelu suhtes määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõikes 2 sätestatud erandit;

ii)

vajaduse korral riistvaraelemendid, mida tuleb AESi abil kaitsta;

iii)

vajaduse korral tõendid äkilise ja pöördumatu kahju kohta mootorile, mida ei saa korrapärase hooldusega ära hoida ja mis AESi puudumise korral esineks;

iv)

vajaduse korral põhjendatud selgitus selle kohta, miks AESi kasutamine on mootori käivitamisel vajalik;“

b)

lisatakse teine ja kolmas lõik:

„Täiendatud dokumendipakett ei tohi olla mahukam kui 100 lehekülge ja peab sisaldama kõiki põhielemente, et tüübikinnitusasutus saaks AESi hinnata. Paketti võib vajaduse korral täiendada lisade või dokumentidega, mis sisaldavad täiendavaid elemente. Tootja saadab täiendatud dokumendipaketi uue versiooni tüübikinnitusasutusele iga kord, kui AESis on tehtud muudatusi. Uus versioon piirdub muudatuste ja nende mõjuga. Tüübikinnitusasutus hindab AESi uut versiooni ja kinnitab selle.

Täiendatud dokumendipakett on üles ehitatud järgmiselt:

AESi rakenduse nr YYY/OEM täiendatud dokumendipakett vastavalt määrusele (EL) 2017/1151

Osad

lõik

punkt

Selgitus

Sissejuhatus dokumendid

 

Kaaskiri tüübikinnitusasutusele

Viide versiooniga dokumendile, dokumendi väljaandmise kuupäev ja tootja organisatsiooni asjaomase isiku allkiri

 

Versioonide tabel

Iga versiooni muudatuste sisu: ja millist osa on muudetud

 

Asjaomaste (heite) tüüpide kirjeldus

 

 

Lisatud dokumentide tabel

Kõigi lisatud dokumentide loetelu

 

Ristviited

viide 3.a liite punktidele a–i (kust võib leida eeskirja iga nõude)

 

Katkestusseadet käsitleva deklaratsiooni puudumine

+ allkiri

Põhidokument

0

Lühinimetused/lühendid

 

1

ÜLDKIRJELDUS

 

1.1

Mootori üldine tutvustus

Põhiomaduste kirjeldus: töömaht, järeltöötlus jne

1.2

Süsteemi üldine ülesehitus

Süsteemi plokkskeem: andurite ja tööseadmete loetelu ning mootori põhifunktsioonide selgitus

1.3

Tarkvara ja kalibreerimise versioon

Nt skanneri kirjeldus

2

Heitekontrolli põhistrateegiad

 

2.x

BES x

Strateegia x kirjeldus

2.y

BES y

Strateegia y kirjeldus

3

Heitekontrolli abistrateegiad

 

3.0

AESide esitamine

AESide hierarhiliste seosed: kirjeldus ja põhjendus (nt turvalisus, usaldusväärsus jne)

3.x

AES x

3.x.1

AESi põhjendus

3.x.2

mõõdetud ja/või modelleeritud parameetrid AESi iseloomustamiseks

3.x.3

AESi toimerežiim – kasutatud parameetrid

3.x.4

AESi mõju saasteainetele ja CO2-le

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

jne

100 lk piir lõpeb siin

Lisa

 

Loetelu asjaomase BESi/AESi alla kuuluvatest tüüpidest: sealhulgas tehnilise abi viitenumber, tarkvara nimetus, kalibreerimise number, iga versiooni ja iga (mootori ja/või järeltöötlusseadme) juhtploki kontrollsummad

Lisatud dokumendid

 

Tehniline märkus AESi põhjendamiseks nr xxx

Katsetel põhinev riskihinnang või põhjendus või näide äkilisest kahjust

 

Tehniline märkus AESi põhjendamiseks nr yyy

 

 

Konkreetse AESi mõju kvantifitseerimise katsearuanne

Kõigi spetsiaalsete AESi põhjendamiseks tehtud katsete katsearuanne, katsetingimuste üksikasjad, sõiduki kirjeldus, katsete kuupäev. Heite/CO2 mõju AESi rakendamisega ja ilma“;

24)

lisatakse 3.b liide:

„3.b liide

AESi hindamise metoodika

AESi hindamine tüübikinnitusasutuse poolt hõlmab vähemalt järgmisi kontrolle.

1)

AESi põhjustatud heite suurenemine peab olema võimalikult väike.

(a)

Koguheite suurenemine AESi kasutamisel peab olema võimalikult väike kogu sõidukite tavakasutuse ja kasutusea kestel.

(b)

Kui AESi esmase hindamise ajal on turul kättesaadav tehnoloogia või disain, mis võimaldab paremat heitekontrolli, kasutatakse seda ilma põhjendamatute muudatusteta.

2)

AESi põhjendamise eesmärgil kasutamise puhul tuleb nõuetekohaselt tõendada ja dokumenteerida äkilise ja pöördumatu kahju riski „veojõuallikale ja jõuseadmele“, mis on määratletud sõidukite jõuseadmete definitsioone sisaldavas 1958. aasta ja 1998. aasta UNECE kokkulepete ühisresolutsioonis nr 2 (M.R.2) (6), koos järgmise teabega:

(a)

Tootja peab esitama tõendid katastroofilise (s.t äkilise ja pöördumatu) kahju kohta mootorile ning riskianalüüsi, mis sisaldab riski ja võimalike tagajärgede tõsiduse hindamist, k.a sel eesmärgil tehtud katsete tulemusi.

(b)

Kui AESi kasutuselevõtu ajal on turul kättesaadav tehnoloogia või konstruktsioon, mis elimineerib või vähendab nimetatud riski, tuleb seda kasutada niipalju, kui see on tehniliselt võimalik (s.t ilma põhjendamatute muudatusteta).

