Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1619

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1619, 12. juuli 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/438 depositooriumide hoidmiskohustuste osas (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/4379

OJ L 271, 30.10.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1619/oj

30.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 271/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1619,

12. juuli 2018,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/438 depositooriumide hoidmiskohustuste osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artiklit 26b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna väärtpabereid ja maksejõuetust käsitlevad erinevad siseriiklikud õigusaktid ja neid ei ole liidu tasandil ühtlustatud, on kolmandate isikute poolt vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatest (eurofondid) klientide eest hoitavate finantsinstrumentide kaitse maksejõuetuse riskide eest erineval tasemel. Kui soovitakse tagada klientide varade kindel kaitse, nagu on nähtud ette direktiiviga 2009/65/EÜ, ja võimaldada samal ajal kõnealustes ühtlustamata valdkondades siseriiklikest õigusaktidest tulenevaid rangemaid nõudeid, tuleb direktiivis 2009/65/EÜ sätestatud varade hoidmisega seotud kohustusi selgitada.

(2)

Pädevad asutused ja asjaomane sektor kohaldavad praegu komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/438 (2) sätestatud varade lahushoidmise nõudeid erinevalt. Kuigi hoidmisahela esimesel tasandil olevatel depositooriumidel on kohustus luua iga eurofondist kliendi finantsinstrumentide hoidmiseks individuaalne konto, on vaja selgitada, et juhul, kui hoidmisfunktsioon on delegeeritud kolmandale isikule, peaks see kolmas isik saama hoida ühe depositooriumi klientide varasid, sealhulgas eurofondide ja alternatiivsetest investeerimisfondide (AIFid) eest hoitavaid varasid, ühel esindajakontol. Sellel esindajakontol ei tohiks kunagi olla depositooriumi omandis olevaid varasid, kolmanda isiku omandis olevaid varasid ega kolmanda isiku teistele klientidele kuuluvaid varasid. Kui hoidmisfunktsioon on veel edasi delegeeritud, peaks alamhaldur saama hoida delegeeriva halduri klientide varasid ühel esindajakontol. Sellel esindajakontol ei tohiks kunagi olla alamhalduri omandis olevaid varasid, delegeeriva halduri omandis olevaid varasid ega alamhalduri teistele klientidele kuuluvaid varasid. See on vajalik selleks, et saavutada hea tasakaal turu tõhususe ja investorite kaitse vahel.

(3)

Selleks et minimeerida riski, et kaduma lähevad varad, mida hoitakse selliste kolmandate isikute loodud finantsinstrumentide esindajakontodel, kellele hoidmisfunktsioon on delegeeritud, peaks eurofondist kliendi depositooriumi väärtpaberikontode ja registrite ning kolmanda isiku kontode ja registrite võrdlemise sagedus, või juhul, kui hoidmisfunktsioon on hoidmisahelas veel edasi delegeeritud, kolmandate isikute kontode ja registrite võrdlemise sagedus tagama asjakohase teabe õigeaegse edastamise depositooriumile. Selliste võrdlemiste sagedus peaks sõltuma liikumistest esindajakontol, muu hulgas tehingutest, mis on seotud depositooriumi teistele klientidele kuuluvate varadega, mida hoitakse eurofondi varadega samal esindajakontol.

(4)

Kui eurofondidest klientidele kuuluvate varade hoidmine on delegeeritud kolmandale isikule, peab depositooriumil olema võimalik jätkata tulemuslikult oma kohustuste täitmist. Seepärast tuleb nõuda, et depositoorium peaks tema poolt eurofondi nimel või eurofondi eest tegutseva fondivalitseja nimel avatud finantsinstrumentide kontol arvestust, millest on näha, et kolmanda isiku hoitavad varad kuuluvad asjaomasele eurofondile.

(5)

Selleks et tugevdada depositooriumide positsiooni selliste kolmandate isikute suhtes, kellele varade hoidmine on delegeeritud, tuleks nende suhe dokumenteerida kirjalikus delegeerimislepingus. Leping peaks võimaldama depositooriumil astuda kõik vajalikud sammud tagamaks, et hoitavad varad on nõuetekohaselt kaitstud ja et kolmas isik järgib alati delegeerimislepingut ning direktiivi 2009/65/EÜ ja delegeeritud määruse (EL) 2016/438 nõudeid. Lisaks peaksid depositoorium ja kolmas isik leppima ametlikult kokku, kas kolmandal isikul on luba hoidmisfunktsiooni edasi delegeerida. Sel juhul tuleks selle lepingu suhtes, mille sõlmivad delegeeriv kolmas isik ja kolmas isik, kellele hoidmisfunktsioon edasi delegeeritakse, kohaldada õigusi ja kohustusi, mis on samaväärsed õiguste ja kohustustega, mis kehtivad depositooriumi ja delegeeriva kolmanda isiku suhtes.