(c)

Mootori või heitekontrollisüsteemi osade töökindlust ja pikaajalist kaitset kulumise ja tõrgete eest ei loeta piisavaks põhjenduseks erandi tegemiseks katkestusseadmete kasutamise keelu suhtes.

3)

Nõuetekohases tehnilises kirjelduses tuleb põhjendada, miks on vaja sõiduki turvaliseks käitamiseks kasutada AESi:

(a)

Tootja peab esitama tõendid sõiduki ohutu käitamisega seotud suurenenud riski kohta ning riskianalüüsi, mis sisaldab riski ja võimalike tagajärgede tõsiduse hindamist, k.a sel eesmärgil tehtud katsete tulemusi.

(b)

Kui AESi kasutuselevõtu ajal on turul kättesaadav teistsugune tehnoloogia või konstruktsioon, mis võimaldab turvariski vähendada, tuleb seda kasutada niipalju, kui see on tehniliselt võimalik (s.t ilma põhjendamatute muudatusteta).

4)

Nõuetekohases tehnilises kirjelduses tuleb põhjendada, miks on vaja mootori käivitamisel kasutada AESi:

(a)

Tootja peab esitama tõendid vajaduse kohta kasutada mootori käivitamisel AESi ning riskianalüüsi, mis sisaldab riski ja võimalike tagajärgede tõsiduse hindamist, k.a sel eesmärgil tehtud katsete tulemusi.

(b)

Kui AESi kasutuselevõtu ajal on turul kättesaadav tehnoloogia võikonstruktsioon, mis võimaldab mootori käivitamisel paremat heitekontrolli, tuleb seda kasutada niipalju, kui see on tehniliselt võimalik.

“.

25)

4. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

EÜ tüübikinnitustunnistuse näidise I jaole lisatakse punkt 0.4.2:

„0.4.2.

baassõiduk (5a) (1): jah/ei (1)“;

b)

EÜ tüübikinnitustunnistuse addendum'it muudetakse järgmiselt:

i)

punkt 0 asendatakse järgmisega:

„0.   Interpolatsioonitüüpkonna tunnus vastavalt määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa punktile 5.0.

0.1.   Tunnus: …

0.2.   Baassõiduki tunnus (5a) (1): …“;

ii)

punktid 1.1, 1.2 ja 1.3 asendatakse järgmistega:

1.1.   Sõidukorras sõiduki mass:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Täismass:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Tuletatud mass:

 

VL (1): …

 

VH: …“;

iii)

punkt 2.1 asendatakse järgmisega:

„2.1.   Summutitoru heitekatse tulemused

Heite klassifikatsioon: …

Võimaluse korral 1. tüüpi katse tulemused

Sõidukiüksuse tüübikinnitusnumber, kui tegemist ei ole algsõidukiga (1): …

1. katse

1. tüübi tulemus

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Mõõdetud (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Mõõdetud keskmine pärast Ki arvutamist (M × Ki või M+Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Lõplik keskmine pärast Ki ja DF arvutamist (13)

 

 

 

 

 

 

 

Piirnorm

 

 

 

 

 

 

 

2. katse (kui see on asjakohane)

Korrata 1. katse tabelit teise katse tulemustega.

3. katse (kui see on asjakohane)

Korrata 1. katse tabelit kolmanda katse tulemustega.

Korrata 1. katset, 2. katset (kui see on asjakohane) ja 3. katset (kui see on asjakohane) väikseima heitega sõiduki (VL) puhul (kui see on asjakohane) ja keskmise heitega sõiduki puhul (VM) (kui see on asjakohane).

ATCT katse

CO2-heide (g/km)

Summaarne

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

1. tüüp (23 °C) MCO2,23°

 

Tüüpkonna parandustegur (FCF)

 


ATC katse tulemus

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Mõõdetud (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Piirnormid

 

 

 

 

 

 

 

Võrdlussõiduki mootori jahutusvedeliku temperatuuri ja seisuala keskmise temperatuuri vahe viimase 3 tunni jooksul Δ t_ATCT (°C): …

Minimaalne seisuaeg tsoak_ATCT (s): …

Temperatuurianduri asukoht: …

ATCT tüüpkonna tunnus: …

2. tüüp: (sh sõidukõlblikkuse katsetamiseks vajalikud andmed)

Katse

CO sisaldus

(% vol)

λ-väärtus (1)

Mootori pöörlemissagedus

(min– 1)

Mootoriõli temperatuur

(°C)

Tühikäigukatse väikesel pöörlemiskiirusel

 

Ei kohaldata

 

 

Tühikäigukatse suurel pöörlemiskiirusel

 

 

 

 

3. tüüp: …

4. tüüp: … g/katse;

katsemenetlus vastab järgmistele õigusaktidele: UNECE eeskirja nr 83 6. lisa [1-päevane NEDC] / määruse (EÜ) 2017/1221 lisa [2-päevane NEDC] / määruse (EL) 2017/1151 VI lisa [2-päevane WLTP] (1).

5. tüüp:

Töökindluskatse: katse kogu sõidukiga / vanandamine katsestendil / ei ole tehtud (1)

Halvendustegur DF: arvutatud/määratud (1)

Märkida väärtused: …

Kasutatav 1. tüüpi katsetsükkel (määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 4. all-lisa või UNECE eeskiri nr 83) (14): …

6. tüüp

CO (g/km)

THC (g/km)

Mõõdetud väärtus

 

 

Piirnorm“

 

 

iv)

punkt 2.5.1 asendatakse järgmisega:

„2.5.1.