(6)

Selleks et depositoorium saaks täita oma funktsioone, tuleb tugevdada depositooriumi järelevalvet kolmandate isikute üle, olenemata sellest, kas nad asuvad liidus või sellest väljaspool. Tuleks nõuda, et depositooriumid kontrolliksid, kas eurofondide finantsinstrumendid on kolmandate isikute raamatupidamises õigesti kajastatud Kolmanda isiku arvepidamise täpsus peaks võimaldama teha kindlaks vara laadi, asukoha ja omandiõiguse. Depositooriumi kohustuste tulemusliku täitmise huvides peaksid kolmandad isikud edastama talle aruande kõigi muutuste kohta, mis mõjutavad depositooriumi eurofondidest klientide eest hoitavaid varasid.

(7)

Delegeeritud määruse (EL) 2016/438 selguse ja õiguskindluse suurendamiseks on vaja parandada mõned vigased siseviited. Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/438 vastavalt muuta.

(8)

Selleks et depositooriumidel oleks aega uute nõuetega kohaneda, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama kaheksateist kuud pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas ESMA arvamusega (3).

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee eksperdirühma arvamusega.

(11)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/438 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2016/438 muudetakse järgmiselt.

(1)

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

depositooriumi sisemise raamatupidamisarvestuse ja registrite vastavust võrreldakse nii sageli, kui on vaja, sellise kolmanda isiku raamatupidamisarvestuse ja registritega, kellele on hoidmisfunktsioonid delegeeritud vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artiklile 22a;“;

ii)

lisatakse teine lõik:

„Esimese lõigu punkti c kohaldamisel määratakse võrdlemise sagedus kindlaks järgmise põhjal:

a)

eurofondi tavapärane kauplemistegevus;

b)

tehingud, mis tehakse väljaspool tavapärast kauplemistegevust;

c)

tehingud, mis tehakse mõne muu sellise kliendi eest, kelle varasid kolmas isik hoiab eurofondi varadega samal finantsinstrumentide kontol.“;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui depositoorium on delegeerinud oma hoidmisfunktsiooni hoiul hoitavate varade puhul kolmandale isikule kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikliga 22a, kohaldatakse tema suhtes jätkuvalt lõike 1 punkte a–e. Depositoorium tagab ka, et kolmas isik täidab lõike 1 punktides b–g sätestatud nõudeid.“

(2)

Artiklisse 15 lisatakse lõige 2a:

„2a.   Leping, millega depositoorium määrab kolmanda isiku hoidma depositooriumi eurofondidest klientide varasid, peab vähemalt:

a)

tagama, et depositooriumil on õigus saada teavet, teha kontrolle ja pääseda juurde varasid hoidva kolmanda isiku asjakohastele registritele ja finantsinstrumentide kontodele, et depositooriumil oleks võimalik täita oma järelevalve- ja hoolsuskohustusi ning eelkõige

i)

teha kindlaks kõik üksused hoidmisahelas;

ii)

kontrollida, et selliste kindlaks tehtud finantsinstrumentide kogus, mis on kajastatud finantsinstrumentide kontodel, mis on avatud depositooriumi raamatupidamises eurofondi nimel või eurofondi eest tegutseva fondivalitseja nimel, vastab selliste kindlaks tehtud finantsinstrumentide kogusele, mida kolmanda isiku raamatupidamises avatud finantsinstrumentide konto kohaselt kolmas isik selle eurofondi eest hoiab;

iii)

kontrollida, et selliste kindlaks tehtud finantsinstrumentide kogus, mis on kajastatud ja mida hoitakse depositooriumi klientide eest kolmanda isiku nimel finantsinstrumentide kontol, mis on avatud emitendi väärtpaberite keskdepositooriumis või tema esindaja juures, vastab selliste kindlaks tehtud finantsinstrumentide kogusele, mis on kajastatud finantsinstrumentide kontodel, mis on avatud depositooriumi raamatupidamises iga tema eurofondist kliendi või eurofondi eest tegutseva fondivalitseja nimel;

b)

sisaldama selliste samaväärsete õiguste ja kohustuste üksikasju, milles kolmas isik ja muu kolmas isik on hoidmisfunktsiooni edasi delegeerimise korral kokku leppinud.“