Ainult sisepõlemismootoriga sõiduk ja välise laadimiseta hübriidelektrisõiduk“;

v)

lisatakse punkt 2.5.1.0:

„2.5.1.0.

CO2 miinimum- ja maksimumväärtused interpolatsioonitüüpkonnas“;

vi)

punktid 2.5.1.1.3 ja 2.5.1.1.4 asendatakse järgmistega:

„2.5.1.1.3.   CO2-heite mass (märkida iga katsetatud etalonkütusega eri faasides mõõdetud väärtused, summaarsete näitajate kohta vt määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 6. all-lisa punktid 1.2.3.8 ja 1.2.3.9)

CO2-heide (g/km)

Katse

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

keskmine

 

 

 

 

 

Lõplik MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Kütusekulu (märkida niga katsetatud etalonkütusega eri faasides mõõdetud väärtused, summaarsete näitajate kohta vt XXI lisa 6. all-lisa punktid 1.2.3.8 ja 1.2.3.9)

Kütusekulu (l/100 km) või m3/100 km või kg/100 km (1)

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

Lõppväärtused FCp,H / FCc,H“;

 

 

 

 

 

vii)

punktid 2.5.1.2 ja 2.5.1.3 asendatakse järgmistega:

„2.5.1.2.   Väikseima heitega sõiduk (VL) (kui see on asjakohane)

2.5.1.2.1.   Tsükli energianõudlus: … J

2.5.1.2.2.   Sõidutakistustegurid

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   CO2-heite mass (märkida iga katsetatud etalonkütusega eri faasides mõõdetud väärtused, summaarsete näitajate kohta vt XXI lisa 6. all-lisa punktid 1.2.3.8 ja 1.2.3.9)

CO2-heide (g/km)

Katse

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

keskmine

 

 

 

 

 

Lõplik MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Kütusekulu (märkida iga katsetatud etalonkütusega eri faasides mõõdetud väärtused, summaarsete näitajate kohta vt XXI lisa 6. all-lisa punktid 1.2.3.8 ja 1.2.3.9)

Kütusekulu (l/100 km) või m3/100 km või kg/100 km (1)

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

Lõppväärtused FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   sõiduk M välise laadimiseta hübriidelektrisõiduki puhul (kui on asjakohane)“;

viii)

lisatakse punktid 2.5.1.3.1–2.5.1.3.4:

„2.5.1.3.1.   Tsükli energianõudlus: … J

2.5.1.3.2.   Sõidutakistustegurid

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   CO2-heite mass (märkida iga katsetatud etalonkütusega eri faasides mõõdetud väärtused, summaarsete näitajate kohta vt XXI lisa 6. all-lisa punktid 1.2.3.8 ja 1.2.3.9)

CO2-heide (g/km)

Katse

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

keskmine

 

 

 

 

 

Lõplik MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Kütusekulu (märkida iga katsetatud etalonkütusega eri faasides mõõdetud väärtused, summaarsete näitajate kohta vt XXI lisa 6. all-lisa punktid 1.2.3.8 ja 1.2.3.9)

Kütusekulu (l/100 km) või m3/100 km või kg/100 km (1)

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

Lõppväärtused FCp,L / FCc,L“;

 

 

 

 

 

ix)

punkt 2.5.1.3.1 jäetakse välja;

x)

lisatakse punktid 2.5.1.4 ja 2.5.1.4.1:

2.5.1.4.   Selliste sisepõlemismootoriga käitatavate sõidukite puhul, mis on varustatud käesoleva määruse artikli 2 lõikes 6 sätestatud perioodiliselt regenereeruvate süsteemidega, kohandatakse katsetulemused XXI lisa 6. all-lisa 1. liites nimetatud teguriga Ki.

2.5.1.4.1.   Regenereerimissüsteemi andmed seoses CO2-heite ja kütusekuluga

D – kahe regeneratiivse faasiga tsüklite vaheliste töötsüklite arv: …

d – regenereerimiseks vajalik töötsüklite arv: …

Kohaldatav 1. tüüpi katsetsükkel (määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 4. all-lisa või UNECE eeskiri nr 83) (14): …

 

Summaarne

Ki (liidetavad / korrutatavad) (1)

CO2 näitajad ja kütusekulu (10)

 

Baassõiduki puhul korratakse punkti 2.5.1.“;

xi)

punktid 2.5.2.1–2.5.2.1.2 asendatakse järgmistega:

„2.5.2.1.   Elektrienergiakulu

2.5.2.1.1.   Suurima heitega sõiduk (VH)

2.5.2.1.1.1.   Tsükli energianõudlus: … J

2.5.2.1.1.2.   Sõidutakistustegurid

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Elektrienergiakulu EC (Wh/km)

Katse

Linnasõit

Kokku

Arvutatud elektrienergiakulu

1

 

 

2

 

 

3

 

 

keskmine

 

 

Deklareeritud väärtus

 

2.5.2.1.1.3.   Lubatud hälbe piire ületav summaarne aeg tsükli toimumise puhul: … sek

2.5.2.1.2.   Väikseima heitega sõiduk (VL) (kui see on asjakohane)

2.5.2.1.2.1.   Tsükli energianõudlus: … J

2.5.2.1.2.2.   Sõidutakistustegurid

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Elektrienergiakulu EC (Wh/km)

Katse

Linnasõit

Summaarne

Arvutatud elektrienergiakulu

1

 

 

2

 

 

3

 

 

keskmine

 

 

Deklareeritud väärtus

 

2.5.2.1.2.3.   Lubatud hälbe piire ületav summaarne aeg tsükli toimumise puhul: … sek“;

xii)

punkt 2.5.2.2 asendatakse järgmisega:

„2.5.2.2.   Täiselektrisõiduki sõiduulatus

2.5.2.2.1.   Suurima heitega sõiduk

PER (km)

Katse

Linnasõit

Summaarne

Täiselektrisõiduki mõõdetud sõiduulatus

1

 

 

2

 

 

3

 

 

keskmine

 

 

Deklareeritud väärtus

 

2.5.2.2.2.   Väikseima heitega sõiduk (VL) (kui see on asjakohane)

PER (km)

Katse

Linnasõit

Summaarne

Täiselektrisõiduki mõõdetud sõiduulatus

1

 

 

2

 

 

3

 

 

keskmine

 

 

Deklareeritud väärtus

—“;

 

xiii)

punktid 2.5.3.1–2.5.3.2 asendatakse järgmistega:

„2.5.3.1.   CO2-heite mass laetust säilitava režiimi puhul

2.5.3.1.1.   Suurima heitega sõiduk

2.5.3.1.1.1.   Tsükli energianõudlus: … J

2.5.3.1.1.2.   Sõidutakistustegurid

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-heide (g/km)

Katse

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskmine

 

 

 

 

 

Lõplik MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Väikseima heitega sõiduk (VL) (kui see on asjakohane)

2.5.3.1.2.1.   Tsükli energianõudlus: … J

2.5.3.1.2.2.   Sõidutakistustegurid

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-heide (g/km)

Katse

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskmine

 

 

 

 

 

Lõplik MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Sõiduk M (kui see on asjakohane)

2.5.3.1.3.1.   Tsükli energianõudlus: … J

2.5.3.1.3.2.   Sõidutakistustegurid

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-heide (g/km)

Katse

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Keskmine

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   CO2-heite mass akutoiterežiimi puhul

Suurima heitega sõiduk (VH)

CO2-heide (g/km)

Katse

Summaarne

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Keskmine

 

Lõplik MCO2,CD,H

 

Väikseima heitega sõiduk (VL) (kui see on asjakohane)

CO2-heide (g/km)

Katse

Summaarne

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Keskmine

 

Lõplik MCO2,CD,L

 

Sõiduk M (kui see on asjakohane)

CO2-heide (g/km)

Katse

Summaarne

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Keskmine

 

Lõplik MCO2,CD,M“;

 

xiv)

punkti 2.5.3.3 lisatakse alapunkt 2.5.3.3.1:

„2.5.3.3.1.

Minimaalsed ja maksimaalsed CO2-heited interpolatsioonitüüpkonnas“;

xv)

punkt 2.5.3.5 asendatakse järgmisega:

„2.5.3.5.   Kütusekulu akutoiterežiimi puhul

Suurima heitega sõiduk

Kütusekulu (l/100 km)

Summaarne

Lõppväärtused FCCD,H

 

Väikseima heitega sõiduk (VL) (kui see on asjakohane)

Kütusekulu (l/100 km)

Summaarne

Lõppväärtused FCCD,L

 

Sõiduk M (kui see on asjakohane)

Kütusekulu (l/100 km)

Summaarne

Lõppväärtused FCCD,M“;

 

xvi)

punkt 2.5.3.7.1 asendatakse järgmisega:

„2.5.3.7.1.   Sõiduulatus üksnes elektrirežiimis (AER)

AER (km)

Katse

Linnasõit

Summaarne

AER näitajad

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Keskmine

 

 

Lõppväärtused AER“;

 

 

xvii)

punkt 2.5.3.7.4 asendatakse järgmisega:

„2.5.3.7.4.   Sõiduulatus akutoiterežiimil tsüklites RCDC

RCDC (km)

Katse

Summaarne

RCDC väärtused

1

 

2

 

3

 

Keskmine

 

Lõppväärtused RCDC“;

 

xviii)

punktid 2.5.3.8.2 ja 2.5.3.8.3 asendatakse järgmistega:

„2.5.3.8.2.   Akutoitest tulenev kasutusteguriga kaalutud elektrienergiakulu ECAC,CD (summaarne)

ECAC,CD (Wh/km)

Katse

Summaarne

ECAC,CD väärtused

1

 

2

 

3

 

Keskmine

 

Lõppväärtused ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Kasutusteguriga kaalutud elektrienergiakulu ECAC, weighted (summaarne)

ECAC,weighted (Wh/km)

Katse

Summaarne

ECAC,weighted väärtused

1

 

2

 

3

 

Keskmine

 

ECAC,weighted lõppväärtused

 

Baassõiduki puhul korratakse punkti 2.5.3.“;

xix)

lisatakse punkt 2.5.4:

„2.5.4.   Kütuseelemendiga sõidukid (FCV)

Kütusekulu (kg/100 km)

Summaarne

FCc lõppväärtused

 

Baassõiduki puhul korratakse punkti 2.5.4.“;

xx)

lisatakse punkt 2.5.5:

„2.5.5.

Kütuse- ja/või elektrienergiakulu jälgimise seadis jah / ei kohaldata …“;

xxi)

selgitavatesse märkustesse lisatakse märkus 5a:

„(5a)

nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 punktis 18“;

c)

Tüübikinnitustunnistuse addendum'i liidet muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 1 pealkiri asendatakse järgmisega:

„1.