(3)

Artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui hoidmisfunktsioon on täielikult või osaliselt delegeeritud kolmandale isikule, tagab depositoorium, et kolmas isik, kellele hoidmisfunktsioon on delegeeritud vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artiklile 22a, tegutseb vastavalt osutatud direktiivi artikli 22a lõike 3 punktis c kehtestatud varade lahushoidmise kohustusele, tagades ja kontrollides et kolmas isik teeb järgmist:

a)

kajastab õigesti kõik kindlaks tehtud finantsinstrumendid finantsinstrumentide kontol, mis on avatud kolmanda isiku raamatupidamises eesmärgiga hoida depositooriumi klientide eest finantsinstrumente ja millel ei ole depositooriumi, kolmanda isiku ega kolmanda isiku teiste klientide omandis olevaid finantsinstrumente, et depositoorium saaks tagada vastavuse selliste kindlaks tehtud finantsinstrumentide kogusele, mis on kajastatud kontodel, mis on avatud depositooriumi raamatupidamises iga tema eurofondist kliendi või eurofondi eest tegutseva fondivalitseja nimel;

b)

peab kogu vajalikku arvestust ja finantsinstrumentide kontosid, mis võimaldavad depositooriumil igal ajal ja viivitamata eristada depositooriumi klientide varasid kolmandate isikute enda varadest, kolmandate isikute teiste klientide varadest ja depositooriumi poolt enda kontol hoitavatest varadest;

c)

peab arvestust ja väärtpaberikontosid viisil, millega tagatakse andmete täpsus ja eelkõige nende vastavus varadele, mida hoitakse depositooriumi eurofondidest klientide nimel, ning mis võimaldab depositooriumil teha igal ajal kindlaks varade täpse laadi, asukoha ja omandiõiguse;

d)

esitab depositooriumile regulaarselt ja muutuste korral alati aruande, milles esitab üksikasjad depositooriumi eurofondidest klientide varade kohta;

e)

võrdleb nii sageli, kui on vaja, depositooriumi finantsinstrumentide kontode ja sisemiste registrite vastavust selle kolmanda isiku finantsinstrumentide kontode ja sisemiste registritega, kellele depositoorium on vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 22a lõike 3 punktile c hoidmisfunktsiooni delegeeritud.

Võrdlemise sagedus määratakse kindlaks vastavalt artikli 13 lõikele 1;

f)

kehtestab asjakohase organisatsioonilise korralduse, et minimeerida finantsinstrumentide või nendega seotud õiguste kaotuse või vähenemise riski finantsinstrumentide väärkasutamise, pettuse, puuduliku haldamise, ebakorrektse registreerimise või hooletuse tagajärjel;

g)

hoiab kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikli 22 lõike 4 punktiga c eurofondi raha kontol või kontodel kolmanda riigi keskpangas või kolmandas riigis tegevusluba omavas krediidiasutuses, eeldusel, et eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused käsitavad usaldatavus-, järelevalve- ja regulatiivsed nõudeid, mida kohaldatakse asjaomases kolmandas riigis asuvate krediidiasutuste suhtes, liidus kohaldatavatega vähemalt samaväärsena.“

(4)

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„saab õigusnõu sõltumatult füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes kinnitab, et kohaldatavad maksejõuetust käsitlevad õigusaktid tunnustavad depositooriumi klientide varade lahusust kolmanda isiku enda ja tema teiste klientide varadest ning kolmanda isiku poolt depositooriumi kontol hoitavatest varadest ja et depositooriumi eurofondidest klientide vara ei kuulu maksejõuetuse korral kolmanda isiku vara hulka ja ei ole kasutatav sellise kolmanda isiku kreeditoride vahel jagamiseks või nende huvides realiseerimiseks, kellele hoidmisfunktsioon on üle antud kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikliga 22a;“

b)

lõike 2 punktid d ja e jäetakse välja;

c)

lõige 3 jäetakse välja.

(5)

Artikli 22 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„Fondivalitseja või äriühinguna asutatud fond näitab eurofondi päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, et ta on depositooriumi määramisega rahul ja et määramine on toimunud üksnes eurofondi ja eurofondi investorite huvides. Fondivalitseja või äriühinguna asutatud fond teeb lõikes 2 osutatud dokumendid eurofondi päritoluliikmesriigi pädevale asutusele kättesaadavaks.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/438, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses depositooriumide kohustustega (ELT L 78, 24.3.2016, lk 11).

(3)  ESMA arvamus, 20.7.2017, 34 45 277.


Top