CO2-heide, mis on kindlaks määratud vastavalt määruste (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 I lisa punktile 3.2“;

ii)

punkt 2.1.1 asendatakse järgmisega:

„2.1.1.   CO2-heite mass (iga katsetatud etalonkütuse kohta) ainult sisepõlemismootoriga sõidukite ja välise laadimiseta hübriidelektrisõidukite puhul

CO2-heide (g/km)

Linnasõit

Linnaväline sõit

Summaarne

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

iii)

lisatakse punktid 2.1.2 ja 2.1.2.1:

„2.1.2.   OVC katse tulemused

2.1.2.1.   CO2-heite mass välise laadimisega hübriidelektrisõidukite puhul

CO2-heide (g/km)

Summaarne

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted“;

 

iv)

punkt 2.2.1 asendatakse järgmisega:

„2.2.1.   CO2-heite mass (iga katsetatud etalonkütuse kohta) ainult sisepõlemismootoriga sõidukite ja välise laadimiseta hübriidelektrisõidukite puhul

CO2-heide (g/km)

Linnasõit

Linnaväline sõit

Summaarne

MCO2,NEDC_L,test“;

 

 

 

v)

lisatakse punktid 2.2.2 ja 2.2.2.1:

„2.2.2.   OVC katse tulemused

2.2.2.1.   CO2-heite mass välise laadimisega hübriidelektrisõidukite puhul

CO2-heide (g/km)

Summaarne

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted“;

 

vi)

punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Hälbe- ja kontrollitegurid (kindlaks määratud vastavalt rakendusmääruste (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 punktile 3.2.8).

Hälbetegur (kui on kohaldatav)

 

Kontrollitegur (kui see on asjakohane)

„1“ või „0“

Täieliku vastavusfaili räsi (rakendusmääruste (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 I lisa punkt 3.1.1.2)“;

 

vii)

lisatakse punktid 4–4.2.3:

„4.   NEDC CO2 ja kütusekulu lõppväärtused

4.1.   NEDC lõppväärtused (iga katsetatud etalonkütuse kohta) ainult sisepõlemismootoriga sõidukite ja välise laadimiseta hübriidelektrisõidukite puhul

 

 

Linnasõit

Linnaväline sõit

Summaarne

CO2-heide (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Kütusekulu (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   NEDC lõppväärtused (iga katsetatud etalonkütuse kohta) välise laadimisega hübriidelektrisõidukite puhul

4.2.1.   CO2-heide (g/km): vt punktid 2.1.2.1 ja 2.2.2.1.

4.2.2.   Elektrienergiakulu (Wh/km): vt punktid 2.1.2.2 ja 2.2.2.2.

4.2.3.   Kütusekulu (l/100 km)

Kütusekulu (l/100 km)

Summaarne

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted“;

 

26)

6. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

tabelit 1 muudetakse järgmiselt:

i)

read AG kuni AL asendatakse järgmisega:

„AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 I klass

PI, CI

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 I klass

PI, CI

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 I klass

PI, CI

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 I klass

PI, CI

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 II klass

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 II klass

PI, CI

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 II klass

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 III klass, N2

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 III klass, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 klass III, N2

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 I klass

PI, CI

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 II klass

PI, CI

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 III klass, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 I klass

PI, CI

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 II klass

PI, CI

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 klass III, N2

PI, CI

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 I klass

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 II klass

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 klass III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022“;

 

b)

pärast tabelit 1 lisatakse EURO 6d-TEMP kohase selgituse järele järgmine tekst:

„Heitestandard „Euro 6d-TEMP-ISC“ = RDE-katsed ajutiste vastavustegurite kontrollimiseks, täielikud „Euro 6“ nõuded summutitoru heitgaasidele (kaasa arvatud tahkete osakeste arvu RDE-katse) ja uus ISC menetlus;

Heitestandard „Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC“ = NOx RDE-katsed ajutiste vastavustegurite kontrollimiseks, täielikud „Euro 6“ nõuded summutitoru heitgaasidele (kaasa arvatud tahkete osakeste arvu RDE-katse), 48-tunnine kütuseaurude määramise katsemenetlus ja uus ISC menetlus;“;

c)

pärast tabelit 1 lisatakse EURO 6d kohase selgituse järele järgmine tekst:

„Heitestandard „Euro 6d-ISC“ = RDE-katsed lõplike vastavustegurite kontrollimiseks, täielikud „Euro 6“ nõuded summutitoru heitgaasidele, 48-tunnine kütuseaurude määramise katsemenetlus ja uus ISC menetlus.

Heitestandard „Euro 6d-ISC-FCM“ = RDE-katsed lõplike vastavustegurite kontrollimiseks, täielikud „Euro 6“ nõuded summutitoru heitgaasidele, 48-tunnine kütuseaurude määramise katsemenetlus, kütusekulu ja/või elektrienergia mõõteseadmed ja uus ISC menetlus.“;

27)

8.a–8.d liide asendatakse järgmistega:

„8.a liide

Katsearuanded

Katsearuanne on käesoleva määruse kohaselt katsete teostamise eest vastutava tehnilise teenistuse väljastatud aruanne.

I OSA

1. tüüpi katseks on nõutav järgmine miinimumteave (kui see on asjakohane).

ARUANDE number

TAOTLEJA

 

Tootja

 

TEEMA

Sõidutakistuse tüüpkonna tunnuskood(id)

:

 

Interpolatsioonitüüpkonna tunnuskood(id)

:

 

Katsetatav objekt

 

Mark

:

 

 

IP-tunnuskood

:

 

KOKKUVÕTE

Katsetatav objekt vastab teema real nimetatud nõuetele.


KOHT,

PP/KK/AAAA

Üldised märkused

Kui on olemas mitmeid võimalusi (viiteid), tuleb katsetatavat kirjeldada katsearuandes.

Kui neid ei esine, võib olla piisav ka üksainus viide teatisele katsearuande alguses.

Iga tehniline teenistus võib lisada täiendavat teavet

a)

sädesüütega mootorite kohta;

b)

diiselmootorite kohta.

1.   KATSETATUD SÕIDUKI(TE) KIRJELDUS: SUURE, VÄIKESE JA KESKMISE HEITEGA SÕIDUKID (KUI SEE ON ASJAKOHANE)

1.1.   Üldandmed

Sõiduki numbrid

:

Prototüübi number ja VIN-kood

Kategooria

:

 

 

 

 

Kere

:

 

Veorattad

:

 

1.1.1.   Jõuseadme tüüp

Jõuseadme tüüp

:

ainult sisepõlemismootor, hübriidmootor, elektrimootor või kütuseelement

1.1.2.   SISEPÕLEMISMOOTOR (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe sisepõlemismootori puhul korrake seda punkti

Mark

:

 

Tüüp

:

 

Tööpõhimõte

:

kahetaktiline/neljataktiline

Silindrite arv ja paigutus

:

 

Mootori töömaht (cm3)

:

 

Mootori pöörete arv tühikäigul (min– 1)

:

 

+

Mootori suurendatud pöörete arv tühikäigul (min– 1) (a)

:

 

+

Mootori nimivõimsus

:

 

kW

pöörlemissagedusel

 

p/min

Suurim kasulik pöördemoment:

:

 

Nm

pöörlemissagedusel

 

p/min

Mootori määrdeõli

:

mark ja tüüp

Jahutussüsteem

:

Tüüp: õhk/vesi/õli

Isolatsioon

:

materjal, hulk, asukoht, kogus ja kaal

1.1.3.   KATSEKÜTUS 1. tüüpi katse puhul (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe katsekütuse puhul korrake seda punkti

Mark

:

 

Tüüp

:

bensiin E10 – diislikütus B7 – veeldatud naftagaas – maagaas jne

Tihedus temperatuuril 15 °C

:

 

Väävlisisaldus

:

Üksnes diislikütuse B7 ja bensiini E10 puhul

 

:

 

Partii number

:

 

Willansi tegurid (sisepõlemismootori puhul) CO2-heite puhul (g CO2/MJ)

:

 

1.1.4.   TOITESÜSTEEM (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe toitesüsteemi puhul korrake seda punkti

Otsesissepritse

:

jah/ei või kirjeldus

Sõiduki kütuseliik

:

ühekütuseline/kahekütuseline/segakütus

Juhtplokk

Osa number

:

sama, mis teatises

Tarkvara katsetatud

:

näiteks diagnostikaseadme kaudu

Õhu vooluhulga mõõtur

:

 

Seguklapikoda

:

 

Rõhuandur

:

 

Sissepritsepump

:

 

Pihusti(d)

:

 

1.1.5.   SISSELASKESÜSTEEM (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe sisselaskesüsteemi puhul korrake seda punkti

Ülelaadur

:

jah/ei

mark ja tüüp (1)

Vahejahuti

:

jah/ei

tüüp (õhk/õhk – õhk/vesi) (1)

Õhufilter (element) (1)

:

mark ja tüüp

Sisselaskesummuti (1)

:

mark ja tüüp

1.1.6.   HEITGAASISÜSTEEM JA KÜTUSEAURUDE ERALDUMISE PIIRAMISE SÜSTEEM (kui see on asjakohane)

Kui neid on rohkem kui üks, korrake seda punkti

Esimene katalüüsmuundur

:

mark ja viide (1)

põhimõte: kolmeastmeline / oksüdeeriv / NOx püüdur / NOx salvesti / selektiivne katalüütiline redutseerimine jne

Teine katalüüsmuundur

:

mark ja viide (1)

põhimõte: kolmeastmeline / oksüdeeriv / NOx püüdur / NOx salvesti / selektiivne katalüütiline redutseerimine jne

Tahmafilter

:

jah / ei / ei kohaldata

katalüüsitud: jah/ei

mark ja viide (1)

Hapnikuanduri(te) kood ja asukoht

:

enne katalüsaatorit / pärast katalüsaatorit

Õhu sissepuhe

:

jah / ei / ei kohaldata

Vee pihustamine

:

jah / ei / ei kohaldata

Heitgaasitagastus

:

jah / ei / ei kohaldata

jahutatud/jahutamata

suur surve / väike surve

Kütuseaurude eraldumise piiramise süsteem

:

jah / ei / ei kohaldata

NOx anduri(te) kood ja asukoht

:

Enne/pärast

Üldkirjeldus (1)

:

 

1.1.7.   SOOJUSE SALVESTAMISE SEADE (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe soojuse salvestamise seadme puhul korrake seda punkti

Soojuse salvestamise seade

:

jah/ei

Soojusmahtuvus (salvestatud entalpia J)

:

 

Soojuse vabanemise aeg (s)

:

 

1.1.8.   JÕUÜLEKANNE (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe jõuülekandeseadise puhul korrake seda punkti

Käigukast

:

käsi-/automaat-/variaatorkäigukast

Käiguvahetuse menetlus

Põhirežiim (*2)

:

jah/ei

tavaline/sõidurežiim/keskkonnasäästlik/…

Parim režiim CO2-heite ja kütusekulu seisukohalt (kui see on asjakohane)

:

 

Halvim režiim CO2-heite ja kütusekulu seisukohalt (kui see on asjakohane)

:

 

Suurima elektrienergiakuluga režiim (kui see on asjakohane)

:

 

Juhtplokk

:

 

Käigukasti määrdeaine

:

mark ja tüüp

Rehvid

Mark

:

 

Tüüp

:

 

Rehvi mõõtmed (ees/taga)

:

 

Ümbermõõt (m)

:

 

Rehvirõhk (kPa)

:

 

Koguülekandearvud (R.T.), esmased suhted (R.P.) ja sõiduki kiirus (km/h) / mootori pöörlemissagedus (1 000 (min– 1)) (V1000) iga käigu puhul (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   ELEKTRIMASIN (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe elektrimasina puhul korrake seda punkti

Mark

:

 

Tüüp

:

 

Tippvõimsus (kW)

:

 

1.1.10.   VEOAKU (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe veoaku puhul korrake seda punkti

Mark

:

 

Tüüp

:

 

Mahtuvus (Ah)

:

 

Nimipinge (V)

:

 

1.1.11.   KÜTUSEELEMENT (kui see on asjakohane)

Rohkem kui ühe kütuseelemendi puhul korrake seda punkti

Mark

:

 

Tüüp

:

 

Maksimaalne võimsus (kW)

:

 

Nimipinge (V)

:

 

1.1.12.   JÕUELEKTROONIKASEADMED (kui see on asjakohane)

Jõuelektroonikaseadmeid võib olla rohkem kui üks (veojõuallikas, madalpingesüsteem või laadija)

Mark

:

 

Tüüp

:

 

Võimsus (kW)

:

 

1.2.   Suurima heitega sõiduki kirjeldus

1.2.1.   MASS

VH katsemass (kg)

:

 

1.2.2.   SÕIDUTAKISTUSE PARAMEETRID

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Tsükli energianõudlus (J)

:

 

Sõidutakistuse katsearuande number

:

 

Sõidutakistuse tüüpkonna tunnuskood

:

 

1.2.3.   TSÜKLI VALIKU PARAMEETRID

Tsükkel (vähendamiseta)

:

Klass 1 / 2 / 3a / 3b

Nimivõimsuse suhe sõidukorras sõidukite massi (PMR) (W/kg)

:

(kui see on asjakohane)

Mõõtmise ajal kasutati kiiruse piiramise menetlust

:

jah/ei

Sõiduki suurim kiirus (km/h)

:

 

Vähendamine (kui see on asjakohane)

:

jah/ei

Vähendamistegur fdsc

:

 

Tsükli pikkus (m)

:

 

Püsikiirus (lühendatud katsemenetluse korral)

:

kui see on asjakohane

1.2.4.   KÄIGUVAHETUSPUNKT (KUI SEE ON ASJAKOHANE)

Käiguvahetusarvutuse versioon

 

(märkida määruse (EL) 2017/1151 asjakohane muudatus)

Käiguvahetus

:

Keskmine käik kiirusel v ≥ 1 km/h, ümardatud nelja kohani pärast koma

nmin drive

1. käik

:

…min– 1

1. käigult 2. käigule

:

…min– 1

2. käigult seiskumiseni

:

…min– 1

2. käik

:

…min– 1

3. käik ja järgmised käigud

:

…min– 1

V.a 1. käik

:

jah/ei

n_95_high iga käigu puhul

:

…min– 1

n_min_drive_set kiirendus-/püsikiirusfaaside puhul (n_min_drive_up)

:

…min– 1

n_min_drive_set aeglustusfaaside puhul (n_min_drive_down)

:

…min– 1

t_start_phase

:

…s

n_min_drive_start

:

…min– 1

N_min_drive_up_start

:

…min– 1

ASMi kasutamine

:

jah/ei

ASMi väärtused

:

 

1.3.   Väikseima heitega sõiduki kirjeldus (kui see on asjakohane)

1.3.1.   MASS

VL katsemass (kg)

:

 

1.3.2.   SÕIDUTAKISTUSE PARAMEETRID

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Tsükli energianõudlus (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Sõidutakistuse katsearuande number

:

 

Sõidutakistuse tüüpkonna tunnuskood

:

 

1.3.3.   TSÜKLI VALIKU PARAMEETRID

Tsükkel (vähendamiseta)

:

Klass 1 / 2 / 3a / 3b

Nimivõimsuse suhe sõidukorras sõidukite massi (PMR) (W/kg)

:

(kui see on asjakohane)

Mõõtmise ajal kasutati kiiruse piiramise menetlust

:

jah/ei

Sõiduki suurim kiirus

:

 

Vähendamine (kui see on asjakohane)

:

jah/ei

Vähendamistegur fdsc

:

 

Tsükli pikkus (m)

:

 

Püsikiirus (lühendatud katsemenetluse korral)

:

kui see on asjakohane

1.3.4.   KÄIGUVAHETUSPUNKT (KUI SEE ON ASJAKOHANE)

Käiguvahetus

:

Keskmine käik kiirusel v ≥ 1 km/h, ümardatud nelja kohani pärast koma

1.4.   Keskmise heitega sõiduki kirjeldus (kui see on asjakohane)

1.4.1.   MASS

VL katsemass (kg)

:

 

1.4.2.   SÕIDUTAKISTUSE PARAMEETRID

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Tsükli energianõudlus (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Sõidutakistuse katsearuande number

:

 

Sõidutakistuse tüüpkonna tunnuskood

:

 

1.4.3.   TSÜKLI VALIKU PARAMEETRID

Tsükkel (vähendamiseta)

:

Klass 1 / 2 / 3a / 3b

Nimivõimsuse suhe sõidukorras sõidukite massi (PMR) (W/kg)

:

(kui see on asjakohane)

Mõõtmise ajal kasutati kiiruse piiramise menetlust

:

jah/ei

Sõiduki suurim kiirus

:

 

Vähendamine (kui see on asjakohane)

:

jah/ei

Vähendamistegur fdsc

:

 

Tsükli pikkus (m)

:

 

Püsikiirus (lühendatud katsemenetluse korral)

:

kui see on asjakohane

1.4.4.   KÄIGUVAHETUSPUNKT (KUI SEE ON ASJAKOHANE)

Käiguvahetus

:

Keskmine käik kiirusel v ≥ 1 km/h, ümardatud nelja kohani pärast koma

2.   KATSETULEMUSED

2.1.   1. tüüpi katse

Veojõustendi seadistamise meetod

:

fikseeritud / iteratiivne / alternatiivne koos oma soojendustsükliga

Veojõustend 2WD/4WD režiimis

:

2WD/4WD

2WD režiimis pöörles muu kui veotelg

:

jah / ei / ei kohaldata

Veojõustendi töörežiim

 

jah/ei

Vabajooksurežiim

:

jah/ei

Täiendav ettevalmistus

:

jah/ei

kirjeldus

Halvendustegurid

:

kindlaks määratud / katsetatud

2.1.1.   Suurima heitega sõiduk (VH)

Katsetamise kuupäev

:

(päev/kuu/aasta)

Katse toimumise koht

:

Veojõustend, asukoht, riik

Jahutusventilaatori alumise serva kõrgus maapinnast (cm)

:

 

Ventilaatori keskpunkti asukoht sõiduki laiuse suhtes (kui on muudetud tootja taotlusel)

:

sõiduki keskteljel/…

Kaugus sõiduki esiosast (cm)

:

 

IWR: inertsusnäitaja (%)

:

x,x

RMSSE: kiiruse ruutkeskmine viga (km/h)

:

x,xx

Sõidutsükli heakskiidetud kõrvalekalde kirjeldus

:

Täiselektrisõiduk enne seiskumiskriteeriume

või

Täielikult allavajutatud gaasipedaal

2.1.1.1.   Saasteainete heide (kui see on asjakohane)

2.1.1.1.1.   Vähemalt ühe sisepõlemismootoriga sõidukite, välise laadimiseta ja välise laadimisega hübriidelektrisõidukite saasteainete heide aku laetust säilitavas režiimis teostatud 1. tüüpi katse puhul

Iga juhi valitava režiimi puhul, mida katsetatakse, tuleb alltoodud punkte korrata (põhirežiim või parim režiim ja halvim režiim, kui see on asjakohane)

1. katse

Saasteained

CO

Süsivesinike koguheide (THC) (a)

Mittemetaansed süsivesinikud (NMHC) (a)

NOx

THC + NOx (b)

Tahked osakesed

Tahkete osakeste arv

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Mõõdetud näitajad

 

 

 

 

 

 

 

Regeneratsioonitegurid (Ki)(2)

liidetavad

 

 

 

 

 

 

 

Regeneratsioonitegurid (Ki)(2)

korrutatavad

 

 

 

 

 

 

 

Halvendustegurid (DF), liidetavad

 

 

 

 

 

 

 

Halvendustegurid (DF), korrutatavad

 

 

 

 

 

 

 

Lõppväärtused

 

 

 

 

 

 

 

Piirnormid

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Vt Ki-tüüpkonna aruanne/aruanded

:

 

Ki määramiseks teostatud 1./I tüüpi katse

:

XXI lisa 4. all-lisa või UNECE eeskiri nr 83 (2)

Regeneratsiooni tüüpkonna tunnuskood

:

 

2. katse, kui see on asjakohane: CO2 kontrollimine (dCO2 1) / saasteainete kontrollimine (90 % piirnormist) / mõlema kontrollimine

Registreerige katsetulemused 1. tüüpi katse tabeli kohaselt

3. katse, kui see on asjakohane: CO2 kontrollimine (dCO2 2)

Registreerige katsetulemused 1. tüüpi katse tabeli kohaselt

2.1.1.1.2.   Välise laadimisega hübriidelektrisõidukite saasteainete heide akutoiterežiimis teostatava 1. tüüpi katse puhul

1. katse

Saasteainete heite piirnorme tuleb järgida ja sama punkti tuleb korrata iga läbisõidetava katsetsükli puhul.

Saasteained

CO

Süsivesinike koguheide (THC) (a)

Mittemetaansed süsivesinikud (NMHC) (a)

NOx

THC + NOx (b)

Tahked osakesed

Tahkete osakeste arv

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Mõõdetud näitajad ühe tsükli kohta

 

 

 

 

 

 

 

Piirnormid ühe tsükli kohta

 

 

 

 

 

 

 

2. katse (kui see on asjakohane): CO2 kontrollimine (dCO2 1) / saasteainete kontrollimine (90 % piirnormist) / mõlema kontrollimine

Registreerige katsetulemused 1. tüüpi katse tabeli kohaselt

3. katse (kui see on asjakohane): CO2 kontrollimine (dCO2 2)

Registreerige katsetulemused 1. tüüpi katse tabeli kohaselt

2.1.1.1.3.   KASUTUSTEGURIGA KAALUTUD SAASTEAINETE HEIDE VÄLISE LAADIMISEGA HÜBRIIDELEKTRISÕIDUKITE PUHUL

Saasteained

CO

Süsivesinike koguheide (THC) (a)

Mittemetaansed süsivesinikud (NMHC) (a)

NOx

THC + NOx (b)

Tahked osakesed

Tahkete osakeste arv

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Arvutatud väärtused

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   CO2-heide (kui see on asjakohane)

2.1.1.2.1.   Vähemalt ühe sisepõlemismootoriga sõidukite, välise laadimiseta ja välise laadimisega hübriidelektrisõidukite CO2-heide aku laetust säilitavas režiimis teostatud 1. tüüpi katse puhul

Iga juhi valitava režiimi puhul, mida katsetatakse, tuleb alltoodud punkte korrata (põhirežiim või parim režiim ja halvim režiim, kui see on asjakohane)

1. katse

CO2-heide

Väike

Keskmine

Suur

Eriti suur

Summaarne

Mõõdetud näitaja MCO2,p,1

 

 

 

 

Kiiruse ja vahemaa korrigeeritud näitaja MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Laetava energiasalvestussüsteemi laengute tasakaalu (RCB) parandustegur: (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